HALTLA! DE OOIEVilB 1 in de Élsine Wins! 5 machienen Beter vinden? kswi Onmogelijk! Au Roi du Caoutchouc ANKER BEERINOEN CO M I B EL Het goede adres OKKASIE-AUTO E. DOBBELS, Bruggestr. 3, Popsrlnge Matrassen BBEDK-4 BUIKBANDEN Aan onze Klanten Landbouwers Nijver mm SPAARKAS Hypotheekplaatsingen I jfabrieh van Matrassen VERDONCK-MINNE, ZONEN SPECIALE MOTOR Firma Stevens Gebroeders i S NAAI- MACHIENEN de Beste I -rri kolen -stt HENRI VANRULLEN §1 WIJNHANDEL SINT LEO'S COLLEGE LANDBOUWERS EN HANDELAARS A. B. C. De Beste Dieselmotor Een paardekracht voor 0 fr. 14 ra Voor Uwe VERPLAATSINGEN CORNETTE-SABBE WIELRIJDERS, OPGEPAST Anglo - Belgian Company ]39, Nijverheidskaas,Gent. VROUW We VANDERBEKE GOEDE PERMANENTE WELLA GELDLEENINGEN SNIJKURSUS ZOMERTRAAN 750 a 3000 frank BELANGRIJK BERICHT PERMANENTEN MET BOOM WERVIK' Jf9pothe(»aipe 5e^e99^n95^Qnk Cï). Grondpandobligatiën KASBONS I GROOTE KEUS VAN MEUBELPAPIER 0. ALLEGAERT-V/AERENBORG MISGROEIINGEN IEPER HUIS BRYANT, 24, Meenenstraat, IEPER. LIJKKOETS-CORBILLARD VOOR UWE Maalderijen, Houtzagerijen en andere stofferige lokal U aan bij de FIRMA STEVENS-PATTOU 4 ZONEN™™' Ich>» voor deze Firma speciaal vervaardigd, aan alle teknische verpic i voldoende, bultenwaartsche ventilatie onnoodiq Cok Alle Landbouwmachlenen, Brandkasten, y/a mel Vet,,., machienen, Zaaimachienen (nieuw model Malers (nieuw model op billen en oliebak. Hoofdagent van Cylinder FEYS. De Firma STEVENS is het eenig Huis der Streek dat installaties van EJectriciteit uitvoerd. U hebt er dus alle heiF U te wenden bij de n8 IEPER - Tel. 249 Poocomoe volledige POPERINGE - Tel o4| VERWEN IN ALLE KLEUREN DAGELIJKS KOMEN BEDANKINGEN TOE. - LEES DEZE: Go fïeganmantaïa, GEfeapdienepi en halve Seizoenen IEPEIÏ, Tempelstra&t, 4. KQOi i UW SCHOOLGERIEF bij Sansen-Vanneste, Algemeen en eenig Vertegenwoordiger voor gansch Belgie: \(i i J. Verhaegh*- Debaets Steen dam, 38, Gen Tel. 13663 HOOFDAGEN 7 ooor de Streek JWAUR. VEItDOENE, Rijsselstr., 61, leper. (Van onzen bijzonderen Correspondent.) Voor uw keuken gebruikt M. VANDERGHOTE CITÉ LIGY 196 IEPER FABRIEKEN WERVIK opgericht in 1849. BASTIEREN (Bachen) in alle grootten. PAARDENDEKSELS in XOILE, Darmen voor Brandspuiten, enz. Eerste kwaliteit Voordeelige prijzen. Vert.: Herman van BATENBURG, 28, Elverdingestraat, leper. H. CUVELIER Fils HAUBOURDIN (Noerd-Frankrijk)g Vertegenwoordiger voor POPERINGE en OMSTREKEN ALBERT BAERT Noordstraat, 13, POPERINGE Potterierei, 11, BRUGGE. Volledige Moderne Humaniora. Handels- en Wetenschappelijke afdeeling. Verzorgde keuken. - Luchtige slaapzn'cn. Matige prijs. Het College besteedt een bijzondere zorg aan de voorbereiding tot alle Staats examens zooals blijkt uit dé prachtige uit slagen der studenten gedurende het laat ste schooljaar. Onder meer: Examen voor Kantoorklerk: Ongeveer 3.200 mededingers voor 77 plaatsen: De leerlingen van St Leo hebben de 1', de 8", de 28" en de 54° plaats bekomen. Examen van Technisch Commies: 820 mededingers voor 39 plaatsen. De leer lingen van St Leo hebben de 3°, de 4°, de 20e en de 26° plaats bekomen. Wilt ge ter trouwe GOEDE HASTIE- REN voor op autocamions of voor den oogst, wendt U bij C. MIJNGHEER, Vlamcrtinge. Daar alles ten huize gemaakt wordt, zonder tusschenpersonen, kan het diens volgens aan de voordeeligste prijzen ge leverd worden. Men HERVERFT en HERSTELT ook oude bastieren. Bij hem zijn ook altijd OKKASIE RIJ TUIGEN en HARNASSEN te koop. IEPERSTRAAT, 130, VLAMERTINGE. WETENSCHAPPELIJKE AFDEELING Het voorbereidend jaar gehecht aan de speciale scholen der Universiteiten wordt niet vereisent van de leerlingen die hun ne studiën op het College eindigen. HANDELSAFDEELING Diploma n Boekhouder en Reken- plichtige. De leerlingen worden tot alle Handels- en Nijverh idsbedieningen voorbereid. INTERNAAT EXTERNAAT EMIEL DECROCK, Statie, POPERIN GE, brengt ter kennis aan het geacht publiek dat hij alle reizen aanvaardt, naar binnen of buitenland, alsook Brui loften, met prachtigen nieuwen Autobus van 20 tot 32 plaatsen. ■anaaaBanaBBBBBsasiBDSiaMi Statieplaats - IEPER - Telefoon 50 AANNEMER VAN ALLE VERVOER. Luxe-Auto voor ceremonien en uitstappen Luxe-Autocars van 15, 20 en 32 plaatsen Alle verhuizingen per autowagens. NAAR ALLE LANDEN. Auto-lijkwagen voor begrafenissen. ass BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 13.600.0C9 fr. INTEREST DER SPAARBOFKJES 3,60 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens duur der belegging. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD M. Bar. Jean Cogels, Voorzitter. M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: M° Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: J. Tahon, Gem.-Secr. Oosvvleteren: A. Van Houtte, Gem.-Secr. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gatrystr., 41, Brus. Ploegsteert: V. Menet, 109, rue d'Arment. Roesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet. Westvletercn: M° Wed. J. Quaeghebeur. IB9BBBHBBBBBH9BBBBBBBSÏB9BBBB EN BEMINT UW PROFIJT, 'T IS CRISIS. Alle grootten van af 8 p.k. Fabriek Belgisch Fabrikaat Men vraagt plaatselijke vertegenwoordigers TE KOOP bij LEON ROSSELLE Veurnesteenweg, 93, leper; OLIFANT- EN ALLE ANDERE IJZE REN PLATEN, beton, ijzer, Duitsche ciment en oude Brabantsche pannen; alsook goede palang met ketting. IN DE VIER SEIZOENEN en ZOON Casselstraat - 7 - Poperinge 'Vooraleer U een Rijwiel koopt, komt zien naar het oud gekend huis P. VERFAILLIE Meenensteenweg, 115, leper. OPGEPAST! Het is wel de tweede rijwielmakerswinkei komende van leper. Daar zult U alle keus zien van vol- komende nieuwe rijwielen voor Heeren, Dames en Kinderen, koes- en halfkoers- velos, verkocht met 5 jaar waarborg op faktuur. van 395 tot 530 frank. Okkasiën aan 150 tot 250 frank. Nieuwe en okkasie ACCORDEONS en NAAIMACHIFNEN. Alle herstellingen. Zoo gij tevreden zijt zegt het aan uwe vrienden. Zoo gij niet tevreden zijt zegt het aan P. Verfaillie, 115, Meenenstraat, leper. Alle Zondagen en Feestdagen open tot 6 uur 's avonds. MBUHBBssaMaMBBBauRBiiMH WOL EN KATOEN voor breimachien, steeds stock in 2/28 en 3 '28 tegen de voordeeligste prijzen. Op aanvraag wordt U kosteloos kleu renkaart en prijslijst opgestuurd door de N. V. «De Nachtegaal», Breigoedfabriek. HANDEL IN BREIGARENS, Eynestraat, 23, OUDENAARDE. SPEELKAARTEN ten Bureele dezer. MAGAZIJN VAN GEMAAKTE KLEEDEREN. Damesmantels, Zomerroben, Blousen, Rokken en korte Frakjes. NERGENS MEER KEUS VOOR GROOT EN KLEIN. De Corsetten D.W. in alle maten. KOSTUMEN VOOR MANNEI EN KINDERS. Zorr.ervesten en Broeken. Bureelschorten - Fantasiebroeken. Men vindt hen de Woensdag, met een overdekt kraam, te Veurne, op de Markt, alsook te leper, op de 'Markt, den Zaterdag. MAGAZIJN OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN. SLECHTS AAN 50 FRANK BIJ JOSEPH ACKE-CAILLIAU, Dikkebuschstw., 132, leper. Tel. 142. Gelieve dag en uur op voorhand te vragen. MEVROUWEN, wilt ge een aan den Iaagsten interest. Inlichtingen kosteloos. Langestraat, 92, BRUGGE. PERMANENTE voor slechts 50 frank? Wendt U tot het MARG. SIMOEN-GADEYNE, Veurnestraat - 24 - Poperinge. Gelief dag en uur op voorhand te vragen. BHEEEBasiSSEeSSEBESasaiSaEEigBB HUIS BOLLAERT-DEGRAEVE Maloulaan, 45, leper. - Tel. 498. 't Gezondheidssnaifje Is Uw neus ver stopt? Zijt gij ver snuft? Wilt gij eens heerlijk niezen en Uw brein opfris- schen? Koopt dan voor 4 frank een doosje Poeder OPO Akker, overal verkrijgbaar. 12, Boterstraat, leper Beroepsleergangen voor Da- men, gegeven door Leeraar aan de Beroepsschool. Diploma na kursus. Patronen naar maat. TTVCLU/UJ - Harden en slechten afgang speen, Vuiren mond, rïekenden adem, slechte spijsvertering, achterblijven, pijnlijke en onregelmatige maand stonden worden aanstonds geregeld door de GELE PILLEN van APO THEKER MULLIE. DE GELE PILLEN purgeeren het best. DE GELE PILLEN purgeeren zonder pijn. DE GELE PILLEN 's avonds genomen geven gezondheid en lang leven. DE GELE PILLEN in alle Apotheken, 6,00 frank de doos. WEIGERT NAMAAKSELS. Eenige fabrikant: APOTHEEK MULLIE, Beestemarkt, HALLE, (Brussel) Vf' .mi.-■ ----- HUISMOEDERS, KLEERMAKERS cn KLEERMAAK TERS Rechtstreeksche verkoop van N^aima- chienen Gritzner, Bury en Adler; 20 goedkooper dan de concurrentie, daar er GEEN AGENTEN tusschenkomen. ALSOOK allerbeste keus van nieuwe modellen Waschmachienen. Gewaarborgde herstellingen aller mer ken, vervangstukken aan d<; laagste prij zen. Wendt U in volle vertrouwen bij HONORÉ VAN LERSBERGHE VLAMERTINGE HBBBBBBHBBBBBBBSBBBHBaBBaaa Om uwe gezondheid te herstellen en zware ziekten te ontgaan, neemt de KRACHTEN van den (wettiglijk gedeponeerd merk) onovertroffen, fijn van smaak, die uwe lichaamsorganen en gestel gezond maken en versterken. Prijs: 25 frank de literflesch (1,250 kgr.) aan prijs der ziekenbonden. Uitleg bij de flesch. Een enkele flesch voldoet tot overtui ging. Apotheek Notredame, Poperinge en bij alle Apotheken te leper. IBBBBBBSBBBEfaBBBBBBBBBBBEBBB per maanu bij U thuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien «RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grof werk, Tacquart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij RAPIDE 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19, Van Maerlantstraat. ANTWERPEN; 28. Recolettenstraat. KORTRIJK. AAN 59 FRANK. Vraagt dag en uur op voorhand. Telefoon 498. Alvorens een Aankoop, Verkoop of Ruiling te doen van een wendt U in volle vertrouwen tot het alomgekende Huis P. DEMEULENAERE-ROOSE Beverensteenweg, 75, Roeeelare Telefoon 87. U kunt er altijd allemande merken van okkasie-autos vinden, van alle modellen en merken. TEGENWOORDIG IN DE GARAGE ter verkooping of ruiling: VOITUREN 1 F. N., 4 cyl., épl. type 32, t'jaar 1932, supersport. 6 cyl., 5 pi., 1931, 4 deuren. 6 cyl., 5 pl., 1931, 4 deuren. 4 cyl., 5 pl., 1931, 4 deuren, type C 4. 6 cyl., 5 pl., 1930, 4 deuren, type Standard. 4 cyl., 4pl., 1929, 4 deuren, 6 H P. 4 cyl., 5 pl., 1928, 4 deuren. 4 cyl., 5 pl., 1927, 4 deuren, type 52. 4 cyl., 5 pl., 1927, 4 deuren, type B. 14. 4 cyl., 4 pl., 1927, 2 deuren. 1 Dion-Bouton 4 cyl., 5 pl., 1926, 4 deuren. CAMIONS 1 Berliet, 3 T., 1929. 1 Chevrolet, 2 T., 1929 (chassis). CAMIONETTEN. 1 Chevrolet, 1000 kgr., carrosserie hors usine, gesloten, 4 cyl., 1928. 1 Renault, 1000 kgr., 1926. AUTOBUS. 1 Chevrolet, 18 zitplaatsan, 1929, in zeer goeden staat. Voor alles wat J noodig hebt in: SLAAPKAMERS EETPLAATSEN Alle aparte MEUBELS ENGELSCHE BEDDEN MATRASSEN ZETELS CLUBS SPIEGELS KINDERRIJTUIGEN Wollen katoenen DEKENS Gewatteerde BEDSPREIEN NAAIMACHIENEN WASCHMACHIENEN Mits een kleine verhooging kunt U ook alles bekomen met gemak van betalen! Huis 19-21, G. Lecoutere-Couvreur OOIEVAARSTRAAT, 19-21 Spreekdr. 218 Komen g - Vraagt heden nog onze prijslijst - 5% korting voor Kroostrijke Gezinnen - - en zending overal vrachtvrij. - - 19, ARENRERGSTRAAT ANTWERPEN Tel. 254.42. - Handelsreg. Antwerpen, 74. - Postcheck 8468. intrest naar gelang den termijn van plaatsing. met notarieele akte. AL de gelden aan de H. B. B. toevertrouwd worden uitsluitend geplaatst op 1" Hypotheken (1° Rent). Voor verdere inlichtingen zich wenden tot onze Agenten: POPERINGE: J. Vandermarliere, Ieperstraat, 55; BRIELEN: Jerome David, Gemeente-Sekretaris; DRANOUTER: Mevr. Fl. Houwen, Hooghofstraat; EESEN: Maur. Debruyne, Handel:. Di ksmuidestraat, 67; ELVERDINGE: Mevr. M. Gadeyne, Veurnestraat; - LOKER: Mevr. Cam. Dumon, Dorpplaats, 28; LOO: M. Ghyssaert, Breydelstraat; MERKEM: H. Van Remoortel, Kouterstraat; MOORSLEDE: G. Masschelein, Breulstraat; VEURNE: G. Declerck, Brouwer, Kaaip laats, 6; WOUMEN: J. Devos-Vallaeys, Handelsreiziger; ZONNEBEKE: Prosper Windels, Koster. HOOFDAGENT: M. MAURICE BAERT, Van den Peereboomplaats, 37, IEPER 1 Hupmobile 1 Chevrolet 1 Citroen. 1 Buick 1 Renault 1 Peujeot 1 Chrysler 1 Citroën 1 Impéria BIJ SANSEN-VANNESTE. GASTHUISSTRAAT. 15, POPERINGE lEISaiSBSBEgEBESHaaaEBBSHSaSBBBlBïiBaBHBBSaBSBBBHBESfflBeEEa RIJSELSTRAAT - 5 - IEPER. V Gemaakte Mans- en Kinderkostumen Zwarte kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Demi- Saisons Fantasiebroeken vanaf 20 tot 200 fr.; Marinekostuumtjes voor jmgens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkost: Tien in pane, Engehcli leder en kat >en; Sportbroeken (culottes) «Bedford», pane, katoen en ieder; Lederen vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Damen aan de voor deeligste prijzen daar zij in huis gemaakt zijn; alsook groote keus van Leder; Salopette, Casquen en Handschoenen in Ieder; Groote keus van Trench-Coats in wol en katoen vanaf 130 fr. met uit- neembare voering; Mans- en Vrouwregenmantels en Pc- iirinen. Cache-poussières Joor groot en klein; Groote hoeveelheid STOFFEN naar de laatste mode aan de voordeeligste prijzen, Groote keus van PLECHTIGE-COMMUNIEKOSTUUMTJES vanaf 100 frank. ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT. TEL. 248 in beste erin, inlandsche wol, wol en fioconwol, kapok, pluimen, konijnhaar en erin végétal ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN OM 1 UUR. 7 VOOR ORGANEN EN ALLE AFWIJKINGEN VOOR ZWAARLIJVIGE PERSONEN ORTHOPEDISCHE APPARATEN VOOR RÜGGRAATMISGROEIING KROMME BEENEN STOMPVOETEN H. SERRUYSLAA N, 7, OOSTENDE KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN TE: SlOSlSEgDl Ieder 2* en 4° Zaterdag der maand, in ons bijhuis: Korte Torhoutstraat, 16, van 9 tot 11 uren. P T 1 D FJ P Dcn Zondag van ieder maand, in 't Hotel de France, Statieplaats, van 9 tot 11 uren. BREE SPECIALE VOORWAARDEN. Laatste model «METEOR en REX JACQUARD». Voor ALLE BREIWERK, effen en fantaisie. Kosteloos aanleeren. Krediet of komptant. WERK VERZEKERD OP KONTRAKT. Waarom gewacht?? Werkt t'huis. Vraagt kosteloos kataloog. Vermindering van 5 op alle machienen genonei vóór 15 Juni. BIJHUIS: 192, ROES* MIESTRAAT, IZEGEM. (AUTO) FLORENT DUMORTIER, autover huurder, Statie, POPERINGE, maakt kenbaar dat hij alle lijkenvervoer en begravingen aanveerdt in stad en in omliggende en deze uitvoert per Autobussen in alle grootten. AUTO-CORBILLARD Ook beveelt hij zich aan voor alle reizen per Auto-taxi of Autobus. Luxe-autos voor Bruiloften, Doopen, Eere-Communien en alle andere Ce remonien en Feestelijkheden. STOOMVERWEKIJ NIEUWWASSCHERIJ DROOGKUISCHEEIJ Telefoon: Poperinge 110. I*. I mm. ~m. mm. "7 M Xft i M* A It S flltaM 1 «Ch( bij van BRUGGE, Nieuwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken, zonder losdoen. Meubelstoffen, binnen versiering. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOR: POPERINGE: M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDE: Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat. MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Bepoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat, 12. Genezing zonder Operatie, Ge» vaar noch Tijdverlies, door toe» passing dag en nacht zonder gevaar of ongemak der nieuwe wetenschappelijke toestellen der Specialisten-Breukmeester» DUMONCEAU. DE EENIGSTE VIJFMAAL GEBREVETEERD: ZES DIPLOMAS, GOLDEN MEDALIES Brussel 1910; Gent 1913 en 1923; Lyon 1914: Antwerpen en Luik 1930. Bekroond voor verdienste met EERETEEKJ5N Gouden Medaiie der Kroon orde Jurylid en buiten wedstrijd TENTOONSTELLING, Vincennes, Parijs 193L GENEZEN VAN BREUK: Frans Noets, Beversluis, 18, Rotselare: Jongen van 13 jaar, genezen 2 breuken Desmet, 19, Sergaent DebruynestrCureghem: dochter genezen 2 breuken; Charles Louis Faut, St-Leonardstraat, 18, te Thol- lembeek; Henri Mestdagh, te Beernem; J. Bt Vandenhoute, Asbselc-As- sche; J. Borremans, te Hofstade (bij Aalst); Victor Lambrecht, St straat, 24, Oudenburg, allen volledig genezen van breuken. DARMUITSTORTING Vrouw J, Begeman, 13, Rue d'Enghien, Brussel: na verval van operatie was van zware bulkbrehk aangetast, door toepassing van ons Speciaal Breukgordel, op een jaar volledig verdwenen; Vrouw Hen« Dèclercq, (Kijkuit) Beernem: was van buikbreuk kinderhoofd groot aangetast eo onbekwaam nog te werken, door toepassing van ons toestel, breuk gansch binnen en doet nu alle werken van landbouw zonder eenig ongemak; Mme Snauwaem landbouwster te Zedelghem: op 1 jaar genezen van zware navelbreuk. MAAGZAKKING M. Fastre G., 52, Avendoren, te Thienen, maag was volledig gezakt, clo,°tr toestel gansch op plaats gebracht, eet en drinkt nu zonder stoornis, heeft vak van tnanchinist op den ijzerenweg kunnen hernemen. M. Simon Alphonse, Haut de Bomel te Namen, spoorwegbediende, op 1 laa' genezen van maagzakking, is 10 kgr. verzwaard. M. Jules Decousemaecker, Rue Cloutier, 3, te Roux, genezen van dubbel breuk, alsook van maagzakking, eet en drinkt zonder stoornis en voeh niets meer. M"' De Kezele, te Knesselaere en M. Julien Closset, Vissegatstraat, 47, Erps* Querbs, volledig genezen. BREUKLIJDERS: MAN VROUW en KINDEREN: Wilt gij zooals die Pg] sonen dadelijke nulp en verlossing bekomen: Trengt dus bezoek dat TELOCS is en U tot NIETS VERPLICHT aan de vermaarde Breukmeesie Specialisten der FAMILIE DUMONCUAU. Specialist Professor DUMONCEAU ontvangt van 9 tot 2 uur te: KORTRIJK: de 2° en 4° Maandag der maand, Hotel des FlandresStatie. YPER: den 3° Zaterdag der maand, Hotel du Nord 63 Statiestraat. POPERINGHE: 2° Vrijdag, Hotel Palace Yperstraat. pg Vraagt Kosteloos uitlegboekje met bewijzen van genezingen, 65-67, B LA MEUSE, BRUSSEL. RAADPLEGEN IN ;T VLAAMSCH; VOLLEDIG KOSTELOOS. S zijn bekend de beste,de schoonste en goedkoopste 55 BIJHUIZEN IN BELGIE. krnrtT." lering» J- U O* fÖ B1 *<y 0 0

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 8