De Verloren Ring Ons Vrouwenhoekje 0e Postdienst werkt neg niet norman) Nog de akelige zaak van Zandvoorde-bij-leper HET OPRICHTEN VAN NIEUWE VEREENIGINGEN OF PARTIJEN IS TOT NADER ORDE VERBODEN DE UITZENDINGEN VAN RADIO-BRUSSEL Autobusdienst ROESELARE-MEENEN BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK JAN IEPER UIT DE <§5 MMN ALDERLIEFSTE LEZERESSEN Vrienden Lezers! Goeden dag! En ik kom U rap vertellen Wat ik zooal hoorde en zag Kan mjin opstel U behagen? Wel. dan ben ik zoo kontent Als een kind. dat van zijn peter. Krijgt een dikke kermiscent. Kenniscenten zijn er tegenwoordig niet noodlg. want t zal nog wel een tijdeken aanloopen vóór dat de peer dekensmolens weer op de foor staan. ZOO STAAN WE allegaar ongedul- lig te wachten naar den tijd. dat alles weer op z'n effen zal zijn in deze tries tige wereld. De wereld is een schouwtooneel Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Zoo dichtte Joost Van den Vondel, die kousen verkocht en intusschen. als er geen volk In zijn winkel was. ge dichten schreef. Hij heeft den naam gekregen vanPrins der Dlchteren allegader Hij stierf in Amsterdam, in t Jaar 1679. De historie zegt niet of hij zoo 'n goede kousenmarsjang was. ais dichter... ALLEMAAL GOED EN WEL, zegt Knulleken als hij die verzekens las vanDe wereld is een schouwtooneel en ieder krijgt zijn deel Allemaal goed en wel maar daar zijn er die dik en dubbel hun deel krijgen, van het leed en de miserie... Da 's waar. Knu"«i-?n. da 's waar... Maar Slaat Gods hand Die zalft dan weer... Nooit werd beschaamd 1 Betrouwen in den Heer! Zie. Knulleken. da 's nu ne keer 'n gedichteken. niet van Vondel, maar van mij. Ja. 'k hoor 't. antwoordt Knulleken. En hij voegt erbij: 't Is niet slecht Gezegd... Maar *k zing in refrein: 't Kon beter zijn. Als Knulleken met 't verkeerde been uit zijn bed is gestapt, is 't maar beter hem gerust te laten. EN LATEN WE nu ne keer zien hoe die Madame Nagels van Antwerpen haar plan zal moeten trekken. Ze ging de stad ln om 't een en 't ander te koopen, maar als ze nu ln de stad is en 'n groot magazijn wil binnen gaan. ziet het mensch opeens dat ne pickpocket», 't is te zeggen 'n langgevingerdebliksemsrappediefach- tigeschamoteur in haar sakosj had gefutseld. Madammeken Nagels heur centen waren weg en ook al haar tim berkens of rantsoeneerlngszegelties! En, Madammeken Nagels stond daar aan den grond genageld., 'n Huishou den met klnders, wel vijf of zes... Geen centen meer en geen zegels... Zonder centen koopen Heeft vandaag geen zin... Zonder zegeltjes iets halen Evenmin. Dat zijn verzen om er buikpijn vail te krijgen! spot Knulleken. Enfin, we zullen hem maar laten babbelen zon der er op te letten... Maar op te letten hebben de vrouwen, als ze met hun handtaschje over de straat gaan of met den tram voyageeren... VAN VOYAGEEREN gesproken. *k Ben gepasseerde week ook op voyagie geweest. Niet met trein of tram of per auto. Naar 't dorp' waar ik naar toe moest, riidt er nog geen trein of tram en met den auto, dat kan mijnen bruine niet trekken, 'k Heb dan de reis gedaan Voor minder dan twee marken... Die reis ging, goed verstaan, Op Knull ekens hondenkar'ken. Nu zegt Knulleken niets... Hij denkt ook nog aan die reis... 'k Moest peter zijn en ge kent misschien, alderliefste Lezeressen en vrienden Lezers, 't lie deken dat ik in mijnen jongen tijd eens geschreven heb: Is 't kind gekocht, dan komt de peter, HIJ heeft zijn beste kienen aan Om. met de vroedvrouw en de meter En met het kind ten doop te gaan. De peter moet daarop trakteeren En het gebeurt, heel vaak gewis. Dat 's avonds bij het huiswaarts kee- [ren Het kindje alleen nog nuchter is... Da 's schoon gez.gd. zegt Knulleken nu met vuur en overtuiging. Maar ik weet wel waarom! En gij hebt het ook geraden, nietwaar alderliefste Lezeres sen en vrienden Lezers... Want, werd er menig glas geschonken Ons Knulleken heeft dan gezwind Tot heil en welstand van het kind Zijn glas steeds dapper uitgedronken. Nu zult ge nutuurlijk kurieus zijn om te weten of 't kindeken 'n manne ken of 'n meisken is. 'n Meisken. En nu zijt ge natuurlijk ook kurieus om te weten hoe 't gekerstend is. Hewel, luister: de kleine heeft drie schoone namen: Lutgardis. Eugenia. Eleonora. Lutgardis is de Patrones van 't Vlaam- sche land. En van den Boerinnen- bond! roept Knulleken uit. Dat ls ook i waar. En wat nog waar is: iedere naam heeft een beteeken is. Alzoo komt Lut- gardisch van 't oud-Duitsch en wil zeggen: beschermster van het volk Eugenia komt van het Grieksch en beduidt: de welgeborene. En Eleonora I komt ook van het Grieksch en betee- kentde medelijdende. Zijn dat geen drie schoone namen? Als er nu alderliefste Lezeressen 'ijn. die de beteekenis van hun naam 'ouden willen kennen, moeten ze t maar vragen aan t Manneken uit I de Maan. Er. wat beteekent mijn naam, vraagt Knulleken, die Juul heet. Juul of Julius, komt van 't Latijn, zeg ik en beteekent vlasbaard, melk baard. iemand dus die nog niet droog is achter z'n ooren. 'k Had het gepeisd. antwoordt Knulleken. dat t zoo iets zou zijn. 't Lot valt altijd op Jonas. VAN JONAS GESPROKEN: Jonas logeerde drie dagen en drie nachten ln den buik van een walvisch. Visch is er ln Brussel om zoo te zeg gen niet te krijgen buiten stokvisch en paling en opgelegde visch in doo- zen en bokalen Maar. wie 't kan betalen. Kan krevetten of garnalen Gaan halen. Zwijg! zegt Knulleken, want ik krijg goesting op garnalen en mosselen. Mosselen zijn ook onvindbaar. Zoo ook de krabben en de karrekollen... Allemaal goed eten. zegt Knulleken, die terugdenkt aan goel dagen uit den verleden tijd, toen z'n buiksken alle da<?»n soande als 'n tonneken. IN T TONNEKEN zoo stond er op 't uithangbord van de herberg op den steenweg van Hasselt naar Kievit, waar de familie Dops woonde. Daar viel 'n bom en van de herberg bleef er nog zooveel over als van 'n allu- mettendoosken waarop 'n smidshamer neervaltDe menschen waren geluk kig ieverans gaan schuilen, maar als ze nu terugkwamen zagen ze daar ln de omgewoelde aarde van hunnen hof 'n heele partij goudstukken liggen Die waren toch niet uit die bom ge vallen? vraagt Knulleken. N?en. maar die bom had 'n gat ge slagen in den hof en zoo was er 'n pot voor den dag gekomen met goud en edelsteenendaar weggestoken hon derd en meer jaar geleden. t Jammer, zegt Knulleken, dat er I bij mij zoo iets niet gebeurt. EN DIT GEBEURDE bij m'n vriend Rikus. Rikus heeft 'n dochter, Marte ken, en Marieken verkeerde met nen jongen uit 'n naburig dorp, die gere geld te vrijen kwam twee. drie keer per week. Luister ne keer. Marieken, zei 'r vader, dat ge verkeert kan me niet schelen, maar dat die Zebedeüs hier tot elf uur blilft zitten, dat begint me embeteeren. Wat zegt uw moeder daarvan? Wel. zei Marieken, moeder zegt dat de Zebedeiissen nu nog zijn, lijk in den ti.id dat zij verkeerde. Rikus ging slapen... SLAPEN IS GOED ln 'n bed, ln 'n zetel, op 'n hooizolder, maar als ge met 'n auto op de haan zijt en ge zit dan achter 't stuur te slapen, dan gebeuren er ongelukken. Zoo las ik in 'n dag blad: Droevig ongeluk! 't Ging over zoo 'n ongeluk, van 'n auto, die in de vaart was terecht gekomen. Drie doo- den. 't Gebeurde aan de kanten van Turnhout. Is dat ook al 'n opschrift, zeg ik aan Knulleken: Droevig ongeluk! Pre cies of dat er blijde ongelukken zijn. Zeker, antwoordt Knulleken met 't serieuste gezicht van de wereld. Daar ziin blilde ongelukken... Allee! zeg ik, dat bestaat niet. Wedden! vraagt Knulleken. Wed den voor twee flesschen wiin! 'k Heb gewed en 'k heb verloren, want Knulleken zei en sprak en vroeg: 'k Zal het U eens gauw gaan zeggen. Ik ben zeker van mi in stuk, «Trouwen», is dat op zitn minste Geen gelukkig ongeluk? Zeg me dus niet dat er geene Blifde ongelukken zitn... En wie moet er nu trakteeren Met twee flesschen goeien wijn? DE WIJN is tot nu toe nog maar weinig opgeslagen, 'n Goeie wijn. zegt Knulleken. dat is de zon ln flesschen. Die kerel heeft altijd gelijk. En zoo had hij ook gelijk toen ik hem gisteren hoorde zingen: Geen rijker kroon Dan eigen schoon... Hij was toen bezig z'n hemd uit te hangen, om 't te drogen. Z'N ZWEET DROGEN dat moet ne schoolmeester nog al ne keer doen als hii in 'n school staat met tachtig ben gels in z'n klas. Dat is met mij meer dan eens gebeurd, 'k Had zoo ne keer 'n les gegeven over Het Katoen en aan de jongens uitgelegd hoe het ka toen geteeld en bewerkt werd. In welke landen die teelt gebeurde en zooal meer. Nu moesten ze daar een opstel over maken. Janneken Zeepoor had zijn opstel 't eerste af. En Janneken had geschreven: HET KATOEN. Mie Katoen Kom morgn i oen We zullen een pintje drinken. Mie Katoen Kom morgen noen We zullen 'n dansken doen... •t Wilde juist lukken dat meneer de inspecteur in de school kwam. Dien dag heb ik m'n eerste grijze haren gekregen. VAN HAREN gesproken. Dit is iets voor U, alderliefste Lezeressen en vrienden Lezers. Als ge sukkelt met uw haren, omdat ze uitvallen of te borstelig zijn of te vettigneemt de wortels van netels, zoo Ti goeie twee honderd grammen, laat ze koken in 'n liter water. Gebruik zeep en wasch uw koppeken met dat water. Daarna goed afspoelen met lauw water Daarna 't kopken drogen Bij 't vuur of ln de zon Ge krijgt nen kop met haren Precies lijk Absolon. Doen, zegt Knulleken. die al aardig van z'n pluimen begint te verliezen. Z'N GEDULD VERLIEZEN gebeurt meer dan eens. Zoo had ik al 'n uur besteed om aan Lowietje, mijn klein zoontje, iets van den catechismus te leeren en we waren gekomen aan de vraag: Wat moet een mensch in dit leven 't meest ter harte nemen? En 't antwoord luidt: God te dienen, dat is de noodigste zaak die hij op aarde te verrichten heeft. Maar weet ge wat Lowietje antwoordde? Geld verdienen is de noodigste zaak, die hij op aarde te verrichten heeft. Knulleken heeft toen buikpijn ge kregen van 't lachen... Maar Lowietje kreeg 'n oorvijg en die zat toen te weenen. De eene weent en de andr'e lacht Om, wat 't leven heeft gebracht... Wie vandaag lacht, wellicht morgen Weent op zijn beurt om de zorgen... Wie vandaag weent om 't verloop. Glimlacht morgen, wijl de Hoop Hem. na rampspoed en na lijden Zegt: betrouw op beter tijden. En, leg uw betrouwen neer In den schoot van God den Heer. Ik zie naar Knulleken. Knulleken ziet naar mij, knikt en zegt: Amen Daarmee heeft 't Manneke uit de Maan Vandaag weerom zijn plicht gedaan. 't Manneke uit de Maan. Nadruk, zelfs gedeeltelijk verboden. VOORSCHRIFTEN OMTRENT VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN IN BELGIE 6. DE POPERINGENAAR -COK- Mengelwerk van 28 Juli 1940. Nr 2. ROMAN van H. COURTHS-MAHLER Gunter was echter in het geheel niet ln staat om rustig na te denken. De autocratische manier van optreden van zijn vader hinderde hem geweldig en hij zette zijn wil tegenover dien van zijn vader. Daarbij kwam nog. dat hij verliefd was. Als men hem den tijd had gelat-en om over zijn hartstocht voor de mooie actrice heen te komen, dan zou het misschien nooit zoover gekomen zijn, misschien waren hem dan de oogen tijdig open gegaan en had hit Lort gezien zooals ze was. doch juist, dat zijn vader hem koud en koppig' wilde dwingen tot een huwelijk met een andere vrouw, die liij tot nu toe r.ooit met de oogen van een men had aangekeken en die hem totaal onver schillig was. wekte zijn zucht tot te genspraak in hooge mate op. Nog daargelaten, dat zijn belang stelling voor Kate Harland steeds heel oppervlakkig was geweest, had men nu de mooiste, betooverendste vrouw zonder eenlg succes als lokmiddel kun nen voorhouden. Verliefde menschen zijn blind voor andere bekoorlijkheden dan die van de geliefde er, Gunter vas geen uitzondering op don regel. Zijn verzet tegen het vaderlijk gezag maakte hem nog verliefder op Lori. Aan tafel had hij slechts weinig met Zijn vader gesproken. Het kookte in hem en hij wilde toch bedaard blijven, omdat hij wist. dat hij alleen met koele zekerheid iets kon bereiken. Doch voor het eerst keek hij dien dag zijn jonge huisgenoote met onder zoekende oogen aan en hij moest eer lijk bekennen dat Kate een zeer lief tallig persoontje geworden was. Zijn radst bedoelde werkelijk zoo u moeite niet te doen om haar aan den man te brengen. Hij was er vast van overtuigd dat Kate even verontwaardigd zou zijn over dat huwelijksplan van zijn vader als hijzelf. Een meisje als zii bood je niet aan, dat was een belee- diging. Gunter besloot, Kate in bescherming te nemen tegen de plannen van zijn vader, het zou zonde en jammer zijn als zoo 'n lief meisje gedwongen werd tot een huwelijk zonder liefde. Gunter werd bepaald warm bl.l die gedachte toen hij zijn blik op Kate liet rusten en als hijn hart en zijn zin nen niet zoo geheel in beslag waren genomen door Lori Leixner, zou de ge dachte om met Kate te moeten trou wen niets verschrikkelijks voor hem hebben gehad. Ze was wel Iemand om een man gelukkig te maken, maar die man moest hij niet zijn. hij was veel te innig gebonden aan de mooie Lori. Hoe zou hij het aanleggen om Lori tot zijn vrouw te maken zonder dat het een catastrophe werd? Hij bedacht, dat Kate door haar tactvol ontreden al menigen storm had afgewend en daarom kwam hij van middag op zoo 'n ongewonen tijd thuis en ging naar de hulskamer waar Kate zat. Hij wilde ronduit met haar spre ken en overleggen wat hij doen kon om zijn vader dat trouwplan uit het hoofd te praten. Hij had er geen flauw vermoeden van, dat Kate door zijn woorden zou moeten lijden. Ga zitten. Gunter. en vertel eens wat er aan de hand is. zei Kate zoo kalm als haar mogelijk was. Hij liet zich in een stoel vallen en keek wat onzeker op in haar blozend gezichtje. Voor het eerst viel het hem op hoe mooi haar groote. bruine oogen waren, hoe bezield dit heele meisjes gezicht was en hoe prachtig het dikke roodbruine haar in dikke vlechten het smalle hoofdje omgaf. Ik heb nog nooit zulke vlechten gezien, vond hij en dij dacht kan Op grond eener Verordnung van den Militairen Bevelhebber in Belgie en Noord-Frankrijk, is het oprichten van nieuwe vereenigingen en politieke par- tiien tot nader order verboden. Een af wijken van dezen maatregel kan alleen door den Feldkommandant worden toegestaan. Vergaderingen in open lucht, op tochten, alsmede openbare vergaderin gen die van politieke partijen uitgaan en waarbij politieke kwesties behan deld worden, zijn eveneens verboden. Ook hier kunnen afwijkingen worden toegestaan door den Feldkommandant die zijn bevoegdheid aan den Orts- kc.mmandant kan overdragen. Openlijke bijeenkomsten van niet- politieken aard die in een geslotene ruimte worden gehouden, zoowel als private politieke vergaderingen moe ten. ten laatste 7 dagen op voorhand aan den Ortskommandant worden he kend gemaakt. Deze kan de toelating weigeren. Voor bijeenkomsten van godsdienstigen of artistieken aard. gel den deze bepalingen niet. Door private vergaderingen verstaat men deze waarop de deelnemers schrif telijk en persoonlijk worden uitgenoo- digd. De Radio - omroep - B.russel heeft vanaf den 17' j.l. het uitzendprogram- ma verder uitgebreid. Volgende uit zendingsuren werden vastgesteld Vlaamsche uitzendingen: van 7.45 tot 10.45 u.van 13 tot 13.15 u.van 15.30 tot 18 u.van 19.30 tot 21.45 u. De dienst der draadlooze berichten in Vlaamsche taal zal in het kader van dit programma vier maal worden uit gezonden. namelijk te 7.45 u„ te 13 u., te 15.30 u. en te 19.30 u. De uitzendingen van berichten in Duitsche taal zullen plaats grijpen te 14 u. te 17 u. en te 20 u. De uitzendingen in Fransche taal zijn vastgesteld als volgt: van 9 tot 10.45 u.van 13.15 tot 13.30 u.van 14.15 tot 15.30 ii.: van 17.15 tot 18 u.; van 19.45 tot 20.45 u. De dienst der draadlooze berichten voor Wallonië zal te 9 u„ te 13.15 u., te 15.15 u. en te 19.45 u. worden uit gezonden. Van 13.30 tot 14 u. wordt muziek van verschillende volkeren uitgezon den. Mededeelingen over vermisten wor den gegeven te 10.15 u., te 17.15 u. en te 21.15 u. Lorl's haar. Dat was blauwzwart, kort geknipt en geonduleerd. Het maakte natuurlijk een alleraardigst effect als ze het hoofd schudde en het korte haar wijd uitsprong. Hij begon eindelijk: Ik moet je over Iets heel onge woons spreken, Kate, en vóór ik begin moet Ik je vragen, of Je overtuigd bent, dat ik tegenover je sta zooals ik mis schien tegenover een Jongere zuster zou staan. Ze keek hem een weinig verbaasd aan. Ik geloof vast. dat Je sympathie voor me voelt, Gunter, je bent altijd vriendelijk en aardig tegen me ge weest en hebt me nooit als een in dringster behandeld. Daar had Ik ook geen reden toe. Ik ben blij. dat vader je hier in huis heeft gebracht, want je bent de tus- schenpersoon tusschen mij en hem ge weest. Je weet. Kate, dat vader en ik te uiteenloopende karakters hebben om altijd goed met elkaar te kunnen opschieten. Ze keek mee ccn fijn lachje naar hem op. Als lk Iets zeggen mag. dan geloof ik. dat Je je vergist. Het komt tusschen iou en je vader zoo vaak tot botsingen luist omdat jullie te veel op elkander lijken. Hij keek verbaasd op: Te veel op elkaar lijken? Zijn onze karakters hetzelfde? Veel meer dan Jullie zelf weet en juist daarom is er aan weerskanten een te kort aan geduld en begrijpen. Hij schudde zijn hoofd. Je woorden maken een elgenaar- digen indruk op me. Ik vind vaders manier van optreden soms onverdraag lijk en volgens jou zou ik net zoo zijn? JIJ alleen vindt het onverdraag lijk. Jullie lijdt allebei, omdat jullie je r'-ebei aan dezelfde plekken ln eikaars rakter stoot, Heem ïyet kwalijk, HET LAATSTE «OORD Is het waar dat de vrouw steeds het laatste woord hebben moet?... Eerlijk bekennen... ja... de meeste vrouwen wel. Waarom? Omdat in het laatste woord altijd iets ligt van een overwinning! Gelijk krijgen is iets waar de vrouw behoefte aan heeft. Misschien omdat ze weet dat haar oordeel niet altijd gegrond is op redeneering. maar veel eer op gevoel, op intuïtie. En daarom laat ze redeneeren. het verstandig wikken en wegen maar aan den man over, doch zegt ais onwrikbaar, on tegensprekelijk besluit: zoo is het en niet anders. Laten wij nu ook erkennen dat de vrouw dikwijls gelijk heeft, en haar vrouwelijke intuïtie de waarheid vaak méér benadert dan de verstandelijke redeneering van den man. Maar... altijd het laatste woord wil len hebben, dat is een onhebbelijk heid, waardoor vele vrouwen en meis jes zich onbemind maken en de mannen afschrikken! En ze zijn er zich niet bewust van. zij vragen zich verwonderd af, waarom men zich op afstand houdt, waarom jonge mannen niet even goed met haar ernstig kennismaking zoeken, als met haar vriendinnen. Ze zijn er bang voor, de mannen! Het is werkelijk onaangenaam, wan neer een vrouw, een meisje, altijd ge lijk wil hebben, zelfs... als ze gelijk hééft! Want de manier waarop zij dit wil bewijzen, is gewoonlijk niet aan genaam. De man houdt er aan, zijn eisen superioriteit te doen erkennen en daardoor (dit is een zwak puntje) is hij vaak geneigd, de vrouw ongelijk te geven, waar hij wéét dat zij gelijk heeft. Omdat hij het nu eenmaal zóó heeft gezegd, en niet wil bekennen dat hij zich vergist heeft. Zoo ls er wel gelijk gewoonlijk ook hier de fout van beide kanten. Een fout die gemakkelijk te overwin nen zou zijn, als men er maar wat acht op sloeg. En de vrouw moet daar weer ih voor gaan... Niet tegenspreken! Laat eerst eens de zaak verstandig bekijken, het standpunt van den man uiteenzetten; misschien vinden we daar al een kern van waarheid in. Trachten we ook zelf ons gevoel even op zij te zetten, en nuchter te redeneeren. We worden 't hier in meerdere gevallen ééns, waar wij het niet gedacht hadden. En als we nu eens géén gelijk krij gen. wanneer we werkelijk dichter bij de waarheid zijn, wat dan nog? Kun nen we dan niet... zwijgen en de man in den waan laten, dat wij zijn oor deel aannemen boven het onze? Een overwinning die veel kost. maar toch de moeite waard is! SILVA. MET POT EN LEPEL Half om half pudding. Een ge wone vanillepudding: een halve liter melk en een stokje vanilje aan den kook brengen, twee eetlepels maïzena met koud water aanmengen en door de kokende melk roeren, een eier dooier. Dit mengsel op zij van het vuur zetten. Van twee lepels cacao en vier lepels suiker op de andere halve liter melk, wordt met twee eetlepels maï zena een chocolade-pudding gemaakt. Men vult dan den puddingvorm voor de helft met de vanilje, voor de andere helft met de chocoladepudding. In plaats van chocolade kan men ook mokkapudding nemen. Op dezelfde wijze gereed gemaakt; inplaats van cacao neemt men een paar lepels koffie-extract. Broodschoteltje. Er blijft dikwijls brood over, dat te droog wordt: nie mand eet dat nog gaarne. We weeken de sneden eerst ln heel weinig melk, zoo, dat het brood vast blijft: de sneden worden in een geboterden vorm gedaan, die in den oven kan: telkens twee sneden, waarop wat fijn- gekapte hesp gestrooid wordt, over- kruis weer twee of drie sneden, enz. tot den vorm gevuld is. Bovenop wat boter en broodkruimels. In plaats van hesp kan men ook ge malen kaas nemen of ook afwisselend ham en kaas. Aardappel-croketten. Maak op' gewone wijze aardappelmoes (purée), maar doe er een eierdooier bij in plaats van melk. Uitspreiden en goed koud laten worden. Het is best deze brij 's avonds te voren te maken en in den kelder te zetten. Draal er dan bolletjes of worstjes van. Het wit van ei wordt dan tot sneeuw geklopt, de balletjes daarin gerold en daarna door de gemalen beschuit. Een half uurtje laten rusten. In frituurvet of olie bak ken tot ze mooi knappend bruin zijn. IIBBBBSHSBBBBBBBBBBBBBBBBBI GEBREK AAN VERKEERSMIDDELEN OORZAAK VAN VERTRAGING Nadere bijzonderheden. De echtgenoot gevangen gehouj^ lukkige slachtoffer aan de omstü-. niet vertellen welk een leven zijn'd ter te verduren had in bet Menu? Hoe het nu ook wezen móge t verslag van de wetsdokters en het t- dere onderzoek van het parket zal C genoeg uitwijzen. Doch de zaak In ons nummer van verleden week gaven we een trouw verslag van de akelige zaakwelke niet alleen in Zandvoorde zooveel opschudding ver wekte. maar ook in de gansche om liggende streek. Zooals onze lezers hoogstwaarschijn lijk hebben kunnen opmaken uit ons relaas staat het gerecht van leper voor een zeer kiesche zaak. Inderdaad de 22-jarige Laura Van Bockstael. in leven verpleegster, ge hecht aan de liberale ziekenbond (en niet aan het vakverbond, zooals ver keerdelijk werd gemeld), werd verhan gen gevonden, met een zeildoek, in den stal, naast hare woning. Ze had, naar we achteraf vernamen, den Dins dag avond doorgebracht in gezeschap van de dochter van den Heer Burge meester Bril. Het meisje had er zich goed vermaakt, ze had er gezongen, en ze was de Burgemeesters dochter behulpzaam geweest bij het naaien van een kleed. Het was echter de laatste maal dat men haar levend zag. Er wegen zware vermoedens op haar echtgenoot Maurits Menu en op diens moeder Cuvelier Marie, gezien ze aan gehouden en naar de gevangenis van Kortrijk overgebracht werden. Ook werden verschillende voorwerpen aan geslagen en door het Parket meege nomen. Het is ten andere geen geheim op de parochie dat alle verstandhouding tusschen beide jonggehuwden reeds lang zoek was. Waarom zegde Maurits Menu tot zijn schoonvader: «Ik heb het toch niet gedaan Hoorden we de vader van het onge- IBBBBBBBI vast. we staan nogmaals voor etr. zinsdrama, gevolg van een onfatsi-., lijk huwelijksleven. Dat deze akelige zaak het voor»e^ uitmaakt aller gesprekken hoeft na gezegd en iedereen snakt dan ook na. een spoedige opheldering in deze dn>. tere kwestie. VOOR DE RAADKAMER Maandag morgen, omstreeks 11.39». verscheen voor de Raadkamer van boetstraffelijke rechtbank te leper c- genaamde Maurits Menu, 3C jaar osi en zijne moeder Cuvelier Marie, 77 jaar. beiden aangehouden onder ver. denking van eenerzijds zijn echtgt, noote en anderzijds haar schoondoc». ter, de genaamde Laura Van Boeit, stael, 22 jaar oud, in leven verpleeg, ster. vermoord te hebben. Ze werden bijgestaan door Meeste? Lahaye. Na een half uur was dj beraadslaging geëindigd en de Raat. kamer bekrachtigde de AANH0C. DING van Maurits Menu. Op aandringen van den verdediger der betichten werd de 77-jarige Mate Cuvelier, gezien haar hoogen ouder, dom, terug in vrijheid gesteld. Maurits Menu werd geboeid en on. der strenge bewaking naar de gevan. genis van Kortrijk overgebracht. Al zijn sinds verscheidene weken alle postkantoren geopend, toch kan niet worden gezegd dat de postdien sten normaal werken. Hun medewer king bleef gr oo tend eels beperkt, al kwam er geleidelijk verbetering. VERRICHTINGEN DER POST KANTOREN In de kantoren kan men niet alleen post-, flskale-, vaktmtie- en andere ze gels. alsmede vischverloven koopen, maar ook de abonnementen en spoed bestellingen worden aangenomen, ter wijl oostliggende stukken worden uit gereikt. Voor de verzending worden open brieven en briefkaarten, alsmede monsters en zaakpapieren aangeno men, terwijl de aanbevolen brieven mogen gesloten worden. VERTRAAGDE VERZENDINGEN Het verzenden van de briefwisseling naar en uit de provincie geschiedt nog steeds met hulpmiddelen, voorname lijk met de buurtspoorwegen en met enkele gehuurde autos. Hierdoor komt het, dat briefwisseling of dagbladen Zie vervolg hiernevens JfT" EEN POSTABONNEMENT VAN NU TOT EINDE 1940 KOST 11 50 FRANK. naar afgelegen streken met vertraging besteld worden. Het gebrek aan verkeersmiddelen is oorzaak van de onregelmatige bestel lingen. Zoodra de verkeersmogelijkhe- den verbeteren zullen de postdiensten een grootere uitbreiding kunnen ne men. HET POSTVERKEER MET HET BUITENLAND Het postverkeer met het buitenland, behalve met Duitschland, is nog niet hersteld. Mits frankeering van 1 frank kunnen alleen postkaarten naar Duitschland gestuurd worden, door bemiddeling van de veldpost. Ondertusschen liggen er vele zakken met briefwisseling voor alle landen op hun vertrek naar het buitenland te wachten. De laatste weken is er inder daad langs de Belgische posterijen geen enkel poststuk voor het buiten land kunnen verzonden worden. De briefwisseling (bij voorkeur open kaarten), met de in Duitschland ge ïnterneerde Belgische soldaten, ge schiedt kosteloo° UITBETALINGEN Aan ae loketten van de postcheck- diensten ln de postkantoren worden nu reeds de zoogenaamde checks van de oorlogspensioenen uitbetaald. Dit geschiedt echter onafhankelijk van den postcheckdienst. maar voor reke ning van de Spaarkas, die de noodige gelden bezorgt. Om de beurt over Moorslede en Beitem Dlnsd. Zond. Meenen 7.10 9.00 10.25 12.45 14.40 16.00 17.45 19.35 19.50 Moorslede 7.35 10.50 13.10 16.30 18.15 20.20 Beitem 9.20 11.25 15.00 19.55 Roeselare 7.55 9.35 11.05 11.35 13.30 15.15 16.45 18.30 20.05 20.35 Dinsd. Dlnsd. Zond. Roeselare 8.05 9.45 11.05 11.06 13.45 15.20 16.45 18.50 20.10 21.00 Beitem 10.00 11.20 15.35 21.15 Moorslede 8.20 12.00 14.00 17.00 19.05 20.25 Meenen 8.50 12.00 12.30 14.30 15.55 17.30 19.35 20.50 21.35 Nogmaals zaken van plundering, heling, diefstal, enz- gedurende de beschieting van stad. voor de boetstraffelijke rechtbank. Goedkoon... maar ook duur varken tje. C. M. van leper had een var kentje dat op straat doolde binnenge- nomen. maar ook geslacht. Het groot ste gedeelte van het vleesch bad ze echter kosteloos aan eenige gebaren uitgedeeld. G. T. beweerde dat dit beestie hem toebehoorde. Wegens be drieglijke verberging wordt de betich te veroordeeld tot 709 fr. boete of 1 maand gevang en tot de kosten, zonder voorwaarde. Gevonden rijwielen? Bij S. R. van leper, in een door hem gemaakte schuilplaats tegen luchtaanvallen, wer den door de politie 2 rijwielen ontdekt die volgens bewering van de betichte door hem gevonden werden op den openbaren weg. Wegens heling wordt hij echter veroordeeld tot 2 maanden gevang en 182 fr. boete of 8 dagen gevang en tot de kosten, zonder voor waarde. teruggave der rijwielen wordt bevolen. Scbrijfmacbien ontdekt in auto. Bij St. M. van leper werd een schrijf- machien gevonden die hij beweerde in den auto gevonden te hebben waar mede hij van De Panne, na het bom bardement van leper, teruggekeerd was. Hij kan niet uitleggen op welke manier dit machien echter in den auto terecht kwam. Wegens heling wordt de betichte veroordeeld tot 2 maanden ge vang en 182 fr. boete of 8 dagen ge vang en tot de kosten, zonder voor waarde. teruggave dient gedaan. Gestolen kleederen kosten 4 maan den eevang. A. D. en H. R.. beiden van leper, zijn beticht van diefstal van kleederen. door hen gepleegd in het huis van den Heer Defoort-Waeren- borg on de Groote Markt te leper, dat op 24 Mei zoo zeer door een luchtaan val was beschadigd. Bij de betich'en werden die kleederen door de politie teruggevonden. Zij verklaarden zin nens te zijn deze aan den eigenaar te rug te bezorgen. De rechtbank veroor deelt de 2 betichten ieder tot 4 maan den gevang en 700 fr. boete of 1 maand gevang en tot elk de helft der kosten, zonder voorwaarde. De kleederen moe ten aan den eigenaar terug bezorgd. Spoorwegkussens in huis. Bij 'V. T. en bij zijn schoonzoon L. N„ beiden van leper, werden door de politie, kus sens gevonden voortkomende van eer ste klas-rijtuigen van den ijzeren weg. Zij beweerden de kussens gevonden te hebben in bet water onder een duiker. Wegens beling worden de 2 betichten elk tot 8 dagen gevang veroordeeld en tot elk de helft der kosten, zonder voor waarde voor beiden. De kussens dienen teruggegeven. Dronken persoon beleedigt de Eerste Schepen van leper. I). F. van leper is beticht van aldaar in dronken toe stand de Heer Schepen Delahaye en de politie-agent Odent beleedigd te hebben. T. J., herbergierster te leper, werd beticht drank verkocht te heb ben aan dezen bedronken persoon. Daar het feit niet voldoende bewezen is be komt zij vrijspraak. De rechtbank ver oordeelt D. voor het feit A tot 8 dagen dat ik het ronduit zeg, Gunter, ik moest het je vader eigenlijk ook eens zeggen, want ik geloof, dat het jullie beiden zou helpen. Ik meen het goed, anders zou ik het niet zeggen, recht heb ik er niet toe natuurlijk. Hij maakte een afwerend gebaar. Praat toch niet altijd alsof je in wonen hier in huis alleen uit plichten en niet uit rechten bestaat. Maar dat is toch zoo of liever mijn heele zijn hier legt me plich ten op. een groote plicht, die der dank baarheid. Rechten heb ik niet. Hij keek haar hoofdschuddend aan. Gaan er dergelijke gedachten in je hoofd om? Begrijp je dan heele- maal niet. dat vader en ik je meer te danken hebben dan jij ons? Alieen al door je hier zijn verplicht Je ons tot dankbaarheid, want zoo er hier in huis nog iets van familieleven en saamhoo- righeid te vinden is, komt dat door Iou. Dat wordt me nu pas goed duide lijk. Als Je eens wist. wat een ongezel lige en onbehaaglijke stemming er hier heerschte vóór je kwam, zou het on derscheid tusschen toen en nu je ook Opvallen. Ik wil nog niet eens spreken over de groote en kleine diensten die je ons dikwijls bewijst, hoe je gezellig heid om je heen verspreidt en het heele huishouden op wieletjes mar cheert. wat bij jouw Jeugd bewonde renswaardig is. En dan praat je nog over een plicht van dankbaarheid, zei hij hartelijk. Ze bloosde opnieuw. Ik heb hier een tehuis gevonden en goedheid en vriendelijkheid als ik daarvoor niet mocht bedanken met duizend kleine diensten, hoe zou ik het dan moeten doen? Nu goed. dan zijn we ten minste quitte. Je hebt dus niet alleen plichten, maar ook rechten. Maar nu kom ik weer terug op je bewering, dat mijn karakter en dat van vader op elkaar zouden lijken. Ik ben altijd van het tegendeel overtuigd geweest. Je vader ook, Gunter. Hij beweert ook. dat jullie verschillen als dag en nacht en toch vergissen jullie je alle bei. Ik heb gelegenheid genoeg gehad jullie te leeren kennen. Jullie bent allebei trots en eigenzinnig, belden vasthoudend tot koppig toe. wanneer je gelijk meent te hebben. Jullie zijn allebei heel gedecideerd en niet ge neigd om concessies te doen aan zwak heden. hoewel de grondslag van jullie karakters toch groote goedhartigheid is. Het is zoo gek, dat Jullie veel meer wrijving krijgt door die goede eigen schappen dan door de gebreken. Hij keek peinzend voor zich uit. Mijn vader is heel despotisch en onrechtvaardig: zijn dat ook eigen schappen die je bij mij hebt ontdekt? Kate dacht even na en zei toen la chend Je vergeet, dat je veel jonger bent dan je vader, die door het leven wel wat harder zal zijn gemaakt. Wat Jij despotisch noemt, is misschien niets anders dan de gewoonte om te heer- schen. Hij staat aan het hoofd van zooveel menschen. Als jij dit eens zult moeten doen zul je ook daarin op Je vader gaan lijken. Maar onrechtvaar dig neen, onrechtvaardig heb ik je vader nooit gevonden. Gunter streek het haar uit zijn voor hoofd. Zijn edel besneden gezicht had een ontstemde uitdrukking gekregen. De vaste trek om mond en kin werd daardoor verdiept en zijn grijze, diep liggende oogen keken somber voor zich uit. Ik stoot me aldoor aan die hard heid. aan dat autocratische van hem en ik vind het onrechtvaardig, dat hij ook zoo tegenover mij optreedt, precies als tegenover degenen die van hem afhankelijk zijn. Ze keek hem met haar bruine oogen smeekend aan. Gunter. die vóelen zich allemaal best onder zijn sterke hand. Heb Je er nooit over BMfSl&Stó, dat je heat me: gevang en 182 fr. boete of 8 dagen ?t. vang, wegens dronkenschap tot 175 fr, boete of 3 dagen gevang en tot de ko<. ten. zonder voorwaarde. Stokslagen. O. G. van Wervilt 1| beticht van aldaar stokslagen toeet. bracht te hebben aan C. B. met wie t»" in onmin leefde. De rechtbank veroor deelt de betichte tot 182 fr. boete ol 8 dagen gevang en tot de kosten, zo:- der voorwaarde. Ruzie. D. G. van Zonnebeke, dit in ruzie leeft met V. S. wegens eer. uitweg, is beticht van aan deze op 5 April slagen toegebracht te bebbrr. V. stelt zich als burgerlijke partij aan en vraagt 350 fr. schadevergoeding, De rechtbank veroordeelt de betichte tot 175 fr. boete of 3 dagen gevang voor- waardeliik gedurende 1 jaar. Aan de burgerlijke partij moet bij 100 fr. be talen en de kosten harer aanstelling. Slagen. D. Jules en A. J, beiden van Meesen, zijn beticht van weder- zijdsche slagen. D. zou daarbij A. op straat bedreigd hebben met een revol ver die aangeslagen werd. Daar het feit ten laste van A. niet genoegzaam bewezen is bekomt bij vriispraak. D. wordt veroordeeld tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang alsook tot 700 fr, boete of 1 maand gevang, voorwaar, delijk gedurende 5 jaar. De aangesli- gen revolver wordt verbeurd verklaard, Ruzie. D. J. en J.. C. A. en P V, allen van Voormezele. hadden op 9 Fe bruari ruzie in verschillende herbergen aldaar. In de herberg van V. M. 'wer den 8 bierglazen gebroken. C. en P, bekomen vrijspraak. D. J. wordt ver oordeeld tot 210 fr. boete of 10 dager gevang alsook tot 140 fr. boete of J dagen gevang. D. T. wo»dt veroordsK tot 182 fr. of 8 dagen gevang, vod- waardelijk gedurende 5 jaar voor de betichten die elk de helft der kosten moeten betalen. Diefstal. V. D. van Ifper die be ticht is van diefstal van lood ten na- deele van R. K.. ziin werkgever, wordt veroordeeld tot 182 fr. boete of 8 da gen gevang, voorwaardelijk gedurende 5 jaar. Aanrijding. D. G. van Beselare, Ir. dienst van de melkerij van Moor slede, staat terecht wegens aanrijding van den auto-kamion door hem gt- voerd met een aankomenden tram. Dit gebeurde te Gelu'we op 22 Januari. De rechtbank veroordeelt de betichte tot 140 fr. boete of 3 dagen gevang, voor waardelijk gedurende 1 jaar. Hij moet de kosten betalen. H. N. is burgerlijk verantwoordelijk verklaard. Smaad en wederspannigheid. Br, H., J.. O. en M„ allen van Komen, zijn betichtH. en J. van smaad jegens de deurwaarder P. F. die een bevel tot betaling moest uitvoeren. Al de betich ten van wederspannigheid jegens de deurwaarder F. in het uitoefenen van zijn ambt. De rechtbank veroordeelt H. en J. Br. wegens smaad elk tot 210 frank boete of 10 dagen gevang. We gens weerstand wordt H. veroordeeld tot 15 dagen gevang. J„ O. en M. wor den wegens weerstand veroordeeld e'.fc tot 8 dagen gevang, zonder voorwaar de en bij verstek voor al de betichten die elk 1/4 der kosten moeten betalen. Men verzoekt ons te melden dat Muylle Cyriel, wonende O. L. Vrouw- straat te leper, niets gemeens heeft met de genaamde Muylle Cyriel. die wegens diefstal van koien veroordeeld is geweest. wat toegevendheid en vrijwillige on dergeschiktheid zoudt kunnen ontwa penen? vroeg ze zacht. Hij luisterde met zeldzaam genoegen naar haar mollige, heldere stem en keek haar peinzend aan. Typisch, dat die woorden zoo 'n indruk op me maken, Kate. Jammer, dat we er nooit eens eerder over ge sproken hebben. Als we eens samen praten ging het altijd over opper vlakkige dingen. Eerlijk gezegd, heb ik tot nu toe niet geweten hoe prettig het is om met Jou van gedachten te wisselen. Ik vrees, dat ik je altijd in elk opzicht onderschat heb en ver zuimd heb je nader te leeren kennen. Dat spijt me nu echt. Maar gelukkig kunnen we dat tekort inhalen en ik ben blij, dat ik nu met mijn grieven naar jou toe ben gekomen. Toen ik je daareven zei. dat ik me zoo stootte aan die hardheid van vader had ik daar een bijzonder geval mee op 't oog. Kate was blij met zijn woorden en dankbaar, dat Gunter tot haar was gekomen met zijn zorgen. Nog nooit had ze zoo sterk als nu den wensch gekoesterd om als bemiddelaarster te mogen optreden tusschen vader en zoon. Is er weer wat tusschen jullie voorgevallen? vroeg ze medelijdend. Vaders despotisme gaat zoo ver. dat hij me wil voorschrijven met welke vrouw ik moet trouwen! riep Gunter heftig. Ze kromp even ineen en werd bleek, doch ze bedwong zich onmiddellijk. Hoe kan hij dat? vroeg ze heesch. Ja. hoe kan hij dat? Maar hij hééft het gedaan en daarom kom ik bij jou. Kate, we moeten een ver bond samen sluiten tegen de willekeur van mijn vader. Ze keek hem verwonderd aan. Wat kan ik daaraan doen? Waar om moet je Juist met mij een verbond sliuteal Omdat hij machteloos zal zijn als wij het samen eens zijn, want hij vil hebben dat ik met jou trouw. Kate. Ze werd doodsbleek en keek heffl met doffe, verschrikte oogen aan. Ik Jouw vrouw worden? vroef ze toonloos. Hij greep haar bevende hand. Ja. daar schrik Jij ook van. hé Kate? Maar wees gerust, zoover gast zijn macht niet, hij kan maar niet bevelen dat er een huwelijk gesloten wordt. Daarom ben ik naar jou to« gekomen, Kate, we moeten samen front maken tegen die tiranie. Wan neer wij het samen eens zijn. zal hij moeten inzien, dat hij ditmaal zijn w# nu eens niet kan doorzetten, zei hij. Kate dwong zich met bijna boven- menschelijke inspanning om kalm t# blijven, doch ze had het wel willen uitgillen van verdriet. Daar stond de man voor haar, dien ze met haar heele hart lief had en verzette zich alleen reeds tegen de gedachte, dat zij ooit zijn vrouw zou kunnen worden. Het scheen hem iets vreeselijks, dat zijn vader hem een vrouw zou kunnen op dringen, waar hij niet van hield. En even vreeselijk scheen het haar, dat oom Heinrich zoo over haar wilde be schikken zonder haar er in te kennen, hoewel ze toch wel wist en voelde, dat hij het goed met haar meende. Ze voelde zich vernederd en dat gaf haar de kracht om zich goed te houden Gunter wachtte ongeduldig op het geen Kate zou antwoorden. Hij zag. dat ze bleek geworden was en met haar zenuwen vocht, doch vermoedde niet van welken aard die zenuwach tigheid was. Eindelijk had Kate zich geheel ln bedwang. Ze pakte de leuningen van haar stoel en keek voor zich uit, ze durfde Gunter niet aanzien. Ze zou het moeten uitsnikken als ze in zijn oogen moest lezer hoe onverschillig se hem was. li Yitfïolrt).

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 6