MM GEDACHTEN SPORTNIEUWS WIELRIJDEN Uitslagen van Koersen ff OPHEFMAKENDE UITVINDING f® i LEUDAPoeders ONMISBAAR VOOR ALLE HUISGEZINNEN. Afleen te ^krijger, in de S,tilk" «middellijk alle pijnen, zoo- C. LEURIDAN me» iicbt, Iendepijn, enz. Onschade- I, Bertenplaata, Popering«v Aangekondigde Koersen i VROUWENHOEKJE RIJWIEL «DE BERDT». LANDBOUWERS IN UW VOORDEEL PRIJSKAMP VAN PAARDEN INTERNATIONALE PAARDENKOERSEN °P DRAF INGESPANNEN OF BESTEGEN les fesifcies HAREN-BIJ IbrwxeiifHsej BRUSSEL De Koloniale dagen te Brussel, IWmëm 1 &IS11 I»! feliSt Éi li lil H. DEROO-OLIVIER Werktuigkundige, Bruggestraat, POPERINGE. OUD GEKEND HUIS VAN GEBREYETEERDE HOPPESPROEIERS VERKOOP VAN ALLE ANDERE LANDBOUWMACHIENEK IflEBBEaBEBEEEBaaBEEEEEBBBBESllEflBSBBflKBEEUBBSBSaEESÜES: De Ronde van Frankrijk. De Groote Prijs van Oostende. IN 'T BINNENLAND NIEUWE ALLER MERKEN HERSTELDE OKKASIES it1 Vele menschen gelijken op slechte tanden, hoe holler ze worden hoe meer te zich doen gelden. De ledigheid gelijkt aan het roest, lij vervolgt den mensch meer dan de bezigheid. Brillen zijn van geen waarde meer, men ziet thans door de vingers! De wakkere spinster heeft altijd een fcemd. IBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBB «etmanneke UIT D EN DE WEÊRPROFETEN Die alles weten Van nattigheid en kou Die wisten niet, dat 't regenen zou En zegden, 't zal een droge zomer wezen Ja, riepen de boeren, daarvoor is te vreezen Maar nu roepen de boeren allee 't is al Met t hooi is 't een spel... twel Ik zeg voor mijn deel Beter te weinig nat dan te veel. En 'k zeg er bij dat de weêrprofcten Er geen bliksem van weten... t Is anders altijd fel geriskeerd, hier in ons land over 't weêr te schrijven! Want U kan 'best zijn dat, als ge dit leest, de zon Ban den hemel hangt te branden, en ons Ecies lijk haringen, aan 't roosteren is! ai1 dat neemt niet weg dat ex in de tste drie weken al eenige kletsen water Uit de lucht gevallen zijnMaar enfin wat Wilt g'er aan doen, ne mensch vergeet zoo gauw den dag van gisteren of hetgeen voorbij is, als 't hedenhem maar aan- «taat! Dat is in 't bijzonder 't geval met die goedzakken van Vlamingen. O! Vlamen Zult gU dan niet schamen Over 't geen ge hebt gedaan? Zult g'U nogmaals laten elaaa Door franskiljons Die met ons Drijven den spot. Als we willen, zullen we winnen Maar ge moet met het begin... beginnen. Daarom... doet wat ge moet Gebaren is niet goed. Ik begin zoo weer op mijn politiek stok- fcepaardje te komen, omdat zooals ik het daar Juist las, zekere franskiljonsche me- neerkens der militaire school, er fier op gaan hun examen afgelegd te hebben avec un grand zero pour le flamandof met een groote nul voor het Vlaamsch! En niettegenstaande dit, zijn ze toch ge- tóaagd! Gelijkheid! Probeer eens uw examen af te leggen met un grand zérovoor het franschGe zult peins ik, vliegen... zonder Tliegmasjlen! Wees Vlaming met een wil Bard als brons Blijf niet werkloos en stil Bij t gestook der franskiljons. MOEDER MAG IK dansen gaan Ts Heb mijn witte schoentjes aan En mijn lief staat buiten Btaat te wachten in het nat Moeder, moeder, zeg nu wat Boor hem maar eens fluiten. Maar moeder zei dat 't lief mocht blij ven fluiten en dat haar dochter niet zou gaan dansen. Toen ging ae dochter al grommend boven. De moeder dacht, ze gaat slapen, maar opeens klonk er een slag. De moeder stormt de trap op, vliegt de kamer binnen. Jawel... mannzel had Zich opgehangen, maar de koord was ge lukkig afgeschoten, en 'n uur later was *t kind weer op haar stekken, 't Meisje was 16 jaar oud. Heer, vergeef het haar, iwant ze wist niet wat ze deed. BOER SLOORZAAD was er kwalijk aan boe. Hij lag te bed en was berecht, en de doktoor had gezegd dat het met boer Bloorzaad binnen vier en twintig uren zou gedaan zijn. De boer zijn wijf was een tang. Ze was bezig met hesp te koken Vrouw, zei hij, me dunkt, ik riek hesp. Bemoei U daar niet meê, zei t wijf, houdt gij U maar bezig met te sterven... Ik zal voor d'hesp wel zorgen. En waarvoor moet die hesp dienen? ruchtte Sloorzaad, 't vleesch is kostelijk. Wel, zei t wijf, ik moet toch de men- echen eten geven... die naar uw begrafenis komen. EN WANNEER gaat dat ni. ne keer be heren met die doodrijders ln hun automo biel! of snorrewagens? Ze rijden er op los En 't gaat zoo 't gaat Ze peinzen dat de baan Voor hen alleen bestaat. Ze schieten U voorbij In wagens klein en groot *t Gaat nooit niet rap genoeg En... ginder wacht de dood. Meneer Nobtem van Heltos-Tolul heeft het ondervonden. Hij was burgemeester en reed met vrouw en kinderen voor plezier uit, maar 't plezier was rap gedaan. Aan den omdraai van den weg, vloog de auto van meneer Nobleni de gracht in.... De twee kinderen dood. Ze waren met hun vier Ze zaten te lachen, ze hadden plezier. Het duurde maar luttel tijd Want ol wee In vliegende vaart, zoo trokken er twee Naar d'eeuwigheid. EN IN DUITSCHLAND is 't meer dan ooit kokus pokus. Al wie niet voor Hitler is Wordt gekiekhalsd, 't is te zeggen, krijgt een kogel in den kop, of wordt op straat half dood geslagen. En weet ge wie daarin t meest plezier heeft. Dat is de ex-keizer, die denkt alzoo nog eens terug op zijn troon te komen. Één God, één Paus, één Keizer, zei de hooveerdige zot. Maar ach! meneer de Keizer Wordt toch een beetje wijzer De krone van uw rijk Ligt ginder aan den IJzer Voor eeuwig in het slijk. FLIPKEN was op de foor en hij had op een kansspel een half ftanksken gezet en gewonnen. De foorman betaalde Flipken uit, en gaf 5 half frankskens. Maar Flip ken zag zijn geld zorgvuldig na. Waarom beziet ge uw geld zoo, vroeg de foorman, denkt ge dat ik U slecht geld geef. Neen, zei Flipken, maar ik zie of er "t half franksken niet bij is, dat ik heb opgezet, want dat was een valsch. MARENTA is ongerust. Ze slaapt niet meeT. Ze eet niet meer. Ze drinkt niet meer. En weet ge wat er hapert? Ik zal t U op een eeuwig zwijgen vertellen. De grootvader van Marenita's grootvader langs moeders kant heette Piet Dooiers. En nu Is 't uitgekomen dat er in Amerika een Dooiers is gestorven In t jaar Onaes Hee- ren 1865 en die Dooiers heeft meer dan 100 millioen frank nagelaten. In Oostende, Rljsel, enz., wonen tegenwoordig veel Dooiers. Die menschen zijn nu sedert ja ren aan 't procedeeren tegen den Ameri- kaanschen staat om aan die duiten te ge raken, en nu wil Marepta per vive la force hebben dat ik ook ne keer naar Amerika zou gaan, om te zien hoe het ginder zit. Maar Marenta lief Wil daarvan toch niet pra-a-aten Ik kan zoolang U niet verla-a-aten. Daar zijn zooveel erfenissen uit Ameri ka, waarvan niets is terecht gekomen. T IS NU DE MODE dat de schoenen ook gedoopt worden en nen naam krijgen. Als ge te Brussel sommige magazijnen ziet, waardat de schoenen voor 't venster staan, ziet ge daarnevens een klein kaartje met de volgende namen op: Judith, Horsa, Cleop&tre en dergelijke flauwe kul meer. En weet ge wat Marenta daarvan zegt: Ik loop liever op mijn blokken, want: Ach, zooveel modepoppen Die zich onder Godes zon Ezelachtig laten foppen Met hun schoentjes van karton Als het regent dan ls 't klagen Natte voetjes o! wat schrik... "k Laoh met hen, want gansche dagen Loop ik vrank door dun en dik Loop maar op uw dure schoentjes Gloria! Victoria! Ik, lk doe het op mijn kloentjes En ik ben content, o! Ja! EN HIER hebben we weer eens een ge dicht van Ponsken. HET KALF. Het kalf is het kind van de koe De koe is dus van het kalf de mama En de stier is zijn papa. In de eerste dagen van zijn leven Wordt er aan het kalf, melk gegeven Maar die kost vervangt men al rap Door melk met water of door pap. Het kalf kan zijn, een meisken of een [jongen Op de wel maakt het somtijds vleze spron- [gen. Veel Ifcalfikenis worden na 'n dag of acht Door den slachter dan geslacht. Maar de kalfkens, die meiskes zijn, moeten [blijven leven, Want die moeten later, andre kalfkens ge lven. In t fransch noemt men het kalf le vo Daar zijn er witte, zware, bonte, grijze en [roo. Als ik in de school mijn les niet ken Zegt de meester dat ik ook een kalf ben Maar ik doe alsof ik hem niet verstaan En daarmeê ls mijn opstel over 't kalf [gedaan. GEPASSEERDE WEEK zat er een heer in een café te Brussel toen er een gemas kerde binnen kwam. De gemaskerde zat die heer gedurig aan te zien zonder een woord te spreken. Als de lieer zich omkeerde deed de ge maskerde dat ook, zoodat hij altijd voor dien heer kwam staan. Deze werd ten slotte kwaad. Ha! gemaskerde, riep hij uit, ge zijt wel schoon verkleed... maar ik ken U toch. Ge zijt die vuile kerel, die nooit zijn voeten wascht. Durft ge uw voeten laten zien? De heer trok zelf dadelijk zijn schoen en kous uit en toonde zelf dadelijk zijn voet, die proper gewasscben was. De gemaskerde trok er van onder... 't Moest wel zijn dat hij met vuile pootjes liep. 't Is geen goud, al wat blinkt Dat is heel goed geweten De waarheid van die spreuk Wordt al te vaak vergeten. Zoo menig Juffer pronkt Met zijden, floer en kanten En ook met klatergoud En valsch* diamanten... Als engeltjes zien z'er uit Maar t zijn vaak vuil marjannen Die foppen met hun pracht en praal De onnoozelaars... van mannen. Ja! Wat zijn sommige mannen toch ezels. NU DAT we toch spreken van ezels, moet het U niet verwonderen dat we een wooröeken gaan klappen over den bok. Misschien weet ge 't en misschien weet ge t niet, maar een bok is een dier met een paxtikulier reufcsken. Hewel, nu is er een dokter en die heeft gevonden dot die bokkenreuk toch zoo goed ls voor de gezondheid, 't Schijnt dat er veel microben zijn die de bokkengeur niet. kunnen verdragen en de pijp aan Marten geven. Die dokter besluit daaruit dat er overal waar veel menschen samen komen, een bok in de kompagnie zou moe ten zijn. Vroeger jaren, in den tijd van Mathuzalem werd de bok door de men schen vereerd als een halve godheid, en toen reeds had men gemerkt, dat, als er ziekten uitbraken, de bak door zijn aanwe zigheid, die kon genezen. "t Is ne keer te probeeren. FLIPKEN woonde te Brussel in 't Piere- mansstraatje waar 't krioelt van kleine kinders die altijd op straat ravotten. Maar Flipken had nen menonkel en die me- nonkel woonde op den buiten en Flipken mocht nu met moeder ne keer méégaan nonkel bezoeken. Nonkel's achterwagen marcheerde niet goed meer en daarom had nonkel aan Flipkens moeder geschreven dat ae wat bollekens van den happete- kermoest meebrengen en al naar de sta tie te gaan was moeder met Flipken bij den apotheker binnengeweest. Als ze nu bij nonkel Toon waren en kaffee gedron ken hadden ging nonkel Toon met Flip ken eens naar de beesten zien. Daarvan had Flipken precies niet veel verstandhij kende 'n peerd, 'n hond en 'n ezel omdat die beesten af en toe door 't straatje pas. seerden. Als nonkel Toon nu de geitenstal open deed om Belleken te laten zien wou het juist lukken dat Belleken heur staartje oplichtte en iets liet vallen dat fel op die pi 11ekets geleek die moeder 's morgens ge kocht had. En wat is dat voor 'n beestje, vroeg nonkel Toon. Dat is nen happe- teker, zei Flipken fier, maar die van deze morgen maakte de bollekens met zijn hand en deze doet het met zijn achter poortje. TE STRAATSBURG heeft er zich weer een meisje van den toren laten vallen. Het sohaap had liefdeverdrlet. Ze was natuur, lijk op den slag dood. Ja liefde! vele menschen Lachen met de liefde maar... Liefdepijn dat is wat anders Dan tandpijn f pijn in 't haar. Tanden kunt ge laten trekken Aan liefdepijn is niets te doen. Kunt g'uw harteke uit gaan nijpen Als een pruim of een citroen? Waken moet ge op uw hartje... Eerst gedaan en dan bedacht Heeft bij 't minnespel zooveleu Ih ellende en leed gebracht. Dat is een goede raad, dien ik gratis geef... Zeg nu nog dat ik geen brave jon gen ben. EEN GOEI BELOONING is er te ver. dienen voor wie den schrijver of de schrijfster kan aanduiden van de naam looze brieven die gezonden werden aan Mijnheer Loemal te Antwerpen. In die brieven wend Mevrouw Loemal van alles beschuldigd, en 't mensch heeft zich dat zoo aangetrokken, dat ze naar de Schelde is geloopen, en zich heeft verdronken, 't Is uitgekomen, dat al wat er in die brieven stond, valsch is. Jef Demuysere die niet verkozen werd bij de gegroepeerden voor de Ronde van Frankrijk doet de ronde mede als Sport- kronijiker voor het Fransohe blad Paris- Soir ii. «o» DE EERSTE GROOTE PRIJS DER STAD OOSTENDE. Kaers overwinnaar. Aan een gemid- delte van 42 Kin. per uur. Zaterdag 24 Juni 11. werd de Eerste Groote Prijs der Stad Oostende, begun stigd met een overgroot© som in prijzen en premiën grootendeels op de zeedijk be twist. Na een bijzondere schoone koers waar aan 52 der beste renners der wereld deel namen. wist de Belg Karei Kaers het te halen in den sprint vóór Ronsse, Maes S. en J. Aerts. De 125 Km. werden afgelegd ln 2 uur 56 min. 35 sec., 't zij aan een gemiddelte van 42 Km. ln d'uur. Uitslag: 1. Karei Kaers, 125 Km. in 2 u. 56 mm. 35 sec.; 2. Georges Ronsse, op wiel; 3. Sylveer Maes; 4. Jan Aerts; 5. Oscar Houtman; 6. Van Oers; 7. Bonduel; 8. Hardiquest; 9. gelijk: Jan Wauters, Ro- main Gyssels, Raes, Deoroix, Synaeve en Billiet. ROMAIN MAES wtnt den Grooten Prijs Sigaretten Belga voor Onafhankelijken te Meenen. 1. Mass Romata, in 4 u. 58; 2. Rombauts, op 20 sec.; 3. Decroix, 1 m. 25 sec.; 4. Put; 5. Van Dessel; 6. Van Hee; 7. De Oaluwé; 8. Geens; 9. Van Isegem; 10. Fa- bris; 11. Planckaert; 12. Goossens Pol; 13. Meysman 14. Pincket. DE JUNIORS TE NIEUWPOORT. De Uitslag: 1. Van Houtte Marcel, de 85 km. ln 2 u. 39 sec.; 2. Joris Leon, op lengte; 3. Macs Leopold; 4. Vanden Ber- ghe M.; 5. Van Ronselé Fr., allen wiel aan wiel; 6. t'Jonek H., op 75 met.; 7. Catrysse Ch.; 8. Beirens Jeroom; 9. Van Haele- meersoh A.; 10. Verfaillie Benoit. DE WEST-VLAMING MARCEL KINDT is baankampioen van Belgie der Juniors. Uitslag te Anhee: 1. Marcel Kindit, 127 Km. ln 3 u. 46 min.; 2. Frans Spiessens, op 33 sec.; 3. Jos. Palmans; 4. Serneels Em.; 5. De Kee Mich.; 6. Verhaegen Ka> rel; 7. Pau Maes; 8. te samen: Neuville Fr., Thielen Fr., Lowie J., Hemie Jean, Depoortere G., Vanden Balcke, Vranckx Ed., Petermans L., Michaux, Janssens. Te IZEGEM. 1. Hespeel, 102 Km. ln 3 uur; 2. Boone, op 30 sek.; 3. Dskuys- schier; 4. Boutens; 5. Desmet; 6. Vande- weghe; 7. Bekaert; 8. Catteeuw; 9. Olie slagers; 10. Demasure; 11. Degraeve; 12. Vandepltte; 13. Pattyn; 14. Thys. Te NIEUWPOORT. 1. René Tack, Lambaardsijde, in 58 min.; 2. Maurits Maerbens, op 1 lengte; 3. Leo Everaert; 4. Seks; 5. Maurits Hubreeht; 6. Vandaele; 7. Luoien Baeckelandt; 8. Gaston Everaert; 9. Poppe; 10. Bortier. Te WERVIK. 1. Pattyn; 2. Delobele; 3. Vandecandelaere; 4. Saelens; 5. Le- cluyse; 6. Duvoy; 7. Gael; 8. Van Tomme; 9. Volke; 10. Gesquière; 11. Baudewyns. Te IEPER (St Pieters). 27 Vertrek kers, 50 Km.: 1. Durant; 2. Van Steen- kiste; 3. Masscheleta; 4. Defever; 5. Devos; 6. Een groep van 14 renners. Te GITS. 15 Nieuwelingen: 1. Ellas; 2. Declercq; 3. Volcke; 4. Hyndrycks; 5. Ooussée; 6. Laertens; 7. Craco; 8. Ver meulen. Te MEKKEM. 1. Berton; 2. Schout- teten; 3. Godeyne; 4. Deleye; 5. Papegaey; 6. Merlevede; 7. De Jonge. Te STADEN, 1. Parmenitter, Lange- mark; 2. Leoh Vermote, Roeselare3. Martin, ld.; 4. Declercq, Beveren; 5. Du- mont, Wervik; 6. Vandepltte, Hooglede; 7. Gadeyae, Boezinge; 8. Denys, Stadeii Te KOKSÏJDE. 1. E. Moerman; 2. Pylyser; 3. M. Maes; 4. A. Dumon; 5. C. Janssens; 6. O. Inglebrecht; 7. te samen: H. Verminok, A. Coussaert en A. Steene. Te MIDDELKERKE. 1. Tack; 2. Seys, op 50Ó meters; 3. Pylyser; 4. Poppe; 5. Vandaele; 6. Sirnoen; 7. Muylaert; 8. Everaert. Te LOO. 37 Vertrekkers: L.Desmedit, Alveringem, Beker der Sigaretten Belga; 2. Morent, Langemark, op 3 min., Beker van Het Nieuws van den Dag3. Veile, Vladsloo, met prijs der sportklalkfcen City Sport; 4. Steene, De Panne; 5. Moerman, Woes ten6. Demolder, Veurne; 7. Maer tens, Lambaardsijde; 8. Verminck, Veur ne; 9. Vanterberghe, Langemark; 10. Bruteaert, Adinkerke; 11. Desohuymer, De Panne; 12. D'Alieine, Poperinge; 13. Van- daiwme, Merkem; 14. Pettillioen, Pope ringe; 15. Huyghe, Klerken; 16. Vermote, Fervijse; 17. Gouwy, leper. Te WOUMEN, op 29 Juni. 1. Van Daele, Komen; 2. Bekaert, Geluwe; 3. Van- houtte; 4. Boone; 5. David; 6. Allaeys; 7. Vergote; 8, Debrabander; 9. Desmedit; 10. Joris. Te ZILLEBEKE-Hooge, op 29 Juni. I. De wilde van Brielen, op rijwiel De Berdt»; 2. Parmentier, Langemark, uuiasa APOTHEEK VANDE PLASi a's: Hoofdpijn, tandpijn, rhumatis- Apotheker lijk voor de maag1. MOTOKOERS ZWARTENBERG, dp 25 Juni. 1. Ghesquiere Julien, Poperinge, in 1 min. 3 sec.; 2. Bruneel, 1 m. 20 s.; 3. Bedet, 1*45"; 4. Decrock, 1*47"; 5. de Vinck, 1'47" 3/5; 6. Van Belteghem, T'49"; 7. Hoonxaert, 1'59"; 8. Van Eigen, 2'02"; 9. Van Brussel, 2'04"; 10, Hioflack Oscar, 2'06"; 10. Vandenbussche, 2'06"; 11. Rakel, 2'08"; 12. Elias, 2*09"; 13. Deturck, 2'09" 3/5; 14. Vanderhaeghe, 2'11"; 15. Verlaok, 2'11" 3/5; 16. Lenoir, 2*19"; 17. Croquette, 2'29" 3/5; 18. Gruwier, 3*03"; 19. Deflan- dre, 6'02". De overwinnaar deed bij de aankomst een ergen val en werd gekwetst wegge dragen; hij is echter aan de beterhand. -«o»- INRICHTERS VAN KOERSEN schrijf uwe koers in bij het Criterium der Hoppestreekhet verzekert U de deelname der beste renners. Voorwaarden: 1. De koers moet uitge geven worden voor beginnelingen, die nooit licence hadden; 2. er moeten minstens 500 fr. prijzen zijn; 3. binnen een omtrek van 30 kim. van Poperinge. De prijzen voor het Criterium der, Hoppestreek zijn als volgt verdeeld: lste, loö fr. en prachtbeker. van hetCri terium der Hoppestreek2ue, 80 fr. en Schaal De Poperingenaar 3<i«, 70 fr. en kunstvoorwerp. 4'ie, 60 fr., 5<i«, 50 fr. 6<ie, 40 fr. 1 <'•<-, 30 fr. 8ste, 25 fr. 9<ie, 20 fr. 10<ie, 15 fr. 11de, 10 fr. Het Klassement van het Criterium der Hoppestreek 1. Aohiel Morent, Langemark, 10 punten. 2. Maurice Pattyn, Komen, 9 punten. 3. Maurice Defevre, Wervik 8 punten. 4. Georges D'Alieine, Poperinge, 7 punten. 5. Achiel Pattyn, Komen, 5 punten. 3BD2BQBBBaHB38BBBS9S9!38IKiail!HB Ja, 't slechts van al wat er bestaat Zijn anonieme brieven Waarmeê men in het duister werkt Als moordenaars en dieven En in zoo menig huisgezin, werd dus rechtuit gesproken Door 't smerig anoniem geschrijf 't Geluk voor goed gebroken DAT MAAKT dat we bijna de elfde Juli hebben, het feest van den Guldensporen slag. Een schoon gebruik dat te vieren, maar 't verdwijnt helaas, ook stilaan, daarom: Heden Verliest men al die zeden En gebruiken van den goeden tijd) Maar Vlamen Wilt nooit U schamen En voelt geen spijt Over 't geen ge hebt gekregen Van hen die U langs de wegen Van de eeuwigheid -Zijn voorgegaan. Denkt daaraan. t Manneken uit de Maan, 6. Jules Hosdey, Poperinge, 4 punten. 7. Leon Devos, Wervik 3 punten. 8. André Delobel Wervik, 2 punten. 9. Valère Spetebrood, Poperinge, 1 punt. N. B. Albert Coppens uit leper, die vijfde aangekomen was, kan niet in aan merking komen voor het Criterium der Hoppestreekdaar hij reeds een vergun ning van Junior gehad heeft. DOLIE. CRITERIUM DER HOPPESTREEK Koersen reeds gereden: 1* Proef: Westouter, op Zondag lfl Juni. Volgende reeds aangevraagde koersen: POELKAPELLE, 2 Juli, 2 uur. VLAMERTINGE, 23 Juli, 3.30 uur. «O» OP ZONDAG 2 JULI: TE POELKAPELLE. Groote rijwiel- koersen voor alle beginnelingen, oud-Ju niors uitgesloten. De prijzien bedragen 1200 fr., waarin bekers en veel premiën; op een afstand van 75 km. goede baan. De Inschrijving om 2 ure ln 't Kapelleke bij J. Willaert; de prijsdeellng seffens na de koersen, bij H. Vanwymsberghe. Aan sportmannen en volk zal het niet ontbre ken! Deze koers dient als Proef van Het Criterium der Hoppestreek TE DIKKEBUSCH. Groote Velokoers, voor beginnelingen, te 4 uur namiddag; 600 fr. prijzen en veel premiën. Prijzen: 150, 120, 90, 70, 50, 30, 20, 10 en 10 fr. Inschrijving bij Marcel Saelen te 3 uur. TE BESELAKE. Groote Prijs der Ne ringdoeners, voor Juniors B. W. B., en Fransohe renners 3" en 4* kategorie; 2500 fr. prijzen en premiën en begunstigd met bekers. Inschrijving bij Daniël Larnout, inleg 5 fr. Begin te 2 uur. Afstand 95 Km. OP DONDERDAG 6 JULI: TE ELVERDINGE. Groote velokoers voor beginnelingen, op kermds-Donderdag, te 4 uur. Afstand 60 Km., goede baan; 500 fr. prijzen en premiën, verdeeld als volgt: 125 fr. en trui, 100, 75, 60, 45, 85, 25, 10 en 10 fr. OP ZONDAG 23 JULI: TE BOEZINGE. Groote Prijs van Boezinge, 4a jaar, voor beginnelingen met of zonder licence. 1500 Fr. prijzen en pre miën. 80 Km. zeer goede baan. Beker voor taterclubs. Beker voor constructeurs. Begin te 2 uur. TE VLAMERTINGE. Te 3.30 uur, groote velokoers voor betanelingen; 750 fr. prijzen en premiën; 60 km. Inschrij- vtagbij Hil. Leroye, De Canada gW* Deze koers dient als Proef voor Het Criterium der Hoppestreek NOG OUDE KINDERGEBEDEKENS. Heilige Petrus van Romen Bewaar mij van kwade droomen, Bewaar mij van kwade gepeinzen, Opdat lk met U, naar d'Hemel mag reizen! Inrichters van Koersen, zendt een pro gramma uwer koersen op ons adres: Gast huisstraat, 15, Poperinge. De aankondi ging uwer koers zal er kosteloos Ingelascht worden en ons blad wordt in heel de streek door alle sportliefhebbers en coureurs ge raadpleegd. Wil ons dan ook de uitslag der koers zenden; deze zal insgelijks kos teloos opgenomen worden. „o„ KOERS TE WOESTEN: 1. Robert Dewilde; 3. Cyrfel Deroo; beiden op Te verkrijgen bij O. DEBERDT, Brielen, ■■«O»' DE RONDE VAN FRANKRIJK Dinsdag 1.1. vertrokken. De Ronde van Frankrijk, die wel de grootste baankoers ls der wereld, heeft Dinsdag 1.1. een aanvang genomen. Het vertrek had plaats te Parijs. Dees Jaar wordt de ronde echter gedaan in tegen overgestelde richting. Ve scheidene bergen weiden terug in den weg opgenomen en zekere bergen zijn lastiger om beklimmen langs de nieuwe dan langs de tegenover gestelde richting. De meentag is dan algemeen dat de ronde dees jaar veel Zwaarder zijn zal dan eertijds. Bij den aanvang waren alle ingeschre venen, 40 asssn, verdeeld in landengroe pen, en veertig afzonderlijken, aanwezig. De vaste prijzen beloopen tot 147.775 Fransohe franken of tot 206.885 frank in Belgisch geld. De premiën tot 719.300 fr. Fransche of 1.007.020 frank Belgisch geld. Alles samen dus zijn 1.213.905 Belgische franken te verdienen voor de rondeman- nen. De verscheidene Ritten: 27 Juni: 28 Juni: 29 Juni: 30 Juni: 1 Juh 3 Juli 4 Juli 5 Juli 6 Juli 7 Juli 9 Juli 10 Juli 11 Juli 12 Juli 14 Juli 15 Juli 16 Juli 17 Juli 19 Juli 20 Juli 21 Juli 22 Juli 23 Juli ParijsRijsel; 262 Km. RijselOharleville192 Km. OharlevilleMetz; 166 Km, MetzBelfort; 220 Km. Belfort—Evlan; 293 Km. Evian—Aix-lez-Bains; 207 Km. Aix-lez-BatasGrenoble; 229 Km. Grenoble—Gap; 102 Km. Gap-Digne; 227 Km. DigneNice; 156 Km. NiceCannes; 128 Km. Cannes^Marseille; 208 Km. MarseilleMontpellier; 168 Km. Montpellier—Ferptgnan; 166 Km. PerpignanAix-lez-Thermes; 158. Aix-l.-Thermes—Luchon; 165 Km. Luchon—Tarbes; 91 Km, Tarbes—Pau; 185 Km. Pau—Bordeaux; 233 Km. Bordeaux—La Roohelle; 183 Km. La RoohelleRennes; 266 Km. RennesCaen; 169 Km. CaenParijs; 221 Km. Uitslagen: 1» Rit: U. M. S. 1. Archambaud (Fransohman) 7 48 45 2. Leon Louyet (afz. Belg) 7 51 17 3. Jan Aerts (Belg) 7 51 17 4. Georges Lemaire (Belg) 7 51 17 5. Gaston Rebry (Belg) 7 61 17 6. Decroix Emiel (afz. Eelg) 7 63 16 7. Speicher Georges (Fr.) 7 63 16 8. S toe pel Kurt (Duitsch.) 7 53 16 9. Wauters Jan (Belg) 7 53 16 10. Hardiquest Louis (afz. Belg) 7 53 16 Werden uitgeschakeld: Sieronski (D.) en de afzonderlijken Bérenger, Intoegaray, Cepeda, A. Viarengo, E. Joly en Strebel. 2e Rit: 1. Guerra A. (Italiaan) 2. Aerts Jan (Belg) 3. Ronsse Georges (Belg) 4. Rebry Gaston (Belg) 5. Le Grèves (Fr.) 6. Archambaud (.Fr.) 7. Wauters Jan (Belg) 8. Hardiquest (afz.) 9. Buse (D.) 9. Vervaeeke Julien (afz.) 9. Lemaire (Belg) 9. Magne A. (Fr.) 9. Moerenhout (Belg) 3" Rit. Ronsse; 3. Buse; 4. Rinaldl (afz.); 5. Ca- musso; 6. Hardiquest, allen zelfde tijd; 7. Lapébie, in 4 u. 39 min. 8 sec.; 8. Cornez; 9. Max Bulla; 10. Rebry; 11. Le Grèves; 12. Le Calvez; 13. Jan Aerts; 14. Lemaire; 15. Jan Wauters; 16. Moerenhout, allen zelfde tijd. ALGEMEENE RANGSCHIKKING; u. M. S. 6 33 52 S 33 52 6 33 52 e 33 52 6 33 52 e 33 52 5 33 52 5 33 52 5 33 52 6 S3 52 5 33 52 5 33 52 6 33 52 25 sec.; 2. U. M. 8. 1. Archambaud 17 56 45 2. Jan Aerts 18 03 17 3. Gaston Rebry 18 04 17 4. Georges Lemaire 18 04 17 5. Hardiquest (1* afz.) 18 04 32 6. Guerra 18 05 09 7. Bus© 18 05 25 8. Wauters 18 06 16 9. Ronsse 18 06 44 10. Schepers 18 06 49 SEsaagsaasaa Weet dat iedereen dees jaar BESTE LANDKALK kan krijgen op TRAMSTATIE, zelfde trans port dan per trein. Vraagt om eerste keus kalk, vet, zonder steenen, genadige prijs. JOZ. VAN HOUDT BOEZINGE Tel. Elverdtnge 10. Kruisken, kruisken. Goed begin d'Heilige Geest In mijnen zin, Opdat 'k goed zou leeren, Vraag lk den Lieven Heere'n Vraag ik Ons Lieve Vrouwe, Opdat 'k goed zou onthouwen! VERGEET NIET een feestdag te wenschen in Juli: den 1", Eléonora; den 4", Bertha; den 8» Virgi nia; den 13", Eugeen; den 15" Hendrik; 17" Alexis; den 20» Margareta; den 21°, Victor; den 22» Magdalena; den 23° Va lentine; den 29» Martha. Hoe zelden denken sommigen dat an deren ook hunne verdiensten hebben. BIJZIENDE. Zoo, Sophie, gij houdt uwen bril op als gij slaapt? Waarom niet? Ge moet weten, lk ben bijziende en als lk droom dan zie ik de menschen veel beter! LEKKERNIJ VOOR DE TAFEL. Kook een glas melk met een noot bo ter, een snuifje zout en een soeplepel sui ker, giet er een glas bloem ln en roer aanhoudend om een goeden deeg te be komen; voeg er nog een el en wat oran jebloesemwater bij (of ander smaak naar keus). Rol het deeg op de tafel uit, snij ln kleine vierkantjes en bak ln het fri tuurvet, totdat ze mooi goud-geel zijn; bestrooi met fijne suiker en dien op, Wijn op melk genomen Zal U niet bekomen, Maar melk op wijn Kan venijnig zijn. IBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBB LANDBOUWCOMICE VEURNE op Maandag 26 Juni 1933. 1* Prijskamp: Hengsteveulens. 1. Wed. Vandewalle, Moeres; 2. Van- hyfte Camiel, Wulpen; 3. Vermeersch Re- mi, Alveringem; 4. Fonteyne Reml, Moe res; 5. Breuls de Tiecken A., Moeres. 2» Prijskamp: Merrieveulens. 1. Dewaele Julien, Loo; 2. Debandt Omer, Moeres; 3. Becue Julien, Veurne. 3® Prijskamp: Achttlenmaanderhengsten. 1. Joye René, Veurne; 2. Vandewalle Oscar, Bulskamp; 3. Breuls de Tiecken A., Moeres. 4« Prijskamp: Achttienmaandermerrlën. 1. Vanhyfte Camlel, Wulpen; 2. Fon teyne Remi, Moeres; 3. Debandt Omer, Moeres; 4. Idem; 5. Thomaere Camiel, Steenkerke. 5' Prijskamp: Dertigmaandermerriën. (Voortzetting provinciale prijskamp.) 1. David Henri, Eggewaartskapelle (Co- qutae)^ 2. Vanhoutte Camiel, Wulverin- gem (Lys); 3. Vanderheyde Gerard, Eg gewaartskapelle (Bertha)4. Monteyne Florent, Eggewaartskapelle (Minerva)5. Vandewalle René, Steenkerke (Hardy d'Albion). 6' Prijskamp: Merriën van 3 jaar. (Voortzefcttag provinciale prijskamp.) 1. Vanhyfte Camiel, Wulpen (Marqui se) 2. Breuls de Tiecken A., Moeres (Brldée de Beauvoir); 3. Breuls de Tie cken A., Moeres (Herodiade)4. Luca Charles, Veurne (Dragonne de Klokhof); 5. Becue Julien, Veurne (Bella de Fur- nes); 6. Veramme Robert, Loo (Mina). 7* Prijskamp: Kweekmerriën. (Voortzetting provinciale prijskamp.) 1. Joye René, Veurne (Misette, 6 j.)2. Vanhyfte Camille, Wulpen (Bella, 7 j.); 3. Dewaele Julien, Loo (Poultae d'Oom, 6 j.)4. Vermeesch Marcel, Bulskamp (Bella de Furnes, 7 J,); 4. Markey Mar cel, Bulskamp (Vos, 6 j.). 8' Prijskamp: Kweekmerriën vergezeld van hun veulen. 1. Vermeesch Remi, Alveringem; 2. De waele Julien, Loo; 3. Vanhyfte Camiel, Wulpen; 4. Debandt Omer, Moeres; 5. Devoghel Reml, Adinkerke; 6. Wed. Van dewalle, Moeres. Na den prijskamp werd een noenmaal opgedischt in het Hótel van Commerce waaraan een 60-tal personen deelnamen. De Voorzitter M. Cornille sprak een pittige toast uit; maakte den bilan van hetgeen de landbouwers bekomen hadden, en van de wenschen die nog niet in ver vulling gingen. Heer Volksvertegenwoordiger Brussel mans gaf een prachtige uiteenzetting van den huldigen politieken toestand, en schetste het belang van de toekomstige pachtwet die nu bij het Senaat hangen de is. De houding van Heer Senator de Spot, die beloofde in deze zaak het stand punt van de boeren te vertegenwoordigen, werd ten zeerste geapprecieerd. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB TROTTING CLUB POPERINGE Hippodroom de Groote Heeriijkhede Poperinge, OP DINSDAG II JULI 1933, te 3 uur stipt. OFFICIEEL PROGRAMMA: 1. - Prijs Iholdy (internationaal, op draf, ingespannen of bestegen) 3.000 fr. (1.700 - 700 - 400 - 200). Ingeschreven: Koning Albert; L'Etoile; Abadflla; Gulliver II; Moffat!Gladys Forbes; Hume te vent; Elsa Cord; Har- ley B.; Karabtaa; Grace V; Baron Dillon; Hetman; Einilto; Impérlo III; Maud M.; Hardl Gars; Eliacto; Eole; Vote's Pride; Fox Tr. H; Kléber. 2. - Prijs Romulus (op draf, ingespan nen of bestegen) 4.000 fr. (2.200 - 1.000 - 500 - 300). IngeschrevenJetite; Koning Albert; L'Etoile; Léo; L'Upsilona; Kiss; Kyrielle de Bogaerde; Litron; Hasard II; Jacques; Last; Chance; Caroline; Jeunette; Liane; Kléber; Lutin; Gauloi; Katrien; Indigoli; Lady Se toer; L'Union. 3. - Prijs Ivo (internationaal, op draf, ingespannen of bestegen) 4.000 fr. (2.200 - 1.000 - 500 - 300). Ingeschreven: Gazelle; Jovial; Kissy Bell; Bonn© Aubatoe; Hilarius; Jane Or tolan; Bandit II; Ecumine; Daisée; Mea dow's Belle; Ephorte; Jenny Mondale; Ca- mulet Darm; Due de Bony; Hors d'oeuvre; Hello Tosoa; Gora Todd; Rose Ellen; Ca lumet A'bbieCoupe File. 4. - Prijs Ephorie (op draf, ingespan nen of bestegen) 6.000 fr. (3.500 - 1.500 - 700 - 300). Ingeschreven: Ingara; Géo Setzer; Ka pitein Kik; tvon the Great; Fox Trott; In trigant; Jaseuse; Jumondal; Helder; Iso- lée; Kraber; Fauoheuse. 5. - Prijs van Poperinge-Stad (inter nationaal, op draf, ingespannen of be stegen) 8.000 fr. (5.000 - 1.800 - 800 - 400). Ingeschreven: H. G. Aaoff; Dalian; Fro- mentières; Karkatoa; Prince Peters; Fris co; Guldenkroon; Meadow's Belle; Im- pério; Icone; Jumondal; Isolée; Bob Gal loway; I. Camelle. ..v Wij hebben aan de ga* cuisinieres en braado< vensvande Reeks L.F.B.- 1933 ^belangrijke ver- beleringen gebracht, onder andere gebreve» teerde regelbare inspul ters die, bij gelijk verbruik, de werkingskracht der bran« ders verhoogen, kraantjes niet zekerheidsklep; ruime en volledig uitneembare ovens; buitenge» woon schoone lak, Ondanks al deze merkelijke verbeteringen blijven de prijzen van de UNICA's der Reeki L.F.B.-1933 verbazend laag. Braadoven n* 3 verlakt vernikkeld 660 v» verchroomd Ir. 693 »uq H JS- Vrijdag 23 Juni, ln den morgen, te 11 uur, werd de openingszitting der Ko loniale Dagen te Brussel voorgezeten door Prins Leopold. De zitting werd et- houden in het paleis der Akademiën. Hierboven foto genomen wijl Prins Leopold zijn rede houdt. IBBBBHSBBBBBBBSBBE&IBBBBBBBSBBBIBBBBEBBBSBBBBBflfllBBIBIlBlBl werkende met PAARD, met LUCHT en met de HAND, waaraan de ALLERLAAT STE VERBETERINGEN en TWEE FILTERS-TOESTELLEN om in de hoogte ts sproeien. Honderden machienen in werking. Alle slag van LANSEN en DARMEN. Te verkrijgen alle VERVANG2TUKK®!. ALLE HERSTELLINGEN. SPOEDIGE BEDIENING. De weg die de rondemannen af te leggen hebir»- vardt op deze kaart van Frank rijk aangeduid door de zwa. j 'ïjn. UaSBSKaBBBiSBNBaSBBB38SSlBS3l2BXZSSSaS3aai2S32CaS!3G32a£L.. 1 De Belgische ploeg voor de Ronde ven Frankrijk, die ook deelnam aan de paolf van Oostende, gekickt voor c'rn aanvang der koers te Oostende. IBBBaBaBBBBBBEaaBBBBBaEDBBBQBEBDEüBiEBOa^SElB^B&SBS'7' TE OOSTENDE werd het lijk opge- vischt van de genaamde P. Coolman, uit Ettelgem. TE GENT werd een 14-jarige fietser door een auto omvergereden en erg ge kwetst. TE ST GERY werd een landbouwer doodgebllksemd. EEN BELGISCHE MOTORENNER die deelnam aan de koers Luik-Milaan- Luik, is zoo erg gevallen dat men vreest voor zijn teven. TE QUAREGNON werd een 7-jarige knaap door een auto doodgereden. TE CUESMES werd een mijnwerker gedood onder een instorting. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHr15 JULI - HOOIMAAND 2 Z 4" Zond. na Sinksen. O. L. W Bezoeking. Evangelie: De wonderb. viscliv'MS-" 3M H. Eulogius. 4 D H. Theodorus. H. Irenseus. 5 W H.H. Cyrillus en Methodius. 6 D H. Godelieve van Gistel. IV H, Willebrordus. H. Pulcheria- 8 Z H. Elisabeth van Portugal BËfflaïSliBHEMaQEiiliMHHaHaBSSS'1" TE RUISBRROEK werden drie p«| sonen zwaar gekwetst bij een am®*®' geval. TE LAKEN is een groote wage»®3' kerij afgebrand. OBEaHHMnaHSlEBHSEaSSBBaS&ïl van af 5000 frank 10 JAAR WAARBORG laagste prijzen Het huis bevat het best Ingericht atelie' streek. Alle herstellingen worden er met 1 Telefoon zei, borg, nauwkeurig afgewerkt, MUZIEKHUIS JOS» COUTTENIER, Gasthuisstraat, 50,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 6