Voor uwe ZEKERHEID les foisdeties brvxel3oi$e§ w PLAATST uw GELD bij de Naamlooze Vennootschap AGENTSCHAPPEN t POPERINGE, Gr. Markt, 30. - Tel. 264. - Agent Maurice Val'aeys. NIEUWPOORT, O. L. Vrouwstraat, 16. - Agent P. Huilmand. WATOU, Groote Markt, 17. - Agent Albert Corteel. DIKSMUIDE, Groote Markt, 10. - Agent Achille Kindt. ZANDVOORDE (Oostende). - Agent Vercruyee Camilla, Gem.-Sekr. OOSTENDE, Henri Serruyslaan, 18. Agent Soete Maurice. PERVIJZE, Dorp. - Agent Mevr. Nestor Cornelia. WIJTSCHATE, PI., - fel. Kemmel 72. - Agent Gerard VandeJanoitte. OUDENBURG, Capellestr., 3. - Agent: Herman Montmorency. ZICHT - TERMIJN - SPAARKAS en in 't bijzonder Obligaties aan drager van 5 en 10 jaar tegen 5 t. h. netto Kostelooze terugbetaling of herplaatsing van alle Obligatien en Kasbons van Staat- Gemeentekrediet van Belgie, Grondkrediet van Belgie, enz. enz. enz. RUSSISCH-POOLSCHE VERBROEDERING DÜOBELIJK ONGELUK TE GELÜWE AUTOBUS BOTST OP TWEE WIELRIJDERS Een Doocfe en een Gekwetste SPORTNIEUWS WIELRIJDEN RIJWIEL «DEBERDT» CRITERIUM DER HOPPESTREEK DOODELIJK ONGEVAL TE VEURNE DOOR ZONNESLAG GEDOOD TE NOORDSCHOTE RUSLAND HAREN-BIJ-BRUSSEL Uitslagen van Baankoersen Uitslag»! van Juniorskoersen Uitslagen van Stratekaersen Oostende- Moeskroen (Risquons-Tout) AANGEKONDIGDE KOERSEN GENTSCHE AUT0SCH00L De Ronde van Belgie RONDE VAN FRANKRIJK HET ONWEDER DONDERDAG NACHT Een kleingeestig antiklerikaal be sluit van den Gemeenteraad van Antwerpen EEN BOMAANSLAG VOORBEREID IN DE BORINAGE IN DEN KABINETSRAD INVALIDITEITSPENSIOEN Voor de Vaart Ieper-Kom® Vergadering van Burgemeesters NOG DE ONBEWAAKTE OVERWEGEN KIND IN EEN PUT GEVALLEF OOSTENDSCHE STOOMSLOf IN DEN GROND GEBOORD DE DUITSCHE KUSTEN ZIEKTEN BIJ VB. Landbank Op het- militaire vliegpiein Okecie b van den Sovjet-vlieger E Ingaunis bij ij Warschau, drukt kolonel Eayski, ftoritöcliena landing. Links, kolonel Lepin, Rus T.-p den militairen viiegdienst, de h"■- Jisebe krijgs-geattacheerde te Warschau. K „aKaEasGaEaBEEaflraaaaiwsi: i j EaasawasaiajaflBBaaaaHnaaBBa i hïSELE.. Versieringen voor instel- laii.-.s in alle kleuren zijdepapier, bij H. Ly on -Bqurrieau, te Leisele, waar men zich aok gelast met het drukken van op schriften en jaarschriften. (Keus van gedichten in huis). WOL"MEN. Algemeene Vergadering. - Op heden Zondag, 30 Juli is er alge meene vergadering voor de leden van den Ziekenbond Troost in Nood». Deze bij eenkomst; zal plaats hebben te 3 uur "s namiddags in de parochiale zaal. De schrijver van het Verbond zal de verga»- dering bijwonen en handelen over het nut en da voordeelen eener ziekenkas. Ook niet-leden worden op deze verga dering vriendelijk verwacht. Al de werk lieden, kleine landgehruikers en kleine burgers van Woumen zijn welkom. Ook de vrouwen zullen er aan houden de ver gadering bij te wonen. WOESTEN. Hoerengilde. Heden Zondag om 6 ure, algemeene vergadering der Hoerengilde en Spaar- en Lsenkas, hij Achiel Hoedt Jn den Voerrr n DAGORDE: Goedkeuring der slot- en balansrekening. - Herkiezing lid van. T.oe- siehtraacL. - Deelname aan stalprijskamp. - Voordracht door Ingenieur Meerschaert. - Bestelling plantaardappels, patasch, kalk en voeders. Uitdeeling verslag 1332. Al de leden der Gilde en Spaar- en Leenkas worden dringend ter vergadering Verwacht. HET BESTUUR. YrXKEM. Verkeersongeval. Za terdag 22 Juli,, rond den avond, op het grondgebied van Alveringem, kwam cle. landbouwer Houtteman Henri, wonende te Vinkem,. wijk «Het Zwart Pteenf», huiswaarts gereden met eene lading kla- verhooL Een. auto wilde vorensteken. Het peard verschrikte, sprong tegen den auto en iverd zeer zwaar gekwetst aan borst en schouder. De wagen liep de gracht in en de voerder zat er met een been onder. Hulp daagde seffens op en men moest met een krik bet voertuig oplichten om Houtteman er van onder te halen. Van been en bil was het vleesch opengereten en een haastig ontboden geneesheer, dien de het slachtoffer de eerste zorgen toe. Deze klaagt ook nog van inwendige pij nen. De plaatselijke politie deed het noo- dige onderzoek. OOSTNIEUWfKERKE. Nieuws Er- wordt verteld dat cr.zs gemeente bin nen kort een zonder."::, e plechtigheid zal zien. Eenige kanhangers van DINASO zullen ingelijfd warden in de DINASO- MILITTE. Een opmarch van DÏNASO- TROEPEN zou te zien zijn in de straten der gemeente. Wij wachten. De lieden hier zijn van oordeel dat dit gedoe ten reukje van militarisme heeft en dht Vlaanderen dat best kan missen. LEISELE. Benoemingen. Ds Eerw. Heer Vandenbroucke, Bestuurder aan de Handelsscho-ol te Brugge en Proost van den Christen Middenstand, is door Zijn Hoogw. den Bisschop benoemd als Pastor te Leisele in vervanging van Eerw. Heer Deianote, die zijn ontslag heeft genomen na een bestuur van bijna dertig jaar. De plechtige aanstelling van, den nieu wen Herder is steld op Zondag 6 Augus tus, te- 3 uur namiddag. De Eerw. Heer Degryse, sedert om- kent 20 jaar onderpastor dezer parochie, wordt benoemd als pastor te Gijzelbrech- tegem. De Eerw. Heeren Deianote en Degryse dragen de algemeene achting mee van hun gewezen1 parochianen. RENINGELST. Mededeeling. Heer Dokter-Veearts Devloo heeft de hofstee van Heer Schaf Jacob vrij verklaard vaar p sag en toegankelijk voor de koeibeesten. Vrijdag 23' dezer Werd de rustige ge meente Geluwe in opschudding gebracht jdoor een. vreeselijk ongeluk. Rond 4 uur in den morgen kwam de autobus der Wed. Baelde van Krombeke met Bedevaarders van Bsauraing; De zoon Baelde zat aan het stuur. Gekomen langs de ICïeenenstraat botste de autobus op twee jonge lieden die per velo naar hun werk reden, Verschaeve Cyriel, 21 jaar, van Bes el are en Desmedt Oscar, insgelijks van Beselare. De schok was zoo hevig dat de eerste wielrijder op den slag gedood, en de twee de erg doch. niet. levensgevaarlijk gekwetst werd; De a-utobus werd niet bescha digd» alsook geen der reizigers werd ge kwetst. Het parket stapte ter plaats af om een onderzoek in te- steilten. Gaston Rebry van Wevelgem is van zin dit jaar nog een poging, te doen om het Belgisch uurrekord van Gerard Lon- cke te verbeteren. Gaston aarzelt nog tusschea de velodrom van Sint Truiden en die van Amiens. Onze beginnelingrenners hebben de laatste dagen zich duchtig laten hooren. Allen doen om ter best. Vooral Georges D'Alleine van Poperinge, die reeds het heele. seizoen goed rijdt, komt nu ieder koers op het voorplan te staan. In Oost- ende-Moeskroen den 21-7-33, was hij 16% na een val. In Haringe 4". In Westrooze- beke 1*, na vijf ronden alleen weggeloopen te zijn en daar waren al de beste renners van West-Vlaanderen tegenwoordig; als men zegt dat de Kampioen van West- Vlaanderen, Vandenbroucke uit Harel- beke daar ook bij was, dat alleen is ge noeg om te oordeelen welk een schoone koers Georges daar geleverd heeft. Nu dat Georges tweede staat in 't algemeen klas sement van 't Criterium der Hoppe- streeken dat hij de goede forme ge vonden heeft, zal Morent die leider is, goed moeten opletten, of hij zou in 't kort zijn leidersplaats kunnen kwijt geraken. Achiel Morent uit Langemark, de leider van 't Criterium der Hoppestreek ver genoegt zich in ieder koers, geheel de groep in de sprint te vloeren. In Brielen, den 18-7-33; klopt hij de gansche groep en is 3*, in Boezinge d&i 23-7-33, klopt hij de groep en is 3% in Westroozebeke den 24-T-33, klopt hij de groep en ls 2®. Ik geloof dat hij ter dage de rapste sprin ter is van de streek. Zonder ongelukken zie ik hem het Criterium winnen. Jef Moerman uit Woesten is er eindelijk ook In gelukt zich een proef van 't Kri- teriurn toe te eigenen, waarmee hij nu derde komt in "t Criterium der Hoppe streek hij wil kost wat kost in de vijf eersten eindigen, daardoor wil hij geen proef onbetwist la-ten voorbij gaan. Jules Hosdey uit Poperinge, klasseert zich zoo altijd te midden der prijzen, maar ge raakt nooit heel dicht bij den winner, toch! Jules is het daar dat en veel punten te verdienen zijn en om uw vijfde plaats in. 't algemeen klassement te kunnen be waren, zult ge moeten goed stand houden. Ik hoop dat ge in de 7" proef u zoo gauw niet zult verloren geven, want daar zult ge te midden» uwe supporters rijden en daarom geef ik Jules Hosdey favorie voor de zevende proef, van 't Criterium der HoppestreekEen die in korten tijd veel vordering gemaakt heeft is Maurice Lacante uit leper; ik weet niet wie er Be kwaam is hem regelmatig te lossen en in de sprint kan hij altijd zijn wóordje mee praten; voor mij is het de beste Iepersche beginneling. Degene die vele onkans heeft in de koersen is toch wel Valère Spetebrood; moet hij een tijd ge spaard blijven van ongelukken, dan zul len zijn supporters nog dikwijls mogen victorie kraaien gelijk in de Bruggestraat te Poperinge waar hij reed zonder onge lukken en zie, met zijn stadsgenoot D'Al leine waren ze de besten uit koers. Waarom wordt het door kenners gekocht? Omdat het; een licht loopend een sierlijk een licht een sterk en een goedkoop rijwiel.1-. Te verkr. bij de Gebroeders QI^...I?T, Compernolle, POPERINGE. Zaterdagnamiddag 22, dezer, rond 4 uur, kwam. een auto. uit de richting van Adin- fcerke naar Veurne langs den Duinkerke- steenweg. Twee wielrijders, waaronder een Abbé, van. Boulogne aan Zee gingen in tegen overgestelde richting. De jongste, 16 j., met name Gaume- ton, zwenkte in eens naar links en werd gevat door den schok breker en kwam te recht op gemeld voertuig,, toebehoorend aan den Heer Smith, Engelschman, wo nende te Diksmuide, vertegenwoordiger van de C. B. T. A. M. A. Het slachtoffer bad inwendige kneuzingen, bekomen en werd in allerhaast naar dte Kliniek van Veurne overgebracht, alwaar het rond' 20 uur overleden is. Donderdag namiddag, rond 4 uur, was Viktor Daman; 51 j., gehuwd en va der van vijf kin leren, aan het pikken op het veld van den landbouwer Oscar Ver- burgh. Door een zonneslag getroffen zeeg hij plots ten gronde. Dadelijk liep men om heelmiddelen maar vooraleer men te rug was- had hij reeds, den geest gegeven. Zijne vrouw was tegenwoordig' bij het droevig afsterven. «BBBBBBBBBBSIBBQBfiaSSBaBaBBBBB OPSLAG der POTASCHPRIJZEN De potaschprijzen zullen den 31 Juli aanstaands merkelijk opslaan. Koopt dus onmiddellijk om van de voordeelige zo- merprijzen te genieten. iaBBBBBBHBBBSiaBiSZ3BBSË3!aBB!SB TIEN MILLIOEN RUSSEN ZOUDEN VAN HONGER OMGEKOMEN ZIJN De «H-eichspost» maakt een verslag be kend over den toestand in Rusland dat op het Congres- van de nationaliteiten werd uitgebracht. Volgens, dit verslag zouden tijdens de laatste zes, maanden 10 millioen Russen van honger omgeko men zijn. De hongersnood zou het gevolg van den misoogst zijn in 1932 en ook van de mislukking van het cailektlvistisch stelsel. De menscheneterij zou er op groote schaal bestaan. iBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl SBSBBBBaBBBSaSflaBB Wij hebban aan de gas- cuisinieres en braado- vens van de Reeks L.F.B.- 1933 belangrijke ver beteringen gebracht, onder andere gebreve« teerde regelbare inspui- ters die, bij gelijk verbruik, de werkingskracht der bran ders verhoogen, kraantjes mèt rekerheidskleo; ruime en volledig uitneembare ovens; buitenge woon schoone lak. Ondanks al deze merkelijke verbeteringen blijven de prijzen van de UNICA's der Reeks LF.B -1933 verbazend laag Braadoven n' 3 verlakt vernikkeld fr, 660 verchroomd -* fr. 695 Jef Moerman uit Woesten wint de Zesde Proef van 't Criterium de." Hoppestreek Vooraleer te spreken over de koers zelf, wil ik er op wijzen dat meerdere gekende renners zonder, voor deze maal, iemand te noemen het als een gewoonte ne men, zich in sommige koersen eene ronde in het gras uit te rusten om dan de vol gende maal weder met de eersten mede te gaan. Ik neem het mij als een plicht, in dien zulke dingen zich nog voordoen, van dia renners, in 't openbaar bekend te maken, want zulke onrechtveercöge ren ners stelen het düur bevrochte geld van eerlijke renners. Zoodus renners zijt eer lijk, en doet gelijk ge wilt gedaan worden. Nli een woordje over de renners die de 6" Proef van 't Criterium der Hoppe streek betwist hebben. Zelden heb ik een koers meegemaakt met zooveel draal en als te Haringe, daarom dat Desmet van Alveringem daar in zijn schik was, want in ieder draai demarreerde hij en het mag gezegd worden, zonder de hulp van Desmet, had Moerman nooit kunnen winnen. Ik wil daarom niet zeggen dat Moerman niet goed gereden heeft, neen, want om zoo vier rondetjes alleen stand te houden tegen de groep, moet men iets meer kunnen dan aan de wielen hangen, maar toch ls Desmet de beheerscher en de beste man uit koers geweest. Lacante reed niet gelijk het moest, hij -kan beter. D'Alleine was in een slechte dag en toch heeft hij zich goed weten te klasseeren. •Jules Hosdey die altijd bij de ongelukki- jgen is, viel plat, maar liep juist weer de groep in, om aan de eindsprint deel te nemen, waarin hij zich nog vijfde klas seerde. Boutez heeft een schoone koers gedaan, maar viel wat te licht in de sprint. Boone verbeterde van dag tot dag en in 't kort zie ik hem met den hoofd groep aankomen. Desmet (Antwerpen) kon zijn kans niet naar behooren verde digen door talrijke ongevallen. Couwet reed op 't laatste veel beter dan In 't be gin, maar zijn achterstel was te groet om op inloopen nog te rekenen. Knoekaert Abel die altijd een moedige renner ge weest is, kan er dees jaar niet opgeraken, misschien dat hij de forme vindt op 't laatste van 't seizoen. Spetebrood viel plat in 't begin van de koers en achter volgde nog vier ronden maar zag het onmogelijke van nog bij te komen en gaf; op. DOLIE. Uitslag van de Zesde Proef van 't Cri- terulm der Hoppestreekte Haringe. li. Jef Moerman, Woesten; 2. Jéróme De smet» Alveringem; 3. Maurice Lacante, leper; 4. Georges D'Alleine, Poperinge; 5. Jules Hosdey, Poperinge; 6. Boutez A., Poperinge; 7. Boone A., Krombeke; 8. Gustaaf Desmet, St Pauwels; 9. Maurice Couwet,'Poperinge; 10. Abel Knoekaert, leper. ALGEMEEN KLASSEMENT van liet Criterium der Hoppestreek na de 6" Proef. 1. Achiel JMorent, Langemark 33 punten. 2. Georg. D'Alleine,. Poperinge 26 punten. 3. Joseph Moerman, Woesten 23 punten. 4. A. Parmentier, Langemark 21 punten. 5. Jules Hosdey, Poperinge 19 punten. 6. Maurice Lacante, leper Durand, Moorsl'ede-Slyps 18 punten. 8. Val. Spetebrood, Poperinge 11 punten. 9. Vandekei'khove, Eesen Six Val., Rollegem-Kapelle 10 punten. 11. Maurice Paüyn, Komen Denys, Jonkershove MassGhelein, Geluveld Jéróme Desmet, Alveringem 9 punten. 13. Defevre, Wervik Verstraete, Oostnieuwkerke 8 punten. 17. Lauwers, Reninge 7 punten. 18. Tack, Komen 6 punten. 19. Meeuw, Westvleteren Boutez A., Poperinge A. Pattyn, Komen 5 punten. 22. Robert Dewilde, Brielen Vandecandelaere, Beitem Boone A., Krombeke 4 punten. 25. Leon Devos, Wervik Popelier, Ledegem 3 punten. 27. Couwet Maurice, Poperinge Delobel, Wervik Decorte, Hooglede 2 punten. 30. France, Watou Abel Knoekaert, leper X punt. KOERSEN REEDS GEREDEN: 1" Proef: Westcuter, Zondag 18 JunL 2° Proef: Poelkapellc, Zondag 2 Juli. 3" Proef: Sint JuKaan, Dinsdag 11 Juli. 4" Proef: Poperinge, Maandag 17 Juli. 5" Proef: BrieJen, Dinsdag 18 Juli. 6* Proef: Haringe, Zondag 23 Juli. NOG TE BETWISTEN PROEVEN: 7' Proef: Poperinge, Zondag 6 Oogst. 8* ProefPoperinge (Brabanthoek)Zon dag 27 Oogst. 9" Proef: Reninge. 10® en laatste Proef: Poperinge. (De data der twee laatste proeven zijn nog vast te stellen). We vragen aan de Inrichters dezer koersen ons na de koers seffens den uit slag te zenden: naam, vc ornaam en ge meente. Aan den overwinnaar van ieder koers deelnemend aan ons Crite rium, vragen we ons zijne foto te willen zenden. «o» Ronde van AUter. 1. Louviot, 260 Km. in 8 u. 04 min.; 2. Sylveer Maes (Belg), op lengte; 3.. Salazard, op wiel; 4. Buse, op lengte; 5. Sieronski, op 1 leng te; 6. Concato; 7. Dignont; 8. Thallinger; 9. Batel; 10» Blsseron. Te Bissegem. 1. Vandepitte, Hoogle de, 110 Km. in 3 u. 05 min.; 2. Van Hout- te, op 1 lengte; 3. Lowie, op 20 meters; 4. Vanden Driessche, op 10 sec.; 5. Boelaert, op 1 min. 03 sec.; 6. Declercq, op 1 min. 30 sec.; 7. A. Vandaele; 8. Maes Maurice; 9. Descamps; 10. Vandeweghe: 11. Rem- merie; 12. Hermie; 13. Deschepper; 14. Demasure; 15. Kindt. (Schaal «Sportwe reld» aan Sint-Eloois-Vijve). Te Izegem. 33 Vertrekkers: 1. Gerard Desmet, Desselgem, 100 Km. In 2 u. 52 min.; 2. Vandepitte, Hooglede, op 1 min.; 3. Boone, op 10 meters; 4. Weiome, op 2 min.; 5. David, op 3 min.; 6. Busschaerts, op 3 lengten;. 7. Desmet C.; 8. T'Jollyn; 9. d'Qlieslager; 10. Schoutteten; 11. Voet; 12. Demasure. 90 Km., 69 vertrekkers: 1. Verselder, Waarschoot; 2. Huysse; 3. Samyn; 4. Sap iens; 5. Durant; 6. Varihaelst; 7. Desmet; 8. Hoste; 9. Vereouter; 10. Wallaert; 11. Vandemeulebrouck; 12. Landuyt;, 13. Vangeluwe; 14. Feys; 15. Roan; 16. D'Al leine, Poperinge; 17. Hanssens; 18. Lava; 10. Soete; 20. Kort vriend t. Te Vlamertinge. 1. Defever, Wervik; 2. Pattyn, Komen; 3. Everaerts, Voorme- zele. Te Boezinge. 1. Vandekerkhove, Eesen; 2. Verzelter, Zomergem, op 500 m.; 3. Morent, Langemark, op 3 min.; 4. Van Aelst, Wevelgem, op 2 lengten; 5. Vergote, Lichtervelde; 6. Van Steenkiste, Durand, Dumond. Schaal voor Constructeurs gewonnen door Cycle Verhack, Boezinge. Schaal voor interclubs gewonnen door <1 Jong maar moedig Boezinge. Aan al deze die onzen koers geldelijk hebben gesteund onzen lnnigsten dank. DE INRICHTERS. Te Izegem. 1. Riethave, Lendelede; 2. Beheydt; 3. Samyn; 4. Parmentier; 5. Dejonghe; 6. Decoutere; 7. Boone; 8. Pat tyn; 9. Deprez; 10» Dochy; 11. Tack. Te Komen. 33 vertrekkers: 1. An- noot; 2. Demey; 3. Vercamer; 4. Van Steenkiste; 5. Deseur; 6. Florette; 7. Gee- raort; 8t. Ferret; 0. Pannecoucke; 10. Bumont. Annoot won met voorsprong. Te Reningelst. Voor Parochianen: 1. Robert Bafcop, 35 ,n. in 1 uur; 2. Al- bert Baf cop, op 1,30 m 3. Touquet, op 30 meters; 4. Barby; 5. Otto; 6. Ver- cruysse; 7. Derycke; 8. Ozeel. Te Westroozebeke. 1. Georges D'Al leine, Poperinge; 2. Achiel Morent; 3. Verstraete G.; 4. O. Valcke; 5. G. Denys; 6. C. Bruwier; 7. U. Depraetere; 8. De- jonckheere; 9. Schaecht; 10. Sioen. Te Geluveld. 1. Vanaelst Miehei, We velgem; 2. Durand Gerard, Slijps-Kapel- le; 3. Vansteenkiste Alf., Dadizele; 4. Six Valère, Rollegem-Kapelle; 5. Vansteen- kiste Alb., Dadizele; 6. Geerard Michel, Meenen; 7. Degelte Gilbert, Komen; 8. Samyn André, Geluwe; 9. Masschelein Marcel, Geluveld. Te Geluveld (25-7-33). 1. Woedts Al- bert, leper, met 50Ö meters voorsprong; 2. Masschelein Marcel, Geluveld; 3. Lecluyse Albert, Wervik; 4. Degraeve Maurice, leper; te samen, Spruitebrood, Saelens, Dujardin; Mulle, Degeijter, D'Alleynes, Vansteenkiste, Lacante, Depraetere. Te Boezinge (27-7-33).'1. Denys Gas ton, Jonkershove; 2. Lengier, Wijnendale; 3. Moerman. E., Woesten; 4. Paepens, Moeskroen; 5. Samyn, Moorseele; 6. Bar- be, Moeskroen; 7. Soenens, Lichtervelde; 8. Riethave, Lendelede; 9. Boone, Sint- Elooi-Winkel; 10. Lefevre, Wervik; 11. Craco, Roeselare; 12. Gouwy, Staden; 13. Wullaert, Moeskroen; 14. Lacante Mau rice, leper; 15. D'Alleine Georges, Pop. Schoone koers van Denys die aan de 4* ronde wegliep en met meer aan 3 mi nuten voorsprong eindigde. —«O» OP ZONDAG 30 JULI 1933: TE RENINGELST. Voor beginne lingen; 50 km. 1000 Fr. prijzen; 200 fr. en bloemtuil, 150, 120, 100, 80, 70, 60, 40, 30, 20, 10, 10, 10. Schaal Sigaretten Belga voor Clubs; Trui Het Nieuws blad aan overwinnaar. TE DEERLIJK. Groote Prijs van Deerlijk voor Junidrs B.. W. B.; 128 Km., 3500 fr. prijzen. Inschrijvingen ten laat ste tegen Zaterdag 29 Juii. TE BESELARE, gehucht Kortekeer. Groote Velokoers voor beginnelingen zon der licence. 375 Fr. prijzen: 80, 70, 60, 50, 40, 20; 10, 10 en vele Premiën. TE WERVIK (Kruiseekestraat). Om 3 uur; 65 km. voor beginnelingen; 800 fr. prijzen. OP MAANDAG 31 JULI 1933: TE LEDEGEM (wijk Groene Jager). Voor onderbeginnelingen, 600 fr. prijzen, om ure, bij Cools In Denderbelle TE KOMEN. 60 Km., voor beginne lingen; 500 fr. prijzen en schaal; om 4 u., bij Parys, Café de la Lys. TE ZWEVEZELE (wijk Montaleux). Voor onderbeginnelingen onder de 20 jaar, 700 fr. prijzen. TE DEERLIJK. Te 3.30 u., 50 Km., voor beginnelingen onder de 20 jaar; 500 fr. prijzen; «In de Meerschbloem TE MOORSEELE (Ieperstraat). Te 4 ure, 60 Km., voor beginnelingen; 850 fr. prijzen; In St Antonius OP DINSDAG 1 OOGST 1933: TE MOORSEELE (Rozestraat)Te 4 ure, 65 Km., voor beginneingen; 800 fr. prijzen; In Ons Huis OP WOENSDAG 2 OOGST 1933: TE MOORSEELE. Te 2.30 ure, Groo te Prijs Sema; 1500 fr. prijzen en premiën, verdeeld als volgt: 250, 2C0, 150, 125, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 25 fr. Schaal voor con structeurs. Inschrijving bij M. Dejaeghere in 't Wit Peerd». TE VEURNE. 100 Km. voor Juniors; 2000 fr. prijzen. Inschrijving in 't lokaal De BeursGroote Markt. Vertrek om 3 ure aan de hei berg De Stad Gent OP ZONDAG 6 OOGST 1933: TE POPERINGE. 670 Fr. prijzen en premies; 60 km. Inschrijving tot 3.30 u. bij Georges Deneire, Trommelaarstraat. Schaal Belgate winnen voor de 3 best geklasseerde renners van zelfden club. Deze koers dient als Proef voor Het Criterium der Hoppestreek OP DINSDAG 8 OOGST 1933: TE MIDDELKERKE. Voor Juniors B. W. B., 90 km. (8 ronden); 2000 fr. prijzen. Inschrijving van 1.30 u. tot 2.30 u. in het Gemeentehuis. TE IEPER. 99 Km. voor Juniors en Beginnelingen B. W. B.; 2000 fr. prijzen. Inschrijving bij M. Deboeuf Café Ri chard Statiestraat, 44. Aankomst A la Ville de Courtrai OP ZONDAG 27 OOGST 1933: TE POPERINGE (Brabanthoek). voor beginnelingen, oud-juniors uitgeslo ten. 600 Fr. prijzen. Deze koers dient als Proef voor Het Criterium der Hoppestreek ONGEVALLEN BIJ HET KOERSEN Edgard De Caluwé van Denderwin- deke, die het kriterium van den regelma- tigsten Onafhankelijken wint, komt in den koers te Ninove zoo erg te vallen dat hij moest opgeven. Onmiddelijk na zijn val werd hij onderzocht, doch gelukkiglijk stelde men geene erge verwondingen vast. Hij liep slechts enkele kneuzingen op aan den arm, vast en zeker zal hij toch kun nen aanzetten in do Ronde van Belgie, hetgeen ons genoegen doet. De jonge Waalsche Onafhankelijke Oscar Joly, die zich per velo naar Auve- lais begaf, deed In een afzink een ergen val, doordat zijn stuur brak. Hij stuikte met zijn hoofd voorover op de borduur van de baan en brak hierbij zijn kinne bak. Hij zal daardoor langen tijd moeten rusten en alleszins in de Ronde van Bel gie niet kunnen aanzetten. HOOFDZETEL: Bestuur: R. Mortier GENT, Lange Meire, Nr 2 (Kouter) BIJHUIS: Theorie - Praktijk - Lessen op den auto zelf - Rijoefeningen Gemak van betaling KORTRIJK, Gentschensteenweg, 21 Vakantie leergangen. DER ONAFHANKELIJKEN GROOTE WEDSTRIJD IN 9 RITTEN van 29 Juli tot 6 Augustus 1933. De Wegwijzer: 1* Rit, Zaterdag 29 Juli: BrusselBeau mont, 186 km. 2® Rit, Zondag 30 Juli: Beaumont Aat, 178 km. 3® Rit, Maandag 31 Juli: AatDe Pan ne, 176 km. 4® Rit, Dinsdag 1 Augustus: De Panne Genk, 265 km. 5® Rit, Woensdag 2 Augustus: Genk Luik, 184 km. 6® Rit, Donderdag 3 Augustus: Luik Aarlen, 180 km. 7® Rit, Vrijdag 4 Augustus: AarlenJe- melle, 170 km. 8® Rit, Zaterdag 3 Augustus: Jemelle Pont de Loup, 172 km. 9® Rit, Zondag 6 Augustus: Pont de LoupHofstade, 165 km. De Ronde door onze streek. In den 3® rit, Maandag 31 Juli, trekt de rit langs Kortrijk (12.17 u.), langs Ge luveld, Zillebeke, leper (om 1.28 u.), Dik- kebusch, Loker, Roodenberg, Reningelst, Poperinge (om 1.58 u.), Westvleteren, Oostvleteren, Elzendamme, Veurne (2.46 u.), Adinkerke, De Panne (aankomst om 3 uur.). In den 4® rit, vertrek uit De Panne, Dinsdag 1 Oogst te 9.30 u„ langs St Ides- baldus, Koksijde, Oostduinkerke, Groe nendijk, Nieuwpoort, Lombardsijde, West- ende, Middelkerke, Oostende, Brugge naar Baasrode. Over onze Bergen. Op Maandag 31 dezer, tusschen 1 uur en een kartier en 2 uur en 'een kwartier, rijdt de Ronde van Belgie voor Onafhan kelijken de derde rit, komende uit leper langs over de Roodenberg, Zwartenberg, Molenberg, Westouter, Reningelst, Pope ringe. De sportliefhebbers zullen genoe gen vinden de rit na te gaan in den lasti- gen klem van den Roodenberg evenals in den moeilijken daal van den Molenberg. -«O»- 21* Rit: La Rochelle-Hennes, 266 Km. op Vrijdag 21 Juli. Al de renners komen samen. In den Ve lodroom volk ongehoord. In den sprint wint Le Grevez, maar Guerra huilt dat Le Grevez hem gebalanceerd heeft. Het volk overrompelt den ordedienst en bezet den velodroom. Guerra dient bij den in richter Heer Desgrange eene reclamatie in tegen Le Grevez en beslissing zal ge nomen worden tegen 7% uur 's avonds. Dus fis volgende uitslag maar voorloopig voor wat de eerste plaats aangaat. 1. Le Grevez, in 9 u. 12 min. 04 sec.; 2. Louyet; 3. Aerts; 4. Guerra; 5'. Cornez; 6. Leducq; 7. Le Calvez, allen zelfde tijd. Al de overige renners zjn achtste ge klasseerd uitgenomen Bettlni, die later toegekomen is. Vrijdag avond, 20 uur. De beslissing van Heer Desgrange luidt als volgt: 1. JAN AERTS (6® overwinning) tegen gehouden in den sprint door Louyet wordt eerste geklasseerd; 2. Guerra, tegengehouden in den sprint door Le Grevez, wordt tweede geklasseerd; 3. Cornez; 4. Leducq; 5. Le Calvez; 6. Le Greves; 7. Louyet. 22* Rit: Rennes—Caen, 169 Km. 28 Renners kwamen samen toe aan den Velodroom. Ze vonden er de poorten ge sloten en mochten niet binnen. Om te vermijden wat gebeurd was daags te vo ren, moest elk der 28 rijders een ronde op den velodroom rijden en die het snelst deed, zou overwinnaar verklaard worden. De rangschikking was: 1. Le Grevès, in 4 u. 56 min.; 2. Cornez; 3. Lapebie; waren ook ln het 1® peloton: Deloor, Decroix, Schepers, Archambaud, Lemaire, Guerra, Martano, Speicher. Aerts was in het tweede peloton, 1 mi nuut later. De laatste Rit: CaenParijs, 222 Km. wordt gewonnen in den sprint door Guerra die zoo de tweede plaats van het algemeen klassement inneemt. Te Parijs waren 50.000 menschen in den velodroom samengeperst om de moedige renners na hunne lastige reis te Parijs te zien terugkeeren. Met 20 kwamen ze samen den velo droom van het Prinsenpark binnengere den. Archambaud verschijnt eerst op de piste. Dan volgen Guerra, Stoepel, Aerts, Leducq, Magne en Speicher. Guerra heeft de leiding behouden en Stoepel zit hem op de hielen. Jan Aerts die de laatste rit ook voor zich wilde ne men, vliegt vooruit, maar... Guerra die kost wat kost dezen rit wilde winnen, liet Aerts niet begaan. De Italiaan die de tweede plaats der algemeene rang schikking wilde veroveren of liever Martano als afzonderlijke wilde verdrin gen", de schande ware echter te groot ge weest, had zijn voorzorgen genomen en een groot verzet geplaatst en zege vierde. De Aankomst: 1. Guerra. in 6 u. 53 min. 2 sec.; 2. Jrn Aerts; 3. Leducq; 4. Stoepel; dan 15 ï- ners: 5. ex-aequo: Lemaire; Rebry; Ber- gamaschi; Giaccobe; Geyer; Archam baud; Speicher; Magne; Le Calvez; Dig- nef; Decroix; Martano; Bettini; Trueba, Guerra uitgejouwd. Martano, Trueba en Speicher gehuldigd. De uitslag van dezen rit viel echter niet in den smaak van het publiek en Guerra werd uitgefloten als hij zijn eere ronde deed. Ook werd hij overladen... met bollen papier. Integendeel viel Martano en Trueba een ware ovatie ten deel, terwijl Speicher luid werd toegejuicht. Uit de handen van Trousselier, overwin naar van de Rond» in 1905, ontving Speicher een ruiker. ALGEMEEN KLASSEMENT. 1. SPEICHER (Fl'J 147 51 37 2. Guerra (It.) 147 55 38 3. Martano (It.) .147 56 45 4. Lemaire (Belg) 148 07 22 5. Archambaud (Fr.) 148 12 59 6. Trueba (Sp.) 148 19 14 7. Level (Fr.) 148 26 56 8. Magne (Fr.) 148 28 14 9. Aerts Jan (Belg) 148 34 30 10. Stoepel (D.) 148 37 05 11. Fayoile (Fr.) 148 47 48 12. Geyer (D.) 148 58 41 13. Buehi Albert (Zw-i 148 59 36 14. Rebry (Belg) 149 11 53 15. Rinaldi (Fr.) 149 13 49 16. Le Gofï CFr.) 149 16 36 17. Le Calvez (Fr.) 149 30 21 18. Schepers (Belg) 149 31 26 19. Le Grevès (Fr.) 149 40 08 20. Buchl Alfred (Zw,> 148 41 40 21. Bettini (Fr.) 149 43 28 22. Decroix (Belg) 149 44 23 23. Tbierbach (D.) 149 47 38 24. Brugère (Fr.) 149 58 21 25. Bula Alfred (Zw.) 150 04 21 26. Dlgnef (Belg) 150 07 07 27. Deloor (Belg) 150 07 24 28. Glacobbe (It.) 150 20 56 29. Lapébie (Fr.) 150 22 14 30. Blattmann (Zw.) 150- 23 22 31. Leducq (Fr.) 150 29 13 32. Louyet (Belg) 1:50 34 11 33. Gaillot (Fr.) 150 43 37 34. Bernard (Fr.) 150 46 02 35. Cornez (Fr.) 150 50 26 36. Pipoz (Zw.) ISO 56 07 37. Pastorelli (Fr.) 151 06 19 38, Cloarec (Fr.) 151 10 07 39. Bergamaschi (It.) 151 34 26 40. Neuhard (Fr.) 151 40 21 LANDENRANGSCHIKKING. 1. FRANKRIJK 444 32 50 2. BELGIE 445 53 45 3. DUITSCHLAND 447 13 24 4. ZWITSERLAND 448 45 43 5. ITALIË 449 51 00 De Rangschikking der Ritten-Winners. 1. Jan Aerts, won 6 ritten; 2. Guerra, won 5 ritten; 3. Speicher, won 3 ritten; 4. Louyet, Leducq en Archamtr ud, elk 2 ritten; 7. Schepers, Cornez en Le Grevès, elk 1 rit. Martano won eigenlijk de Ronde. Zooals men weet kregen de eersten en tweeden van eiken rit een zoogenaamde tijdsbonificatie, die afgetrokken werd van hun werkelijken tijd. Er wordt over dit stelsel in 't algemeen geklaagd en men doet opmerken dat Speicher, die overwinnaar werd, niet den afstand in den kortsten tijd afgelegd heeft. Zonder deze bonificaties zou de af zonderlijke Martano de ronde gewonnen hebben, tot groote schande van alle ge- groepeerden. Immers zonder rekening te houden de zer bonificaties zou de eindstand geweest zijn: 1. Martano G. (It.) 1® Afzon. 147 58 45 2. Speicher G. (Fr.) 147 59 37 3. Guerra L., (It.) 148 06 38 4. Lemaire G. (Belg) 148 08 22 5. Trueba V. (Sp.) 2® Afzon. 148 19 14 6. Archambaud M. (Fr.) 148 19 59 7. Level R. (Fr.) 3® Afzon. 148 27 26 8. Magne A. (Fr.) 148 29 14 9. Stoepel K. (Duitseh.) 143 38 05 10. Aerts Jan (Belg) 148 48 30 11. Fayolle Fern. (Fr.) 4® Afz. 148 48 43 12. Geyer L. (Duitseh.) 148 53 41 13. Buchl Albert CZw.) 148 59 35 14. Rebry Gaston (Belg) 149 11 53 «o» Aimé Lievens uit Torhout, die derde was in de ronde van Vlaanderen en die de laatste tijden ln volle forme zit en beslist een der beste Onafhankelijken is van het seizoen 1933, doet de Ronde van Belgie voor Onafhankelijken mede voor rekening van het merk Securitas JAN AERTS MAG GEEN DEELNEMEN AAN HET WERELDKAMPIOENSCHAP Als gevolg van een eerste onderzoek van de verscheidene incidenten der Ronde van Frankrijk, Beeft het Sportkomiteit geoor deeld dat de renner Jan Aerts de verbin tenis van ploeggeeet niet heeft geërbie- digd en besluit dat de renner tot nader bevel, geen deel meer zal uitmaken van olïicieele aanwijzigingen. Bijgevolg werd de aanduiding van Jan Aerts, voor den selectiewedstrijd van het Wereldkampioenschap, die Vrijdag 1.1. te Monthlery plaats had, opgeheven. ■■BBBBBBaniBSBBBEHBBHHiSaaBB HOFSTEDE AFGEBRAND TE HOUTEM-VEURNE Door den bliksem werd de hofstede Decrock in vuur gesteken. Niettegen- staan hulp der geburen ln gToot getal, ls de schade aanzienlijk. TE DIKSMUIDE Een hevig on weder met geweldige blik sem en stortregens brak ln den nacht van Donderdag op Vrijdag 1.1. los over onze streek. BRAND TE EESEN Op de hoeve van Rem! Duchateau ls de bliksem gevallen op de dorschmachlen die licht bedekt was met strooi. De dorsch machlen werd ih brand gezet en erg be schadigd. IBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBB In 1921 werd door den gemeenteraad van Antwerpen aangenomen, met eenpa rige stemmen, de O. L. Vrouwprocessie op het programma der gemeentefeesten te vermelden. Nu dat de Socialisten, samen met de Liberalen, het bestuur in handen hebben gekregen, hebben zij de Processie van het programma geschrapt. Tegen dit besluit werd door de Ant- werpsche Katholieke gemeenteraadsleden een protestmotie ingediend, die verwor pen werd door de Socialisten, samen met de Liberalen. In Antwerpen komt men dus tot eene enggeestige antiklerikale dorpspolitiek, zoo lief aan Socialisten en Liberalen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB In de Borlnage werden twee kerels aangehouden op het oogenblik dat zij bin nendrongen ln de opslagplaats van ont plofbare stoffen eener mijn. Men ver moedt dat belde kerels zinnens waren een bomaansag voor 4e bereiden. In de wo ning van een der aangehoudenen werd een Belsche miachien ontdekt alsmede duizende revolutlonnaire vlugschriften. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB! PROVINCIE WEST-VLAANDEREN PROVINCIALE COMMISSIE TOT BEVORDERING VAN TUINBOUW EN KLEINVEETEELT Er wordt ter kennis fri.racht van de Boeren- en Tuinbouwgilaen, de Hoen der-, Konijnen- en Geitenkweeksyndika- ten, de Werkersverbonden, de Landenaars- vereenigingen, enz. dat de Provinciale Commissie tot Bevordering van den Tuin bouw en de Kleinveeteelt in West-Vlaan deren, evenals vorige jaren, gedurende het winterseizoen 1933-1934, in de lokali teiten waar zulks nuttig geoordeeld wordt en voor zooveel de beschikbare credieten het zullen toelaten, kostelooze voordrach ten zal laten geven over tuinbouw (moes- en fruitteelt) en kleinveeteelt (hoender-, konijnen-, geitenkweek, enz.) De aanvragen voor het bekomen dezer voordrachten moeten bij de Provinciale Commissie (Pro"'nclaal Bestuur) inge diend wore' n vóó.' l September 1933. De ze verzoekschrift: ii moeten de namen ver melden van de voorgestelde voordracht gevers, Donderdagmorgen werd ln den netsraad besloten enkele brengen aan het uitbetalen der öj téitspsnsioenen. Op alle invaliditeitspensioenen, voor de fnvalieden met 49 kvate" wegens wonden, en 60 voor deaej gens ziekte, zal een wrmindCTing'tj. past worden. Deze vermindering wordt op pt09 sieve wijze toegepast, volgens dsn g graad der invalleden. Deze ver»'-' schommelt voor de soldaten 2 en 5 volgens hunne imJwfttgT op te klimmen voor de generaals tot vermindering van 20 tot 30%. Het spaarboekje van 100 fr. voor h deren van invalieden wordt •*- vanaf 30 Juni 1933. Door de Handels- en Nijverheids!®^ van leper werd besloten op Zaterdag 2 Juli, een bezoek aan het kanaal Ieper-Ko men in te richten voor Volksvertegem% digers, Senatoren en Pers. Allen 1100% uitleg zouverstrekt worden door de H.H Ingenieurs Claeys, üewulf en Heer Conducteur Pocketé. Het programma voorziet een 6ezoèa» gansch de lengte van het kanaal, eenon|. vangst door den Handels- en Nijverheids kamer en door het Stadsbestuur. iRaBBBflaaaaaBBBBMiiumuft ARRONDISSEMENT IEPER Onder voorzitterschap van den H* A rrond isseme 11 txk ommissaris, vergaderde Woensdag namiddag te leper, de Hemt Burgemeesters en Secretarissen van arr ondissamen t. Er werd naar middelen gezocht ca werk te verschaffen aan de werklooai zooals dit nu door de Hoogere Overtdj opgelegd wordt. IBaaSBBSBBiaSSBüBBBMBflUHB Priesterlijke Benoemingen Z. H. Exc. Mgr Lamiroy, Bisschop re Brugge, heeft benoemd tot: Leeraar aan de Hoogeschool te Leuva Z. E. H. Dondeyne, Ph. D. en S. T, B. Leeraar van dogmatische godgeleerdhet aan het Groot Seminarie te Brugge. Godsdienstleeraar aan het KoninHijl Atheneum te Brugge, Z. E. H. Van de Walle, Kandidaat in Wijsbegeerte en IA teren, Leeraar van Rhetorika aan Sint Amandscollege te Kortrijk. Onderpastoor: Op SS. Petrus en Paulus te Oostende E. H. Matthys, Onderpastoor te Molen- dorp. Te Swevegem: E. H. Creupelawi, S.TI Student aan de Hoogeschool van Leuwt Te Diksmuide: E. H. Depuydt, Onder pastoor te Hoogstade. Op St-Pieters te leper: E. H. VanIsacte, onderpastor te Westnieuwkerke. Op St-Rochus te KortrijkE. H. Demeesltt, onderpastor te Ledegem. Te WatouE. H. Vandenweghe, onderpast# te Oostduinkerke. Te Komen E. H. Gryspeerdt, S. T. L, lit dent aan de Hoogeschool te Leuven. Te Ploegsteert E. H. Van Hoenackere, La- raar aan het College te Kortrijk. Te Ledegem E. H. Vermersch, onderpaita te Moen. Te ZonnebekeE. H. Butaye, Leeraar Ir. 't Pensionaat te Avelgem. Te LeTuquet: E. H. Mu i er, Onderpastor te Waasten. Te Oostduinkerke: E. H. Vande Moorteb, Leeraar aan het College te Meenen. Te Eesen E. H. Valère Pollet, Onderpastor te Beveren-aan-Yzer. Te Waasten E. H. Landrieuz, Onderpastor te Le Tuquet. Te St-Michieis-bij-Brugge E. H. Van Lm- berghe, S.T.B., Leeraar aan het Gesticht ras Doofstommen, te Brugge. Te Contredam 1 >stende)E. H. Suykers, Leeraar aan het College te Diksmuide. Te Vyve-St-EicoiE. H. Coucke, Ondet pastor te St-Michlels-bij-Brugge. Te Moen E. H. Coucke, Leeraar aan M St-Lodewijks College te Brugge. Te Westnieuwkerke: E. H. D'Hondt, Leeüï aan het College te Waregem. Te MarialoopE. H. Viane, Leeraar ut het College te Veurne. Te Moere: E. H. Syoen, Onderpastor It Ploegsteert. Te Beveren-aan-YzerE. H. Vanden Broiidt Leeraar aan het College te Izegem. TeMolerrdorp: E. H. Deschryvere, Ondtt pastor ta Moere. Te Hoogstade: E. H. Nys, Onderpastork Izenberge. IBBBSBBBBBBBflBBBgflBHB&99 AUTOCAMION DOOR TREIN VERRAST TE PERÜWELZ Te Peruwelz werd aan een onbewaakt® overweg een autocamion aangereden dos een. trein.De voerder van den camion wfli gedood; zijn gezel werd erg gekwetst. 17-JARIGEN JONGEN DOODGEREBffi Te Mortsei, aan een onbewaakten over weg der lijn Antwerpen-Lier werd dot een trein een triporteur aangereden. 0! den triporteur, gevoerd door een hakkers gast, had ook nog een 17-jarigen jonge- plaats genomen. De jongen werd een 100-tal meter doo: het lokomotief meegesleurd en ijse® verminkt. Hij was op den slag gedood De voerder bekwam slechts lichte v® wondingen. IHBBBE3£flBBBBBBflBB8ISHMII! Te Nieuwrode is een 2-jarig kindje een waterput zonder deksel gevallen er deerlijk in verdronken. De ouders w® den door dat droevig ongeluk ten zeerste aangedaan. ■■■HBBBBglGBBaBZifllIBNHIIlf BELGISCH MOTORKAMPIOE!^ VERONGELUKT Bij een oefening op den omloop Francorchamps is de motorrenner bert Grégoire, kampioen van Belgie, gronde gestuikt ten gevolge het süPP^ van mijn moto op de glibberige W*1 Alsdan reed hij aan een snelheid fï 132 km. per uur. Door de snelheid aan hij reed werd hij over een haag F worpen. Op den slag werd hij gedood IMBBBflflflBBIBMHflielX' DE BEMANNING GERED Dinsdag kwam te Oostende het nieuws toe dat de stoomvisscherss»* O 71, van Oostende, in den grond werd niet ver van de Duitsche k®rj Patroon Huys en de vier koppen de: manning konden gelukkig gered w» en zijn ontscheept te Hamburg. Ver bijzonderheden ontbreken. IBBflBBBBSBBBBHISSfll Landbouwers voorkomt de dekten j uw vee of helpt uwe dieren wannw aangetast zijn. Koopt het nuttige boek: De v°o*2jf( ste besmettelijke ziekten bij bet en het Paarddoor Dr M. SoW arts te Diksmuide en Leeraar aan ne male Landbouwschool te Nieuwpw1 10 Frank. e^fi Te verkrijgen: Boekhandel Vanneste, Poperinge. We zend j franco tehuis tegen storting vaa op ons postchecknummer 15.W»

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 4