Het hoekje van "DE TOEKOMST,, Daar stond uw beeltenis uit nieuwpoort ZIJ STREDEN TROUW uit veurne uit diksmuide dokter b. ramboer uit de panne uit adinkerke uit koksijde uit ramskapelle in nederland stijgende vrees in engeland voor een duitschen inval reitwerken nieuwe regeling der betaalmiddelen in ons land VAN CRAEYNEST A. P. Daar stond uw beeltenis, ongedeerd sn ongeschonden, midden de scherven en splinters van de verbrijzelde grot. De nis, uw schamel huizeken, lag vergruizeld. doch de zwakke plaaster van uw beeld droeg geen enkel letsel en frisch was nog de witheid van uw kleed en het blije-blauw van uw sluier. Daar staat ge nu als een blijde hoop in onzen tuin, waar voor u nieuwe bloemen worden geplant en wellicht weldra het bloeisel van nieuwe en be stendige vreugde vreedzaam zal geu ren. Zoovelen hebben naar u opgezien en hulp of troost gevonden. Zoovelen kien nog steeds op naar u om bijstand en bescherming. In zoovele harten leeft jegens u meer dan ooit dank baarheid en in zoovele gemoederen ruischt een betrouwvolle bede opdat gij uw beschermende armen zoudet blijven uitstrekken over land en volk. Wees mild en goed voor allen en aanhoor barmhartig allen die 11 aan roepen. Ge werdt hier in onze gouwe altijd toozeer vereerd en bemind en wi we ten dat gij uwe kinderen nooit verlaat, vooral niet in tijden van nood en druk. In de harten van het Vlaam- sche volk blijft uw gedachtenis zooals vroeger, levendig geprent. Behoud hun erve en goed, bewaar hun gezon den geest en hun schoone zeden. Zorg gij voor de gaafheid van dit schoon en dierbaar volk, opdat het zijn eigen aard en zijn vrome gezind heid ongerept zoude mogen bewaren. Duizenden en nog duizenden verlan gen naar vreedzaamheid en rust als naar lucht en licht die leven schen ken. Ge weet het en daarom durven zij zoo sterk en zoo vast betrouwen op uw helpende hand. Zie over de landouwen en de akkers der streek: het wiegende koren door nijvere handen gezaaid, de vele vruch ten die groeien op het gelabeurde land. Zie hoe overal de menschen we derom aan den arbeid zijn en met werkzame taaiheid doende zijn opdat alles meer en meer het rustige aan schijn zoude vertoonen van een vreed zaam landschap en een werkende volk. Zegen dien koeken durf en dlien noesten ondernemingsgeest. Strooi met kwistige hand uw weldaden uit over onze goede bevolking en roep in hen alle gevoelens wakker die alle werk opvoeren tot een hoogere gezindheid. De torens wijzen nog altijd naar omhoog: vestig de blikken van allen naar die heerlijke hoogte waarheen onze stoere torens wijzen, opdat zij nooit den zin en de beteekenis zouden vergeten van het schoone en edele dat zij verrichten door het vervullen van den dagelljkschen plicht. Zóó blijft in ons volk steeds leven de verblijdende geest van plichtbesef en de rustige gezindheid van stille vroomheid. K. V. ■ai DE MELOMANEN Willende een blijk geven van kris- telijke erkentelijkheid voor alles wat ze voor de Kon. Fanfare De Melo- manengedaan hebben, heeft het Bestuur beslist op heden Zondag 28 Juli, te 10 uur, in St Walburgakerk, de H. Mis te laten opdragen voor drie harer werkende leden, slachtoffers vah den oorlog: Jozef Kesteloot, Bestuurs lid; Henri Duforet en Marcel Debruy- ne. leden. Werkende leden en en eereleden zul len eraan houden te willen in deze H. Mis tegenwoordig zijn, ten einde zoo een blijk te geven van broederlijk heid en waardeering. BIJ VERTREK AANSTONDS OVER TE NEMEN WELBEKLANTE WINKEL in tabak, maroquinerie, enz. Met of zonder overname van koopwaar. Ooitstraat 17 VEURNE. ZONDERLING ONGEVAL Een ongeval, dat een gelukkige af loop had, heeft zich Vrijdag voorge daan aan onzen stadsgenoot Ger. Florizoone. Vrijdag reed hij met zijn auto naar Brugge. Een echte stortregen was bo ven de streek van Brugge losgebarsten en toen de terugreis aanving was de weg als doorweekt. Gekomen bij Var- senare, aan een draai van den weg, gleed de auto uit, geraakte op de tram lijn, vloog nevens een boom weg en zoo in de gracht. Het rijtuig kantelde voorover op den weg en bleef omge keerd liggen, op enkele centimeters van een cementen paal. Geen enkel der ingezetenen bekwam erge verwon dingen: zij kwamen eraf met enkele stooten en met veel doorstane schrik. De auto is nogal erg beschadigd. LEKKERE SOEP VOOR ONZE BEVOLKING St Vincentiusgenootschap is geluk kig aan de Veurnsche inwoners mede te deelen dat dagelijks,, tusschen 8 en 9 uur, lekkere soep zal uitgedeeld worden bij de Eerw. Blauwe Zusters (ingang schoolpoortje). Behoeftige familiën krijgen de soep gratis, de andere betalen 0,50 fr. de liter. Het werk van de lekkere soep wordt Ingericht door St Vincentius, met de bereidwillige medewerking van den Heer A. de Grave, beenhouwer alhier. Er zal gezorgd worden voor afwis seling in de groenten. Daarom doen we beroep op degenen die in hunnen hof overschot van porei, selder, erw ten, suiker- of hutteboonen, ajuin, sjalotten, aardappelen, enz. opdoen, deze te willen brengen tot bij het schoolpoortje van de Eerw. Blauwe Zusters. Waarvoor onzen besten dank. Het Bestuur van St Vincentius. NIEUWE AUTOBUSLIJN Deze week werd van uit onze stad Haar de hoofdstad een nieuwe auto buslijn mgesteld. Voor het oogenblik fungeert deze dienst slechts 3 dagen per week, namelijk op Maandag, Woensdag en Vrijdag, maar de uit bater ervan denkt eraan dagelijks de weg te doen, zoo er reizigers genoeg moesten zijn. Ziehier de uurtabel dezer lijn: Veurne 6.00 «Brussel 17.30 Pervijze 6.15 Pittem 19.30 Diksmuide 6.30 Koolskamp 19.35 Eesen 6.35 Lichtervelde 19.45 Zarren 6.45 Kortemark 20.00 Handzame 6.50 Handzame 20.10 Kortemark 7.00 Zarren 20.15 Lichtervelde 7.15 Eesen 20.25 Koolskamp 7.25 Diksmuide 20.30 Pittem 7.30 Pervijze 20.45 Brussel N4 9.30 Veurne 21.00 •Vertrek Uit Brussel bij Café de la LampeBoulev. Baudain, 39. Te Gent stopplaats: Hotel Ter- monde Wilson plaats. Aankomst te i uur. Vertrek 's avonds te 19 uur. VLAAMSCHE TOERISTENBOND Afdeeling Veurne. Wij houden eraan, langs dezen weg, onze 250 leden te informeeren dat in den loop van de maand Augustus Toerisme stellig opnieuw zal ver schijnen. Nieuwe hoofdleden, welke nog voor 1940 wenschen aan te sluiten, betalen slechts een bijdrage van 8 fr. Zij ont vangen Toerisme vanaf de herver schijning tot op het einde van het jaar. De bijdrage van de inwonende leden blijft ongewijzigd. Voor aangifte zich bij voorkeur wen den tot den vertegenwoordiger Marcel Cuvelier, Smissestraat, 16. PLECHTIGE DIENST Maandag, op beide Parochiën, te 9 uur, Plechtige Dienst voor de Veurn sche Parochianen die sedert Kermis 1939 overleden zijn. De geloovigen zullen, nu, nog meer als voorheen, gelieven een vurig ge bed te storten binst den kerkelijken dienst tot ziellafenis van hun duur baren. VINKENUITSLAGEN Zetting van 14 Juli. 1. «?redo», Demolder René, 566; 2. FielVeile Jer., 521; 3. «Ivo», Degraeve, Adin- kerke, 480; 4. GregoireGery, 478; 5. «Corida», Sachenprez, 425; 6. «Strop», Demolder Louis, 424; 7. JoëlVeile O., 420; 8. DefoortDemolder L., 366; 9. Coudron Morisse L., 296; 10. «Gertrude», Billiet, 289. Zetting van 21 Juli. 1. «Corida», Sachenprez, 431; 2. FredoDemol der René, 422; 3. «Ivo», Degraeve, Adinkerke, 400; 4. JoëlVeile, 389; 5. «Strop», Demolder L., 337; 6. Clo- visVanholme, 312; 7. «Jan», De molder R„ 256; 8. Gertrude Billiet, 248; 9. «Coudron», Morisse, 236; 10. DefoortDemolder L., 221. Zondag 28 Juli zetting te 8.30 uur, 100 fr. prijzen. GEVRAAGD Wie onder het opruimen van de puinen hier of daar groote baksteenen, oud formaat (moufen) zou tegen komen, wordt hierbij verzocht deze niet weg te werpen als onbruikbaar materiaal. Deze steenen kunnen uitstekend be nuttigd worden voor het herstel van de oude St Walburgakerk, waarvoor er duizenden zullen vandoen zijn. Alle Veurnaars, die verlangen dat hunne St Walburgakerk schoon en rap in haar vroegere plaats zou hersteld worden, zullen willen een handje toe steken en een steentje bijbrengen, hopen wij. Wie zulke moufen kan bezorgen, mag zijn naam aangeven aan E. H. Jos. Berten, onderpastoor van Sinte Walburga, 25, Zwarte Nonnenstraat, waarvoor besten dank bij voorbaat. IN EN OM DE STAD 't Is kermis vandaag. Onze eeuwen oude en beroemde boetprocessie, de vreugde en het jolijt, de massa volk, dit alles zal wegblijven. Maar als goede kristen menschen zullen we niet treu ren. Na regen, zonneschijn. We stor ten een goed gebed voor ons Vader land en de dag komt wel eens terug, waarop we terug onbekommerd mogen kermis vieren, 't Is misschien zelfs het oogenblik waarop wij beter dan ooit het geluk van de rustige tevreden haardstede kunnen gedenken. Na regen, zonneschijn! Dit was ze kerlijk wel het geval deze week voor enkele huisgezinnen uit de stad. De eerste krijgsgevangenen zijn namelijk uit Duitschland teruggekeerd. Wat een vreugde na de twee maanden bange onzekerheid waarin die huisgezinnen geleefd hebben. God gave dat dezen die tot nu toe tusschen hoop en vrees leven, ook een blijde weerzien mogen begroeten. Ook uit Zuid-Frankrijk komt er stilaan wat nieuws. Langs zekere of- flcieële organismen, die zich met de rapatrieëring der Belgen bezig houden, zijn er enkele berichten toegekomen, die adres en wat beknopt nieuws melden. Nog zoovelen snakken naar nieuws van dezen die door een onbezonnen radiobericht de Fransche wegen wer den opgestuurd en aan Gods genade werden overgelaten. BURGERLIJKE STAND Geboorten. Soete Nicole, d. v. Oscar en Raecke Maria. Covemae- ker André, z. v. Edmond en Dec roos Elisabeth. GEMEENTERAADSZITTING van 9 Juli 1940. Tegenwoordig de HH. Dr Van Dam me, Burgemeester; Gaelens, Symoens, Schepenen; Dubuy, Braet, Sabbe, Phi- lippart. Gemeenteraadsleden; Van Hecke, Secretaris. 1. Rekening C. O. O. 1938. De raad onderzoekt de rekening van de C. O. O. over 't dienstjaar 1938. Dit sluit in ontvangsten met de som van 876.652,30 fr; in uitgaven met de som van 861.392,95 fr. Goedgekeurd met algemeene stem men. 2. Concessies ten kerkhove. Volgende concessies ten kerkhove worden verleend: Provoost Leopold, 2,50 vlerk. met. Provoost Jan, id. Wed. Nyville-Provoost, ld. Wed. Mlchiels-Osaer, ld. Wed. Coenye-Roose, ld. 3. Thesaurieieening voor de maand Juli. De raad beslist een thesaurieieening aan te gaan bij het Nationaal Fonds voor Steunverleening voor de maand Juli tot een bedrag van 179.500 fr. Goedgekeurd met algemeene stem men. -eo»- STAD NIEUWPOORT HET MAGAZIJN VAN VERFWAREN EN DROGERIJARTIKELEN van het HUIS CROMHEECKE - PILLAERT, Ooststr. 49, VEURNE, is OVERGE BRACHT naar de COGGELAAN 13, Veurne, Villa «Zonneschijn». O, L. Vrouwstraat 47, NIEUWPOORT Firma voor Consiruktie. Gelast zich met Plaatperswerk, beperkt of in serie. Maken van Matricen, volgens teekening of model Rectificeren, rond of vlak Alle Draaiwerken Autogeeolasschen en .snijden Allerhande Herstellingen en Slotenwerk. Verxorgd werlf. Spoedige bediening. Matige prijzen. Besten dank bij voorbaat. STEUNVERLEENING Al de steuntrekkenden moeten zich dagelijks aanbieden ter controle in de Bureelen van de Commissie van Open baren Onderstand (Hofstraat). Volgende regeling werd getroffen: Van Woensdag 24 Juli af zullen de MANNEN zich aanbieden 's morgens van 8 tot 12 uur. De VROUWEN van 14 tot 17 uur. Volgende steuntrekkenden moeten zich niet aanbieden: de echtgenooten huishoudsters, de kinders beneden de 15 jaar, de personen in volledigen of deflnitieven staat van arbeidsonbe kwaamheid, de vrouwen van 60 Jaar en meer en de mannen van 65 jaar en meer. AL KLAPPEN EN DOEN A Het weder liet zich op zijn sokken verder gaan: alie dagen een teugje om geen dorst te laten lijden. A Onze Nieuwpoortnaren, die naar den vreemde trokken, hebben ook dorst naar hun geliefde stad en komen stilaan terug uit het verre Zuiden. A Op 12 en 13 Juli werden ook de oude vrouwtjes naar hun huis terug gevoerd en waren blij als vogeltjes terug in hun groot, net en lief St Jans hospitaal terug te zijn en terug een kuiertje te doen in de deels herstelde stad en geliefde gezichten terug te zien. Zij verbleven heel dien tijd in de Potterie te Brugge. Het hospitaal, kant Hofstraat, is bijna volledig her steld: het gebouwencomplex, kant Oude Veurnevaart, dat fel geleden had door het springen der bruggen, is nog niet onder dak. De ouderlingen verblijven nog im mer daardoor in het Ouderlingenge sticht der Broeders van Liefde te Brugge. A Het werk Is nog niet hernomen in de stad en daardoor stijgt steeds het aantal families die steun vragen. A Deze week ook bleef het klokje van de vischmijn roerloos hangen. Men is bezig de visschersboot N. 22, van Karei Louis Jungbluth terug vlot te brengen. A Een blijer beeld biedt het oprui men van de vernielde ijzerwegbruggen en het terug herstelen van de spoor baan. Ook over de voorloopige Arke- brug, door de gebuurte gebouwd, loopt nu de gasleiding. A Voor het werken in de Duitsche Rijksgebieden worden gevraagd: me taalarbeiders, scheepsbouwers, tim merlieden, textielarbeiders, zoo vak mannen als helpers, steen- en pannen- bakkersgasten, landarbeiders, steen- bedrijfarbeiders en mijnwerkers. Het loon bedraagt 7,20 fr. per uur voor geschoolde arbeiders, 6 fr. voor helpers en dieners en 5,80 fr. voor niet ge schoolde arbeiders en grondwerkers. Voor West-Vlaanderen zich wenden tot het gewestelijk bureel van Brugge, Oostende, Kortiijk, Roeselare, leper of Moeskroen. A Op bevel van den Ortskomman- dant van Nieuwpoort is het in alle her bergen en openbare zalen verboden de orgel te laten spelen; alleen muziek met radio, pick-up en phonograaf is toegelaten. Het dansen is streng ver boden, zoo in zalen als in herbergen. A Zondag greep ter stede de eerste oefening plaats van ons stedelijk brandweerkorps, sedert de beroerde Kwade Week Het korps trad vol ledig op en de H. Ortskommandant vereerde het met zijn aanwezigheid. Eerst nam hij de mannen, het arse naal en het materiaal in oogenschouw en woonde daarna de oefening bij, die plaats greep aan de Veurnevaart. Na het einde der oefening drukte de H. Ortskommandant zijn voldoening uit over het vlot verloop, het goed ge drild korps en over het feit dat in zulke kleine stad als Nieuwpoort de brandweer zoo goed gemonteerd is. Hij twijfelde er ook niet aan dat de brandweer haar plicht gedaan had ge durende de kritische dagen en hoopte dat hij steeds op haar mag blijven rekenen in de toekomst als het noodlg zou blijken. Na een woord van aanmoediging en een huldeblijk aan de officieren over de houding der manschappen, nam de H. Ortskommandant afscheid. A De auto's, die een vergunning tot rijden gekregen hebben, mogen aan dezeldfe voorwaarden den weg gebrui ken tot 31 dezer. Van dan af zullen zij onder andere voorwaarden moeten rijden: de nieuwe verordening zal op tijd bekend gemaak} worden, 5. DE POPERINGENAAR BURGERLIJKE STAND Geboorten. Maene Wilfried, f. v. Marcellus en Alice 't Kindt, Nazaret. Scharmin Cyriel, z. v. Leon en Elisa De Boeck, Lier Maseman Frans, z v. Yzer en Gabrielle Pauwels, Gent. Everaert Rosa, d. y. Albert en Mar tha Brusseel, Laure Fredericqlaan, 5. Butaye Llllane, d. v. Florent en Ivone Rommelaere, Klerken. Pol let Robert, z. v. Octaaf en Laura De- larue, Beerst. Vermeersch Annie, d. v. August en Rachel Bauwen, IJzer- laan 73. Doornaert Jeroom, z. v. Julianus en Elodie De Baets, Leke. Deruytter Maria, d. v. Gentiel en Allee Plaisier, Vladsloo. Prinzie Fritz, z. v. André en Claryssa Depoorter, Wou- men. Desmet Walter, z. v. Cyrillus en Maria Trauwaen, Vaartstr., 60. Vercruysse Suzanne, d. v. Maurice en Maria Vanderwee, Leke. Ampe Li- liana, d. v. René en Maria Ampe, Handzame. Desodt Gerard, z. v. Cy riel en Magdalena Vlaminck, Hospi- taalstr., 9. Harteel Gilbert, z. v. Andreas en Maria Clarys, Stuivekens- kerke. Steen Paul, z. v. André en Irma Van den Broeck, Generaal Jac- quesstr., 11. Carnier André, z. v. Georges en Eugenie Vandamme, Wou- men. Monstrey Willy, z. v. Gerard en Maria Decroos, Moere. Avereyn Helene, d. v. Maurits en Augusta Van- thoumoudt, Sehoore. Driesse Ed- wige, d. v. Valeer en Gerarda Eeckloo, Pervijze. Huwelijk. Vuylsteke Oswald, kleer maker, Diksmuide, met Pap Erzsébet, werkster, Vance (Luxemburg). Overlijdens. Hosten Idonie, 76 J„ ongeh. Dewulf Romanie, 90 j., wed. August Vandevelde. Comeyn Va lentine, 84 j., ongeh. Decock Gil bert, 7 j., z. v. Paul en Clemnencia Missiaen. Hosten Eugenia, 78 j., ongeh. Verhaeghe Constant, 70 j„ kloosterling, overl, te Leke. Savat Nestor, 13 J,, overl. te Klerken, ten gevolge bombardement te Diksmuide. Vermeersch Charles, 12 j., z. v. Charles en Bauwen Rachel. Banny Marie, 16 j., overl. te Brugge. Muyl- laert Petrus, 75 j., overl. te Eesen. Deschacht Emilius, 81 j., overl. te Eesen. Dupon Edouardus, 78 j., echtg. Felicia Vanbiesbrouck. ALGEMEENE GENEESKUNDE OOGZIEKTEN vestigt zich thans in de IJZERLAAN 28, DIKSMUIDE. BURGERSTAND, Mei-Juni-Juli 1940. Geboorten. Lejeune Michel, z. v. Gaston en Paquot Jenny. Vanhove Roger, z. v. Roger en Vanhove Marie- Jeanne. Pauwels Jean, z. v. Georges en Gerard Fernande. Balanck Jo anna, d. v. Marcel en De Scheemaeker Juliana. Floris Michel, z. v. Louis en Delacharlerie Elizabeth. Beckers Anclré, z. v. René en Tlssen Germaine. Gottlob Tenia, d. v. Benzion en Henenberg Regina. Ducamp André, z. v. Romaan en Gruyters Georgette. Georges Jean, z. v. Jacques en Haegeman Nelly. Cawet Charles en Monique, tweelingskinderen van Char les en Smet Anne. Gonzales Maria, d. v. Jaak en David Augusta. Ost Jean, z. v. Georges en Foucart Mar- the. Rubben Willy, z. v. Maurice en Dolfen Margareta. Vanderwal Gi- nette, d. v. Albertus en Goderis Lu- dovica. D'Hondt Freddy, z. v. Adolf en Maes Helena. Vanhove Liliane, d. v. Louis en Dufoor Bertha. Re- cour Marguerite, d. v. Camillus en Delporte Rosalie. Puystiens Isabel la, d. v. Henri en Cremer Rosa. Huwelijken. Vanwachtendonck Emiel, grenswachter, Kaulille en Cal- coen Joanna, z. b., De Panne. Mar- thoz Aimé, ingenieur, Marche en Fa- menne en De Smedt Jeanne, z. b., Audergem. Krasmiansky Victor, in genieur en Simons Elsa, z. b., Ant werpen. Van Dyck Marcel, z. b. en Landau Cecile, z. b., Elsene. Le- doux Fernand, onderwijzer, Wangenies en Colette Yvonne, z. b., Marcinelle. Velghe Carolus, handelaar en Boels Lea, z. b., b. v. De Panne. Depuydt Julien, smid en Debonne Marie, z. b., b. v. De Panne. HANDEN THUISHOUDEN Niettegenstaande aile vermaningen die ze van thuis en van op school mee krijgen, zijn er nog steeds jongens, die hun handen niet kunnen afhouden van springstoffen en schietgerei. Ze weten pas als het te laat is, dat ze beter dien raad zouden gevolgd hebben. Laatst gebeurde hier zoo 't vierde ongeluk in dien aard. De achtjarige Georges Ver- mote uit het Veldhad zoo ook 'n buisje gevonden en wilde weten wat er binnen stak. 't Dingetje had echter «heete pootjes:»... Aan bei zijn handjes werd de jongen verwond en moest naar Veurne overgebracht worden. Nogmaals jongens, weet en ont houdt, en niet eerst als het te laat is draait aan geen wieltjes, trekt aan geen ringetjes, duwt op geen stange tjes, laat alle verdacht tuig en al dat ontplofbaar goedje liggen, of 't komt U wellicht duur te staan. Denkt aan Omer en Juul De Beuckelaere, aan Roger Dumont en nu laatst aan Geor ges Vermote. DRINGENDE VRAAG Het is dienaangaande de vurige wensch van heel de bevolking, vooral van de ouders, dat desnoods nogmaals stappen zouden gedaan worden opdat zoohaast mogelijk de mannen van 't vak» de alomverspreide kogels en granaten, obussen en bommen en alle springstoffen zouden komen onscha delijk maken of verwijderen. Des te dringender wordt dit gevraagd daar het groot verlof op handen is. TERUG UIT FRANKRIJK Verleden Zondag nacht, te drie uur, kwam hier de familie Ernest Vander- marliere na 'n twee maandenlange af wezigheid uit Bretagne terug. Hoe goed zij het ginder bij uitzondering ook hadden, toch moeten ze toe geven dat het klokje nergens tikt zoo als het thuis tikt. Velen worden bij hun terugkeer te leurgesteld, doch hier was het ditmaal het geval niet. Was me dat een weer zien!.., Echtgenooten vonden hun man terug en kinderkes zagen hun vader weer... De huizen lagen niet in puin; schade eg maar. aten had ze vee! grooter gedacht en wonder, er was geen hongersnood alhier... Ja. ais men eenmaal de wind in de zeilen en God, zichtbaar schier, meè heeft... EER WIE EER TOEKOMT Als men bloemen uitdeelt wordt soms iemand vergeten die er ook recht op had; de parochiale geestelijkheid van Adinkerke is ook niet ten achter gebleven in het uitdeelen van stoffe lijke en van geestelijke hulp aan vluch telingen, zieken, gekwetsten en ster venden. Onze sympathieken Pastoor en onzen vlijtigen Kapelaan verdienen zeker wel eene bijzondere melding. In die bange dagen was het troos tend te bestatigen dat de heele bevol king. landbouwers, burgers en werk lieden het hunne bijgedragen hebben om het lot van soldaten en vluchtelin gen te verzachten. Dat God het hun loone. DE NIEUWE BRUG Een krachttoer is wel het leggen der nieuwe houten brug geweest, die terug het dorp met den dijk verbindt, in plaats der vernielde ijzeren brug die later zal hersteld worden. Het was geen kinderspel op zulk eene kleine plaatsruimte een hooge brug te bouwen die de scheepvaart niet belemmert. Eene moeilijkheid is dat de jonge paarden zich aan de nieu we brug zullen moeten gewennen en dat de wagensluitingen in goeden staat zullen moeten zijn, waarvoor de sme den Gusten en Henri graag zullen zr-r- gen. co» TERECHTWIJZING Ten einde alle misverstanden en verspreide valsche geruchten te doen ophouden, bevestig ik, ondergeteeken de, niets te weten van gelden die uit de gemeentekas van Koksijde zouden verdwenen zijn. (get.) G. HOUTSAEGEK. EEN EN ANDER 4 Over het strand en over de baden heerscht een eentoonige stemming. Geen beweging, geen volk, hier en daar weinige wandelaars, Duitsche soldaten, enz. Nooit kende onze badplaats zulk uitzicht in Julimaand. Wanneer komen de drukke seizoe nen terug? 4 Een flir.ke groep mannen werden aangeworven om overal in de Ge meente politiedienst uit te oefenen. Dag en nacht doen ze de ronde om de orde te handhaven. 4 Het uitgangsverbod van 22 tot 5 uur werd nogmaals aan de burger bevolking herinnerd. Verschilende hebben reeds onaan gename verrassingen opgeloopen. ROUWDIENSTEN Deze week werden 2 Koksijdenaren, gesneuveld op het veld van eer, ten grave gedragen. Dinsdag 11. had de Rouwdienst plaats voor M. Arthur Vanhoutte, brancardier bij het 32' Linieregiment, gekwetst op het slagveld den 23 Mei en gestorven in het Krijgshospitaal te Torhout, den 26 Mei en overgebracht naar het kerkhof te Koksijde, den 23 Juli 1940. De jonge huisvader schreef zelf in zijn laatsten brief naar huis dat hij zijn leven offerde voor het Vaderland, ter' bescherming van de zijnen. Ook werd Donderdag de betreurde Jozef Ryckewaert begraven. Hij was soldaat van het 3* Linieregiment en sneuvelde op het veld van eer te Gui- legem. Hij ook deed zijn plicht tot het uiterste 1 Wij bieden aan beide beproefde fa miliën onze kristelijke deelneming. I VOOR DE BOERENJEUGD -CO»- Volgende Belgische soldaten zijn in onze gemeente gesneuveld: Moers Antoine-Louis-Arm., echtg. Petermans Madeleine, belg. geboren te Gelinden op 16 Maart 1909, land bouwer, woonachtig te Gelinden, steen weg 30, soldaat bij het 42e linie, zon der identiteitsstukken. Delval Pierre, echtg. Plasman E.. belg, geboren te Waterloo op 18 Juli 1910 .fabriekwerker, woonachtig te Waterloo. Grange des Champs 3. kor poraal bij liet 42e linie, zonder ver dere eenzelvigheidNr van het stam boek 11273238. Bonvarlet Oscar, soldaat bij het 42e linie, stamboeknr 1934325, zonder ver der eenzelvigheid. Soldaat, vermoedelijk Simon Ed mond, volgens op hem gevonden brief, 42e linie, le bat., 3e comp., zonder ver dere eenzelvigheid. Carracillo Albéric-Eduard. ongeh.. geboren te Brussel op 12 Febr. 1915, zonder beroep, woonachtig te Elsene. rue de la Croix 23, soldaat bij het 42e linie, Nr van liet stamboek 11287673. Dechief Gaston-Eduard, echtg. Mar- cliand Elise, belg, geboren te Feluy op 27 Mei 1907, autogeleider, ivoon- achting te Nijvel, F. G. de Bruxelles 2, soldaat bij het 42e linie. Moins Marcel, eerste chef-wacht meester der Rijkswacht, geboren te Herchies, op 20 December 1897, woon achtig te Doornik, echtg. van Geva Angèle, gesneuveld te Ratrsskapelle op 29 Mei 1940. IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ELKE WERKZAAMHEID ONTZEGD AAN HET «VERBOND VAN VAK- VEREENIGINGEN Uit Den Haag wordt gemeld dat de Rijkskommissaris van de Nederlanden een reeks maatregelen heeft getroffen aangaande de organisatie van de Ne- derlandsche Werkliedenvereenigingen. Onder meer werd het Verbond van Vakvereenigingendat het belang rijkste dergelijk organisme van Neder land was, elke werkzaamheid ontzegd. EEN GEDEELTE VAN HET NEDER- LANDSCH LEGER GEGROEPEERD IN' DIENST VOOR DEN HEROP BOUW Het vroegere Nederlandsche leger werd, voor zoover het ln Europa dienst deed, gedemobiliseerd. Gedeelten van dit leger, welke ten gevolge van den toestand der arbeidsmarkt, geen werk konden vinden in het burgerlijk leven, worden thans gegroepeerd in een Dienst voor den Heropbouw Deze zal tot taak hebben het her stellen van de oorogsschade en de op voeding van die jonge mannen tot menschen die bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en die genoegen zullea scheppen in den arbeid. De tijd is gekomen dat er aan allen die den plicht hadden hun volk te lei den tot levensgrootheid, rekening zal gevraagd worden over hetgeen zij ge daan hebben met hun volk. Voor velen zal het oordeel verplet terend zijn. Velen die vroeger op een troontje stonden en vereerd werden, zullen buitengeworpen worden in het nieuwe Vlaanderen, omdat zij, die be weerden het vólk te vertegenwoordi gen, enkel hun eigen belang gediend hebben, en hun princiepen en leuzen versjacherden voor ministerzetels en beheerdersmandaten, voor eereposten en blinkende decoraties 1 Doch waar vroegere grooten roem loos zullen ten onder gaan in verge telheid. zullen nu de gestalten rijzen van allen die hun volk eerlijk en trouw gediend hebben. De verschopten en verachten, de duiders en de zwoegers, alien die voor Vlaanderen werkten en leden, hebben in dezen tijd recht tot spreken en zullen de leiding van hun volk in handen nemen, niet om ge diend te worden, maar om zelf te die nen 1 Tegenover allen die met recht en reden rekenschap vragen, kunnen de Roomsch-katholieke jonge boeren het getuigenis afleggen dat zij hun boe renvolk eerlijk en trouw gediend heb ben en dat het verleden hen geen enkel verwijt kan toesturen. Sinds jaren reeds bestond er bij de landelijke bevolking van de stervende Westersche volkeren een drang om weg te vluchten van de velden naar het joelende stadsleven. Frankrijk ken de de groote tragedie in levende wer kelijkheid. en zijn groote kunstenaars kloegen de laffe vlucht van het land aan in «La terre qui meurt» en «La grande amieHet was de ontaarding van de buitenbevolking, en wanneer den boerenstand ten onder gaat is gansch het volk tot sterven gedoemd. Die geest van gemakzucht en egoïs me woei ook over den Vlaamschen buiten, en ook bier bestond het ge vaar dat de jonge boerenkerels de eeuwenoude tradities van hun ras zou den verloochenen, om in de steden ge durende enkele jaren hooge loonen te verdienen en daarna -tot werkloosheid en dopperij gedoemd te worden. F.r was een boerengeslacht in nood, wie zou helpen? Zij die stonden achter de barricade van goud. zagen enkel naar de boeren jongens om. wanneer zij bun stem recht noodig hadden, en de ontwikkel den en intellectueelen, enkele nobele wroeters uitgezonderd, hadden liever geen betrekkingen niet lompe boeren pummels Toen hebben de priesters zich met milde deernis gebogen over den nood van het arme boeren-Ylaanderen en voor de redding van een jonge boeren- generatie in Vlaanderen, hebben zij dè jonge boeren georganiseerd in een heerlijke jeugdvereeniging. En als er nu op den buiten een kerngezonde boerenjeugd ongeschonden bewaard bleef, die in zich draagt de geesteliike reserve voor de hernieuwing van het Vlaamsche volk, dan is dit grooten- deels te danken aan den B.J.B. DE KERELS VAN DEN BOEREN- JEUGDBOND HEBBEN TROUW GESTREDEN Wanneer we eens .beschouwen wat die kerels in en door hun organisatie gepresteerd hebben, dan moeten we bewonderend bekennenhet was schoon Het waren maar arme berooide boe renjongens en het meerendeel onder hen had niet het geluk na het lager onderwijs nog verdere ontwikkeling te krijgen, maar... In een tijd waarin veel menschen als hoogste princiep erkenden dat het best is geen enkel princiep te volgen, voch ten zij voor idealen, en waar de schoon heid en het edele uit het verleden ver schopt werd als oud ijzer, keerden zij In Engeland stijgt de vrees voor een Duitschen inval. Bij de bevolking heerscht, naar verluid, een toenemen de zenuwachtigheid. Alle wegwijzers werden weggenomen. Uit vrees voor parachutisten weigeren bewoners van dorpen soms zelfs inlichtingen te be zorgen aan voorbijgangers die hun weg zoeken. De paniekstemming in Engeland werd nog verhoogd door de woorden van Churchill, uitgesproken in het La gerhuis, en waarbij hij verklaarde dat de verhezen aan menschen en mate riaal opgeloopen wegens bombarde menten door de Duitsche luchtmacht, niet meer zouden bekend gemaakt worden, en dat in gansch het land een nationale biddag zou ingericht worden. Ontevredenheid heerscht er ook om het feit dat het evacueeren van de kinderen naar Canada werd stopgezet en dat de kinderen die werden weg gebracht meest deze zijn van de rijke lui. De kustverdedigingswerken reiken ook tot aan de voorsteden van Lon den, zoodat deze stad niet meer als open stad kan beschouwd worden. NOORDWATERING VAN VEURNE OPENBARE AANBESTEDING OP DONDERDAG 8 OOGST 1949, te 15 uur namiddag, in het Hotel van Commerce», Klaverstr., Veurne, van uit te voeren in de Vaarten en Waterloopen der Watering. Alle inlichtingen nopens den aard der werken zijn te bekomen ten bu- reele der Noordwatering, Zwartenon- nenstraat 17, Veurne. De Regie. ■IUIIIIIHIIIIUUIMUI SPORTNIEUWS GROOT WIELERKRITERIUM TE KORTRIJK OP 4 AUGUSTUS Door Sportwereld wordt op Zon dag 4 Augustus een groot wielercrite- rium op touw gezet. Een groot aantal beroepsrenners. Juniors en beginnelin gen lieten zich reeds inschrijven. Het criterium belooft een groot sukses te worden. Het uur van begin is gesteld op 2.30 uur. PROVINCIAAL COMITÉ VOOR WEST-VLAANDEREN Het Provinciaal Comité van West- Vlaanderen van den Belgischen Voet balbond vergaderde Zondag 11. te Kortrijk. Talrijke clubs waren er ver tegenwoordigd. Besloten werd ln leder geval voetbal te spelen ln den aan staanden Winter. Een nieuwe vergadering wordt ge houden op 10 AuguMU# eX terug tot den oudeji boerentrots en tie tradities van hun ras. die uit verre tijden overgeleverd werden van ge slacht tot geslacht. Schoon was de boerentrots die in ben waker geschud werd door hun lei ders. Op hun hoeven plaatsten zij den ouden naam die door hun voorouder» aan het hof werd gegeven, en als er kenning van de symbolen die het voor geslacht vereerd had, metselden zij tot eeuwige getuigenis het schild met ploeg en kruis. Zij waren er fier op. boer te zijn, heer en meester op die hoeve, waar ze kampten voor het dagelijksch brood in onderwerping aan de discipline van den harden arbeid. Zij waren boer, verschopt en miskend, ja, maar van niemand afhankelijk en koning op den grond waar ze leefden, en waaraan ze verbonden waren met al de vezels va» lijf en ziel. Schoon waren de kerels van den B.J.B., wanneer ze den Zondag ach ternoen door de velden en de lande lijke dorpen reden, gedragen door hun vurige paarden, die snorrclend en met opengerekte neusgaten onweerstaan baar stormden naar de wepkende ver ten en den blauwen horizon... Of wan neer ze gedrild en vol tucht te paard kampten in de ruitersspelen op de rui- tersfeesten, ontstaan en vermenigvul digd onder de stuwende en bezielende leiding van een jongen proost! Schoon was hun idealisme en offer vaardigheid die ze ten dienste stelden van het goede. Een jonge boer, die al leen staat op een groot bedrijf en toch den tijd weet te stelen om te wroeten voor zijn kameraden... Iemand die de jeugd reeds lang ontgroeid is, en uit liefde voor zijn jonge vrienden iederen afstand vergeet, dient en offert als de minste onder hen... Gemobiliseerde;! die verlof vroegen om mee te doen aan ruitersfeesten of om studiedagen te volgen. En wat al meer, want allen, allen deden hun plicht! Ze deden hun plicht, zonder pretentie of hoop op loon. Er waren bij hen geen eerepos ten te veroveren, er bestonden alleen vverkersposten, en wie hoogst in aan zien stond was de eerste om simpel te dienen. Schoon was hun wil en hun daad on; zich op vakkundig gebied te ont wikkelen tot een flinke, bekwame boer, die later in staat zou zijn het bestaan uit den grond te wringen voor vrouw en kroost. Maar liet schoonste in gansch hun leven was hun geloof in God en hun trouw aan de kristelijke princiepen, hun fiere geloofsbelijdenis en stoer Godsvertrouwen. Zij kwezelden niet: hun arbeid was hun gebed en van op hun velden keken ze soms omhoog, naar God 1 KAMERADEN, IN HET VERLEDEN HEBT GIJ TROUW GESTREDEN EN NOG IS UW TAAK NIET TEN EINDE Harde slagen hebben U gestriemd, maar uw koppigen levenswil hield U recht en uw stuwenden dadendrang werd niet gebroken. Uw verleden verwijt U niets, en krachtens uw eerlijk verleden hebt gij met uw leiders ook nu nog recht tot spreken. Gij moet geen enkele van uw princiepen verloochenen, want het geen gij steeds koppig verdedigd hebt wordt nu algemeen als waarheid er kend. Gij moet uw knieën niet ten bloede kruipen om uw posities te handhaven, zooals die gevloekte sla ven met hun Jodenmentaliteit, die zelf» hun eigen ziel zouden verkoopen voor goud. want geld of eer waren nooit uw doel 1 .Nieuwe tijden wenken, nieuwe we gen worden gebaand! Kerels, met den bruisenden gloed van de oude Klauwaerts en den hel denmoed van de heilige Brigands, VOORUIT1 Voor God en boeren-Vlaanderen, naar een zonnige toekomst! J.C. 1 Belg. Fr. 8 Reichspfenning. 1 Mark 12,50 Belgische frank. Op 22 Juli jl. werd te Brussel vol gende verordening bekend gemaakt, betrek hebbende over een nieuwe re geling van de wettelijke betaalmidde len in het bezette Belgisch gebied: Op grond van de mij door den Führer en Oppersten Bevelhebber van het Leger verleende volmacht, wordt de verordening over de wettelijke be taalmiddelen in het bezette Belgische gebied dd. 10 Mei 1940 (Yerordenings- biad der legergroepen voor de bezette gebieden, 1* uitgave Nr 8). opgeheven en wordt verordend wat volgt Par. 1 In het bezette Belgische gebied gelden als wettelijke betaal middelen de Belgische frank, de bei- ga, de Rijkskredietkasbons en de Rijks- kredietkas muntstuk ken. Par. 2. De valutaverhouding van de Rijkskredietkasbons en Rijkskre- dietkasmuntstukken tot den Belgischen frank en derhalve tot den belga, wordt als volgt vastgesteld 1 Belg. fr. 8 Rijkspenning. 1 Belga 40 Rijkspenning. Par. 3. Deze verordening treedt in werking bij haar afkondiging. Hoofdkwartier, den 22 Juli 1940, (g.) De Opperbevelhebber van het Leger. In een verdere verkaring wordt me- degedeed dat de verordening getroffen op 10 Mei 1940, waarbij de waarde van een mark op 10 fr. werd gesteld, niet meer beantwoordt aan de internatio nale waardeverhoqding tusschen Rijks mark en Belgische frank en dat, gezien de betalingen tusschen Duitschland en de Nederlanden weer opgenomen zijn, het noodzakelijk was een heraanpas sing der onderscheidene munten toe te passen. Er bestaat evenwel geen aanleiding tot een verhooging der prijzen van goederen of verrichtingen binnen Bel gië- De waardeverhouding tusschen de onderscheidene munten kan all volgt worden vastgesteld 5 pfen. fr. 0.625 1 fr. pfen. 8.00 lOpfen. fr. 1,25 5 fr. pfen. 40.00 50 pfen. fr. 6,25 20 fr. Rm. 1,60 1 Km. fr. 12,50 50 fr. Rm. 4,00 2 Rm. fr. 25 100 fr, Rm. 8,00 5 Rm. s fr. 62.50 500 fr. Rm. 40.00 20 Rm. fr. 250 1.000 fr. Rtn. 80,00 50 Rm. fr. 625. In Nederland werd eveneens een her- aanpassing der onderscheidene munten van kracht geworden. Voortaan geldt in Nederland een gulden IM twwX l

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 5