nank wan isrussei H. Kruisverheffing KATHOLIEK ONDERWIJS De Huldedag Juliaan Vandepitte AgentschapPOPERINGE, Guido Gezellestraat, KATHOLIEK NIEUWSNOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD, Voor het Eegrootlngse ven wicht van ons Land DE MOEDER BLIJFT DE MACHTIGSTE OPVOEDSTER aan de Winketten der Voorheen CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS Obligatiën van fr. lOOO aan pari. Intrest 5 t.h. vrij van belasting. Loten per reeks van 5 titels 25.000 2 loten van 5 Millioen 7 loten van 1 Millioen 630 loten van VUf-en-twintig duizend frank. ZONDAG 10 SEPTEMBER 1933. WEEKBLAD» 35 CENTIEMEN. 30» JAAR, "DE POPERINGENAAR Uitgever SANSEN-VANNESTE POPERINGE Telefoon N' 9. - Postch. N' 15.570 TARIEF VOOR BERICHTEN; Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 2 fr. to-el. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1° bi. per regel 2,50 fr. Berichten op 2° bl. per regel 1,75 fr. Berichten op 3" bl. per regel 1,50 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 7,00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post), —I - In 't Land - li Frankrijk 31 Congo, Engeland 41 Amerika, Canada en an dere landen 61 te Uitkerke-Blankenberge. - Zondag 17 September 1933. Een nieuwe stad, vluchtoord voor verbannen Joden Nabij Jaffa wordt eene nieuwe stad ge bouwd met name Tel-Aviv. Het zal het centrum vormen van het vluchtoord dei- verbannen Joden en in massa komen zij er aan. Een zicht op een der moderne gebouwen der nieuwe stad. jsiBBBSiHaiBMBaBnsBBsassBnanss (Feestdag 4 September) Dit is het monument der Iersche vrij heid, het Cenotaph opgericht in een der bijzonderste squares of lanen der Iersche hoofdstad Dublijn, ter gedach tenis aan de helden van den Vrijstaat: Griffith, O'Collins en O'Higgins, die vie len voor hunne vrijheidsgedachten. Het was daar dat de betooging van de voorlaatsten Zondag door de Iersche Blauwhemden moest plaats hebben maar die op het laatste oogenblik niet doorging verboden als zij was door De Valera, IBBBBBBBBBBBEBBBBEBBBBBBBBISS BERICHT VOOR DE UITGESTELDE MILICIENS De Minister van Landsverdediging her innert aan de uitgestelde miliciens dat zij die met de klasse 1934 wenschen te die nen, vóór 16 September 1933 van het uit stel moeten afzien en zich daartoe tot hun arrondissementscommissaris wenden. «BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GEZINSOPVOEDING JULIAAN VANDCPITTE ia O 4 - 192Ö PIONIER DER DAOIO IN VLAANDEREN GOONOLEOGC» VAN KV n O. Te samen: 639 loten voor een totaal be drag van 32.750.000 frank. Dit is de hoogste trekking welke ooit in Belgie heeft plaats gehad ter gelegenheid van een publieke leening. Het derde punt dat we wenschen te on derlijnen is de buitengev- ne kans welke aangeboden wordt aan de drager van een obligatie van de nieuwe leening. Zooals we reeds hebben gezegd, zullen de obligatiën der leening gegroepeerd wor den in reeksen van vijf stukken. Elk lot is toegekend aan de geheel uitkomende reeks en verdeeld onder de vijf obligatiën van 1.000 frank die zij uitmaken. Om een geheel lot te verkrijgen, moet men dus in 't bezit zijn der vijf titels van de door het lot begunstigde reeks. Een reeks kan nooit meer dan een lot winnenzoodra zij uitgekomen is, wordt zij vernietigd. Reke ning houdend van dergelijke stipulatie en van het groot getal der loten, heeft elke obligatie een kans op vijftien van een lot te winnen gedurende de zeventig jaren. In de verklaringen die de minister van Financiën, M. Jaspar, op 1 September ge daan heeft aan de pers, verklaringen wel ke hij 's anderendaags vóór de micro van de N. R. I. heeft herhaald, zegde hij dat het bedrag der leening gebruikt zal wor den tot drie doeleinden. Eerst en vooral, dient er geld gevonden te worden tot de voltrekking van de po litiek der groote werken. Ten tweede, die nen de verliezen der begrootingen van 1931 en 1932 gedekt te worden. Eindelijk wenscht de Regeering de in loop zijnde Schatkist bons, onlangs uitgegeven, terug in te trek ken. Deze verrichtingen zijn noodzakelijk om het nationaal werktuigsprogramma, in 1927 door de Commissie der Groote Werken op gesteld, tè voltooien, alsmede om het zware werk der begrootingsversterking te verzekeren. Het Is zich goede Belg toonen, door aaa (Vervolg vorige koloa), 50.000 100.000 1.000.000 5.000.000 Bij uitzondering zal de eerste trekking op 18 Novsmber aansf. bedragen:

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 1