DE OOIEVAAR NOTARIEËLE VERKOOPINGEN Balatum - Linoleum Het goede adres I3UISMEUBELEM EN HUISRAAD EEN WOONHUIS ra. RENTENIERSHUIS BOUWGROND TWEE WOONHUIZEN ZAAILAND, WEIDE EN MEERSCH ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND ZAAILAND MEERSCH ZAAILAND WEIDE ZAAILAND EEN BOUWGROND BESTE PARTIJ ZAAILAND BESTE PARTIJ ZAAILAND GOEDE WEIDE WERKMANSWOONST EENE VETTE WEIDE b) Eene goede partij MAAIGRAS TE WOUMEN 78 A. 20 CA. FIJN MAAIGRAS SCHOONE HOFSTEDE EN 4 HA. 17 A. 15 CA LANDEN BOUWGROND WOONHUIS Houthulst (Vijverkant) WOONHUIS I. - HOFSTEDE PARTIJ MAAIGRAS PARTIJ MAAIGRAS PARTIJ MAAIGRAS EENE WEIDE PARTIJ MAAIGRAS SCHOON HANDELSHUIS KLOEK WOONHUIS EEN SCHOON WOONHUIS GERIEFLIJK HANDELSHUIS HOUTWAREN HOUTWAREN BOERALAAM, KUIP- EN KERNALAAM, MENAGIEGOEDEREN EN BEESTIALEN BERICHTEN HOFSTEDE PERMANENTEN MET DOOM KIEKENKWEEKERS UIT TER HAND TE KOOP HENNENKWEEKERIJ MARKTPRIJZEN KERKGOEDEREN S* BAVO HANDELSHUIS RENTENIERSHÜIS KOEIVELLEN PLANT AARDAPPELEN LANDBOUWERS! OPGELET! STERKE TAILLIE EN EIKEN PLANTSOENEN 4 PERCEELEN ZAAILAND TE KOOP DAMES EN JUFFERS! HOTEL- EN PENSIONHUIS WELGELEGEN HERBERG A LA MODE PARISIENNE ALLO! ALLO! R0ESBRUGGE p Studie van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe I. 0? DINSDAG 14 NOVEMBER 1933 te 2 u. namiddag, (5 poperinghe, ten sterf huize van Vrouw Mi. Piek --Jul. Defrancq-Top, langs de dstraat, OPENBARE VERKOOPING van lesronder 2 bedden, 3 tafels, 2 kassen, jtoeien, stoof, 2 groofce koffers, kuipen, 'jtólfe van keukengerief, brandhout, plan- 'j«nv dienstig voor timmerhout, lands naam en verdere roerende voorwerpen, Met gereed geld. II. OP WOENSDAG 15 NOVEMBER 1933 te 2 uur namiddag, K Poperinge, ter herberg De Zon bij jt, Durieux, steenweg naar Elverdinghe, OPENBARE VERKOOPING van met schuur, stallingen, bakoven en steen- wit. met 12 a. 60 ca. bebouwden grond en foedegaanden hof met fruitboomen erop j-aseer.de, TE POPERINGHE, [er westzijde van den kezelweg. genaamd jeleedstraat, op kleinen afstand van het „Hof van Commerce» en den steenweg naar Elverdinghe. Zijnde sterfhuis var. Vrouw Wed. Pie- ter-Ju!ius Defrancq-Top. Handslag met de geldtelling. UIT DER HAND TE KOOP SCHOON EN WELGELEGEN met 10 aren bebouwden grond en hof te POPERINGHE, dicht bij de stad. 2. 40 AREN WELGELEGEN ie POPERINGHE, palende aan voorgaan de goed. In verschillende loten. ||13333itBBmniB3:HBB£BBBBBBflBi Studie van den Notaris 1 CASSIERS te Poperinghe l'IT TER HAND TE KOOPEN. met 19 aren 80 centiaren land TE BOESINGHE, langst de Molenstraaat, bewoond door Se Weduwe Peiren en de Weduwe Bekaert. IlIHaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Notaris EM. THEVELIN te Meessen OPENBARE VERKOOPING van TE LOCRE, WESTOUTRE EN RENINGHELST gesteld in één zitdag op DINSDAG 21 NOVEMBER 1933 om 2 uur namiddag, la de Verhoorzaai vair het Vredegerecht ie Meessen, en ten overstaan van den Beer Vrederechter van het kanton» GEMEENTE LOCRE. KOOP EEN: langs het Hagelstraatje, sectie A, Nr 337, {root 68 a. 50 ca. Gebruikt door Elie Delfly tot 1 Octo ber 1935, mits 548 fr. "s jaars boven de lasten. GEMEENTE WESTOUTRE. KOOP TWEE: bij den gravier naar Boeschepe, sectie A, Nr 691, groot 82 a. 10 ca. Gebruikt tot 1 October 1935 door Be- nolt Hardeman, mite 639 fr. 's jaars, bo ven de lasten. KOOP DRIE: sectie D, Nr 90/a, groot 75 a. 88 ca. KOOP VIER: sectie D, Nr 101, groot 18 aren. Gebruikt tot I October 1935, door Achille Onraedt, mits 126 fr, boven de lasten. KOOF VIJF: sectie D, Nr 103, groot 41 aren. KOOP ZES: sectie D, Nr 94, groot 31 a. 60 ca. Koopen 3, 5 en 6 werden gebruikt door Senri Lejeune tot 1 October 1933, en zijn its vrij. KOOP ZEVEN: Me I>, Nr 96/c, groot. 1 ha. 38 a. 40 ca. .Gebruikt tot 1 October 1935. door Jules "noninck, mits 1.107 fr. 's jaars boven lasten. GEM. RENINGHELST (Clytte). KOOP ACHT: den steenweg naar Kemmel, sectie C, 882, groot 61 a. 20 ca. Gebruikt tot 1 October 1938 door Mar- Vandermarliere, mits 551 fr. 's jaars ®°ven de lasten. Recht van samenvoeging. ''SiasaSSEBElBBBBRBBBBBBBBBB Studie van den Notaris DE TAVERNIER, Langemarck MAANDAG 6 NOVEMBER 1933 om 2 u. stipt namiddag, te Poelcapelle, markt, ter herberg van M. Cyrille Develter, INSTEL MET PREMIE van: KOOP EEN: Een zeer goed WOONHUIS ten dienste van winkel, met gerieven 3 bovenkamers, en 2 a. 20 ca. erf, staan de en gelegen te POELCAPELLE, Plaats. Bewoond door M. Cyrille Swaenepoel tot bij eenige maanden. KOOP TWEE: van 10 aren 70 centiaren, gelegen te POELCAPELLE, Plaats, tusschen de huizen van M. Louis Van- damme en M. Charles Vulsteke. Onmiddellijke ingebruiktreding van koop 2. IBBaSBBflHaBBBaBaBBHBflBBBBBBB Studiën van de Notarissen FLOOR te Veurne en MEEUWS te Wilrijk OVERSLAG WOENSDAG 8 NOVEMBER 1933 om 2 u. namiddag, ter herberg <<La Renommée Zuidstraat, te Veurne, van: GEMEENTE WULPEN (WIJK ALLAERTSHUIZEN), Koop Een: groot 3 ha. 12 a. 90 ca., kadaster wijk B Nrs 153, 154, 155, 156. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Cyriel Gombert. Slechts ingesteld 71.000 fr. Koop Twee: groot 1 ha. 50 a. 20 ca., kadaster wijk B, deel van Nrs 157 en 158. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Achiel Gombert. Slechts ingesteld 32.000 fr. Koop Drie: groot 2 ha. 65 a. 90 ca., kadaster wijk B, Nr 152 en deel van Nrs 157 en 158. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Georges Verstraete. Slechts ingesteld 60.000 fr. Studie van den Notaris BAERT te Dixmude Studie van den Notaris VANDENAMEELE te Watou °P MAANDAG 6 NOVEMBER 1933 om 2 M> u. namiddag, Crombeke, ter herberg In de Leeu- gehouden door M. A. Kino, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting van Wente CROMBEKE, Handstr. EEN SCHOONE 7. ^hangen, staande zonder recht van ^"1 op grond der Kerkfabriek van ^Ottibeke en er bekend ten kadaster "$s B, Nr 321. j/Sendom van m. Camille Foutreyn. Piitiiddellijk vrij van gebruik, kf'fój van afsluiting, draad en staken: '"ank. ^aaSBMBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris ÖELAHAYE te Woumen, .Door het ambt van den Notaris maes te merckem. UIT TER HAND TE KOOP. TE MERCKEM gecadastreerd sectie C, Nr 237, groot hectaren 41 aren 30 centiaren. II. a) Eene goede partij MAAIGRAS TE WOUMEN Rhillebroeck, sectie C, Nr 587a, groot aren 57 centiaren. Rhillebroeck, sectie C, Nr 521, groot 61 aren 30 centiaren. IHBHBHBBBBBSBBBBB99BBB9BBB1 Studie van den Notaris DELAHAYE te Woumen I. OVERSLAG OP DINSDAG 7 NOVEMBER 1933 ter herberg v. Vanoverschelde te Woumen van GEMEENTE WOUMEN KOOP EEN: sectie C, 750a, in Soetembosch. Ongebruikt. KOOP TWEE: 24 A. 75 CA. MAAIGRAS in den Kwadenhoek, C, 110b. Gebruikt door Henri Maddelein zonder pacht. Gewone voorwaarden. II. OPENBARE VEILING van TE MERCKEM, Noordseinde. KOOP EEN: HOFPLAATS en 3 ha. 15 a. 35 ca., sectie B., Nrs 78, 79, 80a, 77b, 77c, 82b. KOOP TWEE: 1 Ha. 1 a. 70 ca. BOUWLAAN, sectie B, Nrs 164b en 170. Gebruikt door Désiré Gheeraert tot 1 October 1935. INSTEL: Donderdag 23 November 1933 bij Arthur Ledenc-Marent; OVERSLAG: Donderdag 7 December 1933 bij Arthur Marent-Geldof te Merckem, telkens om 1 uur 's namiddags. Instelpremie. Recht van samenvoeging. Titels en voorwaarden bij Notaris. JBSBBBSBBBBBBBBBBBEBBBBBBBa* Studie van den Notaris DECOCK te West-Nieuwkerke De Notaris Emiel-Louis DECOCK, te West-Nieuwkerke, Yperstraat, Nr 8, zal openbaarlijk te koop aanbieden op de hierna bepaalde zitdagen, EENE WELGELEGENE PARTIJ TE WEST-NIEUWKERKE steenweg naar de Seule, dichtbij de ca., ver- Dinsdag 14 november 1933 om 11 ure, 15 Dixmude, in 't Vredegerecht, OVERSLAG VAN K en 18 aren 80 centiaren 5 sectie E, 105p, 105q. qjjh'uikt door Alois Vanbrabant. ''one voorwaarden. 4», Ingesteld 27.000 fr. |V '"lichtingen bij den Notaris Dela- v/oumen. naar Fransche grens, groot 27 a. 5 deeld. in verschillende koopen. Koop een deels gebruikt (zonder ge schreven pacht); andere koopen onge bruikt. Instelpremie. INSTEL op Zaterdag 18 November 1933 TOEWIJS op Zaterdag 2 December 1933 telkens om 3 uur namiddag, ter herberg genaamd Au Chant des Oiseaux», bewoond door Heer Auguste Dewilde-Christiaen, te West-Nieuwkerke, steenweg naar de Seule. Voor alle inlichtingen zich te wenden ten kantore van den Notaris Decock voornoemd. II. UIT DER HAND TE VERKOOPEN (gemeubeld of niet) ONLANGS NIEUWGEBOUWD met ingangspoort en afhankelijkheden met hof (zamen ongeveer 300 m2), wel gelegen langs groote baan, dichtbij de Fransche grens. Vrij van gebruik. Tot nazien en inlichtingen zich te wen den ten kantore van den Notaris Decock te West-Nieuwkerke, Yperstraat, Nr 8. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBSSB TOILE-CIREES VOOR TAFELS in de beste kwaliteit, aan goedkoope prijzen. Bij SANSEN-VANNESTE, Gasthuisstraat, 15, Poperinge. Studie van den Notaris POLLET te Eessen. I, OVERSLAG MAANDAG 6 NOVEMBER 1933 te Dixmude, ter herberg De Vrede Groote Markt, om 2 uur stipt namiddag, van de volgende goederen: GEMEENTE MERCKEM, (WIJK LUGHEM) met nieuwe gebouwen, hofplaats, welde en land H. 1-77-70 Ingesteld 71.000 fr. II. ZAAILAND H. 0-97-40 Ingesteld 25.100 fr. III. ZAAILAND H. 0-22-50 Ingesteld 4.000 fr. IV. ZAAILAND H. 1-87-50 Ingesteld 40.000 fr. V. WEIDE (in 2 1.) H. 2-91-40 Lot A. - Ingesteld 52.300 fr. Lot B. - Ingesteld 27.000 fr. VI. ZAAILAND H. 1-29-20 Ingesteld 25.000 fr. VII. ZAAILAND H. 1-10-20 Ingesteld 20.000 fr. H. 10-15-90 Te zamen: 264.400 fr. Gebruikt door Petrus Soenen en deels door Leon Leuridan, zonder geschreven pachtcontrakt. Opzeg van gebruik tegen 1 October 1935 Is aan de gebruikers beteekend geweest bij exploot van deurwaarder. Ook alle inlichtingen ter studie van de Notarissen Boedts te Eerneghem en Fr. Delahaye te Woumen. II. OVERSLAG DINSDAG 14 NOVEMBER 1933 om 2 ure namiddag, te Dixmude, in de gehoorzaal van 't Vre degerecht, van de volgende goederen: GEMEENTE WOUMEN (WIJK DE VIJF HUIZEN) groot 87 aren 60 centiaren. II. groot 1 hectare 14 aren 10 centiaren. III. groot 68 aren 50 centiaren. Gebruikt deels door Wed. Henri De- coodt-Calmeyn, en deels door Wed. Cam. Decoodt, zonder geschreven pachtcon trakt. GEMEENTE MERCKEM IV. groot 1 hectare 81 aren 70 centiaren. Gebruikt door Wed. Cam. Decoodt- Decoodt zonder geschreven pachtcontrakt. GEMEENTE EESSEN (KLEINE BROUCKAGIE) groot 22 aren 30 centiaren. Gebruikt door Leon Decoodt, landbou wer te Clercken, zonder geschreven pacht contrakt. Opzeg tegen 11 November 1933, Is aan de gebruiker beteekend geweest bij ex ploot van Deurwaarder van den 15 Sep- ber 1933. «BBBBBBBBBBBBSSSfflBaBBBBBBBBB Studie van den Notaris LAUWERS te Yper. UIT OORZAAK VAN VERGROOTING. Uit ter hand te koop te YPER, Elverdinghestraat, Nr 5, met inrijpoort en bakkersoven. Bijzonder dienstig voor broed- of pas beibakkerij. Aanstonds vrij. Sleu tels zelfde straat Nr 29. iB3a93flsz23SB32QKaaaBBgaasBB Studie van den Notaris PAUL DEGRYSE te Becelaere I. OVERSLAG WOENSDAG 8 NOVEMBER 1933 om 2 u. namiddag, ter herberg Het Brouwershofbij Th. Nuitten te Becelaere, van: GEMEENTE BECELAERE (MOLENHOEK) met afhankelijkheden en medegaande zaailand, groot onder bebouwden grond te zamen volgens kadaster 30 a. 40 ca. en bekend in de sect. A, Nrs 407h en 407i. Handslag met de geldtelling. Ingesteld 27.050 fr, II. DONDERDAG 16 NOVEMBER 1933 om 2 uur stipt namiddag, ter herberg «De Slachter», bij Ch. Go- telaere te Becelaere, OPENBARE VERKOOPING (in een enkelen zitdag) van GEMEENTE BECELAERE (MOLENHOEK) met afhankelijkheden, groot onder be bouwden grond met koer en hof 2 aren 32 centiaren, dienstig voor handel. lBBBBBBBBSIBaSIB33BBEE93Sa3IBBE33 Studie van den Notaris Alfons VANHEE te Zonnebeke. I. OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE ZONNEBEKE 1. Een gerieflijk WOONHUIS langs den steenweg naar Becelaere, met 14 aren 8 centiaren grond. Vrij met 1 October 1934. 2. Een welgelegen WOONHUIS wijk Molenaarelst, met 9 a. 60 ca. grond. Vrij met 1 October 1934. 3. Een schoone TWEEWOONST met 43 aren 52 centiaren land, verdeeld in twee koopen. Verpacht bij de maande. ZITDAGEN: INSTEL: Maandag 13 November 1933 TOESLAG: Maandag 27 November 1933 telkens om 2 u. 's namiddags, ter herberg De Wandeling bij M. Ca mille Knockaert, wijk Molenaarelst, te Zonnebeke. Gewone voorwaarden. \2 Instelpenning. II. UIT DEK HAND TE KGCI*. met ruime afhankelijkheden en hof, groot 1455 m2. te ZONNEBEKE, dcrpplaats. Zeer voordeelige ligging, dienstig voor alle handel of stiel, Onmiddellijk vrij. Het handelsfonds kan mecie overgenomen worden. Kantoor van Deurwaarder PH. DEFOER Becrststrant, 19, Bixmuds. O? MAANDAG 13 NOVEMBER 1923 om r% ure namidda<\ TE WOUMEN, Dorp, bij Heer Leon Vanhouwe SCHOONE KOOPDAG VAN als volgt: Baddens, kepers, spanningen regels, Panncelen, duimberd, -planken, aanslagberd, deuren en vensters, alsook allerhande houtwaren te lang om te mel den en brandhout. Op komptant gewone voorwaarden. n. OP DINSDAG 14 NOVEMBER 1833 om 1 ure namiddag, TE BEERST, Trrmstatie, bij Heer Herman Insknmp SCHOONE KOOPDAG VAN als volgt: Baddens, kepers, spanningen, regels, Panneelen, duimberd, -planken, aanslagberd, deuren en vensters, alsook allerhande houtwaren te lang om te mel den en brandhout. Op komptant en gewone voorwaarden. III. ZEER MEBXWEERDÏGE VERKOOPING van TE CAESKERKE, kngs den Yzer, ten verzoeke van d'Heer Odiel Laleman- Cloet, landbouwer te C^eskerke en op zijne hofstede. I. OP WOENSDAG 22 NOVEMBER 1C33 om 12 ure middag, ALAAM: Bestaande als volgt: 2 wagens, 2 kar ren, aalbak, traamkar, tole, 5 zwinkels, 2 vallyen, 3 harnassen, koppelketens, al lerhande eegden en ploegs, 2 twee-schar ren, zaaimachien, vettestrooier, brakeuze, Hooischudderrakel, maaimachlen, pikma- chien, zwijnekooi, windmolen, aalpomp, zolderwagen, bascuul met gewichten, 2 kruiwagens, 2 ladders, 2 hondenkoten, arduinen paard- en zwijnebakken, slijp steen. KUIP- EN KERNALAAM: Motor, cylinder, keern en afroomer, batterij. Allerharde emmers, ketels en kuipen. Verder allerhande klein alaam en brandhout. MEN AGIEGOEDEREN Tafels, stoelen, kassen, bedden, enz. II. OP DONDERDAG 23 NOVEMBER 1933 om 12 ure middag, AL DE BEESTIALEN: PAARDEN: ingeschreven in het stam' boek en meermalen geprimeerd. Amoureuse de Mig-na uit (29/8737), baai, zonder teeken, 8 jaar. Uranie de Ragnies, baai, 7 j., (31/6225), aan de conservatie. Polka de Thulta, (32/27), baaisterre, 6 jaar, aan de conservatie. Syra, vosde merrie, looper, 7 jaar. Paula van de Zwarteloop, (36/3823), baai van 23 Maart 1932. Mazurka van de Zwarteloop, baai van 24 Mei 1933. Alle beide afstammende van Amoureuse de Mignault en Gauloise de Noordhof. 17 BESTE MELKKOEIEN, allen inge schreven en gekontroleerd. 3 Volle jaar- lingveerzsn, 4 ledige jaarlingveerzen, 19 kalvers. y:. ZWIJNEN: 4 Jonge zeugen, 3 zwijne- moeren, 1 zwijnemoer met 9 viggens. N. B, Gezien de belangrijkheid van den koopdag zal deze stipt op uur begin nen. Al de beestiak i zijn echte rasbees ten en gekontroleerd. Op komptant en gewone voorwaarden. BS33Q^aBaaBasaBBiaaissi5gBBag Studiën van de Notarissen Ernest DE COCK te Yper en DEGRYSE te Becelaere uw r w. wsae Studiën ven de Notarissen VERDIE VEL te Vearne en DEE~,EN te Nieawaoort DINSDAG 7 NOVEMN^T IC 33 te 3 u. nsmi/d-g, te Veurne, Klarccstraat, in het Ketel van Commerce, INCT2L RIST FREMI3 van GEMEENTE STEENMEPE'E 1. - 28 A. 19 Ca. BOUWLAND. 2. - HUIS en 27 a. 97 ca. ca*. 3. - HUIS en 17 a. 19 ea. erf. 4. - HUIS en 21 a. C-7 ca. erf. 5. - HUIS en 69 ca. erf. fi. - HUIS en 2 a. 91 ca. erf. 7. - PARTIJ ZAAILAND, g oot 67 a. 35 ca., verdeeld in 3 koopen. Goederen afhangende der erfenis van M. Achiel Thieren. lSMBa3EMBS2SB»»35H:S3iS«3B3E Studie van de Notarissen DEEREN te TCiemvpcort en DEPUYBT te Brtrae liwii iiiIIIm'II UIT 'Z VAN ZIEKTE TE F OOP OF TE HUREN WEL3EKLAIITE BROUWERIJ in zeer goeden start, gelegen te WULVE- ïiïNGEM bij Venna. Zieh werden ter Brouwerij Baalde, Wa'.verir-era. HIES33, Botermarkt, 8bis, ROESELARE, HYPOTHEEK VERLANGD GROOTE OKKASIEN Te koop: AUTOBUS Minerva, van 38 pl AUTOBUS G. m. C., van 32 pL beide zoo goed als nieuw, aan voordee lige prijs. Zich wenden: GARAGE van 53.00 fr. aan 4 cf 5 op gebouw waarde 35".CC9 fr. Schrijven onder letters A.L.O. naar drukkerij dezer, Gast- hu sstraat. Poperinge. «*isssh£"57!HaCE!SaB3BHa3a«asa»B GEVRAAGD IN IEDERE GEMEENTE Leu vs.! ers-Voor tverïtooners van de vermaarde Amsrikaansche petrool Alle Zondagen en avonden van de Ki- r.ema te Poperinge, zijn te verkrijgen bij ALBERT CKEUS, «Au SaumonIeperstraat, 46: FRITEN, BIFSTUKKEN, WAFELS, PANNEKOEKEN. Ook op aanvraag. JEANNE BOUDRY, Lokerstraat, Loker, laat weten dat zij vanaf Zondag zich zal SI/;CO. Zich wenden bij Em. DE JÖNCK- j voort stellen als 1933 MAANDAG 13 NOVFTER om 2 ure namiddag, te Nieuwpoort, ten gsethove «Café Belle- Vue bij den Heer Jéhansari, BEPAALDE TOEWIJZING EENE GOEDE EN WELGELEGEN root 6 ha. 23 a. 30 ca., in eenen blok, iangs den keiweg van den IJzer. Ver deeld in 4 koopen. Gelegen te SINT JORIS-aan-IJzer. 1. WOONHUIS met afhangen, schuur en stallingen, groot 2 ha. 1 a. 20 ca. onder bebouwden grond en bouw land, sectie A, Nrs 81a, 81b, 85, 86, 87 en deel van Nr 80. Slechts ingesteld 53.000 fr. 2. 1 Ha. 28 A. BOUWLAND, sec tie A, Nr 89 en deel van Nr 80. Slechts ingesteld 25.000 fr. 3. I Ha. 27 A. 49 Ca. BOUWLAND, sectie A, Nr 83. Slechts ingesteld 25.000 fr. 4. 1 Ha. 65 A. 70 Ca. WEILAND, sectie A, Nr 88. Slechts ingesteld 88.800 fr. Gebruikt door M. Auguste De Visch, mits 5.000 fr. 's jaars boven de lasten, tot 1 Oktober 1S35. Eigendom van M. Frangois Deeuyper te Knocke. ceESiflBsssaBBSsaaBBSsüasasBgi::. GEMEENTE WATOU /wvtme, Werf, Pooeringe. «asaaaisBBaaBrsïaraaHauHiBsanaB MEN VRAAGT IN ELKE GEMEENTE Leurders-Voortverkoopers van petrool, olie, vet, créoline, levertraan, enz, van ongeëvenaarde kwaliteit. Schrijven: Mad. Wed. C. Vandcvyvere en Zoon, Hooglede. HUIS BOLLAERT-DEGRAEVE Malouïaan, 45, leper. - Tel. 498. AAN 50 FRANK. Vraagt dag en uur op voorhand. Kweekt Hollar.dsche blauwe, het beste COIFFEUSE VOOR DAMES en tehuis zal gaan voor wie het belieft. GEITENBOK DEWAELE oud huis Camlel Depoo- ver WATOU, laat weten dat hij een. GEITEN30K ten dienst houdt. WALTER LACANTE, wonende te Renta ge, maakt bekend dat ter gelegenheid van de aanstaande missie bij hem alle slag van MISSIEARTIKELEN zullen te ver krijgen zijn. Hij dankt op voorhand. IBSaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM DOOR VERANDERING VAN WOONST. I TABAKMACHIEN. continue, laatste model, kunnende 40 tot 70 kgr. tabak snijden. j LINTZAAG met wielen van 1 meter msstkieken, van op PuLorum onderzochte me£ toebehoorten om boomen te zagen. Zich wenden in Nr 94, bij de Belle Vue te Geluveld. dieren met Rijkscertificaat Zichtbaar in opkweek, ter Kweeksrij MA UK ITS VANNESTE, Oostnieuwkerke. SBBBBBBBaBBBBBBBSaSSBSBBBBSa in volle opbrengst, seffens vrij, in ge- !SB!333BBBBflBEBBBB!«B9BBBB9ZiB9 lener, 28 Okt. Tarwe 58-60; rogge 43-45; haver 54-56; brouwersgerst 58-60; OPENBARE VERPACHTING van TE WATOU. OVERSLAG: Dinsdag 14 November 1933. te 3 uur zeer stipt namiddag, in het gasthof Het Zweerdbij de Wed. Dolfen, Groote Markt te Yper van STAD YPER I. EEN ZEER SCHOON Surmont de Volsberghestraat, Nr 4, met koer, werkplaats en koetspoort. Wel geschikt voor allen handel. Gebracht op 62.500 fr. II. DEN NAAKTEN EIGENDOM VAN EEN Surmont de Volsberghestraat, Nr 6. De vruchtgebruikster is geboren den 21 April 1876. Na te zien mits schrifte lijke toestemming der Notarissen. Gebracht op 16.000 fr. (SC3Ci3BB=EESaaBBaaBB3BC3SSBB Studie van den Notaris PIETERS te Reninghe OP DINSDAG 21 NOVEMBER 1933 om 2 ure namiddag, ten Gemeentehuizs te Watou, zal het Kerkbestuur overgaan tot de opening der aanbiedingen der te verpachten grond- goederen voor een termijn van 7 jaren voor de artikelen 1, 2, 3 en 5 en arti kel 4 voor een termijn van 5 jaar, allen ingaande den 1 Oktober 1933 om te ein digen op 1-10-1940. Art. 1. 45 A. 10 CA. ZAAILAND, Palingstraat, kqd. sekt ie D, Nr 639, voor- dezen gebruik wijlen Wed. Dacnoop. Art. 2. 55 AREN ZAAILAND, Pa- iingstraat, kad. sektie D, Nr 455. Gebruik Weduwe dito Decnoop. Art. 3. 5 A. 50 CA. ZAAILAND, Oude Poperinghestraat, kad. sektie C, deel van Nr 1153, voordezen gebruik Clé ment Paudevievere. Art. 4. 16 A. 90 CA. ZAAILAND, Kapellestraat, kad. sektie C, deel van Nr 496, voordezen gebruik wijlen Wed. Désiré Devos. Art. 5. 41 A. 90 CA. ZAAILAND, Kapellestraat, kad. sektie C, Nr 951b, voordezen gebruik Théodoor Dequidt. Het kohier van voorwaarden der ver pachting en de tabel der te verpachten eigendommen opgemaakt ingevolge de wetten van 7 Maart en 7 Mei 1929 be rusten ten huize van den Voorzitter der Kerkfabriek, alwaar kennis kan van ge nomen worden. De aanbiedingen moeten onder vorm van gezegelden omslag ter post aanbe volen gezonden worden ten laatste *d en 18 November 1933 op het adres van den H. Voorzitter der Kerkfabriek te Watou, boven dit adres moet den omslag nog het volgende dragen: Aanbieding voor de verpachting per aanbod der grondgoe- deren. NAMENS HET KERKBESTUUR: De Schrijver, De Voorzitter, Is. Vandamme. Em. Bulthcz. KBSEBaBBBBBBBBBBBBBBBZBüBBaB GEMEENTE WGESTEN ms-ente rond Poperinge. - Adres tervoedergerst 48-50, mardeboonen 85-87; drukkerij. 15, Gasthuisstraat, Poperinge. j 0 A', ,^?er AA el,er.en 0.75-0.78; biggen 125-170 en 6.00 per kilo; tarwestrooi 12-14; roggestrooi 9-10; ha- verstrooi 8.00-9.00 gerststrooi 9.00-10; wei- dehooi 35-38; klaverhooi 42-44; luzernhool De Gebroeders Conttenyc, Huidvetters 43-46; ruw vlas 58-60; gewone klaver 1550- te Vlamertinge, laten weten dat ze 11650; voederbesten 50-55. KOOPERS ZIJN VAN KOEIVELLEN. VEEMARKT. Getal dieren: 344. Koeien 132, 4.00 <ie kgr.; vaarzen 148, 5.50; stieren 28, 4.75; ossen 36, 5.25. Diksmuide, 30 Okt. Boter 17-19.50; eieren 0.67-0.68; aardappelen 15-20; tar we 58-60; rogge 44-46; haver 52-54; strooi 10-12; hooi 35-40; voederbeeten 40-45; aan 35 tot 45 fr. de 100 kgr. uit de POLDERS en eerste nabouw ge keurde klas A. en B. uit HOLLAND, bij ALFONS BAUWENS, landbouwer, Wul- brouwersgerst 60-62. vestraat, Fransch Kerkhof, IEPER. Anderlecht, 30 Okt. VARKENS- 1BBBBBSSBBSBBBBB9BB£SSSBBSBBB MARKT. Aantal te koop gestelde die- iren: 3244. Gemiddelde prijs per kilo op HOFSTEDE TE PACHTEN voet 4.85-5.50. Te koop gestelde geslach- zonder overname, gelegen dicht bij Door-, te: 7C1. nik, 50 Ha., aan 6 zakken per Ha. Zich Kortrijk, 30 Oct. Witte tarwe 6Q-68; wenden bij Maur. Moeiaard, Cultivateur, rogg,s 45-50; haver 54-55; paardeboonen Boney, Henegouwen. De gecreësoteerde Keper is de Koning der Kepers. Vooraleer uwe aankoqpen te doen wendt U tot de' Firma J. M. DENECKER POPERINGE (Gasthuisstr., 25), ABEELE (bij de Statie). Groote hoeveelheid gecreësoteerde Kepers van eerste hoedanigheid; alsook Epecia-Kepers en Persen. VOORDEELIGE PRIJZEN. Depothouders: Maurice Devos, bij de Statie, Poperinge; Bustraen Marcel, bij de Statie, Rocsbrugge. 80; gerst 53-56; tarwebloem 108; inland- sche zemelen 54; gorte zemelen 54; hooi 32-35; strooi 12; aardappelen 17-18; voe derbeeten 5.50; Turksche tarwe Plata 54.50; id. Cinquantino 58; vreemd lijn zaad 107; inlandsch lijnzaad 96; inland- sche lijnzaadkoeken 86; cocoskoeken 90; 1 arachidekoeken 92; nitraat van Chili 90; ammoniak sulfaat 74; lijnzaadolie 185; vlas der Leie 0.30-1.10; wit vlas 6.00- 13.50; vlas op den grond geroot 5.00-6.75; ruw werk 1.50-2.25; fijn werk 2.00-3.50; oude suikerijbeonen 40; nieuwe id. 50. Veurne, 31 Oct. Tarwe 59-61; haver -54-56; rogge 43-50; gerst 52-55; erwten 130-135; paardeboonen 75-78; klaverzaad 5.00-6.00; aardappelen 18-25; voederbee ten 6.00-7.00; hooi 250-350; strooi 55-85; boter 17-19; eieren 0.74-0.73; eieren van eenden 0.80-1.00. Roeselare, 31 Oct. Tarwe 65; rogge 45; haver 55; maïs 48; cinquantino 59; boekweit 103; voedergerst 52; zomergerst 60; win tergerst 60; erwten 86; paardeboo nen 80; lijnzaad 102; lijnmeel 91; ruw vlas 80-105; voederbeeten 5.50; aardappe- TE KOOP TE KOMEN SCHOON RENTENIERSHUIS M of ander, met vijf kamers, zeer gerievig Aru,-7-rs id. 17; id vamqueurs 15; tr, oi'a n»t garage en hof, ld- Ge.dersehe muizen 18; klaverzaaed in alle opzichten, met ook nog erbij gelegen BOUWGROND. Zich wenden bij den eigenaar PROS PER VANDROMME-DELMOTTE, Wit goed, rechtover de Statie, te KOMEN. IBB3BB=BBBBB3BSBSBBZEBBBBBE9 COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTAND OPENBARE VERKOOPING van TE POPERINGHE. O? MAANDAG 20 NOVEMBER 1933 om 2 ure stipt namiddag, in de herberg «Den Hert», gehouden door Pieter Deroo, te Oostvleteren, langst den steenweg van Woesten naar Poperin ghe, dicht bij het na te melden bosch, zal de Notaris PIETERS, te Reninghe verblijvende, overgaan tot de openbare verkooping van sterke Taillie en getee- kende Eiken Plantsoenen, wassende in het bosch genaamd «de Negen Gemeten gelegen te Poperinghe, bij de Comper- nolle, groot 3 ha. 78 a. 20 ca. en verdeeld als volgt: EERST: Acht koopen TAILLIE, 8 ja ren schote en waarvan den eersten koop begint ten Noordkant van gemeld bosch. EN TWEEDS: 113 EIKEN PLANTSOE NEN, in de schors geteekend I. C., ook wassende in voormeld bosch en verdeeld in 8 loten te weten: 1. lot: 22 plantsoenen; 2. lot: 11 plant soenen; 3. lot: 18 plantsoenen; 4. lot: 17 plantsoenen; 5. lot: 9 plantsoenen; lot: 9 plantsoenen; 7. lot: 23 plant soenen; 8. lot: 4 plantsoenen. Ïïroot gemak van verveer. De koopen die zullen aangewezen wor den door Keer Camiel Meeuw, wonende te Oostvleteren (Wuppe) moeten op voor hand bezichtigd worden. Verders gewone voorwaarden. lEBzaaBBaEBaaassaasusBinsaflaa TE HUREN TE NIEUWKAPELLE SCHOON RENTENIERSHUIS bestaande uit vier plaatsen beneden, vier slaapkamers boven, zolder, inrijpoort, waschkeuken, bakkeuken met oven, hén- nekot met plein, 6 aren land, hoveniers hof en fruitboomen, alles gelegen op de dorppiaacs, nabij de kerk. Voor alle inlichtingen en voor het be zichtigen van het huis. zich v.enden bij Justhi Bruinooghe, Nieuwkapclie. OPENBARE VERPACHTING van GELEGEN TE WOESTEN. 1. - EEN PERCEEL, grootte 43.60 a„ vroeger gebruikt door Boudry Gustaaf. 2. - EEN PERCEEL, grootte 42.90 a., vroeger gebruikt door Matten Cyriel. 3. - EEN PERCEEL, grootte 47.20 a., vroeger gebruikt door Boudry André. 4. - EEN PERCEELTJE, grootte 6.65 a., vroeger gebruikt door Verhaeghe Jerome. De verpachting zal geschieden, per per ceel en per aangeteekende brief, gericht I elastiek, voor zwaarlijvige dames. 800; tarwestrooi 12; roggestrooi 9; haver- strooi 9; wcidchooi 25; klaverhooi 30; luzcrnehcoi 30; suikerijboonen, oude be schikbaar 1S33, 40; id. nieuwe 1834, 50; tabak 6.50-7.00; koolzaadolie 305; lijn zaadolie 187.50; nitraten 76; cyanamld-e 63; kalksalpeter 82; thomasslakken (sco- aii-rr»c AAW CDrtTODUVCW lris) op was°n Charleroi 14/16 1.60; ni- AUTOS AAN SPOTPRIJZEN Jtrochoux 75; phosphaten 1.80; fertiphos Bij gebrek aan plaats, te koop aan 38/42 76; sylviniet 14/16 24; id. 20/22 spotprijzen: SCHOONE MINERVA, 7 chloorpotasch 40 72; id. 50 110; zwa- plaatsen; een AUTOCAR met 16 plaat- ve.pot.:sc,i 43 c,'o 120. sen, zoo goed als nieuw; een AUTOCA- Anderlecht, 31 Oct. VEEMARKT. MION van 2 ton, alles in goeden staat. Te koop gestelde dieren 1.823 433 ossen. Zou ook Minerva of camion verwis- gemiddelde prijs per kilo op voet 4.49- selen tegen kleine voiture. 16.30; 89 stieren 3.90-5.40; 1.298 koeien, Zich wenden: 6, Kcninkiijkestraat, 3-75~5 30- Oostende. ISBiSgaiSS&BHSUBBBB3B23SElEa3BBa Schoone Gele Kanarievogels Saksons aan 50 en 70 frank. Veurnesteenweg, 74, IEPER ;&:Ba3ai5ZiSBBËB3BSBSBBBnHS2S9BB die waarlijk elegant wijlen zijn, doen hunne Corsetten, Ceinturen, Buikbanden, enz., maken op maat bij LAURA VERMET Kerksstraat, 2, Roesbrugge. Specialiteit van Soutien-Gorges m aan den Heer Voorzitter der Commissie van Openbaren Onderstand te Woesten. De aanbodschriften zullen ter post be steld worden, ten laatste op 23 Novem ber 1933. Openyag der aanbodschrifben op 25 November' aanstaande, om 4 ure, in het Gemeentehuis. Nadere inlichtingen zijn te bekomen, bij Mijnheer Marcel Gruwier, Voorzitter der Commissie van Openbaren Onder stand te Woesten. HET BESTUUR DER C.O.O. TE WOESTEN. 3BS2aS8BiE3B9BBBB*IOIfBBS&aaaiBB OVER TE NEMEN SCHOON HANDELSHUIS EN WINKEL goed gelegen midden in dorp, rond leper. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. «B3 OVER TE NEMEN TE WERVIK GOED GELEGEN HERBERG dicht bij de loskaai. Prijs 6.500 fr. Ge mak van betaling. Zich wenden bij G. JOYE, 65, Koning straat, MEENEN. TE OOSTENDE ONMIDDELLIJK OVER TE NEMEN uit oorzaak van ziekte, een der meest gekende der stad, in volle werking. Restaurant zalen en dertig kamers. Uitmuntende lig ging, 3 minuten van beide spoorweghal- ien. Groote, gedistingeerde, internatio nale klienteel. Broodwinning verzekerd. Voordeelige prijs en kleine pacht. Geen tusschenpersor.en. Zich wenden: G. LEUNE, 11, St Pie- tersstraat, OOSTENDE. TE HUREN TE WIJTSCHATE MET HOF. Zich wendan ter Brouwerij DEPUYDT, te Wijischatc. Elastieke ceinturen voor HËEREN. Alle herstellingen worden er aanvaard. In het groot hoedenmagazijn, aan den hoek der Ieperstraat, te Poperinge, vindt men altijd eene groote keus modelhoeden SPECIALITEIT VAN ROUW. Een overgroote keus van rouwhoeden en sluiers, naar de laatste goesting. Alles aan voordeeligen prijs. Die willen profiteeren om hun hoeden te doen veranderen komen best nu, na Allerheiligen. ALICE VANHOLLEBEKE 52, Ieperstraat, Poperinge. Tel. 237. IBBflaBBBBHBBBBBBBIBBBBBBBBBB bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Anderlecht, 2 Nov. - KALVERMARKT. Te koop gestelde dieren 1233; gemid delde prijs per kilo op voet, 5.50-8.40. Tij dens de week aangekomen, 1413. Poperinge, 3 Nov. Tarwe 65; rogge 60; haver 48; aardappelen 16; boter 17- 20; eieren 0.75; hoppe (opbrengst 1933), balen: koopers 1075, verkoopers 1150; kui tuur van 1050 tot 1150. DRINGEND BERICHT AAN ALLE INZENDERS. Aanstaande week ter gelegenheid van het Wapenstilstandfeest op Za terdag 11 November drukken we ons blad een dag vroeger. Alle berichten, nieuwstijdingen, aankon digingen moeten ons dus EEN DAG VROEGFIt geworden Waarheen voor uwe Waterdichte Werk schoenen op maat, van 1» kwaliteit, asn 100 frank? ALLEN BIJ ACHIEL! Voor uw Zijden Schoentjes voor cere monie, geassorteerd aan de kleed-eren? ALLEN BIJ ACHIEL! Alle herstellingen worden aanvaard, in leder of crêpe. Het best verzorgd werk der streek. Op aanvraag afgehaald en te huis besteld. TARIEF: Halve-zolen en hielen aan mansschoe nen: 19 fr.; - halve-zolen en hielen, in crêpe, aan mansschoenen: 25 fr.; - halve- zolen en hielen, in leder, aan vrouwschoe nen: 14 fr.; - halve-zolen en hielen, in crêpe, aan vrouwschoenen; 20 fr. Zoekt allen uw profijt! Daarvoor: ALLEN BIJ ACHIEL! 2, Kerkstraat, RoesbruggO. Voor alles wat J noodig hebt ln: SLAAPKAMERS EETPLAATSEN Alle aparte MEUBELS ENGELSCHE BEDDEN MATRASSEN ZETELS CLUBS SPIEGELS KINDERRIJTUIGEN Wollen katoenen DEKENS Gewatteerde BEDSPREIEN NAAIMACHIENEN WASCHMACHIENEN Huis 19-21, G. Lecoutere-Couvreur OOIEVAARSTRAAT, 19-21 Spreekdr. 218 Komen WERVIK Mits een kleine verhooging kunt U ook alles bekomen met gemak van betalen! - Vraagt heden nog onze prijslijst - 5% korting voor Kroostrijke Gezinnen - - en zending overal vrachtvrij. -

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 5