PUROL Politieke Toestanden Voor LEVENSSCHOONHEID en LEVENSVREUGDE KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD, DE WET OP DE GEZINSVERGOEDINGEN De Keerzijde der Medalie Verkond der Katholieke Vereenigingen en K ingen Cfinstea Middenstand of Burgersstrijd AANSTAANDE WEEK, DRUKKEN WE EEN DAG VROEGER MOETEN t Beste voor de handen ZONDAG 5 NOVEMBER 1933. 39" JAAR. Nr 45. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. "DE POPERÏNGENAAR Uitgever SANSEN-VANNESTE - POPERINGE Telefoon N' 9. - Postch. N' 15.570 TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr, 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1° bl. per regel 2,50 fr. Berichten op 2' bl. per regel 1,75 fr. Berichten op 3* bl. per regel 1.50 fr. Rout?ber. en Bedank, (min.) 7,00 fr.;. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) ,.J In 't I.and li Frankrijk S! Congo, Engeland 41 Amerika, Canada cn an dere landen 61 GODSDIENST LX" ZITTING TE DINANT Land. Meermaals werd de politie, die de orde wilde houden, aangevallen, en kwam het tot bloedige gevechten waarbij tien tallen personen werden gedood of ge wond. JAPAN VOORSTELLEN AAN CHINA. Nu dat den strijd tusschen Japan en China stil gelegd werd, na de overwinning der Japaansche troepen, zijn drukke on derhandelingen aan den gang tusschen beide landen om een regeling te vinden. In alle geval is China het Mandchoege- bied en de Provintie Jehol kwijt. UITBREIDING VAN HET JAPAANSCH LEGER. Het leger van Japan zal merkelijk uit gebreid worden en groote kredieten wer den voorzien voor de nieuwe omwerking. De uitbreiding zal onbekerpt zijn. De Ja paansche vloot zal ook versterkt worden tot de uiterste beperkingen tpegpjaten door het vroeger vlootvèrdrag. DE SPANNING MET RUSLAND. Het volk moet op alle# voorbereid zijn. De Japaansche Minister heeft in een rede verklaard dat de toestand tusschen Japan en Rusland uiterst gespannen is. Nog haalde hij aan dat Japan geen oorlog zoekt maar dat het volk maet voorbereid zijn op alles, en dat de Japaansche regee ring weieens haar geduld zou verliezen tegenover Rusland. Het Japaansche Ministerie ziet ook met geen goed oog dat toenaderingsbesprekin gen werden gevoerd tusschen Rusland en Amerika. DE STRIJD TEGEN DE MARXISTEN. Kommunisten en Socialisten hebben het ook leelijk te verduren in Japan. Bij bevel der regeering werden al de Marxis tische studenten uit de Universiteiten ge weerd en niet min dan 12.000 Kommunis ten werden ingerekend. Op politiek gebied streeft men in Japan ook tot de eenmaking van alle partijen. DUITSCHLAND DE KIESSTRIJD. Hitier heeft weerom de handen vol met den kiesstrijd, ingezet om de goedkeuring van het volk te krijgen voor de handel wijze van de Duitsche regeering voor wat betreft het uittreden van Duitschland uit den Volkenbond en uif de Ontwapenings conferentie. Omzeggens geen avonden gaan voorbij of Hitier en zijn trawanten houden mee tings, en bevestigen er steeds de Duitsche eischen voor herbewapening of gelijkbe rechtiging maar ook hun vredcslievend- heid en den wil alle moeilijkheden langs den diplomatieken weg op te lossen en niet door oorlog. Naar zekere geruchten zou Hitier alle optochten van Nazi's verbieden in West- Duitschland, om de Belgisch-Fransche gevoelens niet te krenken. ONDERHANDELINGEN NOPENS HET KONKORDAAT. Nopens het konkordaat waren nog en kele punten in het klare te trekken tus schen Duitschland en het Vatikaan, bij zonderlijk voor dc werking der Katho lieke Bonden en de vrijheid der Katho lieke pers voor het verspreiden van het Geloof. Een Duitsche afgevaardigde is thans naar Rome afgereisd om alle punten juist vast te stellen. ENGELAND HET LOCARNO-PAKT. De Engelsche Minister Hailsham heeft plechtig verklaard dat Engeland steeds het Locarno-pakt in eere wil houden en niet neutraal zou blijven, mocht het pakt geschonden worden door een of ander land. Aldus zal Engeland steeds waar borg blijven voor Belgic's veiligheid. ITALIË DE BEVOLKING GROEIT AAN. Sedert 1931 is de Italiaansche bevol king verhoogd met ongeveer 1 millioen zielen. Rome telt thans I millioen 75 dui zend zielen. VERJAARDAG DER FASCISTISCHE REVOLUTIE. De 12° verjaardag van de Fascistische revolutie in Italië werd luisterrijk ge vierd. Te Rome begaven zich 700 koppels Jonggehuwden, na een Mis te hebben bij gewoond, in stoet naar het Dopolavorc- huis, waar Mussolini hen ontving en aan elk paar een som van 500 lire ten ge schenke gaf. In verscheidene steden hadden gelijk aardige plechtigheden plaats en men schat dat 2.500 jonge paartjes een ge schenk van 500 lire mochten opstrijken. NEDERLAND AMBTENAARS MOGEN GEEN AKTIE VOEREN TEGEN DEN STAAT. - De Nederlandsche regeering'komt een besluit te nemen waarbij het voortaan verboden wordt aan alle ambtenaars nog gelijk welke aktie te voeren tegen den Staat. Die maatregel is ook maar degelijk. De Socialistenmarsch werd ook ter uit zending per radio verboden. TEGEN DE VRIJDENKERIJ. De regeering heeft besloten dat geen Staatsambtenaren nog mogen lid zijn van een vrijdenkersvereeniging genoemd De Dageraad daar deze vereeniging hare leden aanstuurt tot het niet ver vullen van hunne plichten als ambte naars. OOSTENRIJK DE STRIJD TEGEN DE SOCIALISTEN. In een week tijds werd tot driemaal toe het Socialistisch hoofdorgaan in beslag genomen. De Socialisten schijnen het overal wat afgedaan te hebben. CANADA DE BRANDSTICHTING DER KATHOLIEKE GEBOUWEN. Te Nieuw-Brunswijk werd de Katho lieke Universiteit in brand gestoken en is tot op de vier muren totaal afgebrand. De politie en brandweer hebben sporen ontdekt, die absoluut op brandstichting wijzen. Dit is het 12° katholiek kerk- cf geestelijk gebouw, dat in de beide laatste jaren is afgebrand, en waarschijnlijk heeft de zelfde bende er steeds de hand in. IBHHDHMSiailBIBMBBBBBBBBaM FRANKRIJK FRANKRIJK VERSTERKT DE GRENS FRANKRIJK-BELGIE In de legerkommissie van den Fran- schen Senaat werd de verdediging van Frankrijk langs de Noordergrens bespro ken en werd besloten dat een vasten ver dedigingsgordel moet gevormd worden op de Fransch-Belgische grens tot verdedi ging van de hoofdstad. Hierover zegt De Standaard Wij vestigen in 't bijzonder de aandacht op dit besluit van de legerkommissie van den Franschen Senaat, en dit om twee redenen: herhaaldelijk is in Vlaamsche kringen de opportuniteit van versterking van zijn noordergrens door Fran'-rijk betoogd, opdat wij zelf ons des te veiliger zouden voelen, en Frankrijk niet te zeer zou geneigd zijn pogingen in 't werk te stellen om de Belgische verdedigingswer ken zoo te doen opvatten dat zij slechts een verlengstuk zouden uitmaken van de Fransche verdediging. Thans blijkt tevens dat Frankrijk reke ning houdt met de waardige en besliste zelfstandigheidspolitiek welke hier in Bel gië wordt gevoerd, en zich daar bij neer legt. Er wordt dus in Frankrijk niet zoo zeer meer gerekend op wat België doet om een eventueelen inval tegen te houden, er wordt nu besloten de noordelijke grenzen te versterken, zooals de oostelijke Fran sche grenzen reeds versterkt zijn. De Vlamingen zijn er sedert jaren waakzaam op dat België werkelijk een on- afhankelijkheidspolitiek in Europa voere, zij hebben met welgevallen de pogingen gezien welke in die richting sedert gerui- men tijd worden ondernomen, en zouden er ook prijs op te stellen dat een eerlijk begrip van het huidig Belgisch zelfstan- digheidsstreven in de Europeesche denk wijze steeds meer zou doorbreken en een einde kome aan de legende van de Bel gische vazaliteit. KOMEN DE KARTHUIZERS TERUG? De Karthuizers van de Grande Char treuse die na hun uitdrijving naar Spanje waren gevlucht, zijn nu ook ver plicht dit land te verlaten. Al hun mate riaal hebben zij overgebracht naar Gre noble, waar zij zich zouden vestigen. Een krachtige aktie wordt thans in Frankrijk gevoerd om hen het klooster van de Grande Chartreusete doen terug schenken. SOCIALISTEN VAN DE DAAD? Een Socialistisch propagandist en kies- draver komt zich uit de zaken terug te trekken en heeft een kasteel gekocht van zoo maar 2700.000 fr. en nog een ander, samen met een soortgelijke kameraad van 4.250.000 fr. Hoeveel werklieden heb ben daarvoor hun centjes gestort bij de Socialisten? VEREENIGDE STATEN DE TOESTAND IS ZORGWEKKEND. DE DOLLAR OP 50% VAN ZIJN WAARDE GEBRACHT? De toestand in Amerika is alles be halve rooskleurig. De Amerikaansche re geering heeft thans besloten toezicht te houden op de effectenbeurs en goudaan- koopen te doen in het Buitenland aan hoogeren prijs dan de dollar gekwotteerd wordt, om deze munt geleidelijk van hare waarde te doen verliezen. Roosevelt wil met alle middelen de prijzen doen verhoogen in het Binnen land, maar is hierin, nog niet bepaald geslaagd. Men gelooft dat de dollar op de helft van zijn waarde van vroeger zal gebracht worden. Eerst werd gevreesd dat deze politiek een muntoorlog met de goudlanden zou doen ontstaan, maar weldra bleek dat alle maatregelen zouden genomen wor den om zulks te verhinderen. Het Amerikaansche volk schijnt van langs om min vertrouwen te hebben in Roosevelt, zijn plannen en politiek en een machtige kampagne werd tegen hem ontketend. In groote fabrieken zijn bloedige sta kingen uitgebroken, de werkloosheid is niet verminderd, de boeren sturen aan naar inflatie, andere kringen willen naar stabilisatie zoodat het een groote war boel is geworden in de V. S. van Ame rika. Men ziet waarlijk geen klaar meer in den toestand. De ©enige overwinning der regeering is dat Ford zich aangesloten heeft met de werk-coctex. De bespreking met Engeland over de oorlogsschulden werden ook verdaagd tot betere tijden. DE BOEREN GAAN IN STAKING. De boeren van vijf staten hebben be sloten in staking te gaan als protest tegen de politiek van President Roosevelt. De boeren, 2 millioen in getal, eischen inflatie en weigeren nog belastingen en intresten te betalen, en zullen zich onderling ver weren tegen elke uitdrijving. ROOSEVE»T WEIFELT Volgens de laatste berichten begint President Roosevelt zelf te twijfelen aan zijn plannen in zake de goud- en munt- politiek. Thans zou hij liever de monetai re toestand bespreken met Engeland voor een mogelijke samenwerking. Anderzijds wil Roosevelt geen muntoorlog nog eenige wrijving met eenig ander land verwekken door de goudaankoopen in het buitenland zoodat zijn aktie ten zeerste bekrompen wordt. DE FRANSCHE FRANK NIET IN GEVAAR De Fransche regeering heeft in verband met de aangekondigde maatregelen van Amerika erop gewezen dat geenszins door deze eenigen invloed kan uitgeoefend wor den op de stevigheid van den Franschen frank. IN HET HEILIG LAND ARABIEREN TEGEN JODEN. BLOEDIGE GEVECHTEN. Uit Duitschland vluchten vele Joden naar Jerusalem en het Heilig Land om de vervolging van de Nazi's te ontgaan. De Arabieren van het Heilig Land zien die lui niet gaarne afkomen en vreezen voor een overmacht van Joden de plaats te moeten vrijmaken, zoodat het onlangs tot oproeren is geworden in het Heilig «BBBBBSSBSBBEBBBBBBflBBBBBBflBB Gebruikt Chicorei Wyppelier-Taffin, 't is de beste. Eenieder die de teekenen aan de lucht En nummer 2, dat den 15° laatstleden ■wil lezen, zal eerlijk bekennen dat er in verscheen, als orgaan van dezen dierbaren Vlaanderen, aan de vier horizonten te Bond, bracht nog honderden leden bij. gelijk, een atmosfeer hangt van blijden Zoovelen zijn er immers nog die wen- levensmoed, van bewonderenswaardigen schen zullen eveneens kennis te maken durf, van purende naastenliefde. met het joviaal artikel Vreugde van Daar is, in stilte, wat gaande bij de Kan. Van Tichelen, met de uiteenzetting besten onder onze menschen, in al onze over «Adel van Zeden» van den fïjn-ont- standen. maar voornamelijk in onze leder P. J. De Vriese, schrijver van het ideaaldragende jeugdgroepen. Iets dat het opwekkende boekje «De Zonnige Kant»; hart opbeurt en de zielen, langs vrije ba- met den warmen oproep Meer dan nen, doet opwieken nader tot haar Schep- ooitvan Senator Verbist; met de ver per. handeling over Wat denken de vrou- Ons volk veert weer op, van lieverlede, wen? van Mevrouw Lena Nuyens-De uit zijn lamlottig doen, nu het zich be- Roover, die dankbaar juicht omdat de vust terug wordt van zijn groote, gezond- mannen zich als ridders hebben opge- blijde zending hier op aarde, als kinderen worpen ter verdediging van vrouwen-eer Gods. en vrouwen-eerbaarheid; met het stevig Allerwegen groeit er verlangen, sterker betoog «Aan ons ook ons deel» van den met den dag, om daadkrachtig en fier, als geestdriftigen algemeen sekretaris van het Kristen Vlamingen past, voor goed nu Jeugdverbond voor Katholieke Aktie, E. H. eens te breken met dat vele halve, dat Cleymans; met de raakstriemende les vele laksche, dat rampzalig kuddegeest- Zij doen het wélvan den H. Hart- achtige dat oorzaak van allerhande on- bondsapostel Pater De Cllppele; met de heilen is geworden. aanmoedigende belofte van aansluiting De vrees, uitgejouwd te worden voor Geloof.sverdedlging en Zedenadelvan rustverstoorders of dweepers. hebben de den gekenden Pater Dominikaan Pauwels; meesten reeds koelbloedig doodgetrapt. Zij met het hartelijk schetske Mijn Dochter zijn, doelbewust, naar voren getreden, de en ik van dien gemoedelijken huisvader. Kristl-strijders, de Kristi-jongens en En de «Sprokkelingen» dan! Deze zul- -meisjes, de Kristi-wachters. Het beste len de meest-eischende voldoen. Heel deel van ons volk heeft, bij zich zelf ge- wat lezers, vooral bij onze jongeren, zullen zworen, voortaan nog enkel in den dienst oprecht genoegen beleven aan het relaas te staan van Kristus-Koning, maar dan van dien Parijschen arbeider, die vertelt ook met hart en ziel, met liefde en vreug- hoe zij, de jongere...in Frankrijk's de, voorbeeldig en konsekwent, geheel, in hoofdstad zelf, met succes, een strijd heb- alles en overal. Wat zweemt naar hei- ben gevoerd, twaalf dagen lang, tegen dendom hoeft weggevaagd! Kristus al- dezelfde naaktkultuur-film die bij ons ook léén zal heerschen! Voor handel en meer dan eens beroering heeft gebracht, wandel is de Kristi-leer, voor de zooveelste Laat het heidendom nu nog hoogtij vie- maal, ook thans weer de eenige goede, de ren: het toppunt is bereikt. In Vlaan- eenige ware leer gebleken. deren staat het Kristi-volk paraat. Het En dat duizenden ernstig WILLEN, werkt er onversaagd, bidt en offert voor wordt onder meer bevestigd door het den heiligen bevrijdenden strijd. Hier voortdurend aanzwellen van de rangen wordt eerlang de zedeloosheid ingedamd, der overtuigden die, dagelijks voor meer gestuit in haar opgang, naar rechten be- openbare zedelijkheid mee in de bres ko- teugeld. Het Katholieke Vlaanderen men staan. kan, moet en zal het winnen. Het wil Of is het een veeg teeken dat thans ln door ZEDEN-ADEL naar meer levens- meer dan vijfhonderd gemeenten reeds schoonheid en levensvreugde, van ons Vlaamsche land, ZEDENADEL Hoofdsekretariaat Zedenadel leden telt, zijn noeste ijveraars heeft en 16, Cronjéstraat, zijn niets-ontziende propagandisten. Borgerhout-Antwerpen. EEN GEZAGVOL OORDEEL. Een kwade luim kan aleens 'n mensch, tegen zijn gewoonte in, de volle waarheid doen zeggen. Dat gebeurde ook met een communis- tischen voorman op een vergadering te Parijs. Hij was gebeten op de Katholieke Priesters, en meende ze aan te vallen met in een vlaag van bitterheid uit te roepen: De godsdienst ziedaar de eenigste macht waarmeê wij hebben af te rekenen! Dat is al een heele bekentenis in den mond van een der grootbazen van het goddeloos communisme: de godsdienst al léén is bij machte hun weerstand te bie den. Het doet deugd zulks te vernemen van hen, die het zonder den minsten twijfel wel weten en ondervinden. Maar een medalie heeft altijd twee kanten: een rechtsche en een averecht- sche. En 't gebeurt niet zelden dat de keerzijde al niet veel beteekent. 't Was hier ook 't geval. Want, de man had het ongeluk er bij te voegenWas er geen Kerk en geen godsdienst, sedert lang hadden wij de gansche samenleving doen springen! Alzoo hebben wij ineens de beide kan ten der medalie: Langs ééne zijde, onze zijde, met God en Kerk als grondslag van een geordende samenleving en vaste steun van een menschwaardig sociaal le ven. Langs de averechtsche zijde, de hun ne: een puinhoop, een gansche beschaafde samenleving in scherven. Rechts: geboden en gewetensplicht, rechtvaardigheid en liefde, gezag en rus tige orde. Averechts: noch geboden noch plichten, noch goed noch kwaad, en later zooge zegd, noch loon noch straf. En alles weg gevaagd of gesprongen! 't Zou er dus lief uitzien, in die ave rechtsche wereld zonder God of gebod, waar eenderwie zijn eigen meester is, en, los en vrij, alles zonder verantwoording overeind mag zetten! Als een jonge wijsneus luidkeels roept: Laat de boel maar springen! dan gaan wij rustig onzen gang, al mompelend: nog één, die niet weet hoe laat het is. Maar als de voormannen en de bazen der vrijdenkerij de handen aan 't werk slaan voor den zocgezeiden heropbouw der maatschappij dan weten wij wel waar 't venijn zit en de knoop gebonden ligt. De knoop moet eerst los en dan springt de rest vanzelfNeem den godsdienst weg, en de samenleving stort ineen! Eerst een bom tegen Paus en Kerk, en dan vliegt het overige in spaandren! Doch 't gebeurt ook, dat brandstichters en bomwerpers van de brokken deelen: Met vuur spelen is gevaarlijk. In de Russische scholen moeten de kin deren deze verklaring onderteekenen: Ik geloof noch in God noch in eenigen gods dienst. Laat eens dat nieuw goddeloos geslacht de kinderschoenen ontgroeien, en twintig jaar worden, en in 't volle be wustzijn komen dat elk zijn eigen mees ter is! 't Zal een nieuw Paradijs zijn zonder weerga, waar geen banden of wetten nog zullen binden. In de Vereenigde Staten geschieden er jaarlijks 15.000 moorden, wordt er jaar lijks voor 4 miljard dollars gestolen. En er zijn tien miljoen menschenwetten om dat te verbieden, en rechtbanken bij de vleet. Wat staat er dan een land te wachten, een gansch volk zonder God en gods dienst? Die keerzijde van de medalie toont ons, wat er sedert lang van de wereld zou ge worden zijn, indien... er geen God was. De Wet van 4-8-1930 op de gezinsver goedingen, hoe degelijk en gewenscht op zich zelf ook, vertoont toch talrijke zwak ke punten, waaraan zou dienen verhol pen, te worden, wil men het bestaan der wet zelf blijven verzekeren. Dat velen, die meening zijn toégedaan, wisten wij sedert lang. Echter komt over eenige da gen een der meest bevoegde personen inzake gezinsvergoedingen in ons land onze meening bevestigen, wij bedoelen den Heer Georges Heyman, Directeur van den dienst der gezinsvergoedingen bij het Ministerie van Sociale Voorzorg en Volks gezondheid, die in zijn brochuur Les allocations familiales en Belgique nog maals en met des te meer gezag de vin ger op de wonde legt. Zooals alle bevoegdheden op gebied van gezinsvergoedingen, ivemt Heer Heyman het stelsel der halve bonis, ingevoerd bij art. 50 der wet de groote pestbuil, die het heele raderwerk moet en zal onder mijnen. Niets is toch onlogischer dan dat van de eene zijde de beneficiaire kassen 50 van hun boni mogen behouden, terwijl van den anderen kant de Nationale Kas heel het tekort der deficiaire kassen moet dekken. Tot waar dit stelsel ons zal brengen toonen de laatste uitslagen der Nationale Kas, die zelf reeds voor 1932 een mer kelijk tekort boekte. Daarbij heel het systeem sleept met zich nog een heele reeks andere misbrui ken, die Heer Heyman meesterlijk ont leedt. Zijn besluit is dan ook: de wet moet veranderen. Maar hoe? Persoonlijk is Heer G. Heyman voor de algeheele afschaffing van het stelsel der halve bonis en voor de invoering der algeheele en zuivere compensatie over het heele land. Hij gaat echter verder. Naast de al geheele compensatie, zou hij een beheer- fonds willen zien oprichten, dat voor doel heeft die kassen tegemoet te komen, die voornamelijk kleine patroons groepeeren of die groepen van patroons wier aan sluiting groote onkosten medebrengt. Het is maar al te klaar uit de prac- tijk gebleken, dat vele kassen eenvoudig slechts die firma's hebben willen aan vaarden, die heel weinig bestuurskosten medebrachten, aan de andere de zorg overlatende het overschot te aanvaarden. Dez-e laatstsn hun plicht tegenover het land bewust, hebben eenvoudig hun deu ren wijd opengezet voor alle firma's, zon der berekening of hen dit weinig dan wel veel onkosten ging medebrengen en of hen dit verplichten zou hun bijdrage te verhoogen. Van daar meestal de groote verschillen in de pateoonsbijdrasre van de eene kas tot de ar>fi?r\ Om dit tarief- verschil te keer te »an en deze kassen tegemoet te kcr wil Heer Georges Heyman een landelijke compensatie ook voor de beheerskosten. Dit zou het doel- treffenste middel zijn om de ontstane concurrentie onder de kassen onderling onmiddellijk den kop in te drukken. Men stelt zich echter de vraag of af schaffing van hethalve boni en de toe passing der compensatie voor beheers kosten niet een aabfciding zal zijn voor minder zuinig beheer. Ook dit heeft Heer G. Heyman voor zien in zijn ontwerp, waar hij het toe kennen voorop stelt van een premie van goed beheer, jaarlijks toe te kennen aan de kassen. De Heer G. Heyman is verder partij ganger van de afschaffing der gezins- toelave aan het eenig kind. om reden dat waarlijk hst eenig kird niet kan aan zien worden als familielast, en vervol gens omdat de kleine toekenning van 15 fr. per maand weinig of niets kan bijdragen tot het milderen der familie- lasten. Ds grootste opwerping vroeger tegen deze afschaffing ingebracht, was wel dat, bij de afschaffing dezer toelage de Waal- sche streken tegenover de Vlaamsche zou den benadeeld worden. Juist of men van begunstigde streken mag spreken, wan neer het gaat over een landelijke com pensatie. Te meer Heer G. Heyman be wijst uit statistische gegevens dat het duidelijk blijkt, dat juist in sommige streken van het Vlaamsche land. als Dendermonde en Gent het bedrag uitbe taald voor het eenig kind het hoogste is, terwij.l het Waalsche gedeelte daarover in het algemeen veel minder belang aan hecht. Een argument dat in heel de bewijs voering van Heer G. Heyman zeker den doorslag geeft voor wat deze kwestie be treft, is het feit dat in geval de uitkee- ring aan het eenig kind moest worden afgeschaft de bijdrage der nijverheid on middellijk met 21 zou kunnen vermin derd worden, argument dat in deze tij den van crisis des te doorslaander is, ge zien de groote mededinging waarmede onze nijverheid bijzonder op de vreemde markten te kampen heeft, en van den anderen kant de belachelijke tegemoet koming die de huisgezinnen met een kind ontvangen. Waarlijk daar bestaat iets onevenwichtigs. Wij kunnen besluiten met de beden king, dat daar waar een zoo gezagheb bende stem als Heer Georges Heyman het noodig acht de Wet op de gezinsver- goedingen te herzien, onze Volksverte genwoordigers werk cp de planken zul len hebben om bij de heropening der Kamers, de vroeger gestemde wet eens degelijk te herzien en aan te passen. A. C. V. W. Rockefeller Centraaf-huis. Programma: Zaterdag 4 November: Te 15 uur: Zitting in den kring Patria, rue En Rhée. 1) Welkom door baron d'Huart onder-voorzitter van den Senaat, voorzitter van de Katholieke Vereeniging van Dinant, en door M. Le Boulengé, voorzitter van den Kring Patria; 2) Ant woord van den voorzitter van het Ver bond; 3) Adres aan Z. H. den Paus; 4) Studievergadering. De Hervorming van den Staat Inleiding door M. Crokaert, senator, ge wezen minister. Gedachten wisseling. Te 18 uur: autocars zijn ter beschik king van de kongressisten, die een be - zoek aan Beauraing willen afleggen. Te 21 uur: Kunstkoncert. Zondag 5 November: 9 uur: Mis in O. L. Vrouwkerk. 10% uur: Algemeene vergadering in de zaal van den Kring Patria, rue En Rhée. 1) De stem van de katholieke jeugd, motie door M. van Renynghe de Voxvrie; 2) De krisis en de landbouw, door M. Houssiaux, volksvertegenwoordiger; 3) De krisis en de openbare financiën, door ba ron de Mévius, senator; 4) De krisis en de ekonomische toestand, door M. Fer- nand Baudhuin, professor aan de Hooge- school van Leuven; 5) Rede door graaf Carton de Wiart, minister van Sociale Voorzorg. 12 uur: Bezoek bij het Monument der Martelaars, nederlegging van bloe men. 13 uur: Banket in de feestzaal van het Belle -V ue-collegie. Heildronken door den heer Segers, Staatsminister, voorzitter van het Ver bond; door graaf d'Aspremont-Lynden, bijgevoegd volksvertegenwoordiger; baren d'Huart, ondervoorzitter van den Senaat; M. Jaspar, minister van Financiën en graaf de Brocqueville, eerste minister. Zaterdag 11 November is een officieele feestdag waarop buree- ien in Post en Staties gesloten zijn. We moeten dus aanstaande week een dag vroeger drukken. Dringend verzoek aan alle Berichtge vers en Correspondenten hiervan rekening te houden en alle berich ten en nieuwstijdingen een dag vroeger te willen inzenden, waar voor dank. .EB&aEBBHSBBBaBBaaaBBsnBaBazBemaaBBSHBBEaaHBaBBaHBHEBB Als men het jonge geweld en de op- zweepende voortvarendheid van Burgers- strijd in enze gewesten nagaat, dan zou men geneigd zijn te gelooven dat slechts de laatste maanden, ja zelfs de laatste weken, de Middenklasse onzer maatschap pij in gevaar hebben gebracht, en dat Burgersstrijd de reddende engel is welke juist op het gepaste, 't kritieke moment, het zwaard heeft getrokken om Burgers en Middenstanders te beschermen en te verdedigen. Dat kan zco schijnen voor wie totnog toe zonder morren of klagen zijn eigen last heeft gedragen, en zich nu door an deren moet laten wijsmaken dat de maat vol is! En nochtans, de georganiseerde Midden standers van de eerste ure, en over 't al gemeen alwie zich zelf niet in zijn eigen ivoren torentje heeft opgesloten, weten dat reeds tientallen j&ren achteruit de Christen Middenstandsorganisatie met al de mogelijke kracht, en al de mogelijke drukking, heeft geijverd en gewroet om aan die Middenklasse der maatschappij, welke lange jaren misschien wel de geluk kigste en ds voorspoedigste was, doch zich eindelijk ziet vermorzelen door en tus schen de vechtende blokken van kapitaal en arbeid, het leven te behouden en de waardigheid welke past aan de echte rug- gegraat der samenleving. Hadden wij, Middenstanders en Burgers, al dien tijd gewacht op Burgersstrijd, dan was de Vlaamsche spreuk z©ker waar heid geweest 't Is te laat den put ge vuld als 't kalf verdronken is. GELUKKIGLIJK VOOR ONS ECHTER WERD OP BURGERSSTRIJD NIET GE WACHT En om maar even op te sommen datge ne waarmeê de nieuwe redders het meest en het liefst schermen, werkt do Christen Middenstandsorganisatie, VAN AF HET OOGENBLIK DAT DE NOOD WENDIGHEID ZICH HEEFT DOEN GE VOELEN, voor de vcralgemeening der gezinsvergoedingen; voor rechtvaardiger bedrijfsbelasting, door invoeren van eene zelfde belasting voor een gelijk loon; voor vereenvoudiging van de taks- en de ze gelwet, de takseering aan de bron; in trekking der taksen, opgelegd bij vol- machtbesluiten op het vervoer, het pas teigebak, de garagisten, enz,, al taksen welke zoo anti-ekonomisch, willekeurig en doodend zijn, dat zij niet kunnen toege past worden; tegen de bevoordeeling der verbruikscooperatieven en grootwarenhui zen onder vorm van naamlooze vennoot schap en andere; voor de bescherming van den gevestigden handel, door maatre gelen v/elke ds oneerlijke mededinging moeten onmogelijk maken, hoe en onder welken vorm zij ook worde aangedaan; voor Staatshulp daar waar 't noodig en billijk is, want wat aan anderen door den Staat wordt toebedeeld, mag aan den Middenstand niet onthouden worden; voor practische regeling van het beroeps krediet; voor regelmatige raadpleging der Kamers van Ambachten en Neringen bij het treffen van maatregelen die de Mid denstandsklasse aanbelangen; enz, enz. en wat het algemeen staatsbeleid betreft, voor eene krachtige politiek tot handha ving onzer valutawaarde, door bezuini ging op niet opbrengende uitgaven, zoo als kumuls, bureaukratie, bewapeningsuit gaven en dies meer; voor ontwikkeling van een economische politiek tot opbeu ring van handel en nijverheid, vermeer dering van den uitvoer, hulp aan natio nale nijverheden, uitvoering van openbare werken, enz., enz. Wat is het dan dat Burgersstrijd wil? Is 't meer of is 't minder? Of is 't het zelfde? Nieuwe bezems vagen en nieuwe messen snijden wel, 't is waar! En velen laten zich wellicht vangen aan de voor spiegeling eener al te gemakkelijke op- positiepolitiek. Doch de oogen gaan reeds open! En aan hen, de leiders van Burgers strijd, die er slechts op belust zijn, de eenen op verafgoding van hun eigen klein persoontje, de anderen om opnieuw twist en tweedracht te zaaien, ten nadeele der ééne Katholieke Partij, ingegeven als ze zijn door kwijnende liberalen, wordt van alle kanten reeds geroepen: HANDEN AF! Want, zooals Gij thans werkt, stuurt Gij regelrecht aan op nieuwen klassenstrijd en socialen oorlog! En dat, juist op het oogenbiik dat de groote gebeurtenissen, die zich in de laat ste tijden in de wereld en vooral in Europa voordeden, bewezen dat de sa menleving werkelijk één geheel vormt, dat maar gered kan worden door een drachtig samenwerken van alle klassen en lagen dier samenleving. Uwe zuivere liberale leer van helpt u zelfkomt vijftig jaar te laat! Gij jaagt den stand dien Gij zegt te redden, recht den dieperik in! (Vervolg onderaan 6° kolom.) HET PROCES TE BERLIJN Nog een zichtjo van het beroemd pro ces dat zich thans te Berlijn afspeelt. In het midden de naticnaal-socialisiische volksvertegenwoordiger Karwane, een der geweldigste beschuldigers van Torgler. De persoon met gevangeniskamisool aan is Van der Lubbe. l0aESI80fi3HfiHfflHEBa3iaS3S0E2Kiaa LANDBOUWBELANG EN jonge frnitboomen het eerste jaar na de planting gesnoeid? Onder de onderhoudszorgen welke jon ge fruitbcomen het eerste jaar na de planting vergen komt het snoeien vooral in aanmerking. Hierover is men het niet eens. Moet ik nu mijn fruitboomen snoei en? In princiep: neen. Doch we hebben hier een onderscheid te maken. Fruit boomen vóór den Winter uitgeplant moe ten gesnoeid, bij deze is er veel reserve- voedsel aanwezig. Zijn ze integendeel laat uitgeplant of was hun wortelgestel ge brekkig dan is het verkieslijk niet te snoeien. Men zorge slechts dat de dicht slaande takken of die welke in vergelij king met de andere te veel vooruit ko men, weggenomen of ingekort worden. Steenfruit, zooals: perzik, kers, pruim, zal men altijd snoeien het eerste jaar na de planting, doch zoo laat mogelijk; wanneer zij reeds min of meer in sap zijn, omdat de wonden dan gemakkelijker genezen en niet zoo zeer indrogen. Eü.abeth VANDEN3ERGHE, Kan diöa te -Landbou wregentes, H. Familie, Tielt. iflBasBSBBaBBSBBBBsasaBBsgaaaa ERGE AUTOBOTSING TE CHARLEROI Te Charleroi is de auto van de Ge broeders Six uit Kortrijk op ©en anderen auto gereden. Beide voertuigen werden erg toegetakeld en zes inzittenden werden gewond. IBBBBBBBaBBëiaBBBB9B£BBSB3BBB SMARTELIJK ONGEVAL TE LOKEREN Te Lokeren was een landbouwer bezig met melk te kernen bij middel van een kern door elektriciteit bewogen. Tijdens een korte afwezigheid van den landbou wer werd zijn drie-jarig kindje door het werktuig gevat. De voor- en opperarm van het kindje werden gebroken en stuk ken vleesch afgerukt. Onze Middenstanders en Burgers willen geen socialen oorlog omdat die onvermij delijk den ondergang van iedereen na zich sleept. Onze Middenstanders en Burgers willen een gezonde hervorming der maatschap pij, naar de encyclieken Rerum Nova rum en Quadragesimo Anno die zelfs in het protesbantsche Amerika met lof bezongen werden. En als uw werking, Burgersstrijders, en uw streven er naar strekt om de werking der klerikale organisaties te belemme ren en te verhinderen, zooals een liberaal Brusselsch blad het met vreugde schreef na de vergadering van Kortrijk, dan schreeuwen wij 't in uw gezicht: Handen af! Want zonder U, en tegen U zal 't ook gaai). Gij komt te laat! MIDDENSTANDER. «net Purol Harde, ruwe of gesprongen handen worden j in één nacht, gaaf en zacht meti Een mooi zlchtje op het nieuwe Fxcke- feller Centraal-huis dat komt opgericht ts werden in New-York. Het is de groot ste wolkenkrabber der stad; van weers zijden ziet men het Engeisch Handelshuis en het Fransch Huis. Om hulde te brengen aan den Wereldkampioen van het snelrijden Sche pte, oud-soldaat van het regiment der Carabiniers-wielrijders te Tervuren, werd 7! in het gezegd kazerne een maal aangeboden. Men ziet hem hierboven midden zijne oud-officieren. 3oos 1 en 7'4 fUn *jje

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 1