'S LANDS FINANCIEELEN NOOD De Volmachtkwestie in de Kamer WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. KATHOLIEK NIEUWSNOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD DE KONINGIN VAN BULGARIE De Middenstand en de Regeering M. JASPAR doet beroep op de openbare denkwijze Met 99 stemmen tegen 81, stemt de Kamer de verzending naar een bijzondere Commissie. HET KOMT ER OP AAN TE WETEN OF WIJ ONS, JA OF NEEN, ZULLEN REDDEN.» «IN GEEN GEVAL INFLATIE.» HET IS OM DE NEDERIGSTEN, DIE DOOR ONVERDIENDE RAMPEN WORDEN GETROF FEN, VERDER TE KUNNEN STEUNEN, DAT DE REGEERING TEN ALLEN PRIJZE HARE ECONOMIE WIL REDDEN. EUROPEESCHE «DICTATOR'S» THE CITY OF NEW-YORK TE CHICAGO if mji De Rechterzijde is eensgezind Een eerste misrekening BIJ DE CHR.-DEMQKRATEN Gebruikt Cbicorsi Wyppelier-Taffin, 't is de beste, TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl per regel 2,50 fr. Berichten op 2* bL per regel 1.75 fr. Berichten op 3* bl. per regel 1.50 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. "DE POPERINGENAAR Uitgever SANSEN-VANNESTE POPERINGE Telefoon Nr 9. - Poslch. N' 15.570. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) In 't Land II Frankrijk 3, Congo, Engeland 4 Amerika, Canada en an dere landen de ernstigheid van onzen finantieelen toestand uitschijnen. Hij verklaarde dat de toestand moet opgelost worden zonder nieuwe belastin gen, maar enkel met bezuinigingen en deed uitkomen dat de Regeering niet be zield is met dictatoriale inzichten. EEN HUICHELACHTIGE OPPOSITIE werd gevoerd door de Socialisten. OOK DE NATIONALISTEN deden de zaak aanslepen en H. Borginon onder ander sprak 1 uur. Zoodat de zaak om 7 uur 's avonds steeds even ver stond. TOCH EINDIGEN! En toch wilde de Kamer Donderdag met de zaak eindigen, daarom werd be slist de vergadering voor een uur te schor sen en om 8 uur voort te zetelen. Men verwachtte nog eene redevoering van eenige uren door den Kommunist Jacquemotte; maar de nachtzitting maakt er velen wijzer. M. Japar moest dan de bespreking her nemen en men verwachtte zich eraan dat de zaak dan dra in regel zou gebracht worden en dat de volmacht zou gestemd worden. Mocht dit een einde brengen aan alle nutteloos politiek gekibbel en door ge zonde algemeene maatregelen ons land uit den finantieelen nood verhelpen. De twee grondbeginselen waarop da Kristen Middenstandsorganisatie steunt zijn: liefde en rechtvaardigheid, welke al leen nog de maatschappij kunnen redden. Van andersdenkenden hebben wij de naleving van die twee grondbeginselen NIET te verwachten. 't Zijn andersdenkenden die de maat schappij onder den voet hebben gebracht en te langen laatste, het ergste den Mid denstand. De verkeerde begrippen werden steeds voorzichtig onder de vlag der neutraliteit binnengeloodsd. Daarom is neutraliteit bedrog. De liberalen onder de leus van de ver draagzaamheid van andermans opinie en der vrije gedachten vestigden de alleen heerschappij van het kapitaal en streven naar de uitroeiing van den godsdienst: de vrucht was het opstandig socialisme. De socialisten onder de leus van groe peering van alle arbeiders zonder onder scheid van godsdienst betrachten de al leenheerschappij van den arbeid en de vernietiging van het privaatbezit en be oogen de vernietiging van den godsdienst: het uitvloeisel van het communisme. De communisten willen de omverwer ping der maatschappelijke orde en de verdwijning zelf der Godsgsdacbten. De zaaiers der neutraliteits-gedachte zijn de meest-gewaardeerde medewerkers der liberalen, socialisten en communisten. Dat leert de geschiedenis. Dat hebben de middenstanders onder vonden en zs vergeten het niet. Werden neergelegd. 1°) Een wetsontwerp op den waarborg van goed verloop van het Krediet aan de Ambachtshewerktuiging: het totaal van de waarborg wordt hierbij opgevoerd van 15 millioen tot 35 millioen franken. 2°) Een wetsontwerp op den waarborg van goed verloop van het Klein Beroeps krediet, Het tota-al bedrag mag gaan tot 50 millioen franken. 3°) Een wetsontwerp tot wijziging der wet van 4 Aug. 1930 op de veralremeening deT gezinsvergoeding: dit behelst onder ander de uitbreiding tot de nist-loontrek- kenden: middenstanders, landbouwers en burgers. Dit hebben wij benevens aan de werking onzer Kristen Middenstandsorganisatie te danken aan de werkzaamheid van Mi nister San, Senator Vancoillie en aan on zen sterken Katholieken Parlementaire Midden standsgroep. Wii lezen in De Middenstandspost weekblad van den Landsbond van den Kristen Middenstand: Burgers. Middenstanders, koopt al uwe benoodigheden leest wel: uwe benoo- digheden uwe verbruiksartikelen bij uwe standgenoot en, de middenstanders. Loont zelf daarvoor niet naar grootwa renhuizen. massa filiaalbedrijven. Loopt zelfs niet daarvoor naar verbruikscoopera- tieven, want zelfs dit gebeurt maar al te veel. gS3EBSBaBBSa&£3SB5SRS»aBBI!£B heele wereld; overal waren de vooruit zichten boven de werkelijkheid. De uitga ven zijn om dezelfde redenen aangegroeid en omdat de raming ervan op het ont werp van begrooting niet overeenstemde met den aangroei der lasten voor werk loosheid en pensioenen van allen aard. Sedert twee maanden wordt een kracht dadig werk van controle, van naspeuren van misbruik en bedrog, zonder eenig ver- poozen voortgezet. Doch, zooals overal elders moet men grondig te werk gaan. Na de beroering welke aan de na-oor- logsche muntcrisis te wijten was, kwam de aanpassingspoging welke op de stabi lisatie van den frank volgde (Oktober 1926); slechts in 1929-1930 hebben wij onze rijksontvangsten en -uitgaven op nieuwe grondslagen gevestigd. Edoch, sedertdien wijst het cijfer van de nijverheidsproductie eene verminde ring van 38 ten honderd aan; de omvang der ingevoerde en bewerkte stoffen is met 35 t.h. afgenomen: het vervoer op nijver- heidsgebied gaat met 42 t.h. achteruit. Het is duidelijk dat een zoo aanzien lijke vermindering van de productieve be drijvigheid gelijken tred moet houden met een overeenstemmende daling der inkom sten. Op 7.130 actiënvennoo-tschappen, sluiten er ongeveer 3.000 d.i. nagenoeg de helft met verlies. Men schat op on geveer 35 t.h. de vermindering der divi denden; op 25 t.h. de vermindering van de loonen der werklieden in de private nijverheid. OVERAL VERMINDERT MEN DE UITGAVEN Aanzienlijk is dan ook de inkrimping welke aan al de private begrootingen op gelegd werd en waarbij de nieuwe belas tingen dikwijls een strenge rol vervullen. Hoe zou men zich dan ook kunnen In beelden dat alleen de openbare economie d.i. de begrooting Van Staat, provinciën en gemeenten zou ontsnappen aan deze vermindering der inkomsten en aan de inkrimpingen welke, op gebied van uitgaven, noodig zijn? Hoe kan men ge- looven dat industrieel, de handelaar, de bankier, de rentenier, de advokaat, de ge neesheer, de boer, de werkman en de be diende zouden verplicht zijn hun uitgaven in te korten en dat alleen de Staat, de provinciën en de gemeenten aan bedoelde verplichting zouden ontkomen? Er is trouwens geen enkel land ter we reld, waar zich eenzelfde noodzakelijkheid niet opdringt. In Frankrijk bereikte het tekort 14 tot 17 milliard Belgische franks, in Italië 6 tot 750 millioen, in de Vereneigde Sta ten 75 milliard! en in Holland 700 mil lioen; in Zwitserland 500 millioen. De budgetalre moeilijkheden zijn dus een algemeene wet en overal moet men ertoe besluiten de uitgaven van den Staat binnen de perken van de maxima midde len te houden welke hij zich aanschaffen kan; geen regeering ontsnapt aan deze noodwendigheid. Het voorbeeld van Engeland ls treffend te dien opzichte. In den loop van de jaren 1930-31 werd daar het evenwicht van de begrooting ernstig geschokt door de ge volgen, van de crisis en de vermeerdering van de werkeloosheid. Dank zij kracht dadige besnoeil'ngsmaatregelen is de Za terdag ingediende begrooting in even wicht. ER IS GEEN ANDERE UITWEG, VOORAL VOOR ONS Welnu, ons land is bijzonder blootge steld. Zij economie berust heelemaal op den arbeid en op den uitvoer der produc ten. Het moet voortbrengen en verkoo- pen. En om te verknopen moet het goed koop leven. Handhaaft het langer dan een korten tijd een buitengewonen fis calen last en verteert het vooral boven zijn middelen, zoo gaat het naar een ramp. Hoe zou het ander3 handelen? MEER BELASTINGEN OM HET EVENWICHT TE VERZEKEREN Gaat het maar immer, voor de gewone uitgaven, nieuwe leeningen aangaan? Maar een land dat zijn bsgrooting niet in evenwicht brengt, een land dat den moed niet heeft zich de noodige inkrim pingen te getroosten wanneer het duide lijk is dat het meer uitgeeft dan zijn mid delen het mogelijk maken, vindt, na be trekkelijk korten tijd, geen krediet meer of vindt het slechts onder zulke veel- eischende voorwaarden, dat het ten on dergang staat opgeschreven. De leeningen welke wij, in den loop van het jaar, aangingen om buitenland- sche obligatiën op korten termijn te con- solideeren en om in de buitengewone be grooting te voorzien, laten ons niet toe te denken aan eene leening voor de gewone uitgaven. Deze weg ligt bijgevolg voor ons gesloten. IN GEEN GEVAL INFLATIE Gaat het tot inflatie zijne toevlucht nemen? Wie zou zulks durven voor te stellen? Dit middel lost niets op, het stapelt de puinen op en wij hebben, ten andere, in Belgie, het recht noch het middel hiertoe onze toevlucht te nemen. Door de wetge ving welke wij, samen, in 1926, hebben ingevoerd en welke ten aanzien van de Nationale Bank, een contraktueel karak ter heeft, hebben wij dezen verderfelijken weg versperd. Er bestaat, trouwens, in de Kamer geen enkele partij die zou durven voorstellen, dit middel aan te wenden. GENOEG BELASTINGEN Kan men ten slotte, maar gedurig den ken aan nieuwe belastingen? Iedereen weet dat dit onmogelijk is. Het land gaat reeds gebukt onder den last. Men moet het, integendeel, tot eiken prijs, verlichten, zoodra dit mogelijk zal blijken. Er bestaat, bijgevolg, maar één uitweg. DE UITWEG Ofwel zal de Thesaurie op het einde eener eerstvolgende maand en ten laatste op den vooravond van den winter, zich in de onmogelijkheid bevinden noch wed den, noch pensioenen, noch werkloozen- onderstand te kunnen betalen. Dit was en ls, heden ten dage, het geval in talrijke landen uit Midden- en Oost-Europa en Zuld-Amerika en in ettelijke groote ste den uit de Vereenigde Staten. Dan opent iedereen de oogen en neemt aan dat men te veel heeft uitgegeven: door deze operatie op leven of dood ver betert de toestand automatisch na twee of drie maanden. Maar daaruit is een ontzettend leed en een volkomen desor ganisatie van de diensten voortgesproten. Indien men dat wil, moet men het zeg gen. AFSCHAFFING VAN AL DE MISBRUIKEN Ofwel moet men, en het is grondige gen, dat wil zeggen dezelve door een lee- waarheid, beredeneerde en trapsgewijze inkrimpingen doen op alle gebied, tegen over allen, zonder onderscheid van cate gorie, niet alleen, zooals men schijnt te zeggen, door speciale misbruiken te on derdrukken in zake b. v. werkeloozensteun of ouderdomspensioenen; maar alle mis bruiken welke er ook de oorzaken van mogen zijn en wie er ook van profiteeren moge. Het ware aan de Regeering onrecht doen te beweren dat zij deze actie tot één klas van de bevolking beperken en de anderen sparen wil. Niets is valscher, noch onrechtmatiger. De Regeering ver bindt zich, en zij zal woord houden, alle bedrog en alle buitensporigheid, van wel ken aard ook en wie er zich ook aan schuldig maakt, te onderdrukken, want wie in dit uur van gevaar, zich aan be drog of aan misbruik schuldig maakt, begaat een misdaad tegen de natie. NOODZAKELIJKHEID VAN EEN SNELLE EN VOLLEDIGE ACTIE Dergelijk werk is tevens dringend, om vangrijk en moeilijk. Talrijke particuliere belangen worden er door getroffen. Het zal talrijke protesten uitlokken en men zou zich een begoocheling maken te ge- looven dat het kan voortgezet worden onder het kruisvuur van de kritiek en de besprekingen. Het land kan en wil niet langer wach ten. Het heeft er genoeg van. Het Parlement en de Regeering moeten een einde stellen aan zijn angst, en dat door daden. Het eenig middel om er uit te geraken is de uitvoerende macht in de gelegenheid te stellen tot snel hande len, door een hervorming over het geheel, evenals haar toe te laten terstond de be slissingen te nemen welke de niet te voor ziene omstandigheden zullen opdringen. Zij denkt er niet aan de diktatuur te ge bruiken, zooals sommigen het wel zeggen; nimmer zal zij zich aan de controle van het parlement noch aan de openbare opi nie onttrekken. Nimmer evenmin, zal zij er aan denken de nederigsten in hun le vensminimum te treffen. Het is integen deel om hen dit verder te kunnen bezor gen, om dit moedig en ijverig gedeelte van ons volk dat door onverdiende ram pen getroffen wordt, te kunnen steunen, dat zij het ten allen prijze haar econo mie wil redden door het evenwicht van haar begrooting te verzekeren en de munt te verdedigen. DE TOEKOMST Het vraagstuk treedt trouwens buiten de grens van een eenvoudige fiscale kwestie; heel de toekomst staat op het spel. De gezamenlijke door den Staat betaal de pensioenen en als burgerlijke en mili taire anciewniteitspensioenen, als invall- diteits-, ouderdomspensioenen, enz. als mede de tusschenkomst van den Staat in de menigvuldige werken welke bestaan door middel van zijn subsidiën, vertegen woordigen, zonder van de werkloosheid te spreken, een jaarlijkschen last, welke in 1929 2.026 millioen en in 1933: 2.525 mil lioen bedroeg. Het ten uitvoerleggen van de bestaande wetten alleen zal, door een stadig accres, tot lasten leiden die 3 milliard bereiken langzamerhand Anderzijds dient er meer dan 6 of 700 millioen gevonden; want deze 700 millioen komen slechts overeen met 7 maanden (Juni tot December). Dat maakt 1200 mil lioen voor 1933, en evenveel voor de vol gende jaren, wel te verstaan als er geen verergering intreedt en zoo wij geen ver deren tegenslag oploopen. 'S LANDS KREDIET Doch vooral dient 's Lands krediet ge handhaafd, het vertrouwen in zijn staats fondsen gesteund, de tot consolidatie van de vlottende schuld noodige 4 milliards gevonden, het tekort van 1.200 millioen van de begrooting van 1932 aangevuld, de noodige sommen voor de werken der bui tengewone begrooting zegge 850 mil lioen verkregen. DE BELGISCHE FRANK Ten slotte moet de frank worden be schermd. Gewis staat onze munt er zeer stevig voor; onze munttoestand is de beste dien het land ooit gekend heeft. Wij staan er op dien toestand te handhaven en geen enkele der voorgestelde maatregelen kan daaraan schaden. Geen der aangevraagde machtigingen slaat op het beginsel noch op het peil van den- goudstandaard, zoo als hij voor onze munteenheid tot grond slag dient en Belgie is er niet toe bereid in dat verband proefnemingen te doen of avonturen te beleven. Het weet wat de inflatie gekost heeft en het keert daar niet meer toe terug. Door een gezonde munt te aanvaarden, verdedigen wij niet alleen de belangen van de rijken doch me de die van de armen; wij beschermen voor al onze spaarders, onze menigvuldige spaarzame en arbeidzame werklieden, on ze landbouwers, onae ambtenaren en be ambten die altijd de eerste slachtoffers van de inflatie zijn. Maar zoo onze munt in de jongste crisis van den dollar, zooals in die van ae mark of van het pond blijk gegeven heeft van een onverwoestbare stevigheid, moet men daaruit niet besluiten dat de muntstoor- nissen van de wereld ons geen bijzondere waakzaamheid opleggen en niet eischen dat de Regeering speciaal gewapend zij. De onzekerheid en de onvastheid die thans op de groote markten heerschen, waar men den goudstandaard heeft laten va ren, maken de kredietverrichtingen over de heele wereld uiterst precair. Wij moeten onze schulden of consoli- deeren of terugbetalen. In gewone tijden staat het eene Regeering gansch vrij haar toevlucht te nemen tot het gewoon par lementaire mekanisme, zonder de daaraan verbonden vertraging te moeten vreezen. Thans kan het een oorzaak van verzwak king zijn omdat, op staanden voet, eene beslissing dient getroffen en tot de uit voering overgegaan. Men heeft gunstige omstandigheden, in enkele dagen, voor immer zien verzwinden. En, ik herhaal het, het gaat er om het gansche land- en liet gemeenschappelijk erf te verdedigen, door het verdedigen van onzen frank. DE EENIGE OPLOSSING Dat alles staat op t spel en dat alles dient gered. Om daar ten allen prijze te komen, voor het tegenwoordige en voor de toekomst, om onze middenstandsklas sen zooals onae landbouw- en arbeiders bevolking te vrijwaren moeten onze uit gaven zonder dralen worden besnoeid. Al le andere oplossingen, zooals de werkloos heid op de buitengewone begrooting bren- (Zie vervolg onderaan 6' kolom.) Koningin Giovanna van Bulgarie, doch ter van de Italiaansehe Vorsten, gefoto grafeerd met haar eerstgeboren kindje. «SaSSESOBSSSEiaBS&SBSaBJBIfiBB AFVAARDIGING DER NATIONALE UNIE BIJ MINISTER JASPAR Eene afvaardiging der Nationale Unie van den Middenstand, bestaande uit MM. R. Pattou. De Cooman, Deleener. Marchal en Ohaudoir, werden Zaterdagmorgen, 6 Mei ontvangen door M. Jaspar, minister van financies, wien zij de volgende dagor de, door de algemeene vergadering der Unie gestemd, hebben medegedeeld: Gezien het gevaar waa. het Land verkeert, en dat bijzonder ds Burgers be dreigt, die de bela. tingen betalen, nood zakelijk gemaakt door de misbruiken, de cumuls en de buitensporige uitgaven van allen aard; overwegende dat bijzonder de handelaars boven alle mate belast zijn en op hunne winsten belastingen mos ten be talen, welke het dubbel bereiken van het geen andere burgers betalen; dat het noo dig is alle voorrechten af te schaffen wel ke sommige handelsorganismen genieten, zooals de kooperatieven, de patroonsmaga zijnen en de ekonomaten; dat in de alge meene inzinking de kleine en middelmati ge handel het ergst bedreigd zijn; dat een wetsontwerp op de Handelspolicie is op gemaakt door den Hoogeren Raad van den Middenstand en is bekrachtigd door hot Nationaal Kongres van den Midden stand te Gent; betreuren dat de parle mentsleden, tot welke partij zij ook bs- hooren, den moed niet Lebben gehad r"- regeering aan te manen een einde te s'- len aan de misbruiken in zake pensioer en werkloozensteun; en stellen vast c"v zij, door hunne volharding in deze onv schilliigheid, gevaar loopen het vertreur - van den Middenstand te verliezen. D^ze eischt van de regeering dat het evenwicht der bsgrooting worde verwezenlijkt alleen lijk door de strengste bezuinigingen en door de afschaffing der misbruiken; dat zij de gelijkheid van allen voor de belas ting tot stand brenge, door de afschaffing -, van alle fiskale voorrechten, en bijzonder voor wat de verbruikskooperatievsn be treft; dat zij alle maatregelen tyeffe tot vrijwaring en bescherming van he' alge meen belang, om te voorkomen dat de kleine burgerij en de kleine handel zou den ten onder gaan. Minister Jaspar heeft de afvaardiging verzekerd dat deze wenschen met de meeste welwillendheid zullen onderzocht worden, en dat er alleszins een einde gaat gesteld worden aan de fiskale ongelijkheid, zoodat kooperatieven en private handel voor de taksen en belastingen op gelijken voet zullen gesteld worden. Een wensch in diezen zin was den heer Jaspar ook overgemaakt geworden door de Katholieke Gemeentelijke en Kanto nale Vereeniging van Brussel. M. Pattou, de voorzitter der Nalionale Unie, heeft minister Jaspar verzekerd dat de regeering in hare aktie tot de redding van 's lands finaneieelen toestand op den onvoorwaardelij'ken steun van den mid denstand mag rekenen. GEZINSVERGOEDINGEN De Unie van den Middenstand stelt ook voor de gezinsvergoedingen voor gezin nen met 1 en 2 kinderen af te schaffen en den steun voor te behouden aan de gezinnen met drie kinderen en welker in komsten beneden 24.000 frank blijven. Al deze punten zullen door M. Jaspar In onderzoek genomen worden. Middenstanders, sluit de rangen; sluit U aan bij de Christen Middenstandsbond. Zijne vertegenwoordigers in de Kamer zijn 44 in getal! Dat is een macht waar van zal moeten rekening gehouden wor den. Steunt geen nr nnen die verdeeling zoe ken! Weg met alle onzijdige Bonden! Buiten politiek bestaat niet; de Ka tholieken zijn daar immer den uil van 't spel van geweest! Buiten politiek komt voor Katholieken uit op hoogveer- dige personen steunen en zwijgen o.n 11» beralen en ander tegenstrevers te late® meester maken en hunne persoonlijke Ho- langen te verdedigen ten koste dar alge meene belangen. Na T alie en Duitschland kreeg Oosten rijk ook zijn Dictator, de heer Dolfus, rijkskanselier, die den oorlog komt te ver klaren aan de Oostenrijkische Nationaal- SociaJisten. Dit schip waarmede admiraal Byrd zij ne poolreis aflegde, zal eer. der merkweer- dighedsn zijn op de groote internationale tentoonstelling van Chicago. Men ziet hier het schip geankerd nabij de tentoon stelling welke men 't einden rechts kan ontwaren. inaBHBaBanBHB&aHBaBEBBUBHi I komen vroeg in het voorjaar. I Voorziet U daarom tijdig van een pot Daarna vergaderden gansch de Rechter zijden van Kamer en Senaat, op dewelke de Demokratische leiders meedeelden dat hun groep volledig was bijgekeerd, waar over zij geluk gewensoht worden door M. Renkin en Carton de Wiart, die vaststel den dat gansch de Katholieke Partij nu eensgezind en sterk rond de regeering staat. Er werd dan nog van gedachten gewis seld over sommige punten van het ont werp, waarna de vergadering volgende dagorde .stemde De Rechterzijden vormen de beste wenschen voor het spoedig volledig herstel van M. de Broquevüle. Na de uitleggingen van M. Carton de Wiart gehoord te heb ben, drukt de vergadering eenparig haar vertrouwen in de regeening uit. OOK- BIJ DE LIBERALEN is op een paar uitzonderingen na eensgezindheid bekomen om het voorstel der Regeering te stemmen. Door saboteering der socialisten kon de Kamer Woensdag het ontwerp niet be spreken. Er werd beslist deze Donder dag te houden en voort te zetten tot uit putting, met de eindstemming desnoods in eene nachtzitting. Verkrijgbaar in alle Apotheken Woensdag morgen hebben de christen- demokraten van Kamer en Senaat eene afzonderlijke vergadering gehouden. Te voren reeds hadden hunne leiders bespre kingen gevoeld met hunne ministers, en daar zij sommige verzekeringen en ge ruststellingen hadden bekomen, konden zij reeds voor hunne vergadering meedee- len dat alles in orde was, en dat heel de Demokratische groep de Volmacht zal stemmen. Geen tegenstemmers en geen onthouders. ning dekken, of het muntfonds gebruiken zooals in het buitenland werd gedaan, of die of gene lapmiddelen aanwenden welke de fiscale inbeelding kan Ingeven, zijn slechts schijnbare oplossingen die laten blijken van zwakheid. Ons land heeft moed en wil genoeg door zijn tucht. Het vraagt maar een ding: dat de regeering handele, en als zij de macht heeft, deze gebruiken zou. Wij vragen deze macht en in naam der ïegeering beloof ik u dat zij ze zal ge bruiken. Geen oogenblik kan ik gelooven dat men eraan kan denken die macht te weigeren aan menschen die maar een ding vragen: dat men hun toelate, ten koste van hun belang en van hun rust, zich geheel en al, zonder zwakheid, te wijden aan het gezondmakingswerk dat zij ondernomen 'hebben en tot het welslagen waaraan zij hun naam en hun verantwoordelijkheid hebben verbonden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 1