Kroniek van Beauraing DRIELEDIGE REGEERING Toen Maria overkwam DE ECONOMISCHE WERELDCONFERENTIE WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 30e JAAR. Nr 27. KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD DE REICH5WEHR O. L. VR. VAN P JAN POPERINGE Het Proces van den Boerenbond aan De Stormklok Opsteller van De Stormklok veroordeeld wegens laster en eerroof INTREDE van den Heer Henri Baels als Gouverneur van West-Vlaanderen te Brugge Leening met loten 5 p. c. 1932 Nieuwe staking in de Borinage CONGRES van de Midcknstandsjeugd te Poperinge op heden Zen dag, 2 Juli. f POLITIEK ALLERLEI WAT BRENGEN ONS DE KOMENDE DAGEN? NAAR EEN HERVORMING VAN HET PARLEMENTARISME Nieuwe verschijning aan Conie Tilmant ZONDAG 2 JULI 1933. "DE POPERINGENAAR Uitgever SANSEN-VANNESTE POPERINGE Telefoon N' 9. - Postch, N' 15.570. ABONNEMENTSPRIJS VAN NU TOT NIEUWJAAR (per post) Belgie 9.35 fr. Frankrijk, Congo 18.20 fr. Engeland, Holland, China, Afrika 19.50 fr. Amerika 29.90 fr. POPEBnIGEHi TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl per regel 2,50 fr. Berichten op 2" bl. per regel 1.75 fr. Berichten op 3" bl. per regel 1.00 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Heclen Zondag 2 Juli is het de feestdag van O. L. Vr. Visitatie. Het feit dat herdacht wordt, is reeds duidelijk ge noeg aangeduid door den naam zelf, nL: Maria's Bezoeking. MARIA OP BEZOEK. Bij de boodschap had de engel Gabriel aan Maria het gedacht ingegeven van een bezoek aan hare nicht Elisabeth. Uw bloedverwante, zoo had de engel aan Maria gezegd, ook die heeft een zoon ont vangen in haren ouderdom, en zij, die on vruchtbaar heette, is in haar zesde maand. Maria kan dan niet langer wach ten; verlicht door den Heer, bewogen door de liefde, moet zc naar Elisabeth om haar geluk te wenschen en haar bij te staan. Veel zullen ze vertellen over de bestem ming van deze beide kinderen, want de dubbele goddelijke tusschenkomst scheen wei op hetzelfde grooische doel uit te loopsn. Waarschijnlijk, sloot Maria zich aan bij een karavaan, misschien wel bij gelegenheid van het Paaschfeest, trok me de op naar Jerusalem en ging op naar het gebc-rgte, naar eene stad in Judea, waar Elirbefh woonde. Heur hart is licht, heur voet is licht; Zij drijft op vleugelvlug verlangen Om spoedig aan den hals te hangen Der oude, lieve Nicht, Om 't eerst te ontsluieren voor Haar 't Geheim zoo diep en wonderbaar Dat in haar boezem ligt. (Aug. Mahy.) Den vierden dag na haar vertrek uit Nazareth kon Maria aa komen. Intredend in het huis van Zacharias, ontmoette zij eerst Elisabeth. De meeste kwam de min ste bezoeken en groette haar het eerst, zegt een driedubbel antiek boekske. Bij Maria's groet springt in Elisabeth's schoot het kind van vreugde op. Elisabeth, ver vuld door den H. Geest is heelemaal ver licht aangaande de waardigheid der Moe der Gods, en bezingt Maria's grootheid, waarop, onder invloed van haar godde lijke vreugde, Maria antwoordt met haar hooglied: het Magnificat. Ongeveer drie maanden verbleef Maria aldaar. OP BEZOEK BIJ MARIA Al is deze dag niet een der grootste Mariad&gen, toch is hij zeer in eere bij ons volk. 't Is een dag van talrijke bede vaarten naar de heiligdommen van O. L. Vrouw. Nu komen niet de Lieve Vrouwkens van Vlaanderen samenlijk in den Kerst nacht, om Kerstmis te vieren, maar langs alle Vlaamscbe wegen gaan onze Vlaam- sche menschen op bezcek bij Maria. Zij die zooveel troost en vreugd, liefde en dienstbaarheid bracht aan Elisabeth, en aan Joannes genade en zegen, hoe zou zij niet gunnen haar troost en genade aan degenen die overkomen bij Haar. Ze gaan daarom naar Eekloo, naar O. L. Vrouw ten Doorn, naar het beeldje dat door engelenzang werd aangeduid en ge vonden in een doornstruik; ze gaan naar Gent. bij O. L. Vrouw "ter Zwaluwen, die na de revolutie, toen de beelden waren verdoken, werd aangetoond door de voge len, die vlogen rondom den boom, waar Zij troonde. Ze gaan naar Herent naar O. L. Vrouw, Licht der blinden; ..aar Leuven bij O. L. Vrouw van den nood Gods; te Lombaardsijde bij O. L. Vrouw van de zeelieden; naar Lubbeek: Maria's derde huys, van auts vermaert in Brabant. Ze gaan naar Mooregsm bij O. L. Vrouw ten Doorn; naar Poperinge bij O. L. Vrouw van St Jan, naar het beeldje gevonden in de Vleterbeek; naar Vosselaar; naar Wul- vertsm, naar leper. DE SCHEURING IN HET WESTEN Zoo is deze dag niet vergeten door ons volk, maar toch weten weinigen waarom dit feest in zoo groot aanzien staat in de Kerk. Vele feesten staan in verband met groote kerkelijke en burgerlijke gebeur tenissen, met oorlog, met andere plagen, als hongersnood en pest. Dit feest nu dat eenigzins zijn oorsprong schijnt te heb ben in het Oosten, en reeds hier en daar in het Westen werd gevierd, is in 1389 door Paus Urbanus VI voor heel de Kerk inge steld ge—orden opdat spoedig zou ophou den de scheuring van het Westen, toen een, toen zelfs twee tegenpausen waren opgestaan. Maar dees Mariafeest was waarlijk het teeken van den vrede in de wolken de regenboog die met zijn zoet licht de uit einden samenbindt. Niet alleen het Wes ten werd van de scheuring bevrijd, maar zelfs de hoofden v^n de Grieksche scheu ring, de Armeniërs, de Ethiopiers, die van Syrië en Mesopothamie kwamen onver wacht terug tot de Kerk. REVOLUTIE TE ROME Nog een ander merkwaard'g feit uit de geschiedenis der Kerk getuigt dat deze dag door O. L. Vrouw werd uitverkoren als de dag harer overwinningen. Plus IX was in 1848 uit Rome verjaagd door de zegevierende revolutie. Maar weldra kwam (ie zege van den Paus; uit dankbaarheid selde hij het feest in van het Kostbaar Bloed van O. H. (1 Juli) en verhoogde in waardigheid het feest van O. L. Vrouw- Bezoeking (2 Juli), omdat hij toen te Rome terugkwam, en dank zij Maria dien dag zijn triomf volkomen werd. Zoo begrijpen we beter de feestdagen als we kennen den nood waaruit zij groeiden. Deze feestdag, die zoo dikwijls vrede bracht, sta nu ook in het teeken van den zege van de Kerk, in het teeken van den wede voor de arme en verdoolde wereld van nu. P. LUYTS, O. P. ISüiE In Duitschland komt nieuwe uniformen Ie krijgen. Hierboven twee soldaten der Reichswehrwaarvan de eene verkleed Wet de nieuwe uniform (rechts) en eene n°8 drager is van outie uniform. POPERINGE OMMEGANG is weerom in aantocht! Ieder jaar sedert 1479 ('t jaar' van het groot mirakel) zoo vermelden aloude be waarde boeken, zoo getuigt onze persoon lijke ondervinding, ieder jaar zoo zeg ik, zou mogen geboekt staan in de geschie denis van ons Mirakelbeeld. Dit jaar nog eens zal het zoo diep Marla-minnend volk van stad en omlig gende, van... 't Oosten, 't Westen, alle streken brengen bloemen, hulde en groet... aan O. L. Vr. van St Jan, met reden bijgenaamd O. L. Vr. van Mirakel. Het volk zal ter kerke stroomen naar de god delijke diensten. Den Zondag 9 Juli, in de groote pro cessie, bij het majestatisch klokkenspel, zal den zoo mooien praalwagen, dragende het kostelijkste juweel dat Poperinge be zit, in den stoet gaan, voorafgegaan van den zingenden maagdengroep. Den Zaterdag 15 Juli, DONKEREN OMMEGANG, zal het Mirakelbeeld ook in processie gedragen worden. Volk van Poperinge, bedevaarders van ten allen kante, groet liefderijk O. L. Vr. van St Jan bij haar voorbijgaan in de straten van de stad, vraagt haar veel voor U en uwe huisgezinnen; zij zal niets wei geren aan al de herten die zuchten om troost of om genezing, 't is immers het HEILIG JAAR en O. L. Vr. is machtiger dan ooit op het hert van haren Godde- lijken Zoon. In alle genadeoorden geeft zij bewijzen van hare macht en hare moederliefde en hier te POPERINGE is het ook SEDERT EEUWEN een plaats van gebed, van troost en van genade. Gaat allen met volle betrouwen naar O. L. Vr. van St Jan: Om te verkrijgen bij den Zoon doet uw gebed voor 's Moeders troon! ORDE DER DIENSTEN BINST DE NOVENE. Op Zondag 9 Juli. Missen te 5, 6, 7, 8 en 9 uur. Te 9 uur Hoogmis. Te 10 uur Processie. Te 11 uur Gelezen Mis. Te 5 V, plechtig Lof. Gedurende de week. Plechtige gezon gen Mis voor de beêvaarders ten 8 uur, met kort sermoen. Den Dinsdag en Vrijdag om 9 uur. Alle avonden plech tig Lof te 5 uur. Den Zaterdag 15 Juli. Te 4 uur de vermaarde bedevaart van DONKEREN OMMEGANG». Zondag 16 Juli. Te 3 uur Solemneele Vespers, Sluitingssermoen en Lof. Tijdens de overstroomingen in de streek van Dendermonde werden aan den Boe renbond verscheidene giften gedaan om de geteisterden ter hulp te komen, wat door den Boerenbond gedaan werd. In het nummer van De Stormklok van November 1932 verscheen een laste rend artikel tegenover den Boerenbond, waarin beweerd werd dat de Boerenbond misbruik had gemaakt van de giften en erop groote winsten had verwezenlijkt. De Boerenbond spande een proces in te gen de drukkerij N. V. Kortrijksche Handelsdrukkerijwaar De Stormklok gedrukt wordt. Deze maakte alsdan den naam bekend van den schrijver van het lasterend artikel, den Heer Wuyts uit Dendermonde. Op 17 Juni 11. werd het geding afge handeld voor de Rechtbank van eersten aanleg te Dendermonde. De H. Wuyts werd wegens laster en eerroof, valsche beweringen en kwade trouw veroordeeld tot inlassehing van het geding in ver scheidene bladen tot een beloop van 5.000 fr. en tot alle kosten. De Heer Baels, de nieuwe gouverneur van Westvlaanderen, heeft Maandag 11. zijne intrede gedaan te Brugge. De nieuwe Gouverneur werd aan de statie verwelkomd door den Heer Burge meester van Brugge, alsmede door het magistraat en den generaal Brassine. Nadien werd de Heer Baels geleid in een korte stoet naar het Gouwhuis, waar een plechtige ontvangst plaats had. Ver volgens werd een bezoek gebracht aan het gedenkteeken der oorlogsslachtoffers, waar prachtige bloemengarven neerge legd werden. 16* TREKKING De reeks 272.893 ls uitkeerbaar aan 250.000 frank. De volgende reeksen zullen uitgekeerd worden aan 25.000 frank: 254.293 286.805 236.988 287.113 271.017 220.816 249.195 188.563 107.135 272.753 199.946 171.344 213 971 169.830 143.061 215.278 211.059 179.292 234.542 107.767 254.308 235.759 271.960 107.925 158.574 126.844 267.702 141.402 13.191 213.364 257.448 173.651 183 259. Door de Socialisten en Kommunisten werd heel wat propaganda gemaakt te gen de laatste getroffen besluitwetten zoodat de gemoederen van veel mijnwer kers weerom opgehitst werden. Woensdag en Donderdag nam de werk staking opnieuw uitbreiding en een 5.000 tal werklieden van de Borinage en een deel uit Luik legden het werk stil. Tot gewelddaden is het gelukkiglijk nog niet gekomen. Heden verwacht Poperinge eene heele schaar jonge Middenstanders. Zij zullen er toestroomen uit alle hoekjes van West vlaanderen om ter gelegenheid van de vlaggewijding der plaatselijke jeugdaf- deeling hun jaarlijksch congres te hou den. Aan Poperinge komt de eer toe de eer ste jeugd vlag van den Middenstand in te huldigen; ze weze voor onze jeugd - bonders een gedurige vingerwijzing naar den strijd voor hun schoon ideaal: alge- heele standsverheffing voor Christus, hunnen Koning. Onze vlag zal worden gewijd door den priester, ten teeken van onze volledige onderdanigheid aan de Kerkelijke hiër archie en ten bewijze van ons algeheel katholiek-zijn met uitsluiting van alle neutrale gedachte. Met rechtmatige fierheid zulllen wij ze dan hoog mogen verhellen boven onze hoofden en in top van onze gelederen ronddragen in den op tocht na de Hoogmis. Christene Middenstanders uit onze stad komt dan buiten staan en bewondert de nieuw-gewijde vlag van uwe Popering- sche Middenstands jeugd. Te midden prijkt de middenstandsjongen ln zijn nieuw uniform van wit en licht-grijs en blauw. Hij omarmt het heilbrengend Christikruis, dat éénmaal Vlaanderen zal veroveren. Hij staat er flink en fier met zijn Jeugdigen kop vol blijde toekomst- droomen in de gouden zonnestralen der II. Eucharistie. Hij staat er pal, niet als een pretentieuzen heerscher, maar als de schakel en de brug tusschen den arbeid en den landbouw, den gulden middenweg aanwijzend aan zijne strijdmakkers: In medio virtus. Middenstanders en gij vooral, winke liers en neringdoeners, die op Witten- Donderdag zoo edelmoedig hebt deelge nomen aan den zóó welgeslaagden eta lage prijskamp, wilt nu ook op vandaag van harte meevieren: Uw huizen zult ge willen bevlaggen om de vreemde mid denstandsjongeren te verwelkomen, die al zingend zullen ciefileeren in de plooien van de nieuwe v'ag. Maar gij zult nog meer doen: Kom:-.,; groot getal naar de Hoogmis fn St Bértinus, om te luisteren naar het welsprekend woord van den Algemeenen Jeugdpropst der Katholieke Actie, E. Heer' Cleymans. Komt er vooral om met den priester liet Heilig Misoffer op te dragen voor uw stoffelijke en zede lijke Middenstandsbelangen. Eet Bestuur van de Mitldenstandsjeugd. De Vlag van K. M.J. Poperinge die op heden Zondag 2 Juli 1933 plechtig gewijd wordt in St Bertinaskerk. Vlag van het huls O. Jooris-De Prez Brugge PROGRAMMA: Te 10 uur: Hoogmis waaronder gelegenheidssermoen; •s Voormiddags: Te 11 uur: OPTOCHT, waarna FEESTVERGADERING. Op die feestvergadering zullen het woord voeren: De E.E. H.H. Allossery, Beel en Cleymans. Feestrede door Adv. K. Versteele uit Veurne. 's Namiddags: Autotocht naar de West-Vlaamsche bergen, waarover in de pers onlangs geestdriftige verslagen verschenen over de schoon heid die daar te genieten valt. JONGE MIDDENSTANDERS! VIERT ALLEN MEE! CHRISTEN MIDDENSTANDERS EN LEDEN VAN ALLE KATHOLIEKE INRICHTINGEN BEVLAGT UWE HUIZEN! KaaasoanaaBa&sasBssisaaHa&HiaigBBMMnEilüaaaBBiaasiBasaBBg DE HOÜDING VAN AMERIKA INZAKE MUNTSTABILISATIE Het valt niet te loochenen dat de hou ding der Amerikaansche Delegatie ter Economische Wereldconferentie te Londen een diepe ontgoocheling heeft teweegge bracht. De tweestrijd die zich in Amerika ont wikkelt tusschen de aanhangers van he t economisch nationalisme en de internatio nale samenwerking weerspiegelt zich in de samenstelling der delegatie en sluit des- halve een eensgezinde actie uit. Niettemin ls Amerka's houding inzake muntstabilisatie begrijpelijk, logiek. Men mag niet vergeten dat Frankrijk en Ame rika desaangaande twee regelrecht tegen overgestelde princiepen huldigen. Voor President Roosevelt bestaat er tus- schein de muntinflatie en de prijsverhoo- gingen een rechtstreeksoh verband. Met andere woorden: de daling van den dollar, tot het peil dat hij dezelfde koopkracht zal bereikt hebben als in 1926, ls de eenige weg die Amerika terug naar den verloren voorspoed kan voeren. Voor Daladier, ech ter, leidt die weg regelrecht naar den af grond. Hij houdt staande dat een artificieel doorgevoerde muntverlaging onmogelijk een blijvende economische verbetering tot stand kan brengen. In theorie heeft Daladier gelijk, al ls het roekeloos te beweren dat er maar een mid del bestaat bij machte de wereld uit den eoonomischen nood, waarin ze dreigt on der te gaan, te helpen. Want men moet blind zijn om niet te zien dat de muntde- preciatie aan Engeland vele groote voor deden heeft verschaft, en dat de actie van Roosevelt werkelijk verheugende re sultaten heeft afgeworpen. En die ver betering in den economischen toestand beperkt zich niet tot Amerika, maar breidt zich tot Europa uit. Tusschen die twee opvattingen moet een middenweg gevonden worden. Het was te voorzien dat dit niet op eenige dagen zou gebeuren. Ook niet dat Amerika zich aan de zienswijze van Frankrijk zou onder werpen, of om-gekeerd. Daarbij ls het niet ongepast even na te gaan welke stelltog Engeland inzake on- middelijke muntstabilisatie Inneemt. Iedereen in Engeland geeft toe dat de stabilisatie wenschelijk is. De muntver laging heeft voor Engeland Immers al de voordeelen gebracht die het kon wenschen. Het komt er nu op aan die te behouden. Daarom is het overgroot deel der pers niet te vinden voor een onmiddellijke stabili satie, die zou doorgedreven worden aan ongeveer vier dollar voor een pond. Het mag niet, schrijft de Daily Herald des- aangaande, dat de stabilisatie ontijdig worde doorgevoerd gelijk het in 1926 het geval is geweest. Indien nu nogmaals de waarde van het pond overschat wordt, dan zal de Engelsche uitvoerhandel daar an dermaal de noodlottige gevolgen van te dragen hebben. Nauwkeurige berekenin gen, door de Engelsche experten uitge voerd wijzen uit dat de evenwaarde van het pond gelijk staat met 3.40 tot 3.60 dollar. Tegenover de Engelsche vaststelling staat de bewering der Amerikaansche Schatkist dat de dollar nog niet tot zijn werkelijke waarde is teruggevallen. Iedereen zal toegeven dat de kwestie te ingewikkeld is opdat ze op een handom draaien zou opgelost worden. Wat er ook van kome, we kunnen het Roosevelt niet ten kwade duiden dat hij zijn herstelplan, dat, we zagen het in vroegere artikels, reeds zeer-verheugende resultaten heeft afgeworpen, wil doorvoe ren. Belgie heeft van een nieuwe muntde- preciatie niets meer te verwachten. Onze munt werd op onzen economischen toe stand aangepast. Maar dit wil niet zeg gen dat we de Amerikaansche stelling, a priori moeten verwerpen. Integendeel. We moeten immer de beweegredenen van eenieder trachten te begrijpen en ieder welgemeende actie om de crisis op te los sen in haar kader plaateen. Indien de strijd te Londen om een lou tere beschouw mg 'ging, dan zou er sinds lang een overeenkomst getroffen geworden zijn. Iedereen, immers, is in theorie t'ak- koord dat vaste, stabiele munten boven schommelende munten te verkiezen zijn. Ook Roosevelt. Maar hier gaat het niet om een theoretisch princiep vast te leg gen. Hier gaat het om in een uiterst deli- kaat geval de beste werkwijze toe te pas sen. En kijk wat er in Amerika gebeurt. Telkens wanneer er sprake is van een aanstaande muntstabilisatie, dalen de prijzen eensgezind, om te zamen terug te stijgen als het nieuws officieel wordt te gengesproken. Daaruit wordt dan afgeleid, dat de muntdepreciatie een prikkel is tot econo mische hervatting, en in tegenstelling met de Franschen, beweren de Amerikanen dat de munstabilisatie niet de eerste ver- eischte is om de economische hervatting te bewerkstellingen. De muntstabilisatie moet geleidelijk gaan naargelang de eco nomische verbetering veld wint. Volgens Roosevelt is het totstandforen- gen van een merkelijke prijsverhooging de eerste in aanmerking komende ver- eischte om de crisis tegen te gaan. Neville Chamberlain is het met die opvatting compleet eens. Het doel der Economische Wereldconferentie is dit te bereiken. Maar hoe? Indien er een probater middel dan muntverlaging kan gevonden worden, is Amerika aanstonds bereid dit middel toe te passen en tot een onmiddellijke stabili satie over te gaan. Intusschentijd blijft er voor Roosevelt geen andere uitweg over, dan de begonnen actie verder door te drijven. Want kost wat kost moet de economische herneming in gang gehouden worden. Indien ze te rugliep ware dit het politiek einde van Roosevelt. Want Roosevelt kan niet meer terug. De Amerikanen zjn stellig overtuigd dat ze bij middel van wetten en decreeten de verloren voorspoed zuilen herwinnen. In theorie is dit valsch. Maar in de prak tijk is het gebleken dat de actie van Roo sevelt werkelijk te loven is. Zijn plan' be staat uit verschillige elementen die allen tot eenzelfde doel samenwerken. Totnog toe, mag men zeggen, heeft de muntdepre ciatie alles moeten doen. Nu treden de an dere elementen in werking: de controol op de productie, de uitvoering van open bare werken, de uitbreiding van het cre- diet, het intensiever gebruik van de goud- stocks, enz. Dit alles te zamen gevoegd zal ongetwij feld een nieuwe prikkel daarsbellen. Daarom moet een onpartijdig toeschou wer toegeven dat het nog te vroeg is om met een misprijzend schouderophalen het herstelplan van Roosevelt af te keuren. Van een onmiddellijke stabilisatie is er dus geen spraak meer. Niettemin mogen we den toestand niet te zwart inzien. Het is al meer gebeurd dat onoverkomelijke moeilijkheden omzeild weiden tot een ieders voldoening. De volksmond zegt wijselijk: de tijd schaft raad. Laten we hopen dat het hier ook zoo weze. In elk geval, hechten we niet be gemak kelijk waarde aan al hetgeen er omtrent liet terugtrekken van Amerika in een eco nomisch nationalisme wordt verspreid. In dien Amerika daartoe besloot, dan ware dat zooveel als vaarwel zeggen aan voor spoed en welvaart. Vergeten we niet, dat de Vereenigde Staten sinds lang het industrieel stadium voorbij zijn waarin ze zich konden tevre den stellen met in hun eigen nooden te voorzien. Amerika brengt meer voort dan het verbruikt. Derhalve ls het een levens- eisch voor dit onzagelijke land van 120 millioen Inwoners, dat het zijn oude uit- voermarkben behoude en er nieuwe ver- overe. Volgen we aandachtig het Amerikaansch experiment. H. M. (EBaSBBBBBBBISBBBHBaBBBB&aaaa lijken geest, die er den grondslag moet zijn, op gevaar af te worden gedreven in straatjes, waarin het fascistisch regiem in Italië en het Duitsche systeem van Hitier zijn terechtgekomen. door volksvertegenw. Robert D, De Man. Verschillende ministers hebben in de jongste dagen geredevoerd en allen had den het natuurlijker wijze over den hul digen politieken toestand in verband met de volmachtbesluiten. Allen hebben verklaard, dat de regee ring er niet aan denkt voort te gaan en overal waar er politieke vergaderingen vanwege de meerderheidsgroepen plaats hadden, hebben we stemmen kunnen hoo- ren tegen een eventueele drieledige regee ring. Intusschen wordt door zekere socialis tische bladen het gerucht verspreid dat de regeering zou zinnens zijn, een ver lenging voor haar volmachten te vragen tot in November aanstaande, dus tot den tweeden Dinsdag' van November, zijnde den grondwettelijken datum waarop het parlement terug moet vergaderen. Bij die mededeeling wordt dan nog door de socialistische bladen onderlijnd, dat de Socialisten geen drieledige regeering wen schen. Dit blijkt nogal eigenaardig. Immers, het blad dat daarover schrijft is de so cialistische Volksgazet van Antwerpen en wanneer we dan aan onze Lezers her inneren, wat we hier verleden week heb ben geschreven, namelijk dat Kam. Huys- mans, burgemeester van Antwerpen en bestuurder derzelfde «Volksgazet», een pleidooi hield voor den drieledige regee ring in La Nation Beige», dan mogen wij ons wel terecht afvragen, wat er bij de Socialisten aan 't gebeuren is. Hoé staat het verder met de konink lijke besluiten, die ingevolge de volmacht zijn genomen? Het is voor niemand een geheim, dat die besluiten werkelijk goede bepalingen bevatten en dat er misbruiken worden door teniet gedaan die door iedereen wa ren aangeklaagd en die niemand zou dur ven te verdedigen. Anderzijds moet ook objectief worden bekend, dat sommige bepalingen van die besluiten er niet door kunnen. Dat er tekortkomingen zijn in het werk van de Regeering, bekent de Regeering ten andere zelf in de eerste plaats en aanstonds werd de studie dan ook aangepakt om sommige scherpe kan ten van de besluiten af te ronden, na tuurlijk steeds in het kader der budge- taire mogelijkheden. De verschillende groepen van de ka tholieke partij, de christelijke democra tische vleugel, de federatie der katholie ke kringen, hebben de teksten van de volmachtbesluiten aan een studie onder worpen, een ernstige studie, om na te gaan welke w jzigingen er zouden moe ten aangebracht worden. De vruchten van die studie werden on der vorm van wenschen meegedeeld aan de Regeering, die dan verder zal onder zoeken in welke mate er kan gevolg aan gegeven worden, zonder het financieele herstel dat broodnoodig en eiken dag dringender wordt, in gevaar te brengen. De Ministerraad heeft reeds een paar vebeteringen of rechtzettingen aange bracht. Eerst en vooral werd er beslist dat de werkloozen, mits een wekelijksche stor ting van 5 fr., in regel zullen blijven voor hun ouderdomspensioen en verder heeft de Regeering ook besloten aan de werk loozen die 65 jaar geworden zijn en aan wie volgens de bestaande reglementen, den steun moet ontzegd worden, zullen mogen verder steun genieten, totdat ze hun pensioen zullen krijgen, doch in dien verstande, dat de steun die ze intusschen hebben genoten, zal afgehouden worden van hun ouderdomspensioen. Andere verbeteringen worden eveneens bestudeerd: zoo zou de Regeering van gedacht zijn, een ander stelsel te zoeken voor de Staatsbedienden wiens vrouw eveneens in Staatsdienst is, en die 25 van hun wedden moesten afgehouden worden. Inzake kindertoeslag zou het besluit eveneens worden herzien en zou men de vroegere barema herstellen uitgezonderd voor de twee eerste kinderen. De debatten over de volmacht hebben, dank zij de socialistische babbelzucht, een geweldigen deuk gegeven aan de degelijk heid der werking van het parlement, want door die houding hebben zij het prestige van het parlement bij de open bare opinie geweldig geschaad. De voorzitter van de Kamer heeft dan het initiatief genomen een commissie van parlementairen samen te stellen die de methoden van werking van het parlement zouden bestudeeren met het doel er ver beteringen aan te brengen. Het tot stand brengen van de oommissie heeft een interessante discussie geopend in de weekbladen over de hervorming van het parlementarisme en aldus de wegen open gesteld om niet alleen een verbete ring der werkwijze onder oogen te nemen, maar een radikale hervorming. De socialisten zelf zijn met die kwestie bezig en één hunner kamerleden had reeds het stoute voorstel gedaan het aantal kamerleden te beperken op 100 zooals dit in Nederland het geval is. Dat er aan de werkwijze van de Kamer zeker nuttige en gunstige veranderingen kunnen gebracht worden staat vast. Dat er met meer degelijkheid en minder tijd verlies kan worden gewerkt, is een feit dat niet te loochenen valt; dat er veran deringen kunnen ingevoerd worden, die aan de wetten, die door het parlement bij honderden per zittijd worden gestemd, een degelijker karakter kan worden bezorgd zal niemand loochenen, doch bij dit alles stelt zich de vraag of het niet de tijd wordt, om een radikale omvorming van het parlementarisme in ons land na te streven. Dat is natuurlijk een reuzenwerk, maar dat absoluut toch niet onmogelijk is. Daar is veel sprake over de corporatieve inrichting van den staat en de katholie ken moeten die oplossing voorstaan, ze wordt immers door den Pais in zijn en cycliek Quadragesimo Annoaanbevo len om een nieuwe staatsorde en econo mische orde meteen te vestigen. De vertegenwoordiging der sociale korp sen, der corporaties op politiek gebied kan een aan den tijd aangepaste staatsorgani satie geven. Het is echter zeer moeielijk de twee stelsels te verzoenen, het gaat niét op het parlementair regiem te willen huwen met een corporatieve staatsinrichting, dat gaat niet, men heeft te kiezen tusschen het een of het andere stelsel. Uiteenzetten hoe wij die corporatieve staatsinrichting opvatten zou niet gaan in het kader van dit artikel, we zullen gelegenheid hebben om over die kwestie een andere maal te handelen. Ze staat aan de dagorde en het is een tijdsvraagstuk van brandend aktueel be lang voor ons, Katholieken, vooral, want aan ons komt het toe hier Initiatieven te nemen; hoe stout ze ook mogen blijken, willen we geen gevaar ioopen voorbijge streefd te worden door anderen, die wel een corporatieve staatsorganisatie zullen willen opbouwen, doch die staatsorgani satie zou missen datgene wat wij er voor al in willen, namelijk den diepen christe- (Zie vervolg onderaan 4" kolom.) Van tijd tot tijd worden proefballons opgelaten om den pols van de openbare meening te voelen betreffende eene mo gelijk drieledige regeering. Al degenen, die door dit manoeuvre benieuwd zijn, zouden wel graag den naam willen ontdekken van den persoon of van de groep die schuilt achter het geheimzinnigeMEN meldt ons dat... Maar de regelen van het spel eischen, naar het schijnt, dat het groot ste geheim bewaard blijve. Dit laat de verbeelding toe allerlei onderstellingen te maken, die de openbare meening bij de mogelijkheid van eene drieledige regee ring' doen stilhouden. Zulke manoeuvres hebben altijd bestaan en het is de taak van de inlichtingspers zs in hare kolommen op te nemen. Wat echter meer verwondert is de weerklank, die deze beweringen in sommige middens vinden. Aldus beweert deze vooraaan- staande katholieke personaliteit plechtig dat de Katholieken nooit eene drieledige regeering zouden aanvaarden maiir daar tegenover hoort men gene zijner naaste vrienden openlijk verklaren dat we er rechtstreeks naartoe gaan. Afzonderlijk genomen, zijn alle katholieke parlements leden de drieledige regeering vijandig, maar vele onder hen achten hare ver wezenlijking onvermijdelijk. En het is wonderbaar te moeten doen opmerken dat cm een drieledige regeering te verwezenlijken... men gedrieën hoeft te zijn! Dat het bijgevolg onmogelijk ls op zulke wijze te regeeren zonder de ka tholieke partij; dat de politieke leiders van de verschillende groepen zich beslist tegen de drieledige regeering uitgesproken hebben; en dat men eruit moet besluiten dat de mogelijkheid ervan niet ingezien moet worden. Hoe komt het dat voor zoo eene dui delijk ingenomeh stelling, welke volkomen met de openbare meening overeenstemt, de voorvechters der drieledige regeering voortdurend pogingen aanwenden, naam loos weliswaar, maar die hun toch vruch teloos moeten blijken en hunne zaak, door de opeenvolgende mislukkingen, schaden? Waarom? Maar het is de sleutel van ons gansch politiek leven, van ons politiek verval. Het ls omdat men weet dat onze politieke leiders geen zelfvertrouwen heb ben; het is omdat men in menige gele genheden gezien heeft dat de plechtigste eeden slechts ijdele woorden waren; het is omdat men weet dat zekere personen- kwesties de bovenhand behalen op het begrip van het algemeen welzijn; het is omdat de katholieke partij in hare ver tegenwoordiging te veel geblaseerde, ver sleten, krachtlooze personaliteiten telt, die geschokt zijn door de evolutie in onze maatschappij en die de nocdige overtui ging niet meer bezitten om te reageeren, om een sterken wil te hebben en om een programma van positieve actie op te bou wen. Men weet dat ze slechts dag-in dag- uit leven, dat ze geen algemeen actieplan bezitten op een uitgebreide en volledige leering gesteund. Men weet dat de groote princiepen welke ze verdedigen, zonder ze een vasten vorm te geven, tot camouflage dienen van hun gebrek aan inbeelding en van hunne geestelijke luiheid. En onze vijanden weten ook dat het gedaan is met het gemakkelijk politiek leventje, wan neer een plan van algemeene reorgani satie van de administratie, van den Staat, wanneer een geest van herinrichting een regeering bezielt. Het ls het begin van den strijd. De katholieke partij is aan het bewind en moet er blijven niet alleen om er te zijn en er te blijven, maar om het land te redden door het behoud van den re- geeringsvorm. Lastige, ondankbare taak, te zwaar voor sommige geestesgesteldhe den, ziedaar waarom de voorstaanders voor de drieledige regeering, deze wet van de minste parlementaire krachtin spanning, tegenwoordig de kat de bel aanbinden, met de zoete hoop de zwak ken in hun strik te vangen. Na den laatsten kiesstrijd, na de ge schriften, de woorden en de beloften se dert mser dan een jaar gedaan, ware het vanwege de Katholieken een daad van oneerlijkheid en laagheid de drieledige r-geering toe te laten. In alle geval ware IBaBBBBBSBBSBiSaBaBBBBaiBBBSBgJ het onder heel de katholieke jeugd zoo'n verontwaardiging, zoo'n gramschap, zoo'n afkeer tegenover de politiek en de poli tiekers, dat men er zich aan zou mogen verwachten de jeugd naar andere regee- ringsvormen te zien uitkijken en de ver warring in ons politiek leven te zien zaaien. De parlementaire regeeringsvorm ia reeds genoeg verdacht om ons niet da uiterste voorzichtigheid te bevelen, in dien we een dictatoriaal regiem willen vermijden. Deze dictatuur is niet slechts een schrikbeeld en men wendt al te ge makkelijk onze aandacht af met ovei Mussolini en Hitler te sprtken. Indien men mij deze uitdrukking toelaat, zou ik zeggen dat er twee dictaturen bestaan: de positieve dictatuur van de macht, en de negatieve dictatuur, deze welke ge heim blijft, die werkelijk beveelt, zonder verantwoordelijkheid, gecamoufleerd ach ter een regeering, die niet regeert. Zoo'n dictatuur zou onvermijdelijk gepaard gaan met het invoeren van een drieledige re geering. Een driepartijdige regeering i.s geen parlementaire regeering. Het is een Parle ment zonder regeering dat, in evenredig heid van de getalstrekte zijner partijen, aan zekere zijner leden de uitvoerende macht opdraagt. De invloedrijkste leden der verschillende politieke klieken ont vangen deze macht, totdat andere klie ken zich vormen en ze vervangen. Zulke regeeringen, nationaal genoemd, leven op de kosten van de natie, ledigen hare zelf standigheid en zijn hare parasieten. Er bestaat geen scheiding meer tus schen de uitvoerende en de wetgevende macht. De uitvoerende macht gaat uit van de wetgevende; zij verlaat er zich op; zij gehoorzaamt haar met er hare instructies te halen; zij wordt niet meei door de wetgevende macht gecontroleerd maar wordt erdoor bestuurd; het is de volmaaktheid van de politieke democra tie op het oogenblik dat ze zich met d« afschaffing van het gezag, de macht, en met de anarchie vermengt. Het uitstekend artikel van Et. de la Vallée-Poussin, verschenen ln de Revue Générale» onderlijnt de geva.cn die ons politiek regiem bedreigen. Bijna alle zijn uit onze drieledige regeeringen ge noren, die de parlementaire machine ontredderd hebben, die de Kamers verleerd hebben in hunne wetgevende zending en con trole te blijven, en ze te vervuilen, en die aan onze regeeringsleden niet geleerd heb ben zich als onafhankelijke en verant woordelijke leiders te toonen. Een parlementaire regeering moet een sterke en bittere en, indien hst niet te veel gevraagd is, eene verstandige oppo sitie kennen. De mentaliteit van onze bevolking heeft zich in de verschillende na-oorlogsche stemmingen met genoegzame duidelijk heid en standvastigheid veropenbaard om toe te laten te beweren dat aan de so cialistische partij de zeer nuttige rol toe komt de oppositie van Zijne Majesteit te vervullen. Gezien we onder het parlemen taire stelsel leven, laten we er de regel van volgen. Tot besluit ls het ongerijmd nog over drieledigs regeering verder te spreken. De Katholieken en de pers moeten zander eenig voorbehoud te kennen geven dat de katholieke partij eene welafgeteekende stelling genomen heeft en dat het een beleediging is voor de katholieke leiders ze vatbaar te achten zulk eene krommen sprong uit te voeren. Opdat de maand Juli zonder parlemen taire verwikkelingen voorbij ga moeten al deze uitgangspoorten gesloten worden, welke politieke mannen kunnen aanlok ken door wie de gelegenheid van het oogenblik, tevens als leering en ais actie princiep dient. Er zijn slechts twee onderstellingen mo gelijk: een katholiek-liberaal ministerie, of een anti-clericaal ministerie. De mee ning moet. ervan overtuigd wezen dat zulks wel dé politieke werkelijkheid is en dat al het overige slechts manceuver is van degenen voor wie de actie van een regeering, zooals we nu hebben, een hin derpaal stelt aan geheime dictaturen. Ch. van Renynghe de Voxvrie. aaasBEasBBEaaaBSSsaBBBzaansta! Richt een grcoie bedevaart in voor den 5 Oogst 1933, mijn feestdag. Ik zal hier zijn. Woorden der verschijning aan Tilmant Come). Zondag 1.1. was een overgroote menigte samengestroomd te Beauraing. Uit alle hoeken van het land waren bedevaarders en nieuwsgierigen opgekomen, Vlamingen en Walen dooreen, en tusschen hen Hol landers en Franschen, alsmede veel zie ken die O. L. Vrouw waren komen om hulp smeeken. Onophoudend werd aan de grot gebe den en lofzangen aangeheven en zelfs de meest sceptische kon niet nalaten onder den indruk te komen die zich van ieder een meeste-r maakt bij een bezoek aan de grot en den beroemd geworden meidoorn. D groote kerk waar de eene Mis na de andere gelezen werd, was steeds prop- pensvol en zelfs tot ver op de baan moes ten de geloovigen plaats nemen. Van 8 uur 's morgens waren reeds dui zenden en duizenden aan de grot aan wezig, de komst afwachtend van Tilmant Come. In den morgen waren de kleine De- geimbre's en Voisin's ter Heilige Tafel ge naderd om te 8 uur aanwezig te zijn bij den meidoorn. Daar bevond zich ook de kleine Nelly Lebrun die genezen werd, samen met hare ouders. Rond 8.30 uur kwam Tilmant Come ter plaatse. Weder gaat hij naar de grot bidden, dan op de baan, vlak voor den meidoorn waarin de verschijningen plaats grijpen. Opeens wankelt hij, werpt de handen achteruit en blijft roerloos, de oogen opengespalkt, ln aanschouwing. Omstaan- ders, waaronder een mlssionnaris, moeten hem ondersteunen. In een doodsche stilte hooren de om- staanders hem woorden nazeggen. De woorden die men van uit zijn mond hoort zijn: Organisez un grand pèleri- nage pour le cinq-huit-trente trois, ma fête. Je serai ici.(Richt een groote be devaart in op vijf-acht-drie en dertig, mijn feestdag. Ik zal hier zijn.) Nadat hij die woorden had nagezegd vielen zijn armen naar beneden en werd zijn houding weer als naar gewoonte, al leen scheen hij nog wat te duizelen. Men wilde hem naar het verhoor leiden maar hij vroeg eerst om den rozenkrans voort te bidden, aan welk verzoek men gehoor gaf. Nadien werd hij nogmaals aan een langdurig onderhoor onderworpen. Naar zijn verklaringen zegde de vor- sohijning eerst: Ik ben met U en zal overal met U zijnom dan een groote bedevaart te vragen op 5 Oogst. Eerst betwijfelde men den datum van 5 Oogst daar het feest van O. L. Vrouw het meest gevierd wordt op 15 Oogst, maar Tilmant Come hield staande dat het wel 5 Oogst was en niet 15 Oogst. En inderdaad op 5 Oogst is er ook een feest ter eere van O. L. Vrouw, het feest van O. L. Vrouw ter Sneeuw. Op het lint door de verschijning gedra gen stonden weerom de woorden «Notre- Dame de Boring» te lezen, zegde hij. Til mant was tevens nogmaals geschokt door het feit dat de verschijning hem niet aanziet maar de oogen ten gronde gericht houdt. HET FEEST VAN O. L. VROUW TER SNEEUW. Tilmant Come wist na de verschijning geen enkele aanwijziging te kunnen ge ven van het feest van de H. Maria op 5 Oogst. Anderen moesten hem van het feest van dien datum op de hoogte stel len. Als men naar den oorsprong zoekt van het feest van O. L. Vrouw ter Sneeuw, dan vindt men, dat dit wel het oudste feest is dat werd ingericht tot verheer lijking van .e Heilige Moeder Gods. De kerk van O. L. Vrouw ter Sneeuw te Rome is de oudste kerk van Rome en zij is de Heilige Maagd toegewijd. Over het ontstaan dezer basiliek zeggen de oorkonden (wat niet als een legende aan zien wordt maar wel als een betrouwbare overlevering) dat zulks op volgende wijze geschiedde: een vroom echtpaar had een droom dat eene kerk moest gebouwd worden op eene plaats aangeduid door sneeuw. En de plaats werd werkelijk gevonden, aangeduid door een laagje sneeuw, alhoewel men in volle Oogst maand was. De kerk werd gebouwd door den H. Liberius en door Paus Sixtus en aan de H. Maria toevertrouwd. De feest dag is dus het titelf-eest der oudste Maria- kerk van Rome. Z. EXC. MGR HEYLEN, BISSCHOP VAN NAMEN, TE BEAURAING. Maandag 1.1. was Z. Exc. Mgr Heylen, Bisschop van Namen, te Beauraing aan gekomen om het H. Vormsel toe te die nen aan enkele kinderen van de ge meente, waaronder ook de kleine Albert Voisin. De Bisschop kwam te Beauraing 's mor gens te 7 uur aan, droeg in de parochie kerk het H. Misoffer op en reikte de H. Kommunie uit, onder ander ook aan de kinderen Voisin en Degeimbre. Nadien onderhield zich de Bisschop met den Deken van Beauraing en enkele an dere personen. Te 9 uur werden de kin deren Degeimbre en Voisin ontboden en ondervraagd. Later werd ook Tilmant Come in verhoor genomen Er mag gezegd v.-ord-en, naar vrij ver nemen, dat Z. Exc. Mgr Keylen neigt naaf

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 1