BflTTüILibE VOOR CROOTE KWALEN Uil BISTE GENEESMIDDEL WIT KRUI 1 In de Kleine Winst machienen KOEE9TGES BREUKEN Beter vinden Onmogelijk! Au Roi du Caoutchouc WAAROM vermindert zijne prijzen. Landbouwers «|ip Het goede adres lOfrsOO Garage DEtfOS DEWfllïGKEIi, Frefieblaaö, leper BflSEGLES (Belgie) fflESflES (fiord) OKKASIE-AUTO <lKiSÉE- 63 DE OOIEUfllB r* gjPfe „.BESCHERM li 10 P.K. 16 P.K. 4 cylinders DE POEDERS VAN MET Tandpijn TEGEN Een enkel middel ASPRO De produkten van de FABRIEK zijn wereldberoemd en geprezen GEBRUIKT HUNNE VOLLEDIGE MESTSTOFFEN HUNNE SUPERFOSFATEN VAN KALK HENRI VANRULLEN ZOMERTRAAN t 750 a 3000 frank LANDBOUWERS EN HANDELAARS! BELANGRIJK BERICHT CORNETTE-SABBE CGCHeiS OPGEPAST WERVIK: Jf9pothe(»aipe Qeleggingsbcmii O fT). SPAARKAS Grondpandobligatiën KASBONS Hypotheekplaatsingen GROOTE KEUS VAN MEUBELPAPIER 0. ALLEGAERT-WAERENBORG WIELRIJDERS HUIS BRYANT, 24> Meenenstraat, IEPER. LÏJKKOETS-CORBILLARD VERWEN IN ALLE KLEUREN ONGEMAKKEN VAN DEN, Z0MER.DE HOOFDPIJNEN VERKOUDHEDEN Wilt gij ten volle van den zomer en uw vacantien genieten? Deze vraag richten wij total degenen die, gedurende elf maanden van het jaar tehuis, in het werkhuis of op het bureel opgesloten zijn en tot degenen die het vermoeiende leven van vertegenwoor- i diger, makelaar of -zakenman lijden. Hij alleen verjaagt de ongemakken van den Zomer, hoofdpijnen, verkoudheden, schedelhoofpijn, enz... ASPRO zal Ueen gerusten en herstellenden slaap geven. ASPRO zal uw zenuwen kalmeeren. Pijnen fa wijlen aan rheumatiek, fel verminderd dank aan ASPRO Ik heb mij altijd met bijval van 'ASPRO' bediend iSf® Verkrijgbaar in alle goede apotheken DAGELIJKS KOMEN BEDANKINGEN TOE. - LEES DEZE: Si - Sfl 0 c 53 IEPER, Tempelstraat, 4. s Is 1% - evid>«* Van den grond tot aan den bovenrand van den melkbak is er niet maar 1 m. afs'-ancj, Binnenstuur, 4 Deuren, 5 Plaatsen: 36S56 fr- - 30500 FR. Binnenstuur, 4 Deur., Standaard, 5 P1.:_395S6 fr. 32000 FR. Binnenstuur, 4 Deur., Type Lux, 5 PL: 415S6 fr. 33000 FR. Vraagt inlichtingen of proefrit aan: Tel. 55 waarvan alle bestanddeelen oplosbaar zijn. de fosphoorzuurachtige meststoffen, het meest werkend, de zekerste, de goedkoopste; hunne meelasserde voederen, de reinste, de rijkste. HET IS ERNSTIG. HET ZIJN GOEDE. FABRIEKEN WERVIK opgericht ln 1849. BASTIEREN (Bachen) in alle grootten. PAARDENDEKSELS in TOILE, Darmen voor Brandspuiten, enz. Eerste kwaliteit Voordeelige prijzen. Vert.: Herman van BATENBURG, 'i! 28, Elverdingestraat, leper. Om uwe gezondheid te herstellen en zware ziekten te ontgaan, neemt de KRACHTEN van den (wettiglijk gedeponeerd merk) onovertroffen, fijn van smaak, die uwe lichaamsorganen en gestel gezond maken en versterken. Prijs: 25 frank de literflesch (1,250 kgr.) aan prijs der ziekenbonden. Uitleg bij de flesch. Een enkele flesch voldoet tot overtui glllg. Apotheek Notredame, Poperinge en bij alle Apotheken te leper. Door het innemen van een poeder Wit Kruis verdwij nen spoedig pijnen en moeite en worden vervangen door een gevoel van frischheid en lichtheid, want de poeders van het Wit Kruis zijn niet alléén een uitstekend pijnstillend - maar ook nog een krachtig opbeurend mid del voor gansch het orga nisme. IM ALLE APOTHEKEN AlGEMEEH DEPOT*. APOTHIEÊK TOYPEHS I...,«TIHT-N**" 8 poeders 4-jr. 24 poeders llfr. 48 poeders 20f>: per maand bij thuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Brelmachien «RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grof werk, Tacquart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij RAPIDE 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19, Van Maerlantstraat, ANTWERPEN; 28, Recolettenstraat. KORTRÏJK. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDI WOL EN KATOEN voor breimachlen, steeds stock ln 2/28 en 3/28 tegen de voordeeligste prijzen. Op aanvraag wordt U kosteloos kleu renkaart en prijslijst opgestuurd door de N. V. De Nachtegaal Breigoedfabriek. HANDEL IN BREIGARENS, Eynestraat, 23, OUDENAARDE. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Wilt ge ter trouwe GOEDE BASTIE REN voor op autocamions of voor den oogst, wendt U bij C. MIJNGHEER, Vlamertinge. Daar alles ten huize gemaakt wordt, zonder tusschenpersonen, kan het diens volgens aan de voordeeligste prijzen ge leverd worden.. Men HERVERFT en HERSTELT ook oude bastieren. Bij hem zijn ook altijd OKKASIE RIJ TUIGEN en HARNASSEN te koop. 'ERSTRAAT, 130, VLAMERTINGE L-.3KSBBHBBB«flBBBEBBflBBBBBflBBB Harden en slechten afgang speen, Vullen mond, rlekenden adem, slechte spijsvertering, achterblijven, pijnlijke en onregelmatige maand stonden worden aanstonds gersgeld door de GELE PILLEN van APO THEKER MULLIE. DE GELE PILLEN purgeeren het best, DE GELE PILLEN purgeeren. zonder pijn. DE GELE PILLEN 's avonds genomen geven gezondheid en lang leven. DE GELE PILLEN in alle Apotheken, G,00 frank de doos. WEIGERT NAMAAKSELS, Eenige fabrikant: APOTHEEK MULLIE, Beestemarkt, HALLE, (Brussel) Alvorens een Aankoop, Verkoop of Ruiling te doen van een wendt U in volle vertrouwen tot het alomgekende Huls P. DEMEULENAERE-ROOSE Beverensteenweg, 75, Roeselare Telefoon 87. U kunt er altijd allemande merken van okkasie-autos vinden, van alle modellen en merken. TEGENWOORDIG IN DE GARAGE ter verkooping of ruiling; VOITUREN 1 P. N., 4 cyl„ épl. type 32, t'jaar 1932, supersport. Buick, 8 cyl., 5 pl„ 1931, type Standard. 1 Citroen 4 cyl., 5 pl., 1931, type C 4, 1 Buick 6 cyl., 5 pl, 1930, 4 deuren, type Standard. 1 Hupmobile, 6 cyl, 5 pl, 1931, type luxe. Chevrolet, 6 cyl, 5 plaatsen, 1930. Ford, 4 cyl, 5 plaatsen, 1930, 2 deuren, 1 Ford, 4 cyl, 5 pl, 1930, 2 deuren. 1 Peujeot 4 cyl, 5pl, 1928, 4 deuren, Impéria, 4 cyl, 4 plaatsen, 1928. Citroen, 4 cyl, 5 pl, 1928, type B. 14. 1 Locomobile, 8 cyl, 5 pl, 1928, 16 H.P. Chevrolet, 4 cyl, 5 pl, 1925, 2 deuren. CAMIONS 1 Chevrolet 1929, 6 cyl, 2 T. (chassis). AUTOBUS. 1 Chevrolet, 18 zitplaatsen, 1929, ln zeer goeden staat. Statieplaats - IEPER - Telefoon 50 AANNEMER VAN ALLE VERVOER. Luxe-Auto voor ceremonien en uitstappen. Luxe-Autocars van 15, 20 en 32 plaatsen. Alle verhuizingen per autowagens. NAAR ALLE LANDEN. Auto-lijkwagen voor begrafenissen. IBBBBBIBBBBBHBBBBBBBflBBaiflBBiSB aan Uw Apotheker tegen die knagende Onmiddellijk trekt de pijn weg en Uw geplaagde zenuwen komen tot rust Zelf» regelmatig gebruik schaadt niet Doos van 6 st. Fr. 5.-. 12 at. Fr. 9.-. BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 13.600.000 fr. INTEREST DER SPAARBOEKJES 3,60 5, 5,25 cn 5,50 bruto volgens duur der belegging. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD M. Baron Jean Cogels, Voorzitter. M. Alph. Ullens de Schooien, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: M" Wed. Denys-Verhaeghe. Keveren a/IJzer: J. Tahon, Gem.-Secr. Oostvleteren: Mej. Yvonne Van Houtte. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gratrystr, 41, Brus. Ploegstecrt: V. Menet, 109, rue d'Arment. Roesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wcrvik: M. Leon Debonnet, Leyestr, 26. Westvlcteren: M' Wed. J. Quaeghebeur. laSiSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBB EN BEMINT UW PROFIJT, 'T IS CRISIS. Voor alles wat 'J noodig hebt in; SLAAPKAMERS EETPLAATSEN Alle aparte MEUBELS ENGELSCHE BEDDEN MATRASSEN ZETELS CLUBS SPIEGELS KINDERRIJTUIGEN Wollen katoenen DEKENS Gewatteerde BEDSPREIEN NAAIMACHIENEN WASCHMACHIENEN Mits een kleine verhooging kunt U ook alles bekomen met gemak van betalen! Huis G. Lecoutere-Couvreur 19-21, OOIEVAARSTRAAT, 19-21 Spreekdr. 218 Komen Vraagt heden nog onze prijslijst 5% korting voor Kroostrijke Gezinnen j - en zending overal vrachtvrij. - 19, ARENBERGSTRAAT ANTWERPEN Tel. 254.42. - Handelsreg. Antwerpen, 74. Postcheck 8468. intrest naar gelang den termijn van plaatsing. met notarieele akte. AL de gelden aan de H. B. B. toevertrouwd ■worden uitsluitend geplaatst op l4 Hypotheken (1' Rent). Voor verdere inlichtingen zich wenden tot onze Agenten: POPERINGE: J. Vandermarliere, leperstraat, 55; BRIELEN: Jerome David, Gemeente-Sekretaris; DRANOUTER: Mevr. Fl. Houwen, Hooghofstraat; EESEN: Maur. Debruyne, Handel: Diksmuidestraat, 67; ELVERDINGE: Mevr. M. Gadeyne, Veurnestraat; LOKER: Mevr. Cam. Dumon, Dorpplaats, 28; LOO: M. Ghyssaert, Breydelstraat; MERKEM: H. Van Remoortel, Kouterstraat; MOORSLEDE: G. Masschelein, Breulstraat; VEURNE: G. Declesck, Brouwer, Kaaip laats, 6; WOUMEN: J. Devos-Vallaeys, Handelsreiziger; ZONNEBEKE: Prosper Windels, Koster. I M. I HOOFDAGENT: M. MAURICE BAERT, Van den Peereboomplaats, 37, IEPER. BIJ SANSEN-VANNESTE, GASTHUISSTRAAT, 15, POPERINGE ■1$ ISaBBBBBBBSBBSBEBBBBSBBBSBBEBBeBflflBBBBaBBBBSBBBflBaBBflBIBB RIJSELSTRAAT - 5 - IEPER. Gemaakte Mans- en Kinderkostumen; Zwarte kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Demi-Saisons; Fantasiebroeken vanaf 20 tot 200 fr.; Marinckostuumtjes voor Jongens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkost: men in pane, EngeLch leder en katoen; Sportbroeken (culottes) «Bedford», pane, katoen en leder; Cache-poussières voor groot en klein; Lederen Vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Damen aan de voor deeligste prijzen daar zij in huis gemaakt zijn; alsook groote keus van Leder; Salopette, Casquen en Handschoenen in leder; Groote keus van Trench-Coats in wol en katoen vanaf 130 fr. met uit- neembare voering; Mans- en Vrouwregcnmantels en Pé- lirinen. Groote hoeveelheid STOFFEN naar de laatste mode aan de voordeeligste prijzen. Groote keus van PLECHTIGE-COMMUNIEKOSTUUMTJES vanaf 100 frank. ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT. BREI Vooraleer U een Rijwiel koopt, komt zien naar het oud gekend huis P. VERFAILLIE Meenensteenweg, 115, leper. OPGEPAST! Het is wel de tweede rijwielmakerswinkel komende van leper. Daar zult U alle keus zien van vol- komende nieuwe rijwielen voor Heeren, Dames en Kinderen, koes- en halfkoers- velos, verkocht met 5 jaar waarborg op faktuur, van 395 tot 530 frank. Okkasiën aap 150 tot 250 frank. Nieuwe en okkasie ACCORDEONS en NAAIMACHIENEN. Alle herstellingen. Zoo gij tevreden zijt zegt het aan uwe vrienden. Zoo gij niet tevreden zijt zegt het aan P. Verfaillie, 115, Meenenscraat, leper. Alle Zondagen en Feestdagen open tot 5 uur avonds. SPEELKAARTEN ten Bureel* SPECIALE VOORWAARDEN. Laatste model «METEOR en REX JACQUARD». Voor ALLE BREIWERK, effen en fantalsie. Kosteloos aanleeren. Krediet of komptant. WERK VERZEKERD OP KONTRAKT. Waarom gewacht?? Werkt fhuis. Vraagt kosteloos kataloog. Vermindering van 5 op alle machienen genonei vóór 15 Juni. BIJHUIS; 192, ROESFJ AKESTRAAT, IZEGEM. (AUTO) FLORENT DUMORTIER, autover huurder, Statie, POPERINGE, maakt kenbaar dat hij alle lijkenvervoer en begravingen aanveerdt in stad en in omliggende en deze uitvoert per Autobussen in alle grootten. AUTO-CORBILLARD Ook beveelt hij zich aan voor alle reizen per Auto-taxi of Autobus. Luxe-autos voor Bruiloften, Doopen, Eere-Communien en alle andere Ce remonien en Feestelijkheden. Telefoon: Poperinge 110. STOOMVERWERIJ NIEUWWASSCHERIJ DROOGKUISCHERIJ van BRUGGE, Nieuwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken, zonder losdoen. Meubelstoffen, binnenversiering. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VO OR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOR: POPERINGE: M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDE: Mad. Pil, Croote Markt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat. MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. 1JJIEUWPOORTMej. Hendryckx, Marktstraat, 12. DE OE a t PRO Ik leed aan jicht-rhumatiek In den linker voet en kon niet meer gaan. Ik ben gelukkig te kunnen vaststellen dat dank ASPRO de pijnen en ongemakken fel verminderd zijn en Ik wanhoop niet ze geheel te zien verdwijnen door de voortzetting der behandeling. Charles COULIE 16, rue de Pologne, Sint-Gilles-Brussel Zoodra ASPRO op de markt kwam heb ik er mij van bediend en steeds met den grootsten bijval. In gelijk welk gevalhoofdpijn, ze nuwpijnen en bijzonder bij ongemakken en pijnen te wij ten aan vochtig en koud weder (valling, griep, rburna- tiek), maak ik een matig gebruik van ASPRO al volgens de gebruiksaanwij zing bij elk pak gevoegd. Victor THEYS 6, Oude Steenweg, Antwerpen OEDOOSVMI KJTABtfnEH DE DOOS WH 23TA0LETTEN DE DO0SVW60TA6LETTU Het is voordeeliger een pak van 20 fr. te koopen, het bevat 60 tabletten eener waarde van 25 frs. INFLUENZA HOOFDPIJN LUMBAGO ZENUWPIJN HEUPJICHT JICHT GEBRUIKT «ASPRO» TEGEN: RHUMATIEK GEVOLG VAN EEN OVERVLOEDIG DR!Si4£iJ STOORNISSEN DOOR DEKIAANDSTCKBEfj MALARIA VERKOUDHEID SLAPELOOSHEID PRIKKELBAARHEID ZENUWONTSTEKING HOOIKOORTS ZENUWACHTIGHEID Uitsluitelijk-Agentschap Ancienne Maison Louis Sanders, S. A., Brussel b.n°33< ASPRO BBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBllBHlMlBBBBWHrBSBBBBlBBBBBBiiniH Genezing zonder Operatie, Ge vaar noch Tijdverlies, door toe passing dag en nacht sonde gevaar of ongemak der nieuwt wetenschappelijke toestellen der Specialisten-Breukmeesters DUMONCEAU. DE EENIGSTE VIJFMAAL GEBREVETEERD: ZES DIPLOMAS, GOUDEN MEDALIES Brnssel 1910; Gent 1913 cn 1923; Lyon 1914; Antwerpen en I.uik 1936 Bekroond voor verdienste met EERETEEKEN Gouden Medalie der Kroon orde Jurylid cn buiten wedstrijd TENTOONSTELLING, Vincennes, Parijs 1931 GENEZEN VAN BREUK: Frans Noets, Beversluis, 18, Rotseisrc: jongen tan 13 Jaar, genezen 2 breuken: Desmet, 19, Sergaent Debruynestr, Cureghem: dochter genezen 2 breuken; Charles Louis Faut, St-Leonardstraat, 18, te Tbo!- lembeek; Henri Mestdagh, te Beernem; J. Bt Var.denhoute, Asbeek-As- sche; J. Borremans, te Hofstade (bij Aalst); Victor Lambrecht, St Pieter straat, 24, Oudenburg, allen volledig genezen van breuken. DARMUITSTORTING Vrouw J. Begeman, 13, Rue d'Enghien, Brussel: na verval van operatie was van zware buikbreuk aangetast, door toepassW van ons Speciaal Breukgordel, op een jaar volledig verdwenen; Vrouw Henri Declercq, (Kijkuit) Be-rnem: was van buikbreuk kinderhoofd groot, aangetaste: onbekwaam nog te werken, door toepassing van ons toestel, breuk gansch binneJ en doet nu alle werken van landbouw zonder eenig ongemak; Mme Snauwaert landbouwster te Zedelghem: op 1 jaar genezen van zware navelbreuk. MAAGZAKKING M. Fastre G., 52, Avendoren, te Thlenen, maag was volledig gezakt, door orJ toestel gansch op plaats gebracht, eet en drinkt nu zonder stoornis, heeft iïp vak van manchinist op den ijzerenweg kunnen hernemen. M. Simon Alphonse, Haut de Bomel te Namen, spoorwegbediende, op 1 jw-' genezen van maagzakking, is 10 kgr. verzwaard. M. Jules Decousemaecker, Rue Cloutier, 3, te Roux, genezen van dubbel breuk, alsook van maagzakking, eet en drinkt zonder stoornis en voeli niets meer. Mm» De Kezele, te Knesselaere en M. Julien Closset, Vissegatstraat, 47, Erpp Querbs, volledig genezen. BREUKLIJDERS: MAN VROUW en KINDEREN; Wilt gij zooals die per sonen dadelijke liulp en verlossing bekomen: I'rengt dus bezoek dat KOS TELOOS is en U tot NIETS VERPLICHT aan de vermaarde Breukmeesief Specialisten der FAMILIE DUMONCEAU. Specialist Professor DUMONCEAU ontvangt van 9 tot 2 uur te: KORTRIJK: de 2* en 4' Maandag der maand, Hótel des FlandresStatie. YPER: den 3° Zaterdag der maand, Hölcl du Nord 63 Statiestraat, POPERINGHE: 2* Vrijdag, Hotel PalaceYperstraat. Vraagt Kosteloos uitlegboeltje met b ewijzen van genezingen, 65-67, KIT Vt LA MEUSE, BRUSSEL. RAADPLEGEN IN T VLAAMSCH; VOLLEDIG KOSTELOOS. LS20I Ml V <3 e w c Oo RogenTnanteis. Gabardienen en halve Seizoenen zijn bekend de beste.de schoonste en goedkoopste 55 BIJHUIZEN IN BELGIE. es "a Cd "S o <6 C 9 o b 0 (jj v

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 8