Hitler's Vredesaanbod DE STRIJD BIJ WAASTEN Het gevaar van achtergelaten oorlogstuig De beruchte Parlementszitting te Limoges I Ouders, let op Uw kinderen binst de vakantie NIEUWSJES UIT HET LAND Tekst der Motie gestemd docr 150 Belgische Parlementsleden DE POSTCHECK HERVAT DEN DIENST DER OVERSCHRIJVINGEN 1 DE POPERINGENAAR (Vervolg van 1* blad) Generaal Veldmaarschalk Goering. die de uitzonderlijke verd:en»te heeft. l:et iuchtwapen u:t het niet tot het sterk- »te wapen van zijn soort van heel de wereld te hebben gemaakt werd door Hitier tot Rijksmaarschalk van het Groot-Duitsche Rijk bevorderd en met het Groot Kruis van het IJzeren Kruis Vereerd. Hitier bevorderde vervolgens 8 ge- Beraien van het leger tot generaal- veldmaarschalk1 admiraal tot gene- raal-admiraal, 3 generalen van het Iuchtwapen tot generaal-veldmaar- tchalk. DE TWEE DOELEINDEN VAN DUITSCHLAND Sedert het begin van de politieke aktiviteit. en toen ik nog in de oppo se'tie stond, heb ik. aldus Hitier. voor wat de buitenlandschc politiek betreft, twee doeleinden nagestreefd, de vriend schap met Engeland en de vriendschap ir.et Italië. Her_bedroeft mij nog steeds dat ik het eerste doeleinde niet heb kunnen verwezenlijken. De vriendschap met Italië is echter daar. Zij is gegroeid tot een onderling begrip der twee revoluties. De Hou ding van Italië, voordat het aan den oorlog deelnam, was door Duitschland, zoowel van economisch als van mili tair gezichtspunt van het hoogste nut. Wanneer Italië tat deelname besloot Was dit in volle vrijheid. De samenwerking op politiek en militair gebied is volkomen en aan het einde van deze samenwerking staat de gemeenschappelijke overwinning. De Fuehrer sprak vervolgens over de toekomst, niet om te pralen of te parafraseeren. wat hij aan anderen overlaat, die het meer noodig hebben, zooals Churchill. Indien de Engelschen zeggen, dat hun land uit iedere neder laag sterker te voorschijn treedt, dan kan ik toch in gemoede verklaren, al dus Hitier, dat wij uit iedere over winning sterker te voorschijn komen. HET LEGER STERKER DAN OOIT Het Rijk is sterker dan ooit. De verliezen aan manschappen gedurende de laatste drie maanden zijn, indien men in aanmerking neemt, dat in deze tijdspanne een front werd tot stand gebracht vanaf de Noordkaap tot aan de Spaansche grens, uitzonderlijk laag. Naast de superioriteit en de leiding en de vorming van den Duitschen sol daat, is het vooral te danken aan het volledig afzien van alle prestige-suc- cesspn. De weermacht is sterker dan ooit te voren. Het verlies aan wapens is zonder belang geweest, het verbruik aan munitie was gering. Het oorlogs potentieel is grooter dan het voor den aanvang in het Westen was. Van de beiangrijke grondstoffen bezit Duitsch land de twee belangrijkste, n. 1. de ko len en ijzer in onbeperkte hoeveelhe den. Duitschland heeft genoeg brand stoffen om zelf zonder invoer den oor log verder te kunnen voeren. Duitsch land cn Italië beschikken gezamenlijk over de arbeidskracht van 200 millioen menschen. waarvan 70 millioen alleen economisch actief zijn. Vooral is er echter de geest van het Duitsche volk: geen hoera-patriotisme maar de fanatieke ernst van het ras. dat 't lot kent dat het in geval van nederlaag te wachten staat. Met Rusland werd een nuchtere en klare afgrenzing van de wederzijdsche belangensfeeren tot stand gebracht. HET DOEL: EEN NIEUWEN SOCIALEN STAAT OPBOUWEN Mijn doel, aldus Hitler, is niet oor log te voeren, maar 'n nieuwen socia len Staat op te bouwen eh ieder jaar oorlog is een jaar, dat mij voor dezen arbeid wordt ontroofd. De oorzaak hiervan zijn de belachelijke nullen te Londen. Churchill voert thans oorlog tegen de burgerlijke bevolking. Indien hier op tot nog toe niet geantwoord werd. beteekent dit niet, dat geen antwoord zal komen. Een groot wereldrijk zal vernietigd worden. De voortzetting van dezen oorlog zal met de volledige ver nietiging van één van beide oorlog voerenden eindigen. Churchill mag ge- looven wat hij wil. ik weet dat het Engeland zal zijn dat zal verdwijnen. EEN LAATSTE BEROEP OP ENGELAND De Fuehrer richt vervolgens een laatste grootmoedig beroep aan het gezond verstand van zijn vijand. Be roep, dat hij kan richten als overwin naar. De Duitsche jeugd wil vechten, vele vrouwen en moeders willen het laatste offeren, maar zij hangen met hun hart aan dit laatste. Ik wil mijn geweten bevrijden te genover de komende dingen. Tot slot herdacht Hitier de naamloozen die in plichtsvervulling voor de vrijheid en de eer van hun vaderland hebben ge offerd Emdelooze instemming en toejui chingen volgen op het slot van deze rede. Rijksmaarschalk Goering, voorzitter van den ^Rijksdag, sprak den Fuehrer dank en weel met een laatste woord op de beslissende keuze waarvoor En geland thans geplaatst is. De Fuehrer en de Rijksmaarschalk drukten elkaar de hand. De Italiaan- sche Minister van Buitenlandschc Za ken. Graat' Ciano, die tesamen met den Italiaanschen gezant Alfieri, aanwezig was. juichte in den loop der rede her- haaldeliik toe. DE EUROPEESCHE PERS TEN OVERSTAAN VAN DE REDE VAN RIJKSKANSELIER A. HITLER DE ENGELSCHE PERS WIJST ELKE VREDESPOGING AF De rede van Rijkskanselier Hitier heeft in gansch Europa, en ook in de gansche wereld, een uiterst groote be langstelling verwekt. De pers van het Europeesche vaste land betuigde algemeen haar goedkeu- ruig aln die rede en stelde die voor als een grootmoedig gebaar van een groot overwinnaar. De Duitsche Pers heeft natuurlijk kerk maar niet in de kerk. de meeste aandacht gewijd aan de rede van den Fuehrer. Ze verheerlijk te wat de Fuehrer tot op heden tot stand wist te brengen voor het Duit sche Rijk, bracht een grootsche hulde aan het zegevierend Duitsche Leger en wees erop dat zoo -de Engelschen de aangeboden vredeshand niet druk ken wilden dit de vernietiging van het Engelsche wereldrijk zou beteekenen. V erder werd ook gedrukt op de groo te verantwoordelijkheid welke thans wqegt op Churchill, zoo hij de gebo den vredeshand zou afslaan. De Italiaansche pers betuigt volle dig haar instemming met de woorden van Rijkskanselier Hitier. Deze rede werd in deze pers betiteld als Laat ste oproep tot het gezond verstand werd betugd dat deze rede getuigt van geschiedkundige en staat kundige grootheid, en tevens stelde ze met een groote voldoening de woor den vast van hulde door den Fuehrer aan de Duce en aan Italië gebracht. Zoo Engeland het door Hitier gebo den vredesaanbod niet aanvaardt zai het er de groote verantwoordelijkheid voor moeten dragen. In de Hongaarsche pers werd de rede van den Fuehrer betiteld als een c oproep tot vrede door wijsheid Nooit heeft in de geschiedenis een overwinnaar gesproken zooals Adolf Hitler, betoogt een Hongaarsch blad. Een ander Hongaarsch blad betuigt dat de gansche beschaaide wereld Hit- Ier dankbaar moet zijn om het reiken van den vredeshand in deze oogen- blikken. Ook in de Xoorsche, Spaansche. Bulgaarsche. Roemeensche pers wordt gewezen op de groote draagwijdte van de redevoering van den Kanselier van het Groote Duitsche Rijk. Er wordt erop gewezen dat algemeenen vrede of verderen oorlog thans op het spel staat, dat de geheele wereld het ant woord van Engeland verbeidt en dat zoo dit antwoord ontkennend zijn zou dit het teeken tot den aanval kan be duiden. Een Oproep tot het gezond verstand van Engeland werd gedaan, een Engelsch neenkan een begin van het einde van het groot Britsche Imperium inluiden. Het Nederlandsch blad «De Tele graaf schrijft dat niemand twijfelen mag aan de oprechtheid van den Rijkskanselier, en dat dezes laatste oproep van groote beteekenis is niet alleen voor Engeland maar voor gansch Europa. Door President Tisso. van Slowa kije, werd een hulde gebracht aan het adres van den Fuehrer om zijn laat ste vredesaanbod. Door Mussolini werd een telegram van gelukwenscheln gestuurd aan Rijkskanselier Hitier om zijn laatste redevoering. In de Amerikaansche pers heeft de bedoelde rede ook groot ophef ge maakt onder groote titels wordt ge meld dat Engeland thans voor de keus gesteld wordt toe te geven of ten on der te gaan. De Kngelsche pers heeft evenwel eensluidend een afwijzende houding aangenomen tegenover het nieuwe vredesaanbod. De Engelsche bladen schrijven dat F.ngeland alleen voldoe ning hebben kan na een volledige overwinning, dat deze alleen vrede en zekerheid brengen kan en dat Enge land dus voort den strijd voeren zal. hoe lang hij ook moge duren en wel ke offers er ook voor mochten ge vergd worden RADIO-REDE VAN LORD HALIFAX ENGELAND ZAL DEN OORLOG TOT HET UITERSTE VOORT ZETTEN In een radio-rede heeft Lord Hali fax een antwoord gegeven op het vre desaanbod door den Fuehrer gedaan. Hij begon met den oproep van Hit- Ier tot het gezond verstand, als een bedreiging te bestempelen. Engeland, zoo verklaarde hij. aan ziet Europa als een vrije vereeniging van onafhankelijke StatenEngeland zal den strijd tot het uiterste voeren, ook als het ons alles moet kosten. En geland heeft den oorlog^ nooit gewild; het wenscht hem ook niet langer te doen duren als het noodig zal blijken. Engeland wenscht zijn eigen leven te leven. Wij willen een godsdienst en een vereering van God lijk het ons belieft. Geen volk van het Britsche Commonwealth zal ooit de nieuwe we reld van Hitier aanvaarden. Met zalvende woorden over de «on metelijke menschelijke tragedie wel ke een Duitsche zegepraal zou bedui den, beweerde Halifax dat de volke ren er om bidden opdat de Duitsche aanvallen zich op de verdedigingswer ken van Engeland zouden breken. Zij verlangen vurig naar den dag op den- welke wij een uitval uit onze vestingen zullen doen en aan Hitier slag voor slag zullen teruggeven. Wij zullen hen zeker niet ontgoochelen. En dan zal ook de dag der slot-afrekening komen. -Daarna sprak Halifax over de Ver- eenigde Staten, en beweerde dat zij even zoo vurig bidden voor een En gelsche overwinning. Hij zegde er geenszins aan te twijfelen dat de rede van den koning, in dewelke hij, op Kerstdag, ervan sprak dat wij onze hand in die van God willen leggen, in hun zielen binnengedrongen is, evenals in de onze. Ten slotte betitelde hij den Engel schen oorlog als een kruistocht voor het Kristendom Omtrent het antwoord door de En gelsche pers en door Lord Halifax ge geven op den oproep van den Fuehrer wordt er in de Berlijnsche middens op gewezen dat de Britsche leiders, een groot gebrek aan verantwoordelijk heidsgevoel aan den dag leggen. Ver der wordt verklaard dat Duitschland en zijn bondgenooten niet van plan zijn de volkeren nog verder het recht tot vrede en opbouw te laten ontfut selen door een bende vandalen en ge lukzoekers. die zich zelf al lang uit de Europeesche gemeenschap hebben ge- stooten. EEN VREDESACT1E VAN LLOYD GEORGE Hij zou reed» 40 Afgevaardigden hebben gewonnen voor bet voe ren van onderhandelingen. Uit Stockholm wordt gemeld dat Lioyd George, onmiddellijk na de rede van Rijkskanselier Hitier. den Engel schen Koning om een audiëntie heeft verzocht en dat hij zou opkomen voor onderhandelingen mer de spil-mogend- heden. Hij zou verder reeds 40 Parlements leden gewonnen hebben voor dit stand punt. Verder wordt nog gemeld dat de Hertog van Windsor dergelijk stand punt in een telegram aan zijn broeder zou zijn bijgetreden. In «The Times» zou ook een stem voor den vrede zijn opgegaan, name lijk deze van Dominee Dermott. Thans blijkt vast te staan dat in de Engelsche middens er zich drie stroo mingen voordoen, ten eerste voor voortzetting van den oorlog, ten twee de die voor het voeren van onderhan delingen, en ten derde een onmiddel lijk stopzetten van den oorlog. »M— ZWENDEL VAN EETWAREN TE LUIK Te Luik werden zes personen aan gehouden die zwendel hadden gepleegd in eetwaren, t.t.z. die tegen hoogeren prijs dan bepaald gerantsoeneerde le vensmiddelen hadden aangekocht, dit zonder de noodige zegels. Zoowel koopers ais verkoopers wer den aangehouden en stocks eetwaren van meer dan 22.000 kgr. werden aan geslagen. Duizenden vluchtelingen Een lan ge, lange trein niet vluchtelingen staat in het station, tien dagen lang. De grens ls gesloten... en blijft onver biddelijk toe. Hierdoor worden veel gebrekkelijken van stad en den vreem de opgenomen in het Rusthuis, en na derhand veilig geborgen in de ruime kelders, onder de liefderijke zorgen en hoede van de goede Zusters. Intus- schen geen dagbladen, geen brieven, geen post, geen nieuws, tenzij de loo- pende geruchten valsche en echte verspreid door menschen op den dool. en het naderend onheilspellend kanongebulder in de verte. Den Donderdagavond. 23 Mei, komt de Engelsche Staf bezit nemen van een onbewoond huis op de Markt. Den Vrijdagmorgen, rond 8 uur, galmt de kreetAlarmVliegtui gen! Ieder vlucht in de kelders. Boem!... Met verschrikkelijk gedruisch en gekrraak, vallen negen bommen in de omgeving van de Markt en het Station. Het huis waar de Engelsche Staf legert is niet getroffen, maar bij na raak op tien meter na. De verwoes tingen zijn verschrikkelijk: Deuren en vensters en daken van het Station, het Stadhuis en omgevende woningen stuk; autos gaan in de vlammen op; de kerk iLa Cathédrale de la Lys) erg beschadigd; twee huizen en een bak kerij in puin; een garag? in brand; eenige Engelsche soldaten dood en ge kwetst; één burger dood. Woelig wordt het dien Vrijdag en volgende dagen. Vliegtuigen doorkrui sen de lucht, het afweergeschut dreunt en mitrailleuzen knetteren; stukken ijzer en kogels breken dakpannen en ruiten, en de menschen eten en slapen in de kelders. Tusschen twee alerten in. loopen ze angstig en gejaagd om brood naar de naastbijgelegen bakke rij! 's Avonds aan den horizont, vlam men. zwarte rookkolommen en den rooden vuurgloed van brandende ge bouwen. Den Zondag, 26 Mei, in den vroegen namiddag, wordt Komen door de Duit sche troepen bezet. De Engelschen hebben loopgraven en verschansingen aangelegd langsheen de vaart van Ko men naar Houtem. Den Maandag, 27 Mei, barst de strijd los, met groot geweld. Engelsche kanonnen zijn opgesteld, niet alleen buiten, maar ook binnen de stad Waasten, en braken vuur en vlam, heel den dag door, en tot diep in den nach.t De menschen durven hun kel ders niet meer verlaten, en obussen vallen dik en alom in velden en wel den, straten, op en in de huizen. Den Dinsdagmorgen, 23 Mei, rond 8 uur. na voorafgaande verwittiging, doen de Engelschen de brug over de Leie springen. We zitten in den kel der. Plots een geweldige doffe knal. ruitengeklingel, en 't is voorbij. Enkele hulzen naast de brug zijn gescheurd, zwaar beschadigd, en de mooie stalen brug die zooveel geld gekost heeft, ligt verwrongen in brokken tusschen vorm- looze steenklompen in 't water. De front- of vuurlijn gaat hier nu van de Leie naar de Noordzee. Nauw hebben we de verwoesting gadegeslagen, of de Engelsche kanonnen beginnen op nieuw hevig, geweldig, en in versnel lend tempo, met een helsch en oor- verdoovend geraas te schieten in de richting van Komen en Houtem. Obussen huilen door de lucht, ont ploffen krakend en Slaan gapende ope ningen in daken, muren en zelfs kel ders. De Duitsche obussen zoeken de Engelsche kanonnen, en zijn er nooit ver van af, maar we stellen vast dat de Dultschers enkel het geschut der Engelschen beantwoorden. Wanneer Immers de Engelschen eens eenige mi nuten ophouden met vuren, dan zwij gen de Duitsche vuurmonden even eens. Later dan, vernamen we de oor zaak hiervan, namelijk de overgave dien morgen van het Belgisch leger. Maar ja, wij zaten ln den Engelschen sector... Het ls verschrikkelijk daar te zitten in vollen strijd en bulderend artillerievuur, biddend en in doods angst, de obussen rondom heen te hooien huilen en met vreeselijk ge druisch en gekraak ontploffen. Dien Dinsdagavond, rond midder nacht. knallen opeens de mitrailleu zen. We hooren de Engelsche soldaten in de straat heenloopen, al roepen en tieren. Het grof geschut verstomt plots. Lang duurt het niet, want de Engel sche kanonnen beginnen opnieuw te vuren, maar van op verderen afstand, buiten de stad. Nu kruisen de obussen al huilen en gieren, van beide zijden, boven onze hoofden en huizen. Hoe vreeselijk en angstig ook en nog. we hooren toch geen projectielen meer vallen en ontploffen ln de omgeving, en we herademen. Eindelijk, na een half uur verwoed schieten, zwijgen de kanonnen voor goed, en 't wordt kalm, doodsch, stil. Uitgeput, afgemat, over spannen, rusten en dommelen we wat in, tot den morgen. Even hoor ik een koe loeien in de straat, dien Woensdagmorgen vroeg... Toen is 't weer zoo kalm, zoo ijzig kalm... doodstil... Eensklaps hooren we stappen en stemmen van men schen in de straat. Naar boven! Wat angstvallig, maar toch beslist, kwamen wij uit onze kelders in de straat. -We zagen Duitsche soldaten, die moedig maar behoedzaam voorbij schoven langs de huizen, en de kelders beloerden en beluisterden. Met eenige verbazing, want 't schijnt dat de Dult schers dachten dat de bevolking van de stad hier geëvacueerd was, maar welwillend zagsn ze al die mannen, vrouwen en kinderen uit de kelders te voorschijn komen. Zelf gerustgesteld, stelden de Duitsche soldaten ons ge rust, en zonder meer namen ze bezit van de stad. Weldra krioelde het van lnfanterlesoldaten. die met het geweer in de hand. met spoed vooruitrukten verder op door de velden, naar Ploeg- steert en Meesen toe. Goddank! we waren gered en ver lost van den oorlogsgruwel! We mogen het als een geluk be schouwen dat de Engelschen, al heb ben ze hier volgehouden tot het uiter ste. het dien Dinsdagnacht op een loo pen gezet hebben, vijftien, twintig ki lometer ver. tengevolge van de door braak der Duitsche troepen te Hou tem, en die snel opmarcheerden door Wijtschate naar de West-Vlaamsche bergen, anders zou Waasten een nieu we zware beschieting onderstaan heb ben van aan de Gheer, tegen Ploeg- sbeert. Daar immers hadden de En gelschen verdedigingswerken ingericht, maar ln hun overhaaste vlucht om niet omsingeld te worden, hebben ze er e?n grooten buit van kanonnen, mitrailleuzen, geweren, munitie, eet waren, tanks kamlons en allerhande goederen moeten nalaten. Opmerkenswaardig is het feit, dat geen obussen vielen op den overkant van de Leie, en alle huizen op Fran- schen grond niet het minste van de beschieting geleden hebben. Daar wa ren immers noch troeptn, noch ka nonnen, noch verdediging. HET GEVAAR DREIGT I Overal waar eenig oorlogstuig Is i achtergelaten en rond verspreid ligt, i dreigt gevaar. Bijzonderlijk de kinderen zien dit gevaar niet in en zijn beduiveld om met allerlei oorlogstuig te spelen. Dit I heeft aan enkelen in ons land, en ook in onze gewesten, in den loop dezer laatste dagen, duur te staan gekomen. Ouders, de vacantietijd is aanstaan de. houdt uw kinderen dan ook goed in het oog. en zorgt dat zij niet spelen met oorlogstuig. GRANAAT ONTPLOFT TE WESTVLETEREN Knaapje gedood. Na de schooluren waren twee Jon gens aan 't spelen in de weide van Cyriel Dekweeker. Het 9-jarig zoontje van Achiel Gombeir vond een granaat. Seffens was hij aan het spelen met dit gevaarlijk goedje toen plotseling een vreeselijke ontploffing gehoord werd. De arme jongen liep nog vijftig me ters verder tot aan de schuur, waar hij stervend neerviel, buik en borst en gezicht heeleinaal vaneengerukt. De toegesnelde Pastoor kon hem nog bij tijds het H. Oliesel toedienen. Seffens daarna gaf hij den geest. Het zoontje van C. Dekweeker, het tuig ziende rooken, verborg zich ang stig achter zijn makker, zoodat hij er met enkele lichte verwondingen en den schrik van af kwam. Dit pijnlijk qngeluk verwekte veel ontroering in de streek. SPELENDE KINDEREN DOEN GRANAAT ONTPLOFFEN TE ZWIJNAARDE Twee kinderen zwaar gewond. Op de hoeve Coolsaet, te Zwijnaar de, hadden twee jongens van 9 en 7 jaar, een granaatkapsul gevonden waarmede zij aan liet spelen gingen en eraan wat futselden. De oudste nam zelfs een hamer en sloeg er maar op. Hierop deed zich een vreeselijke ontploffing voor en de knapen werden ernstig gewond aan armen en beenen. Beiden werden overgebracht naar een kliniek te Gent. ONVOORZICHTIGE KNAPEN TE OUDENAARDE Te Oudenaarde waren een drietal jongens in het bezit gekomen van een pakje kruit. De jongens vonden niets beters dan het pakje in een dagblad te wikkelen, het vuur aan het dagblad aan te steken, en zich dan op zekeren afstand ervan te verwijderen. Het dag blad moet niet dicht genoeg hebben gelegen van het pakje want dit ont brandde niet. Toen ging een der jon gens een genster vuur aanblazen tegen het kruit dat eensklaps ontvlamde. De onvoorzichtige knaap, evenals een an dere die wat genaderd was. werden ernstig verbrand en dokters hulp moest voor hen ingeroepen worden. Ouders, en allen die aangesteld zijn om over de kinderen te waken, stelt het gevaar van oorlogstuig voor oogen van uw kinderen, en zorgt toch dat zij alle gevaarlijk tuig ter zijde laten en het zelfs niet aanraken. Hun leven staat er wellicht door op het spel. STUK GRANAAT ONTPLOFT TE POPERINGE Donderdag morgen, rond 10 uur, trokken een paar kinderen, een knaap je en een meisje, door de Noordstraat. Op zeker oogenblik moet het knaapje hebben willen spelen met de percuteur van een handgranaat of een ander der gelijk tuig. VYat reeds zoo dikwijls gebeurde, deed zich hier ook voor. Het tuig moet op zeker oogenblik een sissend geluid hebben doen ontstaan waarop de jon gen het gevaarlijk goedje op de stee- r.en wierp, waar het ontplofte. Dit ge beurde juist voor het uitstalraam van het Huis Milleville-Top. De knaap werd gewond aan de bee nen en door een toeschouwer wegge bracht. Wij konden evenwel niet uitmaken wie die knaap was daar hij moet heli- ben behoord tot een leurdersfamilie die op doortocht te Poperinge was en die geen inken heeft gedaan van het gebeurde. Wij meenen toch te mogen mededeelen dat de verwondingen niet erg zijn geweest. IKS9SSHKBBHI»HB58ISIIiaiEaSIHSSaaa3a8SaG3B3SX£S3B3B DE NIEUWE UITGIFTE-BANK De nieuwe uitgifte-bank werd on dergebracht in de lokalen van de Na tionale Bank. De Nationale Bank wordt niet gelikwideerd, maar zet haar werkzaamheden voort als private bank. Alle bankbiljetten en munten uitge geven door de Nationale Bank blijven hun waarde behouden. De biljetten door de nieuwe Bank uitgegeven zullen denkelijk einde de zer maand klaar zijn. Eerst zullen bil jetten van l.OÖO en van 100 fr. worden vervaardigd. Nieuwe munten zullen niet geslagen worden. DE TELEFOONDIENSTEN HERINGERICHT TE BRUSSEL EN TE ANTWERPEN Verleden week meldden wij reeds dat dfe telefoondienst te Brussel ge deeltelijk werd ^heringericht. In den loop dezer dagen werden nog meer dere abonnenten aangesloten. Te Antwerpen werd eenzelfde te werkstelling en dienstherneming inge richt. De Administratie van de Telefoon heeft verder medegedeeld dat alle abonnementen van vóór 10 Mei ge annuleerd worden. De likwidatle zal later gebeuren. Een nieuw abonnement (men dient te zeggen of men er op staat het oud nummer te behouden) is te verkrijgen op volgende basis: Driemaandelijksch abonnement: 100 frank; Waarborg: minimum 50 frank; Gesprek: 0,50 fr. Elk verzoek voor aansluiting is ech ter onderhevig aan een goedkeuring. De nijverheids- en handelslui wor den eerst aangesloten, vóór de private personen. Men hoopt dat te Brussel alleen elke week 1.000 aansluitingen ln orde zullen kunnen gebracht worden. HET GOUD KEERT TERUG Naar verluid zijn verschillende be stuurders der Provinciale kantoren van de Nationale Bank te Brussel weergekeerd. Ieder was drager van 200 tot 300 millioen frank van ons Uitgifte-Instituut. Zij zijn onder be scherming der overheden uit Mont-de- Marsan weergekeerd. DE WISSELVERRICHTINGEN Aan de Kredietbank voor Handel en Nijverheid, de Sté Beige de Banque, de Banque d'Anvers, de Banque de Bruxelles en te Brussel aan de Sté Générale en de Banque de Reports et de Dépots, werd door de bezettende overheid toelating verleend wissel operaties uit te voeren. Deze verrichtingen moeten zich ech ter nog beperken tot het aankoopen en verkoopen van vreemde bankbil jetten. Tot nader bericht mogen geen Fransche Franks en Nederlandsche Guldens verhandeld worden. DE UITBETALING DER REQUISITIE-BONS De door de Duitsche Weermacht se dert 10 Mei Jl. uitgegeven requisitie- bons .zullen worden uitbetaald. Wie de zaak aanbelangt raadplege de mededeeling die hierover verstrekt werd en verschenen is in de dagbladen of kan geraadpleegd worden bij de be voegde diensten. TERUG IN DIENST STELLEN DER SPOORWEGEN Er wordt gemeld dat vanaf 1 Augus tus de elektrische spoorlijn Brussel- Mechelen terug in dienst zai gesteld worden. Uurregeling zal later worden bekend gemaakt. De prijzen van vroeger worden ge handhaafd, met dien verstande dat alleen enkele biljetten zullen te be komen zijn en dat alle verminderin gen (Kroostrijke Gezinnen, Invalle- den, Oudstrijders, enz.) worden afge schaft, Abonnementen zullen weer af geleverd worden. Er wordt ook voorzien dat binnen kort treinen zullen rijden in de omge vingen van Luik en Charleroi. Gent- Antwerpen zal ook hervat worden met 1 Augustus. Op de lijn Gent-Bergen zal het goederenvervoer hernomen worden. NOGMAALS 1.000 BELGISCHE WERKLIEDEN AFGEREISD NAAR DUITSCHLAND Uit Antwerpen zijn begin dezer week nogmaals LÓOd Selflscba arbei ders naar Duitschland vertrokken om er te gaan werken. DE ZAAK GANSHOF VAN DER MEERSCH De Heer Ganshof van der Meersch blijft aangehouden. Benevens de zaak der willekeurige aanhoudingen, zal de auditeur-generaal ook nog te verant woorden hebben voor desertie van zijn post, als militair magistraat in oor logstijd. TEGEN DE OPDRIJVING DER PRIJZEN Zaterdag 20 Juli werden te Brussel talrijke kleine en groote handelaars zware boeten opgelegd wegens het niet naleven der vastgestelde prijzen. Deze prijzen werden nu genoeg bekend ge maakt opdat niemand meer kan aan halen er over onwetend te zijn. Benevens de zware boete kan ook de sluiting der handelshuizen bevolen worden. Dat de verkooper zelf de waren aan een hoogeren prijs gekocht heeft is geen voldoende reden om de Inbreuk te verwerpen; integendeel, door zijne handelwijze heeft hij de overtreding van den eersten verkooper vergemak kelijkt. DE LIJDENSWEG DER POLITIEKE GEVANGENEN Voor de radio heeft M'" René La- grou, die eveneens naar Frankrijk als politieke gevangene werd weggevoerd, zijn lijdensweg binst die dagen van ballingschap, uiteengezet. Gansch de uiteenzetting was een reeks van gele den ontberingen en mishandelingen. Men mag gerust zeggen dat alle weg gevoerden zelfde lot beschoren werden als beschreven is geweest in het dag boek van den H. Clemens De Landts- heer, dat wij verleden week over drukten. M'" Lagrou deelde ook nog mede dat geestelijken op wreede wijze wer den gemarteld. Een jonge leekebroe- der werd met matrakslagen ln den hals afgemaakt. Een oude Broeder werd op deerlijke wijze aan den baard getrokken door het volk, dat meende met een parachutist met een valschen baard te doen te hebben. Een Pater werd op de pijnlijkste wijze geprikt met een bajonnet, door een officier, opdat hij een rumba dansen zou. Omtrent het lot van den H. Degrelle wordt gemeld dat deze ook zwaar te lijden heeft gehad tijdens zijn bal lingschap en thans rust moet nemen om het doorstane leed te boven te komen. DE VOEDSELVOORZIENING IN BELGIE ALLE ROGGE ZAL TOT BROOD MOETEN VERWERKT WORDEN Uit Brussel werd gemeld dat de kwestie van de voedselvoorziening van het land het noodzakelijk maakt alle rogge voor te behouden voor het ma ken van brood. Maatregelen zullen getroffen worden opdat de teelt van de rogge loonend worde voor den landbouwer, maar te vens ook opdat de broodprijs niet zou stijgen. MAXIMUMPRIJS VOOR HET VAKKENSVLEESCH De Belgische overheid houdt zich ook bezig met het vaststellen van ma ximumprijzen voor talrijke levens middelen, o.m. ook voor het varkens- vleesch. Hierbij moet worden rekening ge houden met de beschikbare voeders en de behoeften van het rundvee. De prijs van het varkensvleesch zal zoo worden gesteld dat zij de varkens- kweek zal doen verminderen, zoodat de goede graansoorten, die anders voor het vetten van zwijnen gebruikt wor den nuttiger gebruikt kunnen worden voor de volksvoeding. ER MOET MEER GRAAN VERBOUWD WORDEN Door het Ministerie van Landbouw werd medegedeeld dat het allernood zakelijkst is dat er meer graan ver bouwd worde. In gewonen tijd is de broodvoorziening grootendeels afhan kelijk van het ingevoerde graan. Deze invoer is thans weggevallen en de voorrading moet uitsluitend met in- landsch broodgraan verzekerd worden. Er moet dus meer tarwe en ook rogge gekweekt worden, £r i&l ervoor Meester Frans Wildiers, uit Ant werpen. die behoorde tot de kategorie der door de vroegere Belgische over heid naar Frankrijk meegevoerde jon gens van 16 tot 35 Jaar, heeft ln Volk en Staat zijn bevindingen gepubli ceerd in verband met zijn verblijf in Frankrijk. Over de vergadering der Belgische Parlementairen, die gehouden werd in een dancing te Limoges, deelde hij, aan de hand van de Fransche bladen van dien dag. bijzonderheden mede. Hieronder geven we den tekst der redevoeringen van de HH. Van Cau- welaert en Gillon, alsmede der motie die eenparig door de 150 Parlements leden werd aangenomen. DE REDE VAN DEN H. VAN CAUWELAERT VOORZITER VAN DE KAMER In een gevoelen van gemeenschap pelijk vertrouwen, heeft de natie de basissen van een geestelijke waarde neergelegd in de handen van een Dy nastie, waarvan wij de bewezen dien sten edelmoedig prezen, en die den adel van Koning Albert met een eeuwigen glans had omgeven. Wij dachten haar ln zekere han den en ons vertrouwen werd be schaamd. Alleen, tegen den wil van zijn gouvernement in, tegen den klaar uitgesproken wil op den eersten dag van den oorlog door de nationale vertegenwoordiging waar U de vrije uitdrukking van zijt, tegelijkertijd brekend met de begrippen van mili taire eer en met de verplichtingen van zijn grondwettelijken eed, heeft de Koning afstand van zijn troon gedaan in de handen van den vijand en ons leger overgeleverd op een oogenblik dat .de beslissing van den strijd nog niet gevallen was. Ons leger, zooals het gouverne ment het ten andere reeds heeft ver klaard, heeft dit lot niet verdiend, en de smart en verontwaardiging die we gevoelen worden met het uur grooter, als we vernemen met welken boven- menschelijken heldenmoed de Engel sche en Fransche legers, die ons te hulp waren gekomen, een strijd voort zetten, die door deze afvalligheid zoo ongelijk is geworden. Wij hebben van daag slechts één ding te doen, met zooveel we zijn te verklaren dat we eens zijn met de regeering, wettelijke uitdrukking van den wil van het land, en met het gedrag van deze regeering in deze tragische omstandigheden, haar besluit van aan de zijde der Verbondenen den bevrijdenden strijd voort te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat deze verklaring spontaan zal zijn en eenstemmig; zij zal ook buiten Frankrijk in het bezette België weer klank vinden. Frankrijk heeft recht op al onze dankbaarheid. Het heeft recht op de algeheelheid van onze krachten. Geen enkele Belg zal zich onwaardig toonen tegenover het in hem gestelde vertrouwen. DE REDE VAN DEN H. GILLON, VOORZITTER VAN DEN SENAAT Wie had durven zich de gebeurte nissen die we thans beleven in te beel den? Met den voet de grondwet ver trappend, aan dewelke hij trouw be loofd had, met hoogmoedigheid en hardnekkigheid de veelvuldige waar schuwingen van zijn ministers ver werpend, voorwendend niet de ver staan dat het hoofd van het leger terzelfdertijd hoofd van den Staat was, leverde Leopold III zijn leger over aan den vijand in het heetst van het gevecht, op deze wijze de ze kerheid van de Fransch-Britsche troe pen die ons te hulp gekomen waren, in gevaar brengend. Deze kapitulatie geschiedde niet ver van het monument opgericht ter eere van den Koning- Ridder, van den Koning zonder vrees noch blaam, daar waar Koning Albert aan zijn leger in lompen het bevel gaf vol te houden tot den dood. gezorgd worden dat deze teelt loonend weze. De landbouwer zal zich moeten aanpassen aan dezen toestand. Zoó zullen min goede weiden, die voor akkerbouw passen, gescheurd worden en voorbereid voor het bezaaien met graan in den komenden Herfst. Het gescheurd land kan aangewend worden voor lentebezaaiïngen, zoo an dere perceelen dan aangewend wor den voor uitbreiding van het zaaien van wintergraan. Verder werd er op gesteund dat geen enkel hoekje grond onbebouwd blijven mag. DE SLUIKHANDEL Door Belgapress werd, in verband met de kwestie der bevoorrading van het land, medegedeeld dat binnen kort zeer strenge maatregelen zullen ge nomen worden tegen alle vormen van sluikhandel. EXTRA-BROODKAART VOOR WIE ZWAREN ARBEID VERRICHT Er werd ook in het vooruitzicht ge steld dat wie zwaren arbeid verricht een extra-rantsoen brood zal verkrij gen. Daarvoor echter moet eerst een klaren en duidelijken blijk bekomen worden van de opbrengst van het graan en andere teelten. Zulks is slechts mogelijk als wanneer men een duidelijk beeld heeft van de bestaande voorraden. Daarom zal een strenge hand ge houden worden op de juistheid der aangiften van de teelten. De oogst moet ten goede komen aan de gemeenschap en ieder moet zijn deel ervan hebben. DE VEESTAPEL 90 VAN HET PLUIMVEE ZAL MOETEN VERDWIJNEN Het groot gebrek aan veevoeders zal het noodzakelijk maken dat de vee stapel in merkelijke mate verminderd worde, en ln overeenstemming worde gebracht met de bestaande voorraden. In leder geval zal de hoendervee stapel met 90 moeten worden inge krompen. De haverteelt zai eveneens moeten verminderd worden, om graan ol vee voeder» M Jtweeiten, Mijne Heeren, onze soldaten ter. dienden dien tegenslag niet. Zij nes. ben als leeuwen gestreden, met ees ontzaglijken heldenmoed de aanvalk;; van den vijand afslaand, van een ril. and die, om hen te verpletteren, c» meest machtige middelen had te hu.j geroepen. De wapens zijn niet hun versagende handen ontvallen; zij we. den hun ontrukt door dezen die met den eed had bevestigd de lntegralltea en de onafhankelijkheid van het lsri te verdedigen. Het België van 1940 a slechts de voortzetting van dat van '14-T8 dat over de gansche wereld be. wondering wekte, zooals altijd ét moed, gepaard aan de loyauteit be. wonderd wordt. België heeft zich ech. ter niet gecompromitteerd, dit zal it wereld kunnen vaststellen op den aai dat het, dank zij zijn heldenmoed es aan deze van zijn trouwe vriendes, Frankrijk en Groot-Brittanlë, hjs grondgebied, zijn vrijheid en zijn or., afhankelijkheid zal hebben terugje. wonnen. Bij het einde van de vergadering werd een motie van eenheid en total# solidariteit met de Verbondenen ge. stemd in een eenstemmige opwelling van geestdriftig patriotisme. En onder den grijzen hemel, door d# menigte die in de omgeving van he: hotel was opgesteld, gegroet, verlaten de parlementairen, die aan deze hls. torische vergadering hebben deelge. nomen, het Raadshuis. DE TEKST VAN DE GESTEMDE MOTIE De Belgische Senatoren en Volk!, vertegenwoordigers in Frankrijk ver. blijvend, drukken eenstemmig hun ge. voelens uit; Laken de kapitulatie van Kontag Leopold die hij op eigen initiatie! heeft doorgevoerd en waarvan hij de verantwoordelijkheid draagt voor de geschiedenis. Buigen zich met eerbied voor hes die reeds gevallen zijn voor de ver. dediging van onze onafhankelijkheid en brengen hulde aan ons leger, dat een onverdiend lot heeft ondergaan; zij bevestigen hun vertrouwen ln onze jeugd, die binnen kort onze kleuren zal doen herverschijnen in de vuurlinies, Verklaren zich solidair met de re. geering, die de juridische en moreel» onmogelijkheid van Koning Leopold om te regeeren, heeft vastgesteld. Rich, ten aan hun landgenooten in het door den vijand bezette België de uit. drukking van hun groote en broeder, lijke sympathie, en zijn zeker van hun onaantastbaar patriotisme. Maken hun vast voornemen ken baar, om alle krachten van het land en van de kolonie aan te wenden om den strijd voort te zetten, tot de vrij making van den vaderlandschen grond, aan de zijde van de Mogendheden die onmiddellijk den oproep van BelgiJ hebben beantwoord op het oogenbS van den aanval. Drukken hun diepe dankbaafató aan Frankrijk en Groot-Brittamft uit, die broederlijk ln hun huls as vluchtelingen hebben opgenomen en bevestigen hun onwankelbaar ver trouwen in de zegepraal van het recht en van de eer. A Ziedaar het verslag, volgens d» Fransche bladen, der laatste vergade ring van de gevluchte Belgische par lementairen die het volk dat ze ver tegenwoordigen in den steek hadden gelaten; gevluchte Belgische parle mentairen omringd door ministers, die eveneens hun land waren out- vlucht om van uit Frankrijk, alwaar ze een veilig onderkomen hadden ge zocht, hun Koning, die bij zijn leger was gebleven, smadelijk te beleedigen. Met het potsierlijk vertoon van Limoges heeft de regeering Pierlot hebben de gevluchte Belgische parle mentairen hun eigen vonnis geveld. Een roemloos einde van een roem loos bestaan. Al het mogelijke moet gedaan wor den voor het kweeken van veevoeders, die binst den aanstaanden Winter zul len kunnen gebruikt worden. In de Briisseler Zeltungwerd eeu waarschuwing gericht tot de Burge meesters die niet genoeg de beslissin gen Inzake de rantsoeneering doen eerbiedigen. Door den Militairen Be velhebber werd beslist dat, zoo een Burgemeester ter dezer zake in ge breke blijft, de kommandanturen be voegd zijn om een kommissaris aan te stellen, die in plaats van den Bur gemeester de verordening doet na leven. Desnoods zullen de Burgemees ters afgezet worden en vervangen door andere geschikte personen. II9II VANAF 22 JULI Het Bestuur der Postchecks deelt mede Van 22 Juli af, zal de dienst dtt postchecks opnieuw de overschrijvin gen van rekening op rekening uitvoe ren, welke door zijn titularissen wor den bevolen. De orders moeten gegeven wordta door middel van uit de boekjes ge trokken gewone overschrijvingsformu lieren. Zij moeten onder niet gefrankeer- den omslag aan het Bestuur der Post checks te Brussel overgemaakt wor den. De dienst der gezamenlijke over schrijvingen is hersteld vanaf denzelf- den datum. De afnemingen in geld bij middel van checks op naam (gewone of ge zamenlijke) of van checks aan drager zullen eerlang worden toegelaten. •Er wordt aan herinnerd, dat behou dens de overschrijvingen uitgegeveu ten bate van rekeningen, die behoo* ren tot rekenplichtigen van den Staat, de Provincie, de gemeenten en de or ganismen welke er van afhangen, al de andere overschrijvingen geen bij zondere mededeeling meer mogen Art' dca V£p( des rechthebbend»

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 2