het buitengewoon lage benzineverbruik der CHEVROLET "STANDARD" SIX ili 3 EUROPêESCHE staten ofeicieel vastgesteld CESAR MOTTRI E J-fopboepen, H0PSPUIT DOOVEN STERKE SUS 25fr. BEERINGEN ANKER proeven 3 verschillende groepen officials en 3 verschillende soorten wegen IN BELGIE IN NEDERLAND 11,6 L., IN ZWITSERLAND CHEVROLET OORPROTHESIS L AURIVIBRIL 3 - 10,95 L. Voor Uwe VERPLAATSINGEN Hardhooiigen Halve Dooven DUIVENVLUCHTEN Overtuig U - wanneer U wilt en zonder eenige verplichting Uwer zijds - dat een dergelijke ver bluffende bedrijfszuinigheid kan worden verkregen zonder opoffering van eenige der schitterende Che- vrolet-prestaties of een werkelijk rijcomfort. Vraag ons nog vandaag alle inlichtingen, ook over de gemakkelijke betalingsvoorwaarden der C. M. A. C.~ GROOTEN AFSLAG OP DE PERMANENTEN PERMANENTEN MET DOOM GOEDE PERMANENTE WELLA HET FORTUIN ieders bereik! BALATUM MARIUS LAUWERS Wiït Gij een allerbeste Gaat 't laatste model van spuit met paard zien bij KOLEN =1=5= MEUBELPAP/ER H. ALLAEYS-DUPONT CAFÉ-HOTEL-RESTAURANT EEN AUTOBUS ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb NAAI- MACHIENEN de Beste! ibbbebbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbi ,0E VERBROEDFRING POPEftTNGE s H) CLERMONT (oude duiven) van Zondag 8 Oogst 1833. - Afstand 169 Km. 205 Driven los té 6.45 uur (wind Z.-O.). - Aankomst eerste duif te 8.55.38 uur, met een sneleid van 1301,16 m Aankomst laatste prijs' te 8.59.48 uur, met ^n snel heid van 1218.60 m. 55 Prijzen UITSLAG'; 1 Pouillie J.; 2. Beddeleem H.| 3. Poullie J.; 4. Vermeesch A.; 5. Ver- cruysse O.; 6. Petyt M.; 7 Creus H., 8. Hannebouw M.; 9. Dewancker J., 10. Pouillie J.11 Lequien Gebr.; 12. D'Amour C.;. 13. Vandevoorde C.; 14 Dupont G.; 15. Debeir J., 16. Dupont G.; 17. Lamond G.; 18. Loncke J., 19. Deberdt L., 20. Vanbruwaene G.; 21 Assez A.; 22. Creus A.; 23. Schaballie M.; 24. Lamond G.; 25. Desmadryl M.; 26. Durieux A.; 27 Ver- cruysse O.; 28. Lamond G.; 29. Vanbru waene G.; 30. Mahieu C.; 31. Verpoot E.; 32. Durieux A.; 33. Intervuyst D.; 34. Pittillioen G.; 35. Leuwers N.; 36. Lenoir O.; 37. Labaere M.; 2 7. Deleu H.; 39. Ma hieu C.; 40. Lamond G.; 41. Bourgeois E.: 42. Dewancker J.; 43. Schaballie M.; 44. Derynck O.; 45. Degroote Ch.; 46. Dallequin A.; 47. Sufïys J.; 48. Pittil lioen G.; 49. Wybo M.; 50. Rofïiaen J.; 51. Beddeleem H.; 52. Intervuyst D.; 53. Orbie M.; 54. Geldhof C.; 55. Pouseele M. Serie van 4 duiven: Lamond G. Se rie, van 3 duiven: Pouillie J. Serie van 2 duiven: Dupont G., Vercruysse O., Van bruwaene G., Durieux A., Mahieu C., De wancker J., Schaballie M. ARRAS, van 13 Oogst 1933. Afstand 63 Km. 578 Duiven los te 7.30 uur. Aankomst eerste duif te 8.23.17 u., met een snelheid van 1193,85 m. Aankomst laatste prijs te 8.32.51 u., met een snel heid van 1016,22 m. 149 Prijzen. UITSLAG (50 eerste)1. Dewancker J.; 2. Hannebouw M.; 3. Clabau H.; 4. Inter vuyst D.; 5. Ballyn Gebr.; 6. Clabau R.; 7. Vermeulen G.; 8. Rofïiaen J.; 9. Dehaene Th.; 10. Decoker M.; 11. Hannebouw M.; 12. Vermeulen J.; 13. Debyser J.; 14. Cla bau A.; 15. Vermeulen G.; 16. Lequien Gebr.: 7..Missiaen M.; 18. Descheemaeker Fr.; 19. Devos R.; 20. Verpoot E.; 21. Cla bau H.; 22., Wybo M.; 23. Orbie M.; 24. Blondeel A.; 25. Clabau H.; 26. Techel A.; 27,.; Gerber L.; 28. Pattyn M.; 29. Delava C.; 30. Legrand C.; 31. Goudeseune N.; 32. Vermeulen G.; 33. Clabau L.; 34. Keignaert O.; 35. Loncke J.; 36. Desender J,; 37. Rofïiaen J.; 38. Debyser J.; 39. La- baere M.; 40. Vermeulen G.; 41. Vanhou- cke J.; 42. Verschaeve NT.; 43. Labaere M.; 44. Batheu R.-J.; 45. Dupont G.; 46. Ry- ckebusch M.; 47. Ghytiel V.; 48. Keignaert H.; 49. Intervuyst D.; 50. Vercruysse O. Serie van 7 duiven: Vermeulen G. Berie van 6 duiven: Vermeulen G. Se rie van 5 duiven: Labaere M. Serie van 4 duiven: Clabau H. Serie van 3 duiven: Roffiaen J., Deplaedt L. Serie van 2 duiven: Intervuyst D., Dupont G., Descheemaecker Fr., Vanhoucke J., Te chel A., Loncke J., Gerber L.. Pattyn M., Dehaene Th. OOURDAN (Jonge duiven), van 13 Oogst 1933. Afstand 263 Km. 123 Duiven los te 6.07 uur. Aankomst eer- •te duif te 10.22.31 u., met een snelheid van 1030,29 m. Aankomst laatste prijs te 11.03.40 u., met een snelheid van 875,60 meters. UITSLAG: 1. Vandevoorde C., Pop.; 2. Sohier L„ id.; 3. Mahieu C., Woesten; 4. Schaballie M., Pop.; 5. Logie L., Vlamer- tinge; 6. Decanter R., Ren.; 7. Schaballie M., Pop.; 8. Taillieu A., Pen.; 9. Vereecke O., Pop.; 10. Vandevoorde C., ld.; 11. Van haverbeke A.. Ren.;* 12. Desmadryl M., Pop.: 13. Desender J., id.; 14. Desmadryl M., id.; 15. Vanhaverbeke A., Ren.; 16. Lebbe M.. Pop.; 17. Reynaert E., Ren.; 18. Verbeke H., id.; 19. Vanbruwaene G. en P., Pop.; 20. Degroote Ch., id.; 21. Rey naert E., Ren.; 22. Derycke, id.; 23. Van bruwaene G. en P., Pop.; 24. Depreeuw Gebr., id.; 25. Missiaen M., id.; 26. Tail- Bèu A„ Ren.; 27. Devos R„ Pop.; 28. Pa tod E., Ren.;' 29. Thëvelin E., id.; 30. Sil- vert G„ Pop.; 31. Lermytte M., Ren.; 32. Pouillie J., Woesten; 33. Creus H., Pop.; 34. Vereecke O., id.; 35. Wybo M., ld.; 36. Missiaen M„ id.; 37. Patou N., Vlamer- tinge: 28. Reynaert E., Ren.; 39. Logie L., Vlamertinge; 40. Decoker M., Pop.; 41. Roffiaen j., id.; 42. Decoker J., id.; 43. Mahieu C„ id.; 44. Devos R., id.; 45. Creus H„ id.; 46. Degroote Ch., id.; 47. Wybo M., id.; 48. Laheye N., id.; 49. Patou E., Ren. Eereserie: Vanhaverbeke A. Serie van 3 duiven: Degroote Ch. Serie van 2 duiven: Schabalie M., Desmadryl M., Vanhaverbeke A., Taillieu A., Missiaen M. DOURDAN (oude duiven) van 13 Oogst 1933. Afstand 263 Km. 93 Duiven los te 6.07u. Aankomst eerste duif te 10.17.30 u„ met een snelheid van 1050,61 m. Aankpmst laatste prijs te 10.32.01 u., met een snelheid van 986.02 m. UITSLAG: 1. Schaballie M., Pop.; 2. Decoker M., id.; 3. Pouillie J», Woesten; 4. Mahieu C., id.; 5. Vandevoorde C., Pop.; 6. Beddeleem H., Vlamertinge; 7. Dehaeck M., Beveren; 8, Geldhof C., Pop.; 9. Van bruwaene G., id.; 10. Ballyn Gebr., id.; 11. Taillieu A., Ren.; 12. Vermeesch A., Pop.; 13. Patou E., Ren.; 14. Pittillioen G., Pop.; 15. Decanter R., Ren.; 16. Lermytte M., id.; 17. Thevelin E., id.; 18. Devos J, id.; 19. Reynaert E.( id.; 20. Bouthé M., Pop.; 21. Delanghe J., West,; 22, Fache M., Pop.;, 23. Delanghe J., West.; 24. Pin ceel M., Pop.; 25. Hennebel A., Ren. Eereserie: Delanghe J., Dehaeck M. Serie van 3 duiven: Delanghe J. Serie van 2 duiven: Dehaeck M., Reynaert E., Patou E. BBETEUIL, van 15 Oogst 1933, Af stand 138 Km. 272 Duiven los te 6.30 u. Aankomst eerste duif te 8.42.14 u., met een snelheid van 1050 m. -Aankomst laatste prijs te 9.08.40 u., met een snel heid van 889,06 m. UITSLAG: 1. Roffiaen J.; 2. Legrand C.; 3. Techel A.; 4. Dupont G.; 5. Ballyn Gebr.; 6. Debyser J.; 7. Vankemmel G.; 8. Bourgeois E.; 9. Deplaedt L.; 10. Cla bau H.; 11. Blondeel A.; 12. Clabau R.; »BagaaaaaaBaaaatiiflBMajaaaaaBia Mengelwerk van 20 Oogst 1933. r— Nr 13. Een roman uit de Crisisjaren 1931-1932. door HERMAN MULDER. Zoo vordert hun ronde door het dorp, herberg in en herberg uit; ze komen al len aan de beurt, die op de kruiswegen 'lggen zelfs tweemaal. Musch geraakt half beschonken. En gelijk iedere Zondag daagt hij dan om zijn verlatenheid. Het heimwee naar de vroegere gezelligheid van zijn huis knaagt gestadig aan zijn hart. Ach, waarom werd zijn vrouw hem int rukt? Het heeft zoo moeten zijn. troost Sus. v Het groensel vent je staart strak voor zich uit. Hij denkt aan zijn eenigen jon gen. die stierf amper zes jaren oud. Welk een flinke kerel zou hij nu ge weest zijn, Sus! Maar daar mag ik niet aan denken. Anders wordt ik zot... zot... Ei, Baas, nog 'n bock! Tusschen zes en zeven uur het Is voor onze twee vrienden ongemerkt avond geworden belanden ze, halverwege van hun rondgang, in Het Vlaamsch Huis Het hol der Japneuzen! smaalt Sus. Gelijk lederen Zondag op dit uur is de verbruikzaal stampvol. Aan al de tafels zitten kaartspelende boeren. Blauwige tabaksrook kronkelt uit pijp en sigaar en vormt tegen de zoldering een dikke pi- tantige lucht. De warmte is benauwend. 't Is beter binnen dan buiten, lacht Musch. Hij wenscht links en rechts een goei- an avondtegen zijn talrijke vrienden en kennissen. Musch is hier thuis. Hij is, immers, van de partij, al zien sommigen •net leede oogen dat hij altijd met Sus ®P de baan is. We ïuiien den toog efkena schragen, i ife 'ISk Hieronder de resultaten der proefnemingen met een nieuwe Chevrolet "Standard" door de Technische Commissie der R. A. C. B., gedurende welke proeven zich 3 personen aan boord bevonden. De verbruiksproef had plaats op den 26 April *933 op het traject Brussel-Chateau d'Ardenne en terug. Totale afstand 205,5 K.M. bij een gemiddelde uursnelheid van 49,55 K. M. In het geheel werden 10,95 L* gewone benzine per 100 K. M. verbruikt. Een resultaat, dat zeer gunstig mag heeten. "Resumeerende, verklaren wij, dat de Chevrolet "Standard" Six een bijzonder moderne en krachtige wagen is, waarmede i zeer veilig rijdt." DE TECHNISCHE COMMISSIE DER ROYAL AUTOMOBILE CLUB DE BELGIQUE (get.) R. Mathot P. Robert A. Grisel Da heeren J. van Wijngaarden, deurwaarder te HaarlemTh. van Swieten, hoofdredacteur van "De Autoen lid van het Ne der landsch Instituut van Automobiel- en Motor-Experts en Ir. J, van Warneten, technisch redacteur van "DE AUTO". DOCH dc Chevrolet kruiste gedurende deze proef 58 minuten in de drukke centra van Amsterdam en Utrecht. Tijdens deze officieele proef werd het volgende tra ject gevolgd Haarlem-Arnhem via Amsterdam, Utrecht en terug naar Haarlem via Apeldoorn, Amersfoort en Amsterdam. De voor deze proef gebruikte Chevrolet "Standard" Six Coach was alleszins een normaal serie-model, terwijl gewone handelsbenzine werd gebruikt. De proef had plaats onder volkomen normale condities, wat betreft den aard der wegen, de rij snelheid en de intensiteit van het verkeer. De experts kozen zelf het door hen gevolgde parcours. Het geheele traject van 275,7 K.M. werd in 6 uur, 9 minuten afgelegd. Gemiddelde uur snelheid 44,8 K.M. Gemiddeld benzine verbruik 11,6 L. per 100 K. M., doch op den buitenweg slechts 10,8 L. Onderdeden noodig t Let dan op dit opschrift 1" Tel. 14? Officieele Vertegenwoordiger t Maloulaan, 30 YPEREN Als officieele waarnemers bij deze proeven traden op de heeren Prof. Dr. E. Steinmann, voorzitter der Technische Commissie der A. C. S. J. Decrauzat, Voorzitter der Nationale Sportcommissie E. G. Brieger, ingenieur. Allen experts voor de A. C. S. Ten einde de door de Chevrolet "Standard" Six gevestigde records met nog meer bewijzen te staven, verzochten wij de Automobile Club de Suisse te willen overgaan tot het houden van verschillende proeven in een land, waar uitteraard voor deze proef nemingen een andere maatstaf geldt. De Zwitsersche Automobiel Club deed daarop verschillende proeven houden, waarvan de uitkom sten zoo belangwekkend zijn, dat wij ze in een af zonderlijk rapport vastlegden. Evenwel beschikken wij hier niet over voldoende plaatsruimte om deze resultaten in hun geheel te publiceeren, daar genoemde proeven zeer veelomvattend waren. Aan lezers, welke belang stellen in de voledige prestaties der Chevrolet "Standard" Six tijdens de Zwitsersche proeven, zal General Motors Continental S. A., Kanaaldok, Antwerpen, op aanvraag gaarne een afschrift van dit rapport toezenden. |BBBBSBHBBHBEBBBBaBSBa8HBBBEinBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBaaBSI2BBBHSISHBBBBE3JSaBBBHBSaBBBBm'aBBSSBBHBBBaaSaiSaaiaB33SSBBIBBBBBHBBBaaaBBSBBHBBBBBB«HasBnBBBBBBEaBBBnB0BaBBSBBBaBBBt 13. Logie L.; 14. Desender J.; 15. Doom M.; 16. Hoflack L.; 17. Roffiaen J.; 18. Labaere M.; 19. Montmerency J.; 20. Te chel A.; 21. Dehaene Th.; 22. Lenoir J.; 23. Clabau M.; 24. Titteljon J.; 25. La baere M.; 26. Lenolr O.; 27. Desender J.; 28. Titeca J.; 29. Vandevoorde V.; 30. Van houcke J.; 31. Delanoy J.; 32. Lenoir J.; 33. Clabau H.; 34. Hoflack L.; 35. .Verpoot E.; 36. Graefschepe M.; 37. Labaere M.; 38. Pinceel M.; 39. Deleu M.; 40. Vanhou cke J.; 41. Pinceel V.; 42. Deleu M.; 43. Deplaedt L.; 44. Dehaene Th.; 45. Han nebouw M.; 46. Hoflack L.; 47. Dehaene Th.; 48. Keignaert O.; 49. Creus H.; 50. Dallequin M.; 51. Logie L.; 52. Deschee maeker Fr.; 53. Clabau H.; 54. Montme rency J.; 55. Dezeure H.; 56. Labaere M.; 57. Blondeel A.; 58. Lietaert N.; 59. Van brabant M.; 60. Missiaen M.; 61. Labaere M.; 62. Pinceel M.; 63. Boucquet J.; 64. Clabau H.; 65. Derycke G.; 66. Montme rency J.; 67. Decoker J.; 68. Vanhoucke J.; 69. Dehaene Th. Serie van 4 duiven: Labaere M. Se rie van 3 duiven; Dehaene Th. Serie van 2 duiven: Roffiaen J., Techel A., De sender J., Lenoir J., Clabau H., Vanhoucke Jules. Heden Zondag 20 Oogst: CLERMONT en ARRAS, bij Maur. Devos. I WASSCHEN MÏSE EN PLIS I inbegrepen VANAF Zonder Doom noch Electrlciteit naar keuze. R. DESENDER-BEAUPREZ bij O. L. Vrouwkerk, Tel. 48 POPERINGE. Men aanvaardt den Dinsdag, Woens dag en Donderdag. HUIS BOLLAERT-DEGRAEVE Maloulaan, 45, leper. Tel. 498. AAN 50 FRANK. Vraagt dag en uur op voorhand. Telefoon 498. iflBBBBBBBiBBBBflBBBBBQaBBBBBBB ei, Sus? spot Musch, terwijl ze met heel de zwaarte van hun bovenlijf tegen de eiken schenkbank aanleunen. Of anders omgekeerd, lacht de on derwijzer, die naast hen op zijn eentje aan een porto lekkerbekt. Zoo erg is 't niet, Meester, veront schuldigt Musch. Drij exports Baas, bestelt de on derwijzer. En zich dan tot Sus keerend: Voor wanneer is nu de revolutie? Die komt, Meester, zoo zeker als de dag van morgen. -4. Ge zegt dat al zoolang. Men roept zoolang mosselen totdat z'aan wal zijn. En daarbij als g'oogen hebt dan ziet ge dat zelf. Zoo gelijk het nu gaat kan het niet lang meer gaan. Of hebben de arbeiders soms geen recht op een menschwaardig bestaan? Maar zeker, Sus, zalft de Meester. Ge zoudt het in ieder geval niet zeggen, bijt Sus terug. Stel u dan maar eens in onze plaats. Alleen de hoop dat de groote avond nadert houdt ons nog recht. De dag die een einde zal stellen aan onze miseries is nabij. Oog om oog. Sakkerdie, we zullen geen com passie kennen evenmin als de bour geois met ons erbarmen hebben. De jonge onderwijzer tracht het voor de hoeveelste maal? den verbitterden dokker te verdietschen, dat een revolutie, gelijk de rooden die prediken, onbegonnen werk is. Dan krijgen we enkel andere meesters, wellicht nog hardvochtiger. Maar Sus verstaat geen reden. Ieder op zijn beurt is niet meer dan eerlijk. En nu is het de onze. Zoo loopt de redetwisting soms hoog op. Het middernachterlijk sluitingsuur na dert. De waard van Onder den Toren maakt het de late verbruikers dietsch, dat het tijd wordt om op te kramen. Luid protest. MEVROUWEN, wilt ge een SLECHTS AAN 50 FRANK BIJ JOSEPH ACKE-CAILLIAU, Dikkebuschstw., 132, leper. Tel. 142. Gelieve dag en uur op voorhand te- vragen. IflBflBBBBflBBBBBBBBBafBBBBBBBBtS Met obligatiën te koopen der Verwoeste Gewesten, Nieuwe, Leening 1932, Gemeen tekrediet, 1932, enz. (gewaarborgd door den Staat) betaalbaar met vanaf 10 frank per maand. Ieder maand trekkingen. Verscheidene groote loten. Iemand moet de gelukkige winnaar zijn. Waarom gij niet? Gratis verzekering van 30.000 frank. Vraagt inlichtingen aan: Joseph BRA BANT, 19, Tuinstraat, Harelbeke of Silver VAN ELSLANDER, 18, Bellestraat, Vla mertinge. Gasthuisstraat, 15, Foperinge. IN DE LILAS Coiffeur voor Dames en Heeren Groote Markt, 8, Poperinge Groote keu3 van alle COIFFEUR- en REUKARTIKELEN zooals reuken, poeders en Eau de Cologne van de meest gekende mer ken L. T. Fiver, D'Orsay, Houbigant, Bourgeois, enz. Crème Tokalon, Houbigant, Simon, Dada (met pre mie), Chardain, La Velouty de Dixor, enz., enz. De Dépilatoire Samson en alle merken van Haarverwen. Ook te verkrijgen: de beste Scheer messen en Haarmachienen met ga rantie. Voor uwe nuttige geschen ken zooals: Saccochen, Portemon- nais, Colliers, enz., wendt U tot het zelfde huis. Ook alle herstelling. Komt zien en vraagt onze prijzen, zonder eenige verplichting. We gaan nog niet naar huls, bijlange CaM, bijlange niet, We gaan nog niet naar htils, 't is be lter hier dan thuis! Met een te hoog»» stem heeft Musch het straatliedeke in£ez©l, aanstonds in koor meegehuUd door d» dronken boeren. Maar Sint Job kent zijn volk. De waard teent behoedzaam naar de deur om te zien of de sjampetter niet in de buurt is. Het lawaai vermindert en, een voor een zeggen de boeren dat het tijd wordt om naar huis te gaan. Ik wist niet dat het al zoo laat was, zegt een eerste onnoozel weg alsof hij zoo pas ontwaakte. Daar verschiet ik ook van, huichelt een tweede. Zeg, mannen, 'k ben d'r mee weg, zulle! vaarwelt een derde. Salut! Tot Zondag! Salut! En een voor een verlaten de boeren de herberg. Sus en Musch maakten nog geen aanstalten om op te kramen. Waar om ook zouden ze zich haasten? Geen levende ziel wacht hen thuis waar het troostloos eenlijk is. Mannen, 't is tijd, waarschuwt nog maals de waard, terwijl Lij de leege gla zen van de vele tafels wegruimd. We blijven nog wat; 't is buiten te koud' schertst Musch. Eindelijk toch, na lang geprengel, wag gelen ze buiten in den zilveren winter nacht. Hoog in den met sterren bespik- keden hemel staat de volle maan en haar bleeke klaarte zijgt over het bouwdoos achtige dorpje kouwelijk rond het kerkje gedrumd. De wind holdert en boldert rond den vierkantigen toren. Musch huivert en strikt zijn halsdoek straffer toe. Met de beide handen diep in de broekzakken verborgen stapt hij resoluut Bet Bflipsplftn over. S&s volgt lijdzaam M.M. G. LIEFOOGHE, Conthof. E. HERREMAN, oud hof G. Carton. P. VANDENBUSSCHE, Haringe. PROS. PAREYN, Proven. LEON DERYCKE, Abeele. ST GERMAIN, Gr. O. L. Heer. HECTOR GYKIERE, Oostvleteren. TE KOOP bij LEON ROSSELLE Veurnesteenweg, 93, Iepen OLIFANT- EN ALLE ANDERE IJZE REN PLATEN, beton, ijzer, Duitsche ciment en oude Brabantsche pannen; alsook goede palang met ketting. Voor uw keuken gebruikt - - M. VANDERGHOTE CITE LIGY 196 IEPER Drukkerij Sansen-Vannesto CONSTRUCTEUR! POPERINGE. Tel. 121. BSSBBBBBBBflBBSBHBBBBBSBBBBUBBflBBBBBBBSBBBSBBBBBBflflflBBBBB TE HUREN Overname niet verplichtend recht voor de Statie te KOMEN (Belgie). Zich wenden: Brouwerij BAYART- GRYSON te Beselare. ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb HILAIRE HUYGHE, Hotel de la Mer sagerieGroote Markt, Poperinge, laat weten dat van heden bij hem te verkrij gen is voor alle diensten, zooals: bruiloften, be gravingen, verhuizingen, enz. LIJKWAGENS voor stad en omliggende. Tel. 10. Voor de gesloten herberg van den smid blijft Musch staan en kijkt beteuterd naar de gesloten ramen. Spijtig, ei. Sus, dat Bertien al tus schen de dekens ligt! 'n Overfrak zou ons van pas komen. Sus strompelt verder. Zoo zijn ze iQ de vlakte gekomen. Nijdig als met duizend spelden, prikt de wind hen in 't gelaat. Hol klinken hun stappen op den hardgevroren landweg in den wijden blauwigen nacht. Geen ge benedijd woord wordt er gewisseld. Ze matten zich af om zoo spoedig mogelijk uit de vlakte geraken. Af en toe kraken hun stemmen een groven vloek, wanneer hun onvaste schreden in een karspoor verdwalen. Plots blijft Sus staan, zijn verdwaasde oogen strak in de verte gericht. Voor uit, Sus, moedigt Musch zijn vriend aan. Sus, echter, antwoordt niet. Daar voor hem kleuren de mlllloenen lichten van de havenstad den einder met een rossen glans, die gloeit als een reus achtige kroon boven hare vele daken. Sus' gedachten steigeren derwaarts. Van daaruit zal immers de redding dagen... En in den klaren mysterievollen nacht zingt Sus, eerst stil, dan harder en harder de Internationale. Zijn zang klink als een groet en een wekroep tevens aan zijn verre kameraden, zijn broeders in nood en in strijd. Een verre waakhond blaft hol de repliek. XVIII. Den volgenden namiddag wordt een treurig nieuws het dorpje rondgebood- schapd: De sjampetter heeft Vadertje Musch levensloos aangetroffen, als een baal tusschen de ledige fruit- en groen- tenmanden op zijn karretje uitge strekt. De ezel «tapte, met loess teugels, Algemeen en eenig Vertegenwoordiger voor gansch Belgie: J. Vorhaeghe- Debaet Steendam, 38, Gen Tel. 13663 HOOFDAGEN! voor do Strook MAUR. VERDOENE, Rijsselstr., 61, leper. SPEELKAARTEN ten bureele dezer. zijn gewonen weg stalwaarts. De veld wachter heeft Musch op zijn bed gedra gen en den dokter ijlings verwittigd. Te laat. De dood had haar werk voltrokken. Bij het vernemen van die droeve mare leggen de ijverige dorpvrouwtjes hun werk neder en klagen van Ochl en van Ach!. De ouderen van dagen cijferen moeizaam den ouderdom van Vadertje Musch. 62 jaar. Ik dacht dat hij ouder was. Ja, ja, dat komt van 't onmatige drinken. Zoo gaat de prietpraat. Maar terwijl het dorpje, voor den duur van een rozenkrans, zijn gewone slenter onderbreekt, sjokken twee oude Zuster- kens naar het huis van Vadertje Musch. Hun lange zwarte rokken slippen over den ontdooiden landweg. En in den wind klap wieken de vleugels van hun stijve witte kappen, gelijk Jonge vogels die den slag hunner vlerken beproeven. Op hun borst bengelt aan een zwart touwtje een zilve ren kruis. Hoog in den blauwen hemel blikkert de zon en overpoeiert het kale land, vettig- bruin. In het huiseke gekomen reeuwen ze het oude ventje en leggen het ter ruste in een kraakwit nachthemd onder blanke dekens. Ze sluiten voorzichtig zijn doffe oogen waar met het leven alle glans is uitgevaagd. En rond zijn stramme eeltige handen, over de borst gekruist, knoopen ze een oude paternoster. Kalm en serein slaapt Vadertje Musch zijn laatste slaap. Op het nachttafeltje, naast het bed, schikken de goede Zuster - kens een glas gewijd water. En tusschen twee mat-glazen kandelabers zetten ze een koperen Christus op zijn kruis te sterven. Dan stoffen ze de kassen af, geven de veis zaken die rondleuren een vaste plaats, dweilen den vloer, zoodat de ka- EMIEL DECROCK, Statie, POPERIN GE, brengt ter kennis aan het geacht publiek dat hij alle reizen aanvaardt, naar binnen of buitenland, alsook Brui loften, met praohtlgen nieuwen Autobul van 20 tot 32 plaatsen. ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb IN DE ZILVEREN SCHAAR (bij de Groote Bazar) RAPH. PANNEKOUCKE aangenomen kleermaker der Spoorwegen, leeraar aan de Beroepsschool te leper, 12. BOTERSTRAAT, IEPER, levert aan genadige prijzen en in korten tijd: Kleederen naar maat voor Heeren en Damen - Priesterkleederen - Confec- tiën - Werkkleederen. 5 Korting voor Kroostrijke Gezinnen en Staatsbedienden. ROUW IN 12 UREN. WANHOOPT NIET MEER Uw ontmoedigend gebrek kan overmeesterd worden zon der geneesmiddelen, zonder pijn, zonder heelkundige be werking, zonder uwe bezigheden te onderbreken, door de MERKWAARDIGE UITVINDING der gebreveteerd S. G. D. G., eerst met bijval beproefd door talrij'ke geneesheeren door doofheid aangetast, alvorens aan het publiek aangeboden te worden. Komt dus in alle vertrouwen den specialist gehoorgeleerde bezoeken die U KOSTELOOS zal ontvangen en U eene kostelooze bewijsvoering zal doen gedurende de maand AUGUSTUS, van 9% tot 1 uur, te: KORTftlJK, Maandag 21, Hótel des Flandres, 0, Statieplaats. OOSTENDE, Donderdag 24, HÓtel de la Gare, 6, V anders wee pplaats, IEPER, Zaterdag 26, Hotel Continental (rechtover de Statie). BRUGGE, Zondag 27, Hötel de Courtr ai, 5, Statieplaats. Let wel op den Naam, den Datum en het Adres van het Hotel. N. B. - Te BRUSSEL, in den Zetel van de AURIVIBRIL 9, Generaal Gratrystraat, 9, op overeen te komen uren. mer een ander uitzicht krijgt. Voor de eerste maal sinds vele maanden zijn schikkende vrouwenhanden hier weer werkzaam. De onderpastoor is nogmaals binnenge komen. Over het lichaam van Vadertje Musch bidt hij in 't latijn en slaat het breede teeken der Opstanding. In nomine... Dan keert hij zich naar de moede Zus- terkens en zegt: De avond valt. Ga rustig huiswaarts Mijn taak is voor vandaag ten einde. Ik zal Musch te nacht waken. Hij neemt een stoel, zet zich in het schaarsche licht dat de eene venster nog binnenlaat, en breviert. Nu en dan wordt de stilte onderbroken door de komst van een arme vrouw uit de huizenroot, verder langs de baan. Voor al de kinderen houden er aan Vadertje Musch een laatste maal te zien. Op de tippen der teenen staan ze voor het hooge bed en kijken verbaasd en nieuwsgierig naar het bleeke gelaat van hun ouden vriend. Krijgen we nu nooit geen appelen meer, moeder? vraagt een snaak. Neen, vriendje. Vadertje Musch is naar den hemel. De bezoeken duren niet lang. De doo- den hebben iets akeligs over hen, bijzon der voor vrouwen. Alleen bij dikke Stef vindt Musch genade. Hij is schooner dood dan levend, zegt ze. De zon is ondergegaan in rood en kar mijn en langzamerhand versmelt de avond de velden en het dorpje in een ecnlljke grijsheid. In de verte, op den dorpstoren, lulden de doodsklokken. In de doodekamer ontsteekt de onder pastoor het licht. De dansende vlammen der kaarsen schuiven schaduwen in hoe ken en kanten en in de oogholten van Vadertje Musch. In trouwe wake wandelt de priester het kleine vertrek op en neer op en neer. Plots houdt hij stil en luistert. Hoort hij geen naderenden stap, traag en sle pend? Wie zou dat zijn? Op de buitendeur wordt met een stok lichtjes getrommeld. En de oude kraken de stem van den biddende bedelaar dringt door tot in het stille doodenkamertje: Onze Vader, die in de Hemelen zijt... De priester luistert ontroerd. Vadertje Musch heeft niets meer ta geven, wel veel te ontvangen... Hij treedt in de smalle gang en opent de huisdeur. Kom binnen, vriend. De bedelaar aarzelt. Vadertje Musch is niet meer, legt de Onderpastoor hem uit. Hij is aan een beroerte plotselings bezweken. Traag schuifelt de bedelaar in het ver trek. Zijn bevende hand ontbloot het grijze hoofd. Hij blikt meewarig naar het oude ventje, dat hij zoo goed gekend heeft. Onze Vader, die in de Hemelen zijt... Het gebed ten einde sprenkelt zijn on vaste hand een kruis over den dooden man, en traagzaam sloefen zijne schreden deurwaarts. Dan keert hij zich om. Is hier niemand om over Musch t© waken? vraagt hij. Ik, antwoordt de onderpastoor. Andere menschen verwachten u wel licht. Mij wacht niemand, 'k Zal voor vandaag mijn tocht hier onderbreken en over hem waken. HIJ was altijd goed voor mij. Nooit stuurde hij mij met ledig© handen door. Het is billijk dat ik nu iet© voor hem doe. De onderpastoor aarzelt een oogenblik. Maar de bedelaar heeft een stoel geno men en zet zich aan het voeteneind van het bed. Is het voor hem niet eender waar hij rust? De kralen van zijn rozenkran© glijden traagzaam door zijn verdord» vingers. (VervolgtJ

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 7