OXKASIE-AUTO Adinkerke Waarom 61 650 11 KOSMOS - STERKE SUS 1 VERDONCK-MINNE, ZONEN 1 TOOP VOORT, OM mariusTauwers 300 nieuwe klanten te winnen FABRIEK DEPREITER paardenprijskamp #abrtefe van /fatrassen Let goed op nummer en straat Balatum - Linoleum MISGROEMNGEN '1 HER WORDING WELGELEGEN HERBERG VRIJE BEROEPSCHüOL BERICHT UAAR ECHTE SKUNGS 5 waarborg KOOPT IEDERE VERSTANDIGE VROUW HAREN PELS OF PELSMANTEL IN Pi VROUW We~VANDERBEKE GOEDE PERMANENTE WELLA PERMANENTEN MET BOOM OUDERS! Depot bij VANDAELE, Kortrijkstraaf, 77, TIELT Ieder Vrijdag voormiddag met schoone keus in POPERINGE, 1, Vlamingstraat, 1 Ieder Woensdag voormiddag met schoone keus in VEURNE,V!ee§chhoïlWw ir.,13 Kweekers 1 Als gij uit het varkenskweeken wezen 5 ijk prefijt wilt trekken, geef hun elssit regelmatig Provendine vanaf den zaogtijds WIJNHANDEL LANDBOUWERS EN HANDELAARS! De Ceste Dieselmotor af/ J ff DER ORGANEN EN VOOR ZWAARLIJVIGE PERSONEN M f IE PER Ieder 2* én i' Zaterdag der maand, in ons bijhuis: Korte Torhoutstraat, 16, van 9 tot 11 uren. VEURNEDen 1" Zondag van ieder maand, in 't Hotel de France, Statieplaats, van 9 tot 11 uren. Anglo - Belgian Company Ik met Luc ernstig te praten. De Ons Nieuw Mengelwerk g@e$fi§f Welaan dan, Katholieke Meisjes, treedt eens katholiek op. Ge hebt die roepstem gehoord uit het VaticaanEhwel zijt ge bereid om apostelen te zijn in uw klee ding. Welk is uw besluit: O! van allen MOET het zeker zijn: Uit gehoorzaamheid aan den Paus; Uit nederigheid, tot behoud van eigr.i deugd, uit naastenliefde, uit boete en eerherstel, als reactie tegen de moderne onzedelijkheid, uit KATHOLIEKE FIER HEID, Uit KATHOLIEKE DURF. Op voortaan voor de z 1ige kleedij. SOMBER» TE HUREN TE WIJTSCHATE MET HOF. Zich wenden ter Brouwerij DEPUYDT, te Wijtschate. SINT JOSEF'S 18, M"ENEN5TRAAT, TE ÏFPER (onder toezicht van don Staat, de Pro vincie ep de Stad). ,PE VERBROEDERING POPERINGE ARRAS, van 3 September 1933. Af pand 68 Km. 356 Duiven los te 7.30 u. Aankomst eerste duif te 8.27.38 u., met een snelheid van 1185,70 m. Aankomst laltste prijs te 8.36.09 u., met een snelheid van 997,69 tn. 93 Prijzen. UITSLAG (50 eerste): 1. Mahieu S.; 2. eff3, Vandevoorde C.; 4. D'Alleine L.; 5. Creus H.; 6. Orbie M.; 7. Vermeesch A.; 8. Lava A.; 9. Clabau L.; 10. Clabau A.; li Creus A.; 12. Vankemmel M.; 13. De- vos R.; 14. Geldhof C.; 15. Orbie M.; 16. Clabau H.; 17. Decrock M.; 18. Vermeesch A.; 19. Lava A.; 20. Lenoir O.; 21. Batheu J.; 22. Geldhof G.; 23. en 24. Hannebouw Mj 25. Vermeulen G.; 26. Vandevoorde C.; 27. Debeir J.; 28. Vankemmel M.; 29. Clabau-Pit. H.; 30. Hannebouw M.; 81. Vermeulen J.; 32. Sohier L.; 33. Dallequin H.; 34. Schaballie M.; 35. Vermeulen J.; 36. Vandevoorde A.; 37. Lequien Gebr.; 38. Vanhoucke J.; 39. Vandevoorde A.; 40. Clabau L.; 41. Vermeulen J.; 42. Clabau A.; 43. Vandevoorde C.; 44. Brabants A.; 45. Verpoot E.; 46. Decoker J.; 47. Batheu R.-J-; 48. Desender J.; 49. Decoker J.; 50. Kelgnaert O. Serie van 6 duiven: Vermeulen J. Serie van 5 duiven: Vermeesch A. Serie van 4 duiven: Vermeulen G. Serie van 3 duivenHannebouw M. Serie van 2 duiven: Orbie M., Lava A., Geldhof C., Vankemmel M., Vandevoorde A.p Clabau L., Clabau A., Vandevoorde C. CLERMONT, van 3 September 1933. Afstand 164 Km. 67 Duiven los te 6.30 u. Aankomst eerste duif te 8.54.14 u., met een snelheid van 1139,30 m. Aan- kómst laatste prijs te 9.31.12 u., met een snelheid van 953,90 m. 19 Prijzen. UITSLAG: 1. Desender J.; 2. Lietaert N 3. Decoker J.; 4. Sohier L.; 5. Desma- dryl M.; 6. Dupont G.; 7. Liegrand C.; 8. Liétaert N.; 9. Nowynck J.; 10. Creus H.; 11.' Coudron H.; 12. Lenoir O.; 13. Scha ballie M.; 14. Blondeel A.; 15. Desender J.; 16. Lenoir O.; 17. Nowynck J.; 18. Pin ceel M.; 19. Desender J. Serie van 3 duiven: Desender J. Serie van 2 dulVèn: Lietaert N., Lenoir O., No- wjnck J. JÉeden Zondag 10 September: BRE- TEÜIL, bij Julien Verhaeghe. IHBMBBBBBBBBHIBHHBHBM RECHTERLIJKE KRONIJK A'vorens een Aankoop, Verkoop cf Ruiling ta t'aen ven een IN DE LILAS Coiffeur voor Dames en Heeren Groote Markt, 8, Poperinge Groote keus van alle COIFFEUR- en REUKARTIKELEN zooals reuken, poeders en Eau de Cologne van de meest gekende mer ken L. T. Piver, D'Orsay, Houbigant, Bourgeois, enz. Crème Tokalon. Houbigant, Simon, Dada (met pre mie), Chardain, La Velouty de Dixor, enz., enz. De Dépilatoire Samson en alle merken van Haarverwen. Ook te verkrijgen: de beste Scheer messen en Haarmachienen met ga rantie. Voor uwe nuttige geschen ken zooals: Saccochen, Portemon- nals, Colliers, enz., wendt U tot het zelfde huis. Ook alle herstelling. Komt zien en vraagt onze prijzen, zonder eenige verplichting. Vei'en Casaquins op maat vanaf fr. 195 Vellen Mantels op maat vanaf fr. 245 Schoone Kinderpelsen vanaf fr. 7 Model Prijs Model Prijs Nr 30 650 fr, Nr 42 1800 fr, 31 700 43 1300 S2 830 44 2000 Er komen magazijnen Die spoedig weer verdwijnen Koopt uwen pels met zorg En vijf jaar goê waarborg Op skunks, puteis, opposum In 't Huis vermaard alom Sen allerbeste raad Koopt s'echts in de Brugstraat Depreiter's goê fourruren Die lange blijven duren Voor mantels is de snede Veel beter dan ter stede. DEZE GOEDKOOPS PRIJZEN ZULI EN NIEMAND VERWON DEREN OMDAT DE FABRIEK DEPREITERl 1* zijne ruwe Veilen ook 40 beterkoop inkoopt dam andere huizen der streek; i V door zijne veertigjarige handels kennis der Vellen op de vreem de markten; 3* door zijne bnitenlandache aan- fcoopen nit eerster hand; 4* door zijne groote komptante XI inn. aankoopen op het gepaste TT 7" 41 1700 - 60 fSO oogenblik. 1. - Daar is de grootste keus der streek; 7. - Do 5 jaren goede waarborg öp tötrimi- 2. - De beste kwaliteit; ge Pelsen. Uwe Skungs worden de S 3. - De fijnste bewerking} eerste jaren na den aankoop gratis ver- 4. - Da prachtigste modellen} maakt of vervangen, zelfs indien de 5. - De beste snede voor Vellen Mantels; schade voortkomt door de motten; 6. - De trouwste bediening; 8. - De lage prijs: 40 beterkoop dan elders. IN DE VIER SEIZOENEN en ZOON Casselstreat 7 - Poperinge PARDESSUS, WINTER- Fr' FRAKS, vanaf 0yj BLAUWE RATINE FRAK- JES voor Jongens en Meis- C Fr. jes, vanaf Kostumen, Broeks, Schorten, Werkkleederen. 50 SQLDE-MANTELS vanaf 55 fr. tot 150 fr. PROFITEERT van de OKKASIE. Zwarte pluchen cn Panen Mantels. Panen Koben ln alle kleuren.. Rouw- en Trouwkleeüeren. NERGENS MEER KEUS. Onze gekleurde WINTERMANTELS, prachtig, afgewerkt, vanaf 225 fr- De Corsetten D. W. op alle maten. Men kan ons vinden den Woens dag op Veurne-markt; den Zater dag gp Ieper-markt. Magazijn altijd open, ook 's Zondags. I MEVROUWEN, wilt ge een SLECHTS AAN 50 FRANK BIJ JOSEPH ACKE-CAILLIAU, Dikkebuschstw., 132, leper. Tel. 142. Gelieve dag en uur op voorhand te vragen. ASSISEN VAN WEST-VLAANDEREN Lijst der gezworenen voor den 3"" zit tijd van 't Hof van Assisen der provincie West-Vlaanderen, die zal geopend worden te Brugge, op Maandag 18 September 1933, oöder het.'Voorzitterschap van den heer Langerock, raadsheer bij het Hof van Beroep, te Gent. Titelvoerendc Gezworenen. Halsberge Gaëtan, bouwkundige, Meenen. Mestdagh Omer, ingenieur, Brugge. Donck Georges, brouwer, leper. Hüyghe Sylvain, rentenier, Izegem. Dewulf Leon, landbouwer, Kortemark. Vervaecke Pharaël, landbouw., Meulebeke. Dé Brouwer Pierre, nijveraar, Kortrijk. Decroos Remi, landbouwer, Pollinkhove. Dautricourt Joseph, advokaat, Brugge. Daniels André, bouwkundige, Oostende. Vermeulen Hector, brouwer, leper. Loontjes-Sauvenier Hector, gepens. onder wijzer, Izegem. Delanghe Remi, landbouwer, Bulskamp. de Foere Louis, eigenaar, St Kruis. Goetals Alberic, onderwijzer, Dentergem. Vanderschaeghe Joseph, bouwk., Brugge. Damide Louis, bouwkundige, Dottenijs. Goussé Gerard, aannemer, Roeselare. Bulcke Alphonse, landb., Nieuwkapelle. Ducke Adelard, vlaskoopman, Bavikhove. Vandewinckele René, ingenieur, Oostende. Peperstraete René, landbouwer, Krombeke. Beyaert Robert, drukker, Kortrijk. Ds Zwaef René, landbouwer, Moerkerks. De Graeve Emile, bediende, Assebroek. Baert Jules, handelaar, Beveren-Roeselare. van Outryve d'Ydewalle Stanislas, eige naar, St Andries. Masselis Antoine, handelaar, Roeselare. Btótori Hoiioré, bediende, Meenen. Devlamme Albert, eigenaar, Moeskroen. Bijgevoegde Gezworenen. Van Caillie Jean, notaris, Brugge. Dubois Eduard, ingenieur, Brugge. De Witte Richard, staatsarchivlst-ad- junct, Brugge. Koigne Adrien, advokaat, Brugge. Seys Marcel, bouwkundige, Brugge. RüSSIBBESaBBaBOaBaSBBaBBSaBBB van Oostende op 14 September Déze paardenprijskamp van Oostende op 14 September belooft buitengewoon belangrijk te zullen zijn. De inschrijvin gen zijn zeer talrijk toegekomen en geven een duidelijk bewijs:.van de póglhgen die ln West-Vlaanderen gedaan worden tot verbetering van het Belgisch Trekpaard. Hier volgen de inschrijvingen: Kleine 18 m. Merriën 40 Groots 18 m. Merriën 30 Kleine 18 m. Hengsten 27 Groote 18 m. Hengsten 15 Kleine 30 m. Merriën 13 Groote 30 m. Meniën 19 Kleine 30 m. Hengsten 31 Groote 30 m. Hengsten 12 3 Jaarsche Merrie 20 3 Jaarsche Hengsten 23 235 paarden. Dit is voorwaar een prachtige uitslag! Attyie liefde gevoelt voor den Paarden- kweek zal op 14 September te Oostende zijn. De jonge boeren vooral zijn daar verwaoht'h isbbbqbbsbbbbbbbbbbibbBbbbbn Vreeselijk auto-ongeval aan een onbewaakten overweg in Frankrijk ACHT DOODEN Zaterdag namiddag werd aan den over weg van Quincey, nabij Nults-St-Georges een automobiel verrast door een sneltrein. De acht inzittenden werden op slag ge dood en men heeft slechts verminkte lijken teruggevonden. IIIIBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Mengelwerk van 10 Sept. 1933. Nr 16. msmmss-M HUIS BOIaLAERT-DEGRAEVE Maloulaan, 45, leper. - Tel. 498. AAN 59 FRANK. Vraagt dag en uur op voorhand. Telefoon 428. ALLERHANDE ETIKETTEN voor allen handel, gedrukt of ongedrukt, ook in celluloid,, voor uitstallingen van vleesch en kaas, met afzonderlijke letters in beeh, bij SANSEN-VANNESTE, Gast huisstraat, 15, Poperinge. KlI&BKSSiSSgGSIBBBBBBEBB&SXBREa Alleen in de vrije dagvak scholen worden uwe kinderen gevormd tot vakmannen. Inwonende leerlingen worden aanvaard ln VRIJE BEROEPSSCHOQL Eouveriestraat, 83, Brugge. Af deeling voor: Metaalbewerking, Èlectri- citeit, Schrijnwerk, Meubelwerk Beeld- en Steenhouwwerk, Druk- ken, Letterzetten. KOSTELOOS ONDERWIJS. Vraagt prospectus en inlichtingen bij E. II. De Jonghe, Bestuurder, Bouverie- straat, 85, Brugge. •«.- ju Dubbel gewicht na drie doozen Provendine M. Jean-Pierre KLOPP, rue Michel Rod, te Fcdange, schrijft ons tik had twee varkens en, na drie maanden waren Zij nog juist als op den dag dal ik ze kocht. Ik gaf hun dan uw Provendine, ik ben nu aan de derde does en mijn varkens zijn reeds in gewicht verdubbeld en worden zie..der- oogen vet. Onmisbaar produkt M. Eugène NHY, Orsin-jfalng, Marbehan, schrijft ons ik had twee varkens die zoo hevig de pootenkwaal hadden, dat zij zi h slechts met moeite konden op'richten. Ik gaf hun Provend ne, nauwelijks was er een doos gebruikt of mijn varkens waren genezen. Het is waarlijk een onmis baar produkt voor de varkens. Het is een ideaal voedsel. In gewicht verdubbeld M. Alphonse HARDY, route de Salnt-Aubin, te Morfalmé. schrijft ons: c ik had twee varkens en in twee mam''en tijd waren zij niets vo rut ge gaan. ik gaf hun Provendine. ik gebruik 'hans de derde doos, mijn varkens zijn in gewicht verdubbeld. Zij worden zienderoogen vet. De Provendine wordt overal verkocht in doozen van fr. 7.50 en 15 frank; da groote doos bevat driemaal den Inhoud der kleins. Fabrikant Anclenne Malson Louis SANDERS, S. A., Brussel Te koop bij Apothekers NOTREDAME, Groote Markt en KESTELYN, Gasthuis straat, te POPERINGE; FOCK en VUYLSTEKE, te DIKSMUIDE; MULLIE, te STADEN; -i- GANNE-BLOMME, te LOO-blj-Veurne. IBBBBflflBflBBSBBBBBBBBBBBflflBflBaaiHBBaBBBBBBBBBBEBBBBMBSIIBBa VERSTOPTE NEUS H. CUVELIER Fils HAUBOURDIN (Noord-Frankrijk) Vertegenwoordiger voor j POPERINGE en OMSTREKEN ALBERT BAERT Noordstraat, 13, POPERINGE vfj Vele menschen staan /VaÏ V' e,lcen morgen op met vtaHl een verstopten neus. if) Zij gevoelen zich dan versnuft en hebben M isss1 P misschien een beetje i pijn in het hoofd. Hebt gij last van diteuvel, neem dan in de morgen een OPO-gezondheidssnulfje. (4 fr. p. doos.) ■acne» Gij gevoelt paEDEWrrT spoedig beter, jpRZh. Wk O niest eens flink, pf jffhuH» ^jLri*r en kunt weer M Ba vril en ruim AKKER ademhalen. HUISMOEDERS, KLEERMAKERS cn KLEERMAAK' TERS Rechtstreeksche verkoop van Nu.aima» chienen Gritzner, Bury en Adler; 20 goedkooper dan de concurrentie, daar er GEEN AGENTEN tusschenkomen. ALSOOK allerbeste keus van nieuwe modellen Waschmachienen. Gewaarborgde herstellingen aller mer ken, vervangstukken aan do laagste prij zen. Wendt U in volle vertrouwen bij HONORÉ VAN LERSBERGHE VLAMERTINGE IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI WOL EN KATOEN voor breimachien, steeds stock in 2/28 en 3/28 tegen de voordeeligste prijzen. Op aanvraag wordt U kosteloos kleu renkaart en prijslijst opgestuurd door d« N. V. De NachtegaalBreigoedfabriek. HANDEL IN BREIGARENS, Eynestraat, 23, OUDENAARDE. Wilt ge ter trouwe GOEDE BASTIE- REN voor op autocamions of voor den oogst, wendt U bij C. MIJNGHEER, Vlamertinge. Daar alles ten huize gemaakt wordt, zonder tusschenpersonen, kan het diens volgens aan de voordeeligste prijzen ge leverd worden. Men HERVERFT en HERSTELT ook oude bastieren. Bij hem zijn ook altijd OKKASIE RIJ TUIGEN en HARNASSEN te koop. IEPERSTRAAT, 130, VLAMERTINGE. IBBBBBBr-^BBSBaaflBBBBBBBBBESB TE KOOP bij LEON ROSSELLE Veurnesteenwcg, 93, leper; OLIFANT- EN ALLE ANDERE IJZE REN PLATEN, beton, Ijzer, Duitsche ciment en oude Brabantsche pannen; alsook goede palang met ketting. Een paardekracht voor 0 fr. 14 SPEELKAARTEN ten bureele dezer. 3 V li VOOR ALLE AFWIJKINGEN ij t JL 1 M I ORTHOPEDISCHE APPARATEN VOOR RUGGRAATMISGROEIING ?|j I l lL P KROMME BEENEN STOMPVOETEN M f\ H. SERRUYSLAAN, 7, OOSTENDE Ummm KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN TE: Alle grootten van af 8 p.k. Fabriek 29, NiJverheSdskaai.Genf Belgisch Fabrikaat Men vraagt plaatselijke vertegenwoordigers boeren dragen op hun sterke schouder» de kist, waarin Musch ligt, langs de smal le glibberige landwegen. Hoe vaak heeft Musch die betreden in zijn leven? In de Lente als de velden groen stonden, weidsche vlakte van verwachting; in den Zomer, een grljs-stofferig lint zigzagende tusschen het gouden koren; in den Herfst en in den Winter, glanzend en zwaar on der vele regens, met diepe voren door ploegd als zoovele kwetsuren en rondom zoover het oog reikt, braakliggende vel den, eenlijk en doodsch met daarover ln het grijs van den hemel de krassende kraaien. Musch heeft die wegen bewandeld ln zonneschijn, in regen en ln sneeuw, bij klaren dag en bij duisteren nacht, hon derdduizend maal! Traag vordert de stille stoet. Achter da dragers stapt eerst Sus, dan de bedelaar, voorts eenige vrouwen uit de huizenroot en een menigte kinderen. In het voorpor taal der kerk wacht de priester de lijk baar op, tusschen twee misdienaars dia brandende kaarsen dragen. ('t Vervolgt.) In de verbruikzaal spelen een paar vreemdelingen met de dobbelsteenen. Een opgesmukte dienster staat achter de toon bank. Ze blikt tergend naar Liza. Liza echter gewaardigt haar geen blik. Recht opgericht, hare zwakke krachten ten uitersten gespannen, schrijdt ze deur- waarts. Sus volgt lijdzaam. Maar wanneer Liza voor de laatste maal God alleen weet met welke jubelende vreugde! de deur ontsluit, roept de spottende stem ha- rer vriendin van gisteren, haar na: Gade koeien melken? Liza antwoordt niet. Ze heeft het am per gehoord. In gedachten toeft ze reeds in het witgekalkte huiseke waar ze kind was en opgroeide. Daarbij wat deert haar nu hun spot? Ze buigt even het hoofd en stapt buiten ln de nauwe straat. Sus, echter, heeft zich omgekeerd, en grijpt naar een stoel. Houdt uw 'smoel! Met welk genoegen zou hij er op los slaan! Toog en buffetten het onderst bo ven draaien. De vreemdelingen voelen er niets voor om met dien sterken dokker in aanraking te komen. Ook de dienster zwijgt. De dob belsteenen rollen terug over de schenk- bank. Kom, vader, smeekt Liza. Moeizaam stapt Liza verder ln den kou den morgen. Ze voelt zich slap en onwel. Hare krachten zijn nauwelijks voldoende om hare voeten op te lichten, die zwaar zijn als lood. Geen twintig stappen heeft ze gedaan als ze zich uitgeput vastklampt aan een vensterrijgel. De huizen draaien. De straat wentelt. Plof! Als een levens- looze massa stuikt ze voorover met het gelaat op de harde straatsteenen. Sus heeft zijn pak weggeworpen. Op belde knieën geknield ondersteunt hij met bedde handen het hoofd van zijn dochter. Oneindig medelijden vult zijn hart vo«t dat arme wrak van een vrouw- mensch, dat voor dood op de straatstee nen ligt. Liza! Liza! fleemt hij. Droomerig opent ze half de oogen en het gelaat van haar vader herkennende speelt om haar lippen, waar het bloed schijnt uitgeweken, een stillen, gelukki gen lach. Vader. De kinderen uit de buurt drentelen rond Sus. Uitheemsch zeevolk kijkt schudde bollend toe. Vrouwvolk staat aan al de deuren gepost. Sus kijkt hopeloos rond als zocht hij iemand die hem helpen kon. Maar niemand steekt een hand toe. Liza! Liza! Liza opent wederom de oogen. Wat is er? vraagt ze als in een droom. Kom, beproeft recht te staan. Ik zal u helpen. Zoo... Zoo... Met de vlakke hand veegt hij het straat- vuil van haaT versleten mantel. En zon der Liza los te laten draait hij om om zijn pak. Kom, vader. Het pak is verdwenen, zegt Sus. Ik had het hier neergelegd. Er is geen pak meer te zien. Ongetwij feld heeft een zeeman het reeds verkwan seld in een pandjeshuis. Kom, vader. Het is niets. Dio spullen waren toch te licht. Weer jaagt het bloed naar Sus' hoofd. Maar de angstwekkende bleekheid van Liza's gelaat bemerkend, steekt hij zijn arm onder den haren en traagzaam leidt hij haar stappen naar de eerste tramhal- Ik ben klaar, vader. Voor een klein spiegeltje ln een bam- bou-lijstje gevat, schikt Liza met nerveuse handen haar zwarte haren. Dan raapt ze Uit de schuiven van een gebrekkigen la vabo heel hetar houden en hebben bijeen en rolt alles te samen ln een groote sjal. Heel heur aktiva! Als passiva staat daar tegenover haar verwoeste jeugd. Van een kram ln den wand haakt ze een versleten wintermantel aan pols en hals met pels behoord en trekt hem aan. Een zwart hoedje vervolledigt haar toilet. Vader, vraagt Lizia aarzelend, laat me eens drinken. Sus kijkt hulpeloos rond. Uit uw koffiebus. Sus ontstopt de blekken bus en geeft ze aan Liza, die aan de monding djoebert zoodat hoorbaar de koude koffie door haar drooge keel gorgelt. Hebt ge geen honger? vraagt Sus, naar zijn knapzak grijpend. Neen, nu niet. Straks ln den trein. Kom nu, vader. Sus neemt het lichte bundeltje kleer- goed op, en volgt Liza. Terwijl ze de krakende trappen afdalen herbegint het harmonicamuziek: Adieu, mijn kleine garde-officier! Op het tusschenverdiep krakeelt de hee- sche vrouwenstem van de kroeghoudster al maar door. Sus moet zich inspannen om Liza te volgen. Ze haast zich om weg te komen. Beneden aan de onderste trap wacht Jeroom, het bleek kereltje dat ondergaat, lichamelijk en zedelijk, in de vunzige at mosfeer van dit huis, hen op. Liza streelt hem over de blonde haren. Dag, Jeroom. Het blijft dus afgespro ken: in den zomer komt ge me bezoeken. Ik zal komen, Lisetta. Zeker? r Zeker. Een roman uit de Crisisjaren 1931-1932. door HERMAN MULDER. —Met Mama gaat het uitstekend, ant woordt Mijnheer Dubrail kortweg. De re den waarom uwe aanwezigheid te Ant werpen dringend noodig was zal ik u aan stonds mededeelen. Vertel me eerst: hoe taan de zaken in Congo? Luc herhaalt vage gesprekken die hij to Kinshasa met de bestuurders onder hield en die alles behalve optimistisch tetint waren. - Waarschijnlijk gaat Congo failliet, besluit hij. Mijnheer Dubrail echter antwoordt scherp als beleedigd door zooveel onwe- henheid. - Congo gaat nooit failliet. Congo is "ilc. Afrika als een goede moeder voedt sa kleedt hare kinderen met de vruchten dia weelderig en tierig op haar bodem opschieten. Het zijn de Instellingen der Manken alleen die zullen te niet gaan. En %opa, de oude wereld, gaat failliet. Europa met zijn tot berstens toe opge roerde voortbrengstmogelljkheden, zit in- jjsmuurd, ingemetseld op een kleine hoek ust aarde, niet bij machte voldoende voed- °s| voort te brengen. Het crepeert aan rijkdom en mlllioenen lijden honger. En aet vindt geen uitweg. Nergens geen uit- Jsg, Lijdzaam moeten we toezien naar °sa ondergang der oude wereld. Luc verstaat er niets van. Zoo heeft hij "in vader nooit hooren spreken. (vP9 auto houdt stil voor de bureolen. J*sannd gaan ze de marmeren trappen op. C0 MJn privaat-secretaresse zegt Mijn- be« Dubrail: Binnen een paar weken beginnen wij ons nieuw Mengelwerk: roman door EDWARD VERMEULEN boek in 1910 bekroond met den eersten prijs van Brabant. Roman uit ons volk en voor ons volk. Wij twijfelen er niet aan, dat dit werk van onzen zoo gunstig gekenden Vlaam sehen Schrijver, al onze Lezers zal boeien en ten zeerste in hunne gunst zal vallen. Het weer is gekeerd. Eentonig grijs hangen de lage wolken log gespannen over de aarde, als over een reusachtige tent. Een fijne motregen zijpelt gestadig uit den troostloozen hemel en vernist wegen en velden, vettig en doorweekt. Vier jonge

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 7