Doodelijk Ongeval te Vlamertinge KRONIEK VAN BEAURAING Naar Beauraing Balatum - Linoleum Genezingen te Lourdes Is voor Amerika het einde der crisis nabij? aan den onbewaakten overweg der spoorbaan aan 't Hoeksken Twee dooden en één zwaar gekwetste TE BANNEUX MEVR. VANDENDRIESSCHE schere, Bulskamp; Juffr. E. peman, Ave kapelle; Juffr. Therssen, Sporkynstraat, Veurne; Juffr. Lafaut, Noordstraat, 1, Veurne, Ieder bedevaarder zal bij zijn reiskaart een boekje ontvangen met Marlallederen, die onder de reis en te Beauraing zullen gezongen worden. Het zal een echte bedevaart zijn. Daar om wordt Zaterdag 5 Oogst, om 7 u., in Sint Niklaaskerk, een H. Mis opgedragen tot de intenties der bedevaarders. Ieder een weze daar op zijn post! Moge O. L. Vrouw onzen bedevaart ze genen. opdat wij onder haar geleide ge- lukkigli'jk aankomen, en gezond en ver heugd mogen terugkeeren. SPECIALE TREIN Poperinrje-Ieper-Reauraingf ingericht door het C. W. Schikkingen nopens den bijzonderen trein naar Beauraing op Zaterdag 5 Augustus, aangevraagd door het Kristen Werkersverbond. A. - Vertrek: Poperinge 6.22 Vlamertinge 6.33 leper 6.41 Houtem 6.59 Komen 7.06 Wervik 7.13 Beauraing 13.55 B. - Terugkeer: Beauraing 19.41 Wervik 1.37 Komen 1.44 Houtem 1.51 leper 2.05 Vlamertinge 2.12 Poperinge 2.22. De overhandiging der reiskaarten voor dezen trein zal geschieden vanaf Maandag namiddag 2 tot 5 ure, en de andere da gen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur, tot Vrijdag inbegrepen. Het wezé wel verstaan dat de reiskaart gegeven wordt in ruiling van het voor- loopig ontvangstbewijs afgegeven bij stor ting van reiskosten. Wat deze betreft die ingeschreven heb ben te Vamertkige, leper, Houtem en Komen moeten zij zich wenden bij de H.H. die ze ingeschreven hebben en dit van af Woensdag: C. - Buitengemeenten. 1) De reizigers van Westouter zullen opgenomen worden bij de kerk ter plaats om 5 ure en te 5.15 u. Reningelst (kerk). 2) Deze van Kemmel vergaderen bij de kerk om 4.45, te Dranouter om 5.15. te Loker om 5.30 uur. 3) De reizigers van Stavele, Beveren, Roesbrugge, Proven, Watou, St Jan ter Biezen zullen aanlanden te Poperinge met tram 1 die gewoonlijk om 5.55 u. té Beve ren vertrekt en r.u EEN UUR VER VROEGD zal worden voor de omstandig heid dus Beveren om 4.45, Roesbrugge 4.59, Prov.en 5.17, Watou 5,3,1, St Jan 6.41, Poperinge 6.05,' met alle gewone stilstan den in de tusschenstatiën. Voor de reizigers van Oost- en West- vleteren kunnen wij tot onzen grootsten spijt niets doen om ze af te halen gezien wij over geen autobussen kunnen be schikken om ze af te halen gezien het uur van den trein. Voor wat de terugreis betreft zullen de reizigers op de zelfde manier terug ge bracht worden. De 2 autobussen en een tram na de mis in St Bertinuskerk. Wat het verblijf te Beauraing betreft, onthoudt goed dat den trein er vertrekt om 19.45 uur en gezien den toeloop van volk elk zorge op tijds ter statie te zijn want uwe reiskaart is alleen geldig voor den trein hierboven opgegeven. Wat de dienstvrije kaarten betreft deze worden toegelaten mits aanvraag te doen vóór Woensdag in 't lokaal. Een bewijs zal afgeleverd worden. Het bestuur staat geen borg voor de gebeurlijk'te vergoeden onkosten van tram, autobus of spoorlij nen van andere maatschappijen dan de Belgische Nationale Maatschappij van Spoorwegen welke onzen trein zou moe ten berijden om ter bestemming te komen gezien wij den reisweg niet kennen. N. B. Allen goed gezorgd voor den knapzak. Bij het Constatatiebureél te "x,ourt zijn de jongste weken nog twee sevaiï» van genezing van Vlaimsöhe persomn aangestipt als bijzonder aandacht verfie nend, en een derde geval van een Vlaamsch persoon al§ buitengewoon! onderzocht, pe twee eerste gevallen zii» dezé van Mevrouw Van Donninck (Deur, ne),!gedeeltelijke verlamming van de bee' nenen die nu gaat, en van Mevr. Van Impe-Van Looy uit Sqhooten (verstijfde arm die nu weder beweegt). Het geval onderzocht t)iis buitengewoon is dit van juffrouw Rosa Van Linden (Boom), sedert zes {jaar ziek, bedlegerig sedert anderhal! jaar, Potziekte met verwikkelingen, vol. komen genezen, gaande en bewegend te, ruggekeerd. Zékere rfigjuf. C. Westenend, wonende te Schayk (bij Oss) in Holland, was reed» 6 jaren lijdende aan eep ernstige rugge. mergziekte, tengevolge waarvan zij steeds bedlegerig was. Mej. W. heeft de Lim. burgsphe bedevaart naar Lourdes meege. maakt, waarvan zij vurig genezing ver. hoopte. Véértien dagen 'geleden is zij ech. ter .weer van Lourdes thuisgekomen, on. genezen. Nu trok de Broederschap der H. Familie van Schayk ter bedevaart naar O. L. Vr. van Handel, waarbij ook d« vader van het meisje zich aansloot en aan wien zij verzocht te Handel no? eens bij. zonder voor haar herstel te bidden, Terwijl de Sehayksche Familie-mannen te Handel verbleven, kwam een telegram van de familie Westenend, dat Corry plot. seling gezond en wel van haar bed opstond en ging wandelen. Men begrijpt den die. pen indruk die dit bericht op de Sehayk sche bedevaartgangers maakte. Nog kunnen we melden, dat haar huis. dokter het, meisje na de genezing onder, zocht heeft en volkomen genezen en ge. zond verklaard heeft. Men meldt nog nader uit Schayk, dat mejuffer Westenend, toen zij door haar zuster werd verzorgd, plotseling recht overeind in haar bed ging zitten en dat zij tegen ha^r ajjsje.mei,; «Ik kan weer zitten, O. L. Vrouw lacmr Daarna zeide ^ij: Ik geloof, dat ik ook lóopen kan éh zette hg zes jaar weer haar eerste passen. Dbt zij van O. L. Vrouw gesproken heeft herinnert zij, niet meer, maar haar zuster blijft dit volhouden. •»- MEJUFFER VAN LINDEN die Maandag 17 Juli van longtering ei tering der wervelkolom, waaraan zij resdi 6 jaar lijdend was, te Lourdes genezen is Sedertdien is Mej. Van Linden er reed: flink op vooruitgegaan. Zij heeft reeds 4 kgr. bij-gewonnen. Het Amerikaansch experiment door President Roosevelt ingezet en daadkrach tig doorgevoerd, om de kwijnende econo mie terug op de been te helpen, niet zon der hotsen en botsen weliswaar, noopt ons steeds terug onze aandacht te vestigen op hetgeen er langs den anderen kant van den grooten plas gebeurt. Ook de man van de straat is er mee be gaan en we hooren het iederen dag in onze omgeving vragen: gaat Amerika naar het einde der crisis? Vooraleer daarop te antwoorden is het noodig dat we eerst, duidelijkheidshalve, het gedacht van Roosevelt aangaande de oorzaken van de crisis uiteenzetten en in dat licht de genomen maatregelen onder zoeken. President Roosevelt is de overtuiging toegedaan dat de crisis bijzonder haar oorsprong vindt in een ongecontroleerde en onbeperkte productiezucht en in de slechte verdeeling der daaruit voortsprui tende winsten. In de na-oorlogsche vette jaren heb ben de nijveraars de reusachtige winsten die ze opstreken niet genoegzaam onder het volk gebracht, hetgeen de consom- matie zou ten goede zijn gekomen, maar ze gebruikt om hun fabrieken beter uit te rusten, het is te zeggen dat ze steeds maar nieuwe kostbare machienen bijkoch- ten die de productie vermeerderde en te vens het aantal arbeiders verminderde, zonder dat en dit kan niet genoeg on derlijnd worden zonder dat de prijzen der gemanufactureerde goederen achter uitliepen. Inzake landbouw deed de toestand zich anders voor. Hier liet de overproductie zicli tastbaar gevoelen op de verkoops prijzen. Dit komt omdat de gemanufac- tureerde goederen kunnen gestockeerd en zoo noodig de productie er van kan stop gezet worden. Met de landbouw gaat dat niet. Ai brengt de landbouw weinig winst op, toch wordt het volgend jaar het land v/eer bebouwd, zoodat op. het einde de stocks op de markt drukken en de prij zen steeds .verder naar omlaag halen. Ver der zijn er producten die niet lang goed houden en van de hand moeten worden gedaan hetzij gelijk aan welken prijs. Denk even aan de prijs die de landbou wers op dit oogenblik hier. bij ons voor de aardappelen bekomen. Uit dien hachelijken stand van zaken, zoo voor de nijverheid als voor de land bouw, trok Roosevelt de volgende logische conclusies, die hij dan ook met al de middelen die hem ten dienste staan door zet om-aan de crisis een einde te stellen: In de eerste plaats moeten de prijzen der landbouwproducten terug loonend ge maakt worden, zoodat de landbouwers te rug hun oude koopkracht herwinnen; in de nijverheid en den handel daarentegen moeten de loonen der werklieden en der bedienden verhoogd worden en de werk uren verminderd, omdat er meer arbei ders een bezigheid zouden vinden, zonder dat de prijzen der gemanufaciureerde goederen in dezelfde mate stijgen dan de landbouwproducten. De nijverheid moet hare winsten zoeken, niet in een prijsver- hooging, maar in een verruiming der ver- koopsmogelijkhede" die zuilen bekomen worden door de vermeerdering der koop kracht van de arbeiders en de landbouw bevolking. De eerste bezorgdheid van President Roosevelt na zijn verkiezing ging dan ook naar de landbouwers, niet, zopals kwade tongen beweren, omdat hij zijn verkiezing aan hen te danken had, maar omdat de nood er het grootst was. De FARM AD- JUSTEMÈNT ACT kwam in voege voor de INDUSTRIAL RECOVERY ACT. In een vorig artikel hebben we reeds uitgeweid over de bijzonderste bepalingen die de Farm Act inhield en zullen er dus niet meer op terugkomen. Stippen we enkel aan dat het door voortbrengstbeperkingen beoogt de vraag en het aanbod in over eenstemming te brengen, en dat het reeds goede resultaten heeft afgeworpen uit zuiver Amerikaansch standpunt gezien, natuurlijk daar verschillende land bouwproducten tusschen eea paar maan den en nu 50 verhooging cotecen. Het nijverheidsprobleem, daarentegen, is veel ingewikkelder. Hier wordt alles in het werk gesteld om zooveel werklieden mogelijk aan een loonenden arbeid te hel pen door vermindering der werkuren en tevens wordt voor uis mindere uren werk meer loon uitbetaald, zonder dat daaruit, gelijk we het zooeven betoogden, een merkelijke verhooging der prijzen mag voortvloeien. Maken we, indien mogelijk, met een concreet oorbeeld duidelijk hce Roose velt dit doel tracht te bereiken. Nemen we de eerste keure die m voege kwam, namelijk de keure van loyale mededin ging der textielnijverheid. V/at wel hst ergst opvalt bij het lezen van dit doku- ment is de gansch nieuwe geest die in den handel en de nijverheid zal worden toe gepast. Geen spoor meer van dat onmee- doogend individualisme dat totnogtoe als eenige wet en stelregel gold inzake ban-' del. Het grootste deel van de energie van een maatschappijbestuurder werd ver speeld in het ten onder brengen van een concurreerende firma. Die geest heeft af gedaan. Samenwerking tot de welvaart van de nijverheid is grondregel. Zoo zijn de werkgevers van de textielnijverheid het eens om een middencomiteit samen te stellen dat de noodige bevoegdheid be zit om gansch de textielnijverheid te con troleeren: het draagt zorg dat de uitba ting overal op dezelfde voet geschoeid wordt; dat de vastgestelde prijzen worden toegepast; dat de gezamenlijke productie niet zekere grenzen overschrijdt. Verder houdt het verschillende diep-ingrijpende sociale hervormingen in: kinderen bene den de 16 jaar worden niet meer aange nomen; de vrouwenarbeid wordt streng gereglementeerd; de werktijd wordt op 40 uren per week teruggebracht; mini- xnum-loonen worden vastgesteld. Gelijk het, trouwens, te verwachten was, stak er verzet op van kapitalistische zijde. Er wordt opgeworpen dat die maatregelen alle initiatief onmogelijk maken. Er is hier geen spraak van loyale mededinging want de mededinging wordt effenaf on mogelijk gemaakt. Dit is overdreven. De fabrieken kunnen zich onderling verder concurrentie aan doen indien hun dat lust, evengoed als de fabrieken hier in België, die aan zekere eischen door de werklledensyndikaten ge steld, voldoen, dit kunnen. Het is niet meer dan rechtvaardig dat de werklieden loonen genieten die hen in staat stellen een behoorlijk leven te lelden. Te meer daar het gekend was dat er in de textiel fabrieken van Carolina nog vele misbrui ken desaangaande bestonden. Trouwens, Indien al de fabrieken van denzelfden nijverheidstak aan dezelfde wetten onder worpen worden kan er anders niets dan goed uit voortspruiten. Daar ligt dan ook niet het grootste ge vaar. De bijzonderste moeilijkheid is en blijft voorzeker de ongewone activiteit die de speculatie in Amerika ontplooit. Zoo danig zelfs dat de actie van Roosevelt een oogenblik bedreigd scheen. Onder de stuwing van de speculatie loopt dé voort- brengst de consommatie voorbij. De nijverheden krijgen orders te boeken van menschen die tot dusvei aan die nij verheid heelemaal vreemd waren, en hun geld, dat iederen dag van waarde veran dert, tegen goederen inruilen, daar ze overtuigd zijn dat de prijzen er van on vermijdelijk zullen stijgen telkens de dol lar daalt. Zoo wijzen onlangs verschenen statistieken uit dat de voortbrengst in sommige fabrieken met 20 tot 30 is ge stegen en dat de verkoop in het klein slechts met een of twee percent verhoogde in dezelfde tijdsruimte. Dit is een wan verhouding die vroeg of laat tot groote moeilijkheden moet aanleiding geven. Ook heeft Roosevelt met zijn gewone daadkrachtigheid ingegrepen. In het midden der vorige week schrok (Zie vervo'g onderaan 2' kJom.) Maandag namiddag had een schrikke lijk ongeval plaats aan "den onbewaakten overweg der spoorbaan aan 't Hoeksken, dat twee menschenlevens kostte en een derde persoon zwaar wondde. M. Aloïs Verfaillie (gezeid Alfons), han delaar in ijzerwaren te leper reed met zijn onlangs nieuwaangekochte Ford auto, in gezelschap van Jozef Steyaert van leper en Cyriel Maerten van Wijt- schate te weeg naar de gaaischieting te Wormhout, in 't Noorden van Frankrijk. Uit oorzaak der werken aan de Staats- baan naar Poperinge reed M. Verfaillie langs de Kasselstraat. Toen hij op de spoorbaan kwam werd de auto aangereden door den trein vertrekkende uit Vlamer tinge naar Poperinge, om 13.25 ure. De twee buffers van de lokomotief dron gen in den linkerzijkant van den auto, zoodanig dat deze letterlijk opgenomen werd en aan 't vorenste van de lokomotief bleef hangen. De trein stopte honderd en vijf meters verder. Nabij den overweg waren enkele spoor arbeiders aan het werk. Toen de auto op korten afstand was van den overweg en de arbeiders den auto alsmede den trein ontwaarden, deed een van hen een teeken naar den automobilist, om den aantocht van den trein te melden. De voerder vertraagde, denkelijk mee- nende dat het signaal gegeven was ten gevolge het uitvoeren der werken. Had de auto niet van snelheid vermin derd dan had hij misschien wei nog juist den overweg kunnen oversteken. Seffens daagde er langs ade kanten hulp op: spoorwegarbeiders die in den omtrek werkten, alsook de werklieden van de dichtbijgelegene Sint-Antoniussteenbak- kerij. M. Verfaillie die stuurde was op den slag gedood. De haak van de lokomotief had de deur nevens hem ingebeukt waar door hij gansch de borstkas ingedrukt was. Jozef Steyaert, die nevens den stuur man zat, kon nog zonder hulp uit den auto stappen, maar kloeg over inwendige pijnen. Later bleek dat Steyaert de lon gen en nieren doorstoken was door de gebroken ribben. Cyriel Maerten die van achter in den auto zat liep onder andere verwondingen een schedelbreuk op en werd alle ribben van eene zijde gebroken. Een twintigtal mannen waren noodig om den auto van de buffers af te doen. E. H. Onderpastoor Deprince, in aller- haast verwittigd, diende de twee gekwet sten het H. Oliesel toe. Dr Verbeke uit Poperinge kwam insge lijks rap ter plaats en diende de eerste zorgen toe aan de gekwetsten, die per auto van 't Rood-Kruis naar 't gasthuis van leper overgebracht werden, alwaar Jozef Steyaert denzelfden avond rond 5 ure overleden is. Het lijk van M. Verfaillie werd nadien insgelijks met den Roode-Kruis auto naar 't gasthuis te leper gevoerd. Het parket van leper stapte rond 16 uur ter plaats af om de noodige vaststellingen te doen. Rond 7 ure 's avonds werd de inge beukte auto, welke op zijds de spoorbaan gelegd was, door den garagist Devos van leper afgehaald. Alois Verfaillie, echtgenoot van Emma, Deceuninck, handelaar in ijzerwaren, wo nende in de Boterstraat, 52 te leper, 39 jaar, geboortig van Eollebeke, laat een weduwe en een elfjarig dochterken na. Jozef Steyaert, 37 jaar, werkman, wo nende in de Sint-Jacobsstraat te leper, echtgenoot van Cordula Mussche, laat een weduwe en een twaalfjarig dochterken na. De begraving van beide slachtoffers had Vrijdag te leper, in Sint Maartenskerk, onder een grooten toeloop van volk plaats. Het wreede nieuws van dit ongeluk ver spreidde zich bliksemsnel in den omtrek en geheel den achternoen tot laat in den avond zijn talrijke nieuwsgierigen ter plaats der ramp geweest. Uit oorzaak der werken aan de Staats- baan tusschen het Hoeksken en den Brandhoek geschiedt het verkeer voor voertuigen langs de Kasselstraat en over deze onbewaakte spoorbaan. 't Is een wonder dat er daar niet da gelijks ongelukken gebeuren, bijzonderlijk dat er op deze spoorbaan ook een zeer druk verkeer is! Kon men maar tijdelijk dezen overweg doen bewaken tot wanneer het verkeer op de Staatsbaan hersteld is! DE PLAATS DER RAMP. De auto werd 105 meters voortgeduwd, als opgenomen door den trein. Toen de trein stopte, stond de asfo op de riggeis, ter plaatse door den pijl aangeduidt. Door de werklieden der briekerij Veys <Si C°, werd de eerste hulp ingericht en de auto in den dijkkant gesleept. DE VERNIELDE AUTO. De auto werd opgenomen door de twee buffers van het locomotief bij pij'en 1 en 2. Onder pij! 3 komt de voordeur. De zware haak van het locomotief beukte de deur in en H. Verfaillie moet door dezen stuik op den siag gedood zijn. ONBREEKBAAR GLAS. Bij botsingen zooals deze, zijn steeds slachtoffers te betreuren. Bij auto- botsingen echter gaat het gewoonlijk zoo slecht niet en in meest alie gevallen zijn het de vorenste ruiten die bij 't breken de leelijkste, zelf doodeiijke wou den veroorzaken. De nieuwe Ford «-voiture waarmede de ramp hier gebeurde, was in de voor ruit voorzien van onbreekbaar gias. Men zou hierbij de schouders ophalen maar nu hebben we in dit pijnlijk ongeluk kunnen bestatigen dat dit wel de waarheid is. De vorenste ruit was in duizenden berstjes, geplooid en misvormd, maar geen stukje was er van weg. We trokken deze foto om dat te tooncn. Rijtuigen van zulke voor-ruiten voorzien zijn een groote zekerheid voor de inzittenden. Generaal Hughs Jonhson er niet voor te rug om eenige harde waarheden aan hst Amerikaansche volk te zeggen, o. a. dat een nieuwe crisis onvermijdelijk zou vol gen indien de koopkracht der natie met de prijsverhooging geen gelijken tred hield, en indien de speculatie niet werd gekortwiekt. Hij dreigde dan ook onver biddelijke maatregelen te zullen treffen. Het gevolg liet zich niet wachten. Er ont stond op de Amerikaansche beurzen een paniek gelijk wij er sinds 1929 geen meer meemaakten. Een goede les voor de spe- culeerders, waarvan er waren die op twee dagen meer verloren dan dat ze op twee maanden hadden verdiend. Maar tevens een goede les voor Roosevelt, dien het klaarder dan ooit is geworden dat de PRIJSVERHOOGING DER PRODUC TEN, de VOORTBRENGSTVERMEER- DERING en de LOONSVERHOOGING denzelfden tred moeten houden, wil heel zijn plan niet in duigen vallen. Nu stellen zich nog andere vragen: Is die economische hervatting niet van voor- bijgaanden aard? en schuilen er in de ge troffen maatregelen geen gevaren voor de welvaart van Europa? In andere woorden: ware het voor Europa niet beter dat de actie van Roosevelt mislukte? In een volgend artikel zullen we trach ten aan te toonen dat er in de economi sche hervatting verschillende factoren aanwezig zijn die duidelijk uitwijzen dat ze van blijvenden aard is, en dat er jn de door Roosevelt getroffen maatregelen werkelijk voor Europa een groot gevaar schuilt. H. M. FRANKLIN D. ROOSEVELT een der zonen van President Roossvelt doet een reisje in Europa. We zien hem hier bij een vliegmachien waarmede hij te Croydon bij Londen aankomt. OMTRENT TILMANT COME Lezers stellen ons de vraag: Weet gij wat Tilmant Cöme heeft in 't vooruit zicht gesteld omtrent 5 Augustus, er zijn daaromtrent verwarde geruchten in om loop. Bij onze weet heeft Tilmant Cóme nim mer iets anders aan het volk medege deeld dan dat de Verschijning hem last had gegeven aan te zetten tot een groote bedevaart op «haar feestdag», 5 Augus tus, en hem later opdracht heeft gege ven DAN aan het vo'k het geheim te openbaren dat de Verschijning hem, naar hij zegt, toevertrouwde. Wij hebben nimmer gehoord dat Til mant Cóme zelf iets anders liet voorzien. Wel msenen wij dat door leeken of pries ters een dokumentaire vergelijking is ge maakt met Fatima in het Portugeesche Airagebergte waar in 1917 maanden te voren de Verschijning een datum had opgegeven (13 October) waarop een groo te bedevaart diende te worden ingericht. Dien namiddag, te 3 uur gebeurde dan het veelbesproken zonnewonder waarvan alleen de niet-katholieke pers verslag en fotos publiceerde, welke later diende voor het kerkelijk onderzoek dat tot bevesti ging van het bovennatuurlijk kenmerk der Verschijningen leidde (de katholieke pers had inderdaad van de Portugeesche bisschoppen in 1917 verbod gekregen naar Fatima te gaan). Men moet echter zeg gen dat een openbaar wonderteeken tot bevestiging der macht van de Verschij ning te Fatima aan het meisje Lucia was beloofd geweest. Te Beauraing zou de cyclus Tilmant Cöme in overzicht als volgt zijn geweest Op ZONDAG 11 JUNI: zijn genezing en Tot morgen MAANDAG 12 JUNI: Ik ben hier gekomen voor de glorie van Belgie en om dezen grond te behoeden tegen den over weldiger. Spoed ul (Hatez-vous.) DONDERDAG 15 JUNI: Op zijn vraag wat het te beteékenen heeft Ha tez-vous? geen antwoord. Wat ver langt gij van ons? Een kapel, een groote kapel. Hoe zullen wij U noe men: Notre Dame de Bóring (vloeiend in gulden letters op het lint dat van haar sluier afhangt). ZONDAG 18 JUNI: Zijn vraag Ge naden voor de bedrukten, wat genaden voor mij en voor mijn kinderen en voor de zieners (de kinderen Voisin en De- geimbre). We worden hier aangevallen, genaden tot bekeering der zondaars. Het antwoord: «Vertoon u onder het volk. Uwe wensohen zullen volbracht wor den. Bidt. De Verschijning zou vervolgens aan Til mant Cöme op Zon<4ag 25 Juni hebben gezegd: «Ik ben en zaü zijn met over al. Richt een groote bedevaart in op 5-8-33, dag van mijn feest. Ik zal hier zijn» (letterlijke vertaling). Op Vrijdag 30 Juni 1933 zou hem de Verschijning hebben gezegd: «Dit is een geheim, dat ge aan het volk zult mededeelen op mijn feestdag... Dit overwegende, als werkelijk Onze Lieve Vrouw is verschenen aan Tilmant Cóme, als de woorden van O. L. Vrouw komen, dan is het beslist zeker dat O. L. Vrouw daar zijn zal, maar dan nog is de vraag: Op welke wijze? Zichtbaar voor wien? of onzichtbaar voor allen? Daar is niemand ter wereld die daarop antwoord kan geven, en men zegt ook dat Tilmant Cöme er geen antwoord op zoekt. Wat we kunnen verzekeren, dat is 't volgende: Tilmant Cóme zal op 5 Oogst, het geheim verklaren dat, naar hij vol houdt, hem door O. L. Vrouw is toever trouwd op 30 Juni IX Dit blijft daarbij. Verders weet NIEMAND meer. Intussehen heeft Tilmant Cóme slechts gevraagd, aan de geloovigen vertrouwend in Beauraing, dat zij mede de noveen zouden bidden die te Beauraing zal plaats hebben van Donderdag 27 Juli tot Vrij dag 4 Augustus, op zijn verzoek, en mede door hem gebeden, ter. .voorbereiding der bedevaart van Zaterdag 5 Augustus. Dit is, gelooven we, alles wat hieromtrent is te zeggen. De geestelijke overheden? De Bisschop van Namen heeft geen initiatief genomen voor deze groote volksbedevaart naar Beauraing, en doet ook niets om ze te verhinderen noch tegen te gaan. ONTZAGLIJKE VOLKSTOELOOP OP 21 JULI Misschien wel nog nooit werd er zoo veel volk gezien te Beauraing als op 21 Juli, den Nationateïi feestdag. De duizen den menschen maakten gebruik van hun vrijaf van dien dag om naar Beauraing af te reizen. Reeds van 8 u. 's mórgens kwamen er meer dan twee honderd autobussen toe alsmede verscheidene bijzondere treinen, waaronder drie uit Haile. Er kwamen 64 treinen toe te Beauraing, behalve nog de talrijke autobussen. Een bedevaart uit Kortrijk bracht een monu mentale kaars aan, wegende 25 Kgr. en hebbende 16 cm. doorsnede. STAATSMINISTER SEGERS TE BEAURAING Zaterdag 22 Juli bemerkte men onder den min geweldigen toeloop van bede vaarders de aanwezigheid van Staats minister Segers, die het bidden der kin deren Degeimbre en Voisin heeft bijge woond. Edoch werden op Zaterdag 40.000 postzegels van 0.10 fr. op het postbureei gekocht. De menigte te Beauraing Zondag toegekomen is niet te schatten: de plaat selijke politie maakte rekeningen neerko mend op 70.000 personen tusschen 8 u. 's ochtends en 7 ure 's avonds. Dag en nacht weerklinken er thans lofzangen aan Maria, in alle talen. Ondanks de ontelbare volksmenigte, blijft het tus schen de lofzangen indrukwekkend stil nabij den Tuin der Verschijningen: met eerbied en bescheidenheid wordt er voort durend gebeden door de aankomende be devaarders. Het getal speciale treinen voor Beau raing reeds aangevraagd over het geheeie spoorwegnet voor 5 Augustus, beloopt naar •een eerste overzicht opgemaakt door den bevoegden dienst van Spoorwegen, thans reeds 167 (honderd zeven en zestig). MINISTER SAP TIER PLAATSE Minister Sap reisde ook af naar Beau- aing om er met de plaatselijke overheden schikkingen te nemen voor het toenemen de verkeer. 's Avonds heeft Minister Sap den rozen krans gaan lezen samen met de kinderen Voisin en Degeimbre. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR ZATERDAG 5 AUGUSTUS De voorziene ontzaglijke volkstoeloop te Beauraing op Zaterdag 5 Augustus a. s. heeft organisatorisch ingrijpen noodza kelijk gemaakt. Plaatselijk Is dan ook een Comité voor hulpverleening aan zieken tot stand gekomen, welks zetel is geves tigd in de zaal Familia (rue du Pont). Op dit adres is alle briefwisseling te zen den betreffende regelingen in verband met den bedevaartgang van 5 Augustus a. s. Dit Comité zal handelen en optreden in volmaakte overeenstemming met den heer burgemeester. In de mate van het menscAelijk mogelijke z|r.l het Comité hulp en bijstand verleenen aan de zieken en hen den toegang tot den Tuin omheen de grot verzekeren. Daar het comité echter noch over het noodige materiaal, noch over de noodige plaatsruimte beschikt zag het zich ge noodzaakt de volgende schikkingen te treffen 1. - De toegang tot den tuin der Zus ters zal voorbehouden blijven aan de zware zieken. 2. - Deze zware zieken moeten voorzien zijn van 'het noodige hulpmateriaal: draagbaar, dekens, levensmiddelen, enz. Slechts één persoon zal worden toegela ten om hen te begeleiden en te verzorgen. 3. - Binnen de tuinomhelnlng staat het comité borg voor verpleging en onder steuning door geneesheeren, brankardiers, ziekenverpleegsters, aangeduid door het comité zelf. 4. - Slechts de auto's voor het vervoer der zieken zullen op 5 Augustus toegela ten worden op het grondgebied van het gemeentebestuur Te gelegener tijd zullen de zieken die zich lieten inschrijven en toegelaten worden, een herkenningsteeken ontvangen dat hun autowagen doorgang zal verkenen, 5. - Het desbetreffend comité smeekt allen die zich tot hem richten voor vra gen of inlichtingen eenig geduld te oefe nen: alle vragen zullen op tijd worden beantwoord maar rekening moet worden gehouden met de reusachtige taak welke op de schouders van het comité is gelegd. 6. - Het comité wijst er nog eens op dat het volkomen nutteloos is eiders briefwisseling omtrent 5 Augustus (rege ling zieken) te zenden dan op adres van het Comité voor 5 Augustus, Familia, rue du Pont, te Beauraing 7. - En ten slotte houdt het comité er nog aan er uitdrukkelijk op te wijzen dat niemand geiast is met cpllectceren ten bate van de oprichting der Mariakapel te Beauraing. Ten zeerste bevelen wij onze Lezers aan zich naar deze onderrichtingen in alles te schikken, en geduld en tucht in acht te nemen tegenover de ontwikkeling van zaken te Beauraing. Het is niet van be lang ontbloot dat de Vlaamsche Maria- vereerders hierin nogeens het voorbeeld zouden geven. EENE GENEZING TE ROESELARE Op 20 Juli 1.1. was een speciale trein met vrouwen uit Roeseiare te Beauraing aangekomen. Onder de medereizigsters bevondt zich vrouw Maurice Claus, 31 jaar oud, sedert verschillende jaren lij dend aan erge doofheid. De vrouw woont te Roeseiare, Spanjestraat, 98, en heeft, een klein kindje. Door verscheidene spe cialisten had zij zich doen verzorgen zon der eenigen uitslag. In den terugkeer begon zij het gerucht van den trein te ontwaren om nabij Oudenaarde alle gesprekken van de me dereizigsters aandachtig te kunnen volgen. Thans ondervindt zij geen spoor van hare vroegere, doofheid., ZIJNE KRUKKEN GEBRACHT Een knaapje uit de gemeente Baugnies, Emile Decreux, dat mej; krukken ging, was ter bedevaart gekomen. Terug thuis, verbeterde zijn toestand en Maandag is de kleine naar Beauraing teruggekeerd en heeft er zijn krukken opgehangen in de Grot. NOG GENEZINGEN? Er zijn nog geruchten in omloop om trent drie gevallen van opzienbarende ge nezingen: een betreffende een kindje uit een Limburgsche stad, twee betreffende een Waalsche werkman en anderzijds een Vlaamsche jonge werkman, die beiden te Beauraing het gezicht zouden hebben te ruggekregen. Wij moeten ons echter hou den aan de feitenmededeeling omtrent de gevallen waarin we kunnen steunen op naar menschelijke opvatting: ver trouwbare, en degelijke eerste inlichtin gen, of op wat stevige doktersverklarin gen. Omtrent het geval van den Waal- schen werkman kunnen wij, steunend op vertrouwbare getuigenissen, het hierna volgende mededeelen. Het gaat om Octave Hayaux, van de Waalsche parochie Chanly nébij Wellin. Hij is de vorige week ten tweede maal naar Beauraing geweest. Hij leed aan de oogen (staar) sedert 1903, dus dertig jaar. Het linker oog had hij verloren tengevolge van een heelkundige operatie. Het rechteroog eveneens ziek, had hij niet meer durven laten opereeren. Ook in dit oog stierf met de jaren het gezicht uit. Men zag hem naar de kerk gaan met een begeleider, hijtastte langs de mu ren wanneer hij ód zi In dorpel kwam, enz. Een eerste treffende verandering in zijn .töéstand trad in na een eerste bede vaart naar Beauraing, een verdere beter schap na zijn tweede bedevaart van ver leden week. Hij ziet thans de kleuren en de omstaandei's. Hij ziét vrienden en fa milieleden. Wat zi.it ge grijs geworden, zeide hij bij zijn terugkeer tot zijn beste vriend, het is dértien jaren geleden dat ik u nog gezien heb.De eerste maal sedert 'lange jaren is hij Zondag j.l. al leen, zonder hulp, ter kérke geweest. De man zelf spreekt zeer bescheiden en kalm over het feit zijner genezing, een gsdsel.tftlijke genezing, vermits hij thans uit één óog ziet (het linker is, zo?als ge zegd, verloren sedert dertig jaar), maar het is waar dat er geenerlei geneeskundigs tusschsnkomst is geweest voor dit herstel, daar hij zich sedert vele jaren niet meer iiet behandelen. Het spreekt vanzelf: wij houden ons aan mededeeling der feiten, zonder een oordeel op te dringen. ZATERDAG 5 OOGST 1933 SPECIALE TREIN Adinkerke-Poperinge-Beauraing HEEN. Adinkerke V. 5.00 Houtem-Wulveringem 5.17 Leisele-Izenberge 5.26 Beveren-Staveie 5.35 Roesbrugge 5.46 Proven 5.53 Poperinge 6.12—6.22 Beauraing A. 13.55 TERUG. Beauraing V. 19.45 Poperinge 2.22 Proven 2.43 Roesbrugge 2.52 Beveren-Staveie 3.01 Leisele -Izenberge 3.10 Houtem-Wulveringem 3.16 Adinkerke A. 3.32 Om de bedevaarders gemakkelijk te verzamelen en tijaig aan den trein te brengén is het aan de verschillende groe pen aangeraden gebruik te maken van vlaggen, naamborden enz., die boven de hoofden van de voksmassa kunnen gehe- schen worden. (Mededeeling van het Beheer der Staatsspoorwegen.) SPECIALE TREIN Adinkerke-Veurne-Beauraing VEURNE NAAR BEAURAING! Op Zaterdag 5 Oogst reizen we met 1106 bedevaarders naar Beauraing om daar O. L. Vrouw een openbare hulde te brengen; om haar gunsten af te smeeken voor zie ken en gezonden. Onder de bedevaarders werden 51 zie ken ingeschreven die onder de reis zullen verzorgd worden door gediplomeerde ver pleegsters. Ten hunnen diensten staan ook de Middenstandsjeugd en de Kajot- ters, die 't werk van brancardier op zich nemen. De trein vertrekt uit Adinkerke om 8.53 Veurne 9.03 Avekapelle 9.11 Oostkerke 9.20 Aankomst te Beauraing 15.12 Vertrek uit Beauraing om 21.05 •.ankomst te Oostkerke 2.20 Avekapelle 2.28 Veurne 2.36 Adinkerke 2.45 De reis gaat over Namen, Dinant. Iedereen zorge voor mondbeoeften en dranx. om aixe gearang te vermijden, zuilen ai ae rijtuigen en reiskaarten ge nummerd zijn. De reiskaarten zijn te bekomen vanaf Woensüag bij: M. oumon, Zeeiaan, De Panne; tuur. Druwe, Adinkerke; Juffr. Busschaert, Alvenngem; Juffr. Debus- BEDEVAART NAAR BEAURAING. Er mogen nog steeds Bedevaarders op genomenvoor de Bedevaart op- 5 Oogst. De, uren van den trein zijn opgesteld ais volgt: Westrozebeke5 u. 22; Poel- kapalle: .5 u. 29; Lahgemark: 5 u. 36; Boezinge: 5 u. 45; leper: 5 u. 53. De trein komt te Beauraing toe rond 12 u. 30 en vertrekt er' 's avonds rónd .6 uur, óm thuis tezijn tegen midder nacht:" Wij raden dé Bedevaarders aan. zich Vrijdag namiddag te verzekeren of ceze uren van den trein niet veranderd zijn, 'hëtg?een we niet verwachten. Eerw. Heer Delanotc, Onderpastoor. IB39liEaEB!EGSi:j!SE3;S3aB3BasaSBBS Gebruikt Chicorei Wyppeüer-Taffin, 't is de beste. UIBBËBBBNBBEQBBBBibQBBBBBBSIBB BEVESTIGING DER GENEZING VAN MEVROUW GOETHALS Mevrouw Goethals, génezen bij bede vaart te Banneux, heeft zich op 18 Juli aan een radiografisch onderzoek onder worpen Waarvan blijkt: 1. - Dat de beenbreuk niet meer be staat, beide gedeelten van het kaaksbeen volkomen aaneengegroeid zijn; 2. - Dat het ingeduwde slaapbeen op zijne normale plaats is; dat er dus niet de minste breuk, niet de minste kwet suren, niet de minste afwijking of mis vorming meer bestaan. Er mag nog even herinnerd worden aan het feit dat Mevrouw Goethals verleden jaar, in Mei, het slachtoffer was van een auto-ongeval. Buiten wonden die genazen, liep zij een breuk op van het onderkaaks been, terwijl het slaapbeen ingedrukt was. Uit die breuk en de andere inwendige kwetsuren ontstonden allerei ellenden: doofheid, geweldige pijnen, hevige koort sen., haast geen mogelijkheid meer om den mond te openen. Vast voedsel kon ze niet meer nemen. Aan opereeren viel niet te denken: verklaringen van twee ver plegende geneesheeren zijn uitdrukkelijk te dien opzichte: er was met heelkundige tusschsnkomst geen kans op genezing, en zulke operatie bood nutteloos doodsgevaar. De breuk aan het kaaksbeen en het indrukken van het slaapbeen, werden driemaal .door radiographic vastgesteld: den 8 Juli 1932 kort na het ongeval den 15 Februari en den 21 Maart kort vóór de genezing. Den 21 Mei werd de ongelukkige vrouw te Banneux genezen. Onder de nagenoeg 170 gevallen van genezingen tot nog toe in verband met Banneux vastgesteld, blijkt dit van Me vrouw Goethals wel een der merkwaar digste. DE KAPEL GEWIJD AAN O. L. VROUW DER ARMEN De kapel opgericht ter plaats van de Verschijningen aan de kleine Marietta Béco, in het tuintje van het gezin Béco- Wégimont, zal denkelijk voltrokken zijn begin Augustus en zou dan worden inge wijd op O. L. Vrouw Hemelvaartdag. S3H00ME$!EMaiaE5SÏ3aieiaaES332M Hoewel hij geen Voorzitter meer is in de Amerikaansche Republiek der Ver- eenigde Staten, is Heer Hoover toch niet heelemaal uit het openbaar leven ver dwenen. Hier ziet men hem de eerste schup aarde uitdelven bij 't aanleggen eener groote Lrug die over de golf van San Francisco zal loopen. (BEÜSEBBSBBBBBSBBa.iBIBI'BBBIGaaS Hei hoogste gebouw ter wereld in de Parijzer Tentoonstelling van 1937? TANDARTS Diksmuidestraat, 49 - IEPER. Specialiteit van vervolmaakte en ge waarborgde gebitten. Vermakingen van alle stukken van andere herkomst. Con sultaties alle dagen der week, van 9 tot «BI3SaUSS3B!IlHBZBZS3SSlSS33a:t2B bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Zal men In de a. s. W ling van Parijs, het hoogste wereld kunnen bewonderen? 70O metfI Het is een vuurtoren vaii aai[(,«r' hoog, waarvan de plannen op3p,j, Freyssi* den door twee ingenieurs. ^sters, net en Venzo en twee bouwms".en sou 'n Pers en Huyghes. De vuur'0 tot Boulo* zee zichtbaar zijn van CaSI1 5piraalvor* gne. Auto's zouden langs dijken, ws." mige baan den top kunnen he'gorden K sen 50 meter booge zaal zou gericht. De bouw, gansch 11 beton, zou op de hoogvlakte verrijzen UIT LANGEMARK

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 2