3 *t feieip Gewin Geen elektrische leiding HOEDEN en KLAKKEN ff VOLKSHUIS - POPERINGE NIEUWS UIT IEPER KATHOLIEKE KINEMA Vrijdag namiddag van 1.30 tot 4.15 tl. hadden we te Poperinge geen elektriek en konnen dus onze zetmachienen niet in werking stellen. Daarom verschijnen we ONVOLLEDIG en moe ten we verschillige belangrijke artikels (onder ander 4' Brief uit Brussel en vele kleine be richten en aankondigingen weglaten tot aan staande week. Actualiteiten Merkweerdigheden DE ZWERVER VAN HET WESTEN DE TERUGWEG NAAR T OOSTEN VERMAKELIJKHEDEN UIT WOESTEN UIT MIDDELKERKE ROUWBERICHTEN Gemeentekrediet van België Welgewaarborgde Geld plaatsingen: Agentschap Gemeentekrediet G. Gezellestr., 14, Poperinge MODEN MODES MARGUERITE Koeimarkt, 5, leper BEDANKING GROOT NIEUWS REINA PILLEN die goede O ether-Pudding l V bcalaai 60 blad» V s jden met tal- SV il rijko gekleurd# ISSt** bloem GusHin PICKH0UT IEPER UURWERKEN JUWEELEN ZILVERWERK en mooi. allerhande In 't Binnenland POPERINGE STADSNIEUWS HEDEN OPENING s.< Apotheek G. INGHELRAM troostrijke Gezinnen 5 °/o afslag. ONS BISSCHOPPELIJK COLLEGE Alle slag van feuter- en andere hoeden Bertenpiaats, 9, Poperinge Botsing. Zondagmorgen omstreeks 9 ure kwam Tiberghein Jules, oud 24 ja ren, wonende in de Diksmuidestraat, met zijn maat in velo naar de Neermarkt ge reden. Daar er op de groote markt zoo vele autos stonden kwamen zij langs de Halle aangehold. Op een zeker oogenblik kwam Legrand Jules van Wattrelos met zijn auto uit de Diksmuidestraat en miek de noodige groote zwenking. De veloman- nen tengevolge van de vele daar staande autos konden het maar moeilijk zien en zoo kwam het dat Julien, gegrepen dooi den schokbreker, medegesleept werd. Ge- lukkiglijk kon de menner dadelijk stop pen, anders hadden wij hier een vreese- lijk ongeval te betreuren gehad. De velo die langs achter aangereden werd is na tuurlijk heelemaal kapot. Het vereischte onderzoek werd dadelijk gedaan. Wie is de gelukkige winnaar? Bij de laatste trekking der tombola van de Tentoonstelling Brussel 1935 is Nr 541900- 9, verkocht te leper, uitgekomen met een lot van 50.000 fr. Allen dus eens de gekochte lotjes na zien. ling, ontsteking der luchtpijptakken, griep, influenza, asthma, benauwdheid, heesch- heid, keelpijn. De doos 6 frank, bij H. NOTREDAME, Groote Markt, Poperinge. Zondag 30 Juli, deelneming van onze afgevaardigden aan 't Congres 't Arron- dissementswerkersverbond te 2.30 u. te leper. Maandag SI Juli, te 8 u„ vergadering voor het Bestuur van 't Trompetterskorps. Dinsdag 1 Oogst, te 8 u., Vergadering voor den Tooneelbond. Donderdag 3 Oogst, te 8 u., vergadering voor het Bestuur der K. A. J. PENSIOENKAS. Onze beste geluk- wenschen aan den heer Hector Lebbe, vereerd met het Burgerskruis van 1* Klas om 30 Jaar trouwen dienst in het Bestuur onzer Pensioenkas. VROUWENGILDE. Op 13 Oogst a. s. Jaarlijksche Bedevaart naar de Grot van O. L. Vrouw aan de St Sixtusabdij. Lof te 4 uur; bedegang naar de grot; oefe ningen met sermoen. Alle leden worden uitgenoodigd alsook alle christelijke vrouwen van Poperinge. Bericht aan de Inwoners. Op Dinsdag 1 Oogst viert de BAKKERS- BOND zijn 25 jarig Jubelfeest. Ter deze gelegenheid nemen de bakkers de vrij heid aan hun geachte kllënteel te vragen zich op dien dag te willen voorzien van BROOD, in den voormiddag. Het Bestuur van den Bakkersbond. «O» IEPEB. Dienstdoende Apotheker. Heden Zondag alleen open Apotheek HOUTEKIER. Meenenstraat. HET O. L. VROUWBEELD OP HET BELFORT Boven de waterlijst der Donkerpoort, tusschen de twee middenvensters, werd bij het optrekken van ons eerste Belfort, een verhemelte, waarschijnlijk in zachten steen aangebracht, daar wij in de stads rekeningen zien, dat dees in 1377 reeds hersteld werd. Dit doet ons met reden ver onderstellen, dat het Lieve Vrouwe beeld ditzelfde jaar, door Andrieu Biauvenue gebeiteld om in dit tabernakel opgesteld te zijn, insgelijks een ander verving. Het beeld der Moeder Maagd, staande op de eereplaats van het Belfoort tooiit ons dat zij steeds de beschermheilige der stad was, ook de, in ijzer gesmeede lantaarn later er voor gehangen, wijst er op hoe groot de vereeririg was, welke de Ieperlingen haar toedroegen. Een verder bewijs dier al- gemeëne 'godvruchtigheid vinden wij in den door Lodewijk van Daisten gebor- duurden panen hoed, welke ten jare 1483 door het magistraat O. L. Vrouw ter Halle aangeboden werd om haar óp de groote feestdagen te sieren. Eeuwen lang was dat beeld daar blijven prijken, vereerd en begroet door de gan- sche bevolking. Doch toen kwam de geu zentijd en het heerlijke beeld van Onze Vrouwe van Thuyne, staande boven de halletrappen, zooals de kronieker Pieter Ramaut zegt, werd door de beeldstormers stuk geslagen. Ook tijdens de Fransche Omwenteling vonden de mannen van het Nieuw Evangelieaanstoot aan dat eeuwenoude Mariabeeld, 't Werd neerge haald en verbrijzeld. Doch wanneer die droeve dagen voorbij waren, kwam een nieuw Mariabeeld de plaats van het oude innemen. En nu kwam de wereldoorlog. Het eeuwenoude Belfort met onze be roemde hallen gingen *in de vlammen op. Ook het beeld der Moeder Maagd lag in puin. Maar het vernielingsorkaan is voor bij, het Belfort is uit zijn puinen opge staan en wederom lijk voorheen, daar boven de Donkerpoort staat en lacht het beeld der Zoete Lieve Vrouw. 't Is dat nieuwe beeld, een meesterwerk van De Beule, dat op 5 Oogst aanstaande 's avonds om 8 ure, door den Heer Bur gemeester zal onthuld en door den Z. E. H. Deken Vermaut zal gewijd worden. Nooit zal de Lieve Vrouw een heerlijker Tuindag gekend hebben. Haar harte- wensch is voldaan: In een weergaloos feest zullen duizenden en duizenden Moe der en Kind komen huldigen. STAD POPERINGE Lokaal; Christen Vol' shnis. BONDAG 30 JULI, te 4 en te 8 uur. MAANDAG 31 JULI, te 8 uur. Boeiende cow-boy-film. Way Down East Hét meesterstuk van D. W. Griffith met LILIAN GISH en RICHARD BARTHELMESS. Een machtig drama, geen sentimenteeï- dwaze historie. Een moderne succesfilm, vol actie en stijgende lijn, die zelfs de moeilijkste fijnproevers moet bevredigen. OIHlIlllllHIigilllHIUIII 32 leerlingen: Verbeke Lucien. 4* Stu diejaar A., 32 leerlingen: George André. 4* Studiejaar B., 28 leerlingen: Stae- lens Antoon. 5* Studiejaar, 54 leerlin gen: Delfosse Luc. 6* Studiejaar, 53 leerlingen: Vansevenant Jerome, Poperin ge. 7' Klas A., 31 leerlingen: Lebbe André, Poperinge. Christelijke Leering (Eere-Communie) 1, Outtier Daniël. Nieuwe Humaniora. 7* Klas B., 24 leerlingen: Deconinck Daniël, Renlngelst. 6' Klas, 22 leerlingen: Debaene Eduard, Renlngelst. 5" Klas, 11 leerlingen: Hou wen Lucien, Poperinge. 4" Klas, 3 leer lingen: Cappoen Georges, Westvleteren. Vrije leergangen voor machienschrij- ven: Cappoen Georges, Westvleteren. Oude Humaniora. 6" Klas, 23 leer lingen: Outtier Michel, Sint Jan ter Bie zen. 5» Klas, 17 leerlingen: Duflou Al- bert, Vlamertinge en Vandenberghe Mi chel, Stavele. 4" Klas, 16 leerlin gen: Hameeuw Germain, Westvleteren. 3* Klas, 20 leerlingen: Billiau Lucien, Vlamertinge en Verhaeghe Emiel, Po peringe. 2" Klas, 11 leerlingen: Touquet Henri, Diksmuide. Klas der Rhetorika, 12 leerlingen: Vandooren André, Pope ringe. De Prijs voor de Natuurwetenschappen verleend door de Koninklijke Vlaamsche Academie werd behaald door den Heer André Vandooren, van Poperinge. Het Eeremerk verleend door de stad Poperinge aan den leerling uit de Rheto rika die den Eersten prijs in uitmuntend heid behaald heeft is toegekend aan den Heer André Vandooren, van Poperinge. Aan de Eerweerde Heeren Leeraars en Leerlingen onze beste gelukwenschen UITSLAGEN VAN DEN WEDSTRIJD tusschen de Colleges van 't Bisdom. College Poperinge. RHETORIKA. Latijnsche Redevoering (183 mededingers) Prijs: Vandooren André. 5- Naprijs: Quaghebeur André. 11* Naprijs: Delanote Michel. Fransche Verhandeling (206 mededingers) 2* Naprijs: Cherouter Marcel. 8* Naprijs: Vandooren André. 4* LATIJNSCHE KLAS. Latijnsche Thema (239 mededingers) 2" Prijs: Hameeuw Germain. 14" Naprijs: Debergh Gilbert. 21" Naprijs: Peperstraete Julien. 24" Naprijs: Staelens Alfons. Grieksche Vertaling (239 mededingers) 2" Naprijs: Staessens Albert. 4" MODERNE HUMANIORA. Eerste taal (91 mededingers) 1* Prijs: Cappoen Georges. Tweede taal (91 mededingers) 3" Naprijs: Cappoen Georges. Handelskennis (85 mededingers) 7* Naprijs: Cappoen Georges. Over deze heerlijke uitslagen, die wel een nieuw bewijs zijn van het degelijk onderwijs van ons College, bieden wij aan de Eerweerde Professors en aan de Stu denten onze beste gelukwenschen aan. Belangrijk Bericht. Vraagt overal en altijd de MONOPOEDERS, zij stillen onmiddellijk en genezen altijd alle hoofd pijn, schele hoofdpijn, zenuwlijden, hevige tandpijn, rheumatiek, griep, enz. Daarbij zij zijn gansch onschadelijk voor de maag en door de voornaamste geneesheeren aanbevolen. Te verkrijgen bij H. Notredame, Groo te Markt, Poperinge. De 21 Juli feesten. We drukten verleden week in ons kort verslag over de 21 Julifeesten dat onder meer, den Vrijdag avond een ballon moest opgaan. ET was veel volk op de Markt, maai de ballon was van kwa wil en wilde niet omhoog. Wat er aan scheelde weten we niet? Het Concert gegeven door het Ka tholiek Muziek, Zondag noen, was een goede uitvoering waarover Bestuurder en Muziekanten mogen geluk gewenscht. Jammer dat men de Kiosk niet plaatst In den Openbaren Hof; daar is het veel geruster en aangenamer orn een concert uit te voeren. het paard van Thbierhandelaar ter stede, op hol. Isidore Popelier wilde het paard tegenhouden en kon de teugels grijpen. Door het paard werd hij mede- gesleept tot hij moest lossen en ten gron de viel met het gevolg dat een wiel van de kar over hem reed. De man had een harden stullc In de len den gekregen en moest naar het gasthuis overgebracht worden. Hij kan zich niet recht zetten maar toch is in hem niets gebroken en mag hij hopen op eene spoe dige genezing. Inmiddels sturen wij hem onze beste gelukwenschen om zijne daad van moed en zelfopoffering'. Erge val. Twee Jongelingen keer den Zaterdag avond per moto naar huis te Abeele. Toen zij rond 8 uur aan het Rood-Kruiskwamen moest de moto een gespan voorsteken. Bij het zwenken heeft H..., die langs achter zat, het evenwicht verloren en is ten gronde gestuikt. De voerder reed nog een honderdtal meter verder vooraleer het ongeval te bemerken. Toeschouwers kwamen onmiddellijk toegeloopen om den ongelukkige op te ne men. Deze bleef een tiental minuten bui ten kennis en kon zich moeilijk verge wissen van zijn eenzelvigheid en het on geval hem overkomen. Hij was licht ge kwetst aan het hoofd. Door een voorbijrijdende auto werd hij naar huls gevoerd. Onderscheiding. Mijnheer Hector Lebbe komt door Z. M. den Koning ver eerd te worden met het eereteeken van 1" Klas voor bewezen diensten gedurende 30 jaar als Voorzitter der Pensioenkas ii De Voorzienigheid Hertelijke gelukwenschen en nog meni ge jaren aan het hoofd dezer bloelende maatschappij. HUISHOUDKUNDIGE BEROEPSCHOOL der Zusters Benedictinessen v. Poperinge. UITSLAG DER EXAMENS. Huishoudkunde en Algemeene vakken (3" jaar): Estella Van Exem van Pope ringe, met onderscheiding; Albertine Ver- meersch, van Poperinge, met voldoening. Coupe en Confectie (4" jaar): Marie- Jeanne Bourgeois, van Poperinge, met onderscheiding; Maria Delanote, van Po peringe, met voldoening. De ziekten vermijden, moet ae leus zijn van de wijze mensch. Hewel! THEO- BROMA belooft ons de ziekten te verwij deren omdat hij ons organimus versterkt en ons bloed verkloekt. Beproeft, gij die verflauwd zijt, ééne flesch van tien fr. Dit is een goede raad. In alle Apotheken; 14 fr. per flesch. ZONDAG 27 OOGST POPERINGE. Jaarlijksche kostetooze Boiling in den Katholieken Kring IHIIIBliniHllllllIIIHIHI BRAND. Vrijdag namiddag is er brand uitge broken op de hoeve van M. Camiel De- baudt, landbouwer te Woesten. Met be hulp van geburen kon men de gebouwen vrijwaren en is er enkel een 's'trqoiniijt gansch vernield. De oorzaak is onbekend, doch waar schijnlijk door onvoorzichtigheid. Er bestaat verzekering. HHIHHHHHMIIHanMHM DOODELIJK AUTOONGEVAI» Een doodelijk autoongeval deed flch voor, Zondagnamiddag,, ter hoogte der wijk Crocodile. De garagist heer Vande- roevere, Rogierstraat te Brussel, heeft de velorijder Heer Maufits Mercier, 24 jaar, die huiswaarts keerde, Fochstraat, te Nieuwpoort, aangereden. De ongelukkige uain oStuaa jjaps ua ^nojqapoqos uaa pen nadien, zonder tot bezinning te zijn te ruggekomen. De E. Pastoor Butaye diende hem het H. Oliesel toe. De Heer Politiekommissaris Bertrem met de Par- ketheeren van Veurne deden het plaatse lijk onderzoek. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der Jaarmis op Zondag 30 Juli, te 7 uur, in Stjanskerk, voor Heer en Vrouw ISIDORE BREEMEERSCH en OVERLEDEN KINDERS. Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der Jaarmis, op Zondag 30 Juli, te 8 1/2 uur, in St Janskerk, tot zielelafenis van HEER PIUS VERMEERSCH en HEER ARTHUR HOORNAERT Echtg. van Vrouw Marguerite Desmytter. Van wege Echtgenoote en Kinders. «o» Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrien den en Kennissen tot het bijwonen der Plechtige Jaarmis die zal gezongen worden op Zondag 30 Juli, te 9 uur in Sint Berti- nuskerk, tot zielerust van HEER JOSEPH UZEEL Van wege de Ouders en Zuster. «O» Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der Plechtige Mis die zal gezongen wor den op Dinsdag 1 Oogst, te 9 1/2 uur, in Sint Bertinuskerk, voor HEER AUGUSTUS LACANTE. Van wege Echtgenoote en Kinders. Kasbons op 6 maanden 3 netto Kasbons op 1 jaar 3,60 netto Kasbons op 5 jaar 5 netto Kasbons op 10 jaar 6 netto Deze laatste uitgegeven aan 95 en uitbetaald aan pari. Prijsuitdeeling aan de leerlingen der Gemeenteschool. Op heden Zondag, 30 Juli, heeft de plechtige prijsuitdeeling plaats voor de leerlingen van de gemeen teschool. De feestelijkheden hebben plaats in de feestzaal van het stadhuis, te 3 uur namiddag, en zullen opgeluisterd worden door enkele liederen en dichtstukjes, ten beste gegeven door de leerlingen. Ouders, oud-leerlingen en overheden verwacht en welgekomen, Brand. Woensdag in den vroegen morgen, rond 2 uur, brak brand uit in de pannenfabriek van Heer Verelst-Dupont, op de. Kleine Markt. H. en Vr. Verelst- Dupont hadden van op hun kamer een verdacht gekraak en knetteren gehoord en bemerkten een rooden schijn. Een ramp vreezende duwden zij dé venstér- luiken open en bestatigden met ontzetting dat het gebouw waar hunne kolen onder gebracht waren en de pijpen gemaakt werden, in vuur stond. Onmiddellijk wer den de geburen gewekt die de eerste hulp boden en het politiebureel verwittigden. Korts daarop weerklonk de alarmklok over de stad vanuit Sint Bertinustoren en deden de pompiers-klaroenen hunne ronde om de pompiers op te wekken. Inmiddels had het vuur eene snelle uit breiding genomen en was het gebouw waar de pannen en pijpen gedroogd wa ren, ook in licht laaie gekomen en zette het vuur zich verder uit tot het gebouw waar de oven en machienen stonden. Hooge vlammen en wolken vuursprenkels stegen de lucht in. Rond 2 uur kwamen de pompiers aan met hunne twee motorpompen, weldra werden verscheidene lansen in werking gezet en werd het vuur met kracht be streden. Toch kon men niet verhinderen dat de aangetaste gebouwen waar groote hoe veelheden latten, gebruikt voor het dro gen van pijpen en pannen, opgestapeld waren, alsmede 20.000 kilos kolen en die een goede prooi voor de vlammen uit maakten, totaal afgebrand werden. Alleen de muren bleven recht staan. De nevenstaande gebouwen der kleine sectie van het College werden ook be dreigd, een deel der dakgoot brandde af en het dak begon ook reeds vuur te vatten. Door het krachtdadig optreden van de pompiers alsmede van de H.H. leeraars uit het College, die het vuur van binnen bestreden, kon een verdere ramp vermeden worden. In het College waren die leerlingen wel ke tsr ruste waren in het meeste bedreig de gedeelte van de gebouwen gewekt en vertrekkens gereed gehouden. Rond 8 uur 's morgens was alle gevaar geweken. In de pannenfabriek kon de machien- kamer alsmede de nevenstaande gebou wen van brand vrijgehouden worden. De schade is aanzienlijk. Men hoopt binnen kort het werk te kunnen hervatten in de fabriek. In het College werd, buiten het af branden van de dakgoot en de schade aangebracht door het begin van brand' in het dak, nog veel schade aangebracht door het water aan de plafonds der klas sen, gelegen onder de plaats waar het vuur' dreigde. Gelukkig was de wind omzeggens nul, zooniet had een niet te berekenen ramp zich kunnen voordoen. De afgebrande ge bouwen zijn verzekerd. Ons pompierskorps dient waarlijk ge- lukgewenscht om zijn moedig, rap en kranig optreden in deze gelegenheid. TOMAAT boven alles DAMES, wilt gij met smaak en aan genadigen prijs eenen Hoed gemaakt hebben, neemt dan goed nota van dit adres: MEN GELAST ZICH MET ALLE VERANDERINGEN. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der Solemneele Jaarmis op Dinsdag 1 Oogst, te 10 uur, in Sint Bertinuskerk, voor HEER BENOIT VANDEWYNCKEL. Van wëge de Kinders. De Familiën Callens en Gamier bedan ken Vrienden en Kennissen om den blijk van genegenheid betoond tijdens den Lijk dienst en de Begraving van MIJNHEER JUSTIN CALLENS Echtgenoot van Mevr. Laure Garnier. Zij noodigen tevens allen uit tot het bij wonen der Eerste Zeswekenmis op Maan dag 31 Juli, te 10 uur, in St Janskerk. 'Voordracht. De werking der nieu we pensioenkas voor gemeentebedienden ingericht den 1 Januari 1930 is door het meerendeel der belanghebbenden maar weinig gekend en daarom heeft het pro vinciaal Bestuur goed gevonden ons Za terdag laatst om 3 ure een spreker naar het stadhuis te zenden om voor de ge meentebedienden van het heele arrondis sement da werking dier kas eens klaar voor oogen te stellen. En wij mogen het zeggen, spreker heeft zich meesterlijk van zijne taak gekweten en het gewensch- te doel bereikt. Klaar en eenvoudig werd het heele stelsel uiteengezet en voor het meerendeel der toehoorders is er een nieuw licht opgegaan. Ook werd de voor drachtgever dankbaar toegejuicht en 't was verdiend ook. Verheeler. Verleure Louis, steen kapper had een velo gekocht voor 75 fr. en om zeker te spelen ging hij naar ver deren uitleg vragen op het politiebureel. Hij zegde aan wien hij den velo gekocht had. De verkooper wierd ontboden, deêd een anderen verkooper kennen die zekeren Lefèvre was. Tot nog toe is het niet uit gemaakt van waar de velo gekomen is. In alle geval is het uitgelekt dat de fiets het gestolen rijwiel is van Dassonville Pieter. De velo werd eenige dagen geleden ge stolen aan den Café de Brasseurs, 's nachts om 11 ure. J. Lefèvre zal vervolgd worden voor heeling van gestolen voor werp. genezen alle pijnen der lenden der waterorganen. Alleen te verkrijgen In de APOTHEEK VANDEPLAS C. Leuridan, Apotheker, BERTENPLAATS, 8, POPERINGE, t Mijnheer Guillaume Camer- lynck, Burgemeester van Rousbrugge- Haringe, is op 24 dezer, na een slepen de ziekte, in den Heer ontslapen. Zijn afsterven brengt een groote leemte zoowel op de Gemeente als In zijn eigen Familie. De begraving zal plaats hebben op Maandag 31" dezer te 10 1/2 uur. Ter gelegenheid voorde Begrafenis van den Heer Burgemeester van Rous- brugge, Maandag 31" Juli, zal er een speciale Autobus vertrekken van Po peringe te 9 1/2 uur. Autobusdienst Desmet-Dekimpe, Uitbaters leper-Roesbrugge. Zit gij krap in het huishoud- geld, aan tafel zal niemand 1 dat merken, want deheerlSjke, Ml voedzame Oetker - puddingi fjy? (ijjk zijn de vreugde van iedereen, p Ji Gij zult goede recepten vinden *2*/^ voor jiet bereiden van fijnn -jkY ^BwL nagerechten en erémea ia V ona boek Bakken maak! vreugde Hel illustratie*. Prijst fr. 1.50. Bovendien jr^ krijgt U een koate- jLf loos staal Gij zult ons recep» [Jft J*** Q aïV tenboek ontvan- il I gen bij Uw g9» rf| wonenleveranciet J of, zoo het iviet 1' voorhanden if, to verkrijgen franco tegen op» sending van fr. 1.50 in postzegels aant Dr. A. Oelker's Fabrieken Bel*. N. V. %V ;.iï£y Brussel 3 (Schaerbeek) juist en toed ■ierlijk Botsing. Zaterdag namiddag wil de Martijn Charles, oud 40 jaar, statie werkman, wonende in de Capucijnenstraat, met zijn velo langs den ijzerweg naar huis. Gekomen aan het barreel van den Dikkebuschsteenweg moest hij stil houden voor den trein die vertrekken moest. Toen nu de bareelen opengingen reed hij voort maar kwam te recht op een auto die van de statie naar Dikkebusch toewilde. Het voertuig was gevoerd door Valère Vande- casteele, 22 j.( autogeleider, wonende te Wijtschate. Het rijwiel is heelemaal be schadigd. Gelukkiglijk kwam de man er van af met den schrik. Een onderzoek werd ingesteld om de gebeurlijke verant woordelijkheid vast te stellen. Aangehouden. Dinsdag om li ure werd door de politie zekeren Garreyn Achiel, afkomstig van Zillebeke, aange houden, daar hij hier zonder vaste woonst ronddoolde en nog eene gevangzitting van 7 maanden uit te doen had wegens mis bruik van vertrouwen. Aangeslagen. De Chinees Cliin-Fi- Tjuan, oud 25 jareïi, alhier verblijvende met twee zijner landgenooten, stond Za terdag alhier met een kraamtje op de markt en verkocht loten voor 1 fr. Een lot op zeven moest winnen en de geluk kige kreeg dan het een of het ander voor werp in Cliineesch porcelein. Daar lote rijen enkel toegelaten zijn voor goede werken werden de twee valiezen van den Chinees aangeslagen en verbeurd ver klaard. Binnen afzienbare" tijd zal alles op da griffia verkocht «o/ien. - Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag alleen Apotheek NOTREDAME. Ieper8tra*t, 93, POPERINGE Alle Binnen- en Buitenlandsche Specialiteiten Stipte en trouwe uitvoering der voorschriften der HH. Dokter6 Illlllllllilllllülllilüll De grootste keus van klakken in zuiver engelsche stoffen, in het huis zelf gemaakt, aan uiterst voordeelige prijzen. BIJZONDERHEID van kinderhoeken, aipins in alle kleuren. - Groote hoeveelheid slrooïen h*>Gd~n aan de nieuwste prijzen. Hemden, cols, plastrons, rouw voor op de hoeden, enz. G. VANDËHMA'fILIBRE - COLtAERT PRIJSUITDEELING op Donderdag 27 Juli 1933, DE LAUREATEN TAN HET SCHOOLJAAR 1932-1933. Voorbereidende Afdeeling. 1" Studie aar A., 41 leerlingen: Dezegher Albert, 'operinge. 1" Studiejaar B., 46 leerlin gen: Vanpeteghem Juul, Poperinge. Studiejaar A., 27 leerlingen: Delfosse ean, Poperinge. 2" Studiejaar B., 25 'erlingen; Ruant Etienne, Poperinge. Studiejaar A., 26 leerlingen: Halfmaer- 'JQ Roger' Poperinge. - ^ucüejaar B„

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 3