De waarde der Katholieke School ONLUSTEN IN CUBA De strijd om de Zuid-Amerikaansche markten KATHOLIEK NIEUWSNOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. Boekbespreking STORT 7,20 FRANK Bestaat er een onzijdige school Broedertrouw AanEduard en Frans VAN RAEMDONCK,herdacht bij de XlV'IJzerbedevaart Dl KSMUID E XIV6 Ijzerbedevaart op Zondag 20 Oogst 1933 ZONDAG 20 OOGST 1933. "DE POPERINGENAAR Uitgever SANSEN-VANNESTE POPERINGE Telefoon N' 9. - Postch. N' 15.570 ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post). In 't Land 18,60 fr. Frankrijk 35,— fr. Congo, Engeland 40,— fr. Amerika, Canada en an dere landen 60,— fr. TARIEF VOOR BERICHTEN; Kleine befichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1" bi. per regel 2,50 fr. Berichten op 2' bi. per regel 1,75 fr. Berichten op 3° bl. per regel 1,50 fr. Rouw ber. en Bedank, (min.) 7,00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Economische Vraagstukken j De gevolgen ontstaan uit de oneven wichtigheid die er heerscht tusschen voortbrengst en verbruik, en die we cri sis noemen, laten zich in de nieuwe landen van Zuid-Amerika niet minder scherp gevoelen dan bij ons. Verminde ring van den uitvoer en prijsdaling der bijzonderste voortbrengstprodukten zooals koffie, rubber, graan, vee, enz. hebben den levensstandaard, die al niet hoog was, nog verder naar omlaag gedrukt. Dat de Staatsfinancies daarbij jammer lijk in wanorde geraakten hoeft wel geen betoog. Bijna al de landen van Zuid-Ame rika hebben de betaling van hun buiten- landsohe schulden opgeschorst, sommigen zelfs hebben hun toevlucht tot muntin- flatie genomen. De onrustige politieke toe stand, die de Zuid-Amerikaansche repu blieken kenmerken, is er met de crisis niet op verbeterd. Integendeel. De revo luties zijn er nooit van de baan. In den loop van een jaar beleefde Chili niet min der dan zes revoluties. En het is een ken merkend feit dat, na zulke opstootjes, de toestand in niets verbeterd is. Zoo hebben we, in het kort geschetst, een benaderend beeld van den benarden toestand waarin de Zuid-Amerikaansche republieken verkeeren. We noemden in den aanvang de ver mindering van den uitvoer als de eerste oorzaak van de crisis die de Zuid-Ame rikaansche landen doorworstelen. Bijzon der Engeland, dat jaren lang de beste klient was, neemt tegenwoordig veel min der af. Dit komt omdat Engeland na de afsluiting der akkoorden van Ottawa zijn handelsbetrekkingen met zijn Domini ons nauwer heeft toegehaald. Niettemin denkt Engeland er niet aan zijn formi dabele belangen in Zuid-Amerika op te geven. 25 der totale Engelsche buiten» landsche beleggingen liggen in Argenti nië en Brazilië vast. Nochtans wordt de overwegende positie die de Engelschen er sinds lang bekleeden, dag aan dag moeilijker door de medewerking der Ver- eenigde Staten, waarvoor de Zuid-Ame rikaansche landen een geschikt en ver lokkelijk werkveld bieden. Ook neemt Amerika's invloed gestadig toe. Bolivië, Colombië en Chili, die over een tiental jaren heelemaal onder Engelschen invloed stonden, zijn zoa gced als gewonnen door Amerika. Alleen in Argentinië en Bra zilië handhaven de Engelschen min of meer hun posities. Voor hoelang nog? Die vraag mag op dit oogenblik wel eens gesteld worden. Want sinds de misluk king van de Economische Wereldconfe rentie verzamelen de Amerikanen al hun krachten op de verovering van Zuid- Amerika. In een vorig artikel hebben we er ter loops op gewezen dat de Vereenigde Sta ten onderhandelingen hadden aange knoopt met verschillends Zuid-Ameri kaansche Staten, meer bepaaldelijk met Argentinië, Brazilië en Colombië. Veel wordt er niet over geschreven zoodat het moeilijk is er zich een bepaald gedacht over te vormen. Het komt ons echter voor dat de besprekingen van geen leien dak jes loopen. Bijzonder met Argentinië schijnen de onderhandelingen lastig t» zijn. En geen wonder. Argentinië ver klaarde zich bereid de voorkeur te geven aan de goederen van Amerikaanschen oorsprong, indien de Vereenigde Staten meer Argentijnsch vleesch zouden invoe ren. Als men nu weet dat Amerika zin nens is zijn eigen veestapel in te krim pen en desaangaande bereid om de Ame- rikaansche landbouwers geldelijk tege moet te komen, begrijpt men licht dat dusdanig voorstel van Argentinië de Ame rikanen koud laat. Dezelfde moeilijkheid doet zich voor met het fruit. Argentinië zoekt afnemers voor zijn fruit. Maar de Amerikanen willen enkel en alleen Ar gentijnsch fruit invoeren wanneer het Californiaansoh fruit van de markt is. Maar er is in Amerika fruit te veel en de nieuwste methoden laten toe het een heel jaar door te bewaren als kwame het juist van den boom. Alles laat voorzien dat een overeenkomst tusschen de Ver. Staten en Argentinië niet zoo spoedig zal gesloten worden. En Engeland is ook nog altijd daar om een stok in de wielen te steken, als het noodig mocht blijken. Met Brazilië schijnen de onderhande lingen vlotter van stapel te zullen loopen. De Vereenigde Staten staan bijzonder sterk tegenover Brazilië. Ze zijn namelijk de grootste verbruikers van Braziliaansche koffie. Indien Brazilië aan de Amerikaan sche eischen niet toegeeft zal de koffie- invoer gecontigenteerd worden en zal Colombië bevoordeeligd worden. Colombië vraagt niet beter en toont zich derhalv® inschikkelijk. Zoover staan de zaken op dit oogenblik, al moeten we volledigheidshalve nog een privaat iniatief vermelden. Onlangs werd een. nieuwe bank gesticht met een begin kapitaal van vijf millioen dollar om den uitvoer naar Zuid-Amerika te bevorderen. Dit is in het kort geschetst het gewel dig offensief door de Ver. Staten ingezet ter verovering der Zuid-Amerikaansche markten. Dat vele Europeesche belangen er zullen onder lijden staat van nu af aan reeds vast. Ook de Belgische metaal nijverheid ziet zich bedreigd. Maar het zullen de Engelschen en de Duitschers zijn die de gebroken potten zullen be talen. Staan we op een keerpunt in de eco nomische geschiedenis. Keeren de Ver eenigde Staten zich voor goed van Europa af en concentreeren ze uitsluitend hun aandacht op Zuid-Amerika? Zullen de twee Amerikaansche werelddeelen zich economisch aaneensluiten en een blok vormen tegenover het Engelsch blok en tegenover het Fransch blok? Het is best mogelijk dat dit in de be doeling ligt van de Amerikaansche leiders. Verwezenlijkt is het, echter, nog niet. De Amerikanen schijnen er zelf aan te twij felen of het wel ooit verwezenlijkt zal worden. En daarom trachten ze hun in vloedssfeer uit te breiden tot China en Rusland... en zelfs tot de Scandinaaf- sche landen. Zag Engeland zich niet verplicht zijn handelsakkoorden met deze landen te herzien wilde het zijne posities handhaven? Bij hoog en bij laag wordt beweerd dat Amerika aan autarchie doet, het is te zeggen dat het zijn heil zoekt in afzon dering. Het voorgaande toont duidelijk aan dat dit niet waar is. Dit zou immers voor de Amerikanen zooveel zijn als vaar wel zeggen aan welvaart en voorspoed, en de heersohende werkloosheid ten deele bestendigen. De Vereenigde Staten trach ten hande sakkoorden af te sluiten en zoeken overal hun voordeel. Dat ze bij zonder hun aandacht wijden aan Zuid- Amerika, is dat louter toeval of een on derdeel van een grootsch plan ter ver wezenlijking van een Amerikaansch blokT Wie zal het uitmaken? In ieder geval, sinds de mislukking van de Economische Wereldconferentie leggen de Vereenigde Staten een groote interna tionale bedrijvigheid aan den dag... e» het staat vast dat ze hun plaats onda* de zon willen handhaven en verbeteren^ H. M. WFFKRI.AD: 35 CFNTIFMFN - «ucia 30" JAAR. Nr 34 Een zicht op het kapitool, zetel van het Cubaansch Parlement, te La Havane. Eerst nadat de President Machado zijn ontslag had ingediend en de vlucht nam kwam het volk weerom tot kalmte. De staat van beleg werd in verscheide ne steden uitgeroepen en de orde wordt thans door het leger gehandhaafd. Aanslagen worden niettemin nog ge pleegd op vroegere aanhangers van den gevluchten president en het gebouw waar het blad gedrukt werd dat vroeger Ma chado steunde werd in brand gestoken. De revolutie kostte het leven aan min stens 40 personen en een 200-tal perso nen werden gekwetst. De Heer Cespedes werd aangesteld tot nieuwe voorzitter. iaBEBBa33SEaaESiaaa333aüES!aZ)esafiSS££BaS!agreHasaBES;aïIBSSBSaa HET KANAAL LUïK-ANTWERPEN Het Albertkanaal, dat de verbinding moet daarstelien voor groote schepen tus schen Antwerpen en Luik, vordert snel. De grootsche werken gaan met veel moei lijkheden gepaard maar niets kan ze be lemmeren. Op zekere plaatsen is de vaart 100 m. breed, en wordt tot 70 meter diep gegra ven. Hier op onze plaat ziet men de door graving door Sint Pietersberg, tusschen Klein-Ternaaien en Kanne. De bermen zijn op deze plaats meer dan 70 meter hoog. BBH3BE9ilB8BaS3aaHaaa£3BB3BI3Sn3aEBB3B8aaBEBBgaS£3£HEB9a& DE STRATOSFEERTOCHT VAN MAX COSYNS. De ballongondel ontploft. Een doode en een gekwetste. Zooals vroeger werd gemeld, had den Heer Max Cosyns, gewezen helper van den Heer Professor Piccard, een stra tosfeertocht ontworpen. Deze zou eerst nog doorgaan dees jaar. De gondel werd vervaardigd door den constructeur Lhoir, uit Luik. De ingenieur Max Cosyns bestatigde echter aan de gondel eenige defecten en besloot de vlucht uit te stellen tot alles juist in orde was. De constructeur drong aan om den gon del onder proef te stellen en ten dien einde werd de gondel naar Brussel over gebracht, in de polytichnische afdeeling der Universiteit. In 't bijzijn van ingenieur Max Cosyns, van den constructeur en dezes twee werk lieden, werd de gondel met zuurstof onder drukking gesteld. Door een der werklieden werd met een hamer op den gondel geslagen waardoor een klein gaatje, dat vroeger reeds was vastgesteld, grooter werd en de gondel in drie deelen stuk vloog. De merkman die met een hamer op den gondel geslagen had werd vreeselijk verminkt en op den slag gedood, de an dere werkman werd erg gewond en de constructeur ontving enkele schrammen. Ingenieur Max Cosyns bleef ongedeerd. Joe English, de «dienende» Vlaamsche Kunstenaar op het front verheerlijkt da «BROEDERLIEFDE», j DE GEBROEDERS EDWARD (8-10-1895) VAN RAEMDONCK FRANS (24-1-1897) DEN ZATERDAG 19 AUGUSTUS Den vooravond van de XIV* Ijzerbe devaart zal er te Steenstrate, op de plaats waar de Gebroeders Van Raemdonck werden gevonden, een bijzondere plech tigheid plaats hebben. Een bijzondere traai vertrekt uit Diksmuide te 16 uur haar Steenstrate, waar, om 17 uur de onthulling plaats heeft van een monu ment, de Gebroeders ter eere, op de ge heiligde plaats, waar ze in eikaars armen liggend werden gevonden. Oud-luitenant De Ketelaere, een der leiders van den aanval in den nacht van 26 Maart 1917, tal er spreken alsook Dr O. Dambre, eveneens den aanval meemaakte. Om 14 uur terug met den tram naar Dik smuide. 's Zaterdags avonds om 20.30 uur komen al de vrienden van 't 23"-24" die Keds te Diksmuide zouden zijn, bijeen fc het Gasthof «Casino» (bovenzaaltje) hfarkt, Diksmuide. Er worden dus op den Vooravond reeds honderden vrienden oud- makkers der Gebroeders en honderden Vereerders Vlamingen te Diksmuide ver- Wacht. HEX HERKENNINGSTEEKEN OPGEPAST leder bedevaarder moet in 't be ft! lijn van zijn herkenningsteeken al- Vorens af te reizen. Te DIKSMUIDE Zelf OP 20 AUGUSTUS zal de prijs Van het herkenningsteeken uitzonderlijk 5 fr. zijn! Wie er geen heeft zal onver biddelijk den toegang tot den helden- huiae-grond ontzegd worden. ORDEDIENST AUTOVOERDERS OPGEPAST Zooais men weet wordt de ordedienst Jaar Wederom gedaan door Ganda en de VI. Wachters. Reeds van Zaterdag middag berust de ordedienst in handen van het Komiteit. Dit jaar zal streng moeten opgetreden worden, gezien de werken van in opbouw zijnde nieuwe brug op dit punt het ver keer geweldig bemoeilijken. Alle auto's die naar de kust gaan na de middag moeten hun reisweg zoo rege len dat zij te KAASKERKE aanlanden, zonder te Diksmuide te komen, daar reeds vanaf 9 uur, geen enkele auto meer over de brug mag. Verder volge men reglement verleden week hier medegedeeld. SCHIKKINGEN VOOR DEN BEDEVAARTDAG. 1. DE PLECHTIGE H. MIS begint stipt te 11 Vt uur. Het altaar zal "staan aan den achterkant van het IJzermonument. Ba zuingeschal zal de mis aankondigen. De vaandels worden nabij 't monument ge plaatst in groep. Verzoek deze niet te la ten wapperen binst het H. Misoffer en de grootste ingetogenheid en stilte in acht te willen nemen. Men is verzocht van af de aankomst te Kaaskeke of te Dik smuide naar de weide op te stappen, ten einde eene goede plaats te hebben. Reeds van af 10 uur zal daar muziek uitgezon den worden. NIEMAND ZAL ZONDER HERKENNINGSTEEKEN OP DE WEI DEN TOEGELATEN WORDEN. Binst de Mis blijft de weide afgesloten. Voor de telaatkomers der openluchtmis zal er nog eene H. Mis gelezen worden in de kerk te Diksmuide, te 12 uur. 2. Er zal wederom EENE NOODBRUG zijn. De voetgangers mogen geen andere dan deze nemen, daar de vaste brug voor behouden blijft, gezien de werken aan de inopbouw zijnde nieuwe brug. Vanaf de noodbrug gaat men dwars over den I. Er hebben geen klokken geluld Bij hun tocht door dien loeienden nacht, Toen de Dood zijn granaten en schroot Liet gieren in razende jacht; Toen de Dood in donker en rood Er danste met grijnzenden lach, Wijl het aanschijn geheven naar God Daarstervend een jongeling lag. Er hebben geen klokken geluid Na dien tocht, toen een jongen daar liep, Die zijn broeder vermiste en die bang Door den nacht om zijn broeder riep; Die huilend van striemende smart Terug uit de loopgraven sprong, Daar het spervuur waar schreeuwend hij Een bulderend zegelied zong. [liep Er hebben geen klokken geluid Toen later hun lijken men vond... Geen mond heeft het tragisch geheim Van dien gruwelijken nacht verkond; Maar zij lagen, gelaat naar gelaat, Twee kindren van eender vrouw, En zij hielden elkander omarmd In hun trouw dien niet sterven wou. II. Er zal een klokke luien Haar bange doodehklacht Voor wie geen klokken hoorden Toen zij vielen dien gruwbren nacht. Er zal een klokke luien En schreien traag en droef, Waar Vlaanderen onder zijn Toren Het Broederen-schrijn begroef. Er zal een klokke luien Hoog boven dood en rouw, Daar duizend gebogen hoofden Herdenken hun Broedertrouw. Er zal een klokke luien: Hun dood is God bekend, Maar zij lagen elkaar omarmend En aanschijn naar aanschijn gewend. Er zal een klokke luien Die boven hun grafstee hangt, Het hart van Moeder Vlaanderen Dat zijn Dooden roemt en dankt. Er zal een klokke luien Van geslacht tot nageslacht, Want Nele zal eeuwig verkonden Het Offer van dien Nacht. PEETER DE BOER, gewezen brankardier. DE OFFERGANG DER GEBROE DERS VAN RAEMDONCK door O. Dambre. Prijs: 8 fr. Dit boek werd geschreven in opdracht van het Bedevaartcomité door Dr O. Dambre, de front- en kompagniemakker der Gebroeders Van Raomdonck en die met hen den nachtaanval medegemaakt heeft waarin zij beiden sneuvelden. Over dezen aanval gaat het niet. Die werd verhaald, ook door Dr O. Dambre, in een boek getiteld Stampkoten aan 10 fr. verkrijgbaar op het Sekretariaat der Ijzerbedevaart. Het boek De Offergangvolgt de Ge broeders Van Raemdonck van hun prille jeugd tot zij in elkanders armen om strengeld liggen als lijken aan den IJzer. De oorlog heeft veel feiten van hoogen moed en ware zelverlooohening leeren kennen. Maar kan er wel een voorbeeld van trouwer broederliefde gesteld worden naast dat der Temsche Gebroeders Ed ward en Frans? Beiden zijn als oorlogsvrijwilligers op getrokken, de negentienjarige Edward en de zeventienjarige Frans. Dit boek geeft ons een blik in het ziele- leven dezer jongelingen die, hoewel ver schillend van karakter, elkander zoo in nig lief hadden. Dit boek leert ons het lijden aan den IJzer kennen en ook die donkere zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Vlaan deren tijdens den oorlog. Het toont ons aan hoe de Vlaamsche jongens gestreden en geleden hebben het eerst voor Vlaanderen en hoe zij daarom echter in niets te kort kwamen aan hun plicht tegenover Belgie. Dit boek verschijnt te goeder ure, als geheel het Vlaamsche land de blikken keert naar Diksmuide, waar het stoffelijk overschot der Gebroeders in de crypte van den IJzertoren bijgezet is en waar op 20 Oogst 1933 een negen-meter hoog Van Raemdonck - gedenkteeken ingehuldigd wordt. Mocht de lezing van het diepvoelend boek De Offergang der Gebroeders Van Raemdonckbijdragen om de twee Vlaamsche helden Te saam vereend in den dooden eerst gevallen voor Vlaanderen beter te doen kennen en nog Inniger te doen liefhebben. Verkrijgbaar te Diksmuide op heden Zondag. DE STUKKEN VAN DEN ONTPLOFTEN GONDEL. Zicht genomen op het gebouw der Uni versiteit te Brussel, die erg beschadigd werd door dc ontploffing. INGENIEUR MAX COSYNS. IBBBMBaaBBBBBBBBSBBBBBSBBBBB VOOR FRANKRIJK 14,00 Fran®- op postchecknummer 15.570 van V. San- sen-Vanneste, drukker, Poperinge, en we kelijks wordt ons blad U door de postbode tehuis besteld. «BBBBBBSBBBEBBBSBBBBBBBBBEB Belgische fabriek van Chicorei Wyppelier-Taffin. In laatsten grond komt alle twistge sprek over het schoolvraagstuk immer neer op de vraag of er zoo iets bestaat als een neutrale school, een onzijdige op voeding. Men kan redetwisten over de Vrijheid van Onderwijs door de grondwet gewaar borgd. Men kan twijfelen omtrent de ge grondheid den huisvader het recht toe te staan een school, een opvoedingsmethode en een opvoeder te kiezen naar zijn gewe ten. naar zijn hart. Men kan twijfelen over de billijkheid Staatssteun te verleenen aan onderwijs inrichtingen die de wettelijke voorwaar den vervullen men kan redetwisten... tegenwoordig is alles voorwerp van dis cussie. Zelfs over de klaarblijkelijkheid wordt geredetwist maar In laatsten grond komt alles neer op die eene vraagIs een neutrale school bestaande buiten de machtsspreuken om van enkelen, buiten het brein van princieploozen mogelijk? Want als het uitgemaakt is dat de neu trale school, dat neutraliteit enkel een masker is waarachter een mensch schuilt die om zekere redenen niet durft uitko men voor zijn gedachten, dat neutraliteit in zake opvoeding een fictie is, en aan geen realiteit beantwoordt, dan worden meteens duidelijk de woorden van den geleerdeGeen volk ter wereld heeft ooit zijn kinderen in zulk systeem opge voed Zonder levensbeschouwing kan men niet opvoeden Er bestaat geen opvoe ding zonder dat men weet waartoe men opvoeden wil. Alle opvoeding, en daar over is men het eens, betracht den ide alen mensch. In de vraag wat wil men van het kind maken, waartoe wil men het opleidenligt het wezenskenmerk van alle opvoeding. Een onzijdige opvoeding, 't is reeds een tegenspraak in de termen, kan en mag zich die vraag niet stellen, zij weet er niet eens op te antwoorden. Niet in wat een mensch weet maar in wat een mensch is, in zijn zielenadel, in zijn karakter leeft zijn ware grootheid. De opvoeding heeft iets te maken met de ziel van den mensch daarom is het dat de opvoeding steeds door een gods- dienstïgen geest zal gedragen worden. Er bestaan geen neutrale opvoeders evenmin als er neutrale menschen be staan. Elkeen zal in zijn hart kleur be kennen. Men kan zijn vlag op zak hou den. men kan zich bij gesprekken of ge schillen om zekere redenen onthouden, maar in zijn hart heeft men reeds partij gekozen, in feite is men niet neutraal ge bleven. De opvoeding is katholiek of ze is het niet; ze is socialistisch, liberaal, na tionalistisch, communistisch naar gelang de opvoeder zijn levensbeschouwing in een dezer richtingen orienteerde. Er zijn lieden die meenen de neutrali teit werkelijk te dienen met angstvallig alles wat God of zijn leer aangaat te verzwijgen. Maar iets verzwijgen is iets bekennen. Niet over God spreken is God verloochenen. En de godsdienst uit het le ven wegnemen is het hart uit het mensch- dom wegsnijden. Neutraliteit is meestal en dit uit berekening, een vermomde anti godsdienstige geest. De neutrale school wordt enkel daar nog verdedigd waar plaatselijke belangen de geesten beletten tot den grond van de zaak door te drin gen. In feite werd in ons land de zoogenaam de neutrale school door de overgroote meerderheid der bevolking wantrouwig van de hand gewezen. De Katholieke School heeft steeds het vertrouwen geno- IIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBHEBBEBIBBBSSBBBBBBE ten van de overheid en van de burgers De overgroote meerderheid van de bevol king verkoos de opvoeding met gods dienstigen grondslag boven alle andere neutrale instelling, omdat ook de eenvou dige man intuïtief tot de vaststelling kwam dat opvoeding voor alles een kwes tie is van levensideaal, en dat levensideaal zonder absolute meening geen zin heeft Geen ernstig mensch, geen geleerde, geen opvoedkundige gelooft in de waar achtigheid van een neutrale opvoeding, want geen waagt er de ziel van zijn eigen kind aan. Zeg mij naar welke school uw kind gaat en ik zal u zeggen welk mensch het worden zalDe keuze eener school is een kwestie van kapitaal belang. Want niets is zoo waardevol, zoo belangrijk als de toekomst van uw kind. In de school is zulk een belangrijke factor in de op leiding tot die toekomst. Want de school bouwt mede aan de lichamelijke, zede lijke, sociale, verstandelijke en godsdien stige opvoeding van het kind. Zij bouwt op in de goede richting. Zij breekt af in de richting der slechte neigingen en on deugden. De katholieke school moet voor wat de verstandelijke vorming aangaat voor geen onderwijsinstelling achteruit staan. Onder geen enkel oogpunt, voor geen vak staat zij in de schaduw. Al de vakken van het staatsprogramma worden er onderwezen en de uitslagen van de staatsexamen ein de studiën zijn daar om te bevestigen dat die vakken er degelijk, het kon moei lijk beter, onderwezen worden. Maar de katholieke school beoogt niet alleen de vorming van een deel van den mensch, van het verstand bijvoorbeeld. De mensch is meer dan zijn verstand. De karaktervorming is het middelpunt van geheel de opvoedkundige werkzaamheid De katholieke opvoeding nu streeft er naar met den steun van Gods genade door het onderwijs en de tucht de edele eigenschappen te ontwikkelen, de slechte neigingen te leeren bedwingen en den wil zoo krachtig mogelijk te maken, op dat het kind later in alle omstandighe den zich zelf zou kunnen beheerschen en daardoor zal kunnen handelen volgens godsdienstige en zedelijke beginselen. Juist doordat gansch de opvoeding een eenheid vormt met de katholieke levens beschouwing onderscheidt men de gods dienstige school van de zoogezegd neu trale. Niet in haar leerstof, maar in haar doel en haar middelen, in haar opvoe ders, in haar gansche wezen schuilt het diepe onderscheid. Kleine menschen met zeer engen blik kunnen smalend spreken over de waarde van de katholieke opvoeding. Maar geen geleerde, geen opvoedkundige heeft ooit haar waarde onderschat. Integendeel kunnen we het oordeel aanhalen van me nigvuldige niet-katholieke geleerden die met lof over de katholieke school ge schreven hebben. De katholieke school stelt een hoog doel. Zij wil den mensch vormen tot iemand die zijn hart verwijdt, tot iemand die zich zeiven niet zoekt maar zich zei ven wil opofferen. De katholieke opvoeding is bij uitstek een leer van liefde, van opgang. Zij alleen is geheel maar ze erkent dat een mensch tegelijk behoort tot een fami lie, een volk, een staat, de Kerk, het menschdom, het Godsrijk. Om haar hoo- ge doel dat de katholieke opvoeding stelt, om haar rijkdom van middelen, om haar wonderbare oplevende kracht moet de katholieke school het halen boven alle andere onderwijsinstelling. Daarom juist geniet ze het volle vertrouwen. BURGER. grond waar de Atlastent staat, en zoo dwars over den steenweg van Kaaskerke, tot In de weiden van het Heldenhulde Kruis. 3. HET HERKENNINGSTEEKEN zal te Diksmuide door de Vlaamsche Meis jesworden aangeboden. De prijs TE DIKSMUIDE ZELF ZAL 5 FRANK ZIJN. 4. DE MILITAIRE BEGRAAFPLAAT SEN van heel West-Vlaanderen, zullen op 20 Augustus open zijn tot 8 ure 's avonds, HET SEKRETARIAAT DER BEDEVAART TE DIKSMUIDE zal op Zaterdag 19 en Zondag 20 Augus tus gevestigd zijn te Kaaskerke, rechtover de noodbrug in een speciale tent nabij de groote Atlastent, alwaar alle inlichtin gen kunnen bekomen worden. De VI. Meisjes en Studenten, die wenschen op te treden voor den verkoop van Program ma's enz., worden dringend verzocht zich aldaar, zoo vroeg mogelijk ter beschik king te willen stellen van het Sekreta riaat. Daar zullen boeken, herkennings- teekens, postkaarten, programma's enz. voorhanden zijn. De Vlaamsche Meisjes die zich met den verkoop der herkenningsteekens en pro gramma's gelasten zullen eene afzonder lijke plaats hebben in het sekretariaat alsook in de IJzervlakte tijdens de plech tigheid. MEN NEME VERDER IN ACHT GEENE SPANDOEKEN worden toege laten. De bestuurders der bonden wor den verzocht de vaandels met een rouw strik te voorzien. Bij de aankomst mogen de vlaggen wapperen. Men gehoorzame streng aan de bevelen van den ordedienst. Zonder herkenningsteeken zal niemand toegelaten worden, en onverbiddellijk den toegang tot den heldengrond ontzegd worden. Er is dit jaar wederom gezorgd voor zeer sterke LUIDSPREKERS, zoodat men op afstand de sprekers zal kunnen verstaan,. Tijdens de aanspraken wordt eene in getogen stilte vereischt. Streng wordt aanbevolen de plechtigheid door geen uitroepen of handgeklap te storen. MEN BLIJVE INGETOGEN! KOOPT ALLEEN DE UITGAVEN VAN HET SEKRETARIAAT Alle verkoop buiten de uitgaven van het Komiteit der Bedevaart, is op 20 Augus tus verboden in de voorbehouden zone: Markt, Weststraat, IJzerlaan, aan de Bruggen en den IJzerdijk Kaaskerke van aan spoorweg tot Kalvarieberg. Het is een plicht dat de Bedevaarders enkel en alleen de uitgaven zouden koopen die hun door de dragers van den armband worden aangeboden. De gele armbanden zijn de uitgaven van het Komiteit. Men verlate Diksmuide niet zonder in 't bezit te zijn van de twee prachtige boeken: de XIII'1 Bedevaart (5 fr.) en De Offer- gang der Gebroeders Van Raemdonck, door O. Dambre. Prijs 8 fr. Alsook het prachtige werk De aanval op het Stamp kot door O. Dambre. Prijs 10 fr. Het Vlaamsch Kruis richt wederom verscheidene hulpposten in: één aan het station op de markt tusschen de bruggen op grondgebied Diksmuide en Kaaskerke nabij het monument in de weide tegen IJzerenweg. De VI. Kruis- verzorgers dragen witten armband met zwart-gele ronde. De dokters, een arm band met zelfde kenteeken en zwarte dwarsstreep. Voor den teru^ceer der speciale trei nen zal stipt de uurregeling gevolgd wor den. Men ga dus niet vroeger naar het station dan noodig is, dit om versperring te vermijden. LIEDEREN IN DE IJZERVLAKTE Volgende liederen zullen door de massa in de IJzervlakte gezongen worden: 1. O Kruise den Vlaming. 2. Vlaanderen van Veremans. 3. Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief. 4. De Vlaamsche Leeuw. Deze liederen zijn algemeen bekend, en kunnen dus gemakkelijk aangeleerd wor den. Tekst en muziek zullen verder ver schijnen in de Progamma-boekjes die op den dag de Bedevaart zullen aangebo den worden. VOORBEHOUDEN ZITPLAATSEN Dit jaar zal dus een beperkt aantal zit plaatsen verhuurd worden, op eene uit gelezen plaats, vanwaar men rustig heel de plechtigheid zal kunnen overschouwen. Op bedevaartdag zullen zij 25 frank aan gerekend worden. BEDEVAARDERS BEZOEKT DEN IJZERTOREN! ter gelegenheid v. d. XIV" Ijzerbedevaart. Den Zaterdag 19 en Zondag 20, heel den dag en 's avonds met speciale verlichting tot middernacht, zullen de Bedevaarders de krypte kunnen bezoeken en den Toren bestijgen. Geen Bedevaarder zou Diksmuide mo gen verlaten zonder een bezoek te hebben gebracht aan het IJzermonument. Alge- meene inkomprijs: 5 fr. (Geen groepsver- minderingen worden op die dagen toege staan) De Lift zal steeds in volle werking zijn. 12 personen worden Ineens op enkele se conden tot aan de klokkenkamer (40 me ter hoog) gebracht: voor het gebruik van de lift zal 1 fr. per persoon worden aan gerekend. Gedurende de IJzerplechtigheid (van II tot 14 uur) blijft de IJzertoren geslo ten. HET LIED VAN DE DOOD Gedicht van Fans Van Raemdonck, mu ziek van Roel Steppe, werd reeds op me nige herdenkingsavond met ontroerden bijval uitgevoerd. Het is kortweg een éénig prachtlied! Het muziek voor zang en klavier werd uitgegeven ten bate van het Gebroeders Van Raemdonck-gedenk- teeken. Prijs 5 fr. Verkrijgbaar op het Bedevaartsekretariaat, Temsche. ZATERDAG 19 AUGUSTUS zal te 8 u. 's avonds aan den IJzertoren te Diksmuide door een kinderkoor van Antwerpen ge zongen worden: Vaarwel mijn Broeder Doodenlied door A. Meulemans (inge kort en licht gewijzigde tekst)Pie Jesu Deze liederen worden uitgevoerd in de krocht nabij de graven van hen die er verleden jaar werden ter ruste gelegd. De uitvoering zal door luidsprekers van uit den toren worden uitgezonden. DE XIV" BEDEVAART PER RADIO UITGEZONDEN. Even als verleden jaar zal door de zorgen van het N. I. R. de volledige IJzerplechtigheid met zang en spreekbeurten op Zondag 20 Augustus uitgezonden worden. De Heer Frans Di- rickx, redakteur, bij. diet gesproken dag blad zal de reportage doen. Een buiten kansje dus voor de thuisblijvers. Der zullen geen klokken luien (Fr. Van Raemdonck)-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 1