P ASG HEN LOTUSES-ROME DUIZEND JAAR Z@yglt ©IJ StubiMen SPROETEN POLITIEK ALLERLEI Een Middenstandsgroep in de Kamer DE WERKLOOZENKWESTIE Houdt uw Paschen PUROL ALS DE KLOKKEN VAN ROME TERUGKEEREN SPRÜTOL IDlaanbeuens Bedevaarten, bij Wïelrijden WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN.®™ KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. M,:Êm Plein, 13a, KORTRIJK DE ETALAGE-PRIJSKAMP TE POPERINGE BEZOEKT POPERINGE WEDUWEN- EN WEEZENBLOEMPJE "DE POPERINGENAAR Uitgever SANSEN-VANNESTE POPERINGE Telefoon N' 9. - Postch. N' 15.570. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) In 't Land Frankrijk Congo, Engeland Amerika, Canada en an dere landen 18,60 fr. 35,— fr. 40,— fr. 60,— f:- TARIEF VOOR BERICHTEN Kleine berichten per regel 1,00 Ir. Kleine berichten (minimum» 4 10 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. 1. Uur. Berichten op 1* bl per regel fr. Berichten op 2' bl. per regel 1 fr. Berichten op 3' bl. per regel 1.50 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.00 fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aa:»v"r"T Annoncen zijn vooraf te ):r n en moeten tegen den Wo x avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Vrijdag men. Hl] werd met veel eer begraven ln een Hieuwen familiekelder. Het is gedaan met HemJuichen de Joodsohe vijanden. In het hert zijner leerlingen glimt maar een weinig hoop in veilleuse In het hert van zijn Moeder blijft het eeuwig licht: het geloof ln de verrijzenis. Ze had» veel gezien deze laatste dagen. M-eer 1 dan dat zult gij zienzei haar een in- wendige stem. Zijn moeder wil geen rouwkleeren laten maken, ze draagt nog het kleed met bloed bespat, ze weet dat de loopbaan van zulk ten Zoon niet op Calvarie eindigen kan; ze betrouwt erop dat zijn eerste verschij ning en zijn eerste bezoek voor haar zal zijn, die laatst bij Hem bleef bij het kruis tn ook bi] het graf. Van het kruis was ze niet weg te krij gen, in haar smart had ze zoo lang werk om die wonden te wasschen en te tellen; bij het graf zou ze nog lang gebleven zijn om te bidden, toen het reeds donker werd. Nu doet ze haar triduum, zij gelooft dat zijn heerlijkheid in de tombe zit verbor gen gelijk de geur en de kleur in den ro zenknop, haar verlangende liefde zou wil len zijn tweede geboorte verhaasten; haar heilig ongeduld wenscht het lieve woord te hooren dat niet langer uitblijven kan: Moeder Ook op het kruis, waar elk ander alleen tan zich-aelf zou hebben gedacht, vergat Hij niet dat Maria zijn Moeder was. Zou Hij haar in de vreugde van het herleven kunnen uit het geheugen verlie zen? Het H. Hart heeft een memorie die nooit faalt. Verheug U dan. Koningin des Hemels, verheug U met den Paasch koning die 't geiuk zal verspreiden en 't eerst van al aan zijn Moeder zal mededeelen. Gedeelde vreugde, dubbele vreugde. En laten wij allen blij zijn met hen beiden. Veer op Maria, kome de bovtnaardsche glimlach bij dat blijde wederzien op uw wezen terug; het vage eiken plooi van droefheid en elk spoor van lijden uit. Lach op uw Zoon en lach ook op ons, e-1- lendigen, die na twintig eeuwen U en Hem nog niet beminnen gelijk de eerste mar telaars. En wij, die haren Zoon in hare armen habben vermoord en haar hart meteen den steek hebben gegeven, durven wij zon der 't berouw der Paaschibiecht voor die Moeder verschijnen? Het gezegelde graf wordt een opene wieg. Wat de engelen eens in sourdine speelden, om zijn kiniderslaap niet te sto- door Volksvertegenwoordiger Robert D. DE MAN ren: Glorie aan God en vrede op aarde herbalen zij tihans fortissimoin dreu nende fanfaren voor Hem, die voor eeuwig wakker werd. Nu nog meer Eer aan den Allerhoogste", want d'e oneer is hersteld, Nu nog meer Vrede voor de men- schen want Duivel en Dood liggen neer geveld. De zon die den Vrijdag verbleekte, schiet haar kleur weer ln den Paaschmor- gen. Nog blinkender dan de zon is Hij op gestaan met zijn roode wonden. Hij ademt weer, zijn hert klopt van nieuw levensbloed. Zijn eerste lacih is voor Moeder, daar Hij als een kind haar liefde niet missen wiL Hij geeft haar de primeur zijner levenslenbe. Zoo vriendelijk kijkt niemand. Zij ook draagt een wonde aan 't hert, zij knielt en bidt, starend naar den roo- dm dageraad, voor de tweede blijde bood schap. Alleluja! Verheug U Moeder, ziedaar uw Zoon, open uw deur, open uw oogen en. uw armen voor het veréerend bezoek. Nog nooit versoheen Hij haar zoo stralend- jong in zijn verrezen schoonheid. Hij neemt haar gevouwen handen. De woon kamer wordt een tabernakel met wezen lijke tegenwoordigheid. Het is goed te zijn op dezen Thabor. De Heer ziet zijn Vader .door de godde lijke aanschouwing en Hij ziet tevens als bijkomstig geluk zijn Moeder in dit hei ligdom. Moeder, Ik ben weer bij Uzoo klinkt het liefde-accent. Jezus.Dat woord in haren mond is haar schoonste gebed. Zij kust de won de van zijn rechterhand. Doet het geen pijn? ZIJ is de eerste die een Marbelaar om helst. Hier vergeet zij haar zeven smarten. Niets dan zoetigheid vloeit uit die won den, een voorsmaak der zaligheid. In een hemelteug drinkt zij zijn woor den en haar ziel zingt haar tweeden MagnificatMeer dan een engel ver scheen haar. Te zamen doen ze hun meditatie in verrukking over 't mysterie van den dag en bieden elkaar geestelijke ruikers aan. Hij bewaart zijn geheim; zij behoudt alles in haar hart. Hij geeft zijn zegen, zijn besten, als een nieuwgewijde Hoogeprlester in heilig gewaad, eerst aan zijn Moeder. Tot wederziens! Alle wonden zijn genezen. De harten zijn aan de hoogte van het roemvol en blijde geheim. Dit is de dag dien de Heer gemaakt heeft voor den Held van het Feest der Feesten, voor Hem die stierf en nog immer leeft. A. B. (SBsauacssRXLJiaBBaBaaaaiBBBBBfBaaKEssBaaaBEBasBBaBssaiaBBD In de huizen is de groote kuisch ge daan, kraaknet is de vloer, de huisraad pronkt, het koper blinkt. De menschen zijn op hun Paaschbeste en wenschen .eïx3.ir een zaligen Paschen. De natuur ook komt op haar best en haar schoonst, het sap is in de zwellende botten gekropen, de vogels kwetteren, en zoeken nest, de hoenders kakelen en kraaien. Zoo heb ben de bosschen en de velden die schoo- ne natuurkerken, lijk Gezelle ze noemt, nu ook hun Alleluia. PAASCHEIEREN. Paschen is de eiertijd en daarom zingt men zoo wel: Kindekens staat op En eet een ei 't Is bij de Mei, 't Is Paschen. Hier en daar gingen de kinderen zin gen en bedelen van deur tot deur: Vrouwke, vrouwke doe uw best haal een eiken uit den nest, van die witte hennen!... of elders nog: Te Paschen zullen we eieren eten Zoo is de Vasten vergeten, Kyrie eleïson. Maar bij ons was het nog niet noodig dat we om eieren bedelden en zongen. Op Paaschzaterdag, in den morgen, ston den we te kijken hoog in de lucht naar de klokken van Rome, we zagen ze vlie gen met hun blauw of rood roksken aan, en onverwacht, als de klokken luidden, daar lagen op het bleekveld de witte eieren tusschen gras en groen en we hadden maar te rapen. Maar waarom toch, als we zoo dik wijls en zoo lang vleesch moesten der ven in den strengen vasten, waarom zul len we niet liever van Te Paschen z^'len we vleesch etenlijk de Israë listen van de vleeschpotten van Egypte spreken. Vleesch eten is slecht voor de tandpijn, zeide men, en op Paschen eieren eten die op Goeden Vrijdag gelegd zijn, bevrijdt er v n! Voor ons, christen menschen, hebben die Paascheieren toch meer te beteeke- nen: nog dikwijl gebeurt het dat de pries ter de Paascheieren zegent en dan bidt hij den Heer dat de geloovigen die eieren met dankbaarheid zouden nutten, om de wille van de verrijzenis van onzen Heer Jezus ChristusDe vogel die ge boren wordt breekt open de harde eier schaal waarin hij lag: Christus uit den dood en uit zijn steenen graf geboren, b eekt de banden van hel en dood. Paascheieren zijn het symbool van de Opstanding. EEN ZWAREN STEEN. Jezus bleef niet dood in het graf, maar in den vroegen morgen sprong het bleeke blauwe gewonde lichaam op dat levend werd en terug met de ziel vereenigd. Maar geenszins hinderden Hem de zware steen die van het graf was gewenteld loch de zegels die er op waren geslagen. jater, als Hij reeds verrezen was, toen eerst kwam de engel en wentelde weg ten zwaren steen en zette er zich op teer. Op Paschen verrijzen ook de zielen. Brave, vrome menschen zijn ook opge staan, door het bidden en boeten worden ze beter ep vromer nog, van binnen ook zijn ze op hun Paasch-beste. Maar voor vele anderen was er voor hun ziel een geheele opstanding noodig, doch ze was niet mogelijk tenzij een engel, de pries- 'er, in de paaschbiecht, den zwaren steen wegnam en den doode opwekte tot het leven. Door 't vervullen der Paaschplicht, Biecht en Communie, hebben velen waar lijk Paschen gevierd, 't feest ook van un overgang van den dood tot het leven. SCHOUWVAGERS. Toen }k nog College liep was mijn tantje, dat als een heilig menschke leef de en stierf, dikwijls naar mijn goesting er al te erg op uit om toch maar te Weten te komen wat ik later worden zou. En ik speelde schampavie met volgend antwoord: «Schouwvager, tante Trees.». .Vroeger naar 't schijnt, verschenen de schouwvagers met Paschen en Allerhei ligen en hadden werk te veel en trokken op en neer door de zwarte schouwen de bussel strooi met het zware gewicht. Maar •net Paschen en andere gevulde biecht-. dagen heb ik wel dikwijls teruggedacht aan 't antwoord aan Tante Trees, dan hebben we toch ook heel wat zwarte schouwen te vagen en heel wat roet er uit te kuischen. Maar de Paaschbiecht mag geen kwak zalf of prulzalf zijn! 't Is niet genoeg- eens rap rond Paschen te biechten te loopen, een absolutie weg te smokkelen, en nadien hetzelfde leven te herbegin nen. Christus is maar eens gestorven, en eens verrezen sterft Hij niet meer. Ge loovigen, die goed biechten, meenen het ernstig en breken voor goed de boeien en de banden. Zóó zou het moeten zijn. Christus' Verrijzenis is ook het beeld van ons doopsel. Zoo zouden wij ons christe lijk leven moeten verstaan, dat wij, eens verrezen door doopsel, nooit meer ster ven. De vogel die eens zijn eierschelp brak en leeft, kruipt er toch ook niet meer in terug. Men schilderde en kleurde de Paasch eieren nog, opdat die bonte schildering voor ons het zinnebeeld zouden zijn van de rijke verscheidenheid van het genade leven dat de hergeboorte door het doop sel ons had geschonken. Dat genadeleven werd ons niet geschonken opdat het ster ven zou, maar opdat het immer schoo ner en rijker zij. Daarom zong de dichter Alois Wal- grave zoo schoon: O kristen volk, van nu voortaan, blijf helder in de klaarheid staan die van ons Heere is uitgegaan. P. L. LUYTS, O. P. 1BB VLIEGRECORDS Over den «Everest»-berg De «Everest» -bergen, gelegen in Midden- Azia, zijn de hoogst gekende .bergen der wereld; ze rijzen op tot 10.675 meters boven den zeespiegel. Nooit werd de top bereikt, niettegenstaande veel pogingen reeds ten koste van veel menschenlevens. Een Engelsch vliegeskader, ging verle den week de proef aan boven den top van den berg te vliegen. Zulke proeven zijn vol gevaren en op 10 duizend meters hoog kan een mensch niet leven bij ge mis aan lucht. Heel bijzondere toebereid selen zijn dus noodig om wel te lukken. De proef lukte en het vliegeskader kon geruimen tijd boven den berg vliegen en alle begeerde bestatigingen opnemen. Hier ziet men Lord Clydesdale, hoofd piloot die zijn eskader tot dit wellukken geleid heeft. IBBBB3BS3S1BBSB5Z3SESBBQ3ZHSBB komen vroeg in het voorjaar. Voorziet Udaarom tijdig van een pot Verkrijgbaar in afle Apotheken. EEN ZWARE SLAG VOOR HET INTERNATIONAAL SOCIALISME! WAT BRENGT DE DAG VAN MORGEN? Vooraleer een woordje te reppen over de toestanden op politiek gebied in ons land, willen we een paar beschouwingen wijden aan de jongst gebeurde feiten in Duitschland. Duitschland heeft dus de nationale re volutie gekend en Hitler is bij de gratie van zijn stormtroepen en zijn geweldige propaganda meester geworden van het Duitsohe rijk waar de Pruisische geest in volle herleving Is. Hoe is die toestand en hoe zijn die ge beurtenissen uit te leggen? Hoe is het te begrijpen, dat Duitschland, een republiek sedert Weimar 1918, waarin de socialisten langen tijd den hoogen toon hebben ge voerd nu terug in handen is gevallen van een macht die terug den Pruisisohen geest heeft kunnen wakker roepen? Hoe is het uit te leggen, dat de socialis ten van Duitschland, die een geweldige macht vormden op politiek gebied, zoo maar zonder blikken of blazen hun hoofd in den schoot van Hitler zijn gaan leggen en zich terug trekken uit de Tweede In ternationale, de socialistische, waarvan het Duitsehe socialisme, omzeggens de hoeksteen en de grondvesting is geweest? Zooveel vragen die moeten beantwoord worden met een algemeene beschouwing of liever met een vaststelling. Het Duitsehe volk is sedert jaren opge voed geworden in een geest van sterke tucht, in een geest van onvoorwaardelijk gehoorzamen aan één enkel sterk gezag, dat vóór den oorlog den Keizer en zijn keizerlijke regeering was, bijgestaan door een oppermachtigen legerstaf. Het Duitsehe volk is steeds opgeleid ge weest onder en door een sterke vuist, die dat volk altijd heeft gevoeld en die vuist heeft het volk er toe gebracht, zich te plooien naar de meest strenge tucht. De revolutie van 1918 heeft die sterke tucht, althans ln de leiding gebroken. Nieuwe mannen zijn aan de staatsleiding gekomen, die echter nooit in de oogen van het volk, de sterke vuist, die het gewend was, heeft kunnen vervangen. De vorm was veranderd, maar de geesten bleven Pruisisch en aan sterk gezag gewend. De vele organisaties, op militairen voet, inzake discipllen geschoeid, waren zoove le uitingen van den waren geest van het volk. Het Duitsehe volk was niet rijp voor een republikeinsohen staatsvorm en on danks al de overwinningen, die de opeen volgende staatslieden tijdens de republiek hebben behaald op het internationaal ter rein der diplomatie zijn. niet bij machte geweest om den geest van het volk te verzoenen met de republiek. Hitier heeft van den beginne af gespe culeerd op het nationaal gevoel van den Duitschers en daar ligt zijn succes. Hij wilde het heeleDuitschland, terug doen herleven. De oude leuze IN EINIG- KEIT STARK (in eenheid sterk) werkte als tooverformuul op dat volk, dat snakte naar de sterke hand, die het redden zou uit den warwinkel waaruit de na-oorlog- sche regeeringen, het niet hadden vermo gen te redden, naar Duitsehe opvatting. Sedert Hitier meester is geworden, is de Pruisische geest herleefd, die jonge ge neratie wenschen alleen nog als doelwit van hun streven te stelen «ganz einfach Deutschland» Duitschland zonder meer! De oud-exen worden tegen wil en dank soms meegesleurd in die roes van Pruisia- nisme die over het land spoelt. In dien geest is de houding van de so cialisten in Duitschland te begrijpen en eveneens de politiek die door het Duitsehe Centrum wordt gevoerd. De socialisten willen de politiek voeren van het minste kwaadZe willen red den van hun -beweging wat te redden valt, voor zooveel dit mogelijk zal zijn, want de regeering heeft de socialistische bewe ging reed's bestempeld als ANTI-NATIO NAAL naar Duitsch-Pruisische opvat ting en bijge-volg, moet die beweging in het belang van den nationaal-socialisti- schen staat worden opgedoekt. In die orde van gedachten hebben de socialisten zich terug-getrokken uit de so cialistische internationale, omdat Hitter die internationale aanziet als een nest van Marxistische ge-doe en hij een onver- biddelij-ken strijd tegen die internationale heeft aangebonden. Hitier gaat heel en al den weg op, die door Mussolini werd gevolgd- in Italië toen deze in 1923 te Rome de macht had in handen gekregen. In zijn boek Mein Kampfvan Hit- Ier lazen wij, dat hij geen nationnaal-so cialistische vakorganisaties wilde stich ten, zoolang hij de macht niet in handen kreeg. Hij heeft nu de macht en thans wil hij naar Italiaansch model naar een nationaal-socialistischen corporatie-ven staat, waarin er geen plaats meer is, noch voor ohrist-elijke of socialistische syndika- ten. De socialisten st-aan reeds op den index, aan de christelijke syndikaten heeft hij nog niet bepaald gezegd wat hij zinnens is te doen. Intusschen heeft hij echter reeds een Rijkskommissaris gestuurd voor de vakveree-nigingen naar Beieren, waar deze is begonnen met al het hebben en houden van deze organisaties te blokkee- ren. Al de gelden zitten dus vast. Verder werd er aan de leiders ven. de syndikale organiasties verbod gegeven nog een poli tiek mandaat te vervullen, terware ze de syn-d-ikale werking verlieten. De syndika ten mogen onder ge»en enkel voorwendsel meer aan politiek doen. Dat is de feitelijke toestand, die ©ns deze week werd bevestigd door een Katho liek Kamerlid dat zoo pas uit Berlijn was teruggekeerd en die da-ar voeling had ge nomen met vooraanstaande leiders der katholieke vakorganisaties. H-et bestaan van twee groote landen in het hart van Europa, Italië en Duitsch land, waar de diktatuur hoogtij viert en waar men een nieuw stelsel wil uitbou wen, is voor de toekomst van het Euro- peesch vasteland van een schrikkelijk ver dragend belang. De tijd zal leeren wat er zal uit voortvloeien. Een zaak is intus- scheir zeker, dat het Duitsehe volk, groo- tendeels m-et enthousiasme, anderdeels noodgedwongen de feitelijke toestanden aanvaard-en moet. Laat dit al-les ons een les zijn, om in ons land voorzichtig te zijn en geen offers te zwichten, opdat wij tenminste gespaard blijven van een radikale omvorming. DRINGEND IS DE NOOD OOK IN ONS LAND We hebben er reeds meer de aandacht op getrokken, dat bij ons ook de nood dringend is. Sedert 27 November 1932, dag der alge meene verkiezingen, is er oneindig veel veranderd. Die enkele maanden hebben aan de wereld en aan ons land feitelijke toestanden gebracht, die iedereen, tot welke groep of partij hij ook behooren moge, tot ernstig naden-ken moet brengen. Niemand kan den ernst van den toe stand op flnatitieel en algemeen politiek gebied ontkennen. De socialistische kam- pag-ne tegen alles en nog wat, tegenover al de maatregelen die door de regeering zijn genomen ls plat gevallen als een doorsto ken -blaas. Het socialisme zit in zeer nau we schoentjes en bij die menschen-, werkt, begrijpelijkerwijze, het gebeurde in Duitschland zeer diep ara. De socaiistische voormannen begrijpen thans beter dan wie ook, hoe de toekomst misschien be slissen zal ever het bestaan van hun par tij en van hun werken. De houding die de socialisten thans aan nemen, verschilt dan ook oheindig veel van deze, die ze maanden geleden, dach ten te moeten aannemen. De nationalisten zitten eveneens ver legen met hun geweldig anti-militarisme, het eenig houvast dat ze tijdens den laat- sten kiesstrijd hadden. De meest verwoede anti-militaristen als eer» Prof. EINSTEIN b. v. die vroeger steeds partijganger was ran een eenzijdi ge ontwapening, van té afschaffing zon der meer van het leger, hooren we thans aan de pers verklaren, dat hij als best geschikte middel aanziet om den vrede -te bewaren, het gedeelte uit het plan Boncour, dat een gezamenlijke de fensieve actie voorziet tegen het land d-at den vrede zou willen schenden. Welnu der gelijke actie veronderstelt toch, dat elk land dat bij die gezamenlijke actie zou te pas komen-, over een; eigen staande le ger moet beschikken! Wie zou er thans te-gen de bedreiging van den Du-itschen Prufcischen geest, te genover de sterke bewadening van Frank rijk, tegenover de formidabele macht der Soviets durven te verdedigen, dat ons land morgen heel h-et leger' moet naar huis zenden? Wij willen hier niet het militarisme verdedigen, verre van daar. We zijn er even groote bestrijders van dan gelijk wie, maar tegenover de schreeuwende feiten willen we onze oogen niet sluiten en we willen de sukkelaars niet uithangen en de onnoozslaars. We betreuren met den Paus dat de wereld die onzinnige bewa peningspolitiek blijft voort/zetten, idoch we wete-n ook anderzijds dat we den plicht hebben van zelfbehoud en dat dien zede lijken plicht zoowel de naties geldt als de enkelingen. Het land moet gered, dat vraagt ieder een, gered op financieel, gered op politiek gebied. Daarom moet iedereen -zijn plicht be grijpen. Inflatie zou den ondergang beteekenen ■van den middenstand, zou de ellende be teekenen voor den arbeidersstand en zou slechts aan enkelen bate kunnen brengen. De zware plioht die thans op de be stuurders van het land ligt, mogen we niet zwaarder maken door onbedachte be wegingen. Daarvan zijn ook de socialisten overtuigd, aangezien op de jongste verga dering van hun algemeenen raad werd -gevraagd, dat de arbeiders geen bewe gingen zouden inzetten, die alleen aan de -arbeiders schade kunnen berokkenen. Kalmte en koelbloedigheid! Om het be- 'grootin-gstekort van 690 6, 700 millioen fr. te dekken zullen er zekér nog ingrijpen de maatregelen moeten genomen worden. Waarin zullen ze bestaap? Hoe diep zul ten ze ingrijpen? Wanneer zulle-n ze ge nomen worden? CW v-ribc manier? Dit zijn zoovele -vragen waaróp We thans geen -antwoord- kunnen geven. Alleen kunnen we er echter dit aan toe voegen: Wil het 1-and niet ten ond-er gaan, dan moet er onverwijld, zonder aarzelen doorgetast worden. De politiek van het minste kwaad is ook hier geboden voor de geweldige, uiterste noodzaak, en voor het heil van alle standen en klassen. In moeilijke tijden geven de leiders alleen blijken van staatsmanskunst en staabsmanswij-sheid. In die omstandighe den krijgt men gelegenheid om te toonen of men werkelijk het belang van het volk dienen durft. Want durf is er dan meer •dan ooit noodig, o-nafgezie-n van alle po pulariteit. Het volk moet wel eens tegen zijn wil en dank van den ondergang worden gered. OM DE GEMEENTEN TER HULP TE KOMEN De gemeenten, die thans geweldig door de werkloosheid zijn getroffen, omdat de bevolking vooral samengesteld is uit ar beiders en bedienden, staan voor haast onoverkomelijke lasten. Om die gemeenten vooral te helpen ln deze harde crisistijden werd er dcor de Heeren Kamerleden Allewaert, Bodart, Mathieu, Van Hoeck en De Man een wetsvoorstel ingediend waarbij wordt voor gesteld de verdeeling van de gelden waar over het Fonds van de Gemeente beschikt als volgt te veranderen: Thans worden de fondsen verdeeld op volgenden grondslag: Acht twintigsten naar rato van het kadastraal inkomen der gebouwde eigen dommen; Drie twintigsten naar verhouding van het kadastraal inkomen der onbebouwde eigendommen; Negen twintigsten naar verhouding van het bij de jongste tienjaarlijksche telling ambtelijk vastgesteld bevolkingscijfer. Het wetsvoorstel ingediend door de hoo- ger genoemde Kamerleden bepaalt dat de verdeeling zou geschieden op volgende grondslag: Vijf twintigsten naar rato van de kadas trale opbrengst der bebouwde eigendom men; Drie twintigsten naar rato van de on bebouwde eigendommen; Vier twintigsten naar rato van het be volkingscijfer; Acht twintigsten naar rato van de be dienden- en werkersbevolking volgens een jaarlijksche vaststelling; Daaruit vloeit dus voort dat het deel naar rato van het bebouwd kadastraal inkomen met DRIE twintigsten zou ver minderd worden en het deel naar rato van het bevolkingscijfer zou met VIJF twintigsten worden verminderd en zoo' bereikt men de ACHT twintigsten die worden toegekend naar rato van de werk lieden- en bedienden bevolking. Door de voorgestelde verdeeling zouden de gemeenten die over een groote werk liedenbevolking beschikken en dus thans ook de zwaarste lasten van de crisis te dragen hebben, eenigszins worden gecom penseerd door die verdeeling op nieuwen grondslag. ISZB&BBBQBBBSBBBBBEBEQBigiSQBB Gebruikt Chicorei Wyppelier-Taffin, 't is de beste. BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN VAN WE S T - VI, A AND E R EN Steunfonds voor Weduwen en Weezen. Met genoegen kunnen we mededeelen dat in de Kamer een parlementaire groep komt gesticht te worden uit de gekozenen van den C-hr. Middenstand, met bureel sa mengesteld als volgt: Voorzitter: M. Wauwermans. Onder-voorzitters: M.M. Baels en de Géradon. Algem. secretaris: M. Van Ackere. Secretarissen: M.M. de Kerch-ove d'E- xaerde en Cierckx. Deze groep telt reeds een 30 tal leden, de helft uit eigen verkozen-en uit het Vlaamsche land. Deze groep zal, evenals de Vlaamsche groep de Vlaamsche belangen verdedigt, en, evenals de De-mokratische Kristene groep de belangen der werklied-en verde digt, zal hij de belangen der middenstan ders ter harte nemen En dezen hebben het meer dan noodig. Deze daad moet alle Middenstanders verheugen. De Regeerin-g zal nu ook mos- ten rekening houden met de wenschen van den Middenstand en r-esd-s'deze week -had deze tusschenkc-mst de beste gevolgen. We vernemen echter dat de Minister raad in zijne bijeenkomst van Woensdag twee wetsontwerpen voorgelegd door mi nister Sap, beeft goedgekeurd. Deze wets ontwerpen werden tijden-s de bespreking van de begroeting van Landbouw en Mid denstand d-oor de minister in den Senaat aangekondigd. Het eerste stelt een ver hooging van het krediet voor de toerus ting van het ambachtswezen voor van 35 millioen (50 millioen in plaats van 15). Door het tweede wordt het krediet van. 50 millioen, voor.zien voor de bank van het klein beroepskrediet, op 10-0 millioen ge bracht. Dit wez-s het signaal tot samenwerking van alle Middenstanders. Geen ver brokkeling! Niet luisteren naar scheurma kers die niet het algemeen belang, maar enkel hun ei-gen belang betrachten. Allen sams-n in den Kristen Midden stand e-n eens dat we de macht hebben kunnen we de misbruiken d-oen wegrui men en cn-s recht opeischen. M. (BBBBBBBBiBBBIiaBBBBBaBa3BB9BSiB!S^S3SBBB3BQBBZBB3^S!3!BlBBBZBff Vandaag een woordje over de misbrui ken. Daar zijn er veel: Sommige werklieden die sinds een jaar, en twee jaar zelf, niet meer gewrocht hebben, nemen den schijn aan, naar geen werk meer uit te zien, en uit- sluitelijk te willen leven van werkloo- zensteun; Komt er werkgelegenheid, dan laten ze het aan anderen over zich aan te bie den, ze kruipen achteruit. Is 't loon een beetje minder dan vroeger dan hebben ze seffens reden om te wei geren, zelfs al zouden ze nog meer trekken dan met den werkloozensteun. Is 't loon voldoende dan oordeelen ze dat ze onbekwaam zijn tot zulk of zulk werk: te lastig, hun vak niet, hun stiel niet. Doppen is zoo eenvou dig simpel, gemakkelijk; Anderen gebruiken een schoone partij land, werken feitelijk een beetje voor hen zelf; 't zijn halve boertjes, zegt men, en ze gaan doppen; Met den vinger worden anderen nog aan gewezen die er een kleine commerce op na houden en een winkel hebben of herberg... en ze doppen; Weer anderen vinden seffens werk als ze op wachttijd komen, omdat ze dan min trekken; maar trekken ze weer 't volle steungeld, dan doen ze niets meer; Anderen zijn gedeeltelijk werkloos maar weten alles zoo fijn aan boord te leg gen om zoo weinig mogelijk te verlie zen van hun dopgeld en zoo veel mo gelijk te trekken van hun werk. Wat nog erger is, daar zijn er nog enkelen die hun dopgeld verdrinken; anderen die 't verspelen aan prijskam pen, hanekampen en duivenspel voor groot geJd. Anderen nog... maar laten wé nu op houden, en eerst vaststellen dat al die dingen heel menschelijk zijn. Overal in a'iie standen hebt ge van die menschen die weinig eergierig zijn voor hen zelf, en weinig over hebben voor hun even naaste; ze willen niet zien dat juist zij de schuld zijn dat hun evennaaste die 't noodig heeft op die manier bestolen wordt. In ander standen gaat het feitelijk ook zoo in de wereld: sommigen trachten op alle manieren eerlijke en oneerlijke aan geld, aan pensioenen en aan for tuin te geraken. Moesten we hier alle misbruiken aanhalen die bestaan in de wereld over onttrekken van rechtvaardig loon, onrechtvaardige verdeeling der win sten, onrechtvaardig gebruik van 't over tollige, dan hebben we alleen de laatste Pauselijke Brieven open te slaan. Maar 't helpt niet de misbruiken van mond tot mond voort te vertellen en aan te klagen: maatregelen moeten ge troffen cm ze te beletten. 't E-enige verstandig besluit in die dop perskwestie is toch wel: uit alle kracht moet iedereen meewerken om de mis bruiken tegen te gaan, overal waar ze bestaan, al was 't bij generaals. Maar neen, velen willen nu 't volgen de besluit trekken: Het moet uit zijn met die doppers! Wat ze er mede zullen doen zeggen ze niet. In de overeenkomst met de Regeering heeft het Chr. Werkersverbond het prin ciep hooggehouden: Geen vermindering aan den Werkloozensteun aan de ware werkloozen, die 't waarlijk noodig hebben, maar doortastend ingrijpen tegen alle misbruiken van Staatstoelagen in alle standen. Sommigen die besluiten: Heel die syndikatenkwestie is daar de schuld van; hun rijk moet uit zijnschrijven spijtig te zijn dat het Christen Werkersverbond tot een akkoord gekomen is met de Re geering. Spijtig, zeg ik, omdat hun opzet fei telijk is: burgers van een zelfde lande tegen elkaar op te hitsen. Zoo zijn nu de menschen, wars van allen oorlog. «Vloek aan den oorlog», zeggen ze: maar gereed om elkaar met geweld te lijf te gaan, burgers van een zelfde land. Er wordt gelogen en ruzie gezocht en opgehitst. Opstootjes en- zoo'n klein be gin van burgeroorlog. Dat wordt met op zet ineengestoken. And-eren zien liever van verre toe, maar ze zien 't toch gaarn: laten we maar zeggen dat over een paar weken veer kij kers in Poperinge liever hadden zien vech ten, een beetje bloed zien vloeien en ge kwetsten wegdragen. Zoo zijn de menschenHomo homini lupurs«De eene mensch is wolf van den andere Is er dan geen oplossing te vinden in rechtvaardigheid en liefde, zonder geweld en bloedvergieten; geen verstandhouding door christelijke solidariteit en gemeen zame liefde voor 't algemeen welzijn van alle menschen. in één zelfde land? De Pauselijke Brieven wijzen den weg. Waarom wachtdh dien weg op te gaan? Door christelijke organisatie van alle standen zoo werkman, zoo middenstan der, zoo bediende, zoo boer, zoo werk gever, zoo nijveraar, naar een zelfde al gemeen welzijn van 't heele Vlaanderen. VERSCHERPING VAN DE KONTROOL Strenge maatregelen zijn genomen om alle bedrog na te gaan en streng te straf fen. T-e Binche werden zes kleermakersgas ten betrapt die werkloozensteun trokken en heel den dag tehuis werkten. Ve-el vrouwen werd-en reeds betrapt die als werkloozen steun trokken en in feite hun man behulpzaam waren. De betrokken personen zullen van allen steun beroofd en ovendien rechterlijk vervolgd worden. Overal zal de kontrool heel scherp toe gepast worden. Van 10 Mei tot 18 Mei 1933 Van 29 Mei tot 11 Juni 1933 Eedevaart naar LOURDES Bedevaart naar ROME Hoofd- 4t sekretariaat VOOR INLICHTING EN INSCHRIJVING: Inschrijvingsn sluiten Voor Lonrdes 20 April Voor Rome 2 Mei. MEER DAN bleven UWE voorouders getrouw aan Christus NU de EERSTE af vallige zijn IBMMBBBBBBBBBBBBBBBBB1SBB3XB bekomt een onverhoopte bij'val. AI de bijzonderste winkels der stad bij de 200 nemen er deel aan en ieverden om ter meest om prachtige uitstallingen aan te bie den met puike waar. op deze dagen om U te overtuigen dat Ge er in alle artikelen uwe goesting kunt koopen en dat aan voordeelige prijzen. De Etalage-Prijskamp duurt in het meerendeel der winkels tot ca met Maandag, 29 Paaschdag. IESflB9HBBBB@B3a£82BBSGi3S3SBH Een drieiing te Antwerpen Het gezin Weyts-Dierens, Diepestraat, 12, Antwerpen, werd dezer dagen geze gend met een drieling. Alle drie zijn even gezond, zooals men op hierbovengaande foto kan bestatigen. TREKKING DER VERWOESTE GEV/ESTEN LEENING 5 F. II. VAN 1922 Maandag morgen heeft de 131" trek king plaats gehad van de leening 5 p. c. 1922 der Verwoeste Gewesten. Serie 53370 Nr 13 wint 258.000 frank. Series 53370 Nr 14 en 138253 Nr 2 win nen elk 100.000 frank. De andere nummers van deze drie se ries, alsmede van serie 171675 zijn uit keerbaai- aan 300 fran-k. Ëwï STEEDS RAPPER! 703 Kilometers per uur. NA DE RAMP VAN DE "AKRON ZONDAG 23 APRIL (Beloken Paschen) zal alhier het verkocht worden om steun te verleenen aan ae Weduwen en Weezen der Kroost rijke Gezinnen van West-Vaanw Koopt allen het bloempje! li .5 1 fr. ;ïig!|s ■'•p/'i ftë!§!f Foto van den koenen Italiaonschen Vlieger-Kapitein Ag-eilo, die Maandag het wereldrecord der snelheid van 654 km. klopte en dit bracht op 700 km.! Waar houdt dit op! VILMA BANKY DE AKRON HET GROOTSTE AMERIKAANSCHE LUCHTSCHIP dat verleden we-ek bij nachtelijke leger oefeningen, door de storm verrast werd, in twee brak en in zee viel, 75 slachtoffers makend. Vier hooggeplaatste officier-en werden gelast door heit hoofd der Ame-ri-kaansche vloot om een onderzoek in te stel-len no pens de ramp de-r Akron Door oorlogsschepen en vliegtuigen werden de opzoekinge-n voortgezet, maar deze konden enkel leiden tot het opvis- schen van wat wrakken en van enkele lij ken, waaronder het lijk van officier Mac- cord, alsook van den kom-man-d-ant Berry, passagier aan boord van het luchtschip. Order we-rd gegeven het gezonken lucht schip op te halen om het onderzoek beter te kunnen leiden. Het luchtschip zou in twee gebroken zijn en het stuur werd weggeslagen waar door de Akronniet meer te besturen viel. ONDANKS DE AKRON -RAMP WORDT DE BOUW VAN LUCHTSCHEPEN VOORTGEZET Ondanks de ramp van den Akron zal dezer dagen opnieuw een groot luchtschip zijn eerste proefvlucht doen, terwijl te vens met den -bouw aangevangen zal wor den van d-e T. O. 13 dat het grootste lucht schip van d-e Am-erikaansche marine zal worden. Het lijk van admiraal Moffett, die bij de ramp van dien Akronis omge komen, is ook opgeviseht. EEN VERKEERD MANCEUVER VOOR DE RAMP Ben der geredden van de Akronver klaarde voor de rechtbank van onderzoek dat een weinig vóór de ramp, een verkeerd manceuver werd uitgevoerd. Nadat wij de zee hadden bereikt, veranderden wij van richting. De werke lijke richtin-gshoek bedroeg 50 graden, ter wijl slechts 15 graden gekomman-d-e-erd was geworden. SEEBSEEHmaBEESEaESnSEEaaaBBa Zonneslag, Dragen en Stukloopen van Huid en Voeten, verzacht en I geneest men met Doos en 7/afrank. In alle Apotheken de beroemde filmstar die aangeduid werd om Mariene Dietrich op te volgen. Niet tegenstaande al htm kunst en populari teit moeten de filmsterren ook op tijd en stond voor jongere de plaats ruimeij,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 1