RICHTLIJNEN De Verschijningen in ons Land BRIEF UIT BRUSSEL EN NU LEIDERS AAN U HET WOORD! Twee vooraanstaande Fransche Figuren overleden u"- DE KONINGIN BEZOEKT DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VOOR VROUWEN TE ANTWERPEN Belgische fabriek van Chicorei Wyppelier-Taffin. DE HERDENKING VAN DEN IJZERSLAG TE BRUSSEL TE ETIKHOVE DE «GROOTE DAG» TE ETIKHOVE. A TE ONKERZELE 's ,'M;iddags, terwijl zij de kenteekens der verrukking vertoonde, zou zij dan nogmaals drie vizioenen gehad hebben De verschijning zou haar dan hebben ge zegd EN TE WIELSBEKE? A mm A A DE VERBROKKELING BIJ DE VLAAMSCHE NATIONALISTEN HET NOODWEER IN BINNEN- EN BUITENLAND LENI RIEFENTHAL wttnttmmtaataK*anrwKrrTWTrwmwMrTrwmnrmKrmm-TTrwmmmirmrmrwTiiiA\i gm De parlementaire Staat moet hervormd toil hij niet ten doode worden opgeschreven. De taak van onze generatie is het, het kor- poratief recht op te bouwen JEAN BOD ART, de leider der Waalsche Democraten. Er mag geen dag meer verloren voordat de Katholieke Partij 'er voor uitkomt cis de ware partij van de Natie met in zich het beste van kracht en wil van het Land. Op niéuwe en jonge mannen moet zij beroep doen. Het uur is voorbij om zich tevreden te stel len met goede wil en mooie intenties. Dit uur eischt alleen daad en jclaartoe vragen we: Beslissing, Energie, Scheppingsgeest Senator PAUL CROKAERT. Democratie heeft behoefte aan een sterk uitvoerend gezag Staatsminister VAN CAUWELAERT. Sedert lang walgt de intellectueele jeugd van de politiek, en 'fcij verklaart het luidop; walgt zij van den strijd der partijen, par tijen die zich uitputten in ijdel getwist, die er maar op uit zijn par- tikuliere voldoeningen te bevredigen, kaste- en klassenbelangen; die 'de Staat van zijn natuurlijke zending afwenden, het effectieve van 'de uitvoerende macht ontzenuwen, die het er maar op aanleggen de openbare instellingen tot voordeel van hun eigen groepen uit te ba ten, instede van ze te doen dienen tot werktuigen van het algemeen belang, van de algemeene welvaart, de vooruitgang van allen, van het welzijn van de gemeenschap dat één is Staatsminister SEGERS, Voorzitter van het Verbond der Katholieke Vereenigingen en Kringen. Als wij de economische en de politieke evolutie overzien, kan het ons niet meer verwonderen vast te stellen dat er ook eene evo lutie plaats heeft in de gedachten. Wij hebben nog maar een flauw voorgevoel van de uitbreiding die zij zal nemen, maar wij voelen reeds hoe diep zij gaat. Het liberalisme loopt een einde. Het socialisme 'is doodelijk getroffen. De democratie is ziek Volksvertegenwoordiger RUBBENS, Voorzitter van het Christen Werkersverbond. Ik voeg er aan toe dat het herstel van den Staat kristen zal zijn 'of niet zal zijn; dat de dag waarop het kristen zal zijn, het vraag stuk van de instellingen en van personen een bekommernis van tweede rang zal worden en dat in zijn diepe ondergrond de hervor ming van den Staat een vraagstuk is van spiritueelen aard. De Ka tholieke Partij moet bij machte zijn er zijne onmiddellijke techni sche oplossing aan te geven; aan het Katholicisme komt het toe er de grondige duurzame oplossing van te verzekeren. Om de toekomst op te bouwen is ons uur geslagen zoo wij het maar willen Ch. du BUS de WARNAFFE, de koene kamper voor het Vrij Onderwijs. BBBBBBBflBBBBBBBBBflBflBBBBBBftlBBBflBBBflBBIEBaiaBBBBI&BIBBBBBBBlI morgen, te Parijs overleden, na een kort stondige ziekte. Met hem verdwijnt een der vooraanstaande figuren in de bacte riologie. Hij was de bijzonderste uitvin der van den serum B. C. G., namelijk het serum Calmette-Guérin, die zooveel menschenlevens heeft gered en die het sterftegetal van dezen die aangetast zijn door tering, zoo merkwaardig deed dalen, voornamelijk bij de boorlingskens. Hij werd geboren te Nizza, op 12 Juli 1863, was op twintigjarigen leeftijd dok ter in het zeevaart wezen, hij deed de rais mede in de Chineesche zeeën, met het escader van admiraal Courbet, reis de naar de koloniën en bestudeerde ter plaats de koloniale ziekten en kwam pas in Frankrijk terug in 1890, waar hij on middellijk een der vooraanstaande me dewerkers werd in het Pasteur Instituut, dat zoo pas gesticht was. Tedientijde heerschte er in Indo-Chi- na op schrikkelijke wijze de pokziekte. Hij werd door Pasteur ter plaatse gezon den om een instituut te bésturen dat voornamelijk gericht was om deze ziekte te bestrijden. Hij deed aldaar verschil lende uitvindingen op geneeskundig ge bied, die thans nog in toepassing worden gebracht met de gelukkigste gevolgen. Zelfs vond hij een serum uit dat inge spoten wordt tegen de noodlottige ver giftiging van slangenbeten en dit-serum wordt nu nog steeds gebruikt in al de tropische landen, waar giftige slangen aanwezig zijn. In 1917, na den dood van Metchnikoff, werd Calmette tot onderbestuurder be noemd van het Pasteur Instituut Van Parijs, doch nam slechts dezen vertrou- wenspost in, ten jare 1919. E3S533 HEER FAÏNLEVÉ. Heer Paul Painlevé, oud voorzitter van den Franschen Ministerraad, een beroemd rekenkundige, is Zondag morgen, ten zij- nent overleden, tengevolge eener plotse-; linge hartaandoening. Hij leed sinds enkele jaren aan een nogal fel ontwikkelde hartziekte, waar aan hij dusdanig onderhevig was, dat zij hem fel in zijne werkzaamheden hinder de, voornamelijk de laatste maanden. De wetenschappelijke durf was bij Paul Painlevé spreekwoordelijk geworden. Wel dra werd de leerling van de hoogere nor maalschool professor in de faculteit van wetenschappen, te Rijsel, en ten slotte leider der conferenties in de Sorbonne. De Zweedsche Regeering noodigde hem weldra uit om professor te worden in de hoogeschool van Stockholm, dan werd hij lid van de wetenschappelijke academie. Heel de wereld door werd hij door de academiekers vereerd en allen boden hem met groot genoegen hunne medewerking aan. Painlevé speelde ook een rol in de po litiek, waarbij hij blijk gaf van enge eectarische princiepen. HEER CALMETTE Maandag 1.1. in den namiddag, heeft Hare Majesteit de Koningin een bezoek gebracht aan de Kath. Universiteit voor vrouwen te Antwerpen, door Mej. Bel- paire opgericht. Aldus heeft Hare Majesteit een blijk willen geven van de hooge belangstel ling die ze stelt in de kuituur van ons volk en een hulde willen brengen aan het werk van Mej. Belpaire, die 80 Jaar is geworden. «BBBBBBBQBBBBBBrfBBBBBBflBBBBB Heer Albert Calmette, onderbestuurder Van het Instituut Pasteur, is Zondag ■BBEBBBBBBBBBHBBflBBflBBBBBBBBIflBBBBBaBBBBiBBBBBHflflHBBBIZBBSB Koning Albert en Prins Leopold name* Zondag op de Palelzenplaats de oud-strijders die deelnamen aan den Ijzerslag in ©ogenschouw. DONDERDAG 2G OKTOBER. De H. Omer Eeneman en de Waalsche werkman Maurice Van Rockegem (Ron- se, Zonnestraat), zeggen allebei de Maria- Verschijning te hebben gehad. De Heer Maurice Van Rockegem verklaarde: «Zij maakte met den rechterduim het kruis- teeken op voorhoofd, mond en borst, glimlachte, en zeide Adieu De H. Omer Eeneman verklaardeZij verscheen mij tweemaal (hij beschrijft de Maria-gedaante). Ik vroeg eerst: Onze Lieve Vrouw geef aan het volk een bewijs opdat het ook zou gelooven dat Gij hier verschijnt. Zij glimlachtte en verzwond. Toen Zij de tweede maal verscheen zeide Zij<i Ik zal de zieken helpen en troos ten li. Dan zegende Zij en verdween. VRIJDAG 27 OKTOBER. Gebeden in regen en wind. Naar Ene- man zegt geen verschijning. ZATERDAG 28 OKTOBER. Zaterdag avond, rond 7 uur, voelde Omer Eeneman zich plots getrokken naar de plaats der «verschijningen». Sinds eene week had hij dien drang niet meer gevoeld. Terwijl hij het rozenhoedje bad, verzwakte plots zijne stem. Eeneman verklaarde kort nadien aan de aanwezigen dat hij cle verschijning nogmaals gezien had. Hij had de vraag gesteld: «Wat verlangt ge?» De «ver schijning zou geantwoord hebbenIk wil hier eene bedevaarten zij zou met den vinger den grond aangeduid hebben. De blikken der «verschijning» waren zeer streng. Eeneman weende overvloedig. De tweeduizend menschen die aanwezig waren hoorden al wat Eeneman zegde, daar er luidsprekers aangebracht waren. Eeneman verklaarde dat hij een tweede verschijninghad toen hij wat later het Adoro te zong. De Maagd ze gende de menigte en verdween. De eerste verschijning en de tranen vloed van Eeneman maakten diepen in druk op het volk. ZONDAG 29 OKTOBER. Te Etikhove Zondag was het overrom peling. Uit heel 't land het Vlaamsche land en Brussel kwamen duizenden en duizenden personen toe, per spoor, per flets, per auto, per autobus. Kosmosvan leper trok er naartoe met 6 autobussen en we kwamen te Aude- naarde toe om 16 uur. Korte halte op de markt; een glas Audenaardsch bruin in den Katholieken Kring juist rechtover ons en dan op weg naar Etikhove. Men moet den weg niet vragen; men heeft en kel de autos te volgen. In 10 minuten waren we te Etikhove. Onze autobus moest stilhouden na eene lange rij auto's en -bussen; toen we uit stapten was het aan 't smokkel-rege- nenWe trokken het op te voet langs de rij autobussen. Weiden, hoven dien den als garage. Na twintig minuten gaans waren we in 't dorp. Een nette ge meente, nog al groot. Eens binnen in de kerk die vol zat en weer weg. Nog 10 minuten gaans, en we zien in de hoogte eiektrieke lampen op kepers gespannen, 't Is reeds donker. In een hoedenwinkel binnen waar ze voor de omstandigheid koffie in schenken. Een pot koffie en voort. TER PLAATS DER VERSCHIJNINGEN Vijftig meters verder, rechts, twee nieuwgebouwde huizen. In het eerste woont de zienerOmer Eeneman. Van onder is alles gesloten. Het volk staat er bij dicht samengeperst. Boven staan de vensters open en tal mannen staan er te bidden en te zingen. We worden voortgeduwd en geraken 25 meters verder bij de weide, waar, rechts, op 15 meters innewaarts, in eene reek lar.ge boompjes, de ziener O. L. Vr. zou gezien hebben. We geraken niet zonder moeite in de voorbehouden omheining waar veel personen reeds aanwezig en ook tal zie ken.. Op de plaats der verschijningenis een houten kapelletje opgeslagen en er voor branden heele reken bougies. Buiten de omheining, op de kalslede dus, hebben de gendarmen alle moeite om orde te houden. De weiden voor en achter het kapelletje zijn dicht bezet. Geweldige golvingen hebben plaats; ge schreeuw van vrouwen en kinderen; rood- kruis juffers hebben de handen vol om vrouwen, zelfs mannen, te helpen die onpasselijk worden. De menigte tracht te gehoorzamen aan de bevelen uit het huis van Eeneman gegeven per luidspreker, maar men kan noch weg noch weer. De gendarmen roepen Achteruit, En arrière maar men kan niet achteruit; die van voren staan kunnen hen enkel tegenweren om tegen de ijzerdraden en staken niet verpletterd te worden. Er zullen hier ongelukken gebeuren! De menschen zullen meikaar dooddu- wen! Intusschen wordt er steeds gebeden en gezongen en nog worden zieken aange bracht. Om 18.45 uur wordt aangekondigd dat Omer Eeneman zich op weg zet om de gewone gebeden te komen opzeggen ter plaats waar hij steeds stond toen hij de verschijningenzag. Die plaats is bij de kalsiede; zooals gezegd, een 15-tal meters van de boo- men. Het plaatsje is afgemaakt met ijzerwegbilenEeneman gerocht erin; dóktoors en persmannen staan rond hem; de gebeden beginnen eenige minuten vóór 7 uur. Paternoster, litaniën, aanroe pingen, tot 7 uur, voorgelezen door verschillige mannenstemmen waaronder Omer Eeneman. Alles verloopt in tucht en kalm. In de omheining worden intusschen nog een 20-tal ziekgeworden vrouwen bezorgd. Na de gebeden vertrekt Eeneman. Uit het huis roept men: Men is bezig Omer Eeneman te onderhooren; zoodra gedaan, zullen we mededeelen wat hij verklaard heeft. We hooren een rood-kruis juffer ver tellen aan een kennis: Ik stond er vlak bij tijdens het gebed; bij de doktoors; mij dunkt hij had twee heel korte ril lingen; de doktoor beproefde hem telken keer met hem een electrisch licht voor de oogen te houden, maar de twee kee- ren was het weggaan seffens gedaan en keerde hij de oogen af van het licht. Het volk blijft staan; bij het huis Eeneman is het eene geweldige drum ming. Men roept dringend om een dok toor voor eene vrouw die erg ziek geval len is en in het huis Eeneman binnenge dragen. Om 8 Vt. uur roept men toe Omer zou tweemaal de verschijning gezien hebben. Eerst, juist in 't begin, wijl een heer van Brussel de aanroepingen deed, gelijk die te Lourdes gebeuren. De verschijning heeft slechts eenige stonden geduurd en heeft niets gezegd. Een tweede maal tijdens den paternoster voor gelezen door Omer, aan het tweede tientje. De verschijning was ook heel kort en heeft dezen keer ook niets gezegd. Zij gaf den zegen aan de menigte en verdween Geen woord uit het volk, bij deze ver klaring. De luidsprekervraagt nog zonder duwen of stooten de plaats te verlaten en dit gebeurt ten beste, niettegenstaan de de geweldige dromming; duizenden immers die niet ter plaatse gerochten tijdens de plechtigheid, willen nu eens gaan zien en we gebruiken drie kwart uur om 10 minuten ver te gaan. Onze autobus zou om 8 Vt uur stipt vertrekken... en 't was 10 uur toen we erbij gerochten. En 't was 10 uur tegen dat de auto bus weggeraakt». Het was eene onafge broken rel autos en autobussen en op de stijgende weg om Audenaarde in te rij den had men zich op de drukste boule vard van Brussel of Parijs gewaand. We konnen goed uitrusten in de mol lige kussens van onze prachtige Minerva Kosmos »-car, en... rond 1 uur 's nachts kwamen we thuis. MAANDAG AVOND. Een betrouwbaar persoon die sedert vele jaren Omer Eeneman kent, vertelt ons als volgt over Eeneman en over Maandag avond. Ik ken Omer Eene man te Etik hove meer gekend onder den naam van Omer Gossey sedert vele jaren en Zondag en Maandag was ik bij hem. Ik vroeg hem: Merke, zijt gij wel zeker die ver schijning gezien te hebben; hapert er niets in uw bovenkamer. Ik ben er heel zeker van, was zijn antwoord. Hoe meer ik de verschijning zie, hoe duidelijker zij wordt. En als de verschijning spreekt, hoe hoort ge dat? Ik hoor dat gelijk ik U hoor. Ik ga t'avond mee en zal U geen oogenblik uit 't zicht verliezen. En ik ging mee op zijn banksken. Er waren een 300-tal aanwezigen. He bezag hem strak binst het gebed en herhaalde malen kwam het me voor als deed hij zijn best om in verrukking te gaan. Op eens kreeg zijn gezicht eene pijn lijke verwrongen uitdrukking; ik telde, nog al rap, en aan 60kreeg Merke als een zenuwschok en nam zijn rech terbeen vast als iemand die een pijnlijke schok erin gevoelt. Dan bidde hij zelf voort. Na de gebeden ging hij huiswaarts. Onderwege zegt hij ons: «Zij heeft vaarwel gezegd! En als wij in zijn huis binnentreden voegt hij erbijIk had er mij niet aan verwacht! Ik hoopte ze nog wel een keer of tien te zien! Waarom juist een keer of tien, vroeg onze zegsman, maar hij kreeg daar geen antwoord op en zegt ons: «Hij zegde dat zoo tegen mij omdat hij mij heel goed kent als wilde hij beduiden: nog ver schillige keeren. Hij verklaarde de Heilige Maagd in dezelfde kleeding als vroeger gezien te hebben. Zij daalde uit de hoogte. Met de hand wees zij naar den grond en zegde: Zeg aan hét volk dat er hier eene kapel moet komen. Dan glimlachte zij, bekeek het volk en gaf haar zegen. Vaarwelzegde zij nog aan Omer en zij verdween niet meer naar links (rich ting van de kerk) maar loodrecht naar omhoog. We vroegen hem waarom hij zoo zijn been had vastgenomen? 't Was alsof ik een harden slag er op kreeg, luidde het antwoord. En noch tans had niemand er aan gekomen. De zaak blijft dus heel geheimzin nig. De ziener verklaart dat hij versle ten is en dat zulks niet kan blijven duren. Afwachten en voorzichtig zijn is dus de boodschap. Eeneman zeide nog dat hij alle dagen rond 7 u. 30 's avonds op de plaats der verschijningen zal gaan bidden. A Er wordt ons nog medegedeeld: Omer Eeneman heeft met verontwaar diging vernomen dat onkiesche leurders verleden Zondag gebeden met zijn por tret en kleine amateursphotos verkoch ten. In 't begin had hij wel soms toege laten dat men hem zou photografeeren, maar niemand mocht er handel mee drijven. De familie zou dankbaar zijn, aan per sonen welke adres van drukker of ver- koopers zouden kunnen laten kennen. Onnoodlg te zeggen dat al wat wij aan halen over de «gebeurtenissen» van Etik hove onder het grootste voorbehoud van onzentwege geschiedt. ROND DE GEBEURTENISSEN VAN ETIKHOVE. In Etikhove zelf staat men heel wan trouwig tegenover de verklaringen en de houding van Omer Eeneman. We vroegen aan een paar inwoners: Gelooft men hier aan de verschij ningen? In 't begin niemand; nu eenigen; de meesten niet. Wat doet Omer Eeneman? Hij schildert te Ronse; zingt voor in de kerk en hij kan goed zingen, Menheer, ge zult hem wel hooren waar er feest is, is hij er bij en speelt de bals op zijn accordeon. Het is een goe jongen, goe compagnie-man. Sedert de verschijningen, werkt hij niet meer. A De in Banneux genezen Spanjaard Pellegri was ook in het huis van Eene man aanwezig. A DE SUGGESTIE VAN HET VOLK Een merkwaardig voorval deed zich gedurende het bidden voor. De lucht was overtrokken, en terwijl het volk samengepakt naar de boomen ston te staren, kwam plotseling een gulp licht in de donkere wolken; de menschen stonden vergaapt te zien naar die groei ende klaarte en hier en daar riep er reeds een: «We zien de verschijning! Geroep gaat op uit het volk; er wordt gedrongen en geduwd. Men wijst naar den boom. Het lawaai neemt zoo toe, dat er door een ander deel der massa «ssst!» wordt geroepen; de honderden menschen die dat doen, verwekken het effect van een ruischende wind en dat verhoogt nog de opwinding. De klaarte werd grooter en... de maan keek door de wolken. Men ziet, hoe sterk de massa gesug gereerd is door de opeenvolgende gebeur tenissen. Laat ons in 's Hemelsnaam onze kalm te bewaren en ons niet latei), overrompe len door de feiten, hoe buitengewoon ze ook mogen schijnen! Bidden, veel bidden kan niet anders dan heilzaam zijn, maar laat het daar bij blijven. «O» B. Holtkamp telkens ja geantwoord. «Bid voor de zondaars». Daarna: «En bid veel voor den Paus». «Kom den 15 November terug». Zij \roeg nog: «IVat wilt gij? De juffr. antwoordde: «De genezing van onzen zieke» (t. t. z. van M. Kempe- neers, den teringlijder uit Wilrijk). «Ja, hij zal genezen voor de bekeering der zondaars. Wat wilt gij nog? «Hulp voor mijn geestelijken vader», (zij bedoelde voor haren biechtvader). Mej. Martha Melitor van Eedegem, deel uitmakend van dezelfde bedevaart, be weert eveneens tweemaal de verschijning te hebben gehadeenmaal 's ochtends, eenmaal bij de middaggebeden. Dit alles ten titel van inlichting. DINSDAG 31 OKTOBER. Vrouw Leonie Van Dyck zou, naar zij verklaarde, een laatste verschijning heb ben gehad. Tweemaal drie verschijningen zouden tevoren hebben plaats gehad aan personen van een Antwerpsche bedevaart. Door een toeval zouden pastoor Z. E. H. Van der Moeren en burgemeester Peerts getuigen zijn geweest van den staat waarin deze personen zeggen Maria te zien. Wat Leonie Van Lyck betreft, zij zegt dat de Heilige Maagd haar enkele oogen- blikken zou zijn verschenen als Moeder van Smarten, dragend echter op den arm het Kindje Jesus met rood kleed. Zij zag, zegt zij, geen kroon op hun hoofd. De H. Maagd en het Kind glimlachend naar Leonie. O. L. Vrouw zou hebben gezeid: «-Vaarwel, mijne dienares. «Gij hebt uw plicht volbracht. «Ik wil de kapel die ik gevraagd heb. Bid voor de bekeering der zondaars. Ik zal de gevraagde bekeering ver wekken. (Antwoord op een gebed van Leonie). Tenslotte: Ik zal veel droeve zielen troosten die hier op deze gewijde plaats zullen komen. Bid, bid veel voor de zondaars. Ik zal u beschermen, uw leven lang Wat de ziensters uit Antwerpen be treft, geidt het eerst Mej. Holtkamp, 35 jaar, van Berchem bij Antwerpen. Zelfde juffer had op 19 dezer ook vizioenen te Onkerzele. Dinsdag morgen zou deze juf fer drie vizioenen hebben gehad en werd volgende gezegd door de verschijning: «Ik kom Straks terug» «Vraag veel» 7- Zeg aan de anderen te bidden voor de Zondaars», Op die vragen heeft Juffr. Alsof alle goê dingen ln drie beston den, heeft, na Onkerzele en Etikhove, ook Wielsbeke zijn verschijning Ook die West-Vlaamsche streek staat ln rep en roer. Wij deelen dan mede, als gewone nieuwstijding, wat daar voorgevallen is het woord latende aan een dagblad-cor respondent die ter plaats een onderzoek instelde Langs de baan van Wielsbeke op Oost- roozebeke, op de wijk Sebastopol, woont de genaamde Urbain De Brabandere, af komstig van Dentergem. Achter zijn huis ligt een groetenhof, en aan het einde hiervan is een grotje aangelegd, met O. L. Vr. van Lourdes er in en Berna dette er voor geknield. Dit grotje werd opgericht op aanvraag zijner kinderen en kort na Nieuwjaar voltooid. Urbain was reeds met zijn gebrekkelijk jongentje naar Beauraing geweest, en nu hadden de kinderen met die uit het ge buurte, een noveen gedaan. Maandag avond 23 October rond 6 ure, waren ze aan den laatsten dag hunner noveen en een zevental kinderen waren aan 't bidden, onder de hoede van Me vrouw De Brabandere. Toen ze volop aan het bidden waren, geraakte de genaamde Jeanne Martin, een 12-jarig kind, in ver rukking; zij bad vuriger dan ooit, plots rechtte zij zich en begaf zich links van de grot, de blikken gericht naar den wil genboom. Allen keken derwaarts en allen zagen een groote klaarte in die richting; een kruis verscheen, met aan ieder uit einde een mooie roos; alles kwam dan vol met kleinere bloemen en het bijstaande boompje hing vol met witte bloesems. Vervolgens richtte Jeanne zich naar rechts en opnieuw geraakte zij in ver voering; de anderen zagen niets meer. Na een tiental minuten was alles voor bij. Het kind, Jeanne, verklaarde O. L. Vrouw gezien te hebben; de blikken op haar gericht, het hoofd omgeven met een witten sluier, een zwart aangezicht en aan de voeten bloemen. Op het oogen blik dat het kind naar links ging, ver klaarde het dat als een bliksemschicht zich naar die richting flitste. Dinsdag avond, werd een nieuwe no veen begonnen, doch de kleine Jeanne mocht niet komen. Niettegenstaande wa ren er een 500-tal nieuwsgierigen. Een kind van Oostroozebeke zou dezen avond een verschijning gehad hebben; maar we vernamen niets verder over. Woensdag kwam J. Martin, in gezel schap van haar moeder, bidden; de va der staat heel sceptisch tegenover die verschijning. Een overgroot getal, wel 1000 naar schatting, kwam bidden en zin gen. Donderdag en Vrijdag was nog ruime opkomst van ongeveer 200 bedevaarders, niettegenstaande het doorslechte weder. A Op Zaterdag, waren een 300-tal nieuws gierigen een plaatsje komen innemen aan de omheining. Rond 7 ure, kwamen de kinderen bidden. Jeanne bad voor met een ander kind... al met eens stopt Jean ne in haar gebed... en doet eventjes daar na voort. Na de gebeden verklaarde de kleine, een krans in de lucht gezien te hebben, nevens de grot. De anderen had den niets bemerkt. Zondag was het den heelen dag een ware begankenis naar de grot, en tegen 7 ure, het uur der gebeden, waren ruim 2000 nieuwsgierigen in den hof en tot op straat. De oefeningen der noveen werden gedaan, doch niets deed zich voor. Maandag avond mocht de menigte op ruim 500 geschat worden. De gebeden werden gedaan door de kleine Jeanne en een ander meisje. Op te merken valt het, dat de kleine onder het gebed meer malen snikte, terwijl het links van de grot staart naar de wilgenboomen. Na de oefeningen keerde Jeanne hevig schreiend huiswaarts... Zij fluisterde iets aan haar moeder, doch deze verbood haar Iets aan anderen te zeggen. Heeft zij een ver schijning gehad?... A De correspondent bracht eveneens een bezoek aan een kind van Oostroozebeke, de 9-jarige Delcourt, dat beweerde de verschijning gehad te hebben op Dinsdag 24 October. Ziehier wat het verklaarde: Ik zag eerst een regenboog, dan een vrouw, een witte sluier om het hoofd, een jong aangezicht niet te dik, een blauw kleed. De voeten kon ik niet zien. Ook dit kind is naar Beauraing ge weest ln zeer bedenkelijken toestand. Het was reeds 6 jaar bedlegerig, tengevolge van etterende wonden over heel het li chaam. Na de teurgkomst uit Beauraing werd het nog zieker en er werd gevreesd voor een noodlottigen afloop. Verleden week hoorde het van de gebeurtenissen te Wielsbeke en wilde er naartoe. De moeder droeg het... immers het kon niet gaan. Nu Zaterdag, Zondag en Maandag, was het aan de grot en toen ik het een be zoek bracht ten huize, was het kind dat niet meer kon gaan, volop aan het loo- pen en spelen met zijn broertjes en zus jes. Ook, volgens de verklaring der moe der, etteren de wonden niet meer. Wat is er met het kind gebeurd? We wachten op de uitspraak der geneeshee- ren. Heel den omtrek wacht op de verdere gebeurtenissen. Nogeens, we geven dit alles met het strikste voorbehoud. blijven. Dezer dagen was haar toestand zoozeer verergerd, dat het slechtste werd gevreesd. De zieke die onmogelijk zelf eene be devaart kon ondernemen, zond hare doch ter naar Banneux om water van de bron Toen het meisje terugkwam lag hare moeder zieltogend. De geneesheer ver klaarde dat de zieke den nacht niet meer zou doormaken. De dochter gelukte er echter in hare moeder enkele slokjes water van de bron van Banneux te doen lnzwelgen en de zieke viel daarop in een verkwikkelijken slaap. Intusschen baden de dochter en enkele familieleden den rozenkrans. Bij het negende tientje gebeurde dan iets buitengewoons. De zieke ontwaakte en zeide: Ik ga opstaan ik ben genezen De aanwezigen waren nog niet van hunne verbazing bekomen of daar kroop de zieke uit haar bed en wandelde de kamer rond, zonder iemands hulp en zon der zich aan eenig meubel vast te houden. 's Anderendaags kwam Mevr. L. zelfs de trappen af en op, net zooals zij voor hare ziekte deed. ZIJ ging zelf de deur openen voor den geneesheer, die nog het meest verbaasd was Men wacht op den uitslag van het radiografisch onderzoek om den graad van de verbetering te kunnen vaststellen. Se dert 21 Oktober, dag van de genezing, beweert Mevr. L. geen ongemakken of pijn meer te gevoelen. OMTRENT GENEZINGEN Mejuffrouw Jeanne Lieseborgs, over wiens genezing te Oostakker hier een en ander ten dokumentairen titel werd mee gedeeld is de dochter van den spoorweg bediende Louis Lieseborg, woonachtig Schipstraat te Zoutleeuw (niet te Diks- mulde). Uit Zoutleeuw wordt ons van bevriende zijde gemeld: Ik heb het genoegen gehad heden nog met dit gelukkig meisje te spreken. Hare gezondheid is uitmuntend en zij spreekt klaar en duidelijk. De wonderbare en plotselinge genezing heeft alhier ln Zout leeuw eene groote en blijde ontroering verwekt, te meer daar Jeanneke van ieder een gekend was, ziekelijk zijnde en sinds 'drie jaar niet meer te hebben kunnen spreken. Ook wordt het rechtzinnig, nederig en godvruchtig meisje ten zeerste van eenieder bemind. Betreffende Mevr. Elodie Van Wayen- berghe, uit Geeraardsbergen, Mie te On kerzele het spraakvermogen zou hebben teruggekregen, kan nog nader worden ge meld dat zij moeder is van 9 kinderen (waarvan 7 reeds gehuwd). BIJ het begin van het spraakverlies (1929-1930) werd zij onderzocht door dokter Broeckaert. EENE OPSPRAAKWEKKENDE GENEZING TE BRUGGE WIJ lezen ln De Landwacht Zekere Mevr. L., uit Brugge leed sinds zeven Jaar aan gevorderde beenderveret- tering, zoodat zij gedurig moest te bed ALLERLEI Het bedrag door het Comité Pro Maria reeds verzameld voor de oprichting van het heiligdom te Beauraing, bedraagt 3.500.000 fr. (drie en een half millioen. met Inbegrip van de gift van twee en een half millioen). Op 29 November, verjaardag der eer ste verschijning aan de kinderen, zal den kelijk een marmeren Maria-beeld, ge plaatst onder den Meidoorn, worden in gewijd. Het Vlaamsch Frontvan/ Antwerpen, alsmede de groepen Vlaamsche Nationa listen van Aalst, Kortrljk, Sint Niklaas, Beveren-Waas en van de Kempen, heb ben besloten tot het verwerpen van de voorstellen en het programma Staf De- clercq-Leuridan. De Vlaamsch-Nationalistlsche partij is dus gansch verbrokkeld. Herman Vos, hoofdopsteller aan De Schelde heeft ook vaarwel gezegd aan de Vlaamsch Nationalistische partij en aanaa De Schelde en heeft thans zijne affiliatie gevraagd bij de Socialistische partij. Welk baantje hij daar zal krijgen is nog niet uitgemaakt. II Donderdag 26 en Vrijdag 27 Oktober woedde een hevige storm boven het Bin nen- en het Buitenland. Zoowat overal werd groote schade aangebracht door wind en water. TE ZEEBRUGGE. De schouwsteen van het Hotel de la Victoirete Zeebrugge werd door de wind losgerukt. Een der losgeslagen stee- nen, 2000 kgr. zwaar, viel door het dak en kwam terecht in de keuken van het gebouw op het hoofd van den eigenaar die op den slag gedood werd. Nog een andere schouw werd ingebeukt door den wind alsook verscheidene ven sterramen. Een drijvende kraan werd ook op het strand geworpen. De elektrische leiding werd ook gebro ken zoodat men langen tijd zonder licht bleef. DE STAATSPAKETBOOT LOOPT AVERIJ OP TEGEN DE STAKETSELS TE OOSTENDE. Donderdag avond is de Staatspaket- boot «Prins Charles» bij het binnenva ren in de haven van Oostende tegen de staketsels van de havengeul gebotst en liep nogal belangrijke averij op, evenals de staketsels. Verders aan de kust werd het verkeer bijna overal gestremd, zoowel op water als te lande. STAKETSEL GEDEELTELIJK AFGESLAGEN TE NIEUWPOORT. In den nacht van Donderdag op Vrij dag werd het uiteinde van het Ooster staketsel van Nieuwpoort, waarvan daags voordien vijf visschers gered werden, ge deeltelijk afgeslagen, het seinlicht dat er zich op bevond werd ook grootendeels beschadigd en zal moeten vervangen worden. DE EERSTE SNEEUW IN BELGIE. In de Ardennen ls de eerste sneeuw sedert den laatsten Winter gevallen. De sneeuw ging gepaard met hevige wind buien die talrijke boomen ontwortelden. DE ZENNE UIT HAAR OEVERS. Te Neerpede trad de Zenne uit haar oevers en richtte groote schade aan de omgevende gebouwen en landerijen. IN ENGELAND. De Engelsche kust werd erg geteisterd door den geweldigen storm. Vele vis- scherssloepen zouden gezonken zijn en verscheidene opvarenden verdronken. IN PORTUGAL. In Portugal kreeg men overvloedige sneeuw en hagelbuien tijdens die dagen van grooten storm. Verscheidene rivieren traden ook uit hun oevers en een zee dijk nabij Lissabon werd gedeeltelijk weggespoeld. IN CANADA. In Canada leed men onder een hevl- gen sneeuwstorm en telefoon- en tele graafdraden werden bijna overal ver nield. AAN DE HOLLANDSCIIE KUST. Verscheidene schepen verkeerden ln groot gevaar aan de kust maar konden toch nog behouden in de haven van Terneuzen gebracht worden. IBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE gewezen danseres, thans fllmspeelster, die in Duitschland veel bijval kent en nu komt verheven te worden tot den eere- post van sectieoverste van den cinema- propagandadienst der Nazi's. lEESaaSBÜSBBBBBBBBSSSaSEZXQia die de Staatsinstellingen bestrijden. Ze mogen dus kiezen of brekentrouw zijn of... aan de deur vliegen. De Kommissie van het Kamerregle ment zal den Dinsdag 14 November ver gaderen met de voorzitters der parle mentaire groepen, 't Gaat niet zooveel over eene herziening van het regiement dan wel over eene onderlinge verstand houding omtrent de toepassing. Goede Inzichten, dus. Zullen ze goede gevolgen hébben? Dat blijft af te wach ten. (Van onzen bijzonderen Correspondent.) HET FEEST VAN CHRISTUS-KONING. De katholieke bevolking in 't algemeen, maav vooral het Algemeen Jeugdverbond voor Katholieke Actie met zijne onder scheiden vertakkingen, heeft over gansch het land maar niet het minst in Groot- Brussel op schitterende wijze het feest van Christus-Koning gevierd. Voor Groot-Brussel begon de plechtig® viering in de hoofdkerk Ste Goedele, den Zaterdag avond, waar rond de drie dui zend Jeugdverbonders samengestroomd waren. Al de vlaggen waren meegebracht en versierden het koor. Alles wat gezag heeft in de Katholieke Jeugdbeweging was daar aanwezig, Mgr Picard, bestuur der van het Algemeen Jeugdverbond, hield een treffend sermoen over de be- teekenis van het feest van Christus-Ko ning. Het koor van het St Joris gesticht zong het Lof, en Mgr Marinis, deken van de hoofdkerk, zegende de menigte met het Allerheiligste. Zondag waren al de kerken van Groot- Brussel prachtig en smaaakvol versierd. Maar de schoonste versiering bestond ln de duizende geloovlgen die ter H. Tafel gingen, en samenstroomden in de plech tige Hoogmissen. Brussel heeft een voorbeeld gegeven; naar de inlichtingen hebben al de pa rochiën van geheel het land op waardigs wijze het heerlijk feest van Christus- Koning meegevierd. Voor de Nationals Basiliek van Koekelberg zal het ook wei een goede dag zijn geweest. Want over al hebben edelmoedige meisjes bloem pjes aangeboden mits één frank mi nimum voor den heerlijken tempel dis onze Brusselsche grootstad zal beheer- HERINNERING AAN DEN IJZERSLAG. Zondag hebben de oudstrijders te Brus sel op grootsche wijze den Ijzerslag her dacht. De onrust der tijden zal wel mee geholpen hebben om zoo talrijk mee te trekken. De défilé had plaats op de Pa- leiaenplaats, voor den Koning en den Kroonprins. Indrukwekkend was de groep der groote oorlogsinvalieden, de blinden en de kreupelen, de oorlogsweduwen en weezen. De legeroverheid was er natuur lijk ook bij. M. Wegemberg, voorzitter van de groote oorlogsinvalieden overhan digde den Koning een rekwest in betrek king tot de vergadering der oorlogsver minkten. De stoet zette ln gang om 11.19 uur, en in reien van twaalf had hij 55 minuten noodig om te deflleeren. Na- turlijk op militairen stap. Naar schatting moeten er zoo wat 50 duizend oud-strijders opgestapt hebben in den stoet, die van de Paleizenplaats, langs het standbeeld van Leopold II naar 't graf van den Onbekenden Sol daat trok, waar de défilé werd ontbon den. Nogmaals: in grootschheld heeft dezs optocht al zijne voorgangers in de scha duw gesteld. EENE ANDERE PLECHTIGHEID. Het St Thomasgesticht, hier op t Nieuwland te Brussel, bestuurd door de Broeders der Christelijke Scholen, mocht Zondag 1.1. de nieuwe kapel en voor drachtzaal laten inwijden. De schenker van de nieuwe gebouwen is M. Launoy, die dan ook terecht werd gehuldigd, M. Gollier, oudmlnister, had een prachtig altaar geschonken. Mgr Legraive deed de inwijding der nieuwe gebouwen, 's Mid dags volgde een feestmaal, waar over vloedig werd getoast. DE BEZORGDHEID VAN VANDERVELDE. Vandervelde, voorzitter, en AdLr, Se- kretaris der II* Roode Interna tionale, zijn naar Parijs vertrokken, in de hoop 'n beetje orde te brengen in het rood huishouden, waar verdeeldheid en afbre- kerij schering en inslag zijn. In Le Peupleliet Vandervelde eel artikel van omtrent vier kolommen ver- sohijnen over het vraagstuk der nationale verdediging. In 't eerste deel herinnert hij aan het Congres van 4-5-6 April 1931, dat in het teeken stond van: Tegen het Militaris me, voor de Ontwapening en de Vrede». In internationaal opzicht: gemeenzame- en omiddellljke actie voor progressieve ontwapening, internationaal kontrool, or ganisatie van den vrede; in nationaal opzicht: onafhankelijk van algemeene akkoorden, beperking van bewapening tot de verhouding van de internationale over eenkomsten; evei%/icht van bewapening aan den Rijn. De internationale verhoudingen zijn echter andere geworden dan in 1931. Vandervelde verloochent nu de eenzijdige ontwapening. HIJ voegt er seffens bij: Moest Belgie het voorwerp worden van een niet-geprotoceerden aanval, de Socia listen zouden niet de laatsten zijn om hun land te verdedigen. Vermoedelijk om hem 't beetje zeem aan den baard te strijken, haalt Van dervelde een belangrijk citaat aan uit de rede van Paul H. Spaak, die in 1931 nog geen député was en bijlange niet zoo radikaal sprak als in den jongsten tijd. De Internationale toestanden heb ben zich grondig gewijzigd, schrijft hij. Hij geeft aan de roode Jonge Wachten in overweging, dat het niet waar is dat de Socialisten niets te verdedigen hebben. En hij voegt er in vette letters bij; «Moesten de Fascisten van 't buitenland ons aanvallen, ze zouden weten aan wie te spreken; om hun den weg af te snij den, zouden de Socialisten zich bedienen van de middelen en de wapens, die hun ter hand zouden zijn gesteld. Volgens Vandervelde beteekent dat daarom nog niet, dat de Socialisten ver plicht zjin de versterkingsplannen van Minister Devèze en van den Legerstaf goed te keuren. Maar 't riekt er toch 'a beetje naar. De Socialistische Federatie van Char leroi hield Zondag een congres. Een der besluiten was: de beweging der Soc. Jonge Wachten slechts te steunen, op voor waarde dat zij al de partijkwesties, in begrepen en landsverdediging, bespreken in een vrijj-toegestane tucht. Ze mogen in de Partij nog wel ijveren voor ont wapening, wellicht ook voor dienstweige ring, maar ze moeten zich aan de meer derheid onderwerpen. Hetgeen in den grond neerkomt op eene tuchtvolle ruzie. Er werd nog gezegd dat de Soc. Oud- Strijders geen veranwoordelijkheid ln de demarches hebben die gedaan zijn bij citoyen Lombard om hun ontslag te doen kennen als Kamerlid. De Gentsche Socialisten gaan nu ln de Handelsbeurs van 4 tot 9 November eene anti-fascistische tentoonstelling hou den met uit vorige dokumentatle over de gepleegde gruwelen. Alle avonden anti fascistische voorstellingen, 'n Nieuwigheid op het gebied van tentoonstellingen. OVERAL VERWARRING. De partij der Vlaamsche Nationalis ten voltrekt haar ontbindingsproces. Het Antwerpisch «Vlaamsche Pront», onder de leiding van Herman Vos en Timmermans, heeft zich niet laten win nen door het nieuw organisatieplan en de nieuwe doelstelling van Staf De Clercq. Leuridan vervoegt Staf De Clercq. Maar Leuridan's kaders liggen grootendeels ge broken en zijn in dezelfde verhouding door zijn volgelingen ontvlucht. Wat in nijdigen strijd werd bijeen gebracht, lig' wanhopig verbrokkeld. Nu gaan de twee tendenzen natuurlijk malkaar bevechten dat 't stuift. Meester Butaye ls de ver standigste van de serie. In de Vlaamsch-Nationalistische week- dagpers is het Hoekje van Meester Bu taye sedert rumen tijd uitgeschakeld. Zijn haring braadt langs daar niet meer. Hij is behendig genoeg om nu eens anders te probeeren. Let maar op en onthoudt dat! POLITIEK EN KAMERNIEUWS. Een vertrouwelijke omzendbrief van den Eersten Minister werd gestuurd aan al de ministerleele departementen, met de aanzegging dat de Staatsambtenaren geen deel mogen maken van politieke groepen ;,(Zle vervolg onderaan 6' kolom.), j

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 10