ie NOTARIEËLE VERKOOPINGEN Balatum - Linoleum Gebroeders Stevens Koffie en Suikerij CHRISTIAENS DEVOLDER 20 BOOMGAARDSTRAAT 20 IEPER Nieuw Verbeterde schoone meubels n. WOONHUIS en MAGAZIJN twee woonhuizen M. DE GRAVE te Loo een woonhuis- schrijnwerkerij ZUIDSTRAAT, LOO, GEMEENTE WOESTEN. I. - Op de dorpplaats. een woonhuis II. - Langs de Steenstraat 13 aren bouwgrond 13 aren bouwgrond III. Langs de Wulvestraat. 90 a. 60 ca. zaailand 92 a. 10 ca. zaailand STAD YPER een vaste eigendom DE HANDELSZAAK VAN EEN afroomersfabriek GEMEENTE WYTSCHAETE. hofstede GEMEENTE WYTSCHAETE. een perceel zaailand het recht op vergoeding van oorlogsschade het recht op vergoeding van oorlogsschade woonhuis GELEGEN TE WYTSCHAETE, een schoon handelshuis MET INRIJPOORT te Gheluwe, Recelarestraat, ACHIEL GOIGNE STAD WERVIK (Wijk Basse-Flandre) koloniale waren CONSERVEN, enz., enz. te Wervik (Leeg Vlaanderen) een woonhuis TE WERVICK, hofsteden Gemeenten Langemarck en Poelcapelle. eene hofstede IBSa3322SS2S!IcSEBlSaBSQBB9BBBS agence de cuman het jachtrecht eener vette weide GELEGEN TE ZILLEBEKE, D'HUVETTERE te Yper. Gemeente ELVERDINGHE, Dorp. een schoon woonhuis MET STAGIE landrouwkantoor der algemeene spaar- en lijfrentkas bezorgt geldleeningen aan landbouwers .00r uitbreiding csstratifkosten tegenover andere leeningen. INTRESTEN 4,25 op leeningen van min dan 20.000 frank. 4,75 op leeningen van meer dan üO.uOO frank. PAUL FLAMEY Lombaardstraat, 3, Yper STAD POPERINGHE 120 Koopen SCHOON HOUT Meubelfabriek Ebénisterie Yproise Basculestraat, Yper. 713 m2 75dm2 BOUWGROND TE MIDDELKERKE. WOONHUIS EN 89 CA. ERVE te NIEUWPOORT, Valkestraat. I. - GOEDE HOFSTEDE II. - ANDERE ALLERSE5TZ HOFSTEDEN dorschen UIT TER HAND TE KOOP schoon woonhuis WOL VAN TROEPSCHAPEN INLANDSCHE TABAK TWEE LANDSCHE WERKMANSWONINGEN MET HOF BAKKERIJ TE KOOP te Westende handelshuis EEN BARAK IN STEEN TE KOOP TE KOOP GEVRAAGD VRAAGT PLAATS TE HUREN asaaasHBSBnraaaHazsaaas&saaa KLEINE BOERDERIJ HUIS RIJKE BROODWINNING AUTOBUSDIENSTEN NAAR DE PANNE Die ze eens proeft verbruikt geen andere meer Dépot van Premiën VOOR IEPER POPERINGE en OMLIGGENDE: van 23 JuSl tot einde Augustus 1933 Bezoekt allen deze belangrijke tentoonstelling. Wandelvoordrachten gegeven binst de tentoonstelling door den Heer A. J. FLOR1ZOONE, Veurne. Slingeren van honing in het publiek. marktprijzen POULIEN BERICHTEN KLEERMAKER ZWIJNENBEEREN A. VERPOOT-DEWANCKER BOUWMATERIALEN en KOLEN GEVRAAGD IN POPERINGE KLEERMAAKSTER BEDEVAARDERS NAAR BEAURAING BEDEVAART DIKSMUIBE 20 OOGST OUDERS! Alleen in de vrije dagvak scholen worden uwe kinderen gevormd tot vakmannen. burgerstand van sint leo's college Potterierei, 11, BRUGGE. voor 1 paard voorzien van Oliebak en Kogellagers Meer dan 400 referenties Poperinge Tel. 94 leper Tel. 249 Alle Electrkiteitswerken Motoren - Radios Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinge 1. MAANDAG 21 OOGST 1933 om 1 ure stipt namiddag, ter estaminet Café des Alliés gehou den door M. C. Brabandts, te Poperinghe, Yperstraat, Nr 3. OPENBARE VERKOOPING van zooals: Stoelen, 8 tafels, 3 houten lede kanten met ressorts, ijzeren ledekant, 5 nachttafels, 3 lavabos, lavabosgarnituren, spiegelkas, hoofdkussens, 8 wollen ma trassen, enz., enz. Met gereed geld. UIT TER HAND TE KOOPEN ONLANGS NIEUWGEBOUWD met stage en 11 aren grond te POPE- KINGHE-Stad. IBBllHaBSaBBBBBBBflflflBBflflBBB! Studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe UIT TER HAND TE KOOPEN. Gemeente Reninghelst. met 5 a. 70 ca. en 6 a. 45 ca. grond en hof, steenweg Reninghelst-Poperinghe. Gebruikt door Gaston Delestrez en Em. Delcourte, elk aan 30 fr. te maande. IBaBIBBBBIBBBBBflHBBBBflflflBflBBH Studie van den Notaris LAUWERS te Yper. Om uit onverdeeldheid te scheiden. Kantoor van den Notaris UIT TER HAND TE KOOP. met poort en erve, kadastraal bekend wijk C, Nrs 253a en 253b, groot 1 are 43 ca., destijds twee woonst, dienstig tot allen handel. Aanslag met 1 Januari toekomende. Mogelijkheid tot herscheppen van twee woonst en aankoop van het woonhuis al leen zonder de schrijnwerkerij. Alle inlichtingen ter studie van boven- genoemden Notaris. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSB Studie van den Notaris EM. THEVELIN te Meessen OP VRIJDAG 25 OOGST 1933 om 2 y2 u. stipt namiddag, te Yper, in 't Vredegerecht, OPENBARE VERKOOPING in één zitdag van KOOP EEN: met afhankelijkheden, 'en dienste van winkel en suikerbakkerij en medegaande koer en hoving, gelegen op de dorpplaats, ten oostkante van den steenweg Yper Veurne, aldaar geteekend Nr 14; groot 13 aren 80 centiaren. Verpacht aan den medeverkooper Heer Michel Ameei voor 3, 6 of 9 jaren, in ge gaan den 1 Januari 1933, mits 1.800 fr. 's jaars, boven de lasten. (tegen de Dorpplaats). KOOP TWEE: gelegen ter zuidzijde der Steenstraat. KOOP DRIE: gelegen nevens voorgaande. Koopen 2 en 3, samen groot 26 aren, zijn gebruikt zonder pacht door M. André Boudry, mits 150 fr. 's jaars, boven de lasten. KOOP VIER: gelegen ten oostkante der Wulvestraat. Gebruikt door M. Jules Verfaillie, zon der pacht tot 1 October aanstaande, mits 600 fr. 's Jaars, boven de lasten. KOOP VIJF: gelegen nevens voorgaande. Gebruikt door Hilaire Hoedt zonder ge- ichreven pacht mits 600 fr. 's jaars, boven 4« lasten. n. OP DINSDAG 5 SEPTEMBER 1933 om 3 uur namiddag, te Yper, in het Hotel de France», Statieplaats, INSTEL MET PREMIE van tegen den Dickebusch steenweg. EENIGE KOOP: A. met gebouwen, afhankelijkheden en me- degaanden grond, voor eene grootte van 38 aren 98 centiaren. bevattende de lichamelijke en onlichame lijke bestanddeelen en al de rechten er mede verbonden. Onmiddellijk genot. Deze verkooping grijpt plaats ten ver- - Zoeke van den Vertegenwoordiger der Ver- eenigde Schuideischers van het Failliet M.I.M.A.N. waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te Lomme (Nord) krach tens een vonnis van de Handelsrechtbank te Rijssel in datum van 2 Juni 1933, in Belgie uitvoerbaar verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Eersten Aanleg te Yper, in datum 7 Juni volgende. OVERSLAG: Dinsdag 19 September 1933. ISiaSSSSBBBBSiSEllÊSËBEüBBBHBBH Studiën van de Notarissen WYFFELS te Roeselaere en TYMAN te Gent St Jansvest, Nr 6. I. OP MAANDAG 21 AUGUSTI 1933 OVERSLAG van EENE SCHOONE EN BESTE bevattende woonhuis met mansarde, ge- rievige stellingen, schuur en verdere af hankelijkheden en 75 a. 27 ca. grond, hof en land. Kunnende dienen voor boerderij, herberg of handelshuis. Gelegen langs de Kemmelstraat, op eenige meters van de tramstatie, en op 5 minuten van de dorp plaats. Ingenottreding 15 dagen na de verkooping. Slechts ingesteld 36.000 fr. II. OPENBARE VERKOOPING gesteld in één zitdag OP DINSDAG 5 SEPTEMBER 1933 om 2 u. namiddag, in de verhoorzaal van het Vredegerecht te Meessen, ten overstaan van den Heer Vrederechter. KOOP I. gelegen langs den gravier van Hollebeke naar Neer-Waasten, gekadastreerd sec tie C, Nrs 76a en 72a, groot 13 a. 50 ca. Gebruikt dooi- Richard Six-Coopman tot 1 October 1933. KOOP II. voor een huis gestaan hebbende op voor melde grond. Bij vonnis der Rechtbank van Yper, van 20 Februari 1933, werd er toegestaan 21.603,44 fr. KOOP III. voor een huis gestaan hebbende op grond der Kerkfabriek van Dickebusch, sectie B, Nr 427b. Bij voormeld vonnis werd er toegstaan 17.154,81 fr Op voormelde vergoedingen werd reeds een belangrijkvoorschot ontvangen, dat aan de koopers zal overhandigd worden. Eigendom der Familie Benoni Eeckhout- Alleweireld. III. UIT TER HAND TE KOOP Een schoon en gerievig bevattende 4 plaatsen beneden, 2 kamers boven, kelder en zolder, met schuur, zwijn- stal en koeistal en 31 aren 40 centiaren grond en land, steenweg naar Kemmel. Best geschikt voor hoenderkweek. Onmiddellijke ingenottreding. Om inlichtingen zich wenden tot den Notaris Thevelin te Meessen. IflflBflBBBBBHflBBBflBHHHBBSBSflBB Studie van den Notaris DECOCK te West-Nieuwkerke Studie van den Notaris DUPONT te Geluwe. Bij dadelijke uitwinning. OPENBARE VERKOOPING van groot omtrent 5 aren 7 centiaren, be woond door den eigenaar Heer Remi Gallo-Vanneste, autobusvoerder te Ghe luwe. INSTEL: Donderdag 24 Augustus 1933 OVERSLAG: Donderdag 31 Augustus '33 telkens om 4 u. namiddag, ter herberg «Het Gouden Hoofd», te Ghe luwe, plaats, bij Heer Alfons Dessein. SBaBBBHBBBBBflBSBflBBBBBEIBBBI&B Kantoor van Deurwaarder Statieplaats, 13, Wervik. Uit oorzaak van rechterlijke likwidatle ZEER MERKWEERDIGE VERKOOPING van een groote hoeveelheid allerlei ter gewezen zetel der Firma Vandewin- ckele, Broeders en Zuster OP DONDERDAG 24 OOGST 1933, en volgende dagen zoo noodig, telkens om 10 ure voormiddag en 2 ure namiddag. Studie van den Notaris RAMAULT te Wervik OPENBARE VERKOOPING van Grauwe Zustersstraat, gecadastreerd sec tie C, Nr 758/a, groot 70 centiaren. Onmiddellijk beschikbaar. ZITDAGEN: INSTEL: Woensdag 20 September 1933 OVERSLAG: Woensdag 27 September '33 telkens te 2 u. des namiddags, ter herberg Au FauconSteenacker- plaats te Wervick. 1 Instelpremie. De liefhebbers zijn verzocht hun trouw boekje of een uittreksel van hunne ge boorteakte mede te brengen. BssasaEBnaaEESHESHssaaaissEaH TOESLAG: DINSDAG 22 OOGST 1933 om 2 ure namiddag, In het gasthof Au Lion d'Or te Rous- selare, Statieplaats, van: ttet prachtige gebouwen, groot in het geheel 10 ha. 93 a. G8 ca. Gebruikt door M. Honoré Van Acker zan 8.800 fr. te jare boven de lasten zon der pacht. Ingesteld 240.000 fr. Verdeeld in koopen. Recht van sa menvoeging. Koop en Verkoop van Villas en Gronden. Verhuring van Appartementen en Villas. Geidleeningen. - Verzekeringen, ïlostelooze inlichtingen. Leopoïdlaan, 4, Middelkerke a/Zee Telefoon 97. De Notaris E. L. Decock te West-Nieuw kerke, Yperstraat, Nr 8, zal OPENBAARLIJK VERPACHTEN op de onroerende goederen, gelegen groo- tendeels te DRANOUTER (weinig te Kemmel en Westouter), behoorende deels aan de Kommissie van Openbaren Onder stand en de Kerkfabriek van Dranoutet. In alles ongeveer 18 hectaren. OP MAANDAG 21 AUGUSTUS 1933 om 3 ure namiddag, ter herberg bewoond door Heer Petrus Huyghe-Deleye, herbergier, te Dranouter. Gewone voorwaarden. Elk zegge het voort. Alle inlichtingen ter voormelde studie. IBBBflBBBBBBBBBBBfiBEEBBHBBSBB Studie van den Notaris DE TAVERN IER, Langemarck WOENSDAG 30 AUGUSTI 1933 om 3 u. zeer stipt namiddag, te Ziilebeke, plaats, ter herberg De Slachterbij M. Leon Bourdeau, INSTEL MET PREMIE van 1 ha. 29 a. 10 ca. tegen de plaats, langs den weg naar Zant- voorde, gebruikt door M. Karei Bcstyn, zonder geschreven pacht, mits 1290 fr. per jaar, boven de lasten. ISBBBaflBBBBBBBBBMBBBBBSBBBXa Studiën van de Notarissen VANDENAMEELE te Watou en VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1933 om 3 u. namiddag, ter Gehoorzaal van het Vredegerecht, 2* kanton te Yper, Groote Markt, OVERSLAG VAN (Langsheen den stw. van Yper n. Veurne) inrijpoort, smis, stallingen en verdere af- hangelijkheden, alsmede 4 a. 70 ca. van bebouwden grond, erf en hovenier hof, be kend ten kad. selctie C, Nrs 14m2 en 14n2, Prijzij: kas en boomen: 500 fr. Bewoond door Mevr. Wed. Henri Bul- ckaen-Merveillie te Elverdinghe tot 1 Ja nuari 1934. Ingesteld: 40.000 fr. laHflEBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBB bij SANSEN-VANNESTE. Poperinge. >£:SBSBBBSSB!31BS3!aBHUaHBBBBIB'BHBflZ3BBBSBBBB3BBSB3£aES33BIBBa Zetel te Gent Onder waarborg van den Staat Algemeen Agentschap voor West-Vlaanderen 24, DE STUERSSTRAAT, 24, IEPER van onderneming, aankoop van hofste- steden, landen, beesten en landbouwwerktuigen. Ontslagen van pro- portionneele hypotheekrechten en betaalbaar in jaarlijksche afkortin- t>n gen op een langste termijn van 14 jaar. O l^j^tingen bij het kantoor: 24, de Stuersstraat, 24, leper kostelooze inlichtingen te bekomen per briefwisseling aandag, Woensdag en Zaterdag, van 8 tot 12 uur. De Deurwaarder Achiel Goigne, "ver blijvende te Wervik, zal op gemelde da tum, uren en plaats als hierboven, over gaan, ten verzoeke van den Heer Georges Vauterin, rekenpliohtige te Kortrijk, be noemd als rechterlijken vereffenaar van gezegde Firma bij vonnis van de Recht bank van Eersten Aanleg (wijzende in handelszaken), zittende te Yper ln da tum van 8 Februari 1933, tot de openbare verkooping van een groote hoeveelheid allerlei koloniale waren, conserven, enz. LET OP! De volledige en gedetail leerde inventaris der te koop gestelde wa ren, alsmede verkoopvoorwaarden worden aan alle belangstellenden op aanvraag medegedeeld door den vereffenaar: Ben Heer Georges Vauterin, Vaartstraat, 37, te Kortrijk. De waren kunnen bezichtigd worden ter plaats op Donderdag 24 Oogst 1933, vanaf 8 tot 10 ure voormiddag, mits schriftelijk verzoek aan den Heer Vereffenaar. Gewone voorwaarden en met gereed geld. elk zeg het voorts! IB3ZSBSa3S352B33nS2&3£l3S3S3S Kantoor van Deurwaarder MAANDAG 28 OOGST 1933 te 114 uur, ter herberg Nieuw Paviljoen bij Emiel Truant, achter de Statie, OPENBARE VERKOOPING van voortkomende van afbraak van magazij nen en bestaande uit groote hoeveelheid panneelen van alle lengten en breedten, baddens, kepers, spanningen, planeher, voligeplanken, deuren en vensters, alsook een hoeveelheid Brandhout. Gewone voorwaarden en komptant geld. 9BBBBBBBBBB3BBBBBEBSBBBB3BBB Kantoor van Deurwaarder VANCAPPEL te Hooglede UIT OORZAAK VAN VOLLEDIGE UITSCHEIDING Openbare Merkwaardige Verkooping ter De Deurwaarder Albéric Vancappel, te Hooglede, zal OP MAANDAG 28 OOGST 1933 en volgende dagen, telkens om 9 u. voor- en 2 ure namiddag, overgaan tot de open bare verkooping in het groot van aller hande afgewerkte en onafgewerkte meu bels, bestaande namenlijk in slaapkamers, kleerkassen, lavabos met en zonder spie gels, bibliotheken, bureaux, hallbanken, clubtafels en -zetels, phonograafstelsels, emadaxen, kleine en groote classeurs, fi- chiers, tafels, horlogie enz. Verders: werkbanken, ijzer beweegbaar stelsel, spanalaam in hout en ijzer, tee kenbord, twee zaagmachienen,, recht staande en platte presmachien, spuitma- chien met behoorien (revolver), trans missiën met coussinets in verschillige grootten en lengten, ijzeren en houten poulis, Emmerysteen voor schaafmessen, essence moteur, stelsel voor zagen en bra- zeeren, supportsriemen, enz. Dynamos: 8, 5, 3 en 2 paarden met demarreurs en ta bleau, asoenseur met dynamo geheel kom pleet, draagvermogen 500 kilos. Auto met remorque merk «Ford», meer nog hoeveelheid madriers, baddens 4/4 en 3/4, schaliebard en groote hoeveelheid brandhout. Gewone voorwaarden en komptant geld. IflaBBHSaBBBSBBSSBHaBBSBBBBBBS Studie van den Notaris DEEREN te Nieuwpoort BIJ GEDWONGENE ONTEIGENING. OP MAANDAG 21 OOGST 1933 om 3 uur namiddag, te Middelkerke, ter herberg De Tram statie», steenweg Nieuwpoort-Oostende, bij Mevr. Wed. De Boutte, OPENBARE VERKOOPING van Eigendom van den Heer Albert Van- deputte. II. OP DONDERDAG 24 OOGST 1933 om 3 uur namiddag, te Nieuwpoort, in de gewone Gehoorzaal van 't Vredegerecht, OPENBARE LICITATIEVERKOOPING van Sterfhuis van den Heer Pieter Duflou. Te pachten, zonder overname, groot 80 ha., waarvan 25 ha. weid, één blok, schoo ns gebouwen. Pacht 150 kilos tarwe de ha. Vrij 25 December a. s. van 60, 40, 28, 18 en 12 ha. te pachten voor 100 tot 300 fr. de ha. Men handelt rechtstreeks met de eige naars. Schrijven tot 1 September: JEROME DEUONINCK, Fropriétaire, St-Maurice- les-Charcncey, France, Orne. IBBBSa3;a3BE3®SBEE3S2Saasa33a MARIN VANDEEMARLIERE, Dorscher te Reningeist, laat weten dat hij als vroe ger jaren, zal rondgaan met zijn dorsch- machien, maar dat hij zich in de onmo gelijkheid bevindt, uit oorzrak van ziekte, zich op voorhand aan te bieden. In afwachting worden de klanten ver zocht hunne aanvraag bij hem te willen doen. OVER TE NEMEN IN DEN OMTREK VAN YPER KLEIN HOFSTEDEKE van 7 gemete, gronden van eerste kwaliteit, kleine over name. MELKERIJ-HOFSTEDEKE van 13 ge mete, gelegen tegen de stad, beste gron den. HOFSTEDE van 15 gemete, schoon ge legen, voordeeligen pacht. HOFSTEDE van 19 hectaren, in weide, zeer voordeeligen pacht. TE HUREN. HERBERG met 1 ha. weide, vele stal lingen, gelegen tegen stad. Voor verdere inlichtingen zich wenden of schrijven aan GERARD DECONINCK, 27, Mondstraat, YPEIï. laaaaaBHBBBBaHMBBBBHsasuaa met hof, gelegen te MEENEN, Legeweg, 57. Alle dagen zichtbaar. Zich wenden bij gemeld adres. ruw 9 fr. de kilo, gewasschen aan 20 fr de kilo en gewasschen en met de hand geplukt aan 22,50 fr. de kilo. Op aan vraag worden matrassen gevuld en opge maakt gratis, zulks in tegenwoordigheid van den kooper. Wol gewaarborgd op factuur. - Te bekomen bij RENÉ VANDE VOORDE, schaper, Wilgendijk, 13, Diks muide. aan 12 frank de kilo, te verkrijgen bij René Vandelanotte, herberg 't Wieltje Busseboom, Reningeist. kunnende ternoods in één gebracht wor den, gelegen te GELUWE. Zich te bevragen bij Maurits Radé, Terhand, Geluwe. met alle toebehoorten, in volle werking, onmiddellijk vrij. Zich wenden bij MAURITS MATTHYS, Zeelaan, Westende. t wel ingericht, ONBEWOOND, met ver diep en inrijpoort, magazijn met twee zolders, 700 vkm. bebouwde grond. Zeer dienstig voor handelaars of verkooplie den. Gelegen in de Pannestraat te Veurne. Voor den sleutel zich wenden Nr 20, zelfde straat. thans bewoond zonder pacht. Zich wenden bij Brunoo Medard Declercq, Pollinkhove. VOGELNET van 11 m. x 7 m. VOGELNET van 9 m. x 7 m. VOGELNET van 7 m. x 5 m. VOGELNET van 5 m. x 2 m. en groote hoeveelheid VANGKOOIEN en alle toebehoorten om vogels te vangen, alles in goeden staat. Bij Camiel Bil- liau, Elverdingestraat, Vlamertinge. WITTE LEGHORNS van 2 tot 3 maanden, te bekomen in de Kweekerij MARCEL BLANCKAERT, Augustinestraat, IEPER. Zeer voordeelige prijzen. Voor alle inlichtingen zich wenden: Slachthuisstraat, 23, leper. Tel. 6. Men bestelt ook ten huize. Jachtstoof ln goede staat, aan genadigen prijs. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. rjcede steekkar, zoo goed als nieuw, draagvermogen 300 tot 400 kilos, bij V. Talon, Boezingestraat, 3, leper, üerberggerief, ter herberg Au Progrès bij Leop. Vermeersch, Staat en IJzer- straat, Wijtschate. perruchen, witte, blauwe en groene. In de Vier Seizoenen», Casselstraat, Pop. pauw en een haan. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Heftige meid voor alle werk, in klein huisgezin, vanaf 1 September, bij M. Rossey, 12, Nieuwpoortlaan, De Panne. Deftige meid om huishouden te doen bij Heer alleen te leper. Adres ter druk kerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. I eerjongen voor beenhouwerij-zwijnen- slachterij, om stiel aan te leersn, van 14 jaar, bij Gaston Debruyne, 8, Rue Maréchal Mortier, Fives-Lille, Frankrijk. Ifind gevraagd om op te voeden, te Dikkebusch. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. foede meid om in café te bestellen, goed loon, familieleven. Zich wenden Hótel d'Anvers41, Ieperstraat, Pope ringe. - Tel. 147. eerlijke meid, bij Notaris Peel, Roes- brugge. Meisje om te naaien, reeds op stiel ge weest, bij Declercq-Reniere, Maurits Dewufstraat, 4, Poperinge. JJeftig buitenmeisje van 16 jaar, voor huishouden met kinderen te Poperinge. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstr, Pop. foede en deftige meid, Zich wenden Nr 9, Statieplaats, leper. longen van 17 jaar voor bureelwerk. Zich wenden 20, Waterkasteelstraat, leper. Werkvrouw, eenige dagen per week, liefst te leper, met beste getuigschriften. Zich wenden bij Verschaeve-Deramaudt, Klijtestraat, Elverdinge. Meisje van 15 jaar, als meid, liefst te Poperinge of leper. Adres ter druk kerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Eerlijk meisje, 16 jaar, liefst zonder kin deren, te leper. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Treffelijke meid, 21 jaar, liefst te leper. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr., Pop. Cchoonc herberg met koetspoort, groote stallingen en achtergebouwen, midden stad Poperinge. Dienstig voor allen han del en ambacht. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Twee herbergen, gelegen te Roesbrugge dorp. Zich wenden ter Brouwerij C. Feys-Callevvaert, te Roesbrugge. OVER TE NEMEN van 2 ha., gelegen te WIJTSCHATE. Zich wenden tot Gerard Vandelanoitte, Wijtschate. auasBBsaaEsaasasBasaBSBBBcsB TE HUREN TE IEPER te midden stad, schoon en groot in 't nieuw gezet, kunnende dienen voor allen handel,, ook ais renteniershuis. Inlichtingen bij Mad. Libotte, 48, Rijsel- straat, leper. iBBBaaasDsaBasBsaBaBaBBBiassa Titelaandeel in beste Houtnatie te koop, uit oorzaak van ziekte. Zeer goede verdiensten, voordeelige voorwaarden. Te bevragen bij A VAN GOMPEL, Van Hombeeckplein, 5, Ber- chem-Antwerpen. SBBSBBBBBBBEB9BBBB3SESBBBBS3 ARTHUR WYLLEMAN, Noordstr., Po peringe, laat weten dat hij lederen Zon dag naar DE PANNE rijdt met zijn auto bus. Vertrek te 12 uur, aan Popermge- Statie en Markt, prijs 10 fr. heen en terug. Kinderen betalen 5 frank. CONSCIENCESTRAAT, 20-22, KORTRJWC Telefoon 111 en 1283 in het COSMOPOLITE Hotel, Grocte Markt «BI Schoone jonge poulien, te koop aan genadige prijs, ter KWEEKERIJ J. CLAEYS, Westroozebeke. (BBHaaEsssiBiiBSHHEgaaassssEa» ORBIE CYRILLE, bij de smis Hooge Graaf», POPERINGE, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te mak-en dat hij TWEE ZWIJNENBEEREN van 't beste ras heeft, en zich gelast ermede ten huize te komen, van heden af. Hij dankt op voorhand. Germain Goudenhooft, Couthoflaan, 8, Proven, heeft de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat hij zich bij zijne ouders komt te stellen als GEDIPLO MEERD KLEERMAKER-SNIJDER. Hopende door zijn degelijk werk met ieders orders vereerd te worden dankt hij op voorhand. DEROO ANDRÉ, achter Canada Proven, maakt kenbaar dat hij van af 20" dezer rond zal gaan met DRIE JONGE ZWIJNENBEEREN. TE VERKRIJGEN BIJ Vlamingstraat, 7, Poperinge Tabakgaren, Sulferbloem en stoffen merk K R. Hoppezakken in jute en lijnwaad, Bachen, enz., aan voordeelige prijzen. ANDRÈ LEROY, opvolger van M. Jos. P-eel, ROESBRUGGE, heeft de eer aan de bevolking van Rcesbrugge-Haringe en omstreken te laten weten dat hij van heden af verkooper zal zijn van allerhande Bij hem zal dus te verkrijgen zijn Ciment, kalk, vloertegels, citerns, graf kelders, kruisen, afsluitingen, draineer- buizen, pannen, anthracicten, v'.amkolen, fresneskolen, enz. Daar hij goede waar aan een matigen prijs zal leveren hoopt hij het vertrou wen te winnen van iedereen. alsook in de omliggende gemeenten, def tige en eerlijke PERSONEN, om zich, buiten hunne dagelijksche bezigheden, schoone bijverdienste tbe te voegen. Geene bijzondere kennissen wórd-en vereischt kunnen lezen en schrijven en enkele vrije uren per week is voldoende. Schrijven aan C. Lippens, 29, Voor straat, Kortrijk. ALICE DEWULF, bij hare ouders, Pa- peleen ZARREN, laat hierbij het ge acht publiek weten dat zij, na de leer gangen in de SnijscÜooI gevolgd te heb ben, zich kopat te stellen als KLEER MAAKSTER. die met autobussen gaat, stopt te BEAU MONT, In Vlaanderen rechtover het park. Specialen autobusdienst aan halve prijs heen en terug. Poperinge V. 8.25West- vleteren 8.45; Oostvleteren 8.50; Reninge 9.00; Diksmuide 9.30 uur. Terug uit Diksmuide ten 18 en 20.30 uur. Gewone diensten blijven. Voor halve prijskaarten, op voorhand te bekomen van heden af bij EMIEL DE- CROCK, Statie, Poperinge. Tel. 95. IBIBBBB8BSBBS9BE3BE39S£S3S1ZB Inwonende leerlingen worden aanvaard in VRIJE BEROEPSSCHOOL Bouveriestraat, 83, Brugge. Af deeling voor: Metaalbewerking, Electri- citeit, Schrijnwerk, Meubelwerk. Beeld- en Steenhouwwerk, Druk ken, Letterzetten. KOSTELOOS ONDERWIJS. Vraagt prospectus en inlichtingen bij E. H. De Jonghe, Bestuurder, Bouverie straat, 85, Brugge. leper, 12 Aug. Tarwe 70-72; rogge 48- 50; haver 70-75; brouwersgerst 80-82; voedergerst 68-70; erwten 92-95; paarde- boonen 90-92; aardappelen 10-20; boter 19.50-20.50; eieren 0.46-0.48; tarwestrooi 12-14; roggestrool 9.00-10; haverstrooi 9.00- 10; gerststrooi 10-11; weidehooi 35-40; klaverhooi 42-44; luzernhooi 46-48; ruw vlas 60-62. Diksmuide, 14 Aug. Boter 19-22; eieren 0.43-0.45; aardappelen 8.00-12; tarwe 70-72; rogge 50-55; haver 70-74; strooi 14-16; hooi 35-40; brouwersgerst 80-82. Kortrijk, 14 Aug. Tarwebloem 118; inlandsche zemelen 50; gorte zemelen 60; boter 19-20.50; eieren 47-50; Turksche tarwe Plata 48; id. Cinquantino 65. VEEMARKT. Te koop gestelde die ren 276: 110 koeien, den kilo op voet 4,00; 106 vaarzen 5.00; 27 stieren 4.50; 33 os sen 5.00. Anderlecht, 14 Augustus. VARKENS- MARKT. Te koop gesteld: 3056 var kens; den kilo op voet: 4.75-5.50. Geslacht: 502 varkens. Veurne, 16 Aug. Tarwe 60-65; rogge 46-43; haver 50-55; gerst 50-55; erwten 120-125; paardeboonen 74-78; klaverzaad 5.00-6.00; aardappelen 10-15; hooi 250- 350; strooi 80-100; boter 20-22; eieren 45- 50; eieren van eenden 0.50. Roeseïare, 16 Oogst. Tarwe 65-75; rogge 42-47; haver 52-65; maïs 45; id. Cinquantino 65; boekweit 110; nieuwe voe dergerst 54; zomer- en wintergerst 58; erwten 90; paardeboonen 90; lijnzaad 105; lijnmeel 94; vlas groeite 1933, per Ha., 3500-5000; ruw vlas 80-90; geakkerd vlas in stroo 85; aardappelen: Krugers 14; eer stelingen 13-15; Geldersche muizen 15; klaverzaad 900; tarwestroo 12; roggestroo 10; haverstroo 11; weidehooi 25; klaverhooi 30; luzernhooi 35; oude suikerijboonen 50; nieuwe id. 50; tabak 6.50; koolzaadolie 340; iiinzaadolie 200; nitraten 86; ammo niak 76; cyanamide 72.50; kalksalpeter 88.50; Thomasslakken (scoris) op wagon Charleroi 14/18, 1.53; nitrochoux 31; phos- phaten 182; fertiphos 38/42, 86; boter 20- 21; eieren 0.42-0.43. Anderlecht, 16 Aug. VEEMARKT. Te koop gesteld: 1901 stuks: 573 ossen, den kilo op voet 4.50-6.40; 136 stieren, 3.75-5.20; 1192 koeien, 3.75-5.30. Anderecht, 17 Oogst. KALVER MARKT. Te koop gesteld; 1975 stuks; gemiddelde prijs per kilo op voet: 4.15 tot 7.55. Aangekomen gedurende de week: 2773 stuks. Poperinge, 18 Oogst. Tarwe 80.00; rogge 53.00; haver 65.00; aardappelen 8.00; boter 18.00-21.00; eieren 0.48; hoppe de 50 kgr. (opbrengst 1932) 1075 fr.; op brengst 1S33: verkoopers 825 fr., koopers 800 fr. POPERINGE, van II tot 18 Oogst 1933. Geboorten. 309. Decorte Maria, d. v. Marcel en Degraeve Angela, Werfstraat. 310. Loquet Marie, d. v. Auguste en De- poorter Marie, Leon Plage (Fr.). 311. Merveillie Achille, z. v. Romanus en Mar- key Rachel, Westvleteren. 312. Mahieu Godelieve, d. v. Achille en Vermeulen Martha, Krombekesteenweg. 313. Tillie Willy, z. v. Gerard en Couchez Augusta, Veurnestraat. 314. Caron Cecilia, d. v. Henri en Dondeyne Irma, Westouter. 315. Top Joseph, z. v. Maurice en Verlinde Martina, Hamégicourt (Fr.). Overlijdens. Ferrand Albert, 57 J., echtg. van Hoorelbeke Elodie, Boesche- pestraat. Dufourmont Mare, 2 maanden, Moeskroen. Verscheure René, 76 j., echtg. van Citteiren Irma, Noordstraat. Camerlynck Angela, 48 j., echtg. van Ras- salle Théóphile, Reningelststeenweg. Devos Remi, 2 maanden, Gapaardstr. Catrycke Agnes, 25 j., A'oeelestatiepl. Huwelijken. D'Alleine Georges, tim merman en Tailly Alice, naaister, b. v. Pop. Vandevoorde Emile, bankbedien de en De Roo Alixe, winkeljuffer, b. v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Vermeersch Cyril ie, metser van Vlamertinge en Lermyte Nestorine, landw. van Pop. Lefever René, landb. v. Pop. en Kino Magdalena, dienstm. v. Wervik. Cayzeeie Etienne, fabriekw. v. Pop. en Wales Martha, dienstm. v. Westvleteren. Gouwy Albe ric, werktuigk. v. Pop. en Huys Irma, z. b. van Gent. De Roode Pillen van L. Dupuis, Ju- met, verdrijven uit de maag de gal en de slijmen, die de spijsvertering en de goede vereenzelving van de voedingstoffen belemmeren. Zij brengen de slechtste ma gen weer in orde. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, en A. Kestelyn, Gasthuisstraat, Poperinge. IEPER, van 10 tot 16 Oogst 1933 Geboorten. Verstraete Noëlla, Recol- lettenpoort, 5. Rust Oharles, Meenen- steenw., 147. Desmlt Jacqueline, Mond- straat, 36. Denys Anne, Elverdinge straat, 2. Vandenbulcke Lucien, Lin- dendreef, 40. Huwelijk. Buseyne Leopold, steen kapper en Ennaert Simonna, fabriekwerk- ster, b. v. leper. Overlijdens. Put Constance, 88 J, kloosterlinge, G. de Steursstraat, 32. Bonte Gustaaf, 50 j., werkman, echtg. Bo- gaert Emma, Schuttelaerestraat, 1. Knockaert Margareta, 33 j., hulshoudster, echtg. Loesschaert Camiel, Lange Tor houtstraat, 25. Cherf Maria-Louisa, 64 j., z. b., echtg. Roose Camiel, Poperinge- steenweg, 8. KORTEMARK, van 11 tot 17 Oogst 1933. Geboorte. Cappelle Martha, d. v. Ju les en Packeer Emerentia. Overlijden. Packet Marie-Louise, 73 j. 10 m., ongeh., hospitaal. DIKSMUIDE, van 10 tot 16 Oogst 1933. Geboorten. Julien Bulcke, z. v. Alois en Louisa Vanparys. Willy Ghysdael, z. v. Henri en Eugenie Vincke. Overlijdens. Marguerite Persoon, 51 j., huishoudster, echtg. van Henri riieuw- land. Marie Chielens, 82 j., wed. van Frederic Delacauw. EESEN. Burgerstand. Geboorten. Roger Debacker, z. v. Da vid en Maria Vanacker. Daniel Bogaert, z. v. Jules en Zoë Claeys. Overlijdens. Emma-Maria Decock, wed. Achiel Cauwelier. Eduard Craey- meersch, echtg. Juliana Syosn. Huwelijken. Jeroom Dehoorne met Maria Bakeland. Cyriel Beauprez met Zoë Vanthournout. VEURNE. Burgerstand. Geboorten. Vanneuville Virginie, d. v. Carolus en Caesteker Irma, Abdijstraat, 1. Henderyck Gerardus, z. v. Hendrik en Bouttry Maria, Oilevierslaan, 20. De- coussemaeker Roger, z. v. Georgius en Vanderghcte Rachella, Abdijstraat, 1. Huwelijken. Rillof André, haarkap- per en Ryson Maria-Louisa, naaister, b. v. Veurne. Overlijden. Verbrugghe Henricus, 62 j, wed. van Ghamme Gentillia. WIJTSCHATE, maand JuU 1933. Geboorten. Dequeker Emile, z. v. Hi laire en Jeanne Deleu. Galloo Raphael, z. v. André en Bertha Alleweireld. Braem Jeanne, d. v. Jerome en Gabrielle Knockaert. Huwelijken. Verhoest Omer, land bouwer te Waasten, met Bertha Desomer, landbouwster te Wijtschate. Overlijdens. Bogaert Leon, 63 j., ko- lenkoopman, echtg. van Ribreux Marie. Foutreyn Martha, 33 j., huishoudster, echtg. van Theodoor Spinnewyn. Braem Jeanne, 3 d., d. v. Jerome en Gabrielle Knockaert. Goemaere Robert, 4 m. 20 d., z. v. Julien en Marguerite Brion. usasiaffla&BBaBSMBBEMSMBa&aBa Volledige Moderne Humaniora. Handels- en Wetenschappelijke afdeeling. Verzorgde keuken. - Luchtige slaapzalen. Matige prijs. Het College besteedt een bijzondere zorg aan de voorbereiding tot alle Staats examens zooals blijkt uit de prachtige uit slagen der studenten gedurende het laat ste schooljaar. Onder meer: Examen voor Kantoorklerk: Ongeveer 3.200 mededingers voor 77 plaatsen: De leerlingen van St Leo hebben de 1*, de 8e, de 28* en de 54* plaats bekomen. Examen van Technisch Commies- 820 mededingers voor 39 plaatsen. De leer lingen van St Leo hebben de 3", de 4% de 20« en de 26" plaats bekomen. WETENSCHAPPELIJKE AFDEELING Het voorbereidend jaar gehecht aan de speciale scholen der Universiteiten wordt niet vereischt van de leerlingen die hun ne studiën op het College eindigen. HANDELSAFDEELING Diploma n Boekhouder en Reken- plichtige. De leerlingen worden tot alle Handels- en Nijverh.idsbedieningen voorbereid. INTERNAAT EXTERNAAT BERICHT. MARCEL CAYSEELE, HOOGSTADE, maakt bekend dat hij geene schulden meer erkent die zijn vrouw RACHEL STECKELOM gemaakt heeft of nog zou maken. VOLLEDIG REGELBAAR EIGEN CONSTRUCTIE Alle vervangstukken in magazijn.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 5