De incidenten te Stokkem KRONIEK VAN BEAURAINQ Te Banneux MIDDENSTAND POLITIEK RECONSTRUCTIE Congres van Christelijke Werkgevers te Kortrijk UIT HET WATER OPGEHAALD DE CORDON-BENNETT SCHAAL HET ECHTPAAR LINDBERGH ADMIRAAL von SCHROEDER IN DEN KABINETSRAAD DE VALORISATIE VAN DE TARWE CHARLIE CHAPLIN ZONDER SNORRETJE Gebruikt Chicorei Wyppelier-Taffin, 't is de beste. MEVR. VANDENDRIESSCHE STEEDS GENEZINGEN MET KOSMOS-TOERISME NAAR BEAURAING :,'.V BIJ het hooren van het woord Politiek, ontstaat er bij het meer-endeel der mid denstanders een gevoelen van antipathie, van minachting en afkeer en op hun wezen komt een duidelijke uitdrukking die ons zegt spreek mij van zaken maar laat mij als 't u belieft gerust met die zalige politiek Die middenstanders hebben overschot van gelijk ais zij alleen als politiek be schouwen een domein waarop alle fami- lieveeten kunnen worden uitgevochten, een veld waarop alle lage hartstochten kunnen worden botgevierd; een middel voor kwaadsprekerij, een jacht voor de liefhebbers naar eerepostjes en het die nen van eigen belang en stoffelijke voor deden Ongelukkiglijk dergelijke politiek en zulke politiekers bestaan! Ongelukkiglijk ja en zulke toestanden moeten uitgeroeid worden. En gij, verstandige middenstan ders, hebt voor plicht uwe medewerking te verleenen om die kleinzielige dorps politiek uit de wereld te helpen want die ongelukkige politiek is onwaardig van redelijke menschen, een ernstige belem mering voor een doelmatige werking op economisch, op sociaal gebied! Gij, ernstige middenstanders, gij kunt toch niet gelooven dat dit DE politiek is? Gij, verstandige middenstanders, weet dat het land, de provincie, de gemeente moet bestuurd worden, en dat in de han den van dit bestuur berusten onze zede lijke, stoffelijke en kultureele belangen. Gij, nadenkende middenstanders, weet heel goed dat juist de burgers der mid den-klasse het meest belang hebben bij een goed bestuur en het meest bij een slecht bestuur te lijden en te verliezen hebben. Gij, middenstanders, weet maar al te goed dat boven alle stoffelijke belangen, dat ver boven alle beslommeringen van belastingen en taksen, onze zedelijke be langen te plaatsen zijn en dat gij dus, In zake politiek, ook plichten te vervul len hebt, plichten die IJ niet toelaten uit afkeer of gemakzucht onverschillig en af zijdig te blijven. Maar ook de mandatarissen hebben plichten en een geweten waarnaar zij hun gedrag en hunne werking te richten hebben waarover ze later rekenschap zul len te geven hebben. En hier hoor ik U opwerpen: Goed, daarnopens gaan wij allen akkoord, en daar komt ge juist den vinger op de wond te leggen. Zijn onze mandatarissen Wel bewust van hun geweten en hun plichten, en zoo ja, hoeveel van die man datarissen hebben wij, middenstanders, wel, die onze zaak kennen en hun ge- Weten op die kennissen richten? Wat baat het aan politiek te doen als toch alle wetten die gestemd worden ten voor- deele zijn van de andere standen! Mijn beste middenstanders, daar over drijft gij! Natuurlijk, mandatarissen zijn menschen en geen heiligen; zij hebben hun gaven en ook hun fouten en gebre ken! Zooals onder alle andere catego- riën van burgers, vindt men er meer werkzame, en minder werkzame, men vindt er overtuigde en lauwe, vredesge zinde en strijdlustige, kalme en luidruch tige, nederige en eerzuchtige, met daar- tusschen alle nuancen van den regenboog. Onder deze menschen moet gij evenmin als onder andere burgers de volmaakt heid zoeken! Die is niet van deze we reld, maar 't minste dat men van U kan eischen 't is dat uwe beoordeeling recht vaardig zijn zou en niet doordrongen van lichtzinnigheid en vooringenomendheid. Dat onze beweging te weinig vertegen woordigers telt die in de beweging zijn opgegroeid en ingeleefd, beaam Ik ten volle. Maar wat dat betreft, aarzel Ik niet de verantwoordelijkheid op de midden standers te schuiven. En laat mij even toe aan U, die alles verwacht van de wetgeving en uwe mandatarissen, aan tl die steeds gereed zijt om te jammeren en te klagen, aan U even de vraag te stel len: Hebt gij ook wel uw plicht gedaan tegenover uw standgenooten en uwe or ganisatie? Hebt gij het uwe bijgedragen om uwe organisatie te steunen, te ster ken en machtig te maken en door op offering van uw persoon en door opoffe ring van geldelijke middelen, want ge weet heel gosd dat er zonder geld niets te bereiken valt en dat de sterkte van de andere stander juist ligt in de geldelijke offers der leden en hun finantieele macht. Gij, georganiseerde middenstanders, moet ln uw studiekringen, in uw ver gaderingen, uwe vertegenwoordigers vor men, verstandige mannen met veelzijdige ontwikkeling die uw nooden en uwe 2aak kennen en ze verdedigen kunnen, en die hun plaats weten te veroveren op de ge meenschappelijke lijst. En dan, is het werkelijk zoo slecht ge steld dat de andere standen alles bekwa men en de middenstanders niet? Komaan, weê-st rechtvaardig in uw oor deel; blijft U niet blind staren op alle? wat er nog ts bekomen en te veroveren valt, maar wilt ook niet vergeten en er kennen wat er reeds bekomen werd. En eerst en vooral op gebied van de Staatsbsgrooting. In het Departement, van Landbouw beschikken wij over een dienst van den middenstand; die nu ook sedert een tweetal jaren de eer heeft vernoemd te worden in de ofïicieele benaming van dit ministerie. Deze dienst werd wel eens de asschepoester genoemd van de ver- fichillige ministerieele departementen en wel met reden, als men bedenkt dat er op de begrooting van 1933 voor landbouw voor dezen dienst nog niet 3 miljoen Is voorzien op een totaal van 70 miljoen. Nu wensch ik ook niet dat er uit deze cijfers verkeerde gevolgtrekkingen zouden worden getrokken, en dat deze cijfers zouden worden tegenover elkaar geplaatst als 'de uitdrukking der algeheele gouver- nementeele bezorgdheid tegenover die twee standen. Er moet gezegd en erkend worden dat de industrieele en handeldrijvende mid denstand ook Zijn rechtmatig aandeel heeft in alles wat er gedaan wordt op gebied van algemeen-, handcis-, tech nisch- en beroepsonderwijs waarover in de begrooting van den dienst voor den middenstand geen melding wordt ge maakt zoo ook op gebied van open bare werken: inrichting en verbetering der verkeerswegen te land en te water nationaal en internationaal. Maar waarop wij wijzen wilden, 't is op de belangrijke verbetering ln de laat ste jaren aan deze onze begrooting aangebracht in weerwil van zijne totale onbelangrijkheid. Deze dienst heeft te zorgen voor de werken tot beroepsvolmakingtijdelijke leergangen technische voordrachten, enz. leerlingwezen klein gereed schap tentoonstellingen vaklitera tuur, enz. Welnu in 1927 bedroeg de dienst van den middenstand slecht 468.000 fr. op een totaal voor den landbouw en middenstand van 46.600.000 fr. of 1 Die verhouding was in: 1928 1.30 met 789.000 fr. 1929 2.13 met 1.403.700 fr. 1030 4.59 met 3.709.220 fr. 1931 4.42 met 3.717.750 fr. 1932 4.30 met 3.460.975 fr. 1933 4.20 met 2.950.890 fr. Op gebied van krediet hebben wij de wet van 1919 op het inpandgeven van de handelszaak en haar inboedel en het dis- konteeren van facturen; de wet op het beroepskrediet met eene Staatsdotatie van 50 miljoen, de wet op het ambachtskre diet (aankoop kleine werktuigen) met eene Staatswaarborg van 15 miljoen frank. En nu ligt het ontwerp gereed om deze beide cijfers respectievelijk te brengen op 100 miljoen en 35 miljoen. De kamers van ambachten en nerin gen werden ingericht per provincie met daarboven de hoogere raad, die moeten toelaten aan alle vertegenwoordigers van middenstands- en beroepsorganisaties met elkaar in aanraking te komen, te beraad slagen over toestanden, maatregels en wetsvoorstellen, en alzoo op wettelijke wijze hunne stem te laten hooren. Zijn nog tot stand gekomen de wet op den openbaren verkoop van nieuwe koop waren, de wet op den handelseigendom. Door de Kamer werden naar den Se naat gezonden: de wet op de private ven nootschappen (familiemaatschappijen) en de wet op de handelshuuroeelen die bin nen kort zullen behandeld worden. Verders werd een wetsvoorstel op de veralgemeening der gezinsvergoedingen neergelegd. Tijdens de bespreking van de wet op de ouderdomspensioenen werd er door de middenstandsvertegenwoordigers geweldig geprotesteerd tegen de onrechtvaardige verscheidenheid in de behandeling van loontrekkenden en niet loontrekkenden. Deze ongelijkheid werd nu eindelijk door de besluitwetten grootendeels te niet ge daan. Op flskaal gebied zijn de verworven verbeteringen niet te versmaden: Inzake grondbelasting: vermindering op de klei ne eigendommen en in evenredigheid der familielasten; ontslaging wanneer een nijverheidsgebouw werkloos blijft en dus niet opbrengt. Inzake rechtstreeksche belastingen: De belasting op 't aangewend kapitaal voor den middenstand is afgeschaft en ont slaat belanghebbenden van een vervelen de inventaris. De forfaitaire aanslagen zijn aange- plicht door het hoogere beheer en vast gesteld in samenwerking overeenstem ming met de beroepsverenigingen. De wet van 1930 voorziet een vervroegde betaling door leurders en marktkramers als bescherming tegen de oneerlijke con currentie. Dezelfde wet heeft ook de beroepsra den ingericht, waarin onze organisaties officieel vertegenwoordigd zijn, niet al leen met raadgevende, maar met beslis sende stem. Inzake zegeltaksen werden reeds veel verbeteringen bekomen en de taksatie aan de bron, die iedereen zoozeer ver langt, wordt steeds meer en meer toege past. De heele lijst van de verschillende artikelea waarop zij is toegepast is te lang om in zijn geheel aan te stippen maar er zijn er niet minder dan zeven tig. Op gebied van weeldetaks is de tak satie aan de bron ook de gewenschte op lossing. Hier ook zijn wij vooruit op den goeden weg en reeds voor drie en dertig artikelen betaalt men de weeldetaks aan de bron. Terloops mag ook wel worden aange stipt de menigvuldige tusschenkomsten mat goed gevolg tot het bekomen van af schaffing of vermindering van boeten. Ziedaar eenige uitslagen die wel het aanstippen waard zijn. Oh, ik weet wel dat is lang niet ge noeg en daar is nog veel te verbeteren en veel te bekomen, maar Brugge en Gent zijn ook niet op een dag gemaakt en wat de andere standen tot nog toe hebben bekomen, dat hebben zij ook niet verkregen op een of twee parlementaire zittingen Het staat dus vast dat we nog vooruit moeten en dat er nog veel werk op de plank is. De oogst is groot maar de ar beiders zijn klein in getal. Aan U, mid denstanders, t-e zorgen dat dit getal ver groote en dat er goede, verstandige, be voegde werkers naar 't parlement worden gezonden. Maar dit zal niet gebeuren als de middenstand niet zorgt voor een ster ke machtige organisatie. En die komt niet tot stand met jammeren en klagen, die komt niet tot stand door onverschillig heid en afzijdigheid, door onderlingen strijd en krakeel, door versnippering van krachten en verdachtmakingen. Wij hebben groote behoefte aan een eensgezinden middenstand, die een geest van solidariteit bezit, die belang stelt in alle vraagstukken die den middenstand aangaan, die weet wat hij wil en weet te veroveren wat hij wil. En als de hemel ons in de laatste tij den schijnt te begunstigen met boven natuurlijke tusschenkomsten en gunsten, dan is het niet om stof te geven tot ge sprekken en discussies of aanleiding tot uitstappen en reizen maar om ons te waarschuwen en ons op onze plichten als kristen mensch te wijzen, plichten die ons opleggen, katholiek én gödediën stig te zijn niet alleen in de kerk en als privaatzaak maar ook in het openbaar leven, in het beroepsleven, in het sociaal leven en in gansch het organisatie en politiek leven. Middenstanders wordt wakker en voor uw rechten én voor uw plichten. A. VAN COILLIE Senator. BHiaiBBEosHHHfflBEiBHBssaBBBaBaMssnsajBSïiiSisaaEisaBsasiaBSEaaiEHsaiaB De Gordon-Bennett schaal wordt dees Jaar opnieuw betwist in Amerika. Eerst zou Demuyter, die vroeger reeds ver scheidene malen de schaal naar Belgie haalde, ons land vertegenwoordigen. Daarvoor had hij een nieuwe balion nco- dlg en werd een openbare inschrijving geopend die niet genoeg opbracht acodat I1EER QL'ERSIN. Demuyter er niet aan kon denkon naar Amerika af te reizen. Thans zal Belgie vertegenwoordig wor den door de H.H. Quersin en Van Schelle, ook twee bekende figuren uit de ballon wereld. Belde Heeren zijn over enkele dagen naar Amerika afgereisd. IIEER VAN SCHELLE. Een der bepalingen van het verdrag van Versailles bepaalde de uitlevering der Duitsche oorlogsvloot aan de overwinnen de mogendheden. Aldus kreeg Duitsch- land de genadeklop als koloniale- en zee mogendheid. Alle Duitsche oorlogsschepen werden bijeengebracht in de reede van Scapa Flow, waar ze ontmanteld en ontwapend werden onder toezicht der Engelsche vloot, met nog enkele Duitsche bedienaars aan boord. Op zekeren dag bemerkt men van op de Engelsche oorlogsbodems een ongewone beweging op de Duitsche schepen, om ver volgens alle overgebleven manschappen in zee te zien springen en naar de Engelsche schepen toezwemmen. Vervolgens zonken een voor een alle Duitsche schepen in zee. De Duitschers hadden zelf hun schepen tot zinkens gebracht. Sedert heeft de Engelsche marine on verpoosd de een na de ander der gezonken oorlogsbodems doen ophalen. Verleden maand werd de laatste kruiser, de Von der Thanbovengehaald. Hier ziet men hem, het onderste boven, door twee ber gingsschepen voortgesleept. Met dit twee en dertigste oorlogsschip hebben de Engelschen hun bergingsvoor nemen volbracht en... roest ijzer boven gehaald. IBBESBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBB Over een zestal dagen werd heel de wereld doorgeseind dat het echtpaar Lindbergh omgekomen was in een vlieg tuigongeval in Groenland. Gelukkiglij-k bleek later dat het on waarheid was en integendeel Lindbergh zijne verkenningsreis in Groenland met welslagen voortzette. Lindbergh is namelijk aan het zoeken naar landingsplaatsen voor vliegtuigen in Groenland, voor het gebeurlijk inrichten van een luchtverbinding Europa-Amerika. iBBBBBHBBBBBBiaaissrasaaasaaiisa Over de incidenten te Stokkem en waarover in de Kamer reeds werd ge sproken, kunnen we 't volgende mede deel-en. De inhuldiging van hst F. N. C-vaandel werd reeds op 15 Juni verschoven, omdat er de plaatselijke politiek en het gestook van indringerige vreemden meer dan va derlandsliefde meê gemoeid waren; deze laatste voor den zooveelsten keer moest dienen om een liberaal-franskiljonschen opzet te dekken; en gewelddaden onver mijdelijk waren, en de burgemeester alles toen verboden had, is Zondag 30 Juli doorgegaan. Verleden jaar, vijftien jaar ma den oorlog, werd een nation-ale oudstrijders- bond gevormd. De ondergrond van de zaak was een ruzie onder dokters, tusschen dien van Stokkem en dien van Lanklaar. Heel Stokkem maar Stokkem heel en was er tegen, zoozeer dat den eersten keer geene muziek- of andere maatschap pij er aan deel wou nemen. Stokkem heeft sinds jaren zijn V. O. S.-bond, en het volk kon niet lijd-en dat vreemden, gesteund door 'n 5 6 liberalen, zich kwamen be moeien m-et de zaken van Stokkem. De burgemeester wist dat de bevolking tegen die ontworpen betooging gekant was. Hij raadpleegde den gemeenteraad, en den gouverneur en nam in overeenstemming met hem het besluit om dè betooging te verbieden. De heer gouverneur zegde hem dat dit zijn volle recht was en misschien wel zijn plicht. De inrichters zwegen hun feest van 30 Juli, tot den laatsten dag dood. Ze vreesden: noch affichen, noch wat ook... wel gendarmen. De Burgemeester, die zich geenszins tegen een vaderlandseh feest wou verzetten (hij gaf zelfs 20 fr. aan de nieuwe vlag), vaardigde uit voor zichtigheid een verbod uit: geen stoet, doch elke deelnemende maatschappij (al vreemde) zou zich afzonderlijk naar het Park van Barones von Erden begeven. Zoo stonden de zaken, den Zaterdag avond. Zondag wapperden 3 nationale vlaggen: een op den steenweg, twee in het dorp. In den ochtend kwamen vier wacht meesters der naburige gendarmerie bijeen in een café te Stokkem en zij werden er getr-acteerd door de Inrichters van de betooging... Rond 1 uur kwam een groep van 30 gen darmen te paard! Een peloton voetgan gers volgde. Ze werden verdeeld en pa trouilleerden. Terwijl gepatrouilleerd werd liep daar een persoon ln burgerkleedij, een agent van den verzekeringsdienst naar het schijnt, die bevel gaf den burgemeester van kant te maken. Om 2 uur begeeft zich de Burgemeester met veldwachters en schepenen naar de opzetplaats. De stoet ging opstappen; doch de burgemeester herhaalde monde lings zijn bevel. De rijkswacht wierp den burgemeester op zij, kloof met een sabel- hak den hoed van Schepen Vencken ln twee... en bevool de opmarch. Het 11* Li- nie-muziek voorop, gevolgd door enkele afvaardigingen van vreemde F. N. C.-bon den; sterke gendarmerie-groep, voor en achter. Onder de ingehouden volkswoede, ging het zoo tot op het Kasteel. Daar ging het feest zijn gang. Hoe? Wat? Dat weet niemand. Niemand was toegelaten. Alles te zamen gingen buiten de muziekanten, achttien man binnen, In de straten stond natuurlijk al wat beenen had. En stilaan begon het Daar kreeg iemand een kolf ln den rug; daar werd er een met een matrak afgeranseld. Waarom? Dat weet niemand; maar nu werd het volk uitdagend. Blauwvoeten vlojsn. VI. Leeuwen klauwden, en de gendarmerie stelde zich aan, erger dan de Pruisen (gelijk de menschen hier zeggen). Het ging er toe met blanke sabel; er vie len gekwetsten, zoodat Dr. Medaer zijn werk had, wat niet belette, dat de dokter zelf tweemaal tegen den muur werd ge smeten en met de haren vastgehouden. In de deur van hun huizen werden de menschen door de gendarmen geslagen Het was een echt gevecht. Het is buiten twijfel dat het eerste afranselen van weerlooze menschen, die eenvoudig toe keken, al het overige veroorzaakt heeft. De heer burgemeester stond daar als de vader, bekommerd om zij-n kinderen. Wat die mensch daar in vollen strijd deed voor de verdediging zijner rechten en zijn volk, zullen ze niet gauw vergeten. Hij werd zelf tweemaal door gendarmen bij de keel gegrepen. Verscheidene menschen werden op het stadhuis opgesloten, doch door den heer burgemeester onmiddellijk vrijge laten. Die tooneelen gingen hun gang, toen de fameuze stoet terugkwam en bij 't monu ment halt werd gehouden. Een ruiker werd neergelegd, en een rede werd ge houden; want het was een rede, niet om de gesneuvelden te huldigen, maar om den burgemeester te bespotten en het volk van Stokkem voor alles uit te maken. On-dertusschen natuurlijk; jouwen, flui ten, en sabelhakken. Het muziekkorps van het 71' Linie speelde de Brabanconneen toch kreeg niemand een noot te hooren; enkel een jouwen, huilen, fluiten, toeten... en de gendarmerie in eerbiedige positie. Doch, nog waren de laatstetonen niet gevallen, of een charge in regel! Wat toen be- beurde, is onbeschrijflijk! Maar de gen darmen leken hun woede niet meer mees ter. Het volk, kinderen en ouwe menschen, vluchtte, vluchtte maar; men had zijn leven te redden... Na deze laatste daad, trokken de gen darmen op: gezag en volk hadden ze ver- trappeld. Nu ging de weerwraak beginnen. De autobus van het 11° Linie keerde zon der ruiten terug. Een lijkstoet werd ge vormd: een strooien franskiljon, gevolgd zeker door 2.000 Vlamingen, werd al jam merend door de straten gesleept. Aan de huizen der blauwe helden (die onzicht baar wax^en) werd gehalt: ruiten rinkelen, driekleur afgerukt en vertrappeld. Dat spel heeft heel den nacht geduurd... Wat denken van de gendarmerie, die het gezag van den burgemeester met de voeten trad? Die de éénige oorzaak is van al den smaad, België, Vlag, Lied, Koning aangedaan? INDRUKKEN BIJ DE BEVOLKING De bewoners van Stokkem en omliggen de zijn als razend. Hetgeen ze dien Zon dag hebben beleefd, lijkt wel een revolu tie. Dank zij het kranig optreden van den burgemeester, wérden geen zware ver wondingen toegebracht en werden lijken vermeden. Gendarmen en 11* Linieregi ment zijn enkel gekomen om de menschen te mishandelen en het politiereglement te overtreden. 30 Juli 1933 is niet bevordelijk geweest voor de genegenheid tot, en den eerbied voor het Belgisch Vaderland; in tegendeel! Franskiljons, onthoudt dat! DE ONTVANGST VAN DE F. N. C. HAD PLAATS BIJ DE WEDUWE VAN EEN DUITSCH OFFICIER In ons relaas over de relletjes te Stok kem en over het ongehoord optreden der gendarmen, hebben wij gemeld dat het feest van de F. N. C. doorging op het kas teel van Mevrouw de barones von Erden. In verband met deze laatste bijzonder heid wordt medegedeeld dat de eigenares van het kasteel, waar de ontvangst plaats had, heet: Barones Marie de Chestret de Haneffe, en dat zij de weduwe is van een Duitsch officier, die tijdens den oorlog in het Duitsch leger dienst deed. Gansch het personeel is Duitsch en op Duitsche leest geschoeid. Bedoelde barones woonde tot vóór eenige jaren ln Duitschland. Tot hier gaat de mededeeling, en wij voegen eraan toe, dat de weduwe van een Duitsch officier zoo klesch moest zijn zich niet in te laten met dergelijke aangele genheden, en dat de F. N. C. zou moeten begrijpen dat dit kasteel absoluut niet de plaats is, waar een vlaginhuldigin-g van Belgische oudstrijders moet doorgaan. EEN LAATSTE VERSCHIJNING AAN TILMAN COME. Op Dinsdag, O. L. Vrouw Hemelvaart, rond 8.45 uur, kwam Cóme Tilman aan de Grot. Na er gebeden te hebben begaf hij zich opvolgeniijk naar den Boom der Verschijningenen naar het kapelleken van O. L. Vrouw der Zeven Weeën. In het klooster bevonden zich twee genees- heeren. Toen Cóme Tilman zich naar den steenweg begaf, volgden zij hem op, te zamen met de personen die gelast wa ren met de handhaving van de orde. Wanneer Cóme in het midden van den steenweg gekomen was, werd er niet ge beden. Opeens zag men hem het hoofd naar achter neigen; zijne oogen bleven naar omhoog gevestigd en draaiden als of zij iets zochten. Almeteens bleven de oogen starlings. Enkele stonden ontwaak te -hij als uit een droom. Ondervraagd, verklaarde Cóme Tilman dat hij weer de verschijninggezien had en hij vertelde: Ik stond vóór den Boom der Ver schijningen toen Ik opeens de Heilige Maagd zag. Zij sprak mij toe: Ik ben voor de laatste maal hier gekomen, om U te herinneren aan Uwe plichten. Blijft om mij te helpen en om Uwe zie ken te troosten. Gelukkig zij die U ge holpen hebben! Bidt voor de anderen! Cóme Tilman zegde verder dat de Hei lige Maagd het Kindje Jezus op den arm droeg. De Maagd en het Kindeken had den elk eene kroon op het hoofd. De Heilige Moeder-Maagd en het God delijk Kindje hadden hem, zoo beweert Cóme, aangekeken en de kleine Jezus zou naar hem de armen uitgebreid hebben. Dit zijn de verklax-ingen van Cóme Til man, welke wij letterlijk weergeven, het verder oordeel overlatend aan de bevoeg de kerkelijke overheden. die in den oorlog bevel voerde over het Marini-erscorps in Vlaanderen, is op 79- jarigen ouderdom overleden. SBJEEaSSaï. BBSESSBSBSH33BBBEBBQ i DE INVALIDITEITSPENSIOENEN Nieuwe reglementeering werd aangeno men in zake de invaliditeitspensioenen, en komt er op neer dat het pensioen van hoogere officieren en generaals niet hoo- ger mogen zijn dan dit van een simpel sóldaat. Een buitengewone crisis- en solldarl- teitskorting wordt toegepast, gaande van 2 Va voor den simpelen soldaat om trapsgewijze te verhoogen volgens den graad der invalieden. Uitzondering wordt gedaan voor Inva lieden met 40 of 60 volgens oorzaak van invaliditeit. Geen enkele bepaling van de nieuwe reglementeering is van toepassing op de invalieden die genieten van de wet van 13 Mei 1929. Hertrouwde oorlogsweduwen worden het pensioen ontnomen. Eene begiftiging aan de kinderen van oorlogsin valleden wordt afgeschaft, voor de kleintjes geboren na 30 Juni 1933. de radiotaks De radiotaks zal niet verhoogd worden en een deel der huidige opbrengst zal moeten gestort worden ln de Staatskas. de toelagen aan de mutualiteiten De toelagen aan de mutualiteiten wor den teruggebracht van 20 tot 5 Het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn als mede de Werken voor den Strijd tegen de tering zullen van de toelagen thans mogen genieten. Deze Incidenten zijn een nieuw bewijs van den anti-vlaamschen geest waarmede in 't algemeen de F. N. C.-groepen bezield zijn. Er zijn eenige uitzonderingen, zoo als we reeds zegden: daar waar de V. O. S.-senbonden te partijdig optraden en we tellen er zulke in onze streek maar doorgaans zijn F. N. C.-bonden liberaal en antl-vlaamsch aangelegd. de interpellaties in de kamer In de Kamer werd de Heer Minister van Landsverdediging geïnterpelleerd door de HH. Beckers, Vaes en Blavier (Kath.), en den Heer Minister van Binnen-landsche Zaken, door den Heer Romsée (VI. Vat.). Bij de interpellaties werd uitgewezen dat tegen de gendarmerie volgende feiten ten laste kunnen gelegd worden: 1. Pas sieve houding, dienstweigering wegens den burgemeester; 2. gewelddadig optreden te gen het gezag; 3. overloopen, samenspan ning met de oproermakers, en ergerlijk optreden; 4. zulks gedaan te hebben met voorbedachten rade. Sedert 1930 waren nog nimmer zulke incidenten voorgevallen. Onder meer werden door de geïnterpel- leerende Volksvertegenwoordigers volgen de schandalige feiten ten laste der gen darmen aangehaald: slagen in volle borst aan den burgemeester; schoppen aan een weerlooze man die vluchtte; binnendrin gen in het lokaal van dén V. O. S., er alles kort en klein geslagen en de verbruikers te lijf gegaan; een dezer, een jongeling onderhevig aan vallende ziekten, met de haren over den grond gesleurd; een weer looze vader van 7 kinderen die aan zijne deur stond met een sabel bewerkt in den rug, enz. Er werd ook op gewezen dat het onver klaarbaar was dat het muziek van het 11° Linie te Lankiaar moest afstappen en dat daar de plaats niet was van het muziek. Na de innterpellaties verklaarden de Ministers in het bezit te zijn van zeer verschillende verslagen. Onder meer meld de het verslag der gendarmerie dat geen noemenswaardige incidenten voorgevallen waren De Heer Devèze trachtte het optreden van het leger schoon te maken en den Heer Poullet bracht hulde aan den Heer Burgemeester van Stokkem, beloofde een grondig onderzoek ln te stellen en zoo nood-ig strenge strafmaatregelen te nemen. Laat ons hopen dat dit geen. ijdele be loften zullen zijn. REGEERINGSONDERZOEK De regeering heeft den H. Verwilghen, goeveroeur van Limburg en generaal Joly, inspekteur van de Rijkswacht, belast met het onderzoek naar de voorvallen te Stok kem. BzssssasassB^aEBBBflaasgaaBBiiE&aBBxaBiBBaBZBBSsaassoEBaBs Het aanstaande Congres van Christe lijke Werkgevers van 16 en 17 Septem ber e. k. zal in hoofdzaak de kwestie der Bedrijfsorganisatie behandelen. Voor den eersten dag (Zaterdag 16 September) Is de opening vastgesteld op 3.45 uur. Na den welkomsgroet van den Algemeenen Voorzitter zal Heer Seynaeve, Onder- Voorzitter der afdeeling West-Vlaanderen van A.C.V.W., handelen over De Taak van een Verbond van Christelijke Werk gevers op sociaal, economisch, godsdien stig en politiek gebiedEerw. Pater De Rooy, O. P., zal spreken over Bedrijfs organisatie en hare noodzakelijkheid De zittingen van den eersten dag zullen, ge sloten worden om 7 uur, waarna een ont vangst óp het Stadhuis zal plaats hebben. Na het avondmaal zullen de deelnemers nog op een gezellig samenzijn vergast worden. Op Zondag 17 September wordt aan vang genomen om 9.30 uur met Hoogmis in St Maartenskerk, met Pontiflkale As sistentie van Z. Éxc. Mgr Lamiroy terwijl de Hoogmis zal gezongen worden door het Algemeen Kerkkoor van Kortrijk Pro Ecclesia». De kanselrede zal gehouden worden door Eerw. Pater De Clippele, die zal spreken overDe Sociale plichten van den Katholieken WerkgeverOm 10.45 uur wordt het Congres voortgezet, met begroeting door Z. Exc. Mgr Lami roy, waarna Mej. De Langhe, Doctor in Sociale en Politieke Wetenschappen, Po gingen en vei-wezenlijkin-gen van Bedrijfs organisatie in andere landen zal behan delen. Heer René Goris, Lid an het Al gemeen Bestuur van A.C.V.W., zal inlei den Welke uitgangspunten vlnde-n wij in ons land, en welke verdere ontwikke lingsmogelijkheden in de richting voor BedrijfsorganisatieHet Congres zal eindigen met een gezamenlijken lunch om 1.30 uur, waardoor de Congresleden ln de gelegenheid zijn, nog tijdig huiswaarts te keeren. Het Secretariaat van A.C.V.W. Meir, 24, Antwerpen, verstrekt op aan vraag alle gewenschte Inlichtingen. ÏBBB IflEÜEaaHBIflBBBBBBBBBBflBBBflBBBEBBBflBB veelheden, met een maximum van 20 fr, per 100 kgr. Aldus Is eeds voor 1933-1934 de revalo- risatle ook verzekerd. Door den Heer Minister van Landbouw werden nieuwe maatregelen getroffen voor de valorisatie der tarwe, na onderhande lingen met het Verbond der Maalders tot een goed einde gebracht te hebben. De ln- en uitvoer van granen worden onderworpen aan eene bijzondere be machtiging van den Minister van Land bouw. Een algemeene machtiging tot in voer werd verleend aan het Verbond der Maalders, gezien bijna al het ingevoerde graan naar de maalderijen gaat. Dit ver bond moet echter het recht tot Invoer overdragen aan allen die een dergelijke vraag zouden inbrengen, voor gelijk welke hoeveelheden. Beperking op den Invoer bestaat dus niet. Het Verbond der Maalders zal aan den Staat een som van 10 fr. per 100 kgr. Ingevoerde tarwe storten of doen storten. Dit geld zal gaan naar een bijzondere kas en de opbrengst ervan zal tusschen de Belgische voortbrengers verdeeld wor den, naar gelang de voortgebrachte hoe- Charlie Chaplin heeft naar het schijnt zijn snorretje doen afscheren daar hij niets gelijks wilde hebben met Hitier. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1BI TANDARTS Diksmuidestraat, 49 - IEPER. Specialiteit van vervolmaakte en ge waarborgde gebitten. Vermakingen van alle stukken van andere herkomst. Con sultaties alle dagen der week, van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. Waarheidshalve moet hier ook nog ver meld worden dat, vóór het beweerde vi sioen de pols van Cóme 130 keeren in de minuut sloeg. Vooraleer zich naar den steenweg te begeven was het gelaat van C.öme sterk vertrokken en zag het paarschblauw. Hij zegde dat hij vermoeid was en de beenen knikten hem onder het lijf. DE VOLKSTOELOOP HOUDT AAN. Steeds gaat het volk ln groote massa naar Beauraing. Zondag 1.1. schatte men dat minstens 80.000 personen den tuin der verschijnin gen genaderd hebben. 17 Bijzondere trei nen brachten volk toe, buiten de over- talrij-ke auto's en autobussen. Dinsdag 15 Oogst, waren verscheidene treinen uit Nederland toegekomen. De menigte werd geschat op 50.000 personen. Voortdurend weerklinken gebeden en gezangen aan de grot en bij den meidoorn. Een Hollandsch koor zong er een Ave Mariadie bij lederen geloovigen den diepsten indruk naliet. WAT IS 18-5? DE DATUM VAN «RERUM NOVARUM» Nog dit omtrent 18-5 (18 Mei), dag waarop de Verschijning aan Tilman Có me de jaarlij-ksche bedevaart tot hulde aan haar Zoon vraagt ln het heiligdom van Boring: 18 Mei is ook de datum van het verschijnen van de Encycliek Re rum Nov-arum». Deze dagteekent inder daad van 18 Mei 1891. Is er een hulde bedoeld aan Jezus-Werkman, Maria's Zoon, Zoon van den timmerman Een vraag welke in ieder geval aan dacht verdient. Daarenboven ook de H. Felix van Can- talice, Capucijn, in zijn leven helper van de wanhopigen door den nood der tijden in armoede gebracht, verzoener van vij anden, gestorven op 18 Mei 1587 tijdens een verschijning van Maria omgeven door een menigte van Engelen. HET VISIOEN VAN TILMAN COME Enkelen vragen: Is het niet anti-litur gisch dat Tilman Cóme ln zijn visioen Jezus op -het altaar zou hebben gezien de voeten verbórgen op het tabernakel in een zwart kleed? en dat hij Onze Lieve Vrouw van Beauraing en St Jozef op het altaar ziet? Wel, het zwarte kleed was de dracht van de armen van Palestina en de rok van Jezus die te Trier wordt bewaard en vereerd is een zwarte rok. EEN EN ANDER. Cóme Tilman zou van zin zijn Mettet- Pontaury te verlaten om te Beauraing te komen wonen. Hij zou op de wijk Mon- deux een huis hebben gekocht. Te Beau raing zijn nochtans geen staalgieterijen, in dewelke hij zou kunnen gaan werken. Hij zelf er liter verklaart dat zijn eerste stiel steenkapper Is geweest, en daar er In d-e streek van Beauraing steengroeven zijn, hoopt hij daar wei-k te vinden. Om op gewone dagen in den Tuin der Verschijningen te kunnen komen dient voor zieken geenerlei toelating voor af te worden gevraagd. Van 5 uur 's och- tens tot 5.30 u. 's avonds is de Tuin voor iedereen vrij toegankelijk. Van 5.30 u 's avonds tot na den rozenkrans der kin deren (7.30 u. ongeveer) moet iedereen, uitgezonderd de zieken, den Tuin verla ten. De steenweg die onder den spoor wegviaduct langs den kloostertuin naar het center van de gemeente voert, zal waarschijnlijk verlegd worden. Men zou het onder den Viaduct naast de statie voorbij het huis van de kinderen Degeim bre afleiden. Er wordt gewacht op een beslissing van den Minister van Openbare Werken, den Heer Sap, EEN AANDOENLIJKE TERUGKEER TE STEKENE Mevrouw Isidoor Raes, van Stekene (Waas), Aalststraat. Beendertuberculo- se. Geopereerd in 1929. De wonde open gebleven en voortdurend etterend. Zij sleepte zich met groote moeite voort, op krukken. In tegenwoordigheid van Z. E. H. Pastoor van Stekene voelde zij zich plots genezen, gaf haar krukken af, bracht die zelf naar de grot, is te voet naar den specialen trein uit het land van Waas teruggekeerd. EEN KNAAPJE UIT BRUSSEL Zondag heeft zich aan de grot nog maals een merkwaardige genezing voorge daan. Deze betreft den kleinen Antoine Coppens, 4 Va Jaar, uit Brussel. Dit knaap je was lijdend aan kinderverlamming en werd sedert 14 maand verzorgd ln Sint- Jansgasthuis. Welnu, het jongentje is al- opeens genezen geweest en drie genees- heereh hebben zulks vastgesteld. EEN MAN UIT ANTWERPEN Plots verbetering Ingetreden, op Zondag 13 Augustus te Beauraing: de h. Jozef Van Bergen, Houthulst, 61, Antwerpen. Ver lamming van een zijde van het lichaam (hémiplégie)Kon niet gaan, en kon den linker arm niet bewegen. Voelt te Beau raing een plotse treffende verandering in zijn toestand. Kan zijn knieën plooien en zijn beenen bewegen. Echter nog met eenige moeite. De bewegingen in den lin ker arm bleven Zondagmorgen te Beau raing echter nog onmogelijk. TE OVERMEIRE Aandacht verdient ook het genezings- geval van Ovei-meire: de h. Achiel Min- naert, in het Godshuis te Overmeire, ge boortig van Gent, maar sinds zijne kin derjaren Antwerpen bewonende, is thans 65 Jaren oud. Hij verblijft op eene kamer in het Godshuis te Overmeire, alwaar hij vanwege de Eerw. Zusters den besten op pas genoot. De man was dusdanig door aderverkalking getroffen dat hij niet de minste beweging kon maken. Hij moest, hoewel van een zwaar gewicht, minstens 85 kilos, van zijn zetel in zijn bed, en van zijn bed in zijn zetel geplaatst wor den. Daarbij leed hij uiterst scherpe ste kende pijnen door gansch het lichaam, Na met een bedevaart naar Beauraing zijn gebracht is uit zijn zetel opgestaan i heeft zonder hulp zijne kamer verlaten, te kathelijn-waver Mevrouw Maria Van den Bosch van Kathelijne Waver (bij Mechelen), sedert 8 jaar lijdend heeft Woensdag te Beau, raing tijdens dankbedevaart aangifte ge, daan van haar algeheele genezing na ge, beden te Beauraing. Niersteen met zwar» verwikkelingen. Drie jaar geleden heelkun, dlge tusschenkomst doorstaan (dokter Hubrechts, St-Jozefskliniek, Mechelen), Kon niet meer gaan dan enkele stapjej per dag (nog geen 20 stappen per dag, zegt zij)Kan thans alle werk doen, zon, der de minste pijn of moeite. te oostwinkel De genaamde Idalie Vervust, echtgenoo. te Van Poecke, wonende te Oost winkel. Leieschoot (bij Eekloo) lag sedert 12 jaren te bed, kon niet gaan. De zieke vrouw deed de belofte naar Beauraing te gaan indien zij genas. Zondag 6 Augustus voelt zij in de beenen een buitengewone pijn en voelt opeens dat zij hare beenen kan ver. leggen. Zij Is opgestaan. te dormaal Maandag kwam ln bedanklng-bedevaart naar Beauraing, Mevr. Bertha Jacobs, vrouw van Bernard Van de Putte, uij Dormaal (Braband) geboren den 29 Juni 1892, welke sedert 8 V% jaar leed van een breuk, welke haar erg deed lijden. Bij dl minste beweging deed deze breuk een uitsprong van verscheidene centimeters, Zij droeg ook een breukband. Naar Beau« raing gekomen ln bedevaart op 17 Jult ging zij bidden aan boom en grot, en viel er in bezwijming. Op de terugreis, ver. klaarde zij almeteens genezen te zijn. En Inderdaad, dokter Aerts uit Dormaal, wel, ke ze verzorgde, vindt geen minste schlj» van breuk meer. Dokter Maistriaux, na een grondig onderzoek, heeft de gezeg. dens van eerstgenoemde dokter gestaafd. uit moorsele Een blindgeboren vrouw van Moorsela bij Kortrijk, zou ook insgelijks Zondag ge» durende de tienure mis aan de grot ge« nezen zijn. Verder inlichtingen mist mea tot heden. urr aiseau Maandag genas gedurende het gebed der kinderen, de genaamde Malllard Ar- thur, van Aiseau, een mijnwerker, geboren in 1889. Deze man leed sedert twee Jaar aan verlamming van de linkerschouder, De getuigschriften van den geneesheer zal hij ln de eerste dagen meebrengen, bij dl bedankingsbedevaart. Voor deze genezingen evenals voor ds andere hier vermelde, gebruiken wij steedl eenvoudig den populairen vorm van me dedeeling, omdat onderzoek omtrent de juiste waarde der genezing niet aan ons ligt EENDAAGSCHE REIZEN op 30-8 - 4-9 6-9 11-9. TWEEDAAGSCHE REIZEN op 23-3 8-9 16-9 23-9. ANDER KOSMOS «-REIZEN. Naar LOURDES op 31-8 5-9 12-1 en 20-9. Naar ROME op 20-9. Naar DE RIJN op 28-8. Naar LEIPZIG en BERLIJN op 28-8. Vraagt inlichtingen en prospectussen bij KOSMOS-TOERISME, leper, of bij haren vertegenwoordiger: M. PAUL VAN BRU- WAENE, 16, Noordstraat, Poperinge. IBBBBBBBBXBBBBHBBflBEiiaB9B921 -«O»- op o. l. vrouw hemelvaartdag wijding der kapel Het stille genade-oord op de dorre hoog* vlakte tusschen Luik en Spa, waar dage* lijks wonderen naar ziel en lichaam z'ch voordoen, zag op Onze Lieve Vrouw He melvaart de overgroote massas bedevaar ders toestroomen voor de wijding der klei ne kapel, opgericht op de plaats zeive waar de Heilige Maagd haar wensch t« kennen had gegeven. Reeds Zondag en Maandag was de toe loop uitermate groot en er werd onafge broken vroom gebeden, in beide lands talen op de gezegende plek. Van in den vroegen morgen kwamea vele autobussen en duizenden bedevaar ders per bijzondere trein aan te Pepin- ster of te Trooz. Elf duizend billettea waren besteld voor deze laatste plaats ea negen en twintig duizend voor Pepinster, zoodat de menigte wel op vijf en veertij duizend personen mag geschat worden. Georganiseerde bedevaarten uit Ant werpen, uit Luik, uit Tongeren, uit Hol landsch Limburg, hadden zieken mede gebracht. Deze vonden een onderkomen in een goed ingerichte barak. Eene bad zaal was nevens de beddenzaal aange bracht. De lieden die het verlangden konden gedompeld worden in het gezegende •Banneux-water. Rond 4 uur bracht mm ze op ligberies of in ziekenwagentjes op het voorpleintje tusschen de kapel en het huis Beco, terwijl de duizenden omstaan- ders geschaard op de groote baan, in het dennenbosch en in de weiden de weesge groeten beantwoordden door luidspreker» einde en verre verspreid. Intusschen had zich aan het kerkje van Banneux een mooie processie gevormd. Een muziekkorps, een gansche schaar hof- knapen in schitterend gewaad vormden de eerewacht rondom de versierde klok, door vier maagdekens gedragen. Daarop volgde Mariette Beco, gekleed als de ver schijning, dragend een kussen met den zilveren hamer waarmede zij als meter den eersten klop zou geven op de klok. Kwamen naderhand: ontelbare groepen de geestelijkheid van Louveigné, klooster lingen uit verscheidene orden, missions- rissen en ontelbai-e priesters, Mgr D» Gruyter, groot-almoezenier van het werk der zieken te Luik, in purper gewaad, en de heer Deken van Sprimont, het Aller heiligste dragend. doop der klok Intuschen werd door de massa Ingeto gen gezongen en gebeden en het Hosan- nah weergalmde over de deinende vlakten. Het Magnificat weerklonk nogmaals. De klok werd gedoopt door den Z. E, Deken van Sprimont. Mariette Beco gal dan de drie eerste slagen. Het kind zoo bleek als haar sneeuwwit kleedje. De kapel werd gewijd en een plechtlS Lof sloot de godsdienstige feestelijkheid- Nog tot laat in den avond bleef het volk bidden bij het kapelleken. EEN NIEUWE GENEZING TE BANNEUX? Zaterdag vernemen wij, dat alweer een merkwaardige genezing zich voorgedaan heeft. Albert Mayer, 31 Jaar oud, geboren Gouvy, leed sinds jaren aan den knie en had n.l. een groot gezwel. Hij kon zich slechts met behulp van twee hooge kruk ken langzaam bewegen. De arme, maar zeer godvruchtige man na eerx verblijf te Beauraing was naar Banneux gekomen. Alle dagen communi ceerde hij, en hod de vaste hoop te ge nezen. Vrijdagmorgen, bij het einde de- mis, riep hij plots uit Ik kan gaan zan der ki-ukken Men wou hem doen zwijgen, maaira man was werkelijk genezen: De *0 gansch normaal en alle pijn verdwen* Te voet ging' bij aanstonds naar plaats der verschijning, een kilometer om Onze Lieve Vrouw te bedanken, zingen en te bidden, midden de ontroem omstaanders.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 2