■1 Uit leper - Oorlogschude in 't binnenland burgerstand van vormreis heilige wijdingen rechtbank van ieper mededeeling van het ministerie van landbouw Wereldgebeurtenissen de leden der regeering pierlot mogen niet meer terugkomen Notarieele Verkoopingen een woonhuis 295m2 tuingrond marktprijzen woonhuis schoon" huis schoon huis lede ren Tasch, get. H. Vandermae», w00nhius huismeubels en menagiegoederen. dokter joseph pattyn coiffeurs berichten permanenten dokter daniel peene gaston bourdeau p0ulien (VERVOLG) DEERLIJK. Vermist? De 18- jarige Marcel V. was met een paar gezellen naar de Fransche grens ge fietst. Eens op het vreemd grondgebied I aangekomen is voormelde jongeling vermoedelijk wegens het druk ver-j keer. verdoold geraakt en de opzoe- klagen om den verdwaalden gezel te rug te vinden, bleven vruchteloos. Sindsdien vertrok men opnieuw op zoek. doch geen spoor van den ver miste werd ontdekt. Tot dusver ls de jongeling niet aan huis gekomen en j ten aanzien van deze abnormale tijds- omstandigheden is men terecht ten zeerste over het lot van den vermiste ongerust. Laat ons het beste verhopen! Opruiming. Een groote hoe veelheid allerlei achtergelaten oorlogs tuig. munitie, enz. werden hier op gespoord en zorgvuldig bijeengezameld. Tot groot genoegen is al dit gevaarlijk goedje thans opgeruimd, op voertuigen geladen en weggevoerd. Een drietal onontplofte houwitsers van 22 mm. blindgangers geheeten liggen nog afgezonderd ln een paar woningen; deze zullen door militaire techniekers opgeruimd en onschadelijk gemaakt worden. Onbedachte kinderen vinden hier en daar verstrooid buskruit en zekere waren reeds zoo roekeloos dit hier of daar te verzamelen en er het vuur aan te brengen om zich dan te verzetten in een oplaaiende vlam, die op een heele breedte het gras ver schroeide. Gelukkig hadden zij zich kunnen uit de voeten maken. DEERLIJK. Burgerstand. Ceboorten. Vanderbeken Jules. Deconinck Denise. Delporte René. Vermeulen Rufin. Vandenberghe Etienne. Pauwels Eric. Debaere Marcel. Vandenbulck Er,a Yan- wynsberghe Michel. Pattyn Jean- nine. Deloddere Marcel. Rave- linghien Antoon. Chantrie Jean- r.ette. Vanderschelden Gustaf. Vanderbeken Gilbert. Coppens Gil bert. Yandendriessche Bernice. Carton Jacqueline. Vandevoorde Marie-Thérèse. Overlijden». Deleersnijder Petrus, 69 j. Taelman Marie, 76 j. Panne- coucke August, 46 j. Dejaegher Al- bert. 23 j., gesneuveld te Middelkerke. Demeulemeester, m.g. Decock Jozef, 21 j., gesneuveld te Beernem. Adams Remi. 21 j„ gesneuveld te Roe- selare. Balcaen Charles. 85 j. Maes Marie, 87 j. Neys Remi, 68 j. Beloften. Declercq Leon en De- mets Gerarda. Vanoverveldt Mau rice en Vermoere Marie-José. HARELBEKE. Benoeming. Te gelijk met innig genoegen en eenig leed zullen de honderden C. O. V. leer krachten het nieuws vernemen dat de overheid van het Vrij Katholiek on derwijs uit het Bisdom H. Remy Pla dijs, schoolbestuurder alhier ter ge meentelijke Jongensschool, tot opziener van het Vrij Onderwijs te leper heeft benoemd. Die bevordering dewelke de H. Pladijs te beurt valt, zal door alle C. O. V. leden worden toegejuicht, al ontvalt hun een verdienstelijk Voor zitter van het Prov. C. O. V. Verbond, van den gewestelijken C .O. V. kring te Kortrijk, wiens opvolger moeilijk zal te vinden zijn. Allen wenschen hem in zijne nieuwe bediening eene vrucht bare en lange loopbaan. INGELMUNSTER. Oorlogssta tistiek. Vooral de laatste dagen van de krijgsverrichtingen had de Ge meente zwaar te lijden van de be schieting. Inderdaad de vaartbrug werd opgeblazen, hetgeen niet alleen aan naburige gebouwen groote schade aanrichtte, doch tevens aan enkele Belgische soldaten het leven kostte. Inzonderheid het centrum der Ge meente werd getroffen bij de beschie ting, verscheidene huizen, gebouwen en fabrieken leden zware schade. De toren der kerk, dagteekenend uit de XVII* eeuw, alsmede het gewelf, wer den erg door granaten beschadigd. In de buurt der Statie werd eveneens veel schade aangericht door houwitsers en bommen. Op den Woensdag 29 Mei werden hier nog Engelsche bommen geworpen omstreeks te 10 uur 's avonds en een drietal woningen in de Roze- straat werden erg getroffen, ook 3 bur gers verloren bij dit laattijdig bom bardement het leven. Er sneuvelden hier 42 Belgische soldaten en enkele Duitschers. Volgen de burgers zijn hier als slachtoffer ge vallen: Vandenberghe Albert, bakker, 53 j.; Josson Jeroom, bankbediende, 39 j.; Dufour Alberlc, 50 j.; Storme Alberik, 56 j.; Platteeuw Zulma, 30 j.; Semetier August, 43 j.; Semetier Mar guerite, 16 j.; Lanssens Oscar, 42 j.; Vantieghem Emelie, 49 j.; Windels Gentiel, 35 j. Tot dusver ls geen enkel gemobiliseerde bekend als gesneuveld. BIKSCHOTE. Geen nieuws, goê nieuwszegt het spreekwoord. Maar het ls nu ne keer anders geweest: nieuws en goê nieuws. Op de 54 soldaten onzer parochie zijn er nog 15 die nog niet thuis zijn. Van die 15 waren er nog maar zeer weinig waarover men iets wist, en zie al met eens, op den laatsten dag dei- Novene van O. L. Vrouw van Rust en Vrede komt er nieuws op nieuws en krijgen al die families nieuws: eene kaart uit Duitschland, krijgsgevangen, allen in goede gezondheid. En zeggen dat we nu nog daarbij nog beter nieuws hebben: dat ze in 't korte mo gen naar huis komen. Daar bleven er nog twee zonder nieuws: 't bakkertje Verschelde en Vantomme van 't Smiske. En zie, in dezelfde week komt er ook nog nieuws van 't bakkertje van uit het Zuiden van Frankrijk; nu nog een en dat zal ook wel komen. Bikschote boven: Wie kan er daar aan: van allen nieuws, dus allen in leven; geen slachtoffers... Gode en Maria zij eeuwigen dank! Te Deum laudamus! laaiaiiiiiiiiiiiiiiiiiini VADER VAN 5 KINDEREN DOOR EIGEN GESPAN GEDOOD te DENDERMONDE Zekere Philips Prosper, uit Ouder- gem, reed Dinsdagnacht met zijn ge span door de stad Dndermonde. Op zeker oogenblik viel de man van den wagen en werd erdoor overreden. Door Duitsche soldaten werd de man opge raapt en de noodige zorgen gewijd. De ongelukkige was echter de borstkas ingedrukt en stierf kort daarop. VOOR UW DRUKWERK wendt U ter Drukkerij SANSEN-VANNESTE GasLbuistraat - li - Poperinge St JOZEFSKERK der KARMELIETEN' BROEDERSCHAP VAN HET KIND JEZUS VAN PRAAG 4* Zondag, 28 Juli: Te 7 uur morgenvergadering der kin deren: H. Mis: Communie; Oefeningen. Te 5 uur avondvergadering der kin deren: Aanspraak: Lof: Zegen. Kinderen wij verwachten u in groot getal. Maandag 29 Juli: Te 7 j uur Plechtig Jaargetijde voor de overleden leden der Broederschap van het H. Scapulier, gedurende het jaar 1939-40. De Families dier overledenen worden dringend verzocht er in tegenwoordig te zijn. VROUW DOOR AUTO AANGEREDEN Woensdag avond was vrouw Demey, geboren Isabelle Christiaens. met haar wichtje op wandel ln de D'Hondstraat. niet ver van haar woonst. Een auto daagde plotseling op. Willende een fietser en een kind mijden, gaf hij zoo'n geweldigen ruk aan het stuur, zoodat hij op het voetpad terecht kwam en hoogergenoemde vrouw aan reed. Ze werd in hare woning binnen gedragen door toegesnelde buren. Ze had gelukkiglijk slechts kneuzingen opgeloopen, het wichtje was ongedeerd. Het gebruikelijk onderzoek werd in gesteld. FIETSEN GESTOLEN We hebben de fietsers er reeds zoo menigmaal op altent gemaakt dat het onvoorzichtig ls onbeheerde fietsen op den openbaren weg te laten staan. T'.vee personen hebben het nogmaals ondervonden, wat dit hen kostte. Het zijn de genaamde Hennin Roger, uit Kemmel en Sedeyn Gabrielle, van het Kattekerkhof. Klacht werd ten politie- bureele nedergelegd. ■■IHIllllRIBZïaiIBBlIlllIl POPERINGE, van 19 tot 26 Juli 1940. Geboorten. Ingelaere Jules, z. v. Omer en Dessein Irma, Werfstraat. Creus Jan, z. v. Benoit en Bourgeois Suzanna, Maur. De Wulfstraat. Overlijdens. Dumon Eugenia. 76 j„ ongeh., Casselstr. Bafcop Helena, 54 j., echtg. Quaghebeur Jeremle, Nij- verheidsstr. Bolette Theodore, 58 j., wed. Burton Felicité, Cornesse. Huwelijk. Mooren Valère, paar- dengeleider en Simoens Maria, werk ster, b. v. Poperinge. Huwelijksbeloften. Huyghe Jo seph, landb., Stavele en Alleman Adrienne, z. b„ Poperinge. Deprez Georges, werkman, Watou en Pape- gaey Jeanne, z. b., Poperinge. IEPER, van 18 tot 24 Juli 1940. Geboorten. Van Eenoo Wilfrie; Recollettenpoort, 5, v. Wijtschate. Vanlerberghe Monique, Bruggesteenw., 109. Candeel Jenny, Recolletten poort, 5, Tegelstraat, 46. Touquet Germain, id., leper. Vansevenant Guy, id., Steene. Vanthournout Alice, id., Nieuwkapelle. Hellebuyck Wivina, id., TCorte Torhoutstr. Huwelijken. Cordeleeuw Daniel, bakker en Vyncke Gabriella, z. b„ b. v. leper. Verschoore Jean, fabriekwer ker en Verhaeghe Martha, haarkap- ster, b .v. leper. Overlijdens. Cherchye Mauricius, 53 j„ meester-schilder, echtg. Keste- loot Bertha, Maarsch. Haiglaan, 2. Delforge Lucien, 16 j., z. b., ongeh., Waasten. Debecker Julius, 40 j., daglooner, echtg. Dermon Anna, Tie nen. Odent Auguste, 82 j., z. b., wed. Indervuyst Amelia, Rijselstr., 119. Frantzen Carolus, 61 j., z. b., echtg. Gouwy Ludovica, Dikkebuschsteenw., 87. Hindryckx Elisa, 58 j., z. b., echtg. Vandenbussche Jeroom, Elver- dinge. Desmet Helena, 79 j., z. b„ echtg. Dejaeger Camiel, Rijselstr., 38. Jacques Maria, 84 J., z. b., wed. Bar- dyn Bruno, Rijselstr., 38. Grislain Arnould, 40 J., draaier, echtg. Verly Yvonne, Gouy lez Piéton. LOKER, v. 1 Januari tot 25 Juni 1940. Geboorten. Slmonne Pattou, d. v. Roger en Martha Wyllemet. Lucien Wostyn, z. v. Firmin en Agnes Leeu- werck. Theresia Jacob, d. v. Mau- rits en Leonie Marez. Martha Wyl lemet, d. v. Camiel en Magdalena Danneel. Christiana Amout, d. v. Marcel en Rachel Desomer. Willem Vaneeekhoutte, z. v. André en Ida Wyckaert. Jullaah Ghesquiere, z. v. Cyriel en Georgine Vervisch. Gas ton Laperse, z. v. Michel en Joanna Boudry. Jacques Caron, z. v. Etien ne en Germaine Lamerant. Chris tiana Termote, d. v. Maurits en Maria Lamaire. Huwelijk. Richard Deblauwe, geb. te Zwijnaarde en won. te St. Pieters- ter-Panne en Maria Broucksou, Loker. Sterfgevallen. Marcel Obin, 1 j., z. v. Achiel en Maria Vermandere. Agnes Leeuwerck, 23 j., echtg. Firmin Wostyn. Mathilde-Pharaïlde L'Ab- bé, 70 j., echtg. Désiré Gruson. August Vandenbossche, 77 j., wed. Pe- lagie Huyge. Leonard Blomme, 80 j„ wed. Victorine Duivejonck en Marie Cousin. Martha Vaneeekhoutte, 7 m„ d. v. André en Ida Wyckaert. Onbekende gehuwde vrouw, hier ge kwetst ingebracht in St. Antonius- gesticht en overleden. Jozef Blai- mont, 77 j., wed. Julia Seplet, v. Er- meton-sur-Biert (prov. Namen), vluch teling naar huis wederkeerende. Henri Knockaert, 72 j., echtg. Zoë Gryson. LOO, maanden Mei en Juni 1940. Sterfgevallen. Celine Lacovir. z. b„ vvecj. v. Matthys Jules. Vanpeper- straete Augusta, landbouwster, echtg. v. Hancke Jules. Kesteloot Hugette. z. b.. d. v. Henri en Vanmarcke Rachel (v. Houtem-Ieper). I.aforge Maria, z. b.. echtg. v. Gucibé Désiré (v. Li- bramont). Vandermeersch Aloïsius, z. b.. wed. v. Depnydt Sylvie (v. Zuid- schote). Houpe Juiien. z. b.. echtg. v. Verroest Denise (v. Poperinge). Debot Eliane. z. b„ d. v. Omer en I.a forge Marie (v. Libramont). Daems (lomaar, z. b.. z. v. I.ouis en Bonné Johanna (v. Wilrijk (Aiitw.)),. Belofte. Roger Dommecent. meu belmaker te Loo. met Godelieve Stae- iens, z. b. te Reninge. Huwelijk. Josephus Pil, wacht meester bij de gendarmerie te Antwer pen. met Johanna Malbrancke» z. b. te Loo. Z. Exc. Mgr Lamiroy was deze week op Vormreis in de dekenij Roeselare op 24. 25 en 26 dezer. Aanstaande week wordt de Vormreis voortgezet in de dekenij Meenen op 30 en 31 Juli en 1 Oogst. (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■A Heden Zondag 28 dezer zullen ln de Kerk van het Groot Seminarie te Brugge, door Z. Exc. Mgr Lamiroy, Heilige Priesterwijdingen toegediend worden. Aanstaande week geven wij de na men der nieuwe Gewijden. We kunnen intusschen toch de vol gende mededeelen: E. H. Beugnies Jozef en Deschodt Michel van Poperinge worden verhe ven tot Subdiaken. E. H. Vanhoutte Roger van Alverin- gem wordt Priester gewijd. We vragen aan onze Lezers een goed gebed voor de Nieuw-Gewijden en bie den die en hun achtbare Familie onze beste gelukwenschen aan. Hout aan bet bezettend leger toebe- hoorend. T. A. van leper bij wie een nogal groote hoeveelheid bout ge stolen was had wat hout afgehaald van een noodbrug, door de bezettende macht gelegd, in de meening dat dit hout aan hem toebehoord had. wat bleek onwaar te zijn. De rechtbank veroordeelt de betichte tot 1400 fr. boete of 2 maanden gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Teruggave van bet bout dient gedaan. Oplichting. M. X. van Lede is beticht van zich plichtig gemaakt te hebben aan oplichting van een zekere hoeveelheid tabak ter waarde van on geveer 200 fr. ten nadeele van A. F. van Oostvleteren. Dc rechtbank ver oordeelt de betichte, bij verstek, tot 3 maanden gevang en 700 fr. boete of 1 maand gevang en tot de kosten, zon der voorwaarde. De betichte wordt daarbij vervallen verklaard van zijn burgerrechten voor een termijn van 5 jaar. Hij moet de koopwaar terug geven. Dierenbescherming. De opper wachtmeester S. M. op dienstronde te Oostnieuwkerke in Maart 1.1. stelde vast dat V. L. aldaar met een woon wagen verblijvend, zijn paard niet be handelde zooals het diende gedaan. De rechtbank veroordeelt de betichte tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. EXAMEN Juffr. Marie-Jeanne Hondeghem. uit Reningelst. legde met groote onder scheiding baar laatste examen af voor Regentes in Huishoudkunde, bij de EK. ZZ. Maricolen te Brugge. Onze beste gelukwenschen. Het Ministerie van Landbouw deelt .nede De Coloradokever, geduchte vijand van den aardappel, is zoo wat overal in 't land te voorschijn gekomen. Der halve zijn de landbouwers verplicht, zorgvuldig toezicht te houden over hun aardappelteelten. Zóodra het insect er opgemerkt wordt, zijn ze ertoe gehouden den Burgemeester hunner gemeente ervan e verwittigen en, terzelfdertijd, over te gaan tot de verdelging van het in sect. Daartoe wordt aanbevolen, de aan getaste teelten te besproeien met een loodarsenaatpap, naar verhouding van 750 gr. loodarsenaat per 100 1. water. Deze behandeling is afdoende tegen de Coloradokever. Maar't is gewenscht er gebruik van te maken om tegelij kertijd de aardappelplaag te bestrijden. Deze laatste is een ernstige aardappel ziekte, die zoowel de knollen aantast tijdens het bewaren, als de planten ge durende den groei. Met bet oog op deze gemengde be- handelig, bereidt men eerst een Bor- deausche pap (1, Vi kopersulfaat en 1 kalk), of een andere koperhou- dende pap (oxychlorure, enz.), aan de welke men langzaam al roerende het loodarsenaat (0.75 toevoegt, waar van men vooraf een dikke pap. heeft gemaakt. Gemiddeld zijn 1000 liter Bordeau- sche pap noodig voor de behandeling van 1 ha. aardappelen. Verdere inlichtingen kunnen bij de Rijkslandbouwkundigen ingewonnen worden. 4. DE POPERINGENAAK ESTLAND, LETLAND EN LITAUEN SLUITEN AAN BIJ SOVJET-RUSLAND De kleine Baltische Staten Estl and, Letland en Litauen hebben thans be sloten aan te sluiten bij de Sovjet- Republlek. Onlangs werden in die drie landen nieuwe verkiezingen gehouden De nieuwe verkozenen kwamen terzelver- tijd bijeen om over het lot hunner on derscheidene landen te beslissen. In alle drie de Kamers werd beslo ten, met eenparigheid van stemmen, aan te sluiten bij de groote Sovjet- Republiek. In de drie vergaderingen werd een motie goedgekeurd die zal worden voorgelegd aan de Opperste Raad van de Sovjet-Unie. De drie Staten wenschen opgenomen te worden in den Staat der Sovjet- Republieken, maar als zelfstandige So v j et-Republieken Een wijziging der grondwet moet ook doorgevoerd worden in die drie landen. De Litausche Sjem besloot reeds tot d? onteigening van alle gronden, bosschen, wateren, enz. De landbou wer mag in zekere mate eigenaar van zijn grond blijven, maar dit eigendom mag niet grooter dan 30 Ha. zijn. Ge bouwen en roerende goederen zouden privaat-eigendom blijven. Een motie in dezen zin werd algemeen goedge keurd. De Opperste Sovjet-Raad moet over deze drie aansluitingen nog verder beslissen. Van Italiaansche zijde werd hierover aangemerkt dat Italië geen belangen heeft bij deze omvormingen, wijl van Duitsche zijde werd medegedeeld dat die omvorming alleen de betrokken Staten aanbelangt en dat de Duitsch- Russische betrekkingen er niet door geschaad zullen worden. IN DE V.S. VAN AMERIKA PRESIDENT ROOSEVELT EEN DERDE MAAL KANDIDAAT VOOR HET PRESIDENTSCHAP Door de Demokratlsche Partij der V. S. van Amerika werd President Roosevelt aangeduid om voor de derde maal kandidaat te zijn tot het Presi dentschap der Vereenigde Staten. H. Roosevelt heeft zulks aanvaard. Bij deze gelegenheid hield hij een groote redevoering tijdens dewelke hij wees op de gewichtige keerpunten in de geschiedenis die wij thans beleven. President Roosevelt verklaarde verder dat het er thans niet alleen gaat om te kiezen tusschen demokratie en dik- tatuur, maar veeleer om de bescha ving zelf. Ten slotte hield hij voor dat het Amerikaansche volk zich bereid moet houden alle heiligewaarden te verdedigen. De vrijheid kan slechts door offervaardigheid worden ver zekerd. Aldus Heer Roosevelt. Uit verdere berichten uit de V. S. blijkt anderzijds dat een groeiende op positie aan het worden is tegen het hernieuwen van de kandidatuur van den H. Roosevelt. ALGEMEENE DIENSTPLICHT IN DE V. S. De Amerikaansche Minister van Marine heeft aangekondigd dat bin nen kort een wetsvoorstel bij het Kon- gres zal ingediend worden strekkende tot het 'invoeren van een soort alge- meenen dienstplicht. t EEN ONDERZOEK ZAL INGESTELD WORDEN IN ZAKE DE GEVLUCHTE PERSONALITEITEN, BURGEMEES TERS, enz. LANGEMARK, m. Mei en Juni 1940. Geboorten. Vercotitere Aimée, d. v. Gaston en Claerhout Margarcta. Terryn Agnes ,d. v. Odiel en Deree- maeker Maria. Degraeve André. z. v. Jules en Plaetevoet France. La- houtte Antoin, z. v. August en Bul- tinck Joanha. Blanckaert Arlette, d. v. Odiel en Staelen Godelieve. Ghekiere Georges, z. v. Hubert en Bos- tyn Germaine. Decap Daniël, z. v. I.éon en Desimpel Maria. Rambour Monica, d. v. Hector en Labaere Laura. Cael Cécile, d. v. Joseph en Onraet Anna. Logist Pierre, z. v. Frans en Drossaert Yvonne. Vantyghem Da niël, z. v. Marcel en Vanlerberghe Hen- riette. Coussée Josina. d. v. Eniiel en Huyghe Martha. Van Insberghe I.orette, d. v. Octaaf en Engels Mag dalena. Overlijden». Balduyck Jules. 75 echtg. v. Lava Florence. Dewfjze Hilaire, 16 j.. z. v. Alidoor en Yanden driessche Helena.Seys Ernest, 77 j.. wed. v. Ente Eugenie. Bourdon Paul, 51 j., echtg. v. Keuglet Eliza. Ameloot Romanie, 77 j., wed. v. Crom- bez Amandus. Depuyd Aljne. 49 j., ongeh. Lahoutte Antoin, 7 d., z. v. August en Bultinck Joanna. Bu- quoye Eugenie. 81 j w ed. v. Asez Ser- i aes. Steyaert Felix, 73 j.. wed. v. Verbeke Sylvie. Matten Horinda, 69 j., echtg. v. Odent Camiel. Huwelijken. Vandecandelaere Os car te Poelkapelle en Deroo Leonie. Caftoor Valeer te Blankenberge en d'Almagne Godelieve. Capoen Mar cel te Brielen en Yandenbroucke Su zanne. Bij een verordening van den Mili tairen Bevelhebber voor België en Noord-Frankrijk, werden volgende maatregelen getroffen ten overstaan van de personen die een hooger ambt bekleedden in België en de vlucht heb ben genomen, aldus hun landgenooten in den steek latend. Deze maatregelen kunnen als volgt samengevat worden: Aan de leden van de Regeering Pier lot die in het buitenland vertoeven, wordt het verboden het grondgebied van het bezette Belgisch gebied te be treden; De personen die vroeger een open bare betrekking bekleedden en op de vlucht gingen, kunnen bij hun terug keer slechts deze bediening terug be- kleeden met een uitdrukkelijke goed keuring van den Militairen Bevelheb ber. Een openbare bedrijvigheid in den zin van dit besluit wordt uitge oefend o.m. door al wie die ln openbare ambten, politieke of ekonomische li chamen een leidende positie bekleedt of die in de pers of in de radio-om roep invloed uitoefent op de openbare meening; Dienen niet aanzien als gevluchten deze die als leden van de openbare macht, of ter vervulling van hun weerplicht, het land op bevel van de militaire overheid verlaten hebben of door den rechtstreekschen invloed van oorlogsfeiten verplicht geweest zijn hun woningen te verlaten. In twijfelachtige gevallen zal de Mi litaire Bevelhebber uitspraak vellen. Voor wat de Burgemeesters betreft die hun post hebben verlaten om op de vlucht te slaan, werd besloten dat zij voor een daartoe reeds aangestelde Kommissie zullen moeten verschijnen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DE FRANSCHE FILMACTEUR ROLAND TOUTAIN GEDOOD NABIJ LUIK Uit Luik wordt vernomen dat de Fransche filmacteur Roland Toutain gedood werd bij Luik. door een obus, nabij den tank dien hij bediende, sa men met een dokter uit Luik en een aalmoezenier van het 1* Linie. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DOOR STEENEN GETROFFEN TE WERVIK Kinderen waren te Wervik. nabij de Leie, aan het spelen in een bescha digde woning. Op zeker oogenblik vie len steenen naar beneden en kwamen op een der knapen, de 10-jarige Mar cel Verguth, terecht, die zwaar ge wond werd aan oor en hals. Tevens liep hij een lichte hersenschudding op. IIIIJIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIHIiHilllllHII<lllltlllllllllllllllllHllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lllllllllilllllli:illllllllllllllllllllllllllllllllllll|ljJIII .Het rondschrijven van het Provïn- rciaal Beduur van West-Ylaanderen. in dato van 22 Juni 1940, kent aan IH EENIEDER het recht toe om PERSOON'!.IJK de verklaring zijner I geleden oorlogsschade op te maken. Door dit zelf persoonlijk te doen H spaart men zich in vele gevallen groote kosten. GETEISTERDEN, die moeite hebt met het opmaken uwer aan gifte. wendt U in volle vertrouwen tot GASTON BOURDEAU, makelaar in goederen, gewezen Notarisklerk te IEPER, lb St-Eli- sabet h.traat (bij het Postkantoor), die U GRATIS raad geeft en voor U de verklaring opmaakt, indien gij het wenscht. Bureel open, ieder Woensdag en Zaterdag, van 9 tot 12 ure en van 14 tot 18 ure. !!irïïiiiiinmiiimHiiiiiiiiHiiiHiiiiiiitmmiiiHiiiiiiiiiiimiiiiimiiitiii<titiiiiittiiiMui«iiiiiiitiiiiiiiii!iiiiiiiiifiiiiiiii:iiiiHiiiiii:iiiiiiiiii!iiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiif!iiiTïïiii INLICHTINGEN OVER SOLDATEN EN BURGERS ONZER GEWESTEN GESNEUVELDE SOLDATEN EN GEDOODE BURGERS: Bossaert Jullen-André. sergeant, uit Langemark. gesneuveld te Veldwezelt; Brouckxou Hendrik, uit De Panne, ge sneuveld te Brugge: Marchand Ge rard. uit Proven, id.: De Prins Geor ges. Koekelare. id.; De Gryse Fernand. Veurne. id.; Fremault André, Kok- sijde, id.: Durnez Frans. Merkem, ld.; Delrue Remi. Houtem-bij-Ieper, id. Denorme Gerard. Zonnebeke. id.; Hoornaert Robert. Moorslede, id.: De sender Georges. Kortemark. id.; De Tailleur Jules. Roeselare. id.; Leagre Polydoor, Hooglede, id.; Houppe Ghis- laine, 2 jaar. uit Poperinge, gewond te Loo en gestorven te Brugge: Houppe Bernard. 5 jaar. uit Poperinge. ld.; Faict Simonne. Nieuwpoort, gestorven te Brugge: Catteeuw Marie, Hoogsta- de, id.; Schillevaert Sidonie, echtg. v. Verier, Houtem-Veurne, id.; Benoni Reynaert. Passchendale, ld.; Verbaere Kamiel, Houtem-Veurne. ld.: Winnock Hector, Alveringem. id.Ronse Ri chard, Houtem-Veurne, ld. SOLDATEN' EN BURGERS VERBLIJVENDE IN FRANKRIJK: De Blocq Juiien. uit Nieuwpoort, be vindt zich te Languzan-Gers: De Clercq Michel, Deerlijk, id.: D'Hert Richard. Woumen. ld.; Geryl Valère, Oostduinkerke, id.; Vaninghelandt A., Krombeke, id. Het 52* Linieregiment bevindt zich voltallig te Nébéhén (Fr.). IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB KOMMISSARIS VOOR DE NEDERLANDSCHE SOCIALISTISCHE PARTIJ AANGESTELD Door den Rijkskommissaris voor Ne derland werd de H. Rost van Toningen aangesteld als kommissaris voor de Nederlandsche Socialistische Partijen. Een der voornaamste opdrachten van den Kommissaris zal bestaan in het behoud ten bate van de leden, en de verbetering der Instellingen die in den schoot der organisaties van de S. D. A. P. bestaan. Aan de arbeidersverenigingen zal de gelegenheid gegeven worden zich op eigen krachten een nieuwe leiding te kiezen. Ook de Kommunistische Partij werd onder toezicht van den H. van Tonin gen gesteld. BELANGRIJKE DIEFSTAL TE MECHELEN Te Mechelen werd een arbeider der Zegelwerkhuizen aangehouden onder beschuldiging van wel voor een half millioen waarde aan zegels te hebben ontvreemd. Studie van den Notaris E. DE COCK te YPER. Am uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG INT EEN* ZITDAG OP WOENSDAG 7 OOGST 1940 te 2 54 ure zeer stipt namiddag, in de Gehoorzaal der Heeren Vrede rechters. Gerechtsgebouw. Gr. Markt Koning Albert, te Yper, van I. met medegaanden hof, te Yper, Pannenhuisstraat, ter grootte van 2 aren 60 centiaren. II. te Yper, Dickebuschsteenweg. Vrij van gebruik. Ingenottreding met dê geldtelling. Ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het Tweede Kanton Yper. Kantoor van den Notari» VAN EECKE te POPERINGE. Brussel, 21 Juli. Anderlecht slacht huizen: De markt is bijna onveranderd in vergelijking met die van verleden week. De aankomsten echter zijn zeer hoog en de prijzen staan vast. Voor de gansche week stelde men een totaal van 2088 dieren (tegen 174 verleden week). Ze werden aan den gemiddelden prijs van 9.50 tot 10.50 frank verkocht (tegen 9.50-10.25 de vo rige week). Brussel: Slachthuizen va.i Kuregem- Anderlecht. KalverenZeer goede markt. De aanvragen zijn belangrijk en de prijzen loopen een opslag op, daar de aankomsten kleiner zijn dan die van verleden week. Kr werden 1.130 dieren ten toon ge steld (tegen 1.264 de vorige week), op 1.265 beesten aangekomen (tegen 1.439 de vorige week). De gemiddelde prij zen waaraan ze verkocht werden gaan van 4.50 tot 7.25 fr. (tegen 4.0-6.75 ver leden week). Kortrijk, 22 Juli. Tarwebloem 218; inlandsche zemelen 112; gorte zemelen 120; eieren 0.70-0.75. Veemarkt: getal dieren; 265: 120 koeien, middenprijs levend 4.25-5.25; 75 vaarzen 5.50-6.00 25 stieren 5.50- 6.25; 25 ossen 6.00-6.75. Gevogelte, wild, enz.: konijnen per kgr. 6.50-7.00; kiekens per kgr. 12; hennen, het stuk 6.50-7.00; duiven, het stuk 2.00-.400. Groenten en fruit: Wortels, de bun del 1.0-2.50; erwten gr., p. kgr. 4.00- 5.00; kooien, p. st. 2.00; tomaten, het kgr. 6.00; bloemkoolen, p. st. 3.50: sel derij, de bundel 0.75; porei, id. 1.30. Groene vellen: Vellen van geiten, per stuk, 20; id. konijnen, p. kilo. 8.00; id. schapen, p. kgr. 10; id. koeien, p. kgr. 7.20; id. vaarzen, p. kgr. 8.20; id. stie ren, p. kgr. 7.30; id. ossen, p. kgr. 8.20; id. kalvers, p. kgr. 10. Brussel, 22 Juli. Er wordt ter kennis gebracht van de veemarktge bruikers dat de prijzen van het vee op voet, van alle categorieën, niet mo gen hooger zijn dan die toegepast op 7, 8 en 9 Mei 1940. Voor het geen de varkens betreft, worden 3 categorieën ingesteld Derde categorie: Maximumprijs 7 fr. per kiloa) oude magere zeugenb) oude gesneden mannetjes; c) abnor male varkens voor de beenhouwerij. Tweede categorieMaximumprijs fr. 7.50 per kiloa) oude vette zeugen b'; varkens boven 175 kilos; c) jonge varkens die een voldoende vetmesting niet bereikt hebben. Eerste categorie: Maximumprijs fr. 8.50 per kilo; normaal gevet en ge- komformeerde varkens. Er moeten facturen afgeleverd wor den voor alle onderhandelingen. In ge val van betwisting tusschen koopers en verkoopers zal een arbitragecom missie in werking zijn op de varkens- markt vanaf 9 uur. Varkens. 1113 Varkens ten toon gesteld plus 130 stukken na het ope ningsuur gekomen en 790 geslachte Ongeveer 1.500 varkens zijn terug varkens. gekeerd naar de privaat-slachterijen waar zé verkocht worden aan onwet telijke prijzen van ongeveer 12-13.50 per kilo op voet. Kortrijk. Vlasmarkt. Mindere drukte: de bedrijvigheid op de vlas markt was zoo druk niet als in de ver- loopen week daar menige vlassers aan 't Volle slijten zijn. In de Vlaanders is het vlas van den nieuwen oogst niet a! le best gelukt, er is veel kort vlas. In Frankrijk, Seine-Inférieure en Cal vados. is er betere oogst waar te ne men, doch er zijn ook minder goed be- gunstige streken. Ook in het Noorden zijn de vlasschaards niet geheel gelukt. oor het gedeelte van het Nauw-van- Kales is er goede oogst op de eene en slechte op de andere plaats. Over de prijzen verkeert men nog altijd in af wachting, niettemin zocht men naar eene vaste prijsregeling voor de ge zwingelde vlassen en voor de krotten. Men steekt prijzen uit van vlas der Leie van 0.90 a 1.75 fr. het kilo en in- landsch geroot vlas op het and van fr. 0:80 a 1.40. Verder nog niets in aan merking. Vele lieden komen nog voort durend hunne stalen groen vlas. nieu we groei, ter markt ten toon brengen. Men stelt zich de vraag of er veel aan- koopea zuü&u geschieden. OP VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1940 te 3 uur namiddag, ter herberg «Au Boulevards, bij M. Maur. Cappoen, Bruggestr., Poperinge, OPENBARE VERKOOPING van met hoppeteelt. bakkeuken en verdere afhankelijkheden en 7 aren bebouw den grond, erf. bouwgrond en hof TE POPERINGE, ter zuidzijde der Bruggestraat, getee- kend Nr 63. Zijnde sterfhuis van M. Jul. Cossey, thans onbewoond en ongebruikt. Verdeeld in 3 koopen. Handslag met de geldtelling. Zichtbaar alle dagen, 's voormiddags van 9 u. tot 12 u. en 's namiddags van 1 u. tot 4 u. Sleutel berust bij Vrouw Aug. Techel-Cossev, in het eiermaga- zijn van M. Bown, Bruggestraat. te Poperinge, omtrent rechtover het te verkoopen huis. Kantoor van Meester R. VAN DEN BOOGAERDE Notaris te Beselare-bij-leper. UIT TER HAND TE KOOP met aanhoorigheden en kiekenkot en 20 aren 25 centiaren HOF beplant met schoone fruitboomen, welgelegen bij leper, langs de groote baan Ieper- Meenen. Zich wenden ter kantoor der voor noemde Notaris. Kantoor van Meester R. VAN DEN BOOGAERDE Notaris te Beselare-bij-Ieper. UIT TER HAND TE KOOP met aanhoorigheden en kiekenkot. GE RIEF MET NIEUWE MEUBELS, midden 16 aren hof beplant met fruit boomen, gelegen in omstreken van leper, te GELUVELD, langs de groo te baan Ieper-Meenen. Zich wenden ter kantoor der voor noemde Notaris. Studie van den Notaris FLORIZOONE te Alveringem. TE KOOP J^onderd vijf tig Poeljen. Bij Gerij) Boeraeve, Hoekje, Ylamertinge. poeljen, bij H. Haezebrouck, Reninge Rhodes Islands »-poe!jen. Geata. ge prijs. agens, 6.000 tot 7 000 kgr. draagrer. mogen. Bij Sadi Schaballie, Abtti». steenweg. Poperinge. Qkkasie-Rijtuig, met 2 wielen. voor 4 personen. Adres ter druks kerij. Gasthuisstraat 15, Poperinge. ^uto Citroen 1933, 7 plaatsen, lOhj, met 5 nieuwe banden, in zeer gat. den staat, slechts 30.000 km. gereden. InlichtingenGarage Yandamia». ï:a, tiestraat, leper. GEVRAAGD JJeftige B oerenmeid, goed kunnend» melken. Te Poperinge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge, JJame of Juffer, bij bejaarde vrouw, alleen wonende, als gezelschap, voor gezamenlijk huishouden. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. Qoede Meid, voor alle werk en om ln café te helpen bestellen. Minsten» 20 jaar. 5 Café d'Anvers», Ieperstraat 41, Poperinge. Qoede Meid om in café en huishou- den te helpen. «In den Mimosa», bij Liefooghe-Matten, Goudenhoot'd- straat 7, Poperinge. VRAAGT PLAATS Jongen, drie maanden op stiel geweest, bij beenhouw er. Maurice Feryn, Lo. kersteenweg, Westouter. Yrouw, kennende goede burgerskeu. ken. met goede getuigschriften. Adres ter drukkerij. Gasthuisstr., Pop. Jongen, 17 jaar, bij bakker; 1 jaar op stiel geweest. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15. Poperinge. ^Jeisje, met bekwaamheidscertifikaat van coupe en confectie, vraagt plaats op atelier of in winkel. Adrei ter drukkerij, Gasthuisstr., Poperinge. eenhouwers gast, 14 maanden op stiel geweest. Vlaamsch en Fransch spre. kend. Adres ter drukkerij, Gasthuis, straat 15, Poperinge. Reisje, voor alle werk, keuken ken. nend. Madeleine Carton, Meesen. straat 41, Ploegsteert. TE HUUR Welgemeubelde Slaapkamer. Alle da gen te bezichtigen, 's namiddag», Alleen aan Vrouwspersoon. Priester, straat 13, Poperinge. ^^elgelegen Handelshuis, Boomgaard* straat 37. leper. Dicht bij de Markt, Inl. in zelfde straat Nr 18. ^Jelbeklante Herberg Het Halt Maantje», te Avekapelle, dichtbij de kerk. Met werkplaats dienstig voor velomaker, zinkwerker, enz. Het dorp heeft een stielman van dien aard te kort. dus werk verzekerd. Aanvragen: Brouwerij Verlende, Loo. VERLOREN paar Oorringen met briljanten. Terug te bezorgen tegen belooning: Gast huisstraat Nr 32, Poperinge. inhoudende badkostuum, 2 mutsen, 1 sponsen handdoek. Op 14 Juli te Loker, bij Kemmel. De eerlijke vin- der gelieve bericht van vondst te zen den naar; Reeplaan 7a. Kortrijk. DOOR STERFGEVAL OPENBARE VERKOOPING van EEN SCHOON EN GERIEFLIJK te Alveringem, Kaatsspelstraat, groot onder bebouwde grond en koer en stallingen 1 are 61 centiaren, ka daster sectie C, Nr 1231, voorhoofden- de Noord op de Kaatsspelstraat. Sterfhuis van Mevrouw Henri De- creton-Bigghe. EENIGE ZITDAG: DONDERDAG 1 OOGST 1940 om 5 uur stipt in de namiddag, te Alveringem, Dorpplaats, ter herberg bewoond door Heer Prosper Bigghe. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemden Notaris Florizoone te Alveringem. OP ZELFDEN DATUM, on door 't ambt van zelfde Notaris FLORIZOO NE te Alveringem, ten sterf huize van Mevrouw Henri Decreton-Bigghe, te Alveringem, Kaatsspelstraat, om 2 u. stipt in de namiddag. MERKWAARDIGE VEILING van allerhande Gewone voorwaarden. Met gereed geld. BIJ VERTREK aanstonds te KOOP of te HUUR WELGELEGEN WOONHUIS met verdiep, stalling en kiekenkoten, 1 ha. 55 a. 40 ca. tuin en weiden, te DIKSMUIDE, Leegeweg. Seffens vrij. EigendomM. Constant Willaert. Voorwaarden bij H. Notaris J. De- keyser, lchtegem. OVER TE LATEN ALLERHANDE LINNENGOED eveneens met ETALAGE en alle benoodigdheden voor winkel. Bij PROSPER CROO, Casselstr. 169, vroeger Aux Variétés», Poperinge. HART. EN LONGZIEKTEN 2 H. Horriestraat 2 ROESELARE is gedemobiliseerd en heeft de praktijk hervat. Hij ontvangt van 9 tot 11 uur. Voor uw REUKWERKEN en COIFFEURSBENOODIGDHEDEN in 't GROOT, wendt U bij A. DECROCK-BULCKAERT Veurnestr. 11a - Poperinge. Tel. 369. PRIJSLIJST OP. AANVRAAG TE VERKRIJGEN bij A. VERPOOT-DEWANCKW Vlamingstraat 7 - POPERINtE, NOSPF.RIT - ALUIN - NICOTIN1- SULFER en HOPPEZAKKEN, als ook alle andere artikelen als vroeger. ALTIJD TE VERKRIJGEN BESTE KALK OM TE WITTEN in brokken en in poeder, bij ROMAIN METSU-GODART Veurnestraat 39 - Poperinge. Men MAAKT en VERMAAKT ook MANDWERK. Dank op voorhand. DAMES EN HEEREN Voor uw KOSTUMEN, MANTELS en beste KLEEDEREN in alle maten wendt U bij «DE VIER SEIZOENEN» Casselstraat 7 - Poperinge, BERICHT Bij deze maakt JOZEF PAPEGAEY, Casselstr., Poperinge, bekend, dat hoe genaamd geen huismeubels mogen ver kocht worden door Vrouw YVONNE PAPEGAEY. echtgenoote van GAS TON DELANGHE. Opkooper» of te- zen die reeds gekocht hebben zullen gerechterlijk vervolgd worden. VOOR UW Permanenten in boucletten of naar keus, wendt U bi) A. DECROCK-BULCKAERT, Veurne- straat, 11A, Poperinge. Tel. 369. DANIEL SIMOEN, bijgenaamd «Pun- te Veurnestraat, 24, Poperinge, meldt hierbij dat hij alle Metselwerk aanvaardt aan genadigen prijs. Verzorgd werk. Ter trouwe. Bij hem ook te verkrijgen pannen, cement en zand. aan 15, 25, 35 en 50 fr. Bij VR. DAN. SIMOEN, Veurnestr. 24, Poperinge, BOUCLETTEN NAAR KEUS. TANDHEELKUNDE Statiestraat 24, leper. MOND- EN TANDZIEKTEN GEBITTEN Open: van 8 tot 12 u. en van 2 tot 8 u. MAKELAARS- ZAKENBUREEL lb St-Elis.be tbs tra. t, IEPER Beheer v. goederen; - Fiscale Za ken; - Nalatenschappen-regeling; - Aan- en Verkoopen; - Verhu- ringen- Leeningen- Verzeke- A jd ringen; - Overlatingen van ban- r' f dels- en landbouwfondsen, tnz. W Volstrekte geheimhouding. Ernstige. Snelle en Goed- koope Bediening. 3 maanden oud. witte Leghorn». m Te koop bij G. PHILIPPE, P»» tenstraat 20, IEPER.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 4