Radios-So!den Garage DEVOS IEPSR. - Kunstkroniek De beteekenis van Tuindag en van de beelden van O. L. Vr. van Tuin Algemeen Programma Tumdagpïeclitigliectcri en derJUBELPROCESSlZ ZOOEVEN VERSCHENEN j, DUIVENVLUCHTEN MARIUS LAUWERS TIJDSCHRIFTEN tvilt^prr^efdcnncttimnsr nie: en cuvtntf m bcderucn 47. Lietaert F.; 48. Deconter R., Ren., 6 fr.; 49. Wy'oo M, 27 fr.; 50. Lietaert N., SO fr. Serie van 5 duiven: Vermeesch A. Serie vr.n 4 duiven: Vandevoorde C. Serie van 3 duiven: Lenoir O. S°rie van 2 duiven: Desender J., Debeir J., in- tervuyst D., Lenoir J., Roffiaen J. CLERMONT (jonge duiven)., ven 23 Juii. Afstand 161 Km. 212 duiven IjOS te 8.16 uur. Aankomst eerste du f te, 10.38.35 u., niet een snelheid van 1151.58 nu Aankomst laatste prijs te 10.t3.15 u., met een snelheid van 1047,95 m. 53 Prijzen. UITSLAG: 1. Leftoir O.; 2. Vandevoor- de V.; 3. Creus A.; 4. Depreeuw Gear.; 5. Vanhoucke J.; 6. Laroux A.; 7. Vereecke O.; 8. Dspiaedt L.; 9. Pinceel M.; 10. Til- lie C.; 11. Vankeinmel M.; 12. Lamond J.; 13. Vandevoorde C.; 14. Decoker J.; 15. Leycher A.; 16. Lebbe M.; 17. Deroo II,; 18. Vandevoorde V.; 19. Vandevoorde O.; 20. Delava M.; 21. Vercruysse O.; 22. Vercruysse N.; 23. Schaballie M.; 24. De- groote Ch.; 25. D'Amoui^M.; 23. Top N.; 27. Vercruysse O.; 23. D'Amour M.; 29. Deplaedt L.; 20. Boucquet J.; 31. Deplaedt L.; 22. Vermeesch C.; 33. Vanbruwaene G. en P.; 34. Verpoot E.; 35. Clabau M.; S3. Wenne O.; 37. Vandevoorde C.; 38. Degroote Ch.; 39. Verschaeve N.; 40. Du- mon J.; 41. Vandevoorde V.; 42. Inter- 'vuyst D.; 43. Devos R.; 44. en 45. Techel A.; 46. Creus A.; 47. Deseamps A.; 43. Pouseele M.; 49. Leuwers N.; 50. Devos A.; 51. Leuwers N.; 52... l eycher A.; 53. Devos René. Serie van 4 duiven: Vandevoorde C. Serie van 3 duiven: Deplaedt L. Serie van 2 duiven: Vandevoorde V., Vercruysse O., Degroote Ch., Creus A., Decoker M. ARRAS (jonge duiven), van 23 Juli. Afstand 63 Km. SCO. Duiven los te 7.30 iuir. Aankomst eeste duif te 8.2,1.26. u., met een snelheid van 1233,70 m. Aan komst laatste prijs te 8.41,03 u., met een snelheid van 1086,28 m. ICO Prijzen. UITSLAG (50 eerste): 1. Vandenbrou- clce L.; 2. Devos R.; 3. Caenen Ch.; 4. D'Amour C.; 5. Hoflack L.; 6. Deplaedt L.; 7. Clabau L.; 8. Liefooglie E.; 9. De sender J.; 10. Verhaeghe J.; 11. Vanbra bant M.; 12. Legrand. C.; 13. Schaballie M.; 14. Tillie C.; 15. Derpol R.; 16. Ver poort E.; 17. Elóndeel A.; 18. Dehaene Th.; 19. Lenoir J.; 20. Tillie C.; 21. Van brabant M.; 22. Delava M.; 23. D'Amour M.; 24., Lenoir J.; 25.,Clabau H.; 2o. De- rynck O 27. Peutevinck M.; .28. Van bruwaene G.; 29. Decoker J.; S0. Deraedt A.; 31. Pouseele M.; ,32. Clabau L.; 33, Sohier L.; 34. Durieüx A.; 35. en 36, Van devoorde A.; 37. IToCack L.; 33. D'Amour Co.; 39. Vermeesch A.; 40. Batheu R.-J.; 4l. DeVos A.; 42. Techél A.; 43. Lietaert N.; 44. Techel A.; 45. Clabau M.; 43. De- byser J.; 47. Devos R.f 48. Davos A-I 49. Clabau M.; 50. D'Amour ivi. Serie van 5 duiven'. VermaescL A. Serie van 4 duiven: ..Desender J, Serie van 3 duivenClabau H. Serie van 2 duiven: Devos A., Verpoot E., Dehaene Th., Peutevinck M. ANGOULÈME, van 23' Juli Ï933. Af stand 005 Km. 143 Duiven los te 5.35 uur. Aankomst eerste duif te 15.40.22 uur, met een snelheid van 1000,59 m. Aankomst laatste prijs te 19.52.00 u. 54 Prijzen. UITSLAG: 1. Decanter R., Ren., 1466 fr.; 2. Cloete J., Bikschote, 77 fr.; 3. De- haeck M., Beveren, 491 fr.; 4. Donut G., Pop., 705 fr.; 5. Heindrickx C., Loo, 89 fr.; 6. Loncke M., Pop., 421 fr.; 7. Van bruwaene G., id., 521 fr.; 8. Vandenamee- le C., id., 449 fr.; 9. Dehollander Pr., Lei- sele, 230 fr.; 10. Depoorter L., Langemark, 57 fr.; 11. Cousin J., Le Bizët, 204 fr.; 12, Deplaedt L.; Pop., 140 fr,; 13. Battyri M., id., 130 fr.; 14. Colpaert A„ Ren., 16.5,50 fr.; 15. Vasseur J„ Beveren, 112 fr.; 16. Vanbruwaene G., Pop., 105 fr.; 17. Vas seur J., Beveren, 112 fr.; 18, Öesender J., Pop., 112 fr.; 19. Vanbruwaene G., id., 213 fr.; 20. Fache M.,, id„ 102 fr.';' 2Ï. So hier C., id., 101 fr.; 22. Delarighe J., West., 97 fr.; 23. Declercq A., Le Bizet, 87 fr.; 24. L'oraeve H„ Pop., 87 fr.; 25. Courtens R., Oostvl., 62 fr,;, 28. Willems E., Loö, 62 ff.; 27. Depreeuw Gebf.. Pop., .52 fr,; 23. Roffiaen J., id., 52 fr.; 29. Dave M.-J., 31 fr.; 30. Courtens R., Oostvl., 22 fr.; 31. Dallequin M., Pop., 12 fr.; 32. Labey A., Watou, 12 fr.; 33. Sansen Ch., Pop., 22 fr.; 34. Lava A., id„ 22 fr.; 35. Patou E., Ren., 22 fr.; 36. Lambert J., Langemark, 9 fr.; 37. Peutevinck M., Pop 33. Knockéert L., Kemmel; 39. Deseamps A., Pop., 10 fr.; 40. Knóckaert L., Kemmel, 94 fr.; 41. Pat- tou N., Vlam., 10 fr.; 42. Catteeuw G., Sta- vele, 10 fr.; 43. Vandërmariierè M., Ren., 10 fr.; 44. Devos R., 10 fr.; 45. Clabau H., 10 fr.; 46. Fache M., 10 fr.; 47. Ryon M., Abeele, 10 fr.; 48. Courtens R., Oostvl., 10 fr.; 49. Verhaeghe P., Abeele, 10 fr.; 50. Ryon M., Abeele, 10 fr.; 51. Fache M., 10 fr.; 52. Creus A., 10 fr.; 53. Desender J., 10 fr.; 54. Vanbruwaene G. en P., 6 frank. Serie van 4 duiven: Fache M. Serie van 3 duiven: Courtens R. Serie van 2 duiven: Vanbruwaene G., Knóckaert L., Verhaeghe P. STAD IEPER PCULIEN ZATERDAG 5 OOGST. 6 u. 's avonds, klokgelui uit de torens der kerken van leper. 7.45 u., Openingsplechtigheid der Jubel feesten, in St-Maartens. 8.15 u., De Geestelijkheid" begeeft zióh naar 't Belfort, waar het tdeuwe beeld van O. L. Vrouw wordt onthuld door den Heer Burgemeester en gewijd door Z. E. H. Deken. De plechtigheid besluit met het Tuin daglied. ZONDAG 6 OOGST. Met blijde geestdrift wordt in de stad leper de groote dag verwacht en voorbe reid, 6 Augustus. De Heer Gouverneur H. Baels en acht Eisschoppen en gemijterde Abten zullen de plechtigheden met hun tegenwoordig heid vereeren. Ziehier het algemeen Programma: 9.30 u., Pontificale hoogmis opgedragen in St-Maartens door Z. Hoogw. Exc. Mgr. Lamiroy. Uitvoering der driestemmige Mis van Cesar Franck en van Haëndels Al leluia door het gemengd zangkoor van St Maartens, met begeleiding van orgel en orkest. Te 2 y2 u., Optocht der H. Hartebonden, in vier stoeten tegelijk opmarcheerend naar de Groote Markt. Elke stoet wordt voorafgegaan door een muziekkorps. Stoet I neemt plaats aan de Diksmuide- poort. Stoet II wordt gevormd aan De Bascule»; Stoet III bij de Rijselpoort; Stoet IV op de Statieplaats. Te 3 u., op de Groote Markt: Toespraak door E. P. De Clippele, S. J.; Pontificaal Lof, Toewijding van de stad door dén Heer Burgemeester, zegen met het Aller heiligste. Te 4 u., KTTi Nog eenige nieuwe toe- RÉI stellen en toebehoorten ver- Ppl kocht in soldeen met waar- Ka borg aan echte spotprijzen. §É|j Profiteert ervan K'-' 'J 't zijn de laatste. 32, Casselstraat, POPERINGE. ter eere van O. L. Vrouw van Tuine, Patrones der stad leper. Het eerste deel: leper's Tuindag (1383) brengt ons een schitterende herinnering aan de dagen1. van hét beleg; 2. van den nood; 3. van de verlossing der -stad, door de voorspraak van O. L. Vr. Het tweede deel: Oud leper huldigt Maria vertoont ons, door de eeuwen heen, de trouwe devotie der stad tot haar mach tige en geliefde Patrones. In het derde deel: Nieuw leper huldigt Maria komt het hieuw leper met al wat het nog bezit aan kunst en kostbaarheden, O. L. Vrouw vereeren. Te 7 u., plechtige Te Deum en Tuin daglied in St-Maartenskathedraal. (Volledig programma drukken we aan staande week). Wegwijzer. De Jubelprocessie zal 'gaan langs de volgende straten: de Lest, Boterstraat, de Stuersstr., Maloulaan, El- verdingestraat, Boezingestr., Surmonstr., Cartonstr., Lange en Korte Torhoutstr., Groote Markt, St Jacobsnieuwweg, Hond- str., Buklcerstr., Pateelstr., Rijselstr., Neer- markt en Leet. Vroege Mis. Op 6 Oogst zal er om 4 u. en om 5 u. eene H. Mis in St-Maartens gelezen worden, opdat eenieder van 's morgens heel vroeg zijne plichten kunne kwijten en zich met het krieken van den dag aan het noodige werk der versiering kunne wijden. AANPLAKBRIEF Overal, in stad en te lande, ook In het buitenland, prijkt de heerlijke aanplak- brief, waardoor de stad leper de Jubel feesten van O. L. Vr. van Tuine en haar toewijding aan het H. Hart aankondigt: de sierlijke silhouet van Halletoren en Kathedraal op grijzen achtergrond, met daarop schril afgeteekend 's stads wapen en het kenschildje der Bonden van het H: Hart. Die smaakvolle en stemmige aanplak- brief is het werk van onze stadsgenoote Juffr. Marie-Antoinette Lernould. 'n Hartelljken proficiat! Niet weinigen, hier in stad, hebben het verlangen uitgedrukt dien mooien aan- plakbrief te bezitten. We zijn gelukkig te kunnen melden dat nog enkele exempla ren voorhanden zijn. Te bestellen, tegen den prijs van 10 fr. bij den heer Boudrjr- Temperman, Meenenstraa S39BBB3SSBBBQBSnE3BISX&2S3B3B DE VERBROEDERING POPERINGE op de Vernieuwde Plantaard appel en uit Holland. Alles in geloode zakken met keuringscertificaat. Vroege Esterlingcn per 100 kilos 70 fr. Geldersche Mrnzen 65 fr. Donkere Industrie 60 fr. Poolsche en Duitsche Industrie 50 fr. 'Naam en Voornaam Geboorteplaats en datum Landbouwschool gëtal punt van GROOTE ONDERSCHEIDING. Voor uwe bestellingen wendt U tot het gekende huis of tot een mijner agenten. NESTOR LIÉTAERT Ieperstraat, 100, Poperinge. IN DE LILAS BRETEUIL, van 21 Juli 1933. Af stand 138 Km. 180 Duiven los te 6.01 uur. Aankomst eerste duif te 7.54.46 u., met een snelheid van 1213,56 m. Aan komst laatste prijs te 8.05.54 u., met een j snelheid van 1111,43 m. 50 Prijzen, j UITSLAG: 1. Devos A., 203 fr.; 2. In- tervuyst D., 75 fr.; 3. Handtpoorter H., 152 fr.; 4. Hofiaek L., 75 fr.;; 5. Vande voorde 30 fr.; 6. en 7. Vermeesch A., 15; en 15 fr.; 8. Deraedt M„ 5 fr.; 9. Clabau L., 30 fr.; 10. Legrand C., 98 fr.; 11. en 12. Werquin J., Watou, 15 en 30 fr.; 13. Desender J., 30 fr.; 14. Lenoir O., 114 fr.; 15. Desender J., 30 fr.; 16. Werquin J., 1 15 fr.; 17. Lenoir O., 50 fr.; 18. Lietaert F., 50 fr.; 19. Devos J., 30 fr.; 20. Pou seele M., 30 fr.; 21. Decoker J., 30 fr.; 22. Jandevoorde C., 5 fr.; 23. Lenoir J., 57 fr.; 24. Amez A., 15 fr.; 25. Vermeesch A., 15 fr.; 26. Dobbelaere J., 15 fr.; 27. Van- i denbroucke L., 30 fr.; 28. Roffiaen J., 74 fr.; 28. Debeir J., 15 fr.; 30. Vermeesch A., 70 fr.; 31. Debeir J., 15 fr.; 32. Lamond G„ 30 fr.; 33. Intervuyst D., 13,50 fr.; 34. Vermeesch A., 5 fr.; 35. Geldhof C., 30 fr.; 36. Desmadryl M., 30 fr.; 37. Lenoir J., 30 fr.; 38. Denut G., 13 fr.; 39. Roffiaen J., 5 fr.; 40. Deheegher A., 5 fr.; 41. Denut G., 5 fr.; 42. Debyser J., 5 fr.; 43. Barbry C., 5 fr.; 44. Vandevoorde L., 5 fr.; 45. Keignaert H., 5 fr.; 46. Vandevoorde C.; aBaBiSISaBSBBBBBBiMIBaaSBHiaBSSlB Dan snokt hij aan de leidsels van den ezel en: Dju! Grijze, Dju! Zoo langs 's Heeren wegen verdient Musch zijn brood. Hij zit er warmtjes in. Hij heeft zijn eigen huis met stal en schuur; een boomgaard wel drie bunders groot waar honderd witte leghorns hun voedsel scharrelend zoeken, bij den No taris geld en titels. Vroeger was dat niet zoo. Vele magere jaren heeft Musch door worsteld. Tot in 1914 was het armoe sta bij. Maar de oorlog bracht mirakuleuze dingen. Het geld werd hem in den schoot geworpen gelijk trouwens vele boeren. Het was niet meer noodig dat hij zijn graan en zijn aardappelen naar de stad voerde, de stedelingen kwamen het zelf halen en betaalden fenomenale prijzen. Voor Musch was dat een mirakel, gelijk de wonderbare vischvangst of de verme nigvuldiging der brooden. De boeren had den het zoolang slecht gehad dat God me delijden met hen kreeg en hun die vele vette jaren toezond, die nu nog nasleep ten... Iets na den middag wanneer de klien- ten bezocht zijn, keert Musch op zijn kar- reke gezeten huiswaarts. Het geld rinkelt in d#lederen tasch. Dat stemt hem droe vig. Wat kan ik er mee doen? bevraagt hij zich mismoedig. Voor wie heb ik ge werkt? Indien het eenig kind dat mijn vrouw me destijds schonk nog in leven was zou dat heelemaal anders zljnl Wat een kerel zou dat nu reeds geweest zijn! Niet aan denken, Musch, niet aan den ken, anders wordt ge zot. Oh, Grijze. Op de kruisbaan, niet ver van zijn huls, houdt hij ellcen dag stil, iets wat hij vroe ger nooit deed en treedt binnen in Het huis ten halveSteeds aan dezelfde ta fel, voor een venster met verscheurde gordijntjes, neemt hij plaats. Geen ziel is in de herberg op dit middaguur aanwe zig. Hij hoort het gekletter van vorken Coiffeur voor Dames en Heeren Groote Markt, 8, Poperinge Groote keus van alle COIFFEUR- en REUKARTIKELEN zooals reuken, poèders en Eau de Cologne van de meest gekende mer ken L- T. Piver, D'Orsay, Houbigant, Bourgeois, enz. Crème Tokalon, Houbigant, Simon,'Dada (met pre mie), Chardain, La Velouty de Dixor, enz., enz. De Dépilatoire Samson en alle merken van Haarverwen. Ook te verkrijgen: de beste Scheer messen en Haarmachienen. met ga rantie. Voor uwe nuttige geschen ken zooals: Saccöchen, Portemon- nais, Colliers, enz., wendt U tot het zelfde huis. Ook alle herstelling. Komt zien en vraagt onze prijzen, zonder eenige verplichting. Heden Zondag, 30 Juli, DOURDAN (oude duiven), bij Maurice Devos, en BRETEUIL (jonge duiven). THE STUDENTS' HOME CHAT Juni-nummcr. Het Juni-nummer van dat maandblad is in hoofdzaak gewijd aan de Britsche Koninklijke Familie. Immers zoowel de Britsche Vorst als de Prins van Wales hebben hun geboortedag in die maand. The Students' Home Chatis zooals zijn naam zegt een tijdschrift vooral bestemd voor hen die Engelsch kennen of het stu- deeren... of het gestudeerd hebben. Het is rijk geïllustreerd en bevat allerhande begrijpelijke nieuwsjes en vertellingen die den lezer met het leven in Engeland ver trouwelijk maken. Abonnementsprijs: 16 frank per jaar. Proefnummers kunnen bekomen worden op het adres: The Students' Home ChatDeken Delaere- straat, 1, leper. in de steenen borden. De familie is aan het noenmaal. Eh! Bazin! roept Musch. Hij hoort het verschuiven van een stoel, het sleffen van twee loshangende of te Wijde sloefen en een struieche vrouw ver schijnt in de deuropening. Muschke, groet ze lachend. Een export, Bazin. Ze veegt haar handen af aan haar blauwen schort. Goê weer, eh? tracht ze telkens een gesprek aan te knoopen. Maar voor alle antwoord knikt Musch slechts efkens met het hoofd. Hij drinkt, drie, vier glazen bier kort achtereen uit en zijn oogen staren naar buiten. Niet naar den ezel, die met han genden kop en gelaten in zijn lot langs de straatkant staat niet naar het huise- ke schuins over waar in het zand een paar kinderen aan het spelen zijn niet naar de auto's die af en toe over den steenweg voorbijsoezen, neen, zijn oogen blikken weg over de velden die breed open liggen in heete zonnezegening, naar den plom- ben vierkantigen kop van den kerktoren die boven de boomen uitkijkt en in welks schaduw zijn vrouw rust voor altijd. Nog een export, Bazin, bestelt hij. Ja, Muschke. Half nanoen haalt Musch 'n handsvolle rinkelend geld uit zijn lederen tasch en regelt zijn verteer. Dan waggelbeent hij de deur uit, onder de herhaalde dankbe tuigingen van de vrouw. Zoo ging het weer vandaag. Maar bui tengekomen schemeren zijn oogen van het felle zonnelicht dat tegen den gevel der herberg uiteenspetst. Dag, Muschke, groet hem een vrouw- mensch die haastig voortstapt, een bundel aan haar hand. Een oogenblik staat Musch verwonderd stil. Zijde gij dat Hza? Van waar komde gij? Dju, Grijze. ALLERHANDE ETIKETTEN voor allen handel, gedrukt of ongedrukt, ook in celluloid, voor uitstallingen van vleesch en kaas, met afzonderlijke letters in been, bij SANSEN-VANNESTE, Gast huisstraat, 15, Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 7