Voor uwe Z E In 't Binnenland melkerijboter pickhout he£Se schildersschool rouwberichten welbeklante brouwerij vermakelijkheden VRIJE TRIBUUN DE NOODKREET van een driekleurige Schepen l De Valorisatie van de Tarwe TUINFEEST T SAYETTEN WIJVEKEN, UURWERKEN JUWEELEN ZILVERWERK D. STEURBAUT's EEN LAATSTE REEKS VOLMACHTWETTEN PLAATST uw GELD bij de ZICHT - TERMIJN - SPAARKAS en in 't bijzonder B Obligaties aan drager van 5 en pp! 10 jaar tegen 5 t. h. netto Mm Gemeentekrediet van België Welgewaarborgde Geldplaatsingen: DE ZAAK GHEYNS bijvoeg, v. De Poperingcnaar - 20-8-33. POPERINGE STADSNIEUWS Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag alleen Apotheek NOTREDAME. Het Katholiek Muziek in De Panne. 't Was een aangenaam uitstapje! Van af 9 14 uur waren wij ter plaatse en ge noten er een langen zomerdag. 's Mor gens konnen we de reddingswedstrijden volgen waar Oostende de 1* plaats ver wierf. De toeloop in De Panne was buitenge woon; zooveel volk had men er zelden gezien. Om 2 uur namen we het noenmaal tn het MonicoHotel en we waren er goed; we mogen dit hotel aan alle Maat schappijen warm aanbevelen. Van 6 tot 7 uur speelden we ons Con cert op de Kiosk van den dijk. Met ongewoon veel belangstelling werd onze uitvoering gevolgd en we mogen het zeggen, ieder stuk werd ten beste gespeeld en hevig toegejuicht. Het was een der beste concerts die we ooit speelden. Rond de kiosk bleven de toehoorders druk bij en allen gaven blijk van hooge tevredenheid. Aan de flinke Bestuurder Heer Prof. Heylbroeck en aan alle Muziekanten onze beste gelukwenschen. Het Katholiek Mu ziek heeft in de laatste jaren eene groote poging gedaan en haalt eere van zijn werk. Laat in den avond gerochten we tehuis, heel voldaan over onzen wel doorgebrach- ten dag. Aan het Feestcomitelt van De Panne onzen besten dank voor het goed onthaal. waren trokken partij voor een of ander en er dreigde een algemeene handpartij aan te vangen toen twee pompiers, die op dienst waren, alsmede een gendarm, ter plaatse kwamen. De vechtersbazen wei-den beetgenomen en een hunner, A. H., werd naar het po- litiebureel opgeleid om nog een verdere herinnering bezorgd te worden. Geburenruzie. Aan de Zwijn- landreekontstond Donderdag morgen oneenigheid tusschen B. J. eenerzijds en D. V. en Vrouw anderzijds. Van verwijt- selen kwam het tot handtastelijkheden en B. J. kreeg de echtgenooten op het lijf. Alles verliep zonder veel erg. Op zelfden dag, ln den namiddag, ln zelfde buurt, werden nogal ettelijke ver- wijtselen gewisseld tusschen L. C., aldaar wonend, eenerzijds, en zijne geburen A. H., A. J. en R. C. anderzijds. Voor beide gevallen werd proces-verbaal opgemaakt door de Rijkswacht. Stand der werkloosheid. Zaterdag 200; Maandag 224; Woensdag 193; Don derdag 165. Naar Beauraing. - 2" Uitstap voor de Boerinnengilde. Op Zondag 17 Septem ber en Maandag 18 September rijden we met KOSMOS langs Namen, Dinant, Grotten van Han naar Beauraing en we keeren natuurlijk terug, maar langs een anderen weg. be DERTIG (30) EERSTE Ingeschre venen gaan meê. Spoedt U. HET BESTUUR. NIEUWS UIT IEPER IEPER. Dienstdoende Apotheker. Heden Zondag is alleen open van 8 tot 12 ure en van 1 tot 7 ure, de Apotheek HOUTEKIER, Meenenstraat. Brand. Op O. L. Vrouw Hemelvaart avond was er voor het sluiten van de Tuindagfeesten een vuurwerk afgeschoten op het vestingwater van den boterplas aan de statie. Gelijk altijd ln zulke om standigheden vliegen er gensters rond, doch dezen keer vielen ze op het dak van het poeiermagazijn dat begon te branden. Zonder verwittigd te zijn door de stoom fluit was de bevelhebber, Heer Vergracht, spoedig ter plaats en met behulp van eenige toegeloopen pompiers en aldaar op dienst zijnde politieagenten, gerocht men na betrekkelljken korten tijd den brand meester. Stemt voor ons, wij zijn de beste Zoo schreef iedere partij. Weet ge wat er op het leste, Bij ons overbleef der kwestie? Moeder zei: 'k Stem vrank en vrij F. C. JACOBS SUIKERIJ. OF Het Poperingsch liberaal weekblad drukte Zondag 1.1. een langen brief, waar over de Uitgever zelf beschaamd is, ver mits hij dit schrijven doet voorafgaan door volgende nota: «Op verzoek van H. Schepen Gombert, drukke" ij, ZONDER VERDERE VERANTWOC. LIJKHEID, dezen brief over En die brief! Had M. Gombert waarlijk vier maan den noodig om iets zoo povertjes op te stellen! Platter proza kregen we zelden te lezen. Heel het schrijven is een soort nood kreet M. Gombert werkt gedurig om de Ka tholieke Partij te bekladden en te trach ten ten onder te brengen, en hij rpept als een bezetene wanneer Katholieken hem op zijn plaats zetten! Is hij dan nog zoo nuchter! M. Gombert steunt en teekent liberale lijsten bij de kiezingen; hij is lid eener partij waar geuzen aan 't hoofd staan en ontvangt die in zijn lokaal bij kiezingen, en dan komt hij, in een blad dat bij alle kiezingen reklaam maakt voor de liberale antigodsdienstige partij, over z'n zeiven boffen en beweren dat hij de beste chris ten is van de streek! Duts, toch't Is maar een kale troost als je over je zeiven moet boffen! Kent gij nog 't spreekwoord niet; «Eigen lof stinkt M. Gombert, de Katholieke Partij kan uwen raad missen; uw raad is toch enkel veinzerij en uw grootste spijt is dat onze partij stevig herleeft. Ons antwoord -jveze enkel dit: We zullen den' Ingeslagen weg volgen, Mijnheer Gombert, en dit in goede ver standhouding met AL de Raadsleden van Katholieke Kring en van Katholiek Mu ziek. Verleden week gaven wij eene uiteen setting van het vraagstuk van de valori satie van de tarwe en we drukten de vrees uit, dat de vereeniging der molenaars weerom het uitwerken van het nieuw sys teem in handen zou krijgen. Hetgeen wij vreesden is intusschen waarheid gewor den. Zondag laatst bevatten alle dagbla den eene officieuse nota aankondigende, dat er maatregelen door de regeering zou den genomen worden om de valorisatie van de tarwe te bewerkstelligen. Het zijn werkelijk de molenaars welke het plan zullen uitwerken; dat ze dit niet voor niets doen zullen wij klaar maken. In de officieuse nota van Zondag wordt verklaard, dat, bij de invoer van vreemde tarwe 10 fr. per 100 kgr. zal moeten be taald worden. Nopens invoer van bloem komt niets voor; het is toch klaar, dat, indien er geen invoerrecht ligt op vreem de bloem, dit de dood van onze maalnij- verheid zou beteekenen; het is niet met zulk doel, dat de molenaars hunne me dewerking zouden verleenen. Het is het Koninklijk Besluit van 13/3/31 welke zal gebruikt worden om het regiem te doen werken; dit besluit laat toe den invoer van graan en bloem te verbieden, hetzij van overal, hetzij van bepaalde landen. Het is klaar als pompwater, dat er geen bloem zal mogen inkomen en dat dus de molenaars een monopool zullen hebben voor het bepalen der prijzen; de grenzen der prijzen zullen bepaald worden door de protestaties der verbruikers. Reeds komt protest te voorschijn: La Libre Belgiquein haar nummer van 15/8/33 trekt er reeds tegen te velde en noemt het: een onmogelijk systeem. In Maart van dit jaar, in een reeks artike len vond La Libre Belgiqueer nog geen graten in, dat de molenaars de va lorisatie voor de boeren moesten uitwer ken. Het is waar dat voor de verloopen kampagne de molenaars maar eeen kleine 200 miljoen verdiend hebben met het toenmalig valorsatiestelsèl. Nu schijnt het een ander paar mouwen te 'zullen zijn. De officieuse nota van Zondag 1.1. zegt dat er 20 fr. per 100 kgr. voortgebrachte tarwe aan de boeren zal betaald worden; indien er overschot is gaat het naar de Staatskas, die heeft ook dringend valori satie noodig. Ons land brengt ongeveer 4 miljoen zakken tarwe voort, aan 20 fr; steun per 100 kgr. maakt 80 miljoen voor den land bouw; dit is zoowel voor de boeren welke hun graan bakken of het aan veevoeder verbruiken, als aan deze, welke hunne tar we verkoopen. Jaarlijks moeten wij nog circa 12 mil joen zakken tarwe invoeren maakt aan 10 fr. de 100 kgr. inkomreeht eene ont vangst van 120 miljoen welke in de kas der molenaars zal komen, waarvan zooals.j gezegd 80 miljoen voor de landbouwers, en het overschot 40 miljoen naar de staatskas moeten. De officieuse nota zegt verder, dat in het Ministerie van Nijverheid en Arbeid men uitgerekend heeft, dat het toepassen van dit systeem de stijging van den alge- meenen index zou verwekken maar slechts voor 2/3 punt. Eene nietigheid toch en de moeite niet waard om ervan te spre ken. Dit 2/3 punt zullen wij trachten in cijfers om te zetten en misschien is het niet meer zoo onschuldig. De Index is de middelmatige prijs van in de 50 artikelen van dagelijksch ge bruik. (Indien wij ons niet bedriegen is het getal 54). Iedere maand wordt de verkoopprijs van al die artikelen samen geteld en dan gedeeld door 54. De uit komst is de officieele Index. Indien meer dere artikelen samen of een enkel 54 centiemen duurder worden of zinken dan verhoogt of vermindert de index van één punt; om eene stijging te verwekken van 2 3 punt moet er in ons geval een ver- hooging zijn van den broodprijs van (54x2)3=35 centiemen; door de uitwer king van het valorisatiesysteem zal het brood 35 centiemen per kilo duurder ver kocht worden dan Indien alles vrij ware. De molenaars maken per Jaar een goed 11 miljoen zakken bloem welke gebakken (aan 130 kgr. brood per zak bloem) onge veer 1 miljard kgr. brood vertegenwoor digen; wanneer deze hoeveelheid brood per kgr. 35 centiemen duurder kost zal dit eene som uitmaken van ongeveer 500 miljoen welke door de verbruikers meer zullen te betalen zijn. Die 500 miljoen gaan naar de molenaars, daar het zij zijn die de prijs van de bloem in het binnenland zullen vaststellen: de mede dinging uitgeschakeld zijnde!! De verbruikers zullen dus 500 miljoen fr. meer betalen; welke bij de molenaars zullen terecht komen; deze zullen hier van 80 miljoen geven aan den landbouw; 40 miljoen in de Staatskas en er blijven 380 miljoen in hunne eigen kassen. Dus nog eens een van die maatregelen welke onder den dekmantel van steun aan den landbouw dienen om de grootnijverheid te bevoordeelen; het is even zoo met de steun aan de suikerbeet. De suikerfabrie kanten zijn gemachtigd de belasting te innen welke als steun op suiker drukt; een groot deel echter van het geld komt slechts tot in de kassen der suikerfabrie kanten en niet verder. En onze Vertegenwoordigers? Ze staan daar zoo te zeggen machte loos; achter die maatregelen zit de groot- iïnantie en die is meester in het land. KAREL. llBSSSBBBBBBBBBBMBBBMEaBQI Allen naar leper gegaan, en zoo kunt Ge ook een bezoek brengen naar 19, Groote Markt, IEPER. Okkasie kleederen vanaf 25 fr. Schoone zomerkleedjes vanaf 45 fr. Beste Voile-kleedjes vanaf 95 fr. Overgroote keus ln Mantels, Trouw en Rouwkleederen. Ter gelegenheid der groote feesten ls er 10 afkorting gegeven op eiken aan koop. Versche, Zuivere, Gewaarborgde alle dagen te verkrijgen bij JULIEN DENECKER-DE COCK, Gasthuisstraat, Poperinge. Bibliotheek. Woensdag zijn de ijzeren boekenkassen (systeem Lips) voor da bibliotheek ingekomen. Laat ons ho pen dat de laatste vloer daar wellicht zal kunnen gelegd worden en dat we met Oktober aanstaande de nieuwe bibliotheek zullen kunnen inhuldigen. Verpachting Vijverhuls. Verleden Jaar werd de vijver van Zillebeke met het meegaande huis verpacht voor 2500 fr. doch Maandag laatst was er hierom op het stadhuis een ware match geleverd. Inderdaad, de pachtprijs klom van 2500 fr. tot 12.500 fr. en 't was H. Briffaut van Moeskroen die de pacht overnemen mocht. Naar we vernemen zal alles hier modern heringericht worden. Wait and see! OPENING VAN NIEUWEN WINKEL Een nieuwen winkel van kruidenierswa ren komt geopend te worden bij JULIEN SUFFY S -DEPUVDT, Veurnestraat, 27, Poperinge. Huis van vertrouwen. EENIGE ZIJKANTJES. M. Gombert babbelt veel, en, «veel klappen en wel klappengaat zelden te gaar. M. Gombert spreekt van de Polldie ons Kamerlid in Poperinge heeft doen verliezen. Mogen we den Heer Gombert die zoo goed ingelicht schijnt over de Katho lieke Partij doen opmerken dat er voor de Kamerkiezing geen Pollplaats had. M. Gombert spreekt van kazen en Eco- le Moyenne Mijnheer Gombert slacht van onze andere liberale bazende Ecole Moyennels goed voor een andermans kinderen; de hunne zenden ze naar ka tholieke scholen. Niet dat we ze ongelijk geven, maar we bestatigen dat M. Gom bert van 't systeem isLuister naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn daden. Een tijdje geleden 't was bij een Ge- meentekiezing deed Mijnheer Gombert in stad aanplakbrieven uithangen, waar in groote letters op te lezen stond: Inwoners! Wie kiest Ge als Burgemeester? M. Lahaye, de Volksvriend, of Dr Brutsaert, de dwingeland En nu? Nu draagt hij M. Brutsaert de wolken ln! Lezers, oordeelt! In de oude godenleer wordt dikwijls gesproken van Janusde god met twee gezichten, maar nu hebben we te Pope ringe veel straffer: we hebben hier de man met drie gezichten en drie kleuren: M. Gombert immers: KROONHAALST bij de liberalen, KRUIPT voor de socialisten in 't liberaal- socialistisch muziek, KRIJSCHT bij de katholieken! Juist en goed sierlijk en mooi. allerhande Examen. Onder de velen die dezer dagen hun examen voor Hospitaalver pleegster doorgemaakt hebben, zijn wij gelukkig te mogen de namen vernoemen van E. Z. Marguerite van het hospitaal van O. L. Vrouw (Juffr. Godelieve Dur- nez) alsmede van E. Z. Agnes van het zelfde gesticht (Juffr. Martha Marico). De eerste behaalde de groote onderschei ding, de tweede de onderscheiding. Voor het oogenblik zijn er reeds dertien Zusters die het gewenschte diploma bezitten, zoo dat we ten volle mogen gerust zijn voor de toekomst! Wij wenschen dus de E. Z. van harten proficiat! Schuimers. In den nacht van Zon dag naar Maandag hebben eenige schui mers het geestig gevonden de deksels van sommige riolen te verstoppen zoodat het heelemaal had kunnen gebeuren dat wielrijders daar te recht in kwamen en armen en beenen braken, 't Moeten brood dronken jongelingen geweest zijn, die in dergelijke dwaasheden hun plezier gevon den hebben. Gezeten menschen doen dat niet. Aanrijding. Zondag avond, om streeks 6 ure, kwam Devriendt Jules-Reml van Rekkem, samen met een vrouwsper soon per moto de Capronstraat uitgereden. Juist toen hij doorrijden wou naar de Elverdingestraat botste hij op den auto van Everaet Albert van Kemmel die de Maloulaan oprijden wilde. Natuurlijk werden de eerste ten gronde geslingerd en liepen verwondingen op: Devriendt was gekwetst aan de linkerknie en linker hand, de vrouw aan het been. Dadelijk werden ze verzorgd door doktor Daele- mans. De auto was ook tamelijk bescha digd. Een onderzoek werd Ingesteld om de gebeurlijke verantwoordelijkheid vast te stellen. Belgische fabriek van Chicorei Wyppelier-Taffin. Aanrijding. Maandag om 2 uur kwam de kleine Vermast, oud 10 Jaar, wonende in de Boezingestraat, met zijn velo van de Maarschalk Haiglaan gereden op weg naar de Waterkasteelstraat. Geko men aan de fabriek van R. Colaert werd het Jongentje omvergeworpen door den auto gevoerd door Hermaud Georges, Veurne. Dadelijk stopte de autogeleider en bestatigde dat het kind tamelijk veel bloed verloor uit eene wonde boven het rechter oog. gesticht in 1890. Lange Steenstraat, 28, GENT - (tram 4) (vroeger Congostraat en Kammenstraat) Hout en marmer, versieren, letters, ver gulden, enz. Daglessenvan 1 Oct. tot 31 Maart, alle dagen. Zondaglessenalle Zondagen, van 1 Oct. tot 30 Juni. Vraagt conditiën. Let op: Lange Steenstr., 28, Gent (tram 4). BOEZINGE. Ijzerbedevaart. Van daag zal het volk stroomen naar Diks- mulde en Kaaskerke, en bljeensmelten tot een ontelbare menigte. Boezinge zal ook niet ten achter blijven. De V.O.Ssen trek ken er in dichte drommen naartoe met de vlag aan den kop, om hunne jaarlijk- sche hulde te brengen aan de gesneuvel den van den IJzer. De bijeenkomst ls op het Katspel, bij Gaston Petillion, te 9 uur, om van daar te vertrekken langs Lizerne, Merkem, Woumen naar Diks- muide. De velos kunnen geplaatst worden bij den steenkapper, juist voorbij den overweg te Diksmuide. De H. Mis wordt gelezen aan den voet van het kruis van Heldenhulde te 11 uur. Mannen, op uw post. Processie. Het feest van O. L. Vrouw Half Oogst werd, zooals voorheen, opgeluisterd door de processie Maria ter eere. Dees jaar scheen ze uit door de orde, ingetogenheid en deelneming. Het was zichtbaar: weinig of geen kijkers, maar buitengewoon veel deelnemers. Zoo moet het zijn. De zegen werd gegeven met het Allerheiligste aan de rustaltaren bij 't Voske(deze was wonderschoon opge schikt in zijn groen) en t'einde de Elver dingestraat. Er ontbrak maar eene zaak meer, t. w. een muziek. Dat zou de een- toonigheid weg nemen die anders bestaat, want, al hebben de zangsters geen oogen blik gezwegen, toch kunnen ze niet heel de processie door gehoord worden. Wan neer mogen we dat opnieuw beleven? Dadizele. Zooals de vorige jaren, gaat Boezinge, als 't God belieft, naar het genadeoord van O. L. Vrouw van Dadi zele op Woensdag 13 September. Alsdan vergaderen de Vincentianen van West- Vlaanderen onder de aanwezigheid van Z. D. Hoogw. Mgr Lamiroy. Daar worden dus vooral verwacht: De mannen, leden van St Vincentius. Iedereen echter mag meegaan, mannen, vrouwen, jongelingen en jongedochters. Vertrek uit Boezinge ln autocar aan de Pastorij, te 7 uur. Te Dadizele Gelezen Mis (waaronder Communie) om 8 uur. Te 9 uur in 't Klooster, vergadering voor de Vincentia nen. Om 10 uur Hoogmis en Processie. Middagmaal (uit den knapzak of in de herberg genomen) in Ons Huis Markt plaats, rechtover den hoofdingang der Basiliek. Vóór 3 uur Ommegang. 3 Uur Lof. Vertrek om 4 uur heel juist. De inschrijvingen moeten gedaan worden vóór Zaterdag 9 September bij J. Hol- lyrfck. Reiskosten: 8 frank. >i* M. Gombert spaar uwen goeden raad; de Katholieke Partij kan voort er zonder. Wees fatsoenlijk en Ge zult fatsoenlijk behandeld worden. Het Verslag der laatste Zitting. Wij herhalen dat ons verslag van 9 April, waar het gaat om het aanmanen tot kalmte door den Heer Burgemeester, tekstueel Juist is. In de zitting van 4 Oogst sprak M. Gombert daarover en vroeg aan M. Brut saert of hij wel gezegd hadMijnheer de Burgemeester, gij moet hier orde hou den, het gaat wat ver, gij zijt hier toch het hoofd. Volgens het verslag ln het liberaal blad zeker wel door M. Gombert Ingegeven zou M. Brutsaert geantwoord hebben: Ik heb dat alzoo niet gezegd Wij verklaren dat M. Brutsaert zoo niet heeft geantwoord; hij sprak immers de volgende woorden: Ba neen ik, zeker! Er zit daar een nuancein. M. Gombert is misschien niet fijn genoeg om die te vatten. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der GEZONGENE JAARMIS, op Zondag 20 Oogst, te 8 uur, in O. L. Vrouwkerk, voor HEER EMIEL DUMEEZ Echtgenoot van Vrouw Hélène Pety. Van wege Echtgenoote en Kinders. «O» - Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der JAARMIS, op Zondag 20 Oogst, te 8 H uur, in Sint Janskerk, voor HEER ACHILLE VANCAYSEELE Echtg. van Vrouw Eugenie Meersseman. Van wege Echtgenoote en Kinders. NIEUWE LASTEN. Voor dat de volmacht door de Regee- ilng bekomen ten einde viel, heeft deze nog een laatste en nieuwe reeks besluit wetten getroffen. Ex zijn er niet min dan vijf en twintig, die een vijftigtal blad- hjden beslaan in het Staatsblad. De besluitwetten komen meest op vol gende punten neer: De onderhoudskosten van abnormalen, verdachten en gewoonte-misdadigers, die geïnterneerd worden, komen ten laste van dezen zelf of van de personen die in hun ecderhoud moeten voorzien, als deze kun nen betalen. Maatregelen worden genomen om het Personeel van griffies en parketten te ver minderen en betere rendeering te doen geven; De kredieten aan de mutualiteiten wor den met 5 ingekrompen De bevoegdheid van gouverneurs en ar- rondissementskommissarissen wordt uit gebreid. De verblijfsrechten op de vreemdelingen *orden verhoogd;. De vermindering van bezoldiging op het kaats personeel, van 5 wordt gehand haafd tot einde December 1934; Vermindering wordt vastgesteld op het tomuleeren van pensioenen; Groote bezuinigingen worden gedaan <8> het drukwerk; Vermindering, gaande van 5 tot 10 der pensioenen der burgerlijke invalieden; Verhooging der lasten op automobielen andere motor- en stoom voertuigen; Taks op het vervoer wordt vastgesteld «P 20%; De scheepsvaartrechten worden ver hoogd; De rechten op vischverloven of vergun den worden verhoogd; Verhooging der rechten op de paspoor- Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der JAARMIS, op Zondag 20 Oogst, te 9 u., in St Bertinuskerk, tot zielelafenis van HEER HENRI CAMBIE overleden Huisvrouw, Kinders en Kleinkinders. Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van den LIJKDIENST en de BEGRA VING, op Maandag 21 Oogst, te 9 uur, in O. L. Vrouwkerk, van Jufvrouw AGNES-LAURA CATRYCKE Dochter van wijlen Heer René en Vrouw Emma Quaghebeur. «O» Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van het JAARGETIJDE, op Dinsdag 22 Oogst, te 9 uur, in Sint Janskerk, voor VROUW MARIA BUSEYNE Echtgenoote van Heer Camille Metsu. «O»1 1 Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der LAATSTE ZESWEKENMIS, op Woensdag 23 Oogst, te 9 uur, in Sint Bertinuskerk, voor JUFVROUW MARIA DELHAYE Dochter van Heer Jules en Vrouw Julienne Mahieu. Landbank vsmmmmz Naamlooze Vennootschap W&mmmS3 AGENTSCHAPPEN POPERINGE, Gr. Markt, 30. - Tel. 264. - Agent Maurice Val'aeys. NIEUWPOORT, O. L. Vrouwstraat, 16. - Agent P. Huilmand. WATOU, Groote Markt, 17. - Agent Albert Corteel. DIKSMUIDE, Groote Markt, 10. - Agent Achille Kindt. ZANDVOORDE (Oostende). - Agent Vercruyce Camille, Gem.-Sekr. OOSTENDE, Henri Serruyslaan, 18. - Agent Soete Maurice. PERVIJZE, Dorp. - Agent Mevr. Nestor Cornelia. WIJTSCHATE, PL, - Tel. Kemmel 72. - Agent Gerard Vandelanoitte. OUDENBURG, Capellestr., 3. - AgentHerman Montmorency. Kostelooze terugbetaling of herplaatsing van alle jfc jji Obligatien en Kasbons van Staat- Gemeentekrediet t&sjl van Belgie, Grondkrediet van Belgie, enz. enz. enz. Kasbons op 6 maanden 3 netto Kasbons op 1 jaar 3,60 netto Kasbons op 5 jaar 5 netto Kasbons op 10 jaar 6 netto Deze laatste uitgegeven aan 95 en uitbetaald aan pari. Agentschap Gemeentekrediet G. Gezellestr., 14, Poperinge Herbergkrakeel. Zondag avond, in eene herberg der Veurnestraat, ontstond ruzie tusschen een jongeling uit Roes- brugge en het meisje V. K., wonend bij de Statie alhier. Het meisje kreeg een harde slag tegen het hoofd en zekere A. H., wonend nabij «Het Zwijnland», trok het zich aan. Beide jopgeli'-;;:n ge rochten aldra slaags. Velen imneir UIT OORZAAK VAN ZIEKTE Uit ter hand te koop ln zeer goeden staat, gelegen te ,WUL- VERINGEM bij Veurne. Zich wenden ter Brouwerij Baelde, Wul- veringem. TE OOSTENDE 2ooals wij verleden week verwachtten '"hl Paul Van Bokrijck terug in vrijheid jpweld. Het onderzoek schijnt maar traag ■^ruit te gaan, daar immers bijna alle j*den verschillende getuigenissen af- die ook niet overeenstemmen met *5* van Wyffels. vffeu blijft inmiddels aangehouden. ZONDAG 27 OOGST POPERINGE. Kostelooze Prijsbolling in den Katholieken Kring voor alle Leden van Kristen Middenstand. 250 Fr. prijzen. Inschrijving te 3 uur; om 4 uur STIPT, uitloting der pelotons onder dé lic'.i/bbers die AANWEZIG zijn. OPGELET!! in het koopen van uw Goud en Diamant. Koopt het ter trouwe bij VAN LEDE, Goudsmid, Boterstraat, 6, IEPER. Ongetwijfeld vtridt pij er de groot- •te keus aan de goedkoopste prijs.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 3