KOSMOS-REIZEN Nieuwe Uitvinding Voor de Landbouwers De Firma Stevens Gebroeders FIRMA STEVENS GEBROEDERS f'DTARIEELE VERKOOPINGEN VAN CAYZEELE te Poperinge WOONHUIS en MAGAZIJN TWEE WOONHUIZEN EEN WOONHUIS GELEGEN TE POPERINGHE, Ernest DE COCK te Yper VAN EECKE te Poperinghe EEN GERIEFLIJK WOONHUIS TE YPER, ARTHUR VANCAPPEL te Yper VANDENAMEELE te Watou. STAD LOO A. - Langs den diik van den Loo- vaart, benevens de Stopgatbrug. EENE BESTE VETTEWEIDE EENE BESTE VETTEWEIDE B. - Langs den steenweg van Loo naar den Rabbelaer. EENE GOEDE VETTEWEIDE EENE PARTIJ ZAAILAND EENE PARTIJ ZAAILAND VANDENAMEELE te Watou D'HUVETTERE te Yper Gemeente ELVERDINGHE, Dorp. EEN SCHOON WOONHUIS MET STAGIE GEMEENTE WYTSCHAETE. HOFSTEDE VRUCHTEN OP STAM Gemeente HOOGSTAEDE, dorppl. EEN SCHOON EN GERIEVIG RENTENIERSHUIS GEMEENTE WATOU VELDVRUCHTEN. MEUBELS EN MOBILAIRE VOORWERPEN TE POPERINGHE PH. DEFOER TE CLERCKEN (Brikke), WAGENMAKERS ALAAM EN SCHOON DROOG HOUT GEMEENTE WOESTEN GEMEENTE GHELUVELT. EEN GERIEVIG WOONHUIS GERIEFLIJK WOONHUIS EEN WOONHUIS WYFFELS te Roeseïaere en TYMAN te Gent Gemeenten Langemarck en PoelcapeHe. EENE HOFSTEDE EEN BLOK BOUWGROND te Middelkerke, Kerkwijk, SCHOON RENTENIERSHUIS TE GHYVERINCHOVE LANDBOUWKANTOOR DER ALGEMEENE SPAAR- EN LIJFRENTKAS 24, DE STUERSSTÜA-YT, Z-I, EPER BEZORGT GELDLEENINGEN aan L^,oDWEaSoor «ding REGISTRATIEKOSTEN heln tegcnoTCr an,itre Ieeningen. •PRESTEN 4,25 °P leeningen van min dan 26.052 frank. 4,75 °P leeningen van meer dan üO.uOQ frank. 1 fa saa 8 te* £.W-um' DEEREN EN PERLAU te Nieuwpoort EEN BLOK GROND te NIEUWPOORT, Kaaistraat. 24 A. 52 CA. BOUWGROND TE LOMBARTZIJDE. 713 m2 75dm2 BOUWGROND TE MIDDELKERKE. WOONHUIS EN 89 CA. ERVE te NIEUWPOORT, Va heslraat. COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND HOFSTEDEN BEHEER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN. RENTENIERSHUIZEN te Nieuwkapelle, Diksmuidestw. Gemeente Nieuwkapelle. EEN HUIS EEN HUIS ibbbsbsbibbbbbbbbbbbbbbbbbbb BERICHTEN ZWIJNENBEER. JUBELPROCESSIE VAN O. L. VROUW VAN THUYNE OPENING VAN NIEUWEN WINKEL 100 FRANK BELOONING BROOD BAKKEN KLEERMAKER KIEKENTJES KRUIDENIERSWAREN BELANGRIJK BERICHT GEMEENTE WOESTEN BALATUM UIT TER HAND TE KOOP SCHOON WOONHUIS AUTO BINNENSTUUR TE KOOP WOL VAN TROEPSCHAPEN TE KOOP GEVRAAGD VRAAGT PLAATS TE HUREN VERLOREN AGENCE DE CUMAN Leopoldlaan, 4, Middelkerke a/Zee MARKTPRIJZEN RUSLAND CHILI HUIS TE BOEZINGE. AUTOBUSDIENSTEN NAAR DE PANNE BEDEVAARDERS NAAR BEAURAING STAD POPERINGE V.T.B. - Afdeeling Poperinge VERLOFREISJES! BERNADETTE SOUBIROUS EEN ECHTE «SNELTREIN» DENEMARKEN VEREENIGDE STATEN LEVEND VERBRAND IN EEN KOKEND BAD KINDJE BIJ ONGELUK NEERGESCHOTEN KRIOELT HET ONKRUtD HET FORTUIN ieders bereik! komt deze week proeven te doen met een nieuw stelsel voor GEVALLEN VRUCHTEN. De proef heeft buitengewone uitslagen geleverd. Enkele toestellen zijn nog te verkrijgen. Inlichtingen te bekohien bij M. Gaston Brutsaert, Watou M. Buyzer, Westouter M. Goudezeune, Westouter. Deze landbouwers bezitten reeds het toestel en zijn et uiterst tevreden over. Poperinge leper pijvoe; De Poperinsenaar - 30-7-3 J. -I—- iM3f Studie vaij .--s UIT TER HAND TE KOOPEN ONLANGS NIEUWGEBOUWD met stage en 11 aren grond te POPE- plNGHE-Stad. lagaaHaiiiiBaEstsasBESsaBaBasBS Studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe UIT TER HAND TE KOOPEN. Gemeente Reninghelst. met 5 a. 70 ca. en 6 a. 45 ca. grond en jiof, steenweg Reninghelst-Poperinghe. Gebruikt door Gaston Delestrez en Em. Delcourte, elk aan 30 fr. te maande. IIIIIIHMBHMBIEBHIIBBBHH Studie van den Notaris CASSIERS te Poperinghe DINSDAG 1 OOGST 1933 om 3 uren zeer stipt namiddag, te Poperinghe, in de Trommelaarstraat, ter herberg Den Achterwegelgehou den door M. Deneire, OPENBARE VERKOOPINO van met 1 a. 8 ca. bebouwden grond en koer in de Trommelaarstraat. Onvergeld bewoond door den verkoo- per M. Leopold Beun tot 1 November a. s. IIMMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van de Notarissen en OP DONDERDAG 3 OOGST 1933 te 3 uur namiddag, ten kofïiehuize Au Trois Suisses Groote Markt, te Yper, INSTEL MET PREMIE van thans ten dienste van winkel, met druk kerij, ook geschikt voor bakkerij, voorzien van gas en electriciteit, met 51 ca. grond, ter westzijde der Dixmudestraat, getee- kend Nr 33. Verhuurd aan de gebroeders Garrein, voor 3, 6 of 9 jaren ingegaan 1 December 1929, mits 3.600 fr. 's jaars, betaalbaar per trimester, boven de lasten en premie van brandverzekering. OVERSLAG: op Donderdag 17 Oogst 1933, zelfde uur en plaats. IBBai£!BaBHBBE!BlBBBBBB9B3BB9BB Kantoor van Deurwaarder 6, Oude Houtmarkt. Studie van den Notaris OP DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1933 om 10 u. voormiddag, te Loo, ter herberg Het Stadhuisbij M. Jules Matthys, ten overstaan van den H. Vrederechter van het kanton Haringhe OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting van Koop een: groot 98 a. 80 ca., zoo bekend ten kad. sektle C, Nr 311B. Koop twee: groot volgens titels 1 ha. 48 a. 73 ca., bekend ten kadaster sektle O, Nr 312E. Koop drie: groot volgens titels 2 ha. 64 a. 25 ca., be kend ten kad. sektle C, Nrs 384 en 385. Koop vier: groot 1 ha 91 a. 50 ca., bekend ten kad. sektie C, Nr 383. Koop vijf: groot volgens titels 75 a. 72 ca., bekend ten kad. sektie A, Nrs 458A en 459. Alles vrij van gebruik met 1 Oct. 1933. Studiën van de Notarissen en VRIJDAG 11 AUGUSTI 1933 om 2 y* namiddag, ter Gehoorzaal van het Vredegerecht, 2* kanton te Yper, Groote Markt, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting van (Langsheen den stw. van Yper n. Veurne) inrijpoort, smis, stallingen en verdere af- hangelijkheden, alsmede 4 a. 70 ca. van bebouwden grond, erf en hovenierhof, be kend ten kad. sektie C, Nrs 14m2 en 14n2. Bewoond door Mevr. Wed. Henri Bul- ckaen-Merveillie te Elverdinghe tot 1 Ja nuari 1934. Studie van den Notaris EM. THEVELIN te Meessen OPENBARE VERKOOPING van i. EENE SCHOONE EN BESTE bevattende woonhuis met mansarde, ge- rievige stallingen, schuur en verdere af hankelijkheden en 75 a. 27 ca. grond, hof en land. Kunnende dienen voor boerderij, herberg of handelshuis. Gelegen langs de Kemmelstraat, op eenige meters van de tramstatie, en op 5 minuten van de dorp plaats. Ingenottreding 15 dagen na de verkooping. II. 250 Planten tabak, 2 aren koeibeeten, 9 aren suikerbeeten, 18 aren tarwe, 17 a. haver, 10 aren aardappelen, 8 a. erwten. Gesteld in één zitdag op MAANDAG 7 AUGUSTI 1933 om 2 uur namiddag, in de herberg A Ma Campagnebij Marcel Vanpeteghem te Wytschaete, (Kemmelstraat) IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris DEEREN te Rousbrugge VRIJDAG 18 OOGST 1933 om 2 u. namiddag (zomeruur) ter herberg 't Gemeentehuisbij den Heer Jules Dedrie ter dorpplaats van Hoogstaede, Openbare Licitatie Verkooping van met verdiep en verdere afhankelijkheden en 3 aren bebouwden grond, erve en ho venierhof daarmedegaande, sectie B, deel van Nr 343b. Sterfhuis der echtgenooten Louis Feys- Rooryck. IBBBBSBiaSBaSBBBBSSBaBBBBBBBB Kantoor van Deurwaarder MERLEVEDE te Veurne Zuidstraat, 84. VERKOOPING BIJ RECHTSMACHT van Groote openbare en vrijwillige verkooping van zeer schoone Vlaamsch Huis Groote Markt. De Deurwaarder Arhur Vancappel, Oude Houtmarkt, Nr 6, te Yper, zal OP VRIJDAG 11 OOGST 1933 om 9 u. voormiddag, In de groote feestzaal Vlaamsch Huis Groote Markt te Poperinghe overgaan tot de openbare verkooping van allerhande SCHOONE HUISMEUBELS, bevattende namelijk 1 EETPLAATS in eiken hout, bestaan de uit 2 buffetten, 6 stoeien, tafel en spiegel. Verschillige volledige SLAAP KAMERGARNITUREN in acajou, note laren en eiken hout, bestaande uit bed met ressort, lavabo, nachttafel en spiegel kas. -1 EETPLAATSGARNITUUR in mas sief acajou, bestaanade uit buffet-étagère, canapé en 6 stoelen. Coulissetafel met planken. Verders nog -bedden van één en twee personen, lavabos, nachttafels, kleerkassen. Bijzonder schoone zuiver WOLLEN MATRASSEN, en andere ma trassen, lange en kleine hoofdkussens. Eiken SALONBUFFETTEN, lijnwaad- en keukenkassen, secrétaire in acajou, chif fonnière met 7 schoven in acajou met marmerblad, commoden, canapé en ge- bourreerde stoelen en zetels, acajou en andere zetels,- café en andere stoelen, aca jou, notelaren, olmen en andere ronde tafels, coulissetafels met planken, groote en kleine spiegels, kapstokken, naaima- chien, kaders, vazen, posturen en veel andere voorwerpen te lang om te melden. Met gereed geld en gewone voorwaar den. Tentoonstelling van 8 tot 9 uur 's morgens. Kantoor van den Deurwaarder Beerststraat, 19, Dixmude. OP ZONDAG 3» JULI 1C33 om 114 uur namiddag, bij Keer Henri Darras, wagenmaker SCHOONE KOOPDAG van bestaande als volgt: A;aam: Schaafbank, draaibank, booren, beitels, zagen, enz., enz. Houtwaren: Groote hoeveelheid droog eiken, olmen, esschen en populieren hout en berd van alle lengten en dikten. Verders: allerhande karrewielen en an dere, kortewagens. langwagens, karresnak- ken, liggers, hoenden, eegde en oegelaar- tanden, zwinkels en harnassen, gespleten speeken, kortewagentramen, enz., enz. Op komptant en gewone voorwaarden. l£,^BEZESBB8GEi3!3aE'BBE3BBB&BBBBB PJ.OVINCIE WEST-VLAANDEREN De betrekking van Gemeentesecretaris Is te begeven. De jaarwedde vastgesteld (7.500) fran ken volgens barema. Leeftijd tot 33 jaar, voor Invalieden en Oudstrijders 38 jaar. Aanvragen per aanbevolen brief sturen aan het College van Burgemeester en Schepenen tegen den 10 Augustus 1933. Voor nadere inlichtingen zich wenden ten Gemeentenhuize. Mifl25SaBgaES3ESB2BBBSaBflB3l Studie van den Notaris LAUWERS te Yper. OP WOENSDAG 2 OOGST 1933 om 2 uur nanoen, te Gheluvelt-, in de afspanning In de Nieuwe Kroon bij Jules Acke, INSTEL MET PREMIE van Steenweg Yper-Meenen, Nr 16. met afhangen en medegaande land, in houdende 9 aren. Gebruikt door den eigenaar Jules Verstraete. AANSTONDS VRIJ. OVERSLAG: Woensdag 16 Oogst 1933. Studie van den Notaris Alfons VANHEE te Zonnebeke. UIT TER HAND TE KOOP met stal en afhankelijkheden en 9 aren 83 centiaren grond te ZONNEBEKE, Fre zen-bergstraat. II. UIT DER HAND TE KOOP. te Zonnebeke, langs de Moorsledestraat. met schuur, stal en hoenderserre op en met 32 a. 35 ca. medegaande grond en erve Vrij met 1 October 1933. ■■■BUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSI Studiën van de Notarissen en St Jansvest, Nr 6. INSTEL! DINSDAG 1 OOGST 1933 TOESLAG: DINSDAG 22 OOGST 1933 can 2 ure namiddag, in het gasthof Au Lion d'Orte Rous- selare, Statieplaats, van: met prachtige gebouwen, groot in het geheel 10 ha. 93 a. 68 ca. Gebruikt door M. Honoré Van Acker aan 8.800 fr. te jare boven de lasten zon der pacht. Verdeeld in. koopen. Recht van sa menvoeging. Instelpremie. IBBBSB&BSaBBBBldBBBSBBflBBEflBB Studie van den Notaris DEEREN te Nieuwpoort BIJ FALING. DONDERDAG 3 OOGST 1933 om 4 u. namiddag, te Middelkerke, ter herberg De Tram statie steenweg Nieuwpoort-Oostende, bij Mad. Wed. De Boutte, OPENBARE VERKOOPING van groot 63 a. 85 ca., verdeeld in 15 loten, afhangende der fa ling van de Naamlooze Vennootschap Crédit Foncier International et Colo nial», Brussel. IBSBBBIHlIBBBBBBBflBIlflBBBBBBBB Kantoor van den Notaris M. DE GRAVE te Loo UIT TER HAND TE KOOP. MET HOF kadastraal bekend wijk A, Nrs 4301 en 403m, groot 8 a. 20 ca. Zich wenden ter studie van de Notaris de Grave te Loo. IZESBBBi'BBSBBBBBEBBBBBSSaBBSS Zetel te Gent Onder waarborg van den Staat Algemeen Agentscfc vv» Vlaanderen vari onderneming, aankoop van hofste- steden, landen, beesten en landbouwwerktuigen. Ontslagen van pro- portionneele hypotheekrechten en betaalbaar in jaarlijksche afkortin- gen op een langste termijn van 14 jaar, Alle inlichtingen bij het kantoor: 24. de Stuersstraat, 24, leper, .°ok kostelooze inlichtingen te bekomen per briefwisseling. OP ZONDAG 6 AUGUSTUS 1933 om 10 ure voormiddag, Abeelestraat, nabijL het dorp, op de lan den der hofstede gebruikt door de echt genooten Camille Deheegher-Roetynck, te Watou en ten hunnen laste; En ten verzoeke van de echtgenooten Abel Markey-Roetynck, landbouwers te Quaedyper (Frankrijk) Zal er door het ambt van Deurwaarder Merlevede overgegaan worden tot de ver kooping bij rechtsmacht van veldvruch ten, bestaande in: 1. - Partij aardappelen, groot ongeveer 11 aren. 2. - Partij haver, groot ongeveer 90 a. 3. - Partij witte boenen, groot onge veer, 5 aren. 4. - Partij hooigras, groot ongeveer 90 aren. 5. - Partij witte boonen, groot onge veer 30 aren. 6. - Partij aardappelen, groot ongeveer 45 aren. 7. - Partij tarwe, groot ongeveer 2 hect aren 20 aren. 8. - Partij gerst, groot ongeveer 90 a. 9. - Partij witte boenen, groot onge veer 7 aren. 10. - Partij paardeboonen, groot onge veer 1 hectare 50 aren. 11. - Partij hooigras, afgemaaid, groot ongeveer 35 aren. 12. - Partij haver, groot ongeveer 90 a. 13. - Partij haver, groot ongeveer 90 a. 14. - Partij haver, groot ongeveer, 2 hectaren 20 aren. 15. - Partij suikerbeeten, groot onge veer 1 hectare 10 aren. 16. - Partij hooigras, groot "ongeveer 45 aren. 17. - Partij hommel, groot ongeveer 1 hectare 50 aren. Gewone voorwaarden. Onmiddellijke betaling zonder verhoog. IBBBBBBBBBBBBBSBPtBSISBBBBBBBB Studiën van de Notarissen OP MAANDAG 7 OOGST 1933 om 3 ure namiddag, te Nieuwpoort, ten Stadhuiza OPENBARE VERKOOPING van groot 11 a. 50 ca. Verdeeld in 9 loten. Eigendom van de Commissie van Openbaren Onderstand der stad Nieuwpoort. IBBaBBaBBBBBBBBaaBBBBBBBSBBB Studie van den Notaris DEEREN te Nieuwpoort I. OP DONDERDAG 3 OOGST 1933 om 2 u. namiddag, te Nieuwpoort in de gewone Gehoorzaal va,n 't Vredegerecht, OPENBARE LICITATIEVERKOOPING van Verdeeld in 3 loten. Eigendom der Wed en Kinders Winocus Berteloot. II. BIJ GEDWONGENE ONTEIGENING, OP MAANDAG 21 OOGST 1933 om 3' uur namiddag, te Middelkerke, ter herberg De Tram statiesteenweg Nieuwpoort-Oostende, bij Mevr. Wed. De Boutte, OPENBARE VERKOOPING van Eigendom van den Heer Albert Van- de putte. III. OP DONDERDAG 24 OOGST 1933 om 3 uur namiddag, te Nieuwpoort, in de gewone Gehoorzaal van 't Vredegerecht, OPENBARE LICITATIEVERKOOPING van Sterfhuis van, den Heer Pieter Duflou. IBBBBgSBBBBBBBBBBBflBBfiEiBJiSBB' PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD POPERINGE Oproep aan de Schildersbazen v. Poperinge BERICHT Het Bestuur der C.O.Ö. zal drie ge stichten in stad laten schilderen, per aan besteding en zal de liefhebbers ontvangen den Maandag 7 Oogst, om 6 y2 ure 's avonds, in een der zalen van 't Stad huis (op 't verdiep) en hen de voorwaar den kenbaar maken. IBBBBBBBHSBEBHHBBÜHBnHHBQaiBB OVER TE NEMEN IN DEN OMTREK VAN YPER HOF van 24 ha., veel beesten, wel ge monteerd, beste vruchten, gelegen tegen stad en statie. HOF van 13 ha., besten eigenaar, alles in eerste orde en sterken oogst. HOF van 9 ha., gronden van tweede kwaliteit. Voor nadere inlichtingen zich wenden of schrijven aan GEKARD DECONINCK, 27, Mondstraat, YPER. MINISTERIE VAN FINANCIEN. OPENBARE VERKOOPING van twee schoone De Ontvanger der Registratie en Do meinen te Veurne zal overgaan, ten Ge meentehuize van Nieuwkapelle, OP DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1933 om 3.30 u. (wettig uur) nanoen, tot de voorbereidende toewijzing en OP DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1933 zelfde uur, tot de eindelijke toewijzing bij opbod, van 1' Lot: staande en gelegen langs de Diksmuide steenweg, in 't dorp, bekend bij kadaster sektie B, Nr 90 L4, voor een grootte van 2 a. 20 ca. Vrij van gebruik. 2® Lot: staande en gelegen langs de Diksmuide steenweg, in 't dorp, bekend bij kadaster sektie B, Nr 90 M4, 90 02, voor een groot te van 1 a. 88 ca., palende aan lot 1. Vrij van gebruik drie maanden na toewijs. Voornaamste Voorwaarden: Kosten 16 Betaling binnen de twin tig dagen der goedkeuring. Genot vanaf den 1" der maand vol gend op de betaling van den koopprijs. Goedkeuring voorbehouden. Voor inlichtingen en andere voorwaar den zich te wenden ten kantore van voor noemden ambtenaar, Qude Beestenmarkt, 2A, te Veurne *3 sleutels van 1-ot één zijn voor het bezoek van dit huis, ter beschikking bij den brigadier veldwach ter te Nieuwkapelle. Ondergeteekende waarschuwt alle kwaad sprekers hiermede op te houden willen zij zich niet blootstellen aan rechterlijke vervolgingen. BERTHA BUSÉYNE, Poperinge. LUCIEN DERAEVE, bijgenaamd Ma- thys, bij «Den Hert van Braband Westouter, laat weten, dat hij van heden af rondgaat met een ZWIJNENBEER. TE IEPER OP ZONDAG 6 OOGST 1933 Plaats voor Velos en auto's in Maga zijn Boerenbond, leper. Een nieuwen winkel van kruidenierswa ren komt geopend te worden bij JULIEN SUFFYS-DEPUYDT, Veurnestraat, 27, Poperinge. Huis van vertrouwen. aan dezen die een bruinharigen schapers hond, met pluimsteert, pilooren, witte teenen aan de voorpooten, genaamd Fa ro», sinds acht dagen weggeloopen, kun nen terug bezorgen bij Hubert Dellefor- terie, bij 't Hooghof Wulveringem. J. BRAET-VANUXEM, Ieperstraat, 32, Poperinge, heeft de eer het geacht pu bliek ter kennis te brengen dat hij vanaf 2 OOGST, zal aan 1,40 frank en 2,10 frank. Hij bedankt op voorhand. Germain Goudenhooft, Couthoflaan, 8, Proven, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat hij zich bij zijne ouders komt te stellen als GEDIPLO MEERD KLEERMAKER-SNIJDER. Hopende door zijn degelijk werk met ieders orders vereerd te worden dankt hij op voorhand. Bourbourg en Rhodes-Island, uitkip ping op 2 Oogst. Beschikbaar aan lage prijzen, bij DE CAESTECKER, Brugge- steenweg, 121, Roeselare. - Tel. 318. BERICHT Van heden af zijn te verkrijgen bij CAMIEL UZEEL, Bceschepestraat, 98, POPERINGE, alle slag van aan voordeelige prijzen. Op aanvraag wo.'dsn de bestellingen ten huize geleverd. laHBaBaBBSBBBBESSBaBZSOSaBBa' De Oorlogsvrijwilligers 1914-1918 van Poperinge, leper en Omstreken worden vriendelijk verzocht hun naam en adres te willen aangeven ten onzen bureele of aan Baron d'Udekem d'Acoz op het Kas teel Couthofte Proven, of aan Heer Durie Camille, 34, Diksmuidesteenweg, leper. (Medegedeeld) De plaats van Sekretaris der Commis sie van Openbaren Onderstand, alsook die van Ontvanger der zelve Commissie is te begeven. Voor beide plaatsen wordt vereischt: den ouderdom tusschen 21 en 40 jaar (voor Oudstrijders tot'45 jaar). De gemeente bewonen drie maanden na ae benoeming. De jaarwedde van Sekretaris 350 fr. De jaarwedde van Ontvanger 700 fr. De aanvragen moeten per aanbevolen brief toegezonden zijn bij den Heer Bur gemeester te Woesten vóór 15 Augusti '33. &SBB£êS339l£S£SaSgiSB31HB£BI£3Z3BaB Gasthuisstraat, 15, Poperinge. met hof. gelegen te* MEENEN, Legeweg 57. Alle dagen zichtbaar. Zich wenden bij gemeld adres. WEGENS DUBBEL GEBRUIK Renault6 P. 4 plaatsen, rem men op de wielen, gansch in het nieuw gesteld en geverfd met de pistool. Aan genadige prijs. Zich wenden bij Plouvier, 23, Fortstraat, Komen. ruw 9 fr. de kilo, gewasschen aan 20 fr. de kilo en gewasschen en met de hand geplukt aan 22,50 fr. de kilo. Op aan vraag worden matrassen gevuld en opge maakt gratis, zulks in tegenwoordigheid van den kooper. Wol gewaarborgd op factuur. - bekomen bij RENÊ VANDE VOOSDE, schaper, VVilgendijk, 13, Diks muide. A iitomatische orgel, bij Frans Pelik, her- berg «De Harmonie», Wijtschate. Auto in goeden staat, merk «Chevrolet», bij Gaston Vanhove, bakker, Sint Ju- liaan, Langemark. Motor 10 P. K. Listerzoo goed als nieuw, voor 1500 fr. Adres ter druk kerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Tnvaliedenkar iri go-eden staat en Gra- mofoon met 11 laatste nieuwe platen. Krombekestraat, 44, Poperinge. A uto Kamionette Ford draagvermo- gen 1500 Kgr., van het jaar 1928, in zeer goeden staat, zoo gocc. als nieuw, aan zeer voordeeligen prijs. Schrijven onder letters M. H. ter drukkerij, 15, Gasthuis straat, Poperinge. Kiljard, merk Touletmet 12 stokken, reglement, telraam en drie billen. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. proote Camion, draagvermogen 4 tot 5 ton. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuis straat, Poperinge. ïfind gevraagd om op te voeden bij net huisgezin. Bij de familie Clauw, Vla- mertingestraat, 3, Brielen. Meid rond de 20 jaar. goed loon, bij Gru- wez-Benoot, 8, Boterstraat, leper. JZind gevraagd om op te voeden, bij Fa- milie rond Woesten. Adres ter druk kerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. poede smidsgast, reeds op stiel geweest, bij Alidor Demol, Reningelststeenweg, Poperinge. Doven- en officiemeid, tevens op de hoogte zijnde van keuken, voor hotel te leper. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. poede meid, van 20 tot 35 jaar, bij M. Deneckere, Notaris, Vande Bogaerde- laan, Izegem. Efind gevraagd om op te voeden, boven 1 jaar. Zich wenden bij Dewilde, rue de Nieppe, 37, Westnieuwkerke. Meid, 17 jaar, zich aanbieden, 15, Groote Markt, Poperinge. Qoede meid voor gesloten huis, 2 perso nen, hoog loon, bij M. Michel Fache, 10, Ieperstraat, Poperinge. Jongeling, in pasteibakkerij, reeds een tweetal jaren op stiel geveest, kost en inwoon. Zich seffens aanbieden Au Mo- ka25, Grand'Plaee, Hazebrouck. JjJeftige meid, Statieplaats, 9, leper. mA vanaf 18 jaar, om huishouden te doen in burgershuis te leper. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. poede en deftige meid van 20 tot 30 jaar, om te helpen in huishouden en winkel bij zeer brave menschen te Beauraing. Goed loon. Familieleven. Best ware een weinig Fransch te kennen. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. poede halve-gast voor coiffeur, zoo spoe dig mogelijk. Huis Marcel, Boterstraat, 20, leper. Meid, in gesloten huis, twee personen, Neermarkt, 1, leper. Meid, 19 jaar, liefst te Poperinge. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Po peringe. Vrouw van 55 jaar, bij burger alleen. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. gchoone herberg met koetspoort, groote stallingen en achtergebouwen, midden stad Poperinge. Dienstig voor allen han del en ambacht. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Uuis of Herberg, met 22 aren land, gele- gen te Woumen. Zich wenden bij Mme Proot, Kasteel, Hoekje leper. Autowiel, verloren op Donderdag 20 Juli, langs weg van Steenvoorde, Abeele, Watou, Sint Jan-ter-Biezen, Poperinge. Tegen goede belooning terug te brengen: Poperingestraat, 111, Watou. Oalssnoer in platina, met hangertje en camée50 fr. belooning aan dege nen die het terug brengen bij Emiel Bruy- nooghe, Casselstraat, 144, Poperinge. Armband, in goud, terug brengen tegen belooning, 18, Priesterstraat, Poperinge. Koop en Verkoop van Villas en Gronden. Verhuring van Appartementen en Villas. Geldleeningen. - Verzekeringen. Kostelooze inlichtingen. Telefoon 97. IBBSBBBSBBBBBaaaBSiEBSSIZIBBSBia leper, 22 Juli. Tarwe 70-72; rogge 48- 50; haver 73-76; erwten 92-95; paardeboo nen 90-92; aardappelen 10-20; boter 18- 19.50; eieren 0.30; tarwestrooi 19-20; rog- gestrooi 11-12; klaverstrooi 42-44; vlas 60 tot 62. Kortrijk, 24 Juli. Tarwebloem 120; inlandsche zemelen 54; gorte zemelen 56; boter 19; eieren 0.23-0.34; Turksche tar we Plata 51; idem Cinquantino 74; witte tarwe 80-86; rogge 58-60; haver 70-73; paardeboonen 80-82; gerst 60-65; hooi 30; strooi 18; aardappelen gele 8-9; vreemd lijnzaad 130; inlandsch lijnzaad 114; in landsche lijnzaadkoeken 90; Amerikaan- sche lijnzaadkoeken 89; lijnzaadkoeken coco 95; lijnzaadkoeken arachide 95; ni traat van Chili 98; ammoniak sulfaat 17; lijnzaadolie 227.50; vlas der Leie 0.40-1.30; wit vlas 7.75-22.00; vlas op den grond ge root 6.25-7.00; ruw werk 1.85-2.35; fijn werk 2.40; suikerijboonen, oude, 57; sui kerijboonen, nieuwe 80. VEEMARKT. Te koop gestelde die ren 255: 115 koeien, op voet 4.00; 92 vaar zen, 5.25; 22 stieren, 4.75; 24 ossen, 5.00. Diksmuide, 24 Juli. Boter 17-19; eieren 0.30-0.33; aardappelen 10-15; tar we 78-80; rogge 50-55; haver 65-70; strooi 12-14; hooi 30-35; brouwersgerst 76-80. Roeselare, 25 Juli. Tarwe 80; rogge 59; haver 70; idem cinquanto 60; boek weit 112; voedergerst 62; zomergerst, oud en nieuwe 60; wintergerst, oude en nieu we 60; erwten 95; paardenboonen 95; lijn zaad 115; lijnmeel 94; vlas, groeit 1933 op stengel per Ha. 3500 5000; ruw vlas 80-90; geakkerd in strooi 85_; aardappe len, eerstelingen 7-8; geldersche muizen 8-9; klaverzaad 900; tarwestrooi 14; rog- gestrooi 12; haverstrooi 11; weidehool 20- 25; klaverhooi 25-30; luzernhooi 25-30; suikerijboonen, oude, beschikbaar 58; nieuwe 59; tabak 6-7; koolzaadolie 340; lijnzaadolie 228.75; nitraten 98.50; ammo niak 76; cyanamide 72; kalksalpeter 88.50; thomasslakken (scoris) op wagon Charle roi 1.61; nitrochoux 81; phosphaten 1.90; fertiphos 86; viggens, markt verboden; boter 19-20; eieren 0.30-0.32. Veurne, 26 Juli. Tarwe 80-82; rogge 54-56; haver 70-72; gerst 56-58; erwten 120-130; paardeboonen 78-80; klaverzaad 5.50-6.00; aardappelen 15-20; voederbee- ten 3.00-4.00; hooi 250-350; strooi 80-110; boter 18-20; eieren 0.32-0.36; eieren van eenden 0.35; konijnen 5.00-6.00 den kilo; oude hennen 3.00-4.00; jonge kiekens 8.00- 9.00 id.; jonge eenden 18-20 het koppel; jonge duiven 8.00-9.00 het koppel; oude duiven, 4.00-5.00 id. Anderlecht, 26 Juli. VEEMARKT. Te koop gesteld: 383 ossen, den kilo op voet 4.30-6.30 116 stieren, 3.60-5.10; 1065 koeien, 3.60-5.30. Te zamen: 1564 stuks. Anderlecht, 27 Juli. KALVER MARKT. Te koop gesteld: 1.628 stuks, gemiddelde prijs per kilo op voet: 3.90- 7.70. 'Aangekomen gedurende de week: 1.687 stuks. Poperinge, 28 Juli. Tarwe 78; rogge 60; haver 62; aardappelen 20; boter 18- 21; eieren 0.31; hoppe de 50 kilogrammen (opbrengst 1932) 1200 fr, (opbrengst 1933) 1050 fr. EENDAAGSCHE REIZEN naar Beauraing op 31/7-3/8-5/8 (Afreis Westouter, om 3 uur, Poperinge, om 3 1/4 uur). - 15/8 - 20/8. Prijs 85 fr. Afrei» om 5 uur, Noordstraat, 16, Poperinge. BIJZONDERE REIS naar Beauraing op 4/8. Prijs: 125 fr., avondmaal, logies ea ontbijt te Dinant inbegrepen, alsook den lunch die wij zullen uit Dinant mede- nemen om te Beauraing te gebruiken. Afreis om 11 uur, 16, Noordstraat, Poperinge. TWEEDAAGSCHE REIZEN op 1/8 - 8/8 - 12/8 - 15,8. Prijs 200 fr., alle hotel kosten ir'"grepen, alook de toegangskaart tot de GROTTEN VAN HAN. Afreis om 7 uur, 16, Noordstraat, Poperinge. DRIEDAAGSCHE REIS naar Beauraing-Banneux-Spa en Grotten van Han op 13 Oogst. Prijs: 350 fr., alle hotelkosten inbegrepen, alsook de toe gangskaart tot de Grotten van Han. DRIEDAAGSCHE REIS naar Parij s-Fontainebleau en Versailles op 12 Oogst. Prijs 350 fr., alle hotelkosten inbegrepen. DRIEDAAGSCHE REIS naar Amsterdam en het eiland Marken op 14 Oogst. Prijs425 fr., hotelkosten en bootreis inbegrepen. Vraagt INLICHTINGEN en PROSPECTUSSEN bij onzen vertegenwoordiger M. PAUL VAN BRUWAENE, Noordstraat, 18, Poperinge. m van 23 Juli tot einde Augustus 1933 in het COSMOPOLITE Hotel, Grocte Markt. Bezoekt allen deze belangrijke tentoonstelling. Wèndelvoordrachten gegeven binst de tentoonstelling door den Heer A. J. FLORIZOONE, Veurne. Sllrgeren van honing in het publiek. I11BI1I lllll iMlillllll IBI11II 111111111111 NIEUW KANAAL GEOPEND Witte ZeeBaltische Zee. Vrijdag 30 Juni werd het kanaal van 143 mijlen, dat de Witte Zee met de Bal tische zee moet verbinden, voor de scheep vaart opengesteld. Dit kanaal is het grootste van de we reld. STAD MET MEER WERKLOOZEN DAN INWONERS MEN ZOEKT TE HUREN Schrijven J. FRÈKE, Reninge. IBBBBBflQBBSBBBBEBBBÜBBEïBBBBEl ARTHUR WYLLEMAN, Noordstr., Po peringe, laat weten dat hij iederen Zon dag naar DE PANNE rijdt met zijn auto bus. Vertrek te 12 uur, aan Poperinge- Statie en Markt, prijs 10 fr. heen en terug. Kinderen betalen 5 frank. die met autobussen gaat, stopt te BEAU MONT, In Vlaanderen rechtover het park. SüBfl&CBB&dhSESSBBBBSBSBBiSSSSBB DOET UW KEUS. 30 Juli. Deelname aan den eersten V.T.B.-sterrit ingericht door den Lands bond. (Zie Toerisme van 15 Juni en 1 Juli.) Per fiets naar AALST, 110 km., al waar het eerste V.T.B.-fietserscongres ge houden wordt. Aan de deelnemers die te Aalst op het Stadhuis toekomen tusschen 1 en 2 uur zal een kunstdiploma afgeleverd worden. Vertrek om 5 uur 's morgens. Zijn naam en lidnummer aan geven vóór 20 Juli. Inschrijvingsreeht 5 frank. 30 Juli. Per fiets naar VEURNE PROCESSIE en DE PANNE. Vertrék om 8 uur van de Markt. 20 Oogst. Per fiets en met speciale tram naar DIKSMUIDE (Ijzerbedevaart). 27 Oogst. Naar LONDEN: met spe ciale V.T.B.-mailboot naar Folkestone. Van Folkestone met speciale trein naar Londen, alwaar aankomst te 7 uur 's mor gens. Ontbijt. Te 8 uur groote autorit door Londen: de bijzonderste verkeer- aders, Withehall, St Jamespalace, Buc- kinghampalace, Westminster abdij, Parle ment, St Paulskathedraal, Londenbridge, enz. Bezoek aan den Tower (kroonjuwee- len, wapen verzameling),, aan de St Pauls kathedraal met krypte en graf van An- toon Van Dyck, aan de heerlijke, gothi- sche Westminster abdij. Middagmaal. Ver trek uit Londen rond 4 uur 's namiddags. Per spoor terug naar Folkestone en per boot naar Oostende, alwaar aankomst rond 8 uur. Vertrek 26 Oogst, om 7 uur 's avonds, daar de boot rond mid dernacht vertrekt uit Oostende. Deel- nemingsprijs: voor de leden 210 fr., voor de niet-leden 220 fr., waarin alles begre pen, vervoer (boot, speciale trein, auto- -oSmrodo,! 707 aSuusdoj uea 'uoppS sSuegocKj U3 iBeuiSepppii '7fTq7uo '(rco Inschrijven vóór 30 Juli. Dit ïs de prijs berekend voor minstens 20 deelnemers. Men schrijve in bij de Afgevaardigden de H.H. Gaston Feys, Boeschepestraat en Emiel Devos, advokaat, Groote Markt. N. B. De speciale trein aangekon digd voor 6 Oogst naar Dinant en Beau raing is afgelast daar er op 5 Oogst een speciale trein van uit Poperinge naar hoogergenaamde plaatsen zal loopen. Bij de 75' verjaring van de 18 Ver schijningen in 1858 van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan het veertienjarig volkskind Bernadette Sou- birous van Lourdes, in 't Zuid-Westen van Frankrijk, was het wenschelijk dat een boek verscheen om de bevoorrechte ziel van Bernadette Soubirous, in 1879 gestorven en den 14 Juli 1925 gelukzalig verklaard, te doen kennen, en godsdienst zin in alle herten op te wekken. Willem Guneman schreef dat boek, en het Davidsfonds deed het drukken en uit- deelen aan zijne 70.000 leden. Het is naar de echte geschiedenis, met geloof en liefde en met veel letterkundi gen aanleg geschreven en boeit en ver heugt alwie het leest. Mocht het t'Ieper, ter gelegenheid van het vieren van het 650" Jubeljaar der verlossing der belegerde stad door Onze Lieve Vrouw van Tuyne, de liefde tot de Heilige Maagd en Moeder Gods nog doen aangroeien. IBSHBE5B39B3B3913B23BEE3XSBSn Door een trein met een nieuwe electri- sche lokomotief werd op de lijn München- Stuttgart een snelheid bereikt van ge middeld 151 km. per uur. De 240 km. tus schen genoemde steden werden afgelegd in 1 u. 26 min. In Chili wordt een staatstoelage ver leend aan de werkloozen. Onlangs kwam in het Ministerie een afrekening binnen over werkloozensteun van de stad Anto- sagasta waarin bleek dat aan 41.933 per sonen werkloozensteun was verleend als- wanneer de stad maar amper 36.000 in woners telde. Een onderzoek werd ingesteld. 4.000 BEKEERLINGEN IN EEN JAAR Bij gelegenheid van zijn jongste be zoek aan de Eeuwige Stad, heeft de Apostolische Vicaris van Denemarken, Mgr Brems, aan den H. Vader medege deeld, dat in het afgeloopen jaar in De nemarken meer dan 4.000 personen over gingen tot de Katholieke Kerk. Den dag vóór zijn vertrek naar Rome had Mgr Brems nog het H. Vormsel toe gediend aan 50 volwassenen. DE ANGST VOOR ONTVOERINGEN Het zoontje van den Heer Smith-Rey nolds, dat zich te Rhode-Island bevindt en dat het rijkste kind van Amerika is, wordt bewaakt door acht politde-mannen, zes burgers en een gansche troep Deen- sche doghonden, ten einde het te be schermen tegen het gevaar door gangster» ontvoerd te worden. De moeder van het kind heeft ver schillende dreigbrieven ontvangen. Geen enkel bezoeker wordt in de villa toege laten. DE MULTIMILLIONAIR URSHELL ONTVOERD. De gangsters hebben den multimilllo- nair Urshell uit zijne woning ontvoerd, op het oogenblik dat hij met vrienden eene partij kaart speelde. Een dier vrien den die door de bandieten met geweld naar hun auto gevoerd werd, werd na dien vrijgelaten, nadat hij was geplun derd geworden. IBBBBBBBBOBBBBBBBBtSBBBBflBBBO In een fabriek te Sint Niklaas is een werkman gevallen in een bak, gevuld met ziedende stof. Hij kon er nog uitgeraken maar tengevolge de gruwelijke wonden die hij bekomen had aan het onderlijf stierf hij korte stonden nadien, IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBB H. ANTONIUS v. PADUA zoek mij goe de zielen om mij te helpen patronaat en school te bouwen tot heil van parochie- je ugd. Postcheck 139.485, Pastoor Rea son te Xhendelesse. IBBBBBBBBBBBBBBBEBBBiaBBBBBBS Te Chapelle-lez Herlaimont wilde een landbouwer musschen gaan schieten in een weide met een oud Fransch ge weer. Een eerste schot ging niet af. Eer tweede maal ontplofte het buskruid. Et. kindje van 13 jaar dat op een tient. meter stond toe te zien kreeg de vol lading in het hart. Het werd op den sla. gedood. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBL in uwe granen, zijn deze gelegerd of schijnt de opbrengst U minder waardig, vraagt U af of gij genoeg potaschmesten hebt uitgestrooid. IBHBBBBBSaBBBBBHBSBBBaBSSBSaB Met obligatiën te koopen der Verwoest» Gewesten, Nieuwe, Leening 1932, Gemeen tekrediet, 1932, enz. (gewaarborgd door den Staat) betaalbaar met vanaf 10 frank per maand. Ieder maand trekkingen. Verscheiden» groote loten. Iemand moet de gelukkig» winnaar zijn. Waarom gij niet? Grati» verzekering van 30.000 frank. Vraagt inlichtingen aan: Joseph BRA BANT, 19, Tuinstraat, Harelbeke of Silver VAN ELSLANDER, 18, Bellestraat, Vla- mertinge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 5