MAYONNAISE De Repatrieering der Vluchtelingen AAN ONZE GEACHTE LEZERS, I Aan de bouwers van een nieuwe orde Hitler's Vredesaanbod Hoever staat het met den Oorlog Rijkskanselier Hitier biedt de Engelsche Regeering een laatste kans op vrede 0! Poperingenaar KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. - VERSCHIJNT WEKELIJKS. In Moeders Keuken De terugkeer van onze jonge mannen van 16 tot 35 jaar wordt ernstig aangevat Mgr Cruysberghs en Kan. Gardijn kwamen de Belgische Overheden inlichten BELANGRIJK BERICHT VOOR DE LANDBOUWERS Zoolang de mensch niet bezield is met edele gevoelens van dienstbaarheid tegenover de gemeenschap en het volk, kan er geen sprake zijn van een herinrichting en een verbetering van de maatschappelijke toestanden Engeland voor de keuze gesteld «i ofwel toegeven ofwel ten onder gaan Duitsche Luchtaanvallen op Engelsch grondgebied - Zware Engelsche verliezen in de lucht en op zee - De Engelsche basissen in de Mid- dellandsche zee zwaar bestookt - Verzet in Canada en Z.-Afrika tegen het voeren van den oorlog ZONDAG 28 JULI 1940. WEEKBLAD! 50 CENTIEMEN 37* JAAR. N' 26. Uitgever San»en-Varine«te Poperinge Tel. 9. Postcheekn155.70 Een Poetabonnement in Belgie koet J Maanden 7,frank Maanden 13,50 frank 1 Jaar 25,frank AUe id edeler kers ti'rn termos oor de a i h %99t kun artikels mmsnm TARIEF VOOR BERICHTEN: Prijs per regel Kleine berichten 1.50 fr. Gew. en Notar. 1.25 fr. In Stadsnieuws 2.00 fr. Rouwberichten 10.00 fr. Alle aankondigingen of be richten moeten tegen den 'Don derdag aoond ingebracht wor den. r^.aani Ik heb weer moeder bezien, doende met haar mayonnaise. Er is niets dat mij meer doet nadenken dan mayonnaise te zien maken. Mayonnaise maken is moeilijk. Maar goed dat dat is!... Als 't lukt! Peper, zout, azijn, slaolie, mosterd en eieren, God weet hoe veel soorten van dingen daar al in moeten; zooveel van dit en zoo veel van dat; het eene nu en het andere dan; eerst zóó roeren en dan weer anders; kortom eene heele kunst en die de kunst niet machtig is maakt me daar zoo'n onooglijk, vies. geklonterd brijdje dat ze 't haastig gaan wegbergen en wegmengelen in de sla. Ik heb dat ook nog zien gebeuren. Wat ik dan al denk, terwijl ik daarop zit te kijken? Ik peins dan op het leven. Ja, op het werkelijk leven van mij en van U en van een ander. Op al die dozijnen verschillende dingen die daar ook in moeten, en waaruit het leven is samengesteld. Op den bit teren smaak van dat leven wan neer het mislukt, omdat men een der noodige bestanddeelen verge ten of weggelaten heeft; of omdat men te veel heeft gegoten van het eene en te weinig van het andere; of omdat men te vroeg heeft be gonnen met dit, of te laat met dat. En ik peins dan ook hoe schoon, en hoe goed, en hoe smakelijk het leven wordt, wanneer men die op perste kunst bezit om alles in de gepaste verhouding en wijze te mengen. Want ja, er moet zeer veel in het leven. Godsdienst moet er in om te beginnen, de tien geboden Gods en de vijf der H. Kerk. Uit de Sacramenten moet er in. De hoofdzonden mogen er niet om trent komen. Maar veel moet er in uit de flesschen der deugden. Uit de groote flesch der naasten- iHlMliiiiiiBKiaaHiaiiuiii liefde der liefde tot de familie, het volk, het land en heel de wereld. De plichten jegens zichzelf, jegens het eigen lichaam en den eigen geest moeten er ook in geroerd. Er moet gegoten worden uit de krui ken en kruikjes van den catechis mus, van de economie, van de va derlandsliefde, van de geldwin ning, van de politiek, van de ont spanning; uit het kostbaar fleschje van het ideaal en uit het gewoon en veel gebruikt vat van het ge zond verstand en den werkelijk heidszin. Ah, een hooge en zeldzame kunst voorwaar, dat alles gepast te ver mengen. En dan denk ik ook op al die wijsneuzen die het op eigen houtje willen probeeren, zonder ter school te gaan bij de ouderen van dagen en de lieden van het vak. Ik zie ze missen in de orde. Zie ze knoeien en draaien, en morsen met het ge zond verstand over heel de tafel en den vloer. En verergeren waar ze willen verbeteren. En ze worden dan lastig, en knorrig en koppig. En ik zie dan, voor mijn oögen, heel hun leven verklonteren en verzuren. Somwijlen worden ze 't zoo beu dat ze hun viezen, walge lijken boel weggooien, met een vloek of een verwensching. Ach God, hoevelen hebben aldus gemist in de samenstelling van hun leven. Ze wilden en zouden niet luisteren naar Hem die het geheim van het ware leven kwam verkonden. Ze moesten 't niet we ten, van de Kerk en de Priesters, wiens onfeilbare zending het is on onderbroken die geheime en ver- holene leefkunst aan te leeren. Ze zouden zelf de gepaste verhouding vinden en de goddelijke orde der menging. En de uitkomst? O, zoo droevig! iUUUtjaSBHBI De repatrieering der Belgische vluchtelingen en van de jonge man nen van 16 tot 35 jaar, die verplicht werden het land te verlaten, blijft een gewichtig vraagstuk, waarvoor een op lossing zich ten eerste opdringt, maar dat stuit op talrijke moeilijkheden. De kwestie van het vervoer speelt hierin wel de grootste rol. In Frank rijk werden 700 bruggen opgeblazen. Niet min dan 600 milloen lieden uit België, Nederland, Fransch-Noorden, alsook van andere Fransche gewesten, zijn Zuid-Frankrijk ingevlucht. Voor den terugkeer van al die lieden zou den niet min dan 5.500 treinen noodig zijn. De grootste inspanning wordt thans gedaan om de vernielde brug gen te herstellen en zoo best mogelijk het verkeer op de spoorlijnen terug In werking te kunnen stellen. Door het Belgisch Ministerie van Volksgezondheid werd in den loop de zer laatste dagen bekend gemaakt dat een ernstige inspanning wordt gedaan voor den terugkeer onzer vluchtelin- gen. De Jonge mannen, deel uitma kende van de wervingsreserve, zullen ten voorrang genieten. Eerst zal men beginnen met het terugzenden der jonge mannen van minder dan 20 Jaar. Zendingen zijn gestuurd naar het on bezette gebied om dien terugkeer te bespoedigen. Over het verblijf onzer jonge man ben ln Frankrijk kan o.m. gemeld worden dat de meerderheid ervan on dergebracht zijn in kampen rond Toulouse, Narbonne, Tarbes. Montpel- her, Carcassonne, Foix, Auge en Co logne (Gers). Zij worden bevoorraad door de Fransche Regeering. Zij zijn geplaatst onder bewaking van Belgi sche gegradeerden. Dat men hen ten zeerste aanraadt den terugkeer niet aan te vangen, gezien de groote moei lijkheden en de hoop binnen kort treinen te hunner beschikking te kun nen stellen. Uit andere bronnen werd verzekerd dat het hen verboden werd den terug keer aan te vangen en zelfs bedreigin gen hierover niet ten achter bleven. In zekere kampen zouden Belgische militairen op onverantwoordelijke wijze handelen door zich met hand en tand te verzetten tegen dien terug keer. Intusschen zijn Mgr Cruysberghs en Kan. Cardijn naar België overgeko men en hebben de Belgische Overhe den te Brussel ingelicht omtrent het lot van onze jonge mannen in Frank rijk. Men verzekert dat zij ontvangen werden door Z. Em. Kardinaal Van Roey en op het Hof te Brussel, waar zij een langdurig gesprek voerden met Koningin Elisabeth. Mgr Cruysberghs en Kan. Cardijn zijn thans teruggekeerd naar Frank rijk om den terugkeer der jonge man nen ernstig aan te vatten. Beiden ble ken hoopvol gestemd bij hun afreis. Laat ons intusschen hopen dat bin nen kort al onze vluchtelingen en an dere vermisten weer thuis zullen zijn. yan wege het Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen. De landbouwers welke haver verlan gen voor de veevoeding, kunnen deze afhalen te Brugge in de magazijnen van den Belgischen Boerenbond, Ko- lenkaai, ofwel te Veurne. Kaaivest, te gen maximum 135 fr. de 100 kgr. (zak ken meebrengen). Zij gelieven aanstonds een aanvraag in te dienen bij hun gemeentebestuur, dat deze aanvraag onmiddellijk zal overmaken aan het Provinciaal Be stuur te Brugge. De belanghebbenden zullen dan alle nuttige inlichtingen ontvangen. Het heropbouwen onzer drukker'j en onzer rotatiepers gaat goed vooruit en met genoegen mogen we aankondigen dat aanstaande week zonder tegenslag DE POPE RINGENAAR alweer in Poperinge zal gedrukt worden. Dit zal ons toelaten onze Lezers vroeger te bestellen. Zoodra wij weer thuis gunnen drukken, zullen wij ook ons blad met talrijke actueele clichés illustreeren. Aan onze Inzenders en aan de Families van gesneuvelde Burgers of Soldaten vragen we ons een foto te willen opsturen van hun duurbare Gesneuvelden, samen met een rouwbericht of rouw gedachtenis. Alle folos zullen wij opnemen opdat dit een blijvend aandenken weze van hen die vielen voor Vorst en Land. Fotos zullen terugbezorgd worden. "DE UITGEVER. Wie nu een dag- of weekblad opent, kan lezen over De Bou wers van den Nieuwen Tijd en over Nieuwen Geest en Nieu we Mannen Weinigen echter wagen het over die slagwoorden naderen uitleg te geven, en, in wat er verder in hun krant gedrukt wordt is weieens het bewijs dat bij sommigen van die voorstanders van nieuwe man nen de oude kleine geestnog de bovenrol speelt. Over zelfde thema drukken wij hieronder een gepaste uiteenzet ting uit De Rousselaarsche Bode*. Daar kunnen de c Bouwers van een nieuwe Ordede noodige richt lijnen putten. Wanneer die door iedereen zul len toegepast worden, zullen wij met de oude goede gedachten op christen ideaal gesteund, Nieu we Tijdeningaan die tot ieders welzijn zullen strekken. In September 11., bij het uitbreken van den oorlog, heeft het Portugee- sche Staatshoofd, H. Salazar, een rede gehouden, die niet alleen in eigen land, maar in gansch de kristelijke wereld een grooten indruk heeft ver wekt. Salazar is een kristelijke diktator, die altijd gewaakt heeft op de zuiver heid van de beginselen; de beginselen die de grondslag zijn van elke sociale orde. Salazar verklaarde toen dat het huidig Europeesch konfiikt een krisis van den geest beteekent; een strijd tusschen ideologieën en staatsvormen waaruit de oorlog is voortgekomen. Het is een konflikt eenerzijd'; tus schen de ideologie van de filosofen en de encyklepedisten der Fransche re volutie van 1789 met hun leuzen van: Liberté, Fraternité, Egalitéen de liberale staatsopvatting die er uit groeide; en anderzijds de nieuwe he- dendaagsche richting met haar leuzen van Gebondenheid, Orde, Eenheid en de autoritaire staatsopvatting die er logisch uit voortkomt. Een weinig historische zin en objek- tivitieit volstaan om in te zien dat het huidig Europeesch konflikt het einde beteekent van den liberalen staat, van de Liberté, Fraternité, Egalité «-ge dachte en van de menschelijke ver houdingen of sociale orde, opgebouwd volgens de princiepen van de Fransche revolutie. Het konflikt in den geest is op het huidig oogenblik reeds uitgestreden en beslist. Het konflikt met de wapens dat er op volgde is nog aan den gang. Maar reeds op dit oogenblik staat het vast dat het gedaan is met de liberale staat en de demokratie. Deze systemen hebben uitgediend. Iedereen is er van overtuigd dat zij mogen verdwijnen. Geen dag gaat voorbij zonder dat zelfs de eenvoudige menschen moeten be kennen: «zoo kon het toch niet blij ven durenzulk een wanorde, zulk een bestuur, zooveel hoofden, zooveel zinnen. Salazar spreekt in diezelfde rede van een ziekelijk staatsbestel, dat onder voorwendsel van kollektieve vei ligheid alle rijkdom en macht opeischt zoodat de menschen zich vergenoegen met het allernoodzakelijkste om te le ven zonder veel te moeten werken. De totale ekonomische verwarring even als de moreele ontreddering brengen het weerstandsvermogen van een volk ernstig in gevaar, vooral als de staats inrichting broos en wankelbaar is Sommige menschen hebben gespro ken en redevoeringen gehouden over wat zij noemden de kristelijke de mokratie Het koppelen van kriste- lijkheid en demokratie is niet alleen gevaarijk, maar zelfs onjuist. Het ka tholicisme, dat in wezen en oorsprong bovennatuurlijk is en alle volkeren wil omvatten en veroveren, bindt zich nooit aan één bepaalden vorm of re giem dat tijdelijk en plaatselijk is. Het katholicisme in een land mag nooit zoo gebonden liggen aan een re giem dat het gevaar loopt te ver dwijnen met den val van dat regiem. Het katholicsme is soepel genoeg om zich aan te passen en aldus de geeste lijke waarden te beheerschen; en om in die aanpassing toch zijn eigenlijk wezen en frischheid niet te verliezen. De echte katholiek leeft immers van zijn Geloof, dat nooit afgeleefd en uit geput is omdat het bevrucht wordt door Gods Geest zelf. Hij is zich be wust van zijn kracht en zijn onver zettelijkheid een bergenverzettend geloof naar Kristus' eigen woord. Hij kent zijn historische waarde en zijn onvergankelijkheid. Hij weet dat de Heilige Geest de ziel van de Kerk is en dat zij leeft en werkt in deze we reld, maar niet van deze wereld is. Paus Leo XIII en Paus Pius XI heb ben op de keerpunten van de geschie denis en in uren van angstige span ning en beklemming voor de katholie ken gewezen op de verhouding tus schen Kerk en regiem, de verhouding tusschen het geestelijke en het tijde lijke. Wij. die de dragers zijn van dat god delijk Geloof in Kristus en zijn Kerk; wij, di; trouwe en nuchtere volgelin gen zijn van den Paus van Rome; wij moeten niet versagen noch treuren noch ontmoedigd zijn. Wij moeten het oog gericht houden, niet op mensche lijke plannen, berekeningen en suk- sessen, maar op de Goddelijke Voor zienigheid, die de lotsbestemming van ieder volk bepaalt. Wij mogen leidende personen niet onderschatten noch overschatten, maar ze bezien als in strumenten en uitvoerders van Gods plannen. Wij, die thans geroepen worden om een nieuwe orde te bouwen, moeten het goede dat de nieuwe hedendaag- sche richting ons brengt wet en te waardeeren. Het is de gepafte tijd om de bouwstoffen (fjreed te «naken; om de fundamenten van de nieuwe orde in studie en gebed te bezinnen, om in geest en waarheidte ver- kristelijken wat ons van elders gege ven wordt; om Volk en Kerk te die nen volgens ons ideaalAlles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Kris tus Geen nieuwe orde kan uitgedacht en verwezenlijkt worden zonder het vraagstuk te stellen der verhouding tusschen persoon en gemeenschap. Dit probleem, samen met de kwestie der verhouding tusschen vrijheid en ge zag, zijn de twee brandendste vraag stukken in iedere wereldbeschouwing, in iedere nieuwe orde die opgebouwd wordt. Vrijheid en persoonlijkheid, ge meenschap en gezag zijn de grondbe grippen, de zuilen, de kolonnen waar op iedere denkrichting en elke sociale orde rusten. De strooming die wij in de geschie denis der moderne tijden betitelen als het Individualismeheeft een enor me begripsverwarring gebracht in het vraagstuk der verhouding van per soon en gemeenschap. Die algemeene strooming van het individualisme met haar vele vormen, onder meer van Pro testantisme, Fransche Revolutie, Vrij metselarij, Modernisme, Liberalisme, bandeloos Nationalisme en Socialisme is een opstand van het individu tegen gemeenschap en traditiën tegen de kristene levenswet en tegen God, het is de orde gebouwd op de eigenliefde tot haar uiterste palen gedreven, tot de versmading van de gemeenschap en van God zelf. Het ls niet waar dat persoon alleen op zich zelf moet bepaald en be schouwd worden; persoon is geen in dividueel begrip, maar een gemeen schapsbegrip, dat wil zeggen dat men onvolledig is als men spreekt over per soon alleen en gemeenschap alleen, belde afzonderlijk. Den persoon moet men zien in betrekking tot de ge meenschap, want zonder de gemeen schap kan hij niet leven en groeiend zich vervolmaken. Niemand is een persoonlijkheid door dat hij zelf zegt er een te zijn of door dat hij het zich zelf Inbeeldt; iemand ls een persoonlijkheid en kan alleen een persoonlijkhid zijn door zijn da den, door zijn prestaties in den dienst der gemeenschap. Degene die zich voor de gemeenschap bijzonder ver dienstelijk gemaakt heeft is een per soonlijkheid. Zoo zijn b.v. St Paulus, St Bernardus, St Franciscus van As- sisië, St Vincentius k Paulo groote persoonlijkheden heiligen omdat zij door de macht van hun persoonlijk voorbeeld en door hun prestatie zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heb ben in dienst van him volk of van de menschheid. Zij hebben niet geleefd noch gezorgd voor zich zelf, want dat maakt een mensch nooit tot een per soonlijkheid. maar tot een karikatuur en een egoïst. Zij hebben geleefd voor anderen, in den dienst van anderen, 't waren geen bankiers die gansch hun leven millioenen bijeen grabbelden om ten koste van de gemeenschap goed te kunnen leven. De titel van heilige, lei der of persoonlikheid wordt niet ver leend door een of ander afzonderlijk hooggeplaatste heer, maar wel door de gemeenschap zelf als erkenning voor bijzondere verdiensten aan de gemeen schap bewezen. Hoever waren wij van die opvatting verwijderd in de demo- liberale staten waar decoraties werden verkregen door diplomatie en geld! De nieuwe orde die het individua lisme in al zijn vormen wil doen ver dwijnen, moet den persoon aanzien als een deel van het geheel, niet als iets afzonderlijks maar als iets eenigs, als iemand die door zijn eigen waarde een dienend lid is van het geheel waarin hij zelfstandig zijn taak ver vult. Deze zedelijke opvoeding van den persoon is onmisbaar voor elke maat schappelijke verbetering en heropbouw. En zou nu de kristen mensch ooit kunnen vergeten dat de grootste her vorming van alle tijden is uitgegaan van één allesovertreffende persoonlijk heid: Jezus-Christus. die ons allen heeft verlost en gemobiliseerd tot echte dienstbaarheid? Zoolang de mensch niet bezield is met edele gevoelens van dienstbaarheid tegenover de gemeen schap en het volk, kan er geen sprake zijn van een herinrichting en een ver betering van de maatschappelijke toe standen. Wat een groote en dwaze il lusie van het socialisme en het mar xisme te meenen dat men zich niet moet bekommeren met die zedelijke opvoeding van den persoon maar wel met de mekaniek der produktie om de maatschappij te verbeteren! Het is de roeping van de kristenen dezer tijden de ware verhouding tus schen persoon en gemeenschap te hel pen opbouwen; hij zal er voor zorgen dat de gemeenschap van den enkeling niet wordt losgemaakt omdat zij bloeit in en door den enkeling. Dan zal de kristene deugd van Vaderlandsliefde en Vaderlandsche plicht geen ijdel woord meer zijn maar een bezielende werkelijkheid. Zoo en niet anders kan alleen een levendenieuwe orde opgebouwd worden. IttiBSIBBBiaBSa IUBP HET DUITSCHE LEGER STERKER DAN OOIT Vrijdag 19 Juli 1.1. vergaderde de Groote Duitsche Rijksdag om een rede van Rijkskanselier Hitier te aanhoo- rcn. De Fuehrer gaf allereerst een over zicht der laatste twintig jaar Europee- sche politiek en schetste de misluk king van den Volkerenbond. Hij herinnerde aan de oorzaken van den oorlog die op 1 September 1.1. was uitgebroken niettegenstaande de groot moedige houding van het Duitsche Rijk dat van Polen slechts teruggave der stad Danzig en een verbindings weg voor Duitschland door de Corri dor vroeg. Op 6 Oktober van het vorig jaar werd door den Fuehrer voor de Rijks dag een laatste appel aan de vijande lijke volkeren en hun staatsleiding ge richt. Dit beroep werd op hoonende wijze afgewezen en werd als een tee- ken van zwakheid uitgelegd. In de daaropvolgende maanden werden door den Fuehrer geen redevoeringen meer gehouden, maar daaruit kan niet af geleid worden dat inmiddels niets gfe- daan werd. De Engelsche en Fransche oorlogshetzers poogden, eerst tijdens den Finsch-Russische oorlog en ook later in Noorwegen, in te grijpen om den toevoer vau het Zweedsche erts naar Duitschland te verminderen en om Duitschland aan te vallen. DE VELDSLAG IN NOORWEGEN De Duitsche slag in Noorwegen noemde de Fuehrer de koenste on derneming der Duitsche krijgsgeschie denis. De marine moest tegen een tien maal sterkere vijand opereeren. Het landleger stond voor de haast onover komelijke moeilijkheden van het ter rein en voor een zeer dappere Xoor- sche weerstand Narvik zal in de ge schiedenis voor immer van den geest van de weermacht van het Nationaal- Socialistische Duitschland getuigenis afleggen. Hitier vernoemde vooral de bergtroepen uit Oostmark en Gene raal Luitenant Dietl. waarvan de naam op stormachtige wijze werd toege juicht. DE STRIJD IN HET WESTEN De Fuehrer behandelde vervolgens de oorlog in het Westen. Nederland en Belgie hadden besprekingen met de Generale Staven begonnen en zulks op eenzijdige wijze, n.l. alleen met de geallieerden. Dan wanneer aan de Fransch-Belgische grens groote troe- peumassa's, en vooral pantsertroepen opgesteld stonden en aan de Duitsche grens langs Duitsche zijde slechts dek kingstroepen verplaatsten Belgie en Nederland toch hun legers van hun Zuidergrens naar hun Wcstergreus. Den 8 Mei, aldus Hitier. gaf ik be vel den aanval op den 1U Mei 's mor gens te ondernemen. In tegenstelling met het Schliefïenplan werd het zwaar tepunt van den aanval op den linker vleugel gelegd, terwijl het in schijn, aan den rechtervleugel werd gegeven. De uitvoering van dat plan was ge makkelijk door de taktiek der vijan den die onmiddellijk hun gemotori seerde en gepantserde troepen in Bel gie brachten. De Duitsche infanterie heeft tijdens dezen veldtocht bewezen de beste infanterie der wereld te zijn. Het Duitsche luchtwapen veroverde den 10 Mei de suprematie in de lucht. De naam van Generaal Veldmaar schalk Goering, die Hitier als verwe- zenlijker hiervan noemde, werd mi nuten lang stormachtig toegejuicht. GOERING BEVORDERD TOT RIJKSMAARSCHALK VAN HET GROOT - DUITSCHE RIJK De overwinning, aldus Hitler, was echter niet mogelijk geweest zonder de houding van het Heimatfront, dat door de stichting en de activiteit van de N. S. D. A. P. was gevormd. Als scheppers hiervan noemde Hitier Hess, Lutze, Himmler, Hierel, Ley, Tot en Goebbels, aan de politieke her opstanding van de Duitsche Nazie zal voor altijd de naam van Rijksminister voa Ribbentrop verbonden blijven. iZie vervolg blacU. DE KRIJGSVERRICHTINGEN In den loop dezer laatste dagen wer den de krijgsverrichtingen voortgezet, meestal ln de lucht en op zee. De loop dezer krijgsverrichtingen laten wij hier bondig volgen, luidend naar de officieels mededeelingén van de Duitsche en Italiaansche Weer machten Vrijdag 19 Juli: Het eiland Ouessant, vóór Bretanje, werd bezet. 30.000 Ton scheepsruimte werd getorpedeerd. Het kamp van Al- dershot, alsook talrijke fabrieken in Engeland, werden van uit de lucht bestookt. Ernstige branden braken uit en fabrieken werden vernield. In het Kanaal werden verschillende schepen getroffen. Boven Duitschland wierpen Engelsche vliegers doelloos bommen rond, zonder schade aan te richten.' Van weerszijden ging een vliegtuig te loor. In Afrika werden door de Italiaan sche luchtmacht troepen en basissen der Engelschen met goed gevolg be stookt. Gemotoriseerde kolommes wer den op de vlucht gedreven. Zaterdag 20 Juli: 15 Britsche vliegtuigen werden bo ven het Kanaal neergeschoten. Een onderzeeër kwam binnen, die 31.000 ton tot zinken had gebracht. Op zee wer den door vliegtuigen een totaal van 14.000 ton scheepsruimte tot zinken gebracht, wijl 14 schepen beschadigd werden. Een vijandelijke onderzeeër werd tot zinken gebracht. Twee Duit sche vliegtuigen zijn vermist. In de Middellandsche Zee werd Gi braltar met bommen van zwaar kali ber bestookt. Op Haifa werden ook 120 bommen uitgeworpen, die groote schade toebrachten aan de petroleum- raflinaderijen dier stad. De Engelsche verdediging was onbeduidend. Zondag 21 Juli: Weer werden 27 Engelsche vliegtui gen neergeschoten boven het Kanaal. Slechts 3 Duitsche vliegtuigen zijn vermist. Een onderzeeër bracht 24.700 ton scheepsruimte tot zinken, wijl een schip van 5.000 ton tot zinken werd gebracht en vier andere schepen be schadigd door vliegtuigbommen. Tal rijke elektrische installaties, dokken, fabrieken, vliegtuigen, enz., werden in Engeland met goed gevolg bestookt. Bij luchtaanvallen op Noord- en West-Duitschland werden verschillen de burgers gedood. Bij Creta werd een zeeslag geleverd. De Italiaansche kruiser Bartolomeo Colleoniwerd tot zinken gebracht. Italiaansche vliegtuigen vielen de vijandelijke vlooteenheden aan. Ver schillende dezer werden zwaar getrof fen. Een dier schepen geraakte in brand en zonk. Maandag 22 Juli: Opnieuw werden 22 Engelsche vlieg tuigen neergehaald. Luchtaanvallen op havenwerken, opslagplaatsen en vlieg velden in Engeland werden met suk- ses bekroond. Een Britsche kruiser en twee torpedojagers werden beschadigd. Een luchtaanval op Willemshafen werd afgeslagen. Bommen werden ge worpen op Noord- en West-Duitsch land, evenals op Holland, zonder veel schade aan te richten. In een klein stadje werden echter 7 burgers ge dood. Vijf eigen machienes kwamen niet terug. In de Middellandsche Zee werden Malta en andere steunpunten zwaar bestookt. Van weerszijden ging een vliegtuig te loor. Dinsdag 23 Juli: Duitsche vliegen hebben havens, benzineopslagplaatsen, fabrieken, enz., in Engeland bestookt. Groote branden en ontploffingen werden vastgesteld. Van een konvooi werd voor 40.000 ton scheepsruimte tot zinken gebracht. Acht Engelsche vliegtuigen werden neergehaald; vier Duitsche kwamen niet terug. In Oost-Afrika heeft de Italiaansche luchtmacht talrijke Engelsche steun punten aangevallen, dit met goed suk- ses. Bij het zeegevecht der vorige week zouden buiten de Hooden de Ark Royalook een kruiser van de Warspite »-klas en twee andere krui sers zware schade hebben opgeloopen. Woensdag 24 Juli: Engelsche havens en vliegvelden werden met goed sukses gebombar deerd. Benzinetanks werden bestookt. Op zee werden drie handelsschepen ebschadigd, wijl een onderzeeër bin nenkwam die voor 18.000 ton had ge kelderd. vijandelijke vliegtuigen over vlogen Noord- en West-Duitschland en beschadigden met bommen een kerk en eenige huizen van een dorp. In het geheel werden zes Engelsche vliegtoestellen neergeschoten. Een Duitsch vliegtuig wordt verml t. In Afrika voerde de Italiaansche luchtmacht bomaanvallen uit op Brit sche steunpunten aan de Egyptische grens. Donderdag 25 Juli: Duitsche snelbooten brachten aan de Engelsche zuidkust een handels schip van 18.000 ton tot zinken. Duit sche vliegtuigen vielen in de Noordzee een Engelsch konvooi aan en brach ten 5 handelsschepen voor een geza menlijke tonnemaat van 17.000 ton tot zinken, wijl drie andere groote schepen zwaar beschadigd werden. Belangrijke militaire punten in Enge land werden gebombardeerd. Ook En gelsche vliegtuigen lieten bommen val len op Noord- en West-Duitschland, maar schade werd hier niet aange richt. 10 Britsche vliegtuigen werden neergeschoten, wijl 6 Duitsche ver mist worden. Naar de laatste berichten werden in het Kanaal 11 Engelsche schepen, sa- meu 13.009 ton, tot zinken gebracht, een destroyer vernield en een andera zwaar beschadigd. In Oost-Afrika bombardeerde de Italiaansche luchtmacht belangrijke Britsche steunpunten, met goed ge volg. wijl een Italiaansche duikboot wordt vermist. SPANJE MAAKT AANSPRAAK OP GIBRALTAR In een rede heeft Generaal Franco de aanspraak van Spanje op Gibraltar doen gelden. INCIDENTEN TE GIBRALTAR Te Gibraltar hebben zich, naar ver luid, talrijke incidenten voorgedaan. Betoogers moesten door brandweer en politie uiteengedreven worden. De vluchtelingen die aldaar toegekomen zijn. worden ontruimd naar een on bekende bestemming. Er heerscht er groote ontevredenheid en ongerust heid. De bevolking durft, wegens het gevaar voor luchtbombardementen, niet meer binnenshuis blijven. Intusschen werd de Britsche bezet ting met 10.000 man versterkt. DE TOESTAND IN FRANKRIJK Talrijke politieke omvormingen wor den in het vooruitzicht gesteld in Frankrijk. Waarschijnlijk zal binnen afzienba- r'en tijd de Fransche Regeering naar Parijs vertrekken, maar het vluchte lingenvraagstuk dient eerst opgelost. Een nieuwe indeeling van het Fran- sche gebied wordt in het vooruitzicht gesteld, dat wijzigingen brengen zal aan de grenzen der huidige departe menten. De Kamer zal denkelijk omgevormd worden volgens een corporatief stelsel. De vakvereenigingen zouden ver dwijnen. De beroepssport werd verboden. De verplichte telling van alle jonge mannen en vrouwen tusschen 14 en 20 jaar werd bevolen, in het vooruit zicht van een rationeele beroeps-oplei ding, opdat zij gemakkelijk zouden kunnen ingeschakeld worden in het arbeidsproces. Enkele spoorlijnen werden terug in dienst gesteld. Te Parijs zijn talrijke kinemas te rug bedrijvig. In alle openbare besturen mogen al leen nog Franschen dienst doen. GROEIEND VERZET IN CANADA Onder de bevokling van Canada, die van Franschen bloede is, ontstond groot verzet, tegen de Britten toen be kend werd gemaakt welke maatregelen de Engelschen genomen hadden ten overstaan van de Fransche vloot. Be toogingen werden zelfs op touw gezet. Thans blijkt dat dit verzet aanhoudt en zelfs uitbreiding neemt.' GENERAAL IRONSIDE AFGEZET Uit Bern wordt gemeld dat de En gelsche Generaal Ironside, die opper bevelhebber was van de Britsche strijdkrachten in het binnenland, van dezen post ontheven werd en benoemd is tot veldmaarschalk. Generaal Ironside, die tot kort voor dien de ijzeren man werd genoemd in Engeland, wordt dus van kant gezet. Generaal-Luitenant Sir Allan Droo- ke werd in zijn plaats aangesteld tot opperbevelhebber. ZEVEN ZETELS OMKRANSD MET LAUWEREN TIJDEN» DE RIJKSDAGZITTING Tijdens de zitting van den Rijksdag op Vrijdag 19 Juli jl. waren zeven der zetels die onbezet bleven, met lauweren omkransd. Het waren de zetels van de Reichs- tagleden die tijdens de veldtochten ln Polen en in het Westen sneuvelden. IN ZUID-AFRIKA HEERSCHT VERZET TEGEN DE VOORT ZETTING VAN DEN OORLOG TEGEN DUITSCHLAND EN ITALIË Een petitie, geteekend door meer dan 60.000 Zuid-Afrikaansche vrouwen en waarin geëischt werd dat de oorlog te gen Duitschland en Italië onmiddellijk zou worden stopgezet, werd door den Eerste-Minister Smuts afgewezen; het dokument zal nu verder overgemaakt worden aan het Parlement. Dit bericht uit Lissabon werd aan gevuld door een tweede, meldende dat ook de nationalistische studenten dier gewesten den eisch hebben gesteld dat de oorlog onverwijld zou worden stopgezet. Springs, de leider der Zuid-Afri kaansche nationalisten, verklaarde dat zoo Engeland zich zelf niet redden kan, dat men het dan maar moest la ten vergaan en dat Zuid-Afrika niet zou kunnen dulden dat de Engelsche regeerders naar deze gebieden zouden vluchten om er den oorlog voort te zetten. NORMALE FINANCIEELE VERHOUDINGEN TUSSCHEN NEDERLAND EN DUITSCHLAND Kapitaaloverbrengen tusschen Ne derland en Duitschland zullen voort aan in hun vroegeren omvang herno men worden. ALGEHEELE HL.tZIENING DER NATURALISATIES IN FRANKRIJK Uit Vichy wordt gemeld dat Maar schalk Pétain een besluit geteekend heeft waarbij een algeheele herziening van de naturalisaties die sedert 10 Augustus 1927 werden verstrekt, wordt voorzien. ROEMENIE EN DE SPILMOGENDHEDEN De Roemeensche Minister-President en deze van Buitenlandsche Zaken zijn naar Berlijn en Rome afgereisd om er belangrijke vraagstukken te be spreken. Thans blijkt vast te staan dat Roe menië nog alleen petroleum leveren zal aan Duitschland en Italia,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1