Politiek en Sociaal Allerlei 11 NOVEMBER t Kan. Dr Van Hoonacker Herinneringen en Mijmeringen CONGRES van de FEDERATIE DER KATHOLIEKE KRINGEN EN VEREENIGINGEN ku V»EEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 30° JAAR. N' 43. Beter nieuws voor onze oude lieden zonder bestaansmiddelen Be te werkstelling van de Werkloozen. - Een nieuw aanschrijzen van Minister Pouliet 11 November 11 NOVEMBER AAN DEN IJZERTOREN TE DIKSMUIDE HERDENKING ONZER IJZERDOQDEN De Hervorming van den Staat en de Kongressen van Dinant en Gent DE VERKIEZINGEN IN DUITSCHLAND WANNEER, WAAR EN KOE moeten fruitboomen in volle opbrengst bemest worden? Deos4en 7/zirank. ZENDT ONS TWEE FRANK BUFFEL TEGEN TREIN NABIJ CAIRO SCHRIKBEWIND IN CHINA LX" ZITTIJD TE DINANT HERVORMING VAN DEN STAAT NOOIT MEER OORLOG! Gebruikt Chiccrei Wyppelier-TafFin, 't is de beste. MUSEUM VAN VLAAMSCHE LETTERKUNDE te ANTWERPEN ZONDAG 12 NOVEMBER 1933. "DE POPERINGENAAR Uitgever SANSEN-VANNESTE POPERINGE Telefoon N'9. - Postcli. N' 15.570 ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post). Ia 't Land 18,60 fr. Frankrijk 35,— fr. Congo, Engeland t 40,— fr. Amerika, Canada en an dere landen 60,— fr. mm KATHOLIEK NIEUWSNOTARIEEL- EIV AANKONDIGIN GSBLAD. TARIEF VOOR BERICHTEN* Kleine berichten per regel 1,00 Tf. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1° bl. per regel 2,50 fr. Berichten op 2' bl. per regel 1,75 fr. Berichten op 3" bl. per regel 1,50 fr. Kouwber. en Bedank, (min.) 7,00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs cp aanraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. In vredestijd waren we allemaal een beetje patriot, we zagen allemaal geerr.e de piotjes deflleeren. Toen een regiment voetvolk voorbijtrok, was er geen enkelen jongen die thuis te houden was, al voel den er zich niet veel Vlamingen aange trokken door de roeping naar het mili tair leven. Zoo een lezeres geen goesting heeft om voort dit artikel over den oorlog en de gesneuvelde soldaten te lezen, ze mag gerust overslaan en verder kijken naar iets dat interessanter is, den burger stand b. v.. de huwelijksbeloften, maar weest niet jaioersch. De gesneuvelden schijnen niet meer zoo belangwekkend na 15 jaren. Niemand benijdt hun lot. Zij die voor alle andere dingen bijna een photographische me morie hebben, vergeten hun gesneuvel den. Ze zijn dood die jonge mannen, waarmee wij eens op de zelfde school banken zaten, waarmee wij speelden op den koer, met wie wij uitgingen later op reis. Al den tijd gedurende denwelken wij hen gekend hebben waren ze zoo springlevend... en ze zijn dood. Op hun graf ligt een kroon bijtenetels. Reeds be- Booren ze tot een ver historisch verle den. Het schijnt bijna een ongerijmd heid voor sommige jongeren nog ervan te klappen. We zullen allicht moeten pardon vragen en onze verontschuldigin gen aanbieden om te mogen, al ware 't ook maar ééns per Jaar op den wa penstilstand onze dooden te gedenken cüe vielen en service commandé zooals het toen heette. Het is dan ook niet uit militarisme dat we een herinnering en een gebed vragen voor onze dierbaren. Nog minder dan het jonge geslacht, zijn de oudstrijders, oor logszuchtig. Zij weten wei dat de volkeren het recht eind niet vast hebben die aan explosse- ven, gas of ontplooiingsmiddels de zen ding toevertrouwen hunne geschillen te beslechten. Moordtuigen allerhande kre gen opdracht de grenzen te trekken tus- schen recht en onrecht. Onnoemelijke monsters werden bijna vergoddelijkt, hoog geplaatst in den zetel om te vonnissen en recht uit te spreken. Nooit kan een rede loos kanon de stem der rede uitbulderen. Een' soort menschen mag vandaag ook niet van den oorlog spreken, ae em- busqués van den arrière in burgers- pak of militaire tenue. Die de poefen niet hoorden van 't front; die de jam merklachten niet hoorden der gekwet sten, de vloeken der strijders; die niet zagen de obusputten ln den grond, de kwetsuren der aarde; die niet aanschouw den de puinen onzer dorpen en steden; die meedeelden van de brokken, die mo lm vandaag niet meespreken. Zif die binst het gedrang lusteloos van ver op den dijk stonden te kijken naar hun broeders die zwommen of spartelden om boven te blijven, mogen heden zwijgen, dat is hun recht. Lees niet verder, jonge lezer, uw ze nuwen zijn er niet tegen bestand, gij zijt niet ernstig genoeg om aan zulke dingen uw aandacht te wijden, uw hersens zijn nog te zacht, uw hert te week voor oor logsgeweld. Nu kunt gij ook zeggen lijk die madam die verleden jaar een oorlogs film zag in den cinema; Gaat die oor log nooit gedaan zijn? O! die is ge daan, jonge lezer, die is lang voorbij, kom eens zien: mijn boudrier dient als scheer- riem, en mijn bloempot. helm (omgekeerd) als We gaan weer naar 't front met ons gedacht, 't is gemakkelijker dan met de voeten. Toen ter tijde gingen we gela den 's avonds laat, voetje voor voetje, langs de passerellen, en na 15 km., zoo b. v. van Alveringem naar Diksmuide, kwamen we uitgeput, doodmoe en tende, in een streek waar geen hotels of restau rants meer open waren. De kommandant zei: "Halt!» Een soldaat loech: «Er is geen buffet in de statie.In een onder stand, namen we onze intrek. Men had beter voor opschrift gezet voor zulk een affaire: «Stal zonder waarborg.». Op «enige meters van 't spook der dood, binst drie, vier dagen een leven leiden dat niet veel beter was dan de begraving van een levende en niet veel schooner dan de dood zelf. Voor de begrafeniskos ten hoeft gij den dood niet te ontzien. Als ge sneuvelt, ge wordt begraven gratis voor niets, en met muziek als er velen zijn. Daar kon men geen demibestellen, daar moest men in de rook verblijven en in de verpeste lucht, enkel uitkomende voor dringende lichamelijke noodwendig heden... en nog. Dat is uw logeerkamer, piot, voor drie nachten; op den vloer liggen, hier en daar cigarettentuiten en een fond van een gamel van over drie weken. Santé! Nu en dan trekt gij op wacht, op voorpost met den blooten he mel boven u, of een stuk tóle ondulée en dan zijt gij a, l'abri de la fusée éclai rante. Wordt gij gekwetst, dan verandert gij in een kostelijk voorwerp, alle zorgen worden aan u besteed, ze zullen u in de watte draaien en de pansementen, lijk een pakje emballeeren, lijk een coli naai den arrière dragen, er mankeert oprecht maar een dingen, een etiketje: «Fragile, Breekbaar. De dokten- maakt er zijn werk van, hij heeft hier geen belang erbij de ziekte beter te verzorgen en te onderhouden dan den zieke. En ik zit hier in mijn abri. De hoog student treurt: is het daarom dat ik het Romeinsch recht bestudeerde om hier terecht te komen. Het Romeinsch recht moet gij niet kennen om korporaal te zijn. dat komt niet te pas in 't Belgisch Leger, ge wordt ingelijfd, als ge maar geen breuk hebt ln uw buik, 't is vol doende. A Vijftien jaar later in November 1933 las de brankardier zijn proza voor een zijner oud-kameraden. Hebt gij 't onthouden, dien schrik- kelijken nacht van 't bombardement? Ja, en 'k weet nog dat ik dien nacht een solo-slim, speelde, was het antwoord. A En nu gaat men weer naar de Mino- terie naar den Boyau de la Mort», enz. Daar verkoopen ze een brochuurtje Gids om het Slagveld te bezichtigen en den Oorlog te verstaan.(2 fr.) Wij moeten den oorlog niet verstaan, wij zullen hem nooit verstaan. Toen wij met twee voeten tot over de knoezels er midden in; stonden, wisten wij naa, piet wat oorlog was. Het waren bevelenen tegen-bevelen, vooruit, achteruit en de wijss te leuze werd de onze: On ne cher- che pas a comprendre En vijftien jaar later kunt ge alles verstaan in een bro- chuartje voor 2 fr. A. B. door volksvertegenw. Robert D. De Man. Dinsdagnamiddag werd er in de Kamer gestemd over tiet besluit van het debat over de ouderdomspensioenen uitgelokt door een socialistische interpellatie. De socialisten hadden natuurlijkerwijze een dagorde ingediend, waarbij er wan trouwen werd geuit tegenover den heer Minister van Sociale Voorzorg. Werd de socialistische dagorde gestemd dan zou natuurlijk de heer Carton de Wiart heb ben moeten ontslag nemen en met hem zou heel de regeering er zijn vandoor ge gaan. De Christelijk Democratische Kamer- groep, die nochtans heel wat kritiek heeft geuit tegen de bestaande pensioenwetge ving na de besluitwetten van Mei jl„ heb ben de eenvoudige dagorde van vertrou wen in de regeering gestemd. De socialisten hebben natuurlijk nog eens gemeend dat ze ons daarom als kluchtspelers moesten uitmaken. Denken die heeren dan werkelijk dat we niet meer zelfstandigheidsgevoel heb ben dan dat; meenen ze werkelijk dat we hun schoothondjes willen zijn en dat we op een teeken van hen, het land over hoop willen zetten en een toestand tot stand brengen waarvan zij alleen en mis schien vooral kommunisten en dinasos zouden van proflteeren. Namens heel ds groep heeft de voor zitter M. Marck een verklaring afgelegd. Wij vatten die verklaring in twee woor den samen: Het was nu het oogenblik niet om de Regeering rekenschap te vragen over haar politiek ingevolgde de bijzondere machten gevoerd. Over enkele dagen begint de zit tijd van het parlement en als eerste punt aan de dagorde staat er de bespreking van het verslag der Regeering over het ge bruik der volmacht. Daar, in die bespre king kwam dit debat van pas. Ten an dere sedert verschillende weken hebben wij gedurig aan besprekingen gehad met den Eersten Minister en met den bevoeg den Minister over de verbeteringen die aan de wet kunnen gebracht worden voor de onbemiddelde oudjes en voor de sa menwonenden. Wat we aanstonds konden bekomen, dUS ronder dat daarom de wet door de Kamer moest worden veranderd, wat na tuurlijk tijd vergt, hebben we bekomen. Een omzendbrief is naar de bereepskom- missies voor ouderdomspensioenen gezon den en over korten tijd zullen de kontro- leurs der belastingen er van in kennis worden gestéld. Voor wat nu nog de wijzigingen aan gaat die aan de wet moeten gebeuren, zullen we de verklaringen der Regeering afwachten. Geven die verklaringen geen voldoening inzake zekeïe wijzigingen die wij verlangen aan de wet. dan zal de groep van zijn recht gebi'c-ik maken om zelf een wetsvoorstel neer (:e leggen waar in de noodige verbeteringen worden voor zien. We zouden echter veel liever zien dat de Regeering de toestand zoo klaar wilde inzien, dat ze begrijpen kan, dat het haar plicht is, de noodige verbeteringen aan de besluit-wetten op de ouderdoms pensioenen aan te brengen en voor te stellen. In verband met heel deze kwestie wordt ook nogeens de kwestie van de wijzigin gen in de Regeering te berde gebracht. We willen geen profeet spelen, doch we meenen te weten dat in sommige middens de zaken als volgt worden voorspeld. Over korten tijd zou Minister Poullet ontslag nemen. Minister Poullet zou in Binnen - landsche Zaken worden, vervangen door M. Carton de Wiart. De Dienst van So ciale Voorzorg zou nog dq kwesties van de werkloosheid bijkrijgéiy'en dit depar tement zou onder het beheer komen van Minister van Isacker, did dus Minister zou worden van Sociale Voorzorg. Het de partement van Nijverheid:'en Arbeid zou dan worden toevertrouwd aan de heer Van Cauweiaert, Minister van State. We spelen geen profeet en beweren ook niet dat het niet anders meer kan. We geven alleen de inlichtingen die we zoo wat als parlementair journalist hebben samengelezen. Eet gerucht dat sedert korte dagen de tonde deed in de loopgrachten,kreeg in den morgen van die memorabelen dag zijn bevestiging. Ais de radiogolven door den Hither, verspreidde zich het niet te gelooven nieuws over het front: Om 11 uur is het wapenstilstand! Ongelooflijk! Vier jaren waren reeds voorbijgekropen in hun eindelooze troosteloosheid. Vijf maal reeds hadden wij de boomen hun bladeren zien verliezen, en vier maal de botten zien openbloeien in stille verach ting voor wat rondom hen gebeurde. Vqische geruchten over offensief, vredes onderhandelingen, doorbraak, hadden vier lange jaren nu en dan komen opdagen, om dan even zooveel malen nieuwe te leurstelling en ontmoediging onder cle frontsoldaten te brengen. Fatalist waren er veel géworden bij dat lichamelijke- en geestelijke kracht- siopende leven. De innerlijke overtuiging dat het oorlogvoerende soldaatspelen een stiel geworden was, brachten er sommige toe zich noodeloos aan het vijandelijk teschut bloot te stellen. De licht ge kwetste makker die voor enkele maan den deze hel kon verlaten werd door zijn makkers benijd... En het ging nu toch wapenstilstand worden? De uren kropen voorbij, lange uren, zooals er al zoo ellendig veel voorbij ge kropen waren, gedurende die weken, Maanden, jaren dat er van het weste lijk front geen nieuwswas. Maar nu toch vooral voorzichtig zijn om op die laatste stonden niet meer getroffen te korden. Elf uur min vijf. Een batterij licht Beschut, enkele kilometers achter ons, "oud het nog noodzakelijk een salvo te 'ossen naar de Fritjenalsof die ka nonniers ginder met spijt hun stiel stil 'egden. En 't werd elf uur. Als paddestoelen da een zomersche regendag rezen de sol daten, uit de vóór enkele dagen, in die baast gedolven loopgrachten. En kinder lijk blij stonden we daar, zooals we dan Moeten gestaan hebben in lang vervlo gen jaren, toen St Niklaas het gedroom de speelgoed gebracht had. Is het toch waar dat die in 't grijsge- kleede soldaten, daar op hohderd me- tets vóór ons, niet meer zullen schieten? Dat we allen terug mensc'h geworden zijnJ.Dat we niet meer verplicht zijn op die andere mensche--kin deren fe vuren, enkel en alleen omdat zij Duitschers en k'ij Belgen zijn? Het menschdom was tot bezinning ge komen. Gedaan het sukkelen in de slijk- trachten en het hokken in holen van Bewapend beton of van enkele staken en boomtakken. Gedaan, de vijftien uur tenge nachtwachten in de eerste linies bij 10 en 15 graden vorst. Geen be vrezen brood en geen bevrozen koffie meer. Geen B&saanvallen en geen moedontncmeniie beschietingen meer. Ook geen raids 'sasEaBaBasffiBsssaassBsgEBSBSffi meer op de vijandelijke posten om een paar krijgsgevangenen machtig te wor den. Zelfs geen brandewijn meer, met kwistige hand uitgedeeld vóór den aan- I val. Terug naar het menschenleven met nieuwe hoop op de toekomst. Met het smachtend verlangen naar huis, en de stille hoop op de stichting van een eigen i huiselijken haard. 11 NOVEMBER 1933. Nog altijd wat vereering voor dezen i die Iian leven lieten, maar voor diegene die het mochten behouden weinig of f niets. Het uithoudingsvermogen der ver- bondene soldaten heeft het toegelaten dat iedereen naar zijn haardstede kon uerugkeeren. Heeft toegelaten dat aan de I geteisierden de Staatsgelden in ruime mate werden toebedeeld, óm hun eigen- csmmea herop te bouwen, en toch zien ze lijdzaam toe, ja beamen het ten volle, dat er b. v. tien procent afgehouden wordt \«an het zeer karig pensioentje, toegekend j aan de oud-strijders, dragers van front strepen. Wat is er overgebleven van die begees terende ontvangsten der oorlogstroepen in de groote steden? Slechts vijftien jaar is het geleden, en onze grootste anti-militaristen, van vóór korten tijd, zien we voorstaanders wor- den van verweerkorpsen om op hun bloed'- e igen rasgenooten te kloppen. Slechts vijftien jaar. En de meesters i ram den dag in zekere landen zijn bezig isunne jeugd in enggeestige zin op te lei- j den, waar de afgod Staatenkel van I te! iswaar hun ras als een supermensch voorgespiegeld wordt. Slechts vijftien jaar. En de hyena's der ooriogsmateriaalfab. eken maken zich -van zekere dagbladen meester om de openbare meening voor hun plannen te winnen.' Alle mogelijke incidentjes wor- I den uitgebaat, om stilweg liet lezend pu- bliek door hun bril te doen kijken, waar er niet anders te zien is dan z. g. ge krenkte vaderlandsliefde, maar waar»de oodergrondsche beweegredens niet anders zijn dan matelooze geldzucht. Om hun boeltje te doen draaien, zouden zij zelfs de bestrijding der werkloosheid er bij sleuren. Alsof de werkloosheid voor geen groot deel de bloedige oorlog voor oor zaak beeft! Slechts vijftien Jaar. En een ekonomi- sche en een ontwapeningsconferentie zijn een onmogelijk iets gebleken. Omdat er liefdeloosheid heerscht. Liefdeloosheid onder de medeburgers en landgenooten. Liefdeloosheid onder de volkeren. Omdat de stem des Pausen in de woestijn klinkt. Maar zouden wij, met onze 300 millioen kristenen over de wereld verspreid, dat zaakje niet kunnen opknappen zoo we eens werkelijk wilden? 11 November. Zoete herinnering, bittere teleurstelling, sombere toekomst! EEN UIT LOOPGRACHTEN. Zaterdag 11 November, elfde dag der eifde maand, te elf uur, 15» verja ag van den Wapenstilstand, zal er in de Krypte van den IJzertoren een plech- Dootienherdenking plaats hebben. Onder het luiden der klok Nele zal de 2. E. H, Pastoor van Kaaskerke aldaar de absouten zingen voor al de IJzer- Jtoden op het graf van de 7 Viaainsche symbolische IJzerhelaen in de Krypte '^graven, daarna bijzondere orgelmuziek, waarna Prof. Daels, Voorzitter van het der Ijzerbedevaart, eene herdenkingsrede zal houden. Alle Vlamingen die dezen dag naar Dikscmuicie kunnen reizen,, zullen deze, Arende plechtigheid willen bijwonen, nasar vooral deze uit de Wést-Vlaamsche s'teek zullen er talrijk aanwezig zijn,. Zooals men weet is op 11 November, alle teren de Krypte gansch den dag kosteloos toegankelijk voor het publiek. Wij hebben hier in ons blad al zeer dikwijls over die kwestie van de tewerk stelling der werkloozen gehandeld. In ons arrondisement zijn er helaas heel wat moeilijkheden rondom die kwes tie ontstaan die zeker hadden kunnen vermeden worden met wat goeden wil en wat minder pretentieuze onwetend heid aan den dag te brengen. Maar daarover zullen we het nu niet verder meer hebben. We willen dé aandacht der Gemeente besturen vestigen, en ook van de arbei ders, op den rondzendbrief van 23 Ok tober 1933 die Minister Poullet heeft ge zonden aan de Gouverneurs der Provin cie met bede ze mee te deelen aan de Arrondissemen tskommissarissen We zullen hier héél den rondzendbrief niet laten verschijnen. we onuci lijnen alleen dien passus, die een einde zal stellen aan veel moeilijkheden in ons arrondissement en waarop we dan ook de bijzondere aandacht vestigen van den Heer Arrondissementskommlssaris en de Gemeentebes turen. We lezen in alinea 4 van den zend brief van Minister Pouliet: Luïdens het Koninklijk Besluit van 31 Mei 1933 wordt door de openbare be sturen, aan de werkloozen die zij te werk stellen, een toeslag van tea hoogste 10 der toelage betaald. Alhoewel deze toeslag aan de werkloo zen tot een gering bedrag kan verminderd worden, blijft hij door deze besturen even wel een verplichting, waaraan zij zich niet kunnen onttrekken op gevaar af dat de werkloozen weigeren aan de opeiscking te beantwoorden. Dat is dus klaar en ondubbelzinnig, ditmaal De gemeenten writv verplicht een k,Jnei? ise deno^tn dat daardoor vele mi- zeries zullen verdwijnen en dat de Heer Clinckemaille thans ook dit Vlaamsch zal willen doen verstaan aan de Gemeente besturen die onder zijn voogdij staan. De Federatie der Katholieke Kringen hebben kongres gehouden te Dinant en de bijzonderste brok aan de dagorde was de hervorming van den Staat. Daar zijn heel wat redevoeringen uitgesproken, de ééns beter dan de andere. In ieder geval werden er daar bazuinstooten gegeven, die nu precies niet kwamen van de jon geren! Die bazuinstooten hebben in som mige lichtgeraakte ooren wat geschet terd en het zal zeker gebeuren dat er op sommige van die schetterende bazuin stooten een antwoord zal komen op het kongres dat Zaterdag en Zondag te Gent zal worden gehouden. We moeten echter nu eens en voor goed leeren: alles ERNSTIG, maar NIETS TRAGISCH op te nemen. We zijn Katholieken of we zijn het niet. Zijn we werkelijk bezield met den katholieken geestdan moeten we tot een gemeenschappelijke aktie kunnen ko men op politiek, al verschillen we ook op sommige bijkomende kwesties van mee ning. We stellen in ieder geval met genoegen vast dat Dinant een lang eind weegs zal samendoen met het Kongres van Gent. Meer willen wij daarover niet zeggen voor vandaag. De wagen is aan 't rollen er komen nieuwe tijden ook op politiek gebied. De tijd van handelen is gekomen en het verstandigste woord op het kon gres van Dinant gesproken is dat van Oud-Minister Crokaert die zegde: Het gaat meer dan den wil tot bande len, dan om een studievraagstuk. Heel juist, het gaat hier om to be or not to bezooals de Engelschman het zegt en wij Vlamingen vertalen dat: Alles of niets! III93aSBBHBBaaB8aBlgBBESCBBSS8£B£B3S3jEUBB&3SBB8B8SBSaSBB&ZX Een der meest succeshebbende reklaam- plakbrieven voor de kiezing van Zondag 12 November, en die in heel Duitschland tot in alle hoekjes rondverspreid is. Benevens de afbeelding van Voorzitter Hindenburg en Hitler luidt de tekst als volgt: «De Maarschalk en de korperaal werken met ons voor vrede en gelijk heid! 1533 £tSP#ONG£iV HANDEN iBsiBisasBSB^asasEMBBsassBHsa ZOO ONS BLAD U AANSTAAT in postzegels; of stort 2 frank op onze postcheckrekening Nr 15.570 van V. Sansen-VannestePoperin- ge, en ons blad zal U van nu tot Nieuwjaar per post tehuis besteld worden. Wanneer moeten ze bemest worden? Ze worden het best bemest vóór den Winter, omdat het voedsel dan opneem baar gemaakt wordt en de planten het kunnen benutten vanaf ze hun groei hervatten. Waar moeten ze bemest worden? Ze moeten bemest worden op de plaats waar de zuigwortels zich bevinden, dit is op kruinbreedte met een bijkomst van ongeveer 2 meter. Hoe moeten we te werk gaan in de weide? Met een ploeg of spade neemt men de graszoden weg, en we maken rondom den boom een voor, op voorgenoemden af stand van 50 x 30 cm., en men brengt per boom 1 kgr. ijzerslakken. Gedurende den Winter laat men de voor open om gemakkelijker den grond te verluchten en het water af te voeren. In Februari voegt men nog kgr. zwavelzuur pot- asch, kgr. sodanitraat bij en bij voor keur een halve kilo gedroogde kieken- of duivendrek. Men dekt aanstonds toe en na enkele dagen dient men een vloeibe- mesting toe, één emmer per loopende meter. Alina VAN DAMME, Kandidate-La ndbouwhuishoudkundige Regentes, H. Familie, Tielt. EE3SSS3BBEEBBBBEBBBHSBEBSBB3 Vier dooden, verscheidene gewonden. Nabij Cairo, deed een dolle buffel een aanval op een personentrein; vier wagons werden uit de sporen gestooten en kan telden om. Vier vrouwen werden op slag gedood, wijl verscheidene reizigers verwondingen opliepen. 80.000 Boeren uitgemoord door de Kommunisten. In Noord-Tchechuan werden reeds meer dan 80.000 boeren uitgemoord door de Kommunisten. Wanneer dezen een dorp bemeesteren, dan dooden zij onniee- doogend allen die eenig bezit hebben, ver deden de goederen onder elkaar, lijven de jongens ia bij de Kommunistische wach ten, de mannen bij het leger en de vrou wen bij kook- en waschafdeeling. Op Allerheiligen 1.1. is de wereldberoem de geleerde en rasechte Vlaming, na een lange en pijnlijke ziekte, overleden te Brugge, zijn geboortestad. Het is me op gevallen dat veel dagbladen dat overlijden slechts in enkele regels hebben vermeld, enkele regels voor een prof. Van Hoon acker! Ware de afgestorvene een Duit- scher, of Franschman of Engelschman ge weest. al de bladen zouden hem bij zijn overlijden uitbundig artikelen gewijd heb ben, zijn afsterven ware een nationale rouw geweest, maar Van Hoonacker was een Vlaming en een priester en daarom blijft hij voor de groote dagbladen liever vergeten. Voor onze katholieke Vlaamsche pers van West-Vlaanderen is het des te meer plicht enkele woorden, al te weinig, he laas, maar plaatsgebrek eischt het zoo, aan den zoo hoog geroemden afgestorvene te wijden, ook wel om aan ons Vlaamsche volk te toonen welke groote zonen het he den ten dage nog heeft voortgebracht, die het ook, helaas, veelal niet kent of niet genoeg. Albinus Van Hoonacker werd geboren 19 November 1857. Na schitterende humaniora-studiën in St Lodewijkscollege te Brugge eindigde hij er als laureaat in 1875. Na zijn semi narie is de uitmuntende student naar de Leuvensche hoogeschool gestuurd om er zijn studiën in Godgeleerdheid te voltrek ken; 20 Juli 1886. na buitengewoon schit terende verdediging, werd hij aldaar tot Doctor en Meester in de Godheid uitge roepen. Een nieuwen glans gevest aan Brug ge's gloriestralenlijk gedicht werd in St Lodewijkscollege bij de plechtige ont vangst van den nieuwen Doctor. Na enkele maanden onderpastoor zijn te Kortrijk, keerde de jonge geleerde naar Leuven terug, waar voor gced zijn werk zou beginnen, 't Was de tijd waar de.ra tionalisten en andere ongeloovigen in de studie van den Bijbel het middel meen den gevonden te hebben om de Kerk en den katholieken godsdienst te niet te doen. - - "Vccnx X3" ©o nar» tra i*. ia ex on or•nLnr^^or',' studie van het Hebreeuwsch en andere Semitische talen, legde zich van zijnen kant op de Bijbelstudie toe, met dien scherpen kritischen zin en die stale wils kracht, die hem immer kenmerkten. Weldra, op vraag der Leuvensche over heid, trad hij in het strijdperk, waar zijn buitengewone begaafdheid zoo wonder in uitscheen, dat men niet aarzelde ie Leu ven eenen nieuwen leergang in te richten en aan priester Van Hoonacker toe te vertrouwen: de kritische geschiedenis van het Oud-Testament. Het terrein was in de katholieke mid dens alsdan om zeggens heel nieuw en de Brugsche jonge leeraar zou de baan breker zijn in den vollen zin van 't woord. Bij de hulde hem gebracht in 1928 mocht zijn lievelingsleerling, Dr Poels, met volle recht zeggen: «Van wat zij danken aan de baanbrekers van nieuwe wetenschap pen geven zij, die later komen, zich nooit genoeg rekenschap. Welk reuzenwerk gij, Van Hoonacker, in de moderns weten schappelijke wereld hefct gewrocht, weten eigenlijk zij. die tot uw thans'oude garde behooren en thans zelf reeds zijn ver grijsd. Zijnen leerstoel, waarbij men intusschen nog verscheidene leergangen had gevoegd, als Hebreeuwse!» en Assyrieensche talen eenerzijds en Moraal philosophie ander zijds, bekleedde de professor van 1889 tot 1927. Een honderdtal werken en artike len verschenen van zijn hand. Onmoge lijk natuurlijk hier daarover diep op in te gaan. Stap op stap wederlegde hij de stellingen der rationalistische tegenstre vers, de nietigheid hunner bewijzen aan- toonend, en bouwde dan verders positief de katholieke kritiek van het Oud Tes tament op. Indien Leuven, op dit oogen blik over heel de wereld als een cultuur haard van Oud-Testamentische weten schap wordt geroemd, dankt de hooge school van Leuven, dankt heel de Katho lieke Kerk zulks aan Van Hoonacker, zoo hoog geleerd als diep eenvoudig, die als hoogleeraar in de Bijbelcritiek in den vol len zin van 't woord een self made man was. Niet waar, Vlamingen, wij moeten onze grooten beter leeren kennen en wij hebben recht fier te zijn dat de wereldberoemde Van Hoonacker een der onzen, is, die zijn Vlaanderen, zijn Brugge, immer zoo in nig lief had en naar waar hij dan ook terugkwam toen zijn gezondheidstoestand hem tot het nederleggen van zijn leeraars ambt dwong? Aan de Vlaamsche gemeenschap schonk hij onder meer zijn boek over Moraal philosophie en, als zijn «Zwanenzang», zijn heerlijk en lijvig boekdeel in 't Vlaamsch, de profeet Isaïas, pas over en kele maanden verschenen. Zijn afsterven is een zware slag voor de Bijbelwetenschap en voor Vlaanderen: wij, Vlamingen, zullen het als een plicht aanzien te bidden voor de zielerust van dat roemrijk kind van Brugge. A. P. IBSSBBBSBBaBBBBSBBBBBBBEiBBBB Aan onze Gevallen Jongens! 1914-1918 A. V.V.K V! VLAANDEREN treurt en zucht en weent Denkt aan omgewoelde velden, Die bewaren dor gebeent En het bloed van IJzerheiden! VLAANDEREN ziet dien doodenstoet! Weent om weggemaaide bloemen, Die men nimmermeer ontmoet, Enkel nog hoort men ze roemen! VLAANDEREN zingt vandaag 'n bté! NELE rouwt op d'IJzertcren «God! Bewaar den wereldvreê! OORLOG WORDE NOOIT HERBOREN Hoilebeke, II Nov. 1933. GEO. «BSSSSBEBBBKBaiSSXIISaeiiaZBSBS Zaterdag werd te Dinant de 60e zittijd geopend van het Verbond der Katholieke Vereenigingen en Kringen. Uit alle dee len van het land waren de afgevaardig den naar het lieve Maasstadje opgeko men, waar om 3 uur 's namiddags de vergadering geopend Werd in de zaal Pa tria Deze zittijd stond heelemaal in het teeken van den nieuwen tijd met zijne nieuwe en dringende behoeften, en had op zijn program het groote vraagstuk geplaatst: DE HERVORMING VAN DEN STAAT. Het is eene eer voor de Katholieke Partij dat zij het initiatief van deze her vorming heeft genomen, en aldus de ver zuchtingen der openbare meening voor uitgaat, want, gansch de openbare mee ning is overtuigd dat de Staatsinrichting op den huidigen voet niet kan, noch mag blijven bestaan. Het vraagstuk der her vorming van den Staat is gesteld en moet opgelost worden. In de Katholieke Partij is de algemeene en geestdriftige belangstelling voor de hervorming opgewekt. Geen wonder dan ook dat de deelnemers dees jaar aan den 60" zittijd te Dinant bijzonder talrijk waren en dat de gezagvoerendste leiders van onze partij en van de regeering er aan gehouden hebben er het woord te voeren, zooals de Eerste Minister Graaf de BrocjuevilleStaatsminister Segers; de Ministers M.M. Jaspar en Carton de Wiart; Senator Paul Crokaert, gewezen minister en andere voormannen van onze groots Katholieke Partij. De voorzitter van dè Katholieke Fede ratie van het arrondissement Dinant, baron d'Huart, ondervoorzitter van den Senaat, en de voorzitter van den Patria, kring van dezelfde stad, M. Le Boulenge, heetten de kongresleden van harte wel kom namens hunne gewestelijke en plaatselijke organisaties, waarop de voor zitter van het Verbond. Staatsminister Segers. met enkele woorden bedankte en den 60" zittijd geopend verklaarde. REDE VAN STAATSMINISTER SEGERS Na de woorden van welkom, nam de Heer Segers, Staatsminister en Voorzitter van het Congres, het woord om te han delen over de Hervorming van den Staat, het belangrijkste punt op het programma van dezen zittijd. Na enkele woorden toelichting over het vraagstuk dat thans in alle landen wordt gesteld, haalde de ervaren Staatsman aan, dat, in het verleden, fouten werden begaan bij de achtereenvolgende herzie ningen der Grondwet en dat, wanneer men de poorten wijd openzette voor de demokratie, geen voldoende barreelen werden opgesteld tegen de demagogie. Men verwaarloosde de grondvesting van de samenleving en van den Staat: de familie. De essentieele notie van het algetaeen welzijn ging spoedig vernietigd Word-, n LbULH UC i-tij7 D klassen en zelfs van taalpartikularism. Men vermoedde niet dat het Parlement een organisme ging worden om de Schat kist te plunderen en het ging worden tot «uitdeeler van gunsten en subsidiën Er werd niet voorzien dat men op licht zinnige wijze wetten ging maken, aange vuld met talrijke amendementen die er de beteekenis van wijzigen. Gok niet dat de uitvoerende macht onder de voogdij van het Parlement zou worden gesteld. Zelfde gevolgen had men voor de Pro vinces en Gemeenten. Kortom, men besefte niet dat de na tuurlijke uitoefening der machten ging ontredderd worden, dat het evenwicht der instellingen ging verbroken worden, dat het partikularism ging zegevieren over het algemeen belang, dat de mis bruiken van het getal de aktie van de regeering gingen verlammen, dat de wet ten doorslecht gingen gemaakt worden, en dat, volgens het woord van Pius XI, de Staat het gedwee instrument ging worden, van al de driften en van al de ambities van het belang WELKE HERVORMINGEN ZIJN ER NOODIG? Spreker wijst erop dat vele hervormin gen moodig zijn, fïiaar het daar onmoge lijk is tot een volledig onderzoek over te gaan. Die taak is deze van een bij zondere kommissie van het Verbond. Zij bestudeert gansch het Staatsgebouw: Aan de spits staat de Koning, onaan tastbaar, als het kostbaarste pand van gezag, macht en zedelijke grootheid der Natie. Rondom den grondwettelijken Vorst, wiens zeer beperkte voorrechten streng geëerbiedigd moeten blijven, bestudeert de kommissie de wetgevende macht, wel ke moet verbeterd worden; de uitvoeren de macht, welke sterker moet worden; de rechterlijke macht welke onafhankelijker moet worden, met het recht de toepassing te weigeren van de wetten, die in strijd zijn met de Grondwet. En nevens deze hoogere machten ko men deze van de ondergeschikte bestu ren: provincies en gemeenten. Hier rijst het drievoudig vraagstuk van de zelf standigheid, de bevoegdheid en de kon- trool. De financieele onafhankelijkheid kan slechts met een hooger kontrooi gepaard gaan, alleen bij machte de bloedvloeiing der uitgaven te stremmen. HERVORMING IN HET PARLEMENT. In het Parlement moeten ook hervor mingen gebracht worden. Paal en perk moet gesteld worden aan het misbruik van vragen en interpellaties, en het stelsel der afdeelingen moet gewijzigd. De wetsvoorstellen moeten beter inge studeerd vooraleer zij voor het Parlement worden gebracht. De voorzitters der ver gaderingen moet meer rechten toegezegd worden. Het onderzoek der budgetten moet door een beperkt getal bevoegda mandatarissen der partijen gedaan wor den. Kortom, minder zittijd voor beter werk. Het aantal der Volksvertegenwoordigers en Senators zou best verlaagd worden. Het nieuw Parlement zou ten deeia moeten bestaan uit gekozenen der poli tieke partijen, ten deele uit gekozenen der groote nationale groepementen van openbaar belang, ten deele uit gecoöp teerde leden. Aan de Familie zou een waardiger en grooter plaats voorbehouden worden. Het nieuw Parlement zou sterk genoeg moeten samengesteld zijn om het heefd te bieden aan den klassenstrijd. Het moet kunnen beslissen tot de her vorming van het korporatief regiem door de vrijwaring van de syndikaten van den politieken invloed, en door de herinrich ting van de syndikaten met de verplichts groepeering van patroons en arbeiders in ambachtsgroepementen of korporaties wel ke in den Staat zouden ingelijfd worden met wel bepaalde rechten en plichten, zoo dat deze korporaties in nieuwe samen werking en verstandhouding alle vraag stukken zouden regelen welke de korpora- tie aanbelangen. Deze hervorming zou kunnen volledige! worden door het referendum waarvan het initiatief zou gelaten worden aan den Koning. Het nieuw stelsel most in samenwer king, verstandhouding en solidariteit streven naar het algemeen welzijn, naar het wijs beheer der openbare diensten, naar het welzijn der gemeenschap. Het Vaderland boven de partijen; Het bestuur van de bevoegdsten en van de besten; De zedelijke waarden op het voor plan van de activiteit van den Staat; De eenheid van doel en van aktie in het be stuur; De wetten voor het algemeene wel zijn en niet meer voor de kliekbelangen; Het gezag en de verantwoordelijkheid der regeerders; De solidariteit en de tucht onder de burgers; De geestelijke krachten der Natie ten dienste van wat een onzer jongeren heette de zedelijke en de kul- tureele verheffing van de massa en de v. betering van haar stoffelijk welzijn Dit zijn de hoofdfaktors, op dewelke de hervorming moet berusten, welke het land een sterk regiem zal verleenen, met het bestuur ran de élite, welke ook de her komst der bestuurders weze, doch een bestuur Onafhankelijk genoeg om het land ta behoeden tegen de duistere krachten der naamloosheid of der geldmandarijnen; Krachtdadig genoeg om den vloed der ongerechtvaardigde uitgaven te stremmen en h'êt iShd te redden va-n den ondergang Rechtvaardig en vooruitziende genoeg om de staatsgelden derwijze aan te wen den, dat zij het maximum doelmatigheid verleenen; Beslist genoeg om den klassenhaat tot zwijgen te brengen en de vijanden van het Vaderland onschadelijk te maken. De redevoering van Heer Segers werd herhaaldelijk onderbroken door toejui chingen en op het slot met een machtige ovatie begroet. ADRES AAN DEN H. VADER Lezing werd dan gegeven van het adres aan den H. Vader, waarin ondermeer wordt gezegd: Het Verbond der Katholieke Vereeni gingen en Kringen is er zich van bewust, van deze trouw aan de Kerk en aan de onderrichtingen van den H. Vader blijk te hebben gegeven, met deze laatste maanden zijne pogingen te hebben aan gewend tot een zaak, welke ons zoo nauw ter harte ligt: de innjge eendracht der Katholieke krachten, welke in ons land zoo levendig zijn gebleven. De Katholieke Unie, het organism dat al de groepen van onze groote Katholieks PaTtij vereenigt, werd nieuwe levens kracht verleend. Het Verbond der Katholieke Vereeni gingen en Kringen zal, zooals in het ver leden, volharden in de verdediging der idealen, welke het zich zelf meer bijzon derlijk heeft gesteld: de vrijwaring der belangen van de Kerk en van de Vrijs School, de uitbreiding der wetgeving op alle gebied, met de bestendige bekom mernis, het algemeen belang steeds boven de bijzondere belangen te stellen, en zoo veel mogelijk onze wetten en het bestuur van den Staat met de princiepen van het goddelijk recht te doordringen. Om waarlijk nuttig werk te verrich ten zal het Verbond voor alles zorg dra gen, de onderrichtingen te overwegen, welke het Uwe Heiligheid behaagd heeft, de Staten in zijne gedenkwaardige en cycliek Quadragesimo Anno voor te houden. Gaat het om de hervorming der zeden, zonder dewelke geen duurzaam redmid del voor de kwalen der samenleving mo gelijk is; gaa^ het om de rechtvaardig heid, welke de betrekkingen tusschen pa troons en arbeiders moet regelen; gaat het ten slotte om eene formule voor den Staat, welke beter bij onzen tijd past; wie dan is de Gids, tot wien wij ons met meer vertrouwen zouden kunnen wenden dan tot den Stedehouder van Jezus-Christus? (Vervolg op 2ó blad). 3 Zaterdag namiddag, 4 November, werd te Antwerpen een Museum van Vlaam sche Letterkunde ingehuldigd, waar de herinneringen van Vlaamsche schriivexB bewaard zullen worden. Hier ziet men een zicht in de werkkamer van Em. Hiefc,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 1