Uit Poperinge ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD DE APOTHEEK H. NOTREDAME MONOPOEDERS Ter Apotheek Notredame Jsilien oscreus Baart JOZEF DESAEGHER VERMAKELIJKHEDEN SCHOENEN IN 'T BINNENLAND OORLOGSSCHADE Carpentier Omer, lepersteenxv., Poperinge. - Tel. 19ö UIT VLAMERTINGE UIT DEERLIJK ROUWBERICHTEN POPERINGE. Beleefde uitnoodiging van Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwo nen der GEZONGEN JAARMIS, op Zondag 28 Juli, te 8 li uur, in Sint- Janskerk, voor HEEK JllLES LOBEAU-SOHIER en Zonen MAURICE en GASTON. co» Familie, Vrienden en Kennissen wor den vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der HEILIGE MIS, op Zon dag 28 Juli. te 9 uur, in Sint-Ber- tinuskerk, voor HEER BRUNO VANDENBERGHE Echtgenoot van Vrouw Euphrasie Milie en voor HEER F IR MIN SERGIER Echtg. van Vr. Martha Vandenberghe. Van wege Echtgenoote en Kinderen, die danken op voorhand. co» Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der JAARMIS, op Zondag 28 Juli, te 9 uur, in O. L Vrouw- kerk, voor Heer en Vrouw CHARLES LEBBE-LOUISE LACONTE Van wege de Kinderen. co» Vriendelijke uitnoodiging aan Fami lie, Vrienden en Kennissen tot het bij wonen van den ROUWDIENST, op Maandag 29 Juli, te 9 uur, in Sint- Bertinuskerk, voor LEA-MARIA-CORNELIA STERCKX Dochtertje van H. Alfons en Vr. Maria Houvenaghel gedood tijdens het bombardement te Poperinge op 21 Mei 1940. Van wege de Ouders. co» Beleefde uitnoodig'ng aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwo nen der SOLEMNEELE JAARMIS, op Maandag 29 Juli, te 10 uur, in Sint- Janskerk, voor HEER REMI DELALEAU Echtgenoot van Vr. Hélène Vercruysse. Van wege de Echtgenoote en Kinde- gen, die danken op voorhand. co» Familie, Vrienden en Kennissen wor den vriendelijk uitgenoodigtot het bijwonen van den ROUWDIENST, op Donderdag 1 Augustus, te 9 uur, in Bt-Bertinuskerk, voor HEER JEROME HERNAERT Weduwaar van Vr. Maria Devoldere gevallen als oorlogsslachtoffer tijdens het luchtbombardement te Poperinge, op 24 Mei 1940. co» Vriendelijke uitnoodiging aan Fa milie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van de GEZONGEN MIS, op Zondag 4 Augustus, te 7 uur, in Sint- Janskerk, voor HEER HECTOR ALLEMEERSCH Echtgenoot van Vr. Zenobie Mistiaen Spoorwegagent. Van wege de St-Rafaëlsgilde. co» Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwo nen van den ROUWDIENST, op Zon dag 4 Augustus, te 8 uur, in Sint-Ber- tlnuskerk, voor HEER MAURICE DEI.BOO Drukkersgast bij H. Danneels-Taillieu gevallen als oorlogsslachtoffer in Sint- Vincentiusgesticht op 27 Mei 1940. Van wege den Bond der Chrlstene Boek- en Papierbewerkers. co» VVESTVLETER EN. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwo nen van den LIJKDIENST, gevolgd van de BEGRAVING, op Dinsdag 80 Juli, te 10 H uur (torenuur), in de parochiale kerk van Westvleteren, van VROUW MARIA VERBRIGGHE Echtgenoote van H. Hector Calmeyit. Die bij vergetelheid geen rouwbrief ontving, gelieve de Familie hierover te verontschuldigen en dit bericht als dusdanig te willen aanzien. co» BE VEREN a IJZER. Familie, Vrienden en Kennissen wor den vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen van den PLECHTIGEN ZIE- LEDIENST, op Donderdag 1 Augustus, te 11 uur (torenuur), in de parochiale kerk van Beveren-aan-IJzer, voor HEER ROGER TAILLIEU Soldaat 13* Artillerie - 6 K. - 2 Gr. Voorzitter van den B. J. B. gevallen als oorlogsslachtoffer tijdens het luchtbombardement te Poperinge op 24 Mei 1940. Apothekersdienst. - Zondagrust. Heden Zondag alle ADOtheken open de Apotheek KESTET ,TJN, Gasthuis straat. -co»- STAD POPERINGE BEDANKINGEN poperinge. De Kinderen en Kleinkinderen Pier re Allaeys-Lougez bedanken Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van genegenheid, betoond tij dens den Lijkdienst en de Begraving van hun diepbetreurde Moeder, Schoonmoeder en Grootmoeder Vrouw flora-hélëne lougez Weduwe van Heer Pierre Allaeys. Dusdanig bericht vervangt onzen dank aan ieder persoonlijk afgegeven naamkaartje. Meteen worden allen vriendelijk uit genoodigd tot het bijwonen der EER ste ZESWEKENMIS, op Dinsdag 30 Juli, te 9 Vt il, in St-Bertinuskerk. Vrouw Camiel Pareyn-Debyser, Kin deren en Kleinkinderen bedanken uit ter harte Familie, Vrienden en Ken nissen om de zoo talrijke blijken van genegenheid, betoond tijdens den Rouwdienst opgedragen ter nagedach tenis van hun diepbetreurde Dochter, Zuster, Schoonzuster en Tante JUFFROUW AGNES PAREYN. Heer en Vrouw René Dumon en Familie bedanken Vrienden en Ken nissen om de talrijke blijken van ge negenheid, betoond bij het afsterven, den Lijkdienst en de Begraving van hun diepbetreurde Zuster, Schoonzus ter en Tante JUFFROUW EUGENIE DUMON. Heer Firmin Quaghebeur-Bafcop en Kinderen bedanken Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken Van rouwdeelneming, betoond tijdens den Lijkdienst en de Begraving van hun diepbetreurde Echtgenoote en Moeder VROUW HÊLËNE BAFCOP Echtg. van H. Firmin Quaghebeur. Die bij vergetelheid geen rouwbrief toochten ontvangen hebben, gelieven Ce Familie hierover te verontschul digen. co» De Familie Verpoot-Goemaere be dankt Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van genegenheid, be toond tijdens den Rouwdienst, gecele breerd tot zlelelafenis van hun diep betreurde Dochter Juffrouw MARIE-MADELEINE VERPOOT Leerlinge-Verpleegster aan de School Marla-Middelares te Kortrijk; ge vallen als oorlogsslachtoffer op Vrij dag 24 Mei 1940. Zié vervolg hiernevens g»~ OP ZONDAG 28 JULI 1940 TE 18 U. DAGORDE: 1. Verslag der laatste zitting. 2. Wijzigingen te brengen aan de stadsbegrooting voor 1940. 3. Lijnrichting vast te stellen voor eenige straten der stad, in ver band met bet goedgekeurde rooiïngs- pian. 4. Besprekingen en mededeelin- gen. VOLKSHUIS ZIEKENBOND. 't Bureel ls open alle werkdagen van 9 tot 11 uur. De leden van den Ziekenbond hebben al len een nieuw reglement ontvangen. Wie nu begeeren lid te blijven, wor den verzocht op 't bureel te komen vóór 1 Oogst. Ziektebladen tot 9 Mei inbegrepen, mogen Ingebracht worden. Wacht niet langer dan tot 31 Juli. ZIELMIS. Zondag 4 Augustus, ln St Bertinuskerk, te 8 uur, gezongen Mis tot zlelelafenis van Maurice Del- böo, oorlogsslachtoffer. De leden van het drukkerssyndikaat worden drin gend uitgenoodigd. vroeger Gr. Markt, Poperinge, is thans overgebracht naar de GASTHUISSTR. 34, Poperinge (nevens Fotohuis Leeuwerck.) het beste middel tegen hoofdpijn. POPERINGE PENSIOENKAS Op heden Zondag 28 Juli zal er ln het Volkshuis gezeteld worden van 9 tot 11 uur om de stortingen voor de Pensioenkas of de kaarten der ver plicht verzekerden voor Juli te ont vangen. Wij meenen wel te doen de personen die zeggen dat de ouderdomspensioe nen niet meer zullen voortgaan en er geen stortingen meer moeten gedaan worden, te wijzen op hunne verant woordelijkheid tegenover de menschen aan wien zij dit wijsmaken. Willen zij er de schuld van zijn dat er personen zullen zijn die 65 jaar oud zullen worden en die dan, juist omdat zij nu niet gestort hebben, het ouder domspensioen niet zullen genieten? De timbers of zegels moeten door werkgevers en werknemers voort ge plakt worden en de stortingen der vrije verzekerden moeten ook voort verricht worden. Niets, volstrekt niets is daarin veranderd. Er moet enkel wat geduld beoefend worden door dezen die hunne rente of hun pensioen nu moeten trekken. Alles zal echter ten volle uitbetaald worden. Nu nog een woordje aan dezen die vroeger als werklooze 5 fr. per maand gestort hebben. Deze manier van storten was eene toegeving vanwege de Lijfrentkas. Om geheel en gansch in regel te zijn moest de werklcoze echter eene volle kaart indienen als werklooze of als werk nemer en werklcoze te zamen. Gezien de afhoudingen vanaf Mei niet meer gedaan werden, zouden de werkloozen zeer voorzichtig handelen, willen zij bij de uitkeering van hun pensioen geen schade lijden, met de ontbrekende maanden te volledigen met 5 fr. en met meer als het moge lijk is. Wij weten het wel, de tijden zijn moeilijk en lastig, maar er moet toch ook verstaan zijn dat deze die niets of onvolledig storten, ook niets of bij na niets zullen trekken. Inlichtingen zijn te verkrijgen elke maand den 3" en 4" Zondag, van 9 tot 11 uur, in 't Volkshuis. Schatting' van Oorlogsichade Plans en Bestekken voor herstellingen heropbouw en Gediplomeerd Architekt oordstraat, 13 POPERINGE WESTVLETEREN. De Familie Gombert-Gruwier be dankt Vrienden en Kennissen om de blijken van genegenheid, betoond tij dens den Lijkdienst en de Begraving van HEER GILBERT GOMBERT Zoon van Heer Achiel en van Vrouw Angèle Gruwier Woensdag 11. begraven te Westvleteren. ELVERDINGE. Heer Jerome Yandenbussche-Hinde- rijckx en Kinderen bedanken Familie, Vrienden en Keimissen om de talrijke blijken van genegenheid, betoond bij het afsterven, den Lijkdienst en de Bgraving van hun diepbetreurde Echtgenoote en Moeder VROUW ELISA HINDERIJCKX Echtg. van H. Jerome Vandenbussche. Die bij vergetelheid geen rouwbrief mochten ontvangen hebben, gelieven de Familie hierover te verontschul digen. -cos- HET VERKEERSONGEVAL VAN 19 JULI 1L Het slachtoffer overleden. In ons blad van verleden week meld den wij reeds het verkeersongeval waarvan Vrouw Hélène Bafcop, Echt genoote Quaghebeur Firmin, wonende achter de Statie, het slachtoffer werd. In de Guido Gezellestraat werd zij namelijk aangereden door een mili tairen camion en zwaar gewond. In den avond is zij in het O. L. Vr. Gasthuis aan de gevolgen van de be komen verwondingen en beenbreuken overleden. Aan de Familie bieden wij onze christelijke rouwdeelneming bij dit verlies dat haar zoo diep komt te tref fen. TOT NAGEDACHTENIS VAN GEDOODE STADSWERKLIEDEN Heden Zondag 28 Juli. te 8 uur, in St-Bsrtinuskerk, wordt een H. Mis ge celebreerd ter nagedachtenis van de Stadswerklieden Theoflel Rassalle en Jerome Hemasrt, die in bevolen dienst gedood werden bij het luchtbombarde ment van 24 Mei. Beiden werden ge troffen toen zij op den koer van het College aan het werk waren. Wij twijfelen er niet aan dat tal rijke Stadsgenooten er zullen aan hou den een laatsten blijk van genegen heid te betoonen aan de beide arbei ders en een vurig gebed zullen willen storten tot hun beider zlelelafenis. VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U in volle vertrouwen tot Architect Westouterstw., Poperinge. Ingeschreven ln het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. verlof Binnen enkele dagen wordt het schooljaar 1939-1940 besloten. Gezien de omstandigheden die wij beleefden, waardoor binst talrijke dagen de scholen gesloten werden, is het ge bruikelijk groot verlof merkelijk inge kort en bepaald op een maand. Het verlof wordt geregeld voor de verschillende scholen als volgt: Bis schop. College, van 31 Juli tot 2 Sept.; Midd. School, van 8 Aug. tot 16 Sept.; Gemeenteschool, van 14 Aug. tot 16 Sept.; School Abeele, van 10 Aug. tot 16 Sept.; EE. ZZ. Benedictinessen: Lagere school, van 10 Aug. tot 16 Sept., Beroepsschool, van 31 Juli tot 2 Sept.: EE. ZZ. Paulinen, van 31 Juli tot 2 Sept.; EE. ZZ. Penitenten, van 31 Juli tot 2 September. Aan de kinderen wenschen wij een vreugdevol verlof Ann de ouders vra- ■n wij goed op te letten op hun kin deren, tot hun zedelijk en stoffelijk welzijn. Ook wel opletten opdat zij zouden afblijven van alle rondliggend oorlogstuig. 3. DE POPERINGENAAR koopprijzen uwer waren zelf, in acht nemend de vastgestelde waarde der verschillende voedingswaren. Overtredingen kunnen zwaar ge straft worden met boete, gevang en sluiting van uw winkels. MANNELIJKE HOPPLANTEN Ook aangaande het uitroeien der mannelijke en wilde hoppeplanten blijft de Belgische wet op de hoppe- teelt van kracht. Naar verluid werden hieromtrent reeds processen-verbaal opgesteld. Stelt U dus in regel, ook op dit gebied. BOERENGILDE Op Zondag 4 Augustus aanst., te 9 'j uur ,in 't gewoon lokaal. Alge- meene Vergadering voor de leden. Voordracht over De Landbouw- kwestie in den huidige Omstandighe den Spreker: Heer Ingenieur Si- moens U. UITSLAG DER HANENKRAAUNG vu*i 21 Juli jL, ingericht door De- Staaikraaiers gevestigd in de Com- pernolle bij Leon Deberdt: 1. Questroy Julien, Reningelst 200 2. -Claes Cyriel, Zonnebeke 179 3. Bruneel Hector, Poperinge 172 4. Bottez Lucien, Poperinge 163 5. Ghesquiere Roger, Poperinge 159 6. Dechène Lucien, Poperinge 155 7. Rubben Henri, Poperinge 151 8. X140 9. Ollivier Gaston 136 10. Claes Cyriel 136 11. Vankemmel Aloïs 135 12. Chaerles Maurits 128 13. Busschaert Robert 127 14. Onraet Julien 122 15. Galliaert Kamiel 121 Het koningschap der maatschappij werd gewonnen door Bruneel Hector van Poperinge. Er waren 44 deelne mers. Aan allen hartelijken dank. ZONDAG 28 JULI 1940. POPERINGE. Eerste Tap «In den Welkombij Alb. Beernaert- Matten, Prootstraat 5, Statie. -co»- OOSTVLETEREN, Heer Dionysius De Saeyer-Vande- weghe bedankt Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van genegenheid, betoond tijdens den Rouwdienst, gecelebreerd tot zlelelafe nis van zijn diepbetreurde Echtg- noote VROUW ALEXIA VANDEWEGHE. Zomer- en Sport, Kinderartikelen IN DEN OSSEKOP Vlamingstraat, Poperinge, bij André Laleeuw-Veys. Maatwerk - Herstellingen. Spoedige en trouwe bediening. ONZE GRENSWACHTERS TERUG De zestien grenswachters van Pope ringe zijn Maandag JL, tot groote vreugde hunner Familieleden en Vrienden, in onze goede stede op het onverwachts allen teruggekeerd. Wat zij beleefden sedert hun opge legd vertrek uit stad ls een heele ge schiedenis. Wij zulen deze hier trach ten heel bondig weer te geven. Op 16 Mei werd hun bevel gegeven te vertrekken naar Frankrijk. Zij ver trokken per flets naar Ploegsteert, waar zij met fiets en uitrusting op den trein stapten die hen naar Abbeville overbracht. Vandaar ging het per velo naar Amiens ,dan weer verd:r naar Rouen, dan steeds verder, altijd per fiets, naar Conches. Ten slotte werden zij opge scheept op een trein, die hen bracht naar Tours, Angoulème, Pau en ein delijk naar Montpellier. Van Montpellier moesten zij dan nog verder, namelijk naar Montauban. Daags na het van kracht worden van den wapenstilstand tusschen Duitschland, Italië en Frankrijk, t.t.z. op Maandag 24 Juni, zijn zij uit Mon tauban er van door getrokken en re den per fiets naar Lyon, daarop naar Dijon, waar zij krijgsgevangen wer den genomen door de Duitsche troe pen. Te Dijon werden zij in een kamp gebracht, waar zij drie weken lang hebben moeten verblijven. In zelfde kamp waren ook enkele honderden Belgen met duizenden Franschen, waaronder Senegal eezen, Marokkanen, en zoo voort. In het kamp mochten alleen de Bel gen werken, wat hun goed van pas kwam inzake de voeding. Zij werden er zeer goed bejegend door de Duit- schers. Na drie weken wachten werden zij, samen met een 600 a 700 Belgische soldaten, naar een trein gebracht, die hen voerde tot Doornik. Vandaar werd dan de laatste rit aangevangen, bij middel van den buurtspoorweg. Of hun vreugde groot is geweest voor hun en voor hun huisgenooten bij hun onverwacht thuiskomen, hoeft wel niet gezegd. Allen zijn het eens om te verklaren dat zij ten slotte een mooie reis maak ten. In den beginne van hun tocht konden zij het Belgisch geld dat zij op zak hadden aan goede voorwaarden uitwisselen, wat hen in staat stelde te koopen wat zij te kort hadden aan voeding. Steeds hebben zij gepoogd bij landbouwers gehuisvest te worden, wat altijd voordeelig was voor de innerlijke versterking van den mensch. Eens dat onze Koning eruhet Bel gisch Leger de wapens hadden neer- ;elegd, was de vriendschap der Fran schen zeer gevallen en mochten zij wel de gebruikelijke scheldwoorden in ontvangst nemen. Te Dijon werden zij op voortreffe lijke wijze bejegend door de Duit- schers en ten zeerste bevoordeeligd ten overstaan van de Fransche krijgsge vangenen. Allen zijn in goede gezondheid te ruggekeerd, wat wel nog het bijzon derste is. Aan allen dus een hartelij ken proficiat om hun gelukkigen te rugkeer. BEROEP OP DE EERLIJKHEID Door een persoon uit Krombeke werden enkele dagen geleden waarde volle titels verloren, denkelijk op de Groote Markt alhier. Wij doen dan ook een beroep op de eerlijkheid van den vinder opdat hij deze titels aan den eigenaar zou wil len terugbezorgen. Het adres kan be komen worden op het Politiekommis- sariaat. DE VERKOOPPRIJZEN Winkeliers, wilt U verdere moeilijk heden vermijden, stelt U dan in regel zoowel op gebied van het uithangen uwer prijzen ais aangaande de ver- WEDSTRIJDEN VOOR KRAAIHAANTJES ZONDAG 28 JULI 1940. TE POPERINGE. In den Kalk- zak bij Th. Dehouck, Komstraat, lo kaal der «Keikoppen»; 100 fr. prij zen. Vierde en laatste proef van het kampioenschap 1940. Beker en prach tige palm aan den kampioen. Allen op post. Inschrijving te 2 uur; begin te 3 uur. TE RENINGELST. In den Roo- zenhilbij Achiel Liefooghe; 75 fr. prijzen. Prachtige bloemen en bloem tuil voor verstkomenden liefhebber en bloemtuil voor hoogste getal met min stens 5 hanen. ZONDAG 4 AUGUSTUS 1940. TE RENINGELST. - In de Hom- melpres bij Emiel Gouwy; 50 frank prijzen met prachtige bloemen en bloemtuil voor verstkomende met min stens 4, gegeven door de West- Vlaamsche BergkraaiersOpgelet: deze kraaiïng is voor kiekens van dit jaar. BOEZ1NGE. Parochiaal neven. Heden Zondag ls het Kermis, doch zonder kramen, peerdemolen en al het andere feestgedoe. Wij zullen geen orgels hooren ,en er zal niet gedanst worden; er zal dus niet gefeest wor den, omdat de omstandigheden het niet toelaten. Alleen in de kerk zal er feest zijn en in den eigen huize lijken kring, daar waar er niemand meer afwezig is. In de kerk vooral, omdat de zoon van Heer en Vrouw Silvere Boudry, met kloostername Eerw. Pater Mel- chior a Sta Maria, der Ongeschoeide Karmelieten, student te Rome, zijn Heilige Eeremis opdraagt. In de kerk, omdat het jaargetijde der Parochia nen heel de parochie verzamelt om te bidden voor de duurbare overledenen. In de kerk, omdat het de verjaring is van de Kerkconsecratie, die plaats had op 4 Oogst 1924 door Mgr Waffelaert, zaliger memorie kerk, door den huidigen herder heropgebouwd, en thans zoo wreed stukgeschoten. En toch Kermis, omdat onzen moedigen Pastoor wil dat ze uit haar puin op sta, minstens zoo schoon als ze was, wat natuurlijk veel werk en last zal kosten. En toch Kermis, om den men schen van Boezinge te herinneren dat ze vooral met het godsdienstige van het parochiaal leven moeten meêleven. Ook Kermis in huis, onder vader, moeder en kinderen samen, omdat ze gelukkig aan dood en verwoesting zijn ontsnapt. Een feest, niet zoo weelderig als voordezen, 't kan ook niet meer, maar met de zoete hoop op betere tijden. Nieuws van 't onzent. Onze soldaat Tobie Lemahieu gaf nieuws uit het Zuiden van Frankrijk meê met vluchtelingen. De autogeleider van Mevrouw van 't Kasteel kwam terug uit Manduel (Dép. Gard) in Frank rijk, alwaar hij gevangen zat in het onbezette gebied en wist te ontsnap pen. Georges Boudry, nu Eerw. Pa ter Melchior, draagt Zondag te 10 uur zijne Eeremis op in onze Parochiekerk. Rolo de Baselaere, syndikaatstier van den Veebond der Boerengilde, is op twee, drie dagen dood. De aan nemers S. Maddelein en V. Petillion zijn belast met het herstel van kerk en toren. RENINGE. Overleden in dienst van 't Vaderland. Op 25 Mei jongst leden sneuvelde te Aarsele, ver van ouders en geboortegrond, onze dorps genoot: de Heer Albert Merveillie, in den jeugdigen leeftijd van 25 jaar. Als een bloem van het veld, die 's morgens ontluikt, frisch, bekoorlijk, vol glans en geur, rijk aan beloften, maar plots met doorgehakten stengel nederzinkt en sterft... Zooals de blij de zon, in het voorjaar, die stralend oprijst, vreugde en warmte verspreidt, maar al te vroeg verdwijnt... Zoo was Albert nog in den morgenstond van het ieven, de toekomst lachte hem toe... maar een dag van smart en rouw heeft dit veel belovend leven gesmoord. Albert was een godsdienstige jongen (het eenige wat nu nog voor hem van tel is)hoe menigmalen hebben we hem niet gezien, ter gelegenheid van den eersten Zondag van de maand, wanneer hij, samen met zoovele an dere jongelingen uit Reninge, neder- knielde aan den communiebank en dan aandachtig, zonder menschelijk opzicht, hi zijn gebedenboek den Heer dankte... een stil, maar sprekend voorbeeld voor zoovele andere: het zal zeker voor alle jonge mannen uit Reninge een aansporing zijn om dit toonbeeld na te volgen. Albert was een verstandige Jonge ling: daarvan getuigden met fierheid Z. E. H. Pastoor en zijn onderwijzers, die er altijd op uit waren om hem hoogere studiën te laten doen: hij werd leerling aan het College te Pope ringe, waar hij flink studeerde, maar, als eenige zoon, was hij onmisbaar in den handel en was daar 'ook de ver standige, zwijgzame, nadenkende Jon geling ook een toonbeeld voor de lichtzinnige jeugd van dezen tijd. Zekerlijk was Albert een rijke be lofte voor de toekomst: een diep gods dienstig leven, gepaard met een ont wikkeld verstand, zouden zijn volk en Gode ten bate zijn. Maar, helaas, de goddelijke Voor zienigheid heeft er anders over ge oordeeld: de oorlog heeft twee diepe wonden geslagen in het hart van onze parochie... het droevig nieuws liep rond van huis tot huis: Albert is ge sneuveld. Diepoeproefde Familie, de Heer heeft uw woning bezocht, maar hoe pijnlijk was dit bezoek! Hij heeft een bres geslagen en iets losgerukt uit uw leven: Hij heeft de bron verdroogd waar nog zoovele edele en zuivere liefde zou uit voortvloeien. Tegenover al deze droefheid luisteren we naar de stem van ChristusIk ben de verrijzenis en het leven en we loven de Kerk die bidt: Het leven wordt niet weggenomen, maar verwisseld en dit zal ons een troost zijn. Beste Vriend Albert, wij allen vrien den en kennissen uit Reninge, nemen van u afscheid, we verstaan de les die ge ons geeft: heden ik, morgen gij; wij, vooral de Jongelingen uit Reninge, zullen Donderdag uw stoffelijk over schot begroeten, niet in een revue om zich eens gedurende de offerande van den lijkdienst te toonen aan de Familie, maar om voor u te bidden. Albert, tot we^-aiens in de hemelsche paradijzen. N. KLERKEN. Maatschappij Sta ticzangers Uitslag Vinkenzetting van 21 Juli, om 3 uur namiddag: 1. Vanhille Oscar, 464; 2. Degryze André, 447; 3. Degriek Alois, 440; 4. Verhaeghe Alfons, 395; 5. Louis Mau rice, 335; 6. Marchand Camiel, 323; 7. Degraeve Maurice, 312; 8. Despeghel August, 297; 9. Bylle Leon, 292; 10, Verhaeghe Alfons, 276; 11. Decaesteker Achiel, 265; 12. Beauprez Henri, 249; 13. Paesbrugghe Henri, 245; 14. Ver haeghe Alfons, 243; 15. Vercamer Flo- rent, 241; 16. Delheye Adolf, 218; 17. Declerck Bruno, 215; 18. Lyphout Ro- main, 202; 19. Dernoulin Albert, 194; 20. Mattens Maurice, 193. Vinkenzetting van 6 uur namid dag. Uitslag: 1. Verhaeghe Alfons, 391; 2. Princie André, 349; 3. Verhaeghe Alfons, 346; 4. Degraeve Maurice, 340; 5. Delheye Adolf, 322; 6. Degriek Alois, 306; 7. Vanhile Oscar, 290; 8. Pisson Leon, 280; 9. Louis Maurice, 276; 10. Degryze André, 275; 11. Vanlerberghe Leon, 275; 12. Verhaeghe Alfons, 248; 13. Noyelle Charles, 237; 14. Prinzie Al- bert, 229; 15. Vereecke Marcel, 229; 16. Beauprez André, 224: 17. Lyphout Ro- maln, 220; 18. Mattens Maurice, 219; 19. Devos Julien, 217; 20. Descamps Gaston, 206; 21. Decaesteker Achiel, 197. Uitslag Koningschap 1940; 1. De gryze André, 1179; 2. Marchand Ka miel, 968; 3. Delheye Adolf, 800; 4. Despeghel August, 796; 5. Vanlerber ghe Leon, 789; 6. Verkamer Florent, 774; 7. Bylle Leon, 713; 8. Jacque Jean Baptiste, 649; 9. Delheye René, 613; 10. Pisson Leon, 562. Hartelijken dank aan de mededin gers en proficiat aan den winnaar. HET BESTUUR. POELKAPELLE. Uitslag Vinken zetting van 21 Juli, lokaal De Poel- vink»; 41 vogels; 1. JimDeleu Leon, Zonnebeke, 638; 2. Franck id., 600; 3. Esther Vanthournout G., Poelkapelle, 431; 4. AlSln Lesage Remi, Westroozebeke, 417; 5. Jaak, Callewaert Cyr., St Jan, 376; 6. PolDejonghe Stanislas, id., 360; 7. «Jan», Vanthournhout G., Poelkapelle, 356; 8. «Klopper», Lesage Remi, Westroozebeke, 310; 9. Yvon ne ii, Verax Ach., Boezinge, 295; 10. EpinaVerax Michel, id., 290; 11. Fano ii, Samyn Gaston, Westrooze beke, 289; 12. «Calice», Despeghel Ka- rel, Poelkapelle, 277; 13. Godet Vanstaen Odiel, Merkem, 253; 14. Yrene Degryse Omer, Poelkapelle, 230; 15. JupiterVan Brussel Ach., id., 226; 16. JorisLesage Remi, Westroozebeke, 226. BESELARE. Heropbouw! Door d'eeuwen heen werd '((laander- Verwoest, verdrukt, verbrandland, 't Werkte zich op, met sterke hand! Ons stoere Volk hield stand! En Vrij en Groot wordt Vlaanderland Gestand Stillekens aan krijgt de dorpsplaats haar normaal uitzicht! Onze kerk: Dak gedekt, bijna in t droog. De groote vensters met hun kleine ruitjes zijn mooier dan voor heen in hun lieve kleurspeling. De ver nielde brandvensters zijn voorloopig dichtgemaakt. Nu begint de toren en de spits. Klooster: Weer klinkt uit het toren tje, van het zoo pas schoon herstelde klooster, de Angelus! De Plaats: Bijna al de huizen her steld en ruiten ingezet. Nu komt het binnenwerk. Het normaal leven gaat zijn gang. De werkloozen worden stilaan aan 't werk gesteld! In 1914-18 werd Beselare gansch platgeschoten. Nu kregen enkele hui zen de volle lading, doch: We leven nog! 'n Kruisvuur kraakte, dag en nacht, Bestookte ons met staal en schroot! Onze Vrouw van Vlaanderen hield de En redde ons van lijden, dood [wacht, Beselare leeft nog! Onze soldaten. Reeds 'n 40 Fa- miliën kregen nieuws! 6 Soldaten zijn uit krijgsgevangenschap in de heimat weergekeerd! Nog 51 te kort! Van 12 soldaten geen nieuws! Zoo tast men dag en nacht in het bange onzeker, het duister! Lieve Lezeresjes, Lezers, Soldaten! van harte dank aan U allen om de blijken van sympathie en de gedane opzoekingen! Blijde nieuws! Mijn zoon, Sergeant Albert Devisscher is krijgsgevangen ln Duitschland, LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN' DOOR Gediplomeerd Architekt - Géomètre - Expert Gewezen Stactscommissaris miiiuiiuiniiiiiniu in 't bezit zijn van Bewijs van werk- aanvrager de mannen van 15 tot 65 jaar (uitgezonderd zieken of werk- onbekwamen), doch ook de vrouwen van 15 tot 60 jaar (uitgenomen de huishoudsterDie werkloosheid zal nu gecontroleerd worden. De steun zal nu afhangen van den staat van behoeftigheid van het gezin en van het getal personen. Art. 16 zegt; Hebben recht op vol ledigen steun: de aanvragers die gee- nerlei bestaansmiddelen hebben. Heb ben recht op gedeeltelijken steun, zij die onvoldoende bestaansmiddelen hebben. De hoogste steun, voor die geen be staansmiddelen hebben zal te Zonne beke bedragen, volgens Art. 3: Voor de gezinshoofden of daarmee gelijk- gestelden; 7 fr. per dag; voor de echt- genoote-huishoudster: 3,25 fr. per dag; voor de kinderen ten laste, beneden de 15 jaar: 2 fr. per dag; voor andere bijkomende personen: 3,25 fr. per dag. Deze steun wordt betaald 6 dagen pér week. Voor verdere toelichting raadplege men onze vorige bladen, waarin hel gansche besluit betreffende Den Steun aan Behoeftigen ls verschenen. Weet ge, dat alle werklooze man nen tusschen 15 en 65 jaar (uitgezon derd de zieken of werkonbekwame») dienen ingeschreven te worden als werkaanvrager bij den Nationale» Dienst, Korte Torhoutstraat, 4, te leper, waarvoor ge dan een bewijs krijgt. Weet ge ook, dat ge, wanneer ge werk gevonden hebt, hetzij nu gelijk hetwelke, ge onmiddellijk uw briefje als werkaanvrager moet Indienen bij den Nationalen Dienst te leper. Weet ge, dat ge, wanneer ge nu op nieuw zonder werk zijt, ge u oiunid- delijk opnieuw moet laten inschrijven als werkaanvrager. Daarom vestigen we er uwe aan dacht op, en verwittigen we u om u onmiddellijk in regel te stelen, zoo niet worden straffen voorzien. Dit bewijs kunt ge ook bezorgen bij L. Chaerle, die voor de indiening zal zorgen. ■■■■■■BB Wanneer toch komen al onze jongens terug naar de heimat? In der Heimat!... Da gibt's ein Wiederseh'n! GEO. Uitslag der Vinkenzetting, op Zon dag 11., 21 Juli 1940, bij Collez Daniel; 31 vogels: 1. Jeanne d'ArcDeleu G., Pas- schendale, 593 liedjes; 2. Franck Deleu L., Zonnebeke, 587; 3. Jim id., 565; 4. Jimpitel Leleu M., Pas- schendale, 487; 5. Frik Billiet Edw., id., 480; 6. EronLecointre A„ id., 455; 7. «Ida», Nuytten A., Beselare, 442; 8. Kaers Vanhove J., Zonne beke, 434 9. Max Bulla Gryson J., Beselare, 427; 10. «Frik», Lecointre Em„ Passchendale, 420; 11. Jup Nuytten A., Zonnebeke, 412. Aan alle deelnemers hartelijk dank en tot wederziens. HET BESTUUR. SCHOOLHOOFD MEESTER LIGNEL TEN GRAVE GEDRAGEN Op Woensdag 17 dezer werd alhier, onder algemeene deelneming der be volking. ten grave gedragen M. Lu cien Lignel, schoolhoofd der aange nomen Jongensschool van Vlamertinge. De proppensvolle kerk was getuige van de algemeene achting en vriend schap die de inwoners van Vlamertinge koesterden voor den duurbaren afge storvene. Op het graf werd door M. Vanhove de volgende lijkrede uitgesproken: Mevrouw, Geachte Bloedverwanten, Waarde Collega's, Beste Kinderen, Mevrouwen, Mijnheeren, In deze droevige tijden worden in den lande veel tranen gestort door Vrouwen, Moeders, Bloedverwanten en Vrienden over een geliefd wezen door den dood weggemaaid. Wij ook, we staan hier inet benepen hart rond het graf van een dierbaren Echtgenoot, een geliefden Zoon. een teederen Broeder, een wijs School hoofd, een beminden Meester, een ge- achten Collega, Meester Lucien Li gnel, wien het den Heer behaagd heeft tot Zich te roepen. Op hem ook heeft de wreede oorlog zijn klauwen geslagen en hem neer geveld, wanneer nog een gansche toe komst voor hem openlag, wanneer nog een teerminnende Vrouw op hem steu nen moest en twee paar Kleine kin deroogjes liefdevol naar hem opblik- ten. De Heer heeft hem tot Zich geroe pen, omdat zijn ziel rijp was voor zijn God, evenals de landman zijn rijkbe.- laden oogst afpikt en huiswaarts voelt, zoo ook is de ziel van Meester Lignel naar haren Schepper gegaan. Hoewel zijn leven kort was, hij was amper 32 jaar. toch was het rijk gevuld, omdat al zijn werken kwamen uit een hart vol liefde en gedaan werden met een kalmte en een zachtmoedigheid die- hem kenschetsten. - Wat vooral Meester Lignel ken merkte, wat aan al zijn daden volle waarde gaf, was zijn groote minzaam heid. Daarom ook werd alwie hem na derde door deze groote hoedanigheid beïnvloed en verwierf ze hem weder liefde van alwie hem kende. Hij was een vreedzame. Heeft onzen Goddelijken Meester zelf niet gezegd: Zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Hij was een oprechte, diep voelende kristen. Al zijn werken, zijn arbeid op school, zijn gansche leven waren doordrongen van een diep-kris- telijken geest zonder omhaal of pra lerij. Hij was de Meester, de opvoe der, die de kinderen op vreedzame, op zachtmoedige wijze, vol liefde en vrien delijkheid wilde vormen tot ware diep- geloovige kinderen Gods. Hij was ook een zachtmoedige en hij heeft de aarde bezeten. Alle har ten rondom hem heeft hij aangetrok ken. Hij kende niets dan vrienden. Is dit niet de grootste schat? Thuis was hij de beminde Echtge noot. de teergeliefde Vader. Op school de wijze, altijd even blijgezinde Col lega. het geëerde Schoolhoofd wiens raadgeving of goed woord altijd blij moedig gegeven en dankbaar ontvan gen werd. Voor zijn kinderen was hij de aangebeden Meester, wiens wijze lessen zij gretig aanhoorden, van wiens werk- en levenslust zij getuigen wa ren, want de school, dat was het mid den. waar hij het liefst verbleef te midden der kinderen. En wanneer de ziekte hem belette klas te houden, dan was het voor hem ^en groot verHriet naar school te komen, zijn klas en kinderen te zien en zich onmachtig te voelen het werk voort te zetten, waar toe hij zich voelde aangetrokken, waarin hij alleen alle voldoening vond. Meester Lignel heeft slechts enkele jaren gestaan op het arbeidsveld van de opvoeding en toch zal zijn onder wijzersloopbaan een diep spoor nala ten bij al de kinderen, die vóór hem op de banken hebben gezeten of on der zijn gezag gestaan. Zij zullen hem hun gansche leven gedenken, nooit zullen zij zijn liefdevolle handelwijze vergeten, zijn wijze lessen zullen ze in werking stellen en alzoo zal in elk van hen een deel van Meester voort leven. Meester, de Heer heeft U tot Zich geroepen, gij hebt uw teergeliefden, gij hebt ons verlaten, toch zullen we uw dierbaar aandenken als een kost baren schat bewaren. We zullen dank baar bidden om al het goede door U verwezenlijkt. We zullen uw voorbeeld volgen en uw wijze lessen zullen een richtsnoer zijn in ons verder leven. Vaarwel, Meester, tot hiernamaals. ZONNEBEKE. Steun aan behoef tigen. Ten gerieve van onze lezers uit Zonnebeke, geven we nog enkele inlichtingen over den Steun aan be hoeftige personen zooals hij te Zon nebeke zal verleend worden. Wie kan van steun genieten en wat bedraagt die? Art. 1 van het besluit zegt: Behoef tige personen, die een aanvraag in dienen bij de Commissie van Open baren Onderstand. Dus behoef tigen Art. 11 eischt: Al wie steun vraagt moet een formulier van behoeftigheid invullen: dit formulier vermeldt de uitvoerige opgave van inkomsten en samenstelling van het gezin. Daarbij moet onmiddellijk aangegeven worden elke verandering van inkomsten of van samenstelling van *t gezin. Daar nu de behoeftigheid meestal voortkomt uit onvrijwilige werkloos heid, rnuefc ganseL liet beiioeiug gezin IN DEN GEMEENTERAAD Op grond van een officieel schrijven der bevoegde hoogere overheid, ls de Gemeenteraad in buitengewone zitting bijeengekomen, onder voorzitterschap van H. Notaris Devos J., Burgemeester. Raadslid Vereecke is afwezig. De raad neemt vooraf kennis van een provinciaal schrijven gericht tot het gemeentebestuur nopens het ver zekeren van den steun aan de nood lijdenden, waarop de dagorde wordt afgehandeld. Eerstens betreft het eene leeningaanvraag ten bedrage Van 161.768 fr. om te voorzien in de ver dere steunverleening en als voorschot ten voor de wedden van het Gemeen- tepersoneel. Bij stemming wordt dit punt aangenomen met 7 stemmen te gen 3 onthoudingen: Beijls, Cloet en Vandekerckhove. Het tweede punt behelst een bijge voegd krediet aan de gemeentebegroo- ting 1940, ten bedrage van 55.000 fr. voor het uitvoeren van noodzakelijke wegeniswerken., Dit krediet .gevoegd bij het reeds voorzien bedrag van 60.000 fr.. vertegenwoordigt dus eeu totaal bedrag van 115.000 fr. voor open bare werken, waarvoor nog toelagen zullen kunnen verkregen worden. Dit punt wordt bij stemming aangenomen met 8 stemmen tegen 2 onthoudingen (Beijls en Cloet). Als gevolg van beide stemmingen merkt de H. Voorzitter terecht op dat de Gemeente zonder twijfel de eenig- ste zal zijn alwaar de noodige kredie ten voor steunverleening aan de nood lijdenden om een onverklaarbare re den niet met eenparigheid van stem men aangenomen worden. Er is te voorzien dat een bedrag van 338.000 fr. de verdere steunverleening zal opslor pen. De gemeenteraad gaat sine die uiteen. HAASTIG OVERLEDEN De bevolking werd in beroering ge bracht door een tragisch geval van haastig overlijden, overkomen aan den 64-jarigen wever Vercruijsse Prosper, die Woensdag 10 Mei, in den namid dag, met een stootkarretje langs den steenweg van' Vichte, in de richting van den wijk Beigiek op weg was. De man zeeg opeens ten gronde en gaf geen teeken van leven meer, ver moedelijk bezweken aan een hart aderbreuk. In extremis werd het H. Oliesel toegediend. Dit onverhoedsch afsterven brengt ae Vinkenmaatschappij Vermaak in Zangin rouw, die aldus haar ver dienstelijken voorzitter-stichter ziet ontvallen. De aflijvige, die reeds van in 1890 het volksgeliefd vinkensport beoefent, zou dit jaar door de maat schappij in intiemen kring gevierd worden wegens zijn 50-jarig sport- jubileum. Aan de familie bieden wij onze innige gevoelens van deelneming aan. OPENBARE WERKEN Ingevolge de beschikkingen der ver ordening nopens het steunfonds voor noodlijdenden, is hier een begin ge maakt met de uitvoering van allerlei nuttige gemeentewerken. Onder de leiding van G. Steelandt, Schepen voor Openbare Werken, worden om de 3 dagen twee ploegen gevormd elk van 12 mannen, die onder het toezicht van een ploegbaas werkzaam zijn bij het uitmaken van grachten, het kuischen van waterloopen, het verbeteren van landbouw en verkeerswegen, het leg gen van afvoerbuizen om de water afleiding te verzekeren, enz. Thans is men bezig met het rechttrekken der Wemmelbeek op de wijk Goed ter Geesthetgeen de waterafvoer zal bevorderen en er in den Winter de overstroomingen zal voorkomen. Eer lang komt ook de Gaverbeek aan de beurt, die door het opblazen van de petrooltanks te Kortrijk met die vloeistof zoo besmet werd dat sommige lieden zich heele hoeveelheden petrool konden aanschaffen, ook zijn langs de beekoevers branden ontstaan, die op sommige plaatsen zoo hevig waren d*t boomen erdoor verschroeiden. f—IVIkxi B llltf Uil-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3