GRATIS SI. MSSQIUBI-SESSIE DROEVIG ONGELUK TE DE PANNE NOODLOTTIGE ONVOORZICHTIGHEID TE ADINKERKE ROESBRUGGE EEN BOEK OVER GEZONDHEIDSLEER VLIEGTUIG NEERGEPLOFT TE KNOKKE KINDJE DOODGEREDEN TE WILLEBROEK l3a£3HaE3SSBSEBaaBBB3aiaB33S3 EEN VROUW DOOR EEN VLIEGTUIG GERED IN DE WOESTIJN HAREN-BiJ -BRUSSEL HET ITALIAANSCH LUCHT ESKADER TERUG IN ITALIË 133 NOG DE XÏVC IJZERBEDEVAART EXAMEN ZANDV0 0RDE-BIJ-IEPER POLITIEKE TOESTANDEN DUITSCHLAND SPANJE IERLAND Gebruikt Chicorei Wyppeüer-Tafifin, 't is de beste. HOFBERICHTEN Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde BRIEF UIT BRUSSEL I Vraagt Waarborgt Uw gezondheid P^ELEKD WATEB SPA-C3TRÖM Cöfïothouder Brouwerij De Kroo" POPEftllfGE. leL* POLLINKHOVE. Een goed gelukt Zwemfeest. Het Zwemfeest dat Zon dag 13 Oogst, om 6 uur plaats had, heeft door een warm zomerweder begunstigd den gewenschten bijval verworven. Een groot getal toeschouwers stonden van op de brug en langs wederzijden van de vaart, het begin af te wachten. Brug en pikkels waren met wimpels en vlaggen versierd. Tusschen de pikkels was een loopplank waar de zwemmers, 12 In getal, het ver treksein afwachtten, 't Was schoon om zien toen ze op bevel van een, twee, drie, allen te gelijk de vaart inwipten om den eersten kamp der 250 meters streekzwem- men af te leggen, die prachtig gewon nen werd door Maurits Lazeure van Pol linkhove. Orde der aankomsten: 1. Lazeure Mau rits, Pollinkhove; 2. Serge Sitja, Biks- muide; 3. D'Haene, Merkem; 4. Delan- cker R., Loo; 5. Gantois P„ Pollinkhove; 6. Waies, Elzendamme; 7. Van Blanken- berghe, Loo. Er waren zeven prijzen. Het tweede nummer, om ter verst dui kelen, was ook aantrekkelijk; dit ge schiedde per twee, waarin Delancker K., Loo, als overwinnaar te voorschijn kwam met- een afstand van omtrent 15 meters. Hij wou meteen de 2 flesschen wijn. Nummer drie, het zwemmen om de een den te grijpen, sloot het feest. De eenden werden gegrepen door Delancker, Loo (2»; Serge Sitja, Diksmuide (1)en Debaenst, Leon, Pollinkhove (1). Na nummer een liet van op de brug Mejuffer Germaine Gantois aan den ge lukkigen winner een prachtigen bloemtuil nederzakken, die hij in 't water in ont vangst nam. Maurits Lazeure, de inrichter van dit gced geslaagd zwemfeest, dient geluk ge wenseht. Mochten wij dikwijls zulk ge zond sport bijwonen. Na het feest speelden eenige muzie kanten bij hun medelid M. Lazeure. eenige opgewekte deuntjes en alzoo eindigde die Zwemfeest en was tevens den opsluit van Pollinkhove kermis. POLLINKHOVE. Brand. Donder dag morgen, rond 8 uur, is brand ont staan in het zwijnenstal, ter hofstede van Heer Emiel Godderis, gelegen bij De Gapaard Voor de andere gebouwen was er geen gevaar, daar ze nog al wat van de stal lingen afgelegen waren. Geen dieren werden erin gebrand. KLERKEN. Tooneel. Maandag ter gelegenheid der kermis hebben onze stu denten, met medehulp van makkers uit Essen en Woumen het prachtig drama Wat niet sterven konop tooneel ge bracht. Het was vlakweg onberispelijk en al de spelers kweten zich volwaardig van hun taak. De Missiën ten bate, bedraagt de ver koop van kaarten 460 frank en een om haling in de zaal voegde er nog 115,30 frank bij. Onze studenten waren hoogst verheugd om den genoten bijval en ck de aanwe zigen waren tevreden om den doorge- brachten £vond. Examen. Willem Boonen, zoon Louis, heeft met welgelukken de 1" proef doorstaan als kandidaat in de Rechten ter Hoogeschool te Gent en Gabrielle Vanbesien, dochter van onzen postbedien de, met onderscheiding het eindexamen als ziekendienster-verpleegster. Aan bekroonden en hun ouders van harte proficiat. We mogen ook niet vergeten Mestdagh Prosper, gewezen leerling der school, op recht geluk te wenschen; immers op 31 leerlingen in het 2° Studiejaar van Wijs begeerte, in het Klein Seminarie te Koe- selare, behaalt hij den 3* prijs in uit muntendheid en andere prijzen. De Lezers van «De(n) Poperingenaar zullen zich wel den braven, nu 34-jarigen jongeling herinneren die verscheidene ja ren dienstdoende Rijksontvanger te Po- peringe was en nu te Brugge ia het zwart gaat Verloren. Dinsdag IJ. werd een gouden armband (bracelet) te Klerken verloren. De eerlijke vinder wordt ver zocht, tegen belooning, hem terug te be zorgen bij Alois Dewyse, landbouwer te Klerken. HARINGE. Eeremis. Ha, daar zijn nog blijde dagen in het leven! (G. G.) Woensdag 16 Oogst, was Haringe's schoonste dag. Dan immers droeg E. P. Remigius Valeer Vandenbusche Do- minikaan, op 6 Oogst priester gewijd te Leuven door Mgr Ladeuze, zijn plechtige H. Eeremis op. Den heelen voormiddag door plaste de regen en belette alle ver siering en bevlagging. Maar dat deed niets af van de algemeens, overtalrijke deelne ming. Wie niet noodig was thuis, woonde de H, Mis bij, samen met de talrijke per sonen uit de gebuurparochiën. De feeste lijke inhaling uit het huis van den Heer G. Vandenbussche kon wegens het slechte weder niet doorgaan. Jammer; het moest een mooie stoet worden: de geestelijkheid en zangers in roket samen met de vele wit-zwarte Dominikanen! De jonge pries ter werd aan de kerkdeur opgewascht door Z. E. H. Pastoor D. Hooghe en het knapenkoor en onder het zingen van het Veni-Creator naar het feestelijk versierde altaar opgeleid. Daarop begon de H. Mis: heerlijke ontplooiing van de kerkelijke ceremoniën, volgens den Dominikaan- schen ritus. Aan het altaar immers, werd de Wijdeling bijgestaan door talrijke me debroeders. Als diaken fungeerde de be kende Pater F. Moriion en als index de E. P. L. Callewaert. De kanselrede werd gehouden door E. H. J. Warn-ez, die tref fend het priesterleven uitbeeldde en velen tot tranen toe ontroerde. Alle gezangen werden in onberispelijk Gregoriaansch uitgevoerd door de studenten en de ge wone zangertjes. Een jubelend Te Deum besloot de kerkelijke plechtigheid. Daar na greep het feestmaal plaats door de achtbare familie Prosper Vandenbussche- Leys aan bloedverwanten en genoodigden aangeboden. Verscheidene aanspraken werden gehouden. Z. E. H. Pastoor, met het hem eigen gemoedelijk woord, loofde de hooge priesterlijke waardigheid door God verleend, waardoor de heele familie mede vereerd wordt. Weleerwaarde Pater L. Callewaert vertolkte de blijdschap van de Dominikaner Orde om hun deugdza- men medebroeder. Hij bezong geestdrif tig het Vlaamsche, treffelijke, deugdelijk boerenvolk, dat aan onze Moeder de H. Kerk zooveel goede priesters geeft. Hij uitte den wensch dat de jonge Pater door zijn blijde, offerende priesterdeugd altijd meer zielen zou doen branden van liefde tot O. L. Heer. Weleerwaarde Heer Prin cipaal Verhaeghe, die als Rethorikaleeraar te Poperinge, den nieuwen Priester tot leerling had, sprak innig over den stillen ernst en den blijden levenlust van zijn oud-st» -ent. Hij zeide toch zóó juist dat zulke levensblijde mcnschcn de wereld schoon maken. Ontroerd bedankte de jonge Priester eerst en vooral O. L. Keer; zijn lieve Wij hebben aan de gas cuisinieres en braado- vensvande Reebs L.F.B.- 1933 belangrijke ver beteringen gebracht, onder andere gebreve- teerde regelbare inspui ters die, bij gelijk verbruik, da werkingskracht der bran ders verheogen, kraantjes met zekerheidsklep; ruime en volledig uitneembare ovens; buitenge woon schoone lak. Ondanks al deze rr.erk verbeteringen blijven de prijzen van de UNICA's der Reeks L.F.B.-1933 verbazend laag. Ouders. Broeders en Zusters; zijn acht bare Familie; den E. H. Pastoor en in hem al de Parochianen; zijn glorierijke Orde om al het goede hem geschonken en verklaarde dat een dwarsdoor heilig pries terleven zal trachten zooveel weldaden te vergelden. Overtalrijke deelnemingen werden ge stuurd waaronder vooral opgemerkt wer den deze van E. Z. Robertine, nicht van den nieuwen Priester, in 't klooster weer houden; cn deze van den Hoogeerwaarden Pater Abt Dom Chrysostomus Desaegher, dooi' ambtsplicht belet. Deze treffende plechtigheid heeft deugd gedaan aan de Haringenaars. Allen koes teren twee wenschen: dat de jonge Pries ter, tot meerdere eere en glorie van God, gelukkig weze in het uitwerken van het ideaal zijner heerlijke Orde; dat de toe komst nog menigmaal zulk priesterfeest sohenke! WOL'MEN. Eervolle Onderscheiding. Met vreugde vernemen we, dat onze zóó verdienstelijke onderwijzer den Heer Gustaaf Roose, bij Kon. Besl. van 24 Juli 1.1. komt vereerd te worden met het burgerlijk eereteeken van eerste klas, ter belooning voor de diensten in het onder wijs bewezen. Onze beste gelukwenschen. Notariaat. Bij Kon. Besluit van 8 dezer is de Heer Frans Delahaye, dokter in de rechten, benoemd tot Notaris ter standplaats Woumen, ter vervanging van den Heer O. Delahaye aan wien machti ging is verleend tot het voeren van den eeretetitel van zijn ambt. Onze beste gelukwenschen! WATOU. De ruiftijd is daar met zijn aanhang van ziekten. Voorkomt de plagen door het toedienen van Apotheker Ver- mandere's POEIER 4200. Het geneest koorts, slechts spijsvertering, leverziekten, duizeling, enz., enz. MARVOL tegen snot. ARSYLOL tegen pokken. Pak en flesch dragen 't merk Hanekop Te bekomen Te POPERINGE, bij Apoth. Notredame en Kestelyn. Te IEPER, Apoth. Snoeek. Van Uobaeys, Weckesser. Rechtstreeksch bij Apoth. Bourgeois te AVELGEM en verders in alle Apotheken. WULVERINGEM. Sterfgeval. Op Zaterdag 12 Oogst, is hier godvruchtig overleden in den ouderdom van 53 jaar. de heer Germain Huyghe, echtgenoot van Vrouw Maria Moriion. Gesproten uit eene eerzame, diepgodsdienstige familie heeft hij ook steeds de goede zaak ten dienste gestaan; ook om zijn goed karakter, zij ne gedienstigheid en gezelligheid was hij allemans vriend. Als Voorzitter van den Openbaren On derstand was hij gelukkig de gevoelens van zijn medelijdend hert in daden over te zetten. Maar vooral als Voorzitter van den Bond der Kroostrijke Gezinnen was hij onovertrefbaar. Voor het bloeien van zijn geliefden bond ontzag hij zich nog last nog moeite. De prachtige tombola, die telken jare op de algemeene vergade ring voor de minstbegaafden werd inge richt, was vooral zijn werk, en niemand lijk hij kende de manier om de prijzen bij te halen. Voor zijne dierbare echtgenoote en voor zijne acht geliefde kinderen, zijne vreug de en zijne kroon, valt zijn vroegtijdig afsterven uiterst pijnlijk. Moge de goede God hun troosten en sterken om met christelijke verduldigheid en gelatenheid deze beproeving te onderste n. Bij de plechtige uitvaart, die plaats had op Donderdag 17 Oogst, en die buitenge woon werd bijgewoond, kon men eens te meer bestatigen hoe algemeen hij geacht en bemind werd, en hoevelen er aanhiel den een gebed te storten tot zijne ziele lafenis en hunne christene deelneming te betuigen aan zijne bedroefde echtge noote en kinders. Bij het graf in eene lijkrede van wegens de Schuttersgide De Beauvoorde prees de heer Cyriel Ceulenaere de overledene als de trouwe en hartelijke vriend, in wiens omgang men vreugde en genoegen vond. Mijnheer Bouquillon van Veurne, Schrijver van 't Gewestelijk Verbond, bracht eene welverdiende hulde aan zijne onverpoosde toewijding aan den bond der kroostrijke gezinnen. Hij ruste in vrede! TOMAAT boven alles sasaisasaiBiBiEflaHBBiaBaaaaea JONGE VROUW UIT ST-JANS-MOLENBEEK VERDRONKEN Haar echtgenoot machteloos ooggetuige Zondag 11., in den namiddag, rond 5 u., bevonden zich talrijke baders in zee, vlakover het Hotel van de Kursaal, te De Panne. Terwijl zij zich volop verlustigden, hoorde men opeens een snijdende nood kreet. Een meisje, 16 jaar oud, was in een diepen put geraakt, had bijgevolg grond verloren en liep gevaar te verdrinken. Mad. Dive, geboren Philomena Van Hecke, woonachtig te St-Jans-Molenbcek, bemerkte plots ,'at hare nicht, die daar even nog bij haar was, nergens meer te zien was. Den noodkreet hcorend, ver onderstelde zij dat hij van hare nicht kwam, wat inderdaad het geval was. Al hoewel niet kunnende zwemmen, wilde zij het meisje toch hulp bieden en ging er op af, doch ze werd door de geweldige stroo- ming ruim twee honderd meters ver naar de reede gesleurd. Haar echtgenoot, even eens niet kunnende zwemmen, moest machteloos toezien hoe zijne vrouw mee gevoerd werd. Intusschen was het noodsein gegeven. Eenige goede zwemmers waren het meisje en de jonge vrouw achterna gezwommen en gelukten er in de eerste en kort nadien de tweede op het droge te brengen. De twee drenkelingen ontvingen aanstonds de noodige zorgen van de diensten van het Rood-Kruis en van bijkomende genees- heeren. Na een uur werken was het meisje gered, doch bij Mad. Dive konden de le vensgeesten niet meer heropgewekt wor den. Het lijk werd naar het doodenhuis overgebracht. Men oordeels over de smart van den echtgenoot en over de verslagenheid weike dit vreeselijk ongeluk teweeg bracht on der de talrijke baders. fiffi8BX3B&8SIJ&B5gE3E3HSS3BEBSSgBS van 80 bladzijden, met talrijke anatomische platen en de behan deling van de voornaamste ziekten, de eigenschappen der genees krachtige planten, eerete hulp bij ongevallen (beenbreuk,verdrinking, verstikking, bloedingen), verzorging van zuigelingen, hygiënische raad gevingen, kamergymnastiek, enz. ZEND UW ADRES zeer duidelijk geschreven, met vermelding van dit dagblad, aan SI NVA 38, Ourthestraat, Brussel Boven Knokke was de vlieger Sauve- nière acrobatische oefeningen aan het doen als opeens een vleugel zich van het machien losmaakte. Het vliegtuig plofte ten gronde en schoot in brand. De piloot werd gedood. IBXËSSBSIBEBESSBHEBBSiEBEHIitiftjEBE Een 5-jarig kindje dat te Wille breek over straat wilde lcopen werd door een auto aangereden en gedood. De auto reed naar het schijnt, nogal snel, maar toch zouden veel zulke ongelukken vermeden worden als de ouders hun zoo kleine kin eiertjes maar niet alleen op straat lieten rondloopen. ZIJ WEENDE REEDS TWEE NACHTEN- BIJ IIET LIJK VAN HAAR MAN TJit Benghazi wordt gemeld, dat een vliegtuig een vrouw redde die verloren in de woestijn, reeds twee nachten bij het lijk van haar man te schreien zal. M. en Mevr. Baresi, waren per auto uit Agheila vertrokken met bestemming naar Benghazi. In de streek van Agede bia, stapte M. Baresi uit orn zich te orien toeren en werd gebeten door een slang, Bij gebrek aan verzorging stierf hij vier uur laten. Braadoven n' 3 verlek! vernikkeld fr. 660 verchroomd !r. 6V5 VROUW DOODELÏJK VERBRAND. ZIJ STERFT AAN HAAR WONDEN. De huisvrouw van Marcel Notredame, Rachel Boonifaas, wonende in 't Veld te Adinkerke, werd Donderdag morgen rond 5 Vi uur, het slachtoffer van een droevig ongeval. Bij 't aansteken van den kachel, maak te zij gebruik van petrool om het vuur aan te wakkeren. Op zeker oogenblik ont plofte de petróolpul in haar handen en in één oogwenk was de ongelukkige vrouw een levende toorts. Zij vluchtte naar buiten. Verschrikt door die ontploffing en door het nood- geroep van het slachtoffer, kwam de buurman toegesneld. Hij zag Vrouw No- tredaeme in vlammen gehuld, laaiend van het hoofd tot de voeten. Hij had de te genwoordigheid van geest haar lichaam in 'n wollen deken te wentelen en zoo kon hij het vuur biusschen. Ondertusschen kwam de echtgenoot Marcel, die nog te bed lag toen de ramp gebeurde, zien wat er haperde. Hij had wel iets gehoord maar 't was zoo blik semsnel geschied, en nieuwsgierig kwam hij buiten, met het 2-jarig dochierke op den arm, niets vermoedende van de vree- selijke verrassing, die hem te wachten stond. Zijn ongelukkige echtgenoote zag hij in deerniswekkenden toestand. Zij was ge heel door het vuur aangetast, en ze had nog den moed aan de omstaanders te ver tellen hoe de ramp gebeurd was. Dr Degomme, die naderhand bijgeroe pen werd, heeft het slachtoffer naar de kliniek van St Augustinus te Veurne ge bracht, alwaar haar toestand als zeer be denkelijk beschouwd werd. Het verdriet van haar echtgenoot is hartverscheurend. De jonge echtgenoote is moeder van een 2-jarig kindje, was zeer nesrstig en stond bekend als 'n goede en vlijtige huismoeder. Voor 'n paar jaar is haar broeder in Amerika, in dezelfde omstandigheden ge storven. We vernemen op het laatste uur, dat de ongelukkige vrouw. Vrijdag morgen te 6 uur, ten gevolge van haar vreeselijke brandwonden overleden is. Haar pijnen werden evenwel door de zorgen van Dr de Neeker ze-er verzacht. Tot het laatste oogenblik heeft ze toch het bewustzijn behouden en heeft dan ook in de beste gesteltenis de H.H. Ge rechten ontvangen. (KSHESSSiHB&iiütSBBBfi&BSSESBSBSÏB Generaal Balbo, met gansch z-ijn es kader, werd geestdriftig door het Italiaan sche volk ontvangen. Mussolini wachtte hen af en wensch te hen welkom bij de landing. Allen die deelgenomen hadden aan den tocht werden met een militaire graad be vorderd en kregen twee maanden verlof. Balbo werd bevorderd tot luch(maar schalk en zou eerlang verheven worden tot Hertog van Orbetello, ter herdenking aan de plaats vanwaar hij met zijn es kader opgestegen is. Tevens zou generaal Pellegrini, vice- commandant van het eskader, verheven worden tot Hertog van Campiano, de plaats waar het militaire vliegveld gelegen is. Balbo en zijn mannen werden ook door den Koning van Italië ontvangen op het Koninklijk Paleis en gelukgew-enscht. 321338 VOOR WERELDVREDE. Wij vernemen dat op 20 Augustus, als echo der XIV" Bedevaart, in verscheidene landen, eene H. Mis voor wereldvrede zal gelezen worden o. a. in Polen, Tcheko Slowakije, Oostenrijk, Duitschiand, Frank rijk, Engeland en Holland. Aartsbisschop Frans Kordée, te Praag. Graaf Hosworowski, te Krakau. Prof. Hermann Hoffmann, te Breslau. Prof. Dr. Joh. Ude, te Graz. Don. Luizi Sturze, te Londen. Pater Henricus en Pater Concordius, te Helmond, tot intentie der Nooit meer Oorlogge dachte, zooals die ih vier talen gebijteld staat op 't IJzerkruis te Diksmuide. HET VERDINASO doet niet mee aan de herdenking der Ge sneuvelde Vlamingen te Diksmuide. Hier Dinaso kondigt het aan in groo- te letters. Wij zeggen: Te beter! Men is altijd gemakkelijker zonder twistzaaiers die en kel uit hoogmoed werken. De Standaardgeeft daarop een raak antwoord waarvan het slot luidt als volgt o Dinaso heeft zichzelve buiten Vlaan deren gesteld. Maar al te waar. ïESSSeSBaBBBHESÏSlHasnsniaaSSSB 15 DooRen en 58 Gekwetsten op O. L. Vrouw Hemelvaart De droevige balans der verkeersongeval len op O. L. Vrouw Hemelvaart in Frank rijk, sluit op dien dag met 16 dooden en 53 gekwetsten, waarvan verscheidene le vensgevaariijk. dcssaaassssasiBasBsicsaassiasis Sociale Scholen van Leuven. Heer Van de Cavey, van leper, Vlaamsche afdeeling, 1" jaar, met groote onderscheiding. Heer Jeghers Leopold, van Poperinge Vlaamsche afdeeling, 1" jaar, mat onder scheiding. Hoogeschool Leuven. Bij de uitslagen vermeld in ons blad verleden Zondag dient terechtgewezen dat de Heer Kinget, van Krombeke, zijn exa men aflegde met onderscheiding en niet met voldoening. PLECHTIGE AANSTELLING VAN Z. E. H. DUBOIS ALS PASTOOR Het weder wilde meê en 't volk van Roesbrugge was in de beste stemming. Het was te voorzien dat de Herder, wiens goedheid en minzaamheid reeds bekend was, hier zou welkom zijn. De blijde en triomfantelijke intrede had plaats te mid den dichte rijen volk, bevlagde en ver sierde gevels. Sint Martinus, Patroon van kerk en parochie, was te peerde en omringd door 2 ruiters, 't Muziek deed zijn fijnste to nen weergalmen; twee groepen bijna in 't splinternieuw uit de Processie; al de schoolkinders op hun pikkebest; herder- kens en al de overheden en notabels der Gemeente. Eenvoudige maar keurige stoet! Da Herder was omringd van den Z. E. H. Deken van Poperinge; de E. H. Pas toors van O. L. Vrouw Poperinge en van Watou als getuigen en eenige familieleden. Bij 't aankomen, sprak de d.d. Burge meester, namens de bevolking, den wel kom uit. Binst de aanstelling zelf was de kerk bomvol. Z. E. H. Deken van Poperinge deed een kort en aangenaam sermoentje over 't geestelijk en 't wereldsch gezag, prees de priesterlijke deugden van E. H. Rooryck en van den nieuwen Herder. Gansch het feest verliep in stilte en weerdigheid. Rede uitgesproken door M. Deheegher, d.d. Burgemeester. Eerweerde Heer Pastoor, In naam der openbare besturen, der gemeente, en van de bevolking van Roes brugge, treed ik heden op, om 0 als on zen nieuwen Herder te groeten en te ver welkomen. Die welkomgroet op deze plechtigheid uitgesproken in 't bijzijn van Zeer Eerweerde Deken van Poperinge, van uwe getuigen en van de geestelijkheid is niet enkel een formaliteit, maar als christenen en katholieken, spreken wij uit volle overtuiging en met den diepen eerbied, die wij aan 't geestelijk gezag verschuldigd zijn, zegen wijWees voor ons de goede Herder van uit het Evan gelie, die zijne schapen kent en door zijne schapen gekend wordt en dien de schapen overal volgen, op 't gehoor van zijne stem Ja, Eerweerde Heer Pastoor, wij zullen U volgen op den weg der waarheid, die leidt naar de zaligheid, op den weg van den vrede die leidt naar 't geluk. Van onzen kant zullen wij U steunen in den last welke uwe zending en uwe taak van zielenherder medebrengen. Laten wij te zamen, hand in hand, werken voor het goede, voor elkeen der bevolking van onze Gemeente. Nogmaals hertelijk welkom en God geve U vele gelukkige jaren, als Pastoor van Roesbrugge. Hier volgen eenige opserhiften: Bij Gery Delplace: Eerweerde Herder Sta hier en ga niet verder 't Is hier al muziek en ware vreugd Bij onz' dappere Vlaamsche jeugd. Bij den Heer Onderpastoor: Wil hier d'heeren afgezant Heerlijk welkom wezen Met U zal ik hand in hand Werken als voor dezen. Bij Jales Louwagie: Wees hier welkom Eerweerde Herder Mocht steeds uw woord onz' herten treffen En ons door vrome christen leer Tot broedermin en deugd vereffen. Bij Florent Sohier: In 't boerenhof bij Fl. Sohier Komen vele boeren hier En wenschen dat de Herder ons brengt Alle welvaart, heil en vree. [mee Poort aan de Kerkstraat: Muziek en klokkenspel 't Zingt al zoo wonderwel En 't roept alom Wees hier welkom. Bij Oscar Blootacker: Beminde Herder, De vlaggen wimpelen in den wind En al de menschen blijgezind Versieren huis en straat met groen Fatsoen en bloemen, lijk Wij doen Bij d'instellatie van een herder Hier lijk daar en ginder verder Men zegt den herder braaf en wakker O ja, maar dat wist lang Blootacker En daarom wenseht hij uit der herte Zijn' Herder vrij van druk en smertï En steeds gelukkig op de baan Die hij nog lang hier moge opgaan Beiaan met zegen en hooge jaren Om bij den Heer dan op te varen. Bij Achille Quinten: Vrede mogen t'aller tijden Hier als herder U verblijden Leef met al als vriend te gaar Voor het minst nog vijftig jaar. Bij Henri Neuville: Laat de wind het schip maar slaan Met U aan 't roer 't zal nooit vergaan. Bij Verlijnde-Parent: Welgekomen goede Hesder Halt... tot hier en niet verder Hebt gij schoen vandoen Wij hebben er in alle fatsoen. Bij Gaston Maes: Goede Herder goede vader Leef bij ons gerust en stil Wil behagen aan Gods wil En ons heiligen al te gader. Bij Hector Allaert: Lijk d'Heiland in Jerus'lemstad Op Palmenzondag binnentrad Bejeugd gevierd tot op den drempel Van Salmon en Davids tempel Zoo komt gij lieve Herder nu Tot ons en komen wij tot U Gij als Godes Zendeling Wij met ons liefde onderling. Bij Camille Laridon: Met welk genot de koster doet Gods afgezant den welkomgroet Goede Herder mocht gij lange jaren In vrede uw kudde steeds bewaren Daar God U wapent met zijn macht En neven U den schaapstal wacht. Bij Remi Deschuytter: Heer Pastoor wees welkom alhier Dit wensch ik U als slachter en herbergier Mocht ik u steeds een van mijn kalanten [noemen 'k Ware verheugd en 'k zon altijd uw wijs- [heid roemen Bestier menig jaar uw volk in voorspoed [en in heil Tót heil van allen: zoo luidt ons innige [beê. Bij Karei Profcte: Herder welkom En moge 's hemels zegen Steeds uw gewijde kruin En herdersstaf omringen. Bij Einilé Vanstraceele: Welkom, Bij Achille Brutsaert: Lieve Herder wees welkom Geëerd geacht bemind alom Geleid ons op de rechte baan Leer ons alle kwaad ontgaan Bewaar bij ons de vrede Dit is ons wensch, ons bede. Bij Joël Wullus: Ik zeg nog dit nog dat Maar wensch U proficiat. Bij AntSré Behaeghel: Eerweerde Herder, Gij moet niet loopen verder Hebt gij soms keederen vandoen Hier maken wij dat met fatsoen Het is niet om te boffen Maar gij krijgt hier schoone stoffen, Bij Jullen Goetgheluck: Heel het dorp staat gepint Iedereen is welgezind Mond en hart roepen blij Dat Heer Pastoor welkom zij. Bij Camilie Samocye: Hier woont een man Dio al doet wat hij kan Maar zoudt ge 't niet verdom De Pastoor is niet ingekoin. Bij Oraer Pyfferoen: Bij Omer Pyfferoen hier Suikerbakker en winkelier Hij vraagt zijn herder voor kalant Eu wensch hem hierna 't heilig land, Bij Georges Schoonaert: Hier woont een schilder 't Is zoo klaar Die leeft van Gods woord 't Is ook waar Weest daarom welkom in uw kerk En hier ook altijd met uw werk. Bij de Juffers Butaeye: Wees wellekom Mijnheer de paster Dit wenschen wij U welgemeend Dewijl er zeker geen gepaster Als Herder ons kon zijn verleend Ja 't is geen leugen en geen laster" Dat nu Sint Jan zoo weent en treurt Omdat hun welbeminde Paster Aan Roesbrugge werd verbeurd. Bij Camille Verlet: Aanvaard den welkom en den wensch Van eenen waren kristen mensch Wilt gij de vriend van allen wezen Zijt niet te lang in 't misselezen Zijt op uw preekstoel kort en goed En in uw biechtstoel zacht en zoet. Bij André Scharre Ik woon hier in den kolenput En gij komt uit den biezenhut Daar waart gij van elkeen bemind Hier ook is ieder wel gezind Daar gij den besten Herder zijt Die door Ons Heer ooit werd gewijd En is de winter soms koud en wreed Hier zijn er kolen voor U gereed. Aan de zegepoort aan 't Klooster: VUrlg WensChen U aL UWe parochia nen VeeL Waar DTJDrzaaM geLUk In roUsbrUgge. Aan de kerkedeur: Gezegend Hij die komt In den Naam des Heeren! Bij Désiré Gunst: Dees morgen kon ik niet meer slapen En lag te geeuwen en te gapen 't Geweld kwam van mijn duivenkot De beestjes waren stoppezot Maar Dees, zei 't wijf, hebt ge 't vergeten Wat alle nu wel moeten weten Dat ons nieuwen Herder heden komt Ja hoor hoe reeds de klokke bromt En uwe duiven lijk de menschen Den herder welkom willen wenschen En hem van naderbij eens zien En ik zette 't kot wijd open En liet ze vliegen. Bij M. Pauwels: Meester paUWeLs WensCht UW eerWaar- De, In roUsbrUgge, VrUChtbare Jaren Voor ChrlstUs. Aan 't Klooster: Welkom Herder! 's Hemels zegen Dale dauwend op uw werk! Leid ons Zusters, langs Gods wegen Om de kinders, hoop der Kerk, Wijs en deugdzaam, God genegen Op te voên in 't deugdenperk. Aan de Feestzaal: Een Herder als Gods afgezant Komt in ons midden wonen 0 mochte ons volk in 't goed gestand Zijn arbeid met volharding loonen. Aan de Gemeenteschool: J ubelen doen de kinderscharen U we komst verheugt hen meest. L ieve Herder blijf vele jaren 1 n Roesbrugge, nu in feest. E n heil, voldoening gansch uw leven N iets dan geluk in al uw streven! D eugdzaam blijven en neerstig leeren U w lessen, opdat niemand dool B eminnen d'afgezant des Heeren 0 veral, in kerk en school. 1 s aller liefde U toegezeid S tuurt ons vooruit met goed beleid! Aanbieden van den Herdersstaf door P. Demaldré. Lieve Herder, Ga niet verder. De lam'ren komen af Met uwen herdersstaf. U kreeg de macht De kudde hier te weiden, En stil en zacht Langs d'hemelbaan te leiden. DE SPANNING OOSTENEIJK-DUITSCHLAND De toestand blijft steeds even gespan nen tusscen beide landen. Duitschiand voert in Oostenrijk, zoo bij middel der radioposten gelegen in Duitschiand als door het uitwerpen van vlugschriften uit vliegtuigen op Oostenrijksche gebied, nog hevige propaganda voor het Nationaal- Socialisme. Door Frankrijk evenals door Engeland werd daartegen geprotesteerd, maar belde regeeringen kregen van wege de Nazi regeering een vrij onvriendelijk antwoord. Schermutselingen hebben onophoudend plaats tusschen Duitschers en Oostenrij kers op de grenzen en menig slachtoffer is reeds gevallen. DE HITLER-GROET IN DE SCHOLEN Voortaan zullen de schoolkinderen en schoolonderwijzers elkander moeten groe ten, bij het inkomen en verlaten der klas, met den Hitler-groet. TEGEN HET ROOKEN DER VROUW. In verscheidene plaatsen werden de houders van koffiehuizen en andere open bare drankge'.egenheden verzocht de vrou wen die zich ophouden bij hen het roo- ken te verbieden. NOG 300 SPANJAARDEN GEVANGEN IN MAROCCO Uit Madrid wordt gemeld dat men be rekent dat nog 300 Spanjaarden gevan gen zitten in Marocco. Om deze te bevrij den zal een nieuwe veldtocht tegen de vijandige stammen ingezet worden. BEWOGEN GEMEENTERAADSZITTING TE SEVILLA Tijdens een zitting van d-en gemeente raad te Seviiia vlogen op zeker oogenblik de gemeenteraadsleden elkaar in het haar. Het publiek mengde zich er ook mede zoodat een algemeen gevecht onstond en de politie tusschen moest komen. POLITIEKE ONRUST De Fascistische beweging der blauw- hemden», onder leiding van generaal O'Dufïy, bezorgt de huidige regeering heel wat moeilijkheden. Voor verleden Zondag hadden de Fas cisten een betooging aangekondigd te Dubin. De betooging werd echter door de regeering verboden, en gezien het groot miitair vertoon en de in stad opgestelde politiemachten hebben de fascisten van hun inzicht afgezien. Door de regeering werden bijzondere miitaire tribunalen benoemd, die ook de doodstraf zullen mogen doen toepassen voor politieke misdaden. Een geweldige jacht wordt gemaakt op alle vuurwapens, daar vele blauwhem- den steeds gewapend zijn. DUITSCHLAND. Tengevolge van het ongunstige droge weder zijn de vooruit zichten veel verslecht. Nergens zal, vol gens het schijnt, de opbrengst van verle den jaar bereikt worden. TCHEKO -SLOV AKI JE. De toestand is hier naar 't schijnt weinig bemoedigend. In vele velden is de hop niet boven ge raakt en tengevolge der droogte knopt de hop onvolledig. De opbrengst zal laag zijn. De pluk begint ror.d 20-25 Oogst. B3LGIE. In de streek van Poperinge treft men in alle hopvelden de roode spin aan. In vele gevallen richtte zij reeds veel schade aan. Voor de bestrijding zie men De Kopboer nr 3, van dees jaar. Alles laat voorzien dat de opbrengst zeer laag zal zijn. Besprekingen over het plukloon werden aangeknoopt. Om goed geplukte hop te bekomen, wordt het gebruik aangeraden van eene zeef in tralie met openingen van 5,5 cm. x 4,5 cm. AANSTELLING VAN* E3RW. HEER PASTOOR BOUTECA Zaterdagavond dreunden de vroolijke vreugdeklanken over de streek. De ka nonnen eveneens lieten zich hooren, om de plechtige aanstelling van onzen nieu wen herder te verkondigen. De dag der aanstelling was er bijzonder voor geschikt. Van 's morgens vroeg was de bevolking in haar schik om de huizen te versieren: gansch de gemeente was be- vlagd en een blijde geestdrift heerschte bij alle inwoners. Dit was dus een klaar bewijs dat de gemeente Christen en Ka tholiek is en blijk geeft van eerbied en genegenheid voor haren nieuwen herder, als afgezant des Heeren. De zoo talrijke welkomgroeten, geluk wenschen, opschriften, elk in zijne moe dertaal, gaven een klaar bewijs dat Mijnheer Bouteca hier op Zandvoorde de priester op zijn plaats zal Zijn. Om 3 ure kwam Z. E. H. Deken van Meenen aan met E. H. Pastoor en dezer twee getuigen, E. H. Faest en E. H. So- cquet, ter hofstede Desrousseaux Emeri. De Heer Voorzitter van den Kerkraad ver welkomde den Heer Pastoor, eveneens de Heer Burgemeester, in naam der gansche bevolking. Dan werden den Heer Pastoor een 10 tal bloemtuilen aangeboden, in naam der vereenigingen en maatschappij en der gemeente. (Hij liet die bloemtuilen in de stoet meedragen). Dan speelde het muziek van Houtem het vaderlandsch lied. Toen trok de stoet voorbij den Heer Pastoor, de Geestelijke en Burgerlijke Overheden der Gemeente. De stoet was prachtig: een 30 tal rui ters, dan een groep van ruim 70 versier de velos met spandoeken, opschriften; een groep der Vakschool van leper die geko men waren om hun gewezen Bestuurder een blijk van erkentelijkheid te bewijzen. Het muziek van Houtem speelde haar schoonste airs. Dan een geestelijke stoet onder de leiding der Eerw. Zusters, die al hun krachten ingespannen hadden om alles schoon en puik te maken. Toen volg de de Hemelwagen met de verheerlijking van Maria. Dan al de deelnemende maat schappijen, Geestelijke en Burgerlijke Overheden. De stoet doortrok de puike versierde straten; een versiering dat op Zandvoorde nog nooit gezien werd. Oude menschen bekennen dat zij nog nooit zoo veel volk op de gemeente gezien hebben. Aan 't gedenkteeken der gesneuvelden ge komen legde den Heer Pastoor de bloem tuilen aan den voet neder. Die bloem tuilen die hem geschonken werden gunde die aan zijn gewezen strijdbroeders der gemeente. Dan volgde het nationaal lied. Vervolgens ging de E. H. Pastoor ter kerk waar de kerkelijke plechtigheden plaats hadden. In twee minuten was de groote prachtige kerk, die prachtig ver sierd was door de zorgen van de Heer Lerouge, stampvol. In al de gangen en kanten stonden de menschen als tegen elkander gedrumd. Na de aanstelling hield Z. E. H. Deken een prachtig ge'.egenheidssermoen, wij zende op de plichten van den Priester maar eveneens op de plichten der bevol king. Dit sermoen maakte veel indruk op de toehoorders. Een Te Deum werd gezongen, en de zegen van 't Allerheiligste sloot de plech tigheid cp Zandvoorde's blijden dag. Het feest liep goed van stapel: al de parochianen bieden aan hun nieuwen Herder hun beste gelukwenschen, hopen voor hem een lange gelukkige loopbaan om op de gemeente het goede te stichten tot stoffelijk en zedelijk belang der be volking. Het feestkomiteit dankt nogmaals alle medewerkers. (OPSCHRIKTEN geven wij aanstaande week.) usaasnaEasiESMBBassassESBsuxa DERTIENDE CONGRES VOOR TE IEPER OP ZATERDAG 23 EN ZONDAG 27 AUGUSTUS 1C33 Onder Voorzitterschap van Professor D Frans Daels van Gent en onder de be scherming van het Gemeentebestuur van leper wordt op 26 en 27 Augustus te leper het Dertiende Congres voor Verpleegkun de en Sociale Geneeskunde gehouden. Voor de gezondheid en de veredeling van ons volk zijn dit kwesties van het grootste belang en de inrichters verdienen allen lof voor hun edel pogen. Een geheel bizondere oproep wordt ge daan aan alle verpleegsters, leerlingen- verpleegsters, vroedvrouwen, leerlingen vroedvrouwen, sociaal-geneeskundige wer kers en allen die voor verpleegkunde, vroedvrouwkunde of sociale geneeskunde belang hebben, om deze twee dagen van heerlijke, gezamenlijke studie, en tevens van aangename kennismaking en samen werking ten volle mede te doen. Aandringend wordt ook gevraagd on middellijk het hieronderstaand bulletijn in te vullen en te sturen op het adres van het secretariaat, op dit bulletijn door te halen wat niet wordt gewensdht, de optel ling te doen van de kosten voor wat wel wordt gewenscht, en het bedrag van deze kosten gelijktijdig op de postcheckreke- ning van het secretariaat wel te willen overschrijven. TOETREDINGSBULLETIJN Ondergeteekende (juist naam, voornaam en adres opgeven) Wenseht lid te worden van het Con gres voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde, en betaalt daarvoor de bijdrage van abonnement op het Tijdschrift, hetzij 15 fr. Wenseht deel te nemen aan het' ge zamenlijk middagmaal op Zaterdag 28 Augustus aan15 fr. Wenseht deel te nemen aan het ge zamenlijk avondmaal op Zaterdag 26 Augustus aan10 fr. Wenseht huisvesting te leper van Zaterdag 26 Augustus tot Zondag 27 Augustus aan15 of 20 fr. Wenseht deel te nemen aan het ge zamenlijk middagmaal op Zondag 27 Augustus aan15 fr. Wenseht deel te nemen aan den autobusdienst langsheen de vroege re frontlijn over Elverdinge, Wul pen, Hoogstade, Veurne en Nieuw- poort naar Middelkerke, Oostende, Blankenberge en Erugge aan15 fr. (Van onzen bijzondereu Correspondente 'k Zou haast moeten zeggen, dat ik hle» tegenwoordig in den lül gelogeerdtea. Abe gewoon gebeuren is hier uitgestor ven. 't Ecnig' nieuws van 't Ministerie k dat Minister Devèze overwerkt is, dus rusten moet, derhalve moet verzaken aarj zijn optreden bij ontwórpen demonstra- ties. Onder de pechtigheden van godsdien stig karakter: 1) Zondag 1.1. te Hasselt de feesten van O. L. Vrouw Virga Jesse, bij aanwezigheid van Z. Em. Kardinaal Van Roey, aartsbisschop, Mgr Kerkhofs, bis schop van Luik, M. Verwilgheu, gouw- heer, met plechtige Mis in open lucht; 2.) de hernieuwde toewijding van Gee- raardsbergen aan het H. Hart, bij tegen woordigheid van Mgr Coppieters, drie stoeten die in één samensmolten, een wa re menschenzee op de Groote Markt, met heerlijke toespraken van Mgr den bisschop van Gent, E. P. De Stoop S. J. en van Senator Alfons Verbist, van Mechelen, eindigend met een plechtig Lof en de op voering van Elckerli jek 3) eene heer lijke bedevaart van 21)00 katholieke Vlaamsche Studenten naar St Jan Berch- mans, te Diest, bedevaart die gevolgd werd door eene feestzitting in open lucht met toespraken o. a. van Mgr Van Cau- wenbergh. Te Brugge was het de laatste dag van de Studentendageneen waardig slot van een schoone serie. Er is groot nieuws in de sociaal-poli tieke wereld! De Socialisten hebben tot dusverre het collectivisme voorgehouden als de eenige heilbrengende oplossing van alle sociale en politieke vragen. Het col lectivisme, - de groote gemeenschapsge dachte. Allen voor den Staat - alles door den Staat. Of ge dat nu collectivisme noemt of socialisatie, hetgeen in de wereld dienen moet om 's menschen behoeften te Bêvredigen, op de benamingen komt het zoo nauw niet op aan. Wel op de pit, oj» den kern. OUD EN NIEUW SOCIALISME Het tegenwoordig productiesysteem heeft geleid tot de vorming van klassen en standen, van bezitters en overmogenden. 't Systeem geeft aanleiding tot schrome lijke klasse-tegenstellingen, en daarom moet het veroordeeld worden. Zóó werd reeds meer dan 'n halve eeuw voorgehouden. Na lang talmen zou Soviet. Rusland de proef leveren dat de grondge dachte van Marx's leerstelling wel in de praktijk was om te werken. Alleen ln 't oud tsarenrijk durfde men de groote proef aan met het grootsche vijfjaren plan. De praktijk valt niet meê. Wel is er meer gelijkheid gekomen maar op 't laag ste peil, economisch en moraal, 't Is zoo danig tegengevallen, dat de II" Roode Internationale, van dewelke Vandervelde steeds de voorzitter en de bezielende kracht is gebleven, er niet meer over ge waagt om het systeem van Soviet-Rusland over te nemen of na te volgen. De socialisatiegedachte was echter le vendig gebleven, ten minste in de talrijke gelegenheidsdiskoers van Vandervelde, Wat Vandervelde nu zal doen, is voor dit moment nog een raadsel. Maar op het soc. Internationaal Syndicaal Congres, dat te Brussel werd gehouden de vorige week, heeft Jouhaux, de leider van de Fransche socialisten, eene motie doen aanvaarden ten voordeele van de geleideof be stuurde economie», en dat systeem ver loochent de vroegere opvattingen van de socialistische beweging. Ge zult dat wel gelezen hebben dat Roosevelt, de president van de Vereenigde Staten van Amerika, zonder eenige raad pleging van het Parlement, met een breed plan van «bestuurde economie» heeft uit gepakt. 't Komt beknopt op 't volgende neer: Amerika moet niet meer omzien naar andere konkurreerende nijverheids- landen. Handelsverdragen zijn uit den booze. Amerika moet zich uitsluitend be voorraden aan de produkten van eigen nijverheid. Om de gedachte in de praktijk om te zetten, moeten de werkgevers den ar beidsduur herleiden tot 35 uren per week voor de vrouwen en 40 uren voor de man nen, en voor dien beperkten arbeidsduur moeten de werkgevers zich verbinden voor de arbeidsweek van 35-40 uren hetzelfde loon te betalen als vroeger voor de ar beidsweek van 48 uren. En Rocsevelt'ï plan geniet een grooten bijval. Of het du ren zal, is eene andere kwestie. Maar 't is een plan van bestuurde economie Zijn de socialisten op hun internatio naal Congres te Brussel door het succej van Roosevelt's plan bekoord geweest? Vermoedelijk wel. Z'hebben in elk geval een motie deen aanvaarden ten voordeels van de bestuurde economieen op dracht gegeven aan het bureel een be paald plan uit te werken. Meteen zijn col lectivisme en socialisme, de twee slag woorden naar dewelke het socialistisch pro letariaat méér dan een halve eeuw hoop vol heeft opgezien, naar den rommelzol der van het socialistisch archievenmate- riaal verzonden. En nu gaan ze Roose velt's bestuurde economie bestudeeren in de hoop natuurlijk dat ze daarmee een betere wereld zullen maken. Ik heb dit willen meódeelen opdat gs weten zoudt dat er in de socialistischs leerstelling iets veranderd is, of beter ge zegd: dat de oude leerstellingen bepaald worden opgeborgen. En 't zonderlingste van heel de historie is, dat de hoofdlei ding van de II" Roode Internationale daarover volstrekt niet werd geraad pleegd, en dat Vandervelde niet verzocht werd om zijn benedictie van het nieuw socialistisch wereldplan! Ge onthoudt het voornaamste; de Socialisten hebben een nieuw wereldplan dat niet meer specifiek socialistisch is. VARIA. Woensdag was de kroonprins aanwezig bij de kampoefeningen van het 1°" Leger korps te Beverloo. In Duitschiand worden de huwelijke" thans in serie gesloten. In AmerikaDe katoenoogst geeft meer dan verwacht was. De katoenprijzen zijn reeds met 27 tot 37 punten gedaald. Be socialisten die in de Spaansche re geering zetelen heulen met de Soviets. Er wordt gezwendeld in de benzine. Een nieu we aristocratie wordt daar thans gevormd. In Ierland zou de Valera voornemens zijn geheel het land door groote razzia's naar wapens te laten houden. Verborgen opslagplaatsen van machiengeweren wor den opgezocht. Over gansch de wereld heersehen vrede, weivaart en verstandhouding. Gelooft ge 't niet, ge zijt van 't goê jaar ïBiaESSSBESEiaESEaanBsaaaiEsaasB Graaf d'Ursel overleden tengevolge van het eten van bedorven voedsel Woensdag overleed te Duibuy (Luxem burg) graaf Adrien d'Ursel, burgemeester der gemeente. De dokters stelden vast dat hij overleden was tengevolge van een vergiftiging te wijten aan het eten van bedorven voedsel. Een veertigtal perso den der stad zijn door buikloop aange tast, wat een paniek verwekte, Er waren toch geen ander sterfgevallen. 41E2aaaB3i333HISg3iliaE3ga8'?i'y?WB hetzij bedrag dat hij stort op de postrekening van het Secretariaat, adres Dr. Elaut, St. Pietersnieuwstraat, 124, Gent, Post- checkrekening n° 149.129, met vermelding: Dertiende Congres voor Verpleegkunde en Sociale Geneeskunde. Antwoord dringend verzenden op Zon dag 20 Augustus 1933, op het Secretariaat, St. Pietersaisuwstraat, u° 124, Gent bof b* niet gashoudend diuretisch

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 4