LEV DA Poeders Naar Diksmuide GEDACHTEN SCHOON H. HARTEBEELD bij SANSEN-VANNESTE, JuliaanVandepitte-Hulde LANDBOUWERS SPORTNIEUWS CRITERIUM DER H0PPESTREEK ALLERLEI TIJDINGEN EXTRA-TREINEN EN TRAMS MET 35% VERMINDERING AANBESTEDINGEN ff OPHEFMAKENDE UITVINDING |V 8, Bertenplaats, Poperinge, Niet te traag, noch al te snel, Dan gaan de dingen wonderwel. Slaap zeven uren eiken nacht! Dat Is vandoen, niet overdreven! Doch eens ontwaakt, ook niet gewacht En seffens u aan 't werk begeven, Na 't storten van een vuurge beê, 't Gebed zal geven peis en vreê En 's Heeren zegen aan uw werken. En ook uw moed en ziel versterken. Geen Christen vergete, dat zijn eigen Wijngaard onmiddellijk paalt aan dien van zijn naaste. (H. Cath. van Siëna.) IBanBBaQHBMlBBBBHarMIIHU WETMANNEKE UIT DE T STAAT GESCHREVEN in de boeken Hoe gij ook de vuisten balt Als het noodlot U wil zoeken 't Noodlot steeds op Jonas valt. Eilacie! een nummerken heeft het ge scheeld of 't Manneken had het groot lot gewonnen. Een nummerken, als de drie een vier was geweest had ik mogen zeggen: Beste Lezers, alderliefste Lezeressen Komt maar af, 't zal kermis zijn Ik trakteer vandaag aan allen Met een glaasje lekkren wijn. Doch, aangezien het lot mijn neus is voorbij gegaan is 't maar natuurlijk dat het glazeken wijn ook uw neus voorbij gaat. Zoo zijn we 't trouwens 't meeste gewend. Sedert 1830 is er vóór den neus van de Vlamingen heel wat voorbij ge gaan, waar dat ze recht op hadden. En zulks, mijn vrienden lief Ge moogt het hooren, Wordt nog maar al te veel Uit 't oog verloren. DE KALENDER voor dees weke. Maandag 21 Aug.: H. Joanna. *t Zijn dwaze zotten Die met den godsdienst spotten. Dinsdag 22 Aug.: H. Thimotheus. Vlamen en Walen zijn broeders, wordt [gezegd Maar voor ons bestaat maar half recht. Woensdag 23 Aug.: H. Filippus. Velen zijn er achteruit geboerd Omdat het wijf heur tong niet snoert. Donderdag 24 Aug.: H. Bartholomeus. Tot wat dient het... veel te slapen Als men achterop dan nog blijft gapen! Vrijdag 25 Aug.: H. Lodewijk. De mensch wikt God beschikt. Zaterdag 26 Aug.: H. Zephyrinus. Holle vaten klinken 't helst. Zondag 27 Aug.: H. Jozef Cal. Wil in uw huis Aan Kristus' Kruis De plaats van eere geven En menig kruis Wordt uit uw huis Door Kristus' Kruis verdreven.^ EEN ZEKERE JOHANNES SNOBS, te Gieten in Holland, was 's morgens ln t huwelijksbootje gestapt en meende 's avonds met zijn jonge vrouw op speel reis te gaan; zoo als dat de gewoonte is. Maar juist toen hij den trein wilde in stappen legden de gendarmen de hand op zijn kraag en meneer Johannes werd de bak ingedraaid. Dat was wat anders dan 'n speelreis. Naar 't schijnt had Jo hannes het groot gebrek dat hij enkel kon laten liggen wat te heet of te zwaar was en had hij bij zijn vroegeren baas, enkele duizenden guldens verdonkermand. Een speelreis in de gevangenis, dat is iets nieuws. Zoovelen beleven. En ondervinden gewis Dat gansch het huwelijksleven Een gevangenis is. PACHTER BOEBS, de kiekenboer van Piepenbeke, was naar de stad gekomen om een barometer en hij ging een win kel binnen om zoo'n ding te.koopen. Als hij nu zijn aankoop had gedaan, zei hij tot den verkooper: En hoe moet ik nu doen om schoon weêr of om regen te krijgen? Dat herinnert mij het historieken van de meid van madame Kwals. Melanie, zei madame Kwals, zde ne keer of de barometer niet op is gegaan? En Melanie kwam 'n minuutje later met de tijding: Neen, madame, hij hangt rog op dezelfde plaats. EEN SIGARET smooren? vroeg een net gekleed persoon aan den heer Bax, die van Brussel naar Holland reisde, De heer Bax stak een sigaret op uit den koker die zijn reisgezel hem aanbood. De reisgezel zelf stak ook een sigaret op. De trein stond reeds een tijdje te Ant werpen toen de heer Bax.:, wakker werd. Zijn reisgezel was verdwenen en de t lies alsook de portefeuille met 1200 en 900 gulden van den heer Bax. Is meei gebeurd en zal nog gebeuren. Daarom, wel verstaan Handelt verstandig en wijs En neemt nooit op reis Iets van onbekenden aan En vooral, 'k zeg U maar dit [zit. Als g'er alleen mede in t compartiment je DE TYPHUSZIEKTE doet op meer dan één plaats de ronde in Belgie, en daar is een gt arde perfester van een uile- verslteit en die heeft met een vergroot glas de handen van den mensch bestu deerd. Zoo'n vergrootglas noemen ze mi croscoop. Daar zijn microskopen die de dingen tot duizend en meermalen ver- grooten. Marenta zegt dat ze geen mi croscoop noodlg heeft om de gaten te vinden die 'k in mijn kousen maak... Och Marenta, zeg ik, 't Is beter 'n hol üi de kous dan... dan 't tegenovergestelde. Daarmee zijn we ver van den prefester die d'handen heeft bestudeerd. Hij zegt dat een hand die niet onlangs gewasschen is precies is, als een boelevaard in de groote stad: met dit verschil dat er in de stad menschen en dieren over den bollevaard loopen, en dat het op de hand slechts microben zijn. Hij heeft uitge cijferd dat op een kinderhand meer dan twee miljoen microben een wandelingsken deden. Wat moet het dan zijn op mijne hand die zoo'n vierkante voet groot is? En op mijn voeten dan, want 't is van Paschen geleden dat die nog water gezien hebben. PIETER KERREMELS had ruzie met sljn wijf en hij gaf heur een roefeling. Sla toch geen vrouw, zei zijn ge- buur Wortelsap. O! antwoordde Pieter, als 't dat maar is, kunt gij ook wel 'n roefeling krijgen. VAN ROEFELING gesproken: 't schijnt dat soldaten, de Fransche soldaten ln Marokko ook nog al ne keer "n roefeiing krijgen. Arme jongens, die in 'n land Waar de zonne moordend brand Moet gaan vechten Voor welke rechten? Arme snullen Wier lijf en bloed Maar dienen meet Om de kofferforts van de grooten te vul- [len. Ieder zijn goesting, zei de boer, en hij at plattekees. Maar wij, Vlamingen, moeten precies van dien armee rfiet veel hebben. Zoolang is 't nog niet geleden Bat elke Vlaamsche jongen, toer op toer Zich hoorde noemen: dommen enel En sase Ilamin en stommen boer. TE WILSEN ls er een soldaat terug gekomen waarvan men, sedert het begin van den oorlog niets meer had gehoord. Zijn naam stond gebeiteld op den steen van de gesneuvelde soldaten; zijn vrouw had den rouw gedragen en trok sedert jaren een pensioen. Maar nu is haar man gearriveerd uit Rusland en hij heeft een andere vrouw en een koppel kinders me degebracht. Hij was beter in Rusland ge bleven, grommelt Marenta. Ik antwoord, 't ls weer ne keer 'n bewijs dat Tollens waarheid zong, toen hij dichtte: Niet steeds is de liefde bestendig van duur Hoe snel z'ook den boezem deed jagen. En zeggen dat dat van in dien tijd reeds bestond. ALS FLESSCHEN leeg zijn gedronken behooren ze ook tot den verleden tijd, ln alle geval hetgeen er in was. Hewel, zei madame Schork tot haar man, wat is dat? Ik vind daar ln den kelder, ln een hoeksken een partij ledige flesschen. Hoe komen die daar? Vrouw, zei Schork, ik zweer U dat ik nooit ledige flesschen heb besteld. DE DOCHTER van den rijken choco ladefabrikant Goller, in Amerika, gaat trouwen met een armen Italjaanschen vioolspeler, die al spelend door Chicago trok. Ja-, ja, 't geluk vliegt, en lk zeg U, als ge kinderen hebt, laat ze viool leeren. Ge kunt nooit wete hoe een koe een haas vangt. EN IN HOLLAND wordt er over niets anders gesproken dan over Otto Otto. Dat is een specie van een wonderdokter zooals Legnah in zijnen tijd. Maar Legnah ge nas alleen de reumathiek en 't flerecijn en toen zongen ze in 't liedje: Th ga naar Legnah Kwa! kwa! kwa! Want die geneest het flerecijn Zonder pijn. Dokter Otto Otto doet de lammen weêr loopen. Daar kwam een man van 69 jaar bij hem die reeds 13 jaar op krukken sprong: genezen. Twee wijven die wel twintig jaar zoo doof waren als ne pot: genezen. Allee! als die Otto ne keer al dees kanten passeert zal ik hem mijn portemoniko ne keer voorleggen misschien kan hij mijn armoei ook genezen. In alle geval, de wonderen zijn de wereld niet uit! VAN ZWAM ging op den 6" van de maand naar 't gemeentehuis om zijn 5" zoon aan te geven. 't Is de zesde, zei de secretaris, al zijnen almanak te bezien. Wablief, zei Van Zwam, de zesde? Neen, meneer, de vijfde... De zesde, herhaalde de secretaris, 'k zie 't hier voor mijn oogen! Wel potdorie, zei Van Zwam, zou mijn wijf er dan nog eenen gekocht heb ben, zonder da'k het wist. Maar toen begrepen ze elkander: de secretaris had het op den datum én Van Zwam bedoelde zijn getal kinderen. DE MAAN is ver van hier maar wie nog een verdere reis ondernomen hebben dat zijn de drie gezusters prinoessen de la Pampas Medas. Die waren onderschei- delijk 98, 94 en 89 jaar oud, en op éénen nacht zijn ze alle drie gestorven. En Sinte Pieter heeft voorwaar Zijn beste mantel omgehangen Om die princessen allegaar Deftiglijk t'ontvangen. Als ge dat peist, zegt Marenta, 'n princes heeft daarboven niet meer in de pap te brokken dan 'n arme sloor. Zoo is 't dat 't moet zijn ook. 'T HEEFT in de laatste dagen nogal gestoofd daarboven, en Fonsken heeft nu 'n gedichteken gemaakt dat den schoo- nen titel draagt van DANKGEBED AAN DE ZON. Zon, ik heb overlest nog geschreven Dat gij geen warmte meer kost geven Maar vandaag vraag ik ekskuus, want Zon, lk zie en voel, dadde gij nog brandt Lijk vroeger, even sterk en fel Spijtig dat ik niet loopen mag ln mijn vel 's Nachts kunnen wij thuis niet slapen We liggen met open mond te gapen Ons vader heeft zijn matras ln de schuur [gezet En ons moeder die ligt nu alleen in 't bed En onze Wannes die met mij in 't zelfde [bed moet liggen Die ligt te woelen als een vlggen En hij riekt... naar 't zweet Zon, 't is t'onzent boven gloeiend heet Dat kunde niet gelooven t Is parsies nen oven [der Zon 't is nu wel!... schijn gerust wat min- Dan hebben de groote menschen en de Van uw warmte minder [kinder Hinder Dan zal onze Wannes minder gapen En ons vader weêr bij ons moeder slapen! 't Is heel wel Ponsken! EN ONZE BRIEVENDRAGERS hebben ook veel afgezien van de warmte. Als ge soms een pintje koel bier in uwen kelder hebt kunt g'er hun planzier meê doen, maar niet te veel, zulle, want 't Is alle dagen, 't zelfde spel Bij zonneschijn en regen Moet het facteur ken op de baan Door goede en slechte wegen Vivat 't facteurken immer blij Schier geen deurken Gaat hij voorbij Trip, trap Fiks op stap Doet *t zijn dienst rap en knap. BOER PATRIJS had een paard, dat zoo mager was dat g'er de ribben van kost tellen. Miel de Spotter kwam daar voorbij. He'a, boer, zoo roept hij, ik heb thuis een kuip die in duigen valt, wat moet ge hebben voor zoo ne reep, en hij toonde naar de ribben van 't paard. Maar onze boer was zoo spoedig uit zijn lood niet geslagen.' Ha, dat hangt er van af wat voor eenen gij wilt was 't antwoord, en dan... de staart van 't paard opheffend voegde hij er bij: ge kunt maar ne keer komen kijken in 't magazijn! EN HIER ls een remedie die te pas kan komen. Te Luik en omstreken heeft men sedert enkelen tijd met de hikziekte af te rekenen 't Ls niet plezant Potverdikke Als ge honderdmaal Per dag, moet hikken. De dokters zitten met de handen in het haar en weten er geen remedie tegen. Hewel, 't Manneken zal U gratis voor niet, een probaat middel aan de hand doen. Ge maakt thee van hulstbladeren en drinkt daar eenige taskens van uit. Ge moet precies niet vóór den spiegel gaan staan als ge dat doet, want ge hebt een gezicht, al ruim zoo leelijk als iemand die zijn kontributiebiljetten krijgt; maar ge zult ervan genezen zijn... en dat is 't principaalste. EN OM TE SLUITEN een verschbak- ken historieken. Ha! gij! Hoe gaat het? Goed. En wat is er van onzen vriend Jef geworden? Hoe! weet ge 't niet, hij is dood. Tiens! In alle geval hij heeft een schoon leventje gehad, 't Zal werken niet zijn dat hem gedood heeft.' Dat moogt ge wel zeggen... maar hij ls nooit zoo werkzaam geweest als tegenwoordig! Wat? Ja, onze vriend Jef werd verascht en om zich over zijne luiheid te wreken heeft zijne vrouw zijne assche in een zandloo- per geplaatst waarvan zij zioh bedient om te zien hoelang de eieren moeten koken. Zij beweert dat 't eenige nuttige ding is, die hij in zijn leven gedaan heeft. 't Manneken uit-de Maan. «■EBS&aaBBBBBBaBBBISiSÜIBBBBBSa Koopt U een Gasthuisstraat, 15, Poperinge De datum der onthulling van het graf- gedenkteeken aan wijlen Juliaan Vande- pitte is thans definitief vastgesteld op Zondag 17 September e. k. Het program ma der plechtigheden omsluit o. m. eene plechtige mis die zal opgedragen worden door Z. E. P. Leopold, Prior van het Kar melietenklooster te Kortrijk en broeder van den gehuldigde. Daaronder: gelegen heidsaanspraak door Mgr Cruysberghs, vlce-rector der Leuvensche Hoogeschool. Na de mis, onthulling van het grafge- denkteeken. Meerdere aanspraken zullen voorgedragen worden namens het Inrich tend Komiteit; ook de Heer Jan Boon (Nonkel Jan) zal er het woord voeren na mens K. V. R. O. Onderhandelingen wor den gevoerd voor het omroepen der heele plechtigheid bij wijze van radio-reportage. Het Komiteit der Juliaan Vandepitte- Hulde deelt ons ter opname hare derde steunlijst mede: 200 fr.: Medard Lowagie, Brugge; Z. E. H. De Spot, Oostende. 100 fr.: Chrirtsn Werkersvcrbond, Brug- Ce; Kath. VI. Verbond, Brugge; VI. In- dustr. Radio en Radiovisie-onderneming (Vlro) Borgerhout; O. L. Vr. ten Bunde ren, Moorslede; Gemeentebestuur .Torhout; Davidsfonds, Bree; N. V. Sonara, Brus sel; Klooster H, Hart, Heverlee; A. en J. Draguet (Radio Nora), Brussel. 50 fr.: K. V. R.-Club, Pletinckxstraat, Brussel; E. H. Janssens, Antwerpen; Alf. Demon, Brugge; Davidsfonds, West- en Oostvleteren; Alf. Bekkers, Brugge; Mis siehuis der Z. van Maria, Pittem; Art. Ranquet (Davidsfonds Peer; Zusters van H. Franciscus, Herenthals; Zusters der Christene Scholen, Vorselaar. 42 fr.: Internationales Kath. Rund- funkbüreau, Keulen. 25 fr.: Davidsfonds, Beveren-Waas; Item, Eernegem; Volkshoogeschool, Ar- dooie; Z. E. H. De vos, Hospitaal, Brugge; E. H. Jer. Fevery, Brugge; Klooster St Elisabeth, Nieuwkerke; C. Boydens, Schoolbestuurder, Brugge; E. H. Ruys- sens, Oostende; R. Braeckeveld, onder wijzer, Wingene; Arthur Lamoral, Kort rijk. 20 fr.: Paters Karmelieten, Brugge; E. H. C. Heyde, Melle-Vogelhoek; Jenny Cleyne, Neerpelt; Rector Redemptoristen, Roeselare; Jules Van Compernolle, Eesen; Raym. Van Bossuyt, Gent; E. H. Struyve, Kortrijk; E. H. Wyseure, onderp., Tor hout; Damen van St Niklaas, Zwevegem; R. De Jonghe, Electr., Kuurne; Overste Klooster, Koekelare; Overste St Jozefs gesticht, Lombardsijde;St Norbertusge- sticht, Antwerpen; Mej. Van Nuffel, on- derw., Bornem; Overste Arme Claren, Eekloo; Zusters Christene Scholen, Zout leeuw; Paul'Ketele, Westkapelle; Davids fonds, St Laurelns; Davidsfonds, Wevel- gem; Davidsfonds, Ganshoren. 15 fr.: E. H. Verhaeghe, onderpastoor, Wevelgem. 10 fr.: E. H. De Brabandere, Oostende; E. H. De Kezel, St Amandsberg; E. H. Goetstouwers, Willebroek; E. H. De Pauw, Assenede; E. H. Vanstaen, Lauwe; E. H. Gyssaert, leeraar, Brugge; Z. E. H. Ver- eenooghe, De Mokker; E. H. Marques, Koekelare; E. H. Hinnekens, Tielt; E. H. Sintobin, Zwevegem; E. H. Pieters, Ware- gem; E. H. Hinnekens, Antwerpen; E. H. Ravels, Antwerpen; E. H. De Suttere, Knesselare; E. H. Spaes, Hoesselt; E. H. Veys, onderpastoor, Poperinge; E. H. Lambrecht, Veurne; E. H. Prikaert, Zen- nelen; E. H. Van Caeneghem, Aalter; E. H. Depuydt, Hoogstade; Z. E. H. Claeys, Pastor, Brugge; E. H. Corneillie, St Kruis; E. H. Reyniers, Mol; E. H. Van Neste, Oostende; E. H. De Poortere, Brugge; Davidsfonds, Muizen-Mechelen; E. H. Vanden Bossche, Brugge; Zusters der H. Familie, Kortemark; E. Beyne, School hoofd, Zuienkerke; Alf. Wildemeersch, on- derw., Zeebrugge; P. Mahieu, onderw., Brugge; Zusterschool, Handzame; Schut- yzer, schoolhoofd, Oostkerke; E. M. Over ste, Klooster, Izenberge; Gesticht St Vin cent, Deinze; Aangenomen Meisjesschool, Bikschote; Davidsfonds, Borgerhout; Jan Geelen, Peer; Klooster der Zusters, Moe- re; Broeders Maristen, Tongeren; E. H. De Schutter, Pastor, Antwerpen; St Eli- giusgesticht, Antwerpen; J. Maes, Turn hout; Davidsfonds, Nieuwkerken-Waas; Aangenomen School, Gent; E. H. Goet- hals, Lebbeke. 5 fr.: E. H. Haegens, Ledeberg; E. H. Nelen, Brecht; Z. E. H. Goossens, Groot Seminarie, Gent; E. H. Vanden Dries- sche, Brugge; Paters Capucienen; E. H. Dusautoir, Bestuurder, Brugge; E. H. Val- cke, Koekelare; E. H. Van Overschelde, Zwevegem; E. H. Verté, onderpastoor, Brugge; E. H. Wauman, Berchem-Antw.; E. H. Willems, Bilsen; E. H. Patfoort, Geluwe; E. H. Vandevelde, Eekloo; E. H. Van Hoof, Kapelaan, Brutskens; Broe ders van Liefde, Oostende; Zusters van Liefde, Neerwaasten; E. H. Calewaert, Gent; Broeders, Lebbeke; Daveloose, Schoolbestuurder, Meulebeke; Zusters Ma- riconen, Schellebelle; G. Michielsen, on derw., Antwerpen; Overste, Klooster, Le- ke; J. Tahon, onderw., Zuidschote; J. Vincent, onderw., Lichtervelde; Zusters Franciscanessen, Doel; H. Ameel R., on derw., Zwevezeele; Zusters Marlcolen, Donk-Maldegem; Zusters Christene Scho len, Hoboken; Vrije huishoudklas (Arme Claren, Nieuwpoort; Kloosterschool, Mar tinne; Aangenomen Schóól, Laken. Alle stortingen tot oprichting van het grafgedenkteeken aan wijlen Juliaan Vandepitte worden steeds dankbaar ont-. vangen aan onderstaand adres op post- checkrekening: 4019.56, Komiteit der Ju liaan Vandepitte-Hulde, Garenmarkt, 17, Brugge. IN UW VOORDEEL Weet dat iedereen dees jaar BESTE LANDKALK kan krijgen op TRAMSTATIE, zelfde trans port dan per trein. Vraagt om eerste keus kalk, vet, zonder steenen, genadige prijs. JOZ. VAN HOUDT BOEZINGE Tel. Elverdinge 10. VOETBAL SPORTKRING VLAMERTINGE Onze eerste oefenwedstrijd van 't sei zoen liep op een mooie overwinning uit. De 2" ploeg van F. C. Poperinge werd ln eigen vesting met 62 verslagen. Het moet onmiddellijk gezegd worden dat dë uitslag meer dan verdiend ls. Aan de rust was de scoor reeds 31 in ons voordeel. De doelen werden gemaakt door A. De- sodt, Veys Hub., Veys Jacq. (3) en A. De- sodt. Onze ploeg stak goed ineen. Keeper Deplace kreeg maar weinig werk, doch deed het goed. Van de backs was Veys Thomas de uitblinker en de beste speler van het veld. Veys Frans mist oefening. Bij de middenspelers heeft L. Vandevoor- de ons aangenaam verrast, hij trad als plaatsvervanger op; na een flauw begin eindigde hij prachtig. Jean Veys wTrs goed doch mist ook nog oefening. J. Crombez, zooals altijd, leverde paardenwerk. In de voorlijn waren de twee binnenspelers, Veys Jacques en Hubert, de beste, het zijn twee uitstekende spelers. Midvoor Desodt verbetert van match tot match, voor doel is hij heel gevaarlijn. Johnny speelde prachtig ln de eerste helft doch verflauw de wat in de tweede. Veys Philippe heb ben we reeds beter zien spelen. Bij Poperinge, waarin verscheidene Ju niors van verleden jaar optraden, waren center-voor, buitenspelers en center-half de beste. Ook de keeper speelde een puike match. De leiding van H. Lermyte was onberispelijk, hij werd hierin geholpen door het faire spel der 22 spelers. We mo gen ook onze supporters niet vergeten die met meer dan 60 hunne spelers hebben vergezeld en flink aangemoedigd. Vandaag spelen wij tegen de Juniors van C. S. leper. Moesten we spelen met dezelfde ploeg als Zondag, dan zou het een nieuwe overwinning zijn. Doch jam mer genoeg moeten we de diensten missen van vier onzer beste spelers. Jongens geen moed verloren, misschien kunnen we nog een gelijk spel afdwingen, het ware reeds schoon. De wedstrijd begint om 4 uur. JESKA. WIELRIJDEN WERELDKAMPIOENSCHAPPEN ONBEWAAKTE OVERWEGEN Wagen door trein verrast. Voerman en twee paarden gedood. Te Nukerke, aan een onbewaakten over weg, werd een brouwerswagen aangereden door een trein. De voerder van den wa gen werd gedood evenals de twee paar den en gansch den wagen werd in splin ters geslagen. iBBBIIIiaaiBIEHIiaBinilllH KNAAPJE VERDRONKEN TE INGELMUNSTER Twee schooljongens waren zwemmen ■gegaan in den vaart te Ingelmunster. Zij vermaakten zich onderwijl op een verla ten schip. Plots viel een hunner ln het diepe water en verdronk. Het kameraadje liep weg uit schrik en vertelde eerst 's anderendaags wat er gebeurd was. Het lijkje werd later uit het water ge haald. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBB DE NIEUWE OOSTENDSCHE VISSCHERSHAVEN Een overeenkomst werd getroffen waar bij de regeering tegen 15 Oktober de nog noodige werken aan de nieuwe visschers- haven van Oostende zal doen uitvoeren om op dien datum de nieuwe haven open te stellen voor de vischvaart. IBSBBEBBBBIIBBBBBflBBBOBEBBBBIV GEHEIMZINNIG DRAMA OP EEN LOKOMOTIEF In den namiddag van Zondag 1.1. liep een lokomotief de statie van St Agatha binnen met aan boord het lijk van den stoker die op een geheimzinnige wijze aan zijn dood geraakte tijdens het rijden. JEF SCHERENS, die voor den tweeden keer den titel van wereldkampioen der sprinters wist te behalen. Te Monthéry werden van Zaterdag 12 tot Dinsdag 15 Oogst de wereldkampioen schappen in het wielrijden betwist. Van de Belgen wist alleen Scherens zich den eeretitel van wereldkampioen toe te eigenen. Hier de verdere uitslagen. SPRINTEN: Liefhebbers: 1. Van Egmond (Hollan der); 2. Ulrich (Fr; nschman) Beroepsrenners: 1. Scherens (Belg)2. Mlchard (Franschman) BAANRIJDEN: Liefhebbers: 1. Egli Paul (Zwitser); 2. Stetller (Zwitser); 3. Louwagie (Belg). Beroepsrenners: 1. Speicher (Fransch man) 2. Magne (Franschman)3. Valen- tijn (Hollander) en de Belgen Haemer- linck en Schepers, 4* en 5' De Belgen deden hier een slechte koers behalve Loncke die ongeval had en tot opgave gedwongen werd. HALFOND: De Franschman Lacquehay eigent zich den titel toe. DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN IN BELGIE IN 1935. Bij de bespreking over de plaats van de wereldkampioenschappen in 1934 en 1935, werden die voor volgend jaar aan Dultsch land toegewezen. Voor 1935 heeft Belgie de inrichting gekregen. ALGEMEEN KLASSEMENT van het Criterium der Hoppestreek na de 6* Proef. 1. Achiel Morent, Langemark 33 punten. 2. Georg. D'Alleine, Poperinge 26 punten. 3. Joseph Moerman, Woesten 23 punten. 4. A. Parmentier, Langemark 21 punten. 5. Jules Hosdey, Poperinge 19 punten. 6. Maurice Lacante, leper Durand, Moorslede-Slyps 18 punten. 8. Val. Spetebrood, Poperinge 11 punten. 9. Vandekerkhove, Eesen Six Val., Rollegem-Kapelle 10 punten. 11. Maurice Pattyn, Komen Denys, Jonkershove Masschelein, Geluveld Jéröme Desmet, Alveringem 9 punten. 15. Defevre, Wervik Verstraete, Oostnieuwkerke 8 punten. 17. Lauwers, Reninge 7 punten. 18. Tack, Komen 6 punten. 19. Meeuw, Westvleteren Boutez A., Poperinge A. Pattyn, Komen 5 punten. 22. Robert Dewilde, Brielen Vandecandelaere, Beitem Boone A., Krombeke 4 punten. 25. Leon Devos, Wervik Popelier, Ledegem 8 punten. 27. Couwet Maurice, Poperinge Delobel, Wervik Decorte, Hooglede 2 punten. 30. France, Watou Abel Knockaert, leper 1 punt. Opgelet: De 7" Proef wordt Zondag 27 Oogst verreden te Poperinge, Brabant- hoek. NOG TE BETWISTEN PROEVEN: 7* Proef; Poperinge (Brabanthoek)Zon dag 27 Oogst. 8* Proef: Reninge, Zondag 3 September. 9" ProefBrielen, Maandag 18 September. 10'Proef: Poperinge, datum nog vast te stellen. AIMÉ LIEVENS na zijne prachtige overwinning te leper. lengten; 6. C. Lefèvre, op 4 lengten; 7. Van Schel, op 6 min.; 8. De Kee, op 1 lengte; 9. T'Jonck, op 5 meters; 10. Hes- peel V., op 6 min. 45 sec.; 11. Nolis, op 8 min. 10 sec.; 12. Dermeau, op 1 ronde; 13. Deprest; 14. Pincket; 15. Jan Van den Berghe; 16. gelijk: Vleerickx, Pelleman, Denis, Kegel, Cleemput, Spaargaren, De- cappelle en Oosterlinck; 24. Constant; 25. Dejonghe. Beker voor clubs aan De pedaal van Kuregem Groote Prijs van Valencennes, 150 km. 1. Blin, ln 4 u. 25 min.; 2. Verbeke, op 150 meters; 3. Lamoureux, op 10 sec.; 4. Disseaux; 5. Bekaert; 6. Remi Decroix; 7. Vanhee; 8. Mietkiewitch; 9. Walkens; 10. Sanctorum; 11. Mestdagh; 12. Leleu; 13. R. Joly. Uitslagen van Wielerbanen. Te Wervik. Over een afstand van 50 km. werd Dinsdag op de wielerbaan te Wervik een wedstrijd voor beginnelingen verreden: 1. Lecluse; 2. Desmarets; 3. Claerhout; 4. Seys; 5. Samyn; 6. Du- mont; 7. Ghesquière; 8. Van Rumbeke. Te Torhout. De 100 km. ploegkoers werd gewonnen door Odiel Van Hevel Rebry. 1. Van Hevel-Rebry, 38 p.; 2. Alf. Ghesquière-M. Decorte, 50 p., op 1 ronde; 3. Dyzers-Desmet, 0 p.; 4. Nietske- Nikkel, 44 p., op 2 ronden; 5. Tonani-Bo- sari, 32 p.; 6. Mortier-Hendrlckx, 34 p., op 3 ronden; 7. Schallier-Haeck, 50 p. Uitslagen van Stratekoersen Te Poperinge (Veurnestraat)76 Km., 35 vertrekkers: 1. Denys, Woumen, in 2 u. 27 min.; 2. Moerman E., Woesten, op 3 min. 30 sec.; 3. Deschuymer, De Panne op 10 meters; 4. Parmentier, Langemark, op 12 min.; 5. G. D'Alleine, Poperinge, op 2 lengten; 6. J. Hosdey, Poperinge, op lengte; 7. Verstraete, Oostnieuwkerke; 8. Godeyne, Boezinge; 9. Spetebrood, Pope ringe; 10. Laitière, leper; 11. Boutez, Po peringe; 12. R. Dewilde, Brielen; 13. Sa myn, Poperinge; 14. Boone, Krombeke. Te Westouter. Voor knapen beneden de 15 jaar: 1. Vitse Valère, Poperinge, de 30 km. In 59 min. 37 sec.; 2. Vitse Hu bert, Poperinge, op 5 min.; 3. Boudry Lu- cien, Westouter, op 2 min.; 4. Wostyn Germain, Westouter; 5. Vandemaele Ed mond, Vlamertinge; 6. Carton Fernand, Reningelst; 7. Meysman Georges, Westou ter; 8. Meerseman Maurice, Vlamertinge; 9. Depuydt Robert, Poperinge. Prachti ge koers van Valère Vitse die van aan den aanzet loopen ging. Te Wevelgem. 1. Durand, Slyps, 60 km. in 1 u. 58 min.; 2. Decraene; 3. Bru- wier; 4. Rosseel; 5. Bibauw; 6. Van Bier vliet; 7. De Bru; 8. Ramon; 9. Maes. Te Wervik. 21 Vertrekkers: 1. Van slembrouck, Wervik; 2. Claerhout; 3. Le' cluysej 4. Debels; 5. Vantomme; 6. Du- mont; 7. Desmarets; 8. Kaal. Te Kortrijk. 1. Desloovere; 2. De- muynck; 3. Lecluyse; 4. Dufromont; 5 Adam; 6. Devos; 7. Hennerie; 8. Burgrae- ve; 9. Baert; 10. Deruyck; 11. Gheismans. Te Tielt. 1. Vroman; 2. Vandenbrou- cke; 3. Beernaert; 4. Strobbe; 5. Dejonck- heere; 6. Van Ooteghem; 7. Biebuyck; 8. Arickx; 9. Truyaert; 10. Herman; 11. Ovaere; 12. Debels; 13. Van de Weghe Te Meenen. 1. Machiels; 2. Coppens; 3. Wattyn; 4. Van Assche; 5. Lefevere; 6. Crabbé; 7. Vansteenkist; 8. Van Selder; 9. Geeraertt; 10. Sioen. Te Meesen. 1. Hoedt, Wervik; 2. Masschelein, Geluveld; 3. Devos; 4 Crayelinck; 5. Hanot; 6. Dumont; 7. Eve- raert; 8. Spinnewind; 9. Dilly; 10. Bruckx. Te Beselare. 1. Joseph Verstraete; 2. Jéróme Titeca; 3. Vandenberghe; 4. Sim pelaere; 5. Simpelaere Georges; 6. Albert Woets. Te Meenen. 1. Verselder; 2. Vanden- broucke; 3. Desmet; 4. Laevens; 5. Pope- Her; 6. Boone; 7. Vanwynsberghe; 8 Soen; 9. Heermans. Te Bekegem. 1. Denys Gaston, Wou men; 2. Van Dycke, op 3 min.; 3. Van Olooster André, op 500 meters; 4. Valcke; 5. Vergote; Ingelbrecht; 7. Cortvriendt; 8. Wullaert; 9. Lingier; 10. Vanhevel; 11 Masuere; 12. Noë. Te Wervik. 1. Segier; 2. Pannecoucke; 3. Martens; 4. Demeester; 5. Gaelens; 6 Defourdt; 7. Desmarets; 8. Blauwblomme; 9. Delbecque; 10. Quartier. Te Klerken. 1. Van Clooster A., Tor hout; 2. Verstraete, Oostnieuwkerke; 3 Denys, Woumen; 4. Feys, Izegem; 5. Par mentier, Langemark; 6. Denys, Staden; 7 Van Damme, Merkem; 8. Lacante, leper OP ZONDAG 27 OOGST 1933: TE POPERINGE (Brabanthoek). voor beginnelingen, oud-juniors uitgeslo ten. 600 Fr. prijzen. DöT Deze koers dient als Proef voor Het Criterium der Hoppestreek Velokoersen. Op Zondag 27 Oogst, groote rijwielkoers, 60 km. voor beginne lingen; 700 fr. prijzen en premiën. Beker Belga, trui Het Nieuwsblad en mede werking van den Ieperschen Wielrijders- club. Om 3 uur inschrijving ter herberg' Den HertVertrek aan Prins Albert Aankomst en prijsuitdeeling aan Café de la Tour TE BIKSCHOTE. Velokoers voor Pa rochianen, 30 km., 200 fr. prijzen, verdeeld als volgt: 50, 40, 30, 25, 15, 15, 10, 10, 5 fr. Begin te 4 uur. OP MAANDAG 28 OOGST 1933: Maandag 28 Oogst, 30 km. voor onder beginnelingen beneden de 18 jaar; 100 fr. prijzen en premiën. Om 5 ure inschrijving ter Café de la Normandie Vertrek aan «Prince Albert». Aankomst A la ville de RenalxAankomst Café de la Nor mandie DONDERDAG 31 OOGST 1933: TE BIKSCHOTE. Groote velokoers, te 4 uur, voor beginnelingen, 50 km.; 400 fr. prijzen: 100, 75, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 10 en 5 fr. OP ZONDAG- 3 SEPTEMBER 1933: TE RENINGE. Groote velokoers voor beginnelingen, oud-juniors uitgesloten, te 3 uur; 60 km., 8' Proef van het Crite rium der Hoppestreek» en medewerking der Firma Vander Eist. 700 Fr. prijzen en premiën. Eerste prijs: 125 fr., beker en palm. Inschrijving In den Eikhoorn bij H. Merveillie; vertrek In den Hertbij J. Verbeecke en prljsdeeling In den Os bij Hil. Callewaert. DW Deze koers dient als Proef voor Het Criterium der Hoppestreek TE KOMEN. Om 2 ure: 100 km. voor Juniors; 2000 fr. prijzen. Café St Geor ges Wervikstraat. TE NIEUWKAPELLE. Velokoers voor alle beginnelingen beneden de 21 jaar. 50 km., 300 fr. prijzen, verdeeld als volgt: 75, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 fr. en talrijke premiën. Inschrijving bij A. Declerck. Prljsdeeling bij C. Dehouck. OP VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1933: TE RENINGE. Schoone velokoers voor beginnelingen, oud-Juniors uitgeslo ten; 40 km., 400 fr. prijzen en premiën. Eerste prijs 65 fr. Inschrijving In 't Oud Wethuis» bij K. Pijson; vertrek bij Cyr. Demoor In den Hemelen prljsdeeling bij Val. Damman, In den Gouden Leeuw MAANDAG 18 SEPTEMBER 1933: TE BRIELEN. 50 Km., 500 fr. prij zen, voor beginnelingen (oud-Juniors uit gesloten) Inschrijving In den Tram bij Odiel Deberdt, tot 3 uur. 36T" Deze koers dient als Proef voor Het Criterium der Hoppestreek BEK|CHT De reinigers die zïóh niet van eene reb- kaart vóórzien hebben vóór 18 Augustus kunnen zich een reiskaart aanschaffen ia de treinen mits een opleg van'2 frank. De reizigers die bij den terugkeer hun ne reiskaart niet kunnen vertöonen zui l-en verplicht zijn eene nieuwe reiskaart te betalen. HET BESTUUR, iBaaBKBasGZHBaaaaaiaMiascm «O»— Uitslagen van Baankoersen Te leper. 1. Aimé Lievens, Torhout, 135 km. in 4 u. 15 min.; 2. Beckaert, op 100 meters; 3. Pincket, op 10 meters; 4. Van Hee, op 30 sec. (op ontredderd rij wiel); 5. Vlerlck R., op 5 min.; 6. Remi Decroix, op 7 min.; 7. Jéröme France, op 7 min. 30 sec.; 8. Dermeau, op 10 min.; 9. Degraeve, op 1 lengte; 10. Meysman, op 12 min.; 11. Vandenberghe, op 5 meters; 12. Sanctorum, op 14 min.; 13. Hespeel V. (ver); 14. Decappelle; 15. Constant. BrusselStaden voor Onafhankelijken. 1. Reml Hendrickx, Woumen, 155 km. in 4 u. 39 min.; 2. Herckenraedt, op 40 sec.; 3. Machiels, op 45 sec.; 4. Binst, op 3 min. 15 sec.; 5. .Jétöme Fraftce, op 2 AANGEKONDIGDE KOERSEN OP ZONDAG 20 OOGST 1933: TE MOESKROEN. Groote Prijs Vi ciMoeskroen-Poperinge en Terug; om 2.30 u., voor beginnelingen; 100 km.; 1700 fr. prijzen en premiën, verdeeld als volgt: 1. een gemonteerde koersvelo waarde 860 fr.; verders: 1715, 125, 100, 90, 80, 60, 50, 40, 30, 20 fr. Inschrijving bij Vandenbulcke Toerkonjestraat en bij Llbbrecht, Chris tusstraat. Den dag der koers in den velo drom Montaleux, vanaf 1 u. 30. ïn af wachting: koers voor beginnelingen in den velodrom, 70 km., 660 fr. prijzen. TE TORHOUT. 70 Km. voor onder beginnelingen; 1000 fr. prijzen, op de wijk Haanhoek. Om 3 uur, bij Popelier. OP MAANDAG 21 OOGST 1933: TE MOORSLEDE. 100 Km., 2000 fr, prijzen, voor Juniors. Inschrijving bij J, Masselis, vanaf 1 uur. Het vertrek zal ge geven wordën door Cyriel Van Houwaert, Om hulde en dank te betuigen aan bur gemeester Senator Kamiel Lammertijn, eerste pionier van het wielersport ln Vlaanderen, zullen de oud-renners Karei van Wijnendaele, Cyriel Van Houwaert, Jules Masselis, Marcel Buysse, Odiel De fraye, Alois Persyn, Cesar Debaets, Leon Buysse, Camlel Haeck, H. Verbrugge en Arthur Claerhout het feest met hun te genwoordigheid vereeren. OP DINSDAG 22 OOGST 1933: TE WERVIK. 65 Km., 800 fr. prijzen voor onderbeginnelingen. Om 2 ure, bij Debaecker, Speiestraat. OP WOENSDAG 23 OOGST 1933: TE TORHOUT. 120 Km„ 3000 fr, prijzen, voor Onafhankelijken. Inschrij ving Café Sportman, Zuidstraat. Poperinge (Pottestraat)1. Jules Hosdey; Woesten (Steenstraat)1. Robert Dewilde; Geluveld: 1. Robert Dewilde; leper: 1. Robert Dewilde; Allen RIJWIEL «DE BERDT». Te verkrijgen bij O. DEBERDT, Brielen. IBliülSSSSBBHZlBHBlflEBZBBBSEIIIB OP 20 OOGST 1933. I. TREINEN. DIKSMUIDE-ADINKERKE en TERUG. Diksmuide V. 14.25; Kaaskerke V. 14.33; Veurne V. 14.49 en Adinkerke A. te 14.56 u. Terug uit: Adinkerke V. te 16.48; 17.23; 18.51; 19.32; 19.42; 20.36 u. Veurne V. te 16.55; 17.30; 18.58; 19.39; 19.51; 20.44 u. Diksmuide A. te 17.16; 17.50; 19.20; 19.o8; 20.09; 21.01 U. Vermindering van 30 op die treinen mits vertoon van de eenzelvigheidskaart van den bedevaart. II. TRAMS. OPGEPAST! Op Zaterdag 19 Augustus, zal er een extra-tram uit Diksmuide ver trekken te 16 uur naar Steenstrate- Brug, alwaar, op de plaats waar de Gebroeders Van Raemdonck in eikaars armen gevon den werden een gedenksteen onthuld wordt. Na de plechtigheid met zelfden tram terug naar Diksmuide vertrek Steenstrate-Brug rond 18 uur. BAANVAK: MOORSELE - GELUWE LIJN: GELUWE - IEPER. Vertrek 7.18 Moorsele 7.37 Dadizele 8.03 Geluwe 8.21 Beselare 8129 Geluveld 839 Zillebeke 9.02 leper 10.05 Diksmuide Terug 20.23 20.04 19.48 19.13 19.05 18.54 18.32 17.33 LIJNEN: POPERINGE - VEURNE - DIKSMUIDE. Vertrek Terug 8.25 7.20 Poperinge-statie 19.35 7.46 Krombeke 7.55 Westvleteren 9.10 V. 8.05 V. Oostvleteren V. 18.55 8.20 Reninge 8.25 Noordschote 8.40 Merkem 10.00 9.10 Dlksmuide-statie 18.10 De lijnen der tusschenstatlën nemen de gewone trein Nr 15, vertrekkende uit Diksmuide om 18.55 u. LIJN: DIKSMUIDE - OOSTENDE. Vertrek Terug 8.35 Oostende-statie 19.20 9.55 Diksmuide-statie 18.00 LIJNEN: HOOGLEDE - IZEGEM - TIELT - ROESELARE - DIKSMUIDE. Vertrek 8.40 Roeselare-statie 9.09 Staden 9.55 Diksmuide Terug 19.35 19.10 18.30 LIJNEN: IEPER - WESTNIEUWKERKE - DIKSMUIDE. Vertrek 8.25 8.36 9.00 9.10 9.17 9.26 9.30 10.02 Kemmel-dorp Voormezele V. Ieper-statie V. Brielen Elverdinge Zuidschote-Luzern Bikschote-Smiske Diksmuide-statie Terug 19.55 19.41 19.25 18.50 18.43 18.35 18.30 17.50 LIJN VEURNE-POPERINGE OP ZONDAG 20 OOGST. Trein Nr 1 wordt 1 uur verlaat. Beveren, Stelplaats V. 6.55 Poperinge, Statie A. 8.05 DE OPBRENGST DER BELASTINGEN IN DE MAAND JULI Gedurende de maand Juli jl. brachten de tol- en accijnsrechten de som op van 226.261.490 fr.. In ronde cijfers brachten de tolrechten 127 millioen op en de ac cijnsrechten 99 millioen. Wat betreft de tolrechten beantwoorden deze cijfers aan de budgetaire verwach tingen, maar de accijnsrechten bleven 15 millioen onder de verwachtingen. De registratie bracht 237.812.970 fr. op, tegen 2C6.449.000 fr. In Juli 1932. De ver wachtingen bedroegen echter 247 millioen. OPENING DER JACHT Het is waarschijnlijk op 26 Augustus dat de opening der jacht za plaats heb ben. Sommigen wenschen dat het een week later zou wezen, want begint de jacht vroeg dan laten de jonge haasjes zich verdelgen gelijk de musschen en aan db jonge patrijzen is nog geen beet aan. RADIOKWARTIERTJE-DAVIDSFONDS. Op Zaterdag 19 Augustus, van 16.45 tot 17 uur, komt het Davidsfonds opnieuw aan de beurt om zijn stem door het ruim te laten gaan. Bij deze gelegenheid komt de heer Janssen, hoofdsecretaris van de nieuwe inrichting «Zedenadel», bond vooi openbare zedelijkheid, aan het woord. Het spreekt vanzelf dat de heer Janssen zal handelen over Zedenadel». Nu bizonder, zomersezoen, bad- en treksezoen, is dit onderwerp wel van zeer aktueel belang, Zedenadel ls den grondslag van den zelf-, eerbied, dus ook voorzeker van alle waar achtig en gezond kultuurleven. Daarom lasohte het Davidsfonds deze lezing in de reeks van zijn maandelijksche radio- kwartiertjes. We betwijfelen geenszins dat dit kwart uurtje de volle aandacht van onze ka tholieke Vlaamsche menschen zal vestigen die de pogingen van Davidsfonds en Ze denadel hun volle waardeering zullen schenken. HOOGER ONDERWIJS - MIDDENJURY 2* ZITTIJD 1933 De afgevaardigde van de Regeering zal, in het Provinciaal Bestuur te Brugge, bureel 12, van Vrijdag 1 tot en met Za terdag 9 September 1933, den Zondag uitgezonderd, van 9 tot 12 uur, de kandi daten opschrijven die, met het oog op, het bekomen van een wettelijken aca- demischen graad, zich, gedurende den tweeden zittijd 1933, vóór de door de Re geering ingestelde Middenjury wenschen aan te melden. ■BBBBBBBI3BBBBBBBBBBIISB3HI AUGUSTUS - KOORNMAAND 20 Z 11" Zond. na Sinksen. H. Bernardui Vlaamsche Bedevaart n. d. IJzer. Evangelie: Jezus geneest een doof stomme. 21 M H. Joanna Francisca van Chantal. 22 D H. Timotheus. H.H. Hippoiytus ea Symphorianus. 23 W H. Philippus Beniti. 24 D H. Bartholomeus. 25 V H. Lodewijk IX van Frankrijk. 26 Z H. Zephyrinus. IBBBBBBaBEaBIBBBBBBBIBBBEIISI 25 Aug. Te 11 u., voor den h. Claeyi, hoofdingr van Bruggen en Wegen, Vrij dagmarkt, 12, Brugge, geschiktmaken van de kustlaan van Nieuwpoort naar Dt Panne, vak begrepen tusschen Nieuw- poort-Bad en Oostduinkerke-Bad, te OOSTDUINKERKE. Lastkoh. Nr 65 vaa 1933 (Nederl. tekst met Fransche verta ling), prijs 65 fr., plan 179 fr. 1 Sept. Te 11 u., voor den h. Mal- lems, hoofdingr van Bruggen en Wegen 22, Neerkouter, Gent, verbeteren van dl gemeenschappelijke Leie te WERVIK. Lastkoh. Nr 128 van 1933 (Nederlandse!» tekst); prijs 14 fr.; plan 21 fr. I Sept. Te 11 u., voor den h. Claeys, hoofdingr van Bruggen en Wegen, Vrij dagmarkt, 12, Brugge, aanvullen van den trekweg van het kanaal IEPER-IJZER, tusschen 11 K 633 en 12 K 606. Lastkoh. zonder nummer (Nederlandsche tekst). 8 Sept. Te 11 u., voor den h. Claeys, hoofdingr van Bruggen en Wegen, Vrij dagmarkt, 12, Brugge, herstellen van dca weg Nr 57 van Zinik naar Oostende, valt Nieuwpoort en Pervijze te NIEUWPOORT, ST JORIS, RAMSKAPELLE en PERVIJ ZE. Lastkoh. Nr 130 van 1933 (Nederl tekst), prijs 13 frank. Uitslagen der Aanbestedingen 9 Aug. Te 9 u., ten gemeentehuize i* VOORMEZELE, onderhoudswerken, ia 1933-1934, aan buurtweg van groot ver keer Vlamertinge-Voormezele. Bestek 7371 MENU A., Wijtschate, fr. 5857,20 (porf.) of 5436 (Zweedsch)M. Beun, leper, 6321 (P.) of 6035,20 (Z.)Titeca V. en Zn, id, 6659,48 (P.) of 6092,48 <Z.)Mahieu H. ld., 6958.80 (P.) of 6464,70 (Z.). 9 Aug. Te 11 u., ten gemeentehuis te SINT-JAN-bij-Ieper, onderhoudswer ken, in 1933-1934, van buurtwegen vad groot verkeer Ieper-Pilkem en St Jan- Zillebeke. Bestek 5400 frank. MENU A., Meesen, 5120 (porfier) of 4418 (Zweedsch)Titeca V., leper, 5515,80 (p.) of 4370,80 (Zw.); Beun M., id., 5520 (p.) of 5320 (Zw.); Mahieu H., id., 5590 (p.), of 4666,50 (Zw.). 10 Aug. Te 11 u, ten gemeentehuize te BOEZINGE, onderhoudswerken, In 1933-1934, aan buurtwegen van groot verkeer Ieper-Pilkem, Boezingc-Langf* mark, Elverdinge. Bestek 25.839 fr. TITECA V. en L„ leper, 22.998 (porf.V of 20.871,80 (Zweedsch); Mahieu H., id- 26.077,50 (porf.) of 24.437,25 (Zw.); Amer? J., Beerst, 27.225 (porf.) of 25.767 (Zw). 10 Aug. Te 9 u., ten gemeentehuis te KROMBEKE, onderhoudswerken, in 1933-1934, van buurtwegen van groot ver keer Krombeke-Poperinge, Proven, West vleteren, Roesbrugge en Stavele. Bestel 13.494 frank. BEUN M., leper, 12.331 (porf. 1315* 25/22x13/15) of 11.544 (Zw. 14x20x14)! Titeca L. en Zn, id., 12.392 (P, id) ol 11.430,80 fr. (Zw. id.); Mahieu G., id, 13.763 (P. id.) of 12.926 (Zw. id.); Amfff J., Beerst, Diksmuide), 14.935 (P. W-js 14.287 (Z. id.). II Aug. Te 11 u,, voor den h. Mil- lems, hoofdingr-best. van Bruggen e» Wegen, Neerkouter, 22, Gent, hebbeste- ding der werken tot het bouwen van een sluishuis te KOMEN-aan-de-Leie. VANDE GISTE B„ Astene, 100.851,32; Casteur H., Harelbeke, 102.328,08; Del/ar te A., Wervik, 102.820,76; Verschocre A, Kortrijk, 103,844,28; Loridan H., Komen 108,929,37; Petillon V., Boezinge, 109.475 fr. 29; Lucas G„ Oostende, 109.649,26; Dt Sadeleer F., Erpe, 110.768,24; Berghe U Komen, 112.841,88; MadeUein S„ Boezinge, 118.574; H. Delhem, leper, 119.708,38. IN ata ONMISBAAR VOOR ALLE HUISGEZINNEN. Stillen onmiddellijk alle pijnen, zoo- als Hoofdpijn, tandpijn, rhuntatu- me, jicht, lendepijn, enz. Onscltade* lijk voor de maag. Alleen te verkrijgen ln de APOTHEEK VANDE PLAS C. LEURIDAN Apotheker

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 6