In ons Land In Spanje Eindelijk is de dooi ingetreden PIJ li L bi i Ruwe Hu id van Handen en GeSacrf WERELDGEBEURTENISSEN FRANKRIJK De hevige koude j maakte voor dien nog talrijke slachtoffers DE OORLOG IN CHINA POLEN HONGARIE IN 'T VERRE OOSTEN PALESTINA VREESELIJKE ONTPLOFFING TE ALGER OFFICIEELS BERICHTEN DE HAVEN VAN DJIBOUTI TREKKINGEN LOTENLEENING 1938 PREMIELEENING 1932 VERWOESTE GEWESTEN 1923 Doo,4.7^0front. o». ApoZeü J Springende Lippen, Winferhanden en Winfervoetert HET IS NU DAT MEN DE WEILANDEN MOET BEMESTEN nisheid kunnen verwachten» REX1STISCH SENATOR SCHIELIJK OVERLEDEN TIJDENS SEN AA TSZÏTT1NG VAN WOENSDAG In de morgenzitting van den Senaae. Woensdag II., werd de kwestie der afhou ding van 10 op de frontstreeprente te •berde gebracht. Verschillende sprekers hadden hun genoegen uitgedrukt dat die 10 voor een verioopen termijn terug zou worden gegeven maar toekenden met een protest aan tegen het feit dat de Re geering die 10 opnieuw, zou afhouden op de frontstreeprente van af 1 Jan. 1939. De Minister van Financiën verklaarde hierop dat hij persoonlijk graag die 10 afhouding zou willen uitschakelen maar dat de financieele toestand zulks niet toe laat. Ilr Rhodius, Rexistisch Senator van Na men, nam dan het woord om protest aan te teekenen tegen deze afhouding, die hij onrechtvaardig en verachtelijk vond. Na dat hij dan de woorden had uitgesproken (i Ik neem niet aan... uitte hij plots een kreet en zeeg in zijn bank ineen. Onmlddelliik boden andere Senatoren den zieke hulp, een geneesheer welke zich bevond in de openbare tribunes, dijnde hem de beste zorgen toe. en Hr Rhaiwus werd buiten in een vergaderzaal gedragen, waar hij kort daarop den geest gaf, r.a geestelijke hulo ontvangen te hebben van Z. F. P. Rutten. Hr Rhodius was 59 jaar oud, gewezen oorlogsvrijwilliger en reserve-luitenant eere-voorzitter van de oorlogsvrijwilligers van de provincie Namen, en werd tot Rexistisch Senator verkozen in Mei 1936. Steeds was hij een hardnekkig verdediger van de oudstrijder,sbclangen. Dit overlijden bracht heel wat opschud ding in de Senaatszitting, die na een tij delijke scheming, dan ten teeken van rouw geheven werd tot in den namiddag. Het stoffelijk overschot van den Heer Rhodius werd naar Namen overgebracht. IN DE KAMER De verdediging tegen luchtgevaar. Door de Kamer werd op Vrijdag 23 De cember het wetsontwerp goedgekeurd be helzende de toekenning van een krediet ter verdediging van het land tegen lucht gevaar, dit met 117 stemmen tegen 10 en bij 1 onthouding. Het ontwerp van wet, tot dekking van de mobilisatiekosten, werd eveneens goed gekeurd met 97 stemmen tegen 14 en 7 onthoudingen. De verplichte verzekering tegen werkloosheid. Door de Kamer werd het wetsontwern betreffende de patrconsbijdrage voor de verplichte verzekering tegen werkloosheid, vastgesteld op 35 van de bijdragen voor gezinsvergoedingen, ook goedgekeurd, met 87 stemmen tegen 26 en bij 15 onthoudin gen. De gansche kwestie zal dan later be spreken worden. De Kamer is na de vergadering van 23 December in verlof gegaan, tot den 17 Ja nuari 1939. DE KWESTIE VAN BURGOS Naar een bericht uit Brussel van Dins dag 11. zouden de onderhandelingen tus- schen de Belgische Regeering en de Re geering van Nationaal Spanje te Burgos, eindelijk tot een akkoord geleid hebben. Wij wachten, dus de geëischte benoe ming af. EN DE REGEERING? Zoo een handelsvertegenwoordiger te Burgos sou worden benoemd blijft het toch nog een raadsel of de huidige regeering dan zal moeten aftreden of niet. Naar de besluiten van het Socialistisch Kongres zouflen in dit geval de Socialisti sche Ministers moeten aftreden, maar bij de Socialisten is de «patrm» r.u overle den en men weet dat deze wel de hard nekkigste tegenstander was op gebied van de Burgoskwestie. Mogelijks komt er nu een kentering bij de Socialisten. De eerstkomende dagen zullen ons hier over wel de beslissing brengen. KONGRES VAN ZEDEN ADEL TE ANTWERPEN De abonnementen geldig van 5 tot 15 dagen, werden niet verhoogd. De algemee- ne abonnementen voor handelsreizigers zullen dus ook ongewijzigd blijven. Voor het reisgoed wordt een verhoo ging van 10 voorzien. Diegene die goede klanten zijn van de Mij der Belgische Spoorwegen bii het ver zenden van hun goederen, en zich verbin den dit te blijven, zullen hun goederen aan de vorige prijzen kunnen voort-zenden, mits een overeenkomst te sluiten met de Mij van Belg. Spoorwegen. De ontvangst voor het trafiek moet evenwel minstens 5.009 fr. bedragen per trimester. Men vra- ge dus inlichtingen bij de bevoegde dien sten. NAKLANK DER GEMEENTE RAADSVERKIEZINGEN De eerste uitslagen van Heist worden behouden. Het Ministerie van Binnenlandrehs Za ken en Volksgezondheid, dat bestuurd wordt door den Socialistischen Minister Morlot, heeft de eerste uitslagen van de gemeen teraad.? verkiezin ge n g o ed ge keur d D? Biberalen behouden er dus de meer derheid, op een nippertje r.a. Een overlooper te Berchem. Te Berchem bij Antwerpen had de con centratielij een schitterende overwinning behaald, en had de volstrekte meerderheid bekomen met 13 zetels op de 25. Voor d-e verkiezing waren alle kandida ten en groepen der concentratie akkoord om bij een gebeurlijke meerderheid samen te werken. Een der gekozenen der Ooncentratielijst, de Hr Van Olmen, een kandidaat van het Ohristen Werkersverbond, zoi zich nu evenwel afgescheurd hebben van zijn me- deverkozenen en een akkoord hebben ge sloten met Socialisten, Liberalen en geko zenen der lijst Van Hombeeck. Dit overloopen heeft groots beroering teweeggebracht te Berchem, en niet het minff in het C-hristen Werkersverbond, dat den Hr Van Olmen uit de organisatie heeft gesloten. Laat ons hopen dat dsn Kr Van Olmen op zijn weinig ridderlijke beslissing zal te- rugkeeren. Te Antwerpen had Maandag Kongres van Zedenadel plaats. 11. het Hr Senator Dr A. Verbist, voorzitter van Zedenadel, opends liet kongres en verwel komde alle aanwezigen. Als eerste spreker trad dan op Z. E. H. Kan. Janssen, Hoogleeraar te Leuven, die handelde ever de verantwoordelijkheid der gemeenten in zake openbare zedelijk heid. Daarop volgde een algemeene bespre king. In den namiddag handelde den Hr Lod. Janssen, sekretaris van Zedenadel, over de zedenverwildering in onze gemeenten en gaf een uiteenzetting; van wat de gemeen ten kunnen en moeten doer tot bestrij ding der zedeloosheid. DE STUDIEDAGEN VAN DEN BOERENBOND Te Leuven werden van Maanda„ 11., 2' Kerstdag, tot Woensdag 11., de studiedagen van den Boerenbond gehouden. Deze stu diedagen, voor de 19" maal gehouden, wer den geopend onder een ruime belangstel ling. Op den eersten dag gaf de Hr Mullie een uiteenzetting over den Belgischen land- en tuinbouw in het kader der we- reldekonomie. Men weet dat de Hr Mullie voorzitter is van den Boerenbond. Deze studiedagen stonden gansch in het teeken van de bedrijfsteehniek en deze kwestie weid dan binst de verschillende dagen ook druk uiteengezet en onder alle punten getoetst en uiteengezet. De verlaging van den kostprijs werd ook druk besproken. DE WIJZIGINGEN OP DE SPOORWEGTARIEVEN Verleden week deelden wij reeds om vangrijk de verschillende tarieven verhoo gingen mede welke "dcor de Nat. Mij der Belgische Spoorwegen zouden worden toe gepast. Thans werd door deze Mij officieel be vestigd dat die nieuwe tarieven van kracht •worden met 1 Jan. 1939. Ter aanvulling dienen nog gezegd dat er niets wordt veranderd aangaande de ver minderingen die ofwel ten persoonlijken titel aan zekere reizigers, of aan groepen, of voor bijzondere treinen, verleend wor den. Z. E. KARDINAAL VAN ROEÏ EN DE JEUGD De leiders van het V'aamsch Verbond der Katholieke Scouts hebben op 26 en 27 December 11. hun tweede Wintermale ge houden te Meohelen. Een 309-tal Scoutsleiders woonden de vergaderingen bij. Op de slotvergadering was aanwezig Z. Exc. Kardinaal Van Rosy, Aartsbisschop te Mechelen, die een toespraak hield waar in hij zijn waardeering uitsprak voor de Scoutsbeweging en tevens zijn standpunt toelichtte inzake sommige moderne stre vingen tot etatisatie van de jeugd. Sommige vormen van staats jeugdwerk in het buitenland schijnen inderdaad sommigt jeugdleiders en personaliteiten hier te lande te beïnvloeden en te bekoren. De merkwaardige uiteenzetting van Zijn Eminentie, bij gelegenheid van het Scouts- congres, komt dan ook zoo gepast op tijd. Hierover verklaarde Z. Em. o. m.: Ziet wat er omgaat in andere landen, bijzonder in de dictatoriale Staten. De jeugd wordt in staatsorganisaties ingelijfd, gemilitariseerd, gedwongen arbeidsdienst te doen, enz. Dat alles gebeurt onder vorm van lichaams- uituur, van natuurleven, van burgerlijke opvoeding en zoo meer. Die methoden en betrachtingen dringen over al door, vinden soms ook hier bewonde raars. hebben bij velen aantrek. Welnu, diezelfde methoden vindt men min. of meer in de scoutsbeweging; zij voldoet in zekere ma^e asn die strevingen. Maar met dit tweevoudig overgroot ver schil: Ze is gesteund niet op staatsdwingelan- dij, maar op de vrijheid, en ze streeft niet naar de vernietiging maar naar de ont plooiing van de persoonlijkheid. Daarbij werkt ze niet buiten of tegen de katholie ke geloofs- en zedenleer, maar wordt er integendeel door bezield. Gezien dus die moderne geest, verdient de katholieke scouting aangemoedigd te worden. Moest er hier ooit een jeugdbe weging orwredrongen worden in den aard van de Hitlerjugend, dan zouden Wij ant woorden: dit hebben wij niet noodig, wij hebben onze scouts! ROND HET UITGEVEN VAN HET GULDEN BOEK Door een Volksvertegenwoordiger werd aan den Minister van Landsverdediging de vraag gesteld of het waa- is dat dit Mi nisterie lieden rondgestuurd heeft voor den verkoop van het Gulden Boek van den oorlog of van de Vuurkaartboek waarvoor 290 of 3C0 fr. gevraagd wordt. De Minister antwoordde hierop dat zijn departement geenerlei een Gulden Boek heeft uitgegeven en dat het ook zijn steun niet verleent voor dergelijke uitgaven. BIJ DE REXISTEN De Heer Lemay, een Fransch indus trieel, schoonvader van den Heer Leon Dfegrelle, heeft ontslag ingediend als be heerder van de naamlooze maatschappij, die de rexistische bladen uitgeeft en waar van hij tot vóór kort een der voornaam ste aandeelhouders was. AANBESTEDING VAN 87.500 GASMASKERS Da Minister vin Binnenlan -sche Zaken en Volksgezondheid zal op Maandag 9 Ja nuari, voor de Passieve Luchtbescherming, doen overgaan tot de aanbesteding van 87.500 gasmaskers en 49.000 wissel gasfü- terbussen. DE REGEERING DALADIER VOOR DE KJ MER De kwestie van vertrouwen drie maal gesteld. Bij de bespreking en de stemmingen over de verschillende financieele ontwerpen der Regeering heeft de Hr Daladier tot drie maal toe de kwestie van vertrouwen gesteld. De eerste maal werd. het vertrou wen slechts verleend met een meerderheid van zeven stemmen. De Fransche begrooting laat thans een c/verschot van 26 millioen en half voor 'n globaal inkomen van 66 milliard 154 millioen frank. LEENING IN NEDERLAND EN ZWITSERLAND De Fransche Regeering komt een lee- n-ing van 175 mil!io~n gulden,, af te sluiten met een Nederland,sch -Zwitsersche groep banken, namelijk de groep Mannheimer (Mendelssohn Co), aan c'e rentevoet van 4 en aan de uitgifteprijs van 95 De koepons zullen uitbetaalbaar zijn in die munt welk? de inschrijver verkiest. 100 Millioen gulden zal in Nederland ge plaatst woraen en 75 millioen in Zwitser land. Deze leening is bestemd tot terugbeta ling van verscheidene leerlingen der Fran sche spoorwegen welke in het buitenland werden geplaatst met den waarborg van den Staat en welke ongeveer drie en half milliard frank bedragen en uitgegeven waren aan een rentevoet van G Vs Een voordeelige bewerking dus voor de Fransche Regeering. MINISTER REYNAUD VERDEDIGT ZIJN BEGROOTING VOOR DEN SENAAT Woensdag 11. begon de Fransche Senaat de bespreking van de begrooting voor 193S, die enkele dagen te voren door de Kamer was goedgekeurd. De verslaggever, Hr Abel Gardey, stelde vast dat de Staat zichzelf most hervormen in alle politieke en, administratieve rade ren. De Staat kan geen Voorzienigheids- staat ii blijven. Het menschelijk risico, evenals het ondernemingsrisico moet blij ven. De Staat moet weer onafhankelijk worden van zekere groepen van personen of van kapitalen. Slechts het algemeen welzijn is van tel. Daarop nam de Hr Reynaud, Minister van Financiën, het woord. Hij betoogde dat de tering 'boven de nering werd ge- olaats omdat men heeft doen gelooven in een Staat van Voorzienigheid Frankrijk, verklaarde de Minister ver- 'er, verhoogt zijn schuld mst 18 milliard >?r jaar. In 1931 was de goudvoorraad 220 uiliiard, in November 1938 nog slechts ""9 milliard. Cm de kanitalen terug te doen '-eeren had men te kiezen tusschen twee vegen; de muntvrijiheid en de dwang. De Regeering heeft de eerste wg gekozen. Langdurig vervolgde de Minister nog zijn uiteenzetting in zelfden geest. Door ie Senaat, op bijna alle banken, werd hij geestdriftig toegejuicht. WORDEN DE VERDRAGEN VAN MILITAIREN BIJSTAND OPGEZEGD? Gedurende meer dan 20 jaar heeft Frankrijk een politiek gevoerd van ver dragen met wederzijdsche militaire bij stand, en sloot dergelijke akkoorden met Rusland, Tchecko-Slowakij-e, Polea, Ru- menië, Yougo-Slavië. De gebeurtenissen met Tchscko-Slowa- kije hebben Frankrijk evenwel de gevaar lijke zij-de van dergelijk? politiek doen in zien, met de onmogelijkheid werd er be- statigd op afdoende wijze Tchecko-Slo wakije te verdedigen tegen Duitschland. In ons naburig' land wint dan ook meer en meer de gedachte veld dat het Fran sche leger op de eerst? plaats noodig is om het eigen grondgebied te verdedigen en men de risico niet mag opnemen de Fran sche krachten te moeten verspillen in het Oosten. De verdragen van wederzijdschen bij stand gesloten met Ruffand en Polen zit ten de huidige Fransche buitenlandsche politiek in den weg, en er wordt dan ook verwacht dat binnen afzienfoaren tijd deze beide verdragen zullen opgezegd worden, dit te meer nog door het feit dat Polen en ook Rusland bij de laatste internationale spanning een weifelende houding hebben aangenomen. DE SPANNING MET ITALIË Italië zegde het F rans oh-Ttaliaa nsch Akkoord van 1935 op. In 1935 werd te Rome tusmhen de HH. Mussolini en Laval, toenirialig-e Fransche Eerste-Ministsr, een akkoord gesloten ter normaliseering der betrekkingen tusschen beide landen, en tot het regelen der twist punten die alsdan hestonden. Bij dit ak koord werd o. m. aan de Italianen te Tunis onaanzienlijlke voordeelen toegezegd, en schonk Frankrijk aan Italië enkele vier kante Km. "grondgebied gelegen tusschen Fransche en Italiaansche bezittingen. D:'t akkoord werd alsdan m?t vreugde begroet maar sedert werd het nog niet be krachtigd. Italië heeft nu langs een nota van Graff Ciano het gezegd akkoord van 1935 opge zegd. Vermoedeliik wil Italië dat Frankrijk thans onderhandelingen zal voeren op nieuwe grondslagen. DE FRANSCHE REGEERING ZET ZICH SCIIRAP Op Zaterdag 24 December kwamen de leden der Fransche Regeering bijeen in ministerraad. Hr Bonnet bracht eerst verslag uit over de pogingen, welke mislukten, tot het be komen van een wapenbestand op Kerst dag, in Spanje, en ten slotte werd de toe stand tegenover Italië besproken. Door Hr Bonnet werd het ontwerpen antwoord op de nota van Graaf Ciano voorgelegd, antwoord dat door d? raad goegekeurd werd. Dit antwoord werd niet bekend gemaakt en zou het slechts wor- den.nadat Graaf Ciano in het bezit ervan zou worden gesteld. Toch meent men dat de Fransche Re geering de opzegging van het akkoord van 1935 niet zal aanvaard hebben gezien er alsdan op gewezen werd dat met dit ak koord alle geschillen waren opgelost en geen opzegging kan aanvaarden waarbij den vroegeren toestand wordt hersteld. HEER DALADIER REIST NAAR TUNIS Op 2 en 3 Januari zal de Hr Daladier, aan 'boord- van een kruiser, vergezeld van drie andere kruisers, uit Toulon vertrek ken met bestemming van Ncord-Afrika en Korsika, waar hij de verdedigingswerken in oogenschouw gaat nemen. Hij zal een Japansche soldaten gekiekt vóór een Chineesch kanon dat de Japanners verover den te Wuhan. bezoek brengen o. m. aan Bastia, BIzerte, Tunis, Aleer, enz. Tegen 10 Januari zal de Fransche Eer ste Minister terug zijn in Frankrijk. Door de Italiaansche pers werd deze reis opgeschroefd als zijnde een uitdaging tegenover Italië. Zij vergeten echter dat de andere landen geen erg hebben gevon den in de herhaaldelijke verplaatsingen van Mussolini. Voor hen is alles toegela ten, voor e?n ander niets. FRANSCHE TROEPEN REIZEN AF NAAR SOMALILAND In de laatste dagen werden allerlei on rustwekkende berichten rondgestrooid om trent bewegingen van Italiaansche troepen langs het Fransch Somaliland. Door de Fransche Regeering werden al deze ge ruchten ten stelligste gelogenstraft. Waarheid is echter het feit dat twee Fran-che schepen, die vertrekken moesten t-e Marseille, hun vertrek met 48 uren moesten uitstellen om een inscheping van een bataljon Senegalessohe troepen toe te laten, die vertrokken. met bestemming van Fransch Somaliland. RUZIE BIJ DE SOCIALISTEN De Fransche Socialisten hebben Kon gres gehouden maar twee verschillende stroomingen kwamen er sterk tot uiting, de eene voorgehouden door den Hr Blum, en de andere door den Hr Fa ure, sekreta ris der Partij. Dit geschil kan best vergeleken worden aan de meeningsverschillen welke bestaan in de Belgische Socialistische Partij. Heer Blum hield bijna zelfde politiek voor als Heer Vandervelde, en Heer Faure als Heer Spaak. Blum blijft van de oude garde die niet mee wil met den tijd. Ten slotte werd de motie van den Heer Blum 'goedgekeurd tegenover deze van den Heer Faure. Best mogeliik brengt dit geschil een scheuring tewseg in de Fransche Socia listische Partij. VATIKAANSTAD KERSTDAG OP HET VATÏKAAN Ondanks de vermoeidheid, veroorzaakt door zijn jongste redevoering, hoeft de Heilige Vader met Kerffdag de H. Mis op gedragen in zijn private ia-cl. Ook Kar dinaal Pacelli droeg een H. Mis op in de private kanel. De H. Vader stond met Kerstdag echter geen audiënties toe. Hij bleef in zijn ver trekken voor het gebed en de studie. De gezondheidstoestand van Z. H. de Paus zou weer vrij goed zijn geworden. ENGELAND SCHUILPLAATSEN VOOR TIEN MILLIOEN MENSCHEN In het Lagerhuis heeft Hr John Ander son, Mini'ler van Burgerlijke Verdediging van Engeland, verklaard dat de regeering ■een wetsontwerp zal neerleggen waarbij d? lijdelijke verdediging tegen luchtvevaar worden ingericht. Schuilplaatsen zullen o m. gebouwd worden voor niet min dan 10 millioen lieden. DUITSCHLAND EEN EN ANDER Ter gelegenheid van Kerstdag werd in Duitschland het eerekruis voor moe ders ingesteld. Moeders met 4 of 5 kinderen krijgen dit kruis in brons, 6 of 7 kinderen leveren zil ver op, 8 of meer, goud. Het kruis draagt het opschrift Het kind adelt de moe der» en het zal jaarlijks op moederdag uitgereikt worden. Te Salzburg werden over een drie tal weken drie prelaten aangehouden, zonder dat een prceeduur tegen hen werd ingesteld. Te Munster werden steer.en ge worpen naar d? vensters van het bis schoppelijk paleis. Onder de Poolsche Joden die uitge dreven werden en worden opgehouden op het niemansland tussohen Duitschland en Polen, heer-oht groote ellende. De lieden hadden geen vuur om zich te verwarmen in de laatste bijtende koude. De sterfte onder hen is dan ook zeer groot. Joden die ontslagen werden uit con centratiekampen, komen er uit met ver vroren handen, teenen, voeten, ooren enz. en verkeeren in ellendigen staat. De deviezenuitvoer naar Duitschland is weeral strenger geworden. Gezien het tekort aan ingenieurs werd voor dezen de studietüd verkort. In drie Jaar tijd zal men voortaan ingenieur worden in Duit-chland. Minister Goebbels zou ernstig ziek zijn. De grootste specialist der lon^zi-Men werd aan zijn ziekbed geroepen. Over den juisten aard der ziekte werd niets mede gedeeld. VOOR ZELFSTANDIGHEID VAN OEKRAÏNE In de Poolsche Kamer werd door de le den der Nationaal-Demokratrclie Partij een wetsontwerp neergelegd op de auto nomie van PooLsch Oekraïne. Het ontwerp (heeft echter geen kans aangenomen te worden. NAAR VERVOLGING VAN DE JODEN In de Hongaarsche Kamer werd een wet ingediend ter vervolging der Joden. De be drijvigheid van de Joden door die wet zou ten zeerste beperkt worden, het staats burgerschap worden ontnemen aan al de Joden die inweken sedert 191-'.- en waarbij de Regeering gemachtigd wordt de Jood- sche uitwijking te regelen. Alhoewel dit wetsontwerp nog niet goed gekeurd werd hebben enkele Joden reeds zelfmoord gepleegd, waaronder twee be kende figuren uit Hongarije. OPSTAND IN DE VEROVERDE GEBIEDEN In enkele plaatsen die door Tcnecko- Slowakije aan Hongarije moesten worden afgestaan schijnt de bevolking niet te best akkoord te gaan met deze overdracht van grondgebied en veroorzaakte reeds her haald? onlusten. In den nacht van 24 December, na de Mid'dernachtmis, verzamelde bevolking van de gemeente Nagysurancy zich voor de gendarmerie, den terugkeer naar Tchecko-Slowakije ei-oher.ck. De gendar men moesten de betoogers uiteendrijven. Op Kerstdag zelf ging het er erger aan toe. De bevolking kwam gewapend terug en ging ten aanval over op de Rijkswacht kazerne. De gendarmen maakten gebruik van hun vuurwapens. Een betooger werd gedood en verschillende andere gewond, DE OORLOG IN CHINA Twee millioen Chineczen gedood. Japan heeft vredesvoorstellen aan China voorgelegd. Door Maarschalk Tchang- Kai-Shek zouden zij reeds van de hand zijn gewezen. Door het Japanreh persagentschap Domei werden enkele cijfers medegedeeld over de verliezen door heide partijn gele den in China. Deze cijfers luic'en als volgt: Volgens de door den legerstaf verstrek te inlichtingen sneuvelden tot dusver in China 74.133 Japansche soldaten. 823.009 Lijken van Chinee~che soldaten werden op het slagveld achtergelaten, dat dus vol gens de Jaoanners het bewijs is dat er veel meer zijn gesneuveld. Ook worden de verliezen van de Chi- neezsn cp 2 xnillioen man geschat. In ruil van al die dooden verkreeg Ja pan een g-ehled van anderhalf millioen vierkante kilometer, hetzij 47 t. h. van het eigenlijke China. Daar wonen 170 mil lioen Chineszen, hetzij 68 t. h. van de to tale bevolking. De oorlogsbuit bedraagt 208.000 geweren, 11.000 machiengeweren, 680 kanonnen, 1200 loopgraafmevtieren, 560 tanks en vrachtwagen^; 2309 spoorwegwagens, 13 millioen patronen, 20.000 dum-dum kogels; 2 309.009 handgranaten. 817.090 houwitsers en 11 millioen projectielen voor loopgraaf- mortieren. TCHEKO-SLOWAKTJE DE KOMMTTMTSTïSr;»E PARTIJ ONTBONDEN In Tchecko-Slowakije werd bij Regee- rinzsbsf'luit de Kommunistische Partij ontbonden en al baar bezittingen werden verbeurd verklaard. De Kommunistische Kamerleden wer den als dusdanig afgesteld. EEN CORPORATIEVE STAAT Hr Beran, Eerste Minister van Tchecko- Slowakije, heeft het program, uiteengezet van de paartij der Nationale Unie. De Staat zal naar dit ontwerp opge bouwd worden op de princiepen van na tionale gemeenschap, sociale rechtvaar digheid, corporatisme, christelijke zeden leer, opvoeding in nationalen en christe- lijken zin. De Staat zal bestaan uit drie volkeren, de Tchecker., de Slowakken en de Roe- thenen. De Joden zullen als een minder heid worden behandeld. De Joden die na 1914 in het lar.d zijn gekomen zullen bui- tengezet worden. Hierbij wordt dus bevestigd dat de Tchecko-Slowaksche politiek zich steunt op de Duitsehe. TE BETHLEHEM WAKEN BRITSCHE TANTSERAUTOS OVEIv BIDDENDE PELGRIMS Te Bethlehem kwamen met Kerstdag enkele honderden pelgrims samen om de traditionneele plechtigheden van Kerstdag aldaar bij te wonen. In stad en omgeving waakten Britsche pantserauto? om alle gevaar van we ge de ■Arabieren desnoods te weren. Mgr Barlas- sina was begeleid van een escorte Engel- sehe pantserautos toen hij te Bethlehem toekwam. Te Alger, Noord-Afrika, deed zich een geweldige ontploffing voor in een restau ratiehuis, dat vernield werd. Omliggende gebouwen werden eveneens beschadigd. Er viel een doode en 20 gewonden te betreuren. Hier een zicht op de aange brachte beschadigingen- Met het doel aan de miliciens zooveel mogelijk voldoening te schenken inzake de aanwijzing voor het regiment hunner keuze, heeft de Minister van Landsver dediging besloten de permutaties van mi liciens tusschen de regimenten vóór de indiensttreding en onder de volgende voor waarden toe te laten. De miliciens die van regiment willen veranderen moeten zulks per aangeteeken- den brief aanvragen bij den commandant van het korps voor hetwelk zij zijn aan gewezen. De handteekening van den aan zoeker dient gelegaliseerd. De aanvragen moeten ingediend worden zoodra de miliciens de kaart ontvangen hebben, waarbij er hun wordt medegedeeld voor welk regiment zij zijn aangewezen. De aanvragen zijn niet meer ontvanke lijk 30 dagen vóór den datum welke vast gesteld is voor de oproeping onder de wapens bij het regiment waar de mili ciens verlangen te dienen. De permutaties worden toegelaten bij wijze van compensatie, 't is te zeggen dat het aantal miliciens die de toelating bekomen om een regiment te verlaten, niet grooter mag zijn dan het aantal mi liciens die vragen om naar hetzelve over te gaan. De belanghebbenden moeten van hetzelfde taairegime zijn. Ingeval dit getal mocht overtroffen worden, zal de keuze gedaan worden met inachtneming, vooral, van het aantal in leven zijnde kinderen van het gezin. Wat betreft de miliciens die in aanmer king komen om voor het reservekader te worden opgeleid, deze mogen slechts per- muteeren in het wapen waarvoor ze wer den aangewezen en voor een regiment met hetzelfde taairegime. Mogen buitendien niet permuteeren: de uit de provincie Luxemburg afkomstige "liliciens die aangewezen zijn voor de Ar- denner jagers, noch de miliciens die in gedeeld zijn bij de Compagnie van het Grenswielrijdersregiment te Luik of bij de Vestingsregimenten te Luik en te ka rnen, tenzij, voor deze laatste korpsen, een mfltcierr die in de onmiddellijke na bijheid van de forten woont, mocht vra gen om er naar over te gaan. Ten slotte zijn de individueele permu taties afgeschaft. De miliciens mogen dus geen permutant meer voorstellen. De milciens worden door de Korpskom- mandanten ingelicht omtrent het aan hun ne aanvraag gegeven gevolg. Het is nutte loos dat zij verzoekschriften richten aan het Departement, dat dezelfde onbeant woord zal moeten laten, wijl het zich in de onmogelijkheid bevindt tusschenbeide te komen. De aandacht van de miliciens wordt in 't bijzonder gevestigd op het feit dat de permutatie geen recht uitmaakt, doch eene gunst is welke slechts bij evenwicht tus schen de aanvragen kan worden toege staan en dat zij slechts één enkel regi ment mogen aanvragen. HEBT GE OOIT EEN GOED WOORDJE GEDAAN OM EEN EN ANDER KENNIS AAN IE ZETTEN TOT HET ABONNEE- REN OP DIT BLAD. Zicht genomen op de mazouttanks welke opgericht zijn in de haven van Djibouti. ■■BBBBMBEBBBMBBBBBHBBBBIBaiBflBBBBBBBBBBBBBHBEfliSBBBBBBBUBBBBBBBflBHBBBBBflBBBBBBBBBBBB Eindelijk Is Dinsdag 11. de dooi inge treden. De straten en wegen zijn wel uiterst vuil en modderig, maar toch. ge voelt iedereen als 't ware een ontlasting, crmdat die zoo bijtende koude verdwe nen is. Intusschen had de koude nog veel slachtoffers gemaakt, en zoo o.m. stierven personen tengevolge een beroerte veroor zaakt door de koude, te Kortrijk, Assche, Kruishoutem, Mechelen Zonhoven, Ro- chefort. Overtalrlj'k waren de valpartijen ver oorzaakt door de gladdigheid der banen en wegen, en bij hoevelen werden hierbij niet arm of been gebroken? Voor de auto's was het eveneens zeer gevaarlijk om rijden, en vele kwamen terecht tegen hoornen of in grachten, de eene met meer schade dan de andere, en ongelukkiglijk in verschillende gevallen mst doodelijken afloop voor een of meer der inzittenden. Als gevolgen van het gure weder kun nen wij verder nog vermelden - Op verschillende plaatsen vroor de Maas toe. Talrijke luchtdiensten moesten wor den geschorst. Te Brussel deden zich verschillende gevallen van begin van brand voor. Te Aarschot werd een scholier de beide ooren vervroren en viel een andere bewusteloos van zijn fiets. Te vTaregem konden de klassen der gemeente-jongensschool niet verwarmd worden en de jongens kregen verlof. In de Hooge Venen lag de sneeuw tot 40 cm. dik. Te St Jans Molenbeek sprong een gasbuis in de Pastorijstraat. Het ontsnap pende gas drong een groote woning bin nen en twee bewoners van dit huis werden erdoor gedood en vier andere werden be wusteloos aangetroffen. Uit Knokke werd gemeld dat zeepa lingen, krabben, eenden en meeuwen dood aangetroffen werden op het strand; alle bezweken aan de koude. Tusschen Antwerpen en Luik werd de scheepvaart belemmerd, niettegen staande een 20-tal slee pbooten pogingen aanwendden om het ijs te breken. Do scheepvaart werd eveneens be lemmerd. op de Leie. De Dijle lag toege- vroren. Te Mechelen sprongen een paar bui zen der waterleiding. Te Oostende zat de boot O. 332 vastgevroren langs de Handelskaai. Door de bemanning werden pogingen aange wend om het schip los te krijgen. Hei ijs sloeg echter de boot lek. Door spoedig in grijpen kon het zinken ervan vermeden worden. Bij Mechelen bracht de IJzel tot ge volg dat de tramfoeugel de kaibel niet uieep raakte. Elektrische stroom kwam dus niet' meer tot de motor en de tram moest stil houden. Door het gewicht van den sneeuw begaven talrijke telefoonpalen tusschen Opwijk en Dendermonde. Te Brussel werd door de stadsdien sten zout uitgestrooid om den sneeuw te doen smelten. Het zoutwater dat hierdoor ontstond, bewerkte sterk de Isolatoren der trams, die dan ook in zeer talrijke mate sprongen. Verschillende waterleidingen sprongen open. In Engeland telt men meer dan 80 slachtoffers van de koude. Te St Etienne sprong een gasleiding. In Frankrijk lag de Saóne toege- vroren. Te Bordeaux stremde de ijzel hel verkeer. In Duitschland werd het verkeer ten deele gestremd. Te Toulon sneeuwde en donderde het. In Holland eischte de koude zeer tal rijke slachtoffers op. Te Venetië werd de Piazza San Mar co in een vijver herschapen. Te Kales viel een knaapje door hel ijs en verdronk. In Japan werden 93 arbeiders bedol ven door een sneeuwlawine; 39 hunner werden gedood, 11 gewond; van de overi gen kon niets worden vastgesteld. DRIE DOODE SPREEUWEN IN EEN SCHOUW Een gansche klas bijna verstikt. Te Sliedrecht, in een der klassen van de lagere school, waren 35 kinderen ver- eenigd, tot het volgen van de lessen. Op zeker oogeriblik viel een der kin deren bewusteloos neer. Andere volgden dit voorbeeld, met de pennehouders in de hand. De onderwijzer wierp het venster open en riep zijn collegas ter hulp. De onder wijzers droegen dan alle jongens buiten. Intusschen viel de onderwijzer der klas eveneens bewusteloos. Na verzorging konden allen huiswaarts keeren. Bij verder onderzoek bleek dat aria doode spreeuwen in de afvoerbuis van da kachel lagen, en aldus bijna ooizaak wer den van een massaverstikking. Dank da spoedige tusschenkomst van den onder wijzer werd een groote ramp vermeden, ONZE TEGENVOETERS BAKKEN VAN DE HITTE In Zuid-Australië heerscht een gewel dige hittegolf. Op verscheidene plaatsen stijgt de thermometer van 40 tot 50°. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBSaSBlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfla DE NATIONALEN ONTKETENEN EEN NIEUW OFFENSIEF Op het front van Catalonië hebben de Nationalen een nieuw en geweldig offen sief ingezet. De strijd werd ingezet op twee punten, namelijk tusschen Lerida en Mequinenza, en ten tweede ter hoogte van Tremp. Bij Lerida maakten de Nationalen reeds merkelijken vooruitgang. De roode linies werden op een, breedte van een 30-tal km. ingedrukt, tot cp een diepte van een 30-tal km. Talrijke dorpen werden bezet en de stad Granadella werd omsingeld. Meer dan 7.000 krijgsgevangenen werden reeds gemaakt, inbegrepen deze die overliepen. Zeven nationale legerkorpsen namen aan den strijd deel. Bij Tremp maakten de Nationalen ook vooruitgang, maar in mindere mate, ge zien de moeilijkheden door het terrein geboden. Het doel der Nationalen met hun offen sief ter zijde van Lerida schijnt de haven van Tarragone te zijn. Een verdere vooruitgang der witten wordt verwacht. Generaal Franco leidde persoonlijk de krijgsverrichtingen. BERICHT AAN DE MILICIENS VAN 1939. DE EERSTE DRIE TREKKINGEN Vrijdag 23 December hadden in de Na tionale Bank te Brussel de eerste drie trekkingen plaats van de Lotenleening 1938. DE 1« TREKKING Reeki 258679 wint 3.609.030 frank. De volgende 30 reeksen winnen ieder een lot van 25.000 frank 101695 103039 118731 121775 124536 137715 151331 155407 157751 166240 186810 194116 205668 210901 212774 215512 217418 219787 224239 230354 232276 235271 236901 241266 256597 265451 265705 266045 272449 299626 DE TREKKING Reek» 257121 wint 590.000 frank. De volgende 30 reeksen winnen elk 25.090 frank 102653 112646 122318 122684 127688 127992 135153 137927 144039 145838 149495 164596 169010 169128 181935 189709 190520 192803 203579 208385 211490 221956 233731 247979 266489 283480 284374 289835 289924 292047. DE 3° TREKKING Reek» 121916 wint 250.000 frank. Reeks 209619 wint 250.000 frank. De volgende 30 reeksen winnen elk 25.000 frank: 106875 133176 135839 152148 158473 160135 162233 165728 176443 178304 181166 183692 206122 210473 221750 230992 231386 237814 237981 238689 245648 261012 261205 292329 275512 276979 285590 292341 298554 296197 TREKKING VAN 24 DECEMBER Zaterdag 24 December had in de Na tionale Bank te Brussel de 82e trekking plaats van de Binnenlandsche Premielce- ning 1932. Reeks 245962 wint 250.000 frank. De 20 volgende reeksen zijn uitkeerbaar met 25.000 frank: 111874 126015 133401 148102 150677 158993 166688 171982 180770 183271 190298 192618 202409 226264 233498 248106 261377 269254 282923 299394 Elke obligatie, behoorende tot ten uit getrokken reeks, heeft recht op een tien de van het lot, toegekend aan de reek» waartoe zij behoort. co» In het Staatsblad van Woensdag 21 De cember, is de lijst verschenen der tot heden toe uitgekomen reeksen bij de lo tingen van het zestiende jaar (Nrs 181 tot 187) en terugbetaalbaar van 15 Juni 1939 af. 3630 7910 11932 18245 18587 24067 26214 32199 43710 48620 50354 56926 59153 65982 67319 68775 84997 8S389 93118 94728 95334 98397 99825 113068 114626 117677 144105 145659 146692 155291 155641 160870 161754 173095 173938 179195 185559 186757 187327 208050 213146 218258 226641 226795 229547 232777 249469 252306 253479 257414 258552 263873 264520 265704 273384 275542 276263 280245 281229 284009 286102 286304 287479 287980 291421 294149 294628 294745 296521 302960 305584 306577 308978 309098 315056 320671 323995 325856 328940 329808 339621 340600 341290 350267 359456 359978 368472 374454 375048 378895 380303 381316 388903 389831 394642 IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBP In de maand December, of ten laatste begin Januari, is het de hoogste tijd tot de bemesting der weilanden over te gaan. De fosfoor- en potaschmesten verplaat sen zich inderdaad slechts langzaam in den grond, en worden krachtig weerhou den in de bovenste lagen van de met gra» begroeide gronden. Indien men de mest stoffen op het einde van den Winter toe dient, zullen ze den tijd niet hebben om. voldoende in den grond door te dringen, vooraleer de wortels der planten ze moe ten benutten. Daarenboven zouden ze in sommige gevallen gedeeltelijk het gras kunnen verbranden op het oogenblik van het hernemen van den wasdom. Integendeel, vroegtijdig toegediend zal een dosis van 600 tot 800 kgr. potasch- zout 20 of van 200 tot 350 kgr. chloor- potasch 40% per hectare toegevoegd aan een voldoende fosfoorbemesting, in d» Lente een krachtig hernemen van den wasdom, en een ideale samenstelling van de flora verzekeren. De mossen en d» meeste onkruidplanten zullen verdwijnen, de klavers en de andere peulgewassea evenals de goede grassoortefi zullen krachtig groeien, en men zal een over vloedige opbrengst van allereerste hoed*»

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1939 | | pagina 4