HALTLA! 1 BREUK-BUIKBANDEN Balatum - Linoleum STERKE SUS ZITDAGEN Aan onze Klanten Landbouwers Nijveraars SPECIALE MOTOR Firma Edm. Stevens* Paüou Zonen BEERINGEN VERDONCK-MINNE, ZONEN. AHILIBS Jos.COUTTENIER duivenvluchten permanenten" met doom goede permanente wella poulien nicotine allo! dit eens lezen! HELDENHULDE DE VERBINDING LEIE-IJZER ALLERLEI TIJDINGEN to4uL!f;:1fn het g^estigd gezag aan wavaitea bloot staat, nu ver de DE VAKVEREENIGIMGEN EN DE CRISIS NATIONALE LEGWEDSTRIJD TE ROESELARE Chicorei Wyppelier-Taffin. Belgische fabriek van HUIS BOLLAERT-DEGRAEVE Maloulaan, 45, leper. - Tel. 498. AAN 50 FRANK. PERMANENTE IN DE VIER SEIZOENEN VROUW W VANDERBEKEl POULIEN VOOR UWE Maalderijen, Houtzagerijen en andere stofferige lokalen, schaft U aan bij de FIRMA STEVENS-PATTOU ZONEN, een voor deze Firma speciaal vervaardigd, aan alle teknische vereischten voldoende, buitenwaartsehe ventiiafe onnoodig, Cok Alle Landbouwrnachienen, Brandkasten, Wasch- machianen, Zaaim ichienen (nieuw model met Veeren), ElsSers (nieuw model op billen en oliebak. Hoofdagent van Cylinder FEYS. De Firma STEVENS is het eentg Huis der Streek dat volledige installaties van Electriciteit uitvoerd. U hebt er dus alle belang bij U te wenden bij de IEPER - Tel. 249. POPERINGE - Tel. 94. HONORÉ VAN LERSBERGHE IBBBBaiBBBBBBBBIiBBBBBBBBlBaB SLECHTS AAN 50 FRANK BIJ JOSEPH ACKE-CAILLIAU, Dikkebuschstw., 132, leper. Tel. 142. Voor Uwe VERPLAATSINGEN Voor uw keuken gebruikt TTST KOLEN TT M. VANDERGHOTE GROOTE KEUS MISGROEIINGEN H. SERRUYSLAAN, 7, OOSTENDE IEPER Ieder 2' en 4* Zaterdag der maand, in ons bijhuis: Korte Torhoutstraat, 16, van 9 tot 11 uren. T> CTjÖ hj C Den 1" Zondag van ieder maand, in 't Hotel de France, Statieplaats, van 9 tot 11 uren. KIEKENS WIJNHANDEL H. CUVELIER Fil» ALBERT BAERT POULIEN RADIO-SERVICE AGENTSCHAP, Gasthuisstr., 50, Poperinge. Tel. 261 Cl ywyolgtj UIU- 4IIIKBS3E HET IJZERMONUMENT EN DE SCHOLEN! Bedert enkele weken krijgt ons VI. <ty?an.omu®ent regelmatig bezoek van verschillende scholen. Het is inderdaad eeii roerende piëteitsvolle daad de jeugd van Vlaanderen te brengen ginder in de tragische IJzervlakte, waar 30.000 leden uit de groote Vlaamsche familie rusten, en daar het Vlaamsch IJzermonument te bezoeken dat ter hunner eer werd opge richt, en tevens een symbool is van het groeiend Vlaamsch bewustzijn. Voor de scholen is er een gansch bij zonder gunsttarief zoodat deze slechts één frank inkomgeld per hoofd betalen. Wij kunnen dan ook niet genoeg onze schoolhoofden .aanzetten hunne zomerrei zen zóó in te richten dat Diksmuide en het bezoek aan den IJzertoren er deel van maakt. Men vrage op voorhand een bijzonder toegangsbewijs (dat recht geeft op deze extra vermindering) aan op het Sekre- tariaat, Wilfordkaai, 16, Temsche. HET GERR. VAN RAEMDONCK- GEDENKTEEKEN EN DE VL. GEMEENTEN. Men weet dat het Bedevaartkomiteit op 18 Mei 1.1. een schrijven richtte aan al de gemeenteraden van het Vlaamsche land, huh vragende eene toelage te willen stem men voor het 9-metar hooge gedenkteeken der eeuwige Broederliefde, dat dit jaar te Diksmuide zal onthuld worden. Tientallen gemeenten stemden reeds, spijts krisis en fipntieele moeilijkheden, eene toelage voor dit Monument. Onder meer kunnen wij reeds vermelden: Eeveren-W., 200 fr.; Ruisbroek, 100 fr.; Merksem, 500 fr.; Beerse, 200 fr.; Bortem, 300 fr.; Nieuw- rode, 100 fr.; Kemzeke, Sijsele, Mol, Lo- ker, Rupelmonde, enz. Wij weten dat ook in vele andere ge meenten de zaak gunstig zal besproken worden? Daarom doet het Bedevaartko miteit nogmaals beroep op alle Vlaam sche gemeenteraadsleden dit punt des noods op de dagorde te willen doen plaat sen, daar waar de zaak nog geene oplos sing bekwam. DE KUNSTPLAKRRIEF VOOR DE XIVa BEDEVAART geniet overal een reuzenbijval! en met rbde, het is wel de schoonste plakbrief, tót heden door het Bedevaartkomiteit uit gegeven. De bestellingen komen dan ook talrijker toe dan verleden jaar, een bewijs dat de belangstelling dit jaar nog grooter is, Inderdaa onder de dooden van den IJzer zijn er geene door ons volk zoo gaarne gezien als de Gebroeders Van Raemdonck. Evenals verleden jaar zijn wij verplicht den plakbrief aan te rekenen. De prijs ervan is 2 frank. Wederom worden de plakbrieven in kartonnen rollen verzon den; zu'k een rol xost 2 frank zoodat men bij de bestelling van plakbrieven 2 frank meer moet voegen voor inpakkos- ten (verzending inbegrepen). De beste manier om plakbrieven te bestellen is de volgende: schrijft ons ons geen nuttelooze brieven, vult een postcheck in van frank. Postrekening Nr 113.465, Cl. De Landtsheer, Wilfordkaai, 15, Temsche en vermeldt duidelijk achteraan wat U wilt, en U ontvangt enkele dagen nadien, alles franco thuis. ïsëissaaaasssaaBissBBBBBiBgsaaH het tusschengemeentelijk Komiteit voor de verbinding Leie-IJzer komt een verslag uit te geven over het ontwerp van het kanaal Diksmujde-Roeselare. Sedert 1847 kwam er spraak recht streeks de L-eie te verbinden met den IJzer en dat ontwerp werd beurtelings hervat in 1884, 1891, 1906 en na den oor log- Het voornoemde Komiteit acht dat de tiid is gekomen om het kanaal Diksmui- de-Roeselare te verwezenlijken en aldus de werkloosheid te doen verminderen. Doordien zou een rechtstreeksche ver binding tot stand komen tusschen het nijverheidscentrum van Henegouwen en het nijverheidsgewest van West-Vlaan- deren. Tevens zou het groot voordeel bij brengen voor de instellaties van Nieuw- poort en het stichten van nieuwe nijver heden tot stand brengen. Zulks zou ook toelaten aan de steden Nieuwpoort en Roeselare een grootere uitbreiding te ne men. «Met het kanaal Roeselare-Diksmuide te verwezenlijken, schrijft het tusschen gemeentelijk Komiteit, zou de regeering een nieuwen en stevigen ekonomischen band ontworpen hebben tusschen Vlaan deren en Wallonië, en eraan t-oe gehol pen hebben om, door den band van het winstbejag de Nationale eenheid te ver stevigen bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. isaaaBSEaaffiaaEBuaaaaiBBsaaasBaB OPPERVLAKTE DER GRAANVELDEN Een Koninklijk Besluit Om middelen te beramen tot ondersteu- n&g'Van 'den landbouw, ie zwaar onder da krisis te lijden heeft is het noodig juist de oppervlakten te kennen van de gr - an- velden in het land. Thans is een koninklijk besluit uitge vaardigd dat, een algemeens telling voor schrijft, van de akkers, waarop in 1933 tarwe, spelt, rogge, masteluin. wintergerst en lentegerst werden gebouwd. De gemeentebesturen dienen en tabel der oppervlakten op te maken. Een af schrift van de tabel zal binnen dien tijd bijgeplakt worden aan het gemeentehuis zoodat vergissingen of verwaarloozingen door de landbouwers op staand-en voet tonnen hersteld worden. Uiterlijk 10 Augustus moet een echt verklaard afschrift van de tabel aan het ministerie van landbouw overem-aakt zijn. DE UITVOER VAN AARDAPPELEN Het Ministerie van Landbouw en Mid denstand laat aan de kweekers en hande laars van aardappelen weten, dat de uit- cssEQaBSJissBsaai&BaBBnKBasasiB Mengelwerk van 2 Juii 1933. Nr 6. Een roman uit de Crisisjaren 1931-1932. door HERMAN MULDER. Ir. dezen heerlijken Zaterdag-namiddag op denzelfd-en stond dat Sus wordt in gerekend voert de trein hen door de zonbehan-gen velden naar de wijde zee. Daar zullen Zé in het koninklijk Oosten de een paar weken doorbrengen als op huwelijksreis. En droomerig in het don- ker-rooae eerste klas coupé aan een raampje gezeten kijkt Liza naar de voor bijschuivende dorpen <iji velden. Het is haar alsof ae haar verleden achterlaat en een gouden toekomst tegemoet stoomt. Vrouwelijk-zacht liefkoost ze Luc's hand in de hare. Op haar schoot geurt, zwaar en bedwelmend, een ruiker donker-roode rozen. VIII Nijdig als een keffertje blaft een bleek Mvckaaije voor het gerechtshof: Dis man daar voor U en zijn witte hand wijst naar Sus die met opgeheven hoefd voor zijn rechters staat die man, ZEg ik, beeft niet geaarzeld zijn handen op te heffen tegen een hooge personaliteit onzer stad, tegen een genie op handels gebied. Om zich te wreken over een ge- ■watxigde doorzending van zijn zoon. die aan de bevelen van zijn patroon niet had gehoorzaamd is hij den Heer Xavier Du brail koelbloedig te lijve gegaan. Waar gaan we naartoe met zulke zeden? «at zal het women als iedereen zich als fcjn eigen rechten opwerpt? en als daar aan geen paal noch perk wordt gesteld? fc deze tijden van wanordelijkheden, nu ES ■gyg!05j|^ gevoerde knollen in 't vervolg minstens 4 cm. doorsnee moeten hebben. Er. zullen geen getuigschriften afgeleverd worden voor zendingen die aa^deze voor waarden. niet voldoen. WEEK-END BILJETTEN OP HET SPOOR De Week-End Biljetten afgeleverd om benuttigd te worden bij de heenreis hetzij den Donderdag 20, betzij den Vrijdag 21 Juli zullen ter gelegenheid van de Natio nale Feesten voor de terugreis geldig zijn den Vrijdag 21, den Zaterdag 22, den Zon dag 23 of den Maandag 24 dito heel den dag. SPOOR EN BAAN. De laatste uitgave van den officieelen aanwijzer der Belgische Autobussen geeft blijk van het bestaan van een zeer dicht net dat nagenoeg gansch ons land be dekt. Dit maal geeft de aanwijzer een prach tige kaart van het net 60x 75, kosteloos bijvoegsel tot algemeen nut. De prijs der brochure is teruggebracht op 4,50 fr. door het verhoogen van de oplage. Zij is te koop bij alle boek handelaars, bij de Lecture Universelle en bij het beheer Houzeaulaan, 53, Brus sel. Tel. 43.07.03. Postch. 121.141. Men kan zich abonneeren op de 4 uit gaven in 't jaar mits 15,50 fr. te storten op ons nummer. Afzonderlijke nummers mits 4.50 fr. (of in postzegels). De ofïicieele aanwijzer verschijnt op 15 Februari, 31 Mei, 31 Juli en 31 Okt. S. O. S. Parochie waar socialism mees ter is! Helpt mij patronaat en school bou wen. Dank in naam van H. Jozef. Postcheck 139.485, Pastoor Renson, Xhen- delesse. Uit Pollinikhove ontvangen we volgend schrijven dat we met genoegen overdruk ken: Enkele jiaren na den oorlog werd er veel gesproken over de Vereenlgi-ngen; de Ver eeniging der Werklieden, de Boerenbond, de Middenstandsvereenigingen. Die ver- schillige standen bespreken hunm belan gen in hunne tijdschriften en vergaderin gen; men hoorde alom de leus: «In de Vereeniging ligt de macht! Daarom ook werden tal van vakvereenigingen gesticht, afzonderlijk of aangesloten bij een Mid denstandsbond. Vergaderingen werden belegd, een bestuur gekozen, de werkprij- zen besproken, dit alles met het doel om aan hare leden grootendeels kleine bazen een degelijk bestaanmiddel te verzekeren, de woorden van den grooten Paus Leo XIII indachtig. Een mensch moet met zijn werk kunnen voorzien in het onderhoud van zijn gezin. In de Middeleeuwen, ten tijde der Am bachten en Neringen, was er welstand in Vlaanderen. In nood, liep men eendrach tig te wapen tegen de vreemde overheer- sching. Er was ook eene schaduwzijde en dat waren de Lellaerts die hunne land- genooten verloochenden. Nu ook zijn er van de Leliaerts die hun ne vereeniging den rug toekeeren, afblij ven van de vergaderingen, door onder kruiperij hunne vakgenooten benadeeli- gen.het vereenigingsieven ondermijnen, tot nadeel van gansch het bedri'f. Wanneer zullen onze ambachtslieden eens doordron- ge zijn van de groote waarheidIn de vereeniging ligt de macht.Daarom leden van Vakvereenigingen, blijft trouw aan uwen vakbond, nu meer dan ooit; la ter zoudt gij uwe onverschilligheid bitter en duur kunnen beklagen. UITSLAG NA 224 DAGEN Totale eierproductie van 195 hennen: 25.710 eieren zij gemiddeld 129.2 eieren per hen. Beste legcijfer gedurende de maand Mei: Lot 2 W. Leghorn van Gerard Bouchon van Bratne L'Aileud met 86,7 Beste gemiddeld eiergewicht: Lot 23 Franc. Latteur van Braine TAlIeud met 63,6 gr. per ei. Lot 7 Minorkas van Pas toor D'Haese uit Donk met 63,4 gr. per ei. Lot 15 W. Leghorn Wed. Sys Ichte- gem met 63,2 gr. per ei. 10 Beste loten na 224 dagen: 1. P. Goeman-s, Llohtervelde, W. Leg horn, 911 groote en 7 kleine eieren, (6 hennen) 2. Baron Ives de Vinok, Zillebeke, W. Leghorn, 1052 gr. en 63 kl. eieren, (7 .hennen). 3. Melle Deschamps, Cambron, W. Leg horn, 877 gr. en 76 kl. eieren, (6 hen.). 4. Baron Ives de Vinck, Zillebeke, W. Wyandotten, 977 gr. en 81 kl. eieren. (7 hennen). 5. Ghyselen G-ebr. Barry Maulde, W. Leghorn, 835 gr. en 1 kl. eieren, (6 hennen). 6. C. Brancart, Anderlues, Meck. Koek uit, 958 gr. en 41 kl. eieren, (7 hennen). 7. Cyr. Joye, Lichtervelde, W. Leghorn, 945 gr. en 32 kl. eieren, (7 hennen). 8. Gent. Wegsteen, Kortemark, W. Leg horn, 810 gr. eieren, (6 hennen). 9. G. Bouhon, Braine L'Aileud, W. Leg horn, 939 gr. en 64 kl. eieren, (7 hen.). 10. E. H. Clysters, Stevoort, W. Leghorn, 803 gr. en 32 kl. eieren, (6 hennen). Beste legsters na 224 dagen: Hen Nr 4 van Lot 10, W. Leghorn, E. H. Clysters, Stevoort, 200 eieren. Hen Nr 3 van Lot 29, W. Wyandotte, St Elisabeth, Ghlin, 190 eieren. Hen Nr 7 van Lot 21, W. Leghorn, Melle Desohamps, Cambron, 190 eieren. Hen Nr 2 van Lot 30, Meck. Koekuit. Brancart, Anderlues, 185 eieren. Hen Nr 1 van Lot 28, W. Wyandotte, Ives de Vinck, Zillebeke, 182 eieren. Binst de maand Mei werd volgende ge noteerd: Legcijfer, 71,2 gemiddeld eiergewioht, 60 gr.; gemiddelde opbrengst per el, 0 27 fr.; gebruik van droogvoeder gemidded per dag en per kop, 46,5 gr. EBBBBS «DE VERBROEDERING» POPERINGE DOURDAN, van 18 Juni 1933. Af stand 260 Km. 235 Duiven los te 5.36 u, Aankomst eerste duif te 8.41.45 u., met een snelheid van 1399,10 m. Aankomst laatste prijs te 8.55.04 u., met een snel heid van 1304,70 m. 61 Prijzen. UITSLAG: 1. Coopman J., Ren.; 2 Doom M., Pop.; 3. Vandevoorde L., id.; 4, Decoker J., id.; 5. Patou p., Ren.; 6. De- langhe J., West.; 7. Vandevoorde V., Pop.; 8. Colpaert A., Ren.; 9. Legrand C., Pop.; 10. Labaere M., id.; 11. Delanghe J., West.; 12. Logie L., Vlam.; 13. Taillieu A., Ren.; 14. Orcus H., Pop.; 15. Hennebel A„ Ren.; 16. en 17. Cofïyn Fl., Vlam.; 18. Latruwé H., Elver.; 19. Lenoir O., Pop.; 20. Verv meesch A., id; 21. Fache M„ id.; 22. Coop man J., Ben.; 23. Leuwers N., Pop.; 24, Bondue L., id.; 25. Oreus A., id.; 26. Ver meulen J., id.; 27. Vandevoorde V., ld.; 28. Desender J., ld.; 29. Blond eel A., id.; 30. Desender J., id.; 31. Vanbruwaene G. id.32. Vermeesch A., ld.; 33. Desm-adryl M., id.; 34. Logie L., Vlam.; 35. Vanbra bant M., Pop.; 36. Schaballie M., id.; 37. Dumon J., id.; 38. Boutez M., id.; 39. Dave M.-J., id.; 40. Fache M., id.; 41. Degxoote Oh., id.; 42. Deheegher E., id.; 43. Ver- cecke O., id.; 44. Vandermarliere M.; 45. Vanbruwaene G.; 46. Decanter R., Ren.; 47. Lermybte M., id.; 48. Schaballie M., Pop.; 49. Intervuyst D., id.50. Hoflack L., id.; 51. Devos R., id.; 52. Dumon J., id.; 53. Techel A., id.; 54. Intervuyst A., id.; 55. Clarysse L., Ren.; 56. Lamond G„ Pop.; 57. Enghels H., West.; 58. Leuwers N.; 59 Vermeulen G.; 60. Vandevoorde J., Har.; 61. Patou E. Serie van 4 duiven: Vanbruwaene G. Serie van 3 duiven: Vermeesch A. Se rie van 2 duiven: Delanghe J., Ooffyn Fl., Vandevoorde V., Desender J., Logie L., Fache M., Schaballie M. BRETEUIL, van 18 Junl 1933. Af stand 138 Km. 380 Duiven los te 6.30 u. Aankomst eerste duif te 8.15.34 u., met een snelheid van 1315,23 m. Aankomst laatste prijs te 8.27.36 u., met een snelheid van 1174,38 m. 98 Prijzen. UrrSLAG: (50 eerste) 1. Roffiaen J.; 2. Clabau R.; 3. Blondeel A.; 4. Techel A.; 5. Handtpoorter H.; 6. Clabau L.; 7. Du- pont G.; 8. Pouseele M.; 9. Desender J.; 10. Deraedt M.; 11. Deaeure H.; 12. Huy- ghe O.; 13. Roffiaen J.; 14. Descamps A.; 15. Dewancker J.; 16. Ryckebusch M.; 17. Verpoot E.; 18. Handtpoorter H.; 19. Ver poot E.; 20. Vanbrabant M.; 21. Decoker J.; 22. Schaballie M.; 23. Durieux A.; 24. Desender J.; 25. Blondeel A.; 26. Vercruys- se O.; 27. Schaballie M.; 28. Orbie M.; 29. Intervuyst A.; 30. ClaJbau H.; 31. Keig- naert H.; 32. Devos A.; 33. Keignaert O.; 34. Depoorter L.; 35. Desender J.; 36. Loncke J.; 37. Brabants A.; 38. Liebert E.; 39. Brabants A.; 40. Vanbrabant M.; 41. Vandooren N.; 42. en 43. Devos J.; 44. Intervuyst A.; 45. Veroruysse O.; 46. Han- nebouw M.; 47. Vermeulen G.; 48. Devos J.; 49. Hannebouw M.; 50. Dewilde C. Serie van 5 duiven: Devos A. Serie van 4 duiven: Devos J. Serie van 3 duiven: Desender J. Serie van 2 duiven: Roffiaen J., Handtpoorter H., Verpoot E., Blondeel A., Schaballie M., Vercruysse O, CLERMONT van 25 Juni 1933. Af stand 164 km. 448 Duiven los te 6.49 uur. Aankomst eerste duif te 9.05.28 uur met een snelheid van 1205.80 m. Aankomst laatst prijs te 9.28.00 uur met een snelheid van 1036.85 m. 114 Prijzen. Uitslag (50 eerste)1. Intervuyst D.; 2. Vercruysse O.; 3. Loncke J.; 4. Hanne bouw M.; 5. idem.; 6. Schaballie M.; 7. Deraedt M.; 8. Desmadryl M.; 9. Caenen Ch.; 10. Lietaert N.; 11. Sohier M.; 12. Degroote Ch.; 13. Blondeel A.; 14. Han nebouw M.; 15. Bondue L.; 16. Silvert G.; 17. Blondeel A.; 18. Vandevoorde C.; 19. Deberdt L.; 20. Decoker J.; 21. Loncke J.; 22. Deplaedt L.; 23. Papegaey A.; 24. Batheu R.-J.; 25. Labaere M.; 26. Van brabant M.; 27. Leuwers N.; 28. Carlé M.; 29. Geldhof C.; 30. Vanbruwaene G.; 31. Lenoir J.; 32. Sansen Ch.; 33. Delava M.; 34. Desender J.; 35. Pouseele M.; 36. Des camps A.; 37. Vanbrabant M.; 38. Devos J.; 39. Beddeleem H.; 40. Vandenameele H.; 41. Decoker M.; 42. Devos R.; 43. Techel A.; 44. Pouseele M.; 45. Descamps A.; 46. Desmadryl M.; 47. Orbie M.; 48. Beddeleem H.; 49. Vercruysse N.; 50. Bou tez M. Serie van 5 duiven, 35 fr.; Hannebouw M. Serie van 4 duiven, 28 fr.: Orbie M. Serie van 3 duiven, 21 fr.: Desen der J. Serie van 2 duiven, 14 fr.: Blon deel A., Loncke J., Vanbrabant M., Pou seele M., Descamps A., Desmadryl M„ Beddeleem H., Lietaert N. wereld een wind -an oproer waait, nu een klasse der gemeenschap er op uit is de orde neer te halen en onder den voet te loopen, rust op iedereen, die het goed meent, een zware plicht. Uwe plicht, Hee- ren rechters, is in deze zaak een gevoelig voorbeeld te stellen. Wie is de man? Ik zal het u zeggen. En in breeds trekken „childert hij Sus' leven af. Niet gelijk het werkelijk was, maar enkel de buitensporigheden. Sus werd doodgeverfd voor dronkaard, vech ter. oproerstoker. Daartegenovertenminste van orato risch standpunt is Sus' verdediging uiterst slap. Hij vertelt, kalm en bedaard, van zijn WFoetersleven om zijn kinderen groot te krijgen en hoe hij dan gevaren iszijn oudste gesneuveld voor een onzin, zijn an deren zoon zonder reden ontslagen en nu in de miserie gedompeld, zijn dochter door een rijkaard verleid... Indien uw zoon onwettig ontslagen- werd had hij zich te wenden tot den goemannenraad Uwe dochter is twin tig jaar dus weet ze perme-ntlijk goed wat ze doet. Wij hebben hier te oordeelen over de slagen die ge M. Dubrail hebt toege bracht. Waarom deedt ge dat? aldus vraagt de rechter. Sus schokschoudert. Weet hij zelf hoe alles te samen liep om daar op uit te draaien? Het aanmatigend gezegde van M. Dubrail gaf den doorslag. Kan Sus er aan doen dat zijn bloed heet is en zijn arm van ijzer? Na een korte beraadslaging valt de straf: drie maand gevangenis. Kalm aanhoort Sus zijn veroordeeling. Wat geeft het hem, hier of thuis zijn tijd te versakkc- ren! Enkel de haat die hij de rijkaards toedraagt stijgt een paar punten. In de stilte van zijn oei overdenkt Sus „jn leven. In waarheid het heeft hem nooit vertroebeld. Wanneer hij terug- ANGOULÊME van 25 Juni 1933. Af stand 597 km. 161 Duiven los te 6.06 uur. Aankomst eerste duif te 16.33.42 uur met een snelheid van 951,99 m. Aankomst laatste prijs te 18.06.22 uur met een snelheid van 845.18 m. 51 Prij zen. Uitslag: 1. Declercq Ad., Bizet; 2. Van bruwaene G. en P., Pop.; 3. Loncke M., id.; 4. Deraedt M., id.; 5. Delanghe J., West.; 6. Barbry Th., id.; 7. Fache M., Pop.; 8. Deheegher E., id.; 9. Courtens R., Oostvl.; 10. Deheegher E., Pop.; 11. Lava Ad., id.; 12. Vanbruwaene G., id.; 13. The- v-elin E., Ren.; 14. Decoker J., Pop.; 15. Deheegher E., id.; 16. Fache M., id.; 17. Denut G., id.; 18. Six J., Ren.; 19. Van denameele C., Pop.; 20. Decanter R., Ren.; 21. Techel A.. Pop.; 22. Descamps A., id.; 23. Sansen Ch., id.; 24. Vanbru waene G., id.; 25. Fache M., id.; 26. De sender J., id.; 27. Geldhof C., id.; 28. de Vinck P., Zilleb.; 29. Vermeulen J., Pop.; 30. Sinaeve E., Oostvl.; 31. Vanbruwaene G., Pop.; 32. Denut G., id.; 33. Courtens R., Oostvl.; 34. Vandromme O., West.; 35. Courtens R., Oostvl.; 36. Dupont G., Pop.; 37. Taillieu A., Ren.; 38. Vandermarliere M., Pop.; 39. Vandenbroucke C., Har.; 40. Stekelorum A., Oostvl.; 41. de Vinck P., Zillebeke; 42. Courtens R., Oostvl.; 43. Peutevinck M., Pop.; 44. Deraeve H„ id.; 45. Vermeersch A., id.; 46. Desender J., id.; 47. Deplaedt L., id.; 48. Turkery C., id.; 49. Debeir J., id.; 50. Desender J., id.; 51. Hannebouw M., id. Serie van 4 duiven, 75 fr.: Courtens R. Serie van 3 duiven, 55 fr.: Deheegher E. Serie van 2 duiven, 30 fr.; Fache aBDSSBISBSaiBDEBSiSaBaiSIBHB schouwt over dje lange afgelegde baan, dan komt ze hein voor als een éénkleurig- grijs-groen wegeltje, dat door de vlakke velden sliert zoover het oog draagt. In zijn herinnering smelt zijn leven samen tot één enkelen harden langen werkdag om den schamelen kost voor hem en zijn gezin. Nauwelijks twaalf Jaar oud kwam hij als kne-chtje in dienst bij den toenmaligen vrekkigen boer van het Ganzenhoefke. Daar groeide hij groot als een jongen boom in vruchtbare aarde. Met een na jaarskermis dit herinnert hij zich nog duidelijk, al is het reeds tientallen jaren gelede-n danste hij een gansche avond met een dochter van Fiene Vereist. Vroe ger had hij dat slanke, stille meisje nim mer een oogslag gegund, maar dien avond in de lauwheid der warme kermistent sloeg hem de liefde naar het hart en naar gelang die avond verstreek werel het hem duidelijker: haar moest hij hebben. Hij bracht haar in den klaren maannacht tot aan haar deur. En als hij een kus ter af scheid vroeg zei ze niet neen... Vroeg in de wei is vroeg vet zegt het spreekwoord. Maar met het armzalige huurgeld dat de boer hem 's Zaterdags uitbetaalde viel er niet aan trouwen te denken. Goede raad was hier duur. Het land ontvolkt, weeklagen de menscben, maar, zeg het mij, hoeveel verdiende toen- tijds een boerenknecht? De broer van 't lief, die jaren ouder was dan Sus, werkte aan de Antwerpsche haven... Zou hij het ook wagen? De beete week liep hij er over te dubben, het werk op de akkers slabak te en den Vrijdagavond, als de boer naar T dorp was, sloop Sus barvoebs naar den graanzolder.Op den tijd van een rozenkrans verstapelde hij, vijf en zes hoog, een karrenvracht dikpensige karen- zakken. Hij deed het zoo gemakkelijk dat hij er zelf verstomd van stand. Geen drup pel zweet parelde op zijn voorhoofd. Van Onze Katholieke gekozenen stellen zich ter beschikking van al de Kiezers om ze met raad en daad bij te staan, om uitleg en inlichtingen te geven in volgen de plaatsen en dagen: IEPER. en 3" Zaterdag, van 8.30 tot 10 uur in 't Christen Volkshuis, Sint Jacobsstraat, 30; Volksvertegenwoordiger Robert De Man. 2", 4" en 5" Zaterdag van 9.30 tot 11 uur in 't Christen Volkshuis, Senator De- pontieu. POPERINGE, 2' en 4' Vrijdag; door Volksvertegenwoordiger R. De Man. Op 2" Vrijdag: van 9 tot 9.45 uur in Volkshuis; van 9.50 tot 10.30 uur in Kath. Kring. Op 4" Vrijdag: van 9 tot 9.45 uur in Kath. Kring; van 9 50 tot 10.30 uur in Volkshuis. LANGEMARK. 1* Zondag, van 10 tot 11 uur; Volksvertegenwoordiger R. De Man, in de Patronage. 3" Maandag, van 10 tot 11 uur, in de Patronage; Senator Depontieu. PASSCHENDALE. 2' Zondag, van 9.30 tot 11 uur; Volksvertegenwoordiger Robert De Man, in de Patronage. VLAMERTINGE. 4" Vrijdag van 10.45 tot 12 uur; Volksvertegenwoordiger R. De Man in 't Huis aller Vlamingen ZONNEBEKE. 2' Zondag, van 8 tot 9.30 uur, in den Volksbond; Volksverte genwoordiger Robert De Man. BESELARE. 4" Zondag, van 9 tot 10 uur; Senator Depontieu in de Patronage. BOEZINGE. 4" Zondag van 11 tot 12 uur, in de bibliotheekzaal; vriend Gaston Slosse GELUWE. 4* Maandag, van 5 tot 6 30 uur; Senator Depontieu, in den Werkers kring. GELUVELD. 2* Zondag, van 8 tot 9 uur; vriend Gaston Slosse. KOMEN, 1" Maandag, van 9 tot 11 uur; Volksvertegenwoordiger Duchatel, in de Cercle Catholique. POELKAPELLE. 3' Maandag, in de Patronage van 1.30 tot 2.30 uur; Senator Depontieu. PROVEN. 4* Zondag, van 9 tot 10.30 uur, in 't Gemeentehuis; Provinciaal Raadslid Lefebvre. RENINGELST. 2* Zondag, van 8.30 tot 10 uur, in De RozendaelProvin ciaal Raadslid Lefebvre. WERVIK. 2' en 4* Vrijdag, van 9 tot 11 uur in 't Christen Werkersverbond; Senator Depontieu. 2' Zondag, van 10 tot 11.30 uur; Be stendig Afgevaardigde Lommez. WESTNIEUWKERKE. 2' Maandag, van 3.30 tot 4.30 uur; Senator Depontieu, in 't café A la station du trambij Cyriel Bodin. WIJTSCHATE. 1' Maandag, van 2 tot 4 uur, in St-HubertSenator De pontieu. ZANDVOORDE. 2« Zondag, van 10 tot 12 uur, bij Gaston Descamps; Senator Depontieu. De belanghebbenden gelieven dit uit te knippen en te behouden. EEN MACHIEN VOOR SNORKERS Men heeft allerlei middelen aanbevolen- om snorkers van hun gebrek te verlossen, maar tot n-og toe bestond er nog niets, dat als doeltreffend mag aanschouwd worden. Thans heeft een Engelsche ingenieur Walter Rund-Ie, een machien uitgevonden niet om den snorker te genezen, maar om hem wakker te maken wanneer zijn geluid waarlijk te luid wordt. Een mikrofoon wordt boven het bed van den slaper geplaatst; wanneer het gesnork een zeker sterkte overschrijdt krijgt deze een electrieke stroom door het lichaam, wat hem wakker maakt. Wat denken die snorkers er over? Vraagt dag en uur op voorhand. Telefoon 498. CBBBBSBBEBBSBBSICBBSBHiaBBBBBB MEVROUWEN, wilt ge een voor slechts 50 frank? Wendt U tot het MARG. SIMOEN-GABEYNE, Veurnestraat - 24 - Poperinge. Gelief dag en uur op voorhand te vragen. en ZOON Casselstraaf - 7 - Poperinge MAGAZIJN VAN GEMAAKTE KLEEDEREN. Damesmantels, Zomerroben, Blousen, Rokken en korte Frakjes. NERGENS MEER KEUS VOOR GROOT EN KLEIN. De Corsetten D.W. in alle maten. KOSTUMEN VOOR MANNEI EN KINDERS. Zomervesten en Broeken. Bureelschorten - Fantasiebroeken. Men vindt hen de Woensdag, met een overdekt kraam, te Veurne, op de Markt, alsook te leper, op de Markt, den Zaterdag. MAGAZIJN OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN. van verbeterde Leghorns, waarvan kweek- sters gezuiverd van Pullorum door bloed onderzoek. Matige prijs. Te bevragen ter kweekerij MAURITS VANNESTE, Oost-Nieuwkerke. laBflBBHEESQlBBBBBBHBBflBflBBBB WITTE LEGHORNS van 2 tot 3 maanden, te bekomen in de Kweekerij MARCEL BLANCKAERT, Augustinestraat, IEPER. Zeer voordeelige prijzen. Voor alle inlichtingen zich wenden: Slachthuisstraat, 23, leper. Tel. 6. Men bestelt ook ten huize. HUISMOEDERS, KLEERMAKERS cn KLEERMAAK TERS Rechtstreeksche verkoop van N<.aima- chienen Gritzner, Bury en Adler; 20% goedkooper dan de concurrentie, daar er GEEN AGENTEN tusschenkomen. ALSOOK allerbeste keus van nieuwe modellen Waschmachienen. Gewaarborgde herstellingen aller mer ken, vervangstukken aan do laagste prij zen. Wendt U in volle vertrouwen bij Gelieve dag on uur op voorhand te vragen. EMIEL DECROCK, Statie, POPERIN GE, brengt ter kennis aan het geacht publiek dat hij a!!e reizen aanvaardt, naar binnen of buitenland, alsook Brui loften, met prachtigen nieuwen Autobus van 20 tot 32 plaatsen. CITÉ LIGY 198 IEPER van JUWEELDOOZEN, GESCHENKEN VOOR EERE-KOMMUNIE, KERKBOE KEN, MIS- en VESPERBOEKEN in all* verbindingen en kleuren, aan zeer voor deelige prijzen bij V. SANSEN-VANNES TE, Gasthuisstraat, 15, Poperinge. SBBBSB^aBata FAILLISSEMENTEN IN BELGIE FAILLISSEMENTEN. N. V. Van der Graaf C° (Afdeeling: Handelsinforma ties) te Brussel, deelt ons mede Er werden over de afgeioopen week ein digende 16-6-33, in Belgie, 24 faillssemen- ten tegenover 24 voor het zelfde tijdperk van het vorige jaar. Van l-l-'33 tot 16-6-'33, in Belgie, 663 faillissementen tegenover 537 voor het zelfde tijdperk van 1932. Detailsbranchgewijze der faillissementen. Gedurende de week Totaal sedert VOOR AT.T.E AFWT.TKTNGEN VOOR ALLE AFWIJKINGEN DER ORGANEN EN VOOR ZWAARLIJVIGE PERSONEN ORTHOPEDISCHE APPARATEN VOOR RUGGRAATMISGROEIING KROMME BEENEN STOMPVOETEN KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN TE: v m lui, ,,|i i. ■■mil ■■i'iiiiimM—win iiiiw'h ni ni 11 i i iiimw i'inii inn iii nuni'i i i i ii n i inn min :w.»ann im i.imi— .ae—m Mechelsche Koekoeks, te bekomen rond half Juli, aan 2 fr. 't stuk, tehuis gele verd. Ziel: wenden bij Jules Vande- putte, Poelkapelle. Tel. Langemark, 53. aOBBEBBBaBBBBBHlHEiaHBaaiHl 9-6-'33 tot 16-6-'33 1 Januari 1933 10. Handelaren in verschillende goederen 282 4. Koffie-huishouders 53 3. Industrieels 10 1. Banketbakker 3 1. Aannemer-Timmerman 8 1. Steengroef en kalkoven (N. V.) 2 1. Notaris 1 1. Pottenbakkerij (N. V.) 1 1. Regenschermen (fabrikant) 1 1. Wisselmakelaar (niet officieel aangesloten bij de Beurs van Brussel) 11 CONCORDATEN. Van l-l-'33 tot 16-6-33, in Belgie, 366 aanvragen van een concordaat en 178 bekrachtigingen tegen over 282 en 172 voor het zelfde tijdperk van 1932. PROTESTEN IN BELGIE PROTESTEN. N. V. Van der Graaf en C° (Afde-eling: Handelsinformaties) te Brussel, deelt ons mede: Er werden over de afgeioopen week ein digende 16-6-'33, in Belgie, 5726 protesten tegenover 2306 voor het zelfde tijdperk van het vorige jaar. Van l-l-'33 tot 16-6-'33, in Belgie, 64.215 protesten tegenover 68.105 voor het zelfde tijdperk van 1932. a&BBSBSBaasiaassBBSBBSiansaaai M. en Vanbruwaene G. Serie van 2 duiven, 25 fr.: Denut G. Heden Zondag, 2 Juli, DOURDAN bij Om. Melis en ARRAS. Zondag 9 Juli ORLEANS bij Jerome Desender. Zon dag 23 Juli ANGOULÊME bij Gustaaf Silvert. BBBBBBBBBBBaBBBaBHa«BB^!9BBBI toen af was het zeker: hij zou dokker worden. Eten daarop volgenden Maandag, vroeg in den ochtend, voor den dag in die lucht zat, stapte hij mee met Fonne Verhelst stadwaarts. Hij was amper achttien jaren oud. Toentijds was de Antwerpsche haven een visschersdorp in vergelijking met wat ze nu na jaren geworden is. Ranke sche pen, met hun witte vlerken uitgespannen in den lichten wind, zeilden gracieus den breeden stroom op en af als zoovele wondervogels uit verre en vreemde streken. Wanneer hij in het breede ruim van een dier schepen aan 't sloven was, snakte Sus er naar te weten van waar het kwam, hoevele havens het op zijn maandenlan- gen tocht had aangedaan en welke zijn nieuwe doelen waren. En wanneer het zeilschip, opnieuw geladen, de zilveren Schelde afvoer en ln de verre bocht ver vaagde nam het in zijn getouw eenige zijner vele onvoldane droomen naar verre streken mee. Daar bleef het bij. Zijne verlangens waren groote kinderdroomen die één voor één onbarmhartig uiteenspatten als broo- ze, veelkleurige zeepbellen aanstootend te gen den harden muur der werkelijkheid. Want het leven der dokkers was toentijds onmeedoogend hard: van den vroegen morgen tot den laten avond, twaalf uren aan één stuk, raasde de rustelooze arbeid op heel dé lengte der vele dokken en kaai en. In twee gebogen onder loodzware zak ken, losten of laadden ze wagen na wagen, zoodat het zweet hun van de zwarte we zens lekte. Geen minuut verpoozing werd toegestaan buiten de korte schioftijden. Alcoolieke natiebazien vloekten en tierden bij de minste vertraging: Vooruit, milliard! Sus was kloek en sterk. Hij gewende zich ras aan den zware® arbeid. En om zijn uithoudingsvermogen kreeg hij den bijnaam van Sterke Sus. Dag na dag kwam m Schoone Jonge Poulien van heden af te beko men aan genadige prijs. Per 100 tehuis besteld. Bij CAMIEL VAN MOEN Statie - POELKAPELLE. Tel. Langemark 20. I SOTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin HAÜBOURDIN (Noord-Frankrijk) Vertegenwoordiger voor POPERINGE en OMSTREKEN Noordstraat, 13, POPERINGE Gewaarborgd 500 graden, bij LOUIS PARASOTE, Abeele-Statie. IBBBBBBBBBBHBBBHBBBBBflflBBBBI te koop bij HECTOR WILS, Ouderdom- steellweg, Poperinge. - Tel. 251. IBBBBBBBBBBBOBBBBBBBBBBBBBBB SPEELKAARTEN ten Bureele dezer. IHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Voor het leggen van VLOEREN, DAK WERK, METSELWERK, enz. wendt U in volle vertrouwen bij GEORGES DENEIRE, metser-aannemer, Trommelaarstraat, 20, Poperinge. Tevens maakt hij bekend dat hij alle kekiers waterdicht maakt, met waarborg. Bij hem ook ten allen tijde te bekomen alle BOUWSTOFFEN, zooals Ciment, Kalk, Rijn- en Duinzand, en alle slag van VLOEREN en TEGELS. IBBBBBBBBBBEBBHBBBBBBflflflBBBB en ging en allen waren eender en de zelfde, uitgenomen de Zondagen, die dan weer op elkander geleken gelijk zoovele druppels water omdat ze inimeir hetzelfde begin en hetzelfde einde hadden: 's Mor gens de kortste mis achter in de kerk rechtstaande bijgewoond en 's avonds de dronke roes met zijn nasleep van balda digheden. Zonloos als een regenachtdgen winterdag was heel dien tijd van zijn be staan geweest zijn arme, verloren jeugd! Hij betrok het huizeke waar hij nu nog woont en voor allen rijkdom bezat hij een tafel, twee stoelen en een bed. Maar in zijn gespierd lijf bruischte zijn jeugd en zijn werklust. Edoch, veel verbetering bracht het hu welijk hem eigenlijk niet. De werkdagen gingen onverstoorbaar verder hunnen ge wonen gang en sleur. Het eenige verschil was dat de Zondagen kalm voorbij gin gen. Alleen met kermis dronk hij zich nog eens zat. Zoo gingen Jiaren voorbij. Kinde ren kwamen den last vergrooten. En het jonge meisje, frisch en slank, dat hij in vreugde tot vrouw genomen had, verlepte en werd struisch.' Het oudste diochterke stierf. Maar een paar maanden later schonk zijn vrouw hem zijn derden zoon. De behoeftens vermeerderden eens dat de kin-deren groot werden en naar de school moesten. Sus zwoegde dag aan dag. Nu gelukkig dien tijd was er werk in over vloed. Zeldzaam als witte raven waren de werklooze dagen. De haven breidde zich steeds verder uit. Antwerpen stak alle Europeesche ha vens zegevierend naar de kroon,. De mooie zeilschepen werden zeldzaam. Groote stoombooten met hooge rookspuwende schouwen, net verplaatsbare fabrieken, hadden ze verdrongen. Sus tuurde ze niet meer na. Zijn verlangens en droomen wa ren sinds lang uit zijn hart gerukt met stengel en wortel ais onkruid. Zijn be kommernissen waren laag bij den grond: geld verdienen om de miserie uit zijn hul* Het voldoet niet meer aan de elschen thans aan d*. Radio gesteld. Probeer iets anders. Vraag eens een PHILIPS SUPER-INDUCTANCE op proef. Dit legt 1» niet de minste verplichting op en din zult ge Radla hooren als nooit te voren I Het Philips Meubel 630 A kost slechts Fr. 132 per maand. aas in te weren. Daartoe was maar één middel: onverpoosd arbeiden. En Sus werkte, werkte... Vooruit, milliard. Zoo verliepen jaren en nog jare® het eene viel op 't ander als bladeren va® een gelezen boek hoevele? Dat weet Sus zelf niet. Achttien? negentien? En allen ware® leeg en stil, als eenzame, verlaten straten in avonddeemstering. Sléchts hier en daar verlicht een vage, fletsche her innering een brok van zijn leven, gelijk een straatlantaarn een eindeke weegs. Een enkel feit slechts staat hem nog klaar en duidelijk voor den geest, alsof hetpas gisteren gebeurd was. Toen zijn drie jon gens reeds lang school liepen baarde zijn vrouw in vreeselijke weeën een dochterke. Wonderbaar. Sus die va® zijn kroost hield, echt ais van iets heerlijks, maar zonder omslag of misbaar, voelde zijn hart ge jaagder klappen telkens hij dat pakje ro zig vleesch in zijn armen hield... zijn eenig meisje! Dat was voortaan zijn droom, zijn leven, het waarom van zijn slaven. Om haar de dagen te vervroolij- ken had hij zonder aarzelen storm en tempeest getrotseerd... Liza groeide snel op tot een kind. Op een avond na het karig eten, vroeg hem zijn oudsten zoon, die reeds een paar centen verdiende bij een bierbrouwer in een naburig dorp, op den man af Va, mag 'k Maandag mee naar den basseng? Lang en scherp had Sus zijn oudste jongen aangekeken in het gele licht der koperen lamp. Zoo heel groot was hij niet maar welgevormd en gespierd. Zijn zwarte, glanzende kijkers, diep als die Van zijn moeder, toonden klaarder dan woor den, zijn wilskracht en zijn jongen durf. Snel als een bliksemschicht schoven voor Sus' geest zijn eerste jaren aan, de have® voorbij en even schoof die schaduw van een glimlach over zijn getaand gezicht en zijn oogen flikkerden speelse h, Aan 't vrijen, jongen? vroeg hij zijn zoon terwijl hij tegen moeder knipoogde. Nee, va. Maar 'k wordt nu achttien Jaar en 'k zou geeren wat meer verdienen. Moeder die deed of ze de tafel afruimd* sloeg hem aanmoedigend op den schou der. Een daggeld meer zou haar wonder lijk va® pas komen. Goed, had Sus geantwoord. Maandag moogde meê. Oharles' oogen vonkelden als ontstoken lucifertjes. En tusschen hem en moeder was het een blij gegibbel den ganschen avond door. Van toen af waren vader en zoon steeds bijeen: 's morgens reisden ze met denzclf- den trein stadwaarst gedurende den dag zwoegden ze om ter hardst in dezefde na- tieploeg; 's avonds stapten ze afgemat en meestal spraakloos terug huiswaarts. Ze waren vrienden zoo gelijk vaders en zo nen dat zelden zijn. In 1913 werd Oharel soldaat. Voor rijn dienst ten einde was brak de oorlog over Europa los en spuwden venijnige kanon- nenmonden dood en verdelging over Ant werpen. Na een korte tegenstand gaf da stad zich gewonnen. Aan de haven viel het werk plotseling stil als was er er gens een drijfriem gebroken. Weken» maanden bleef Sus werkloos. Maar toe® de Len-te over het land hong, op tijd en stond gelijk alle jaren, juist alsof ze va® de massamoord niets afwist en het ee® zekerheid geworden was dat de oorlog nog vele maanden zou voortwoeden, als ee® niet te bedaren storm, verhuurde Su3 ziel* aan den jonge® pachter van hef Ganzen hoefke. Wanneer hij op liet veld aan de® arbeid was, altijd verschillend naar ge lang het verschuiven der seizoenen, luister» den rijn ooren naar het doffe gebrom der verre kanonnemmonden en dacht hij on ophoudend aa® zijn zoo® die bloot cte®4 aan hagel en schroot.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 7