Spanning in het Verre Oosten Oorlog WEER TEHUIS! Dat heeft mijn Moeder me geleerd DE WEEK SN ONS LAND Sleever steal lief met flesi Soldaten en Vluchtelingen koeren terug zware Aardbeving in Turkije WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN 37' JAAR. - N' 27. KATHOLIEK N1EVWSNOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. VERSCHIJNT WEKELIJKS 50 DORPEN VERNIELD 1.200 DOODEN 35.000 DAKLOOZEN verzending Van de poststukken voorschotten op de wedden der beroepsmilitairen dure chocolade de tarieven van den telefoondienst sabotagedaad in het brusselsche de metaalnijverheid in de streek van charleroi de grootwarenhuizen het vervaardigen van peperkoek en suikerkoek verboden geen brievensmokkel aan de belgisch-neder- landsche grens vrijwillige arbeids dienst in belgie onbetaalde postmandaten verscheidene politieke gevangenen terug te antwerpen suikerrantsoeneering het geval van gouverneur baels Steeds zware verliezen op zee en in de lucht voor de Britten Vertegenwoordigers ven de Bnlkenstoten ontvangen door Rijkskanselier Hitler Een Italiaansch dagbladhestuurder verklaart dat de grootscheepsche aanval op Engeland reeds is begonnen De Amerikaansche iepsihiseken beslissen dat de luropeesche bezittingen in Amerika aan geen andere Staten zullen mogen overgedragen worden Al de Militairen, welke in Duitschland krijgs gevangen zijn soldaten, onderofficieren en officieren van het Reserveieger, werden vrij gelaten en zijn nu op weg naar huis DE POPERINGENAAR Uitgever: Sansen-V&nneste, Poperinge. Telefoon Nr 9. Postcb. Nr 155.70. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 3 Maanden 7,frank 6 Maanden 13,50 frank 1 Jaar 25,frank AU* Ut de*ethers ti'm terant-xootdeliik voor kun artikels. ZONDAG A AUGUSTUS 1940. mmmm TARIEF VOOR BERICHTENi Kleine berichten 1,50 fr. Gewone en Notar. 1,25 fr. In Stadenieuws 2,00 fr. Rouwberichten 10,09 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond 1 ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. VLAAMSCHE VERTELLING tt,iim[!tr:iii!!iiiiii!uiuiiiiiiiiiuiiiiiiti!iniiiiinnmmuu:jiini!i!i!uitniiui!U!:u!!iifi!!u.iimti8BiBitti!i!iimmittiiiiiimniiM!)ii!>HUiuji!iimHi:afflii Want toen ik nog een broekventje was. 'nen gaanstok hoog, mocht ik schier eiken Zondag na 't Lof met onze moeder mee naar 't kapelleken. Braaf zijn zulle, Sooike, en schoon Ons - Lieve - Vrouwke bidden, want ge kunt er niet genoeg van houden, zei ze telkens onderweg. Zekeren Zondag ging Paulien van den Meter mee. Een braaf mensch, al zeg ik het zelf. En wat gaat Sooike later wor den, vroeg ze. Soldaat, zei 'k zoo. Taretteketet! En ik stak mijn twee vuistjes tegen een voor mijn mond, als een trompet. Ge moet pastoor worden, zei ze. Soldaten komen in den hémel niet. Chee. chee, zei 'k zoo, onze moe der zegt dat we allemaal in den he mel komen, als we maar veel van Onze-Lieve-Vrouwe houden. Dit heeft onze moedeï me geleerd. Als we uit school kwamen, wipten we nogal eens, meê 'nen kleuter of vier. vijf 't kapelleken binnen, om er een weesgegroetje te bidden. Dat had onze moeder me geleerd. Ik ben soldaat geworden, want ik lootte erin. En onze vader zei: Voor zoo eenen koop ik geen remolaeant! Als ik binnenging, gaf onze moe der me een splinternieuwen pater noster. Eiken dag een tientje bidden zulle. Sooi, zei ze, en hem altijd op zak dragen. Dat deed ik ook. Eens was hij uit mijn zak gevallen. Hoe, dat weet ik niet. Maar een loe- bas van een soldaat gaf hem aan den serggant. Die stak hem, in volle com pagnie, op zijn bajonet en vroeg spottende Van wien is dat ding? Van mij, zei 'k. zoo, en sprong coleirig recht. Kwezel! zei de vent. Dat rijmt op ezel! zei 'k zoo. Geef hier. Meest alle soldaten had ik op mij nen kant. Ge hebt gelijk, Sooi, daar moe ten ze niet mee lachen. Maar ik kreeg toch drie dagen ca chot. Nooit heb ik mijn beer zoo hooren grollen als toen. In al mijn miserie was mijn paternoster mijn eenige troost. Dad had onze moeder me geleerd. Eens van den troep af, ging ik naar de fabriek. We moeten leven. Doppen is ook wel een stiel, maar 't is er naar. Als ik 's avonds thuiskwam en mijn patatten had binnengespeeld, kwam Ueel van Klaveren Seppe me nogal eens vragen om een wandelingsken te doen. Jawel, Neel is een goede jon gen, zei moeder, maar eerst bidden. En Neel bad het Rozenhoedje mee. IBBBflBBBBBBBaBaBBBBBBBBi De hoogvlakte van Anatolië, in Tur kije, komt opnieuw zwaar geteisterd te worden door aardbeving. Naar de laatste berichten zouden aldaar 50 dorpen vol ledig vernield zijn, zijn er 1200 dooden te betreuren en zijn 35.000 lieden dakloos geworden. LIJKSCHENDERS AANGEHOUDEN TE NAMEN Twee inwoners der Gemeente Epy, die beticht zijn van lijken geplunderd te heb ben en bij wien portefeuilles gevonden werden met een zeer sterken kenmerken den geur, werden aangehouden en in het kamp van Namen opgesloten. ISflBBaBiBEBSaBBSIBBBBaflBBBBII INTERNATIONAAL OVERZICHT Om de week had ik nachtwerk, dan was ik er niet bij. Maar dan bad ik onderweg, op mijn fiets. Zóó. met een hand in mijn broekzak, want ik kan gemakkelijk met mijn twee handen ■boven mijnen kop rijden. Dat rijden niet, maar. het bidden, onderweg, dat heeft onze moeder me geleerd. Onze moeder is sedert lang naar den hemel. Nu bidden we Ons-Lieve- Vrouwke in mijn huis samen. Ons Julie en mijn volk. Ik heb er tien en om de beurt bidt een der kinderen voor. 's Winters, bij een warme ka chel, als ge moe zijt, is dat nogal erg. Dan zoudt ge een miksken onder uw j oogschelen moeten steken, of ze val- len toe. Als 't gebeurt dat ik zit te knikken, rammelt onze Julie met den koterhaak tegen de stoofbuis, of nijpt ons kleinste me in mijnen groeten teen. Dan schiet ik wakker en bid voort, want ik houd veel van Ons- Lieve-Vrouwke en zal het mijn heele leven lang. Mijn kinderen zullen 't dan ook doen, na mij. I>at heeft onze moeder me geleerd.1 Zooals zij, zal ik eens opgetrom- meld worden. Wanneer? Ja, wie zal 't zeggen? Maar als ze me binnenroe pen, wil ik mijn paternoster in mijn handen hebben dien van onze moeder-zaliger. En als ik, op 't einde, wat scheeve gezichten zou trekken, ge moet niet denken dat 't van schrik zal zijn, want zoo Sint Pieter ginder - boven wat veel servituten verkoopt, zal ik hem vragen, als 't u belieft, Onze-Lieve-Vrouwke eens te willen roepen. En ik zal haar zeggen: Ons-Lieve-Vrouwke, ik heb U alle dagen van mijn leven vereerd, alle dagen, maar nu hebt Gij de beurt om me hier uit de litsen te helpen. En binnenlaten zal Ze me, daar ben ik gerust op. Ze is immers de Deur des Hemels. Dat heeft onze moeder me ook ge leerd. DE STRIJD IN CHINA,' Over de houding van Japan in het huidige conflict, is tot nog toe heel weinig tot uiting gekomen. Het land van de rijzende zon heeft immers nog de handen vol met zijn strijd in Chi na, waarvan het een spoedig einde wil, teneinde meer vrijheid te krij- PRINS KONOYE de nieuwe Japansche Eerste-Minisier, die de Japansche belangen met vaste hand leidt. gen ten overstaan van de grootere wereldevolutie die zich aan het vol trekken is. V/e weten al lang dat Japan aan leunde bij de as Rome-Bsrlijn. Alleen na het afsluiten van het Duitsch- Russisch pact, heeft Japan wel een oogenblik een weifelende houding aangenomen. Dc groote vijand was immers Rusland en het communisme en het is hoofdzakelijk de invloed van het communisme, die,Japan in China heeft willen breken. Natuurlijk staat de oorlog in China in het tceken van de leus: Azie aan de Aziaten en zoo wordt de uitschar GEWONE BRIEVEN MOGEN GESLO TEN WOROEN Het Ministerie van Verkeerswezen deelt mede: Met ingang van 25 Juli, mogen de ge wone brieven voor het binnenland GE SLOTEN afgegeven worden. Het gebruik van andere talen dan het Duitsch, het Vlaamsch of het Fransch blijft tot nader bericht verboden. Door het Ministerie van Financiën werd gemeld dat voorschotten zullen verstrekt worden tot een beloop van 50 op de wedden van de beroepsmilitairen. Deze voorschotten mogen echter niet minder bedragen dan 600 fr. en niet meer dan 3.500 fr. per maand. De betrokken militairen moeten in het bezet gebied vertoeven. Aan de echtgenooten van beroepsmili tairen die nog afwezig zijn, zal een toe lage verstrekt worden van 75 op de wedde van haar echtgenooten, met een minimum bedrag van 600 fr. Een pasteibakker van Brussel had zijn chocolade, die hij aan 6,90 fr. en 8,50 fr. het Kgr. had aangekocht, verkocht aan woekerprijzen, namelijk aan 14 en 15 fr. het Kgr. Het feit werd aangeklaagd en de man zag zich veroordeeld tot 500 fr. boete, ver beurdverklaring van zijn chocolade en tot het sluiten van zijn magazijn voor drie dagen. Het vonnis moest daarbij aan zijn huis worden uitgehangen. Voorwaar een goede les. Eerst werd gemeld dat een nieuw tarief zou in voege treden bij den telefoondienst. Thans werd bericht dat voorloopig het vroegere tarief blijft gelden. Te Diegem, bij Brussel, werd op een nacht sabotage gericht tegen het Duit- sche Leger. In zelfden nacht werd ge- VOOR ALLES IS EEN MIDDEL TE VINDEN (n talrijke «leden en gemeenten, waar alle bruggen werden opgeblazen, worden 6- inwoners met allerlei kleine bootjes het water overgezet. Hierboven een zichtje hierover, namelijk te Luik, waar steeds volgepropte vaartuigen aan de stad den gewonen levensgang toelaten. schoten op Duitsche soldaten. Ingevolge hierop heeft de Oberfeldkom- mandant van bedoeld gewest, drie inwo ners van Diegem als gijzelaars doen aan houden, tegen wie scherpe maatregelen zullen getroffen worden zoo sabotageda den opnieuw zouden gepleegd worden. De metaalnijverheid in de streek van Charleroi is weer aan het werk getogen. Enkele hoogovens werden terug aange stoken. De wet inhoudende verbod tot het op richten van nieuwe grootwarenhuizen, of die te vergrooten, werd verlengd tot den 31 Juli 1941. In het Staatsblad van 27 Juli jl. is een besluit verschenen waarbij het vervaar digen van peperkoek en suikerkoeken ver boden v.ordt. Het bestaande deeg mag niet verwerkt en gebakken worden. Het overbrengen van brieven aiover de Belgisch-Nederlandsche grens werd ten strengste verboden. Alle postverkeer tusschen beide gebie den moet langs de post geschieden. Te Limal werd een eerste kamp van vrijwilligen arbeidsdienst geopend. An dere kampen zullen weldra volgen. Deze arbeidsdienst wordt ingericht op zelfde wijze als deze die reeds sedert lang be staat in Duitschland. Tijdens de eerste oorlogsdagen werden aan onze soldaten talrijke postmandaten gezonden die nooit uitbetaald konden worden. Om weer in het bezit te komen van deze bedragen moet de afzender zich in het postkantoor aanbieden van waaruit hij het mandaat verzond. De bediende zal dan in de boeken kunnen nagaan of de storting ja dan niet is geschied. De te rugbetaling of uitbetaling zal slechts kunnen plaats hebben, nadat de gansche boekhouding van de post volledig bijge werkt zal zijn. Verscheidene politieke weggevoerden van Antwerpen zijn aldaar Dinsdag JL teruggekeerd. Onder hen bevonden zich de HH. Jan Timmerman, Edgard Boo- nen, Van Mierloo, Claes, enz. Zij kwamen terug van het kamp van Vernet, dat zij als een ware hel bestempelden. Het ministerie van Volksgezondheid be oogt voor Augustus andermaal een hoe veelheid confituursuiker aan het rantsoen I voor die maand toe te voegen, en heeft desbetreffend de toestemming van de Duitschë Overheid gevraagd. Gemeld werd dat A. Baels, gouverneur van West-Viaanderen, die thans te Brus- sel is weergekeerd, uit zijn ambt werd ontheven. Naar thans wordt vernomen, werd totnogtoe geen tuchtmaatregel ge troffen tegen M. Baels. Hij zal echter, met de andere provinciegouverneurs die niet op hun post bleven, voor de bevoegde onderzoekskommissie moeten verschijnen. (Zie vervolg op 2e blad.) keling van alle vreemde invloeden nagestreefd, hoofdzakelijk van de En- gelsche en de Amerikaansche. De strijd tegen Engeland vond reeds zijn uiting in talrijke kleine conflic ten, zooals de blokkade van Tien- Tsin en andere. Nu onlangs kwam het tot een scherper verhouding toen Japan op ultimatieve wijze aan En geland beval, voortaan de wapenle veringen aan de Chineezen over Bur ma te verbieden. Engeland heeft getracht tijd te winnen en heeft zich zeer weiger achtig getoond tegenover de Japan sche eischen. Thans toerden een reeks vooraanstaande Engelschen in Japan aangehouden, zoodat men het ergste vreest voor de komende Engelsch- Japansche verhoudingen. DE BELANGEN" VAN ENGELAND EN AMERIKA. In het Verre Oosten hebben Enge land en de Vereenigde Staten aan zienlijke belangen te verdedigen. Oogsnschijnlijk gaat het vooral om handelsbelangen. China is een ge weldig afzetgebied met zijn 450 mil- lioen inwoners. Maar er zit nog veel meer achter. Japan heeft de houding aangenomen van een wereldverove raar, die zijn expansie niet zal be grenzen bij Mandsjoekwo en Noord- China. Hier wordt het groote pro bleem gesteld van de opperheerschap pij in den Stillen Oceaan, waarvoor de Vereenigd& Staten en Japan wel licht eens zullen in botsing komen. Anderzijds beteekent de verwezenlij king van de leuze Azie aan de Azia ten een bedreiging voor de Engel- sche bezittingen in Azie, vooral voor Britsch-Indië. De oorlog in China is daarom steeds voor de twee groote Angel-Saksische naties een gelegenheid geweest om Japan in bedwang te houden en het zoo mogelijk uit ie putten. Daarom hebben zij de Chineezen steeds ruim aan wapenen en munitie bevoorraad. Vandaar het huidige conflict. Daar Japan en Duitschland-Italie weer tegenover een gemeenschappe lijke vijand staan, moet het heele- maal niet verwonderen dat de Ja pansche pers, tijdens de laatste da gen weer met nadruk op de gemeen schappelijke belangen met de as heeft gewezen. DE STILLE OCEAAN. Het is een vraagstuk cTat reeds tij dens het eerste decennium van deze eeuw en vooral na de Russisch-Ja- pansche oorlog van 1905 actueel toas. De Stille Oceaan beteekent een be- langengebied voor de Vereenigde Sta ten die er door ten Westen bespoeld worden, evenals voor Japan dat er door omspoeld is in zijn eilandenrijk. Beide machten bezitten en bezet ten er eilandengroepen, die evenveel strategische punten zijn en kernen van invloedsuitstralingDe Vereenig de Staten hebben de hand gelegd op de Hawai-eilanden, die ongeveer hal verwege drie kontinenten gelegen zijn: Amerika, Azie en Australië; cn de Filipijnen, die omzeggens de rechtstreeksche voortzetting zijn naar het Zuiden van de Japansche eilan den. Japan heeft zijn invloed vooral op het vasteland laten gelden tijdens de laatste jaren, voor een groot deel om bij zijn toekomstige actie in den flank gedekt te zijn. Zijn expansie blijkt verder uit de regelmatige persberich ten voorat gericht te zijn naar de eilandengroepen meer Zuidwaarts ge legen waarvoor Formosa een eerste rustpause beteekende. Daaronder lig gen de Filipijnsche eilanden, die on langs van Amerika een zekere zelf standigheid verwierven. Rechtstreeks daarbij aansluitend volgen in een rijke reeks de eilanden van het Oost-Indische koloniënrijk van Ne derland. DE SOENDA-EILANDEN. Nu heeft de bezetting van Neder land door Duitsche troepen herhaal delijk bezorgdheid gewekt in diplo matieke kringen. Bizonder toen Ja pan liet hooren dat het niet zou ge- doogen dat een andere macht Insn- linde onder zijn bescherming zou ne men. Met die andere macht was ze ker Duitschland niet bedoeld. De bescherming xoerd gevreesd vanwege Engeland of Amerika. Het is het feit dat vooral Japan cn Amerika mekaar beloeren, dat het conflict tot nog toe beperkt heeft. De Vereenigde Staten kijken angstvallig PRESIDENT ROOSEVELT de leider der Amerikaansche politiek en die voor de derde maal kandidaat is voor den Presidentszetel der V. S. toe om Japan te beletten de Filipij nen en de Soenda-eilanden te ver overen .Daardoor echter heeft Ame rika evenmin de handen vrij om zich met het Europeesch conflict bezig ie houden. Er wordt hier nog soms verwacht dat Amerika in de oorlog zou treden aa:i de zijde van Engeland. Dat is om de hooger uiteengezette redenen hoogst onwaarschijnlijk. Hoe graag de Vereenigde Staten ook zouden wil len tusschenkomen, het vraagstuk van den Stillen Oceaan verbiedt alle roe keloosheid. (Nadruk verboden 31-7-'40. ROSKAM. DE KRIJGSVERRICHTINGEN Hier een bondig overzicht van de krijgs verrichtingen, zooals die werden medege deeld langs de officieele berichten van de Duitsche en Italiaansche Legermach ten Vrijdag 26 Juli. Duitsche snelbooten brachten een Britsch handeissJ*.ip van 18.000 ton tot zinken. Talrijke militaire doelpunten in Engeland werden bestookt, waaronder de Vickersfabrieken te Weyhridge. Op den grond werden 4 vliegtuigen vernield. Bij luchtgevechten werden 6 Britsche vlieg tuigen neergehaald. Zes Duitsche vlieg tuigen worden vermist. Britsche vliegtui gen bombardeerden Noord- en West- Duitschland zonder dat schade werd aan gericht. In de Middellandsche Zee werden Ale- xandrie en Haïffa door de Italiaansche luchtmacht bestookt. Raffinaderijen ge raakten in brand. Vier Engelsche vlieg tuigen werden neergehaald. Een Ita liaansch vliegtuig kwam niet terug wijl ook een duikboot vermist wordt. Zaterdag 27 Juli. Engelsche vliegtuigen bombardeerden de Nederlandsclie stad Amersfoort waar nten 5 dooden, 8 zwaar- en 8 lichtgewon den telt, henevens groote schade aan ge bouwen. Te Schoorl vielen ook 1 doode en 2 zwaar gewonden. Nog op andere plaatsen zonder militair belang in Neder land werden bommen geworpen. Duitsche snelbooten vernielden drie be wapende handelsschepen en beschadigden Als gevolg op een aanvraag van het Roode Kruis van België aan de bevoegde Duitsche Overheden, zijn wij bij machte de volgende inlichtingen te verschaffen: Al de Militairen, welke in Duitschland krijgsgevangen zijn: soldaten, onderoffi cieren en officieren van het Reserveieger, werden vrijgelaten en zijn nu op weg naar huis. Men kan ze dus binnenkort verwachten, zij komen terug volgens de transportmogelijkheden. Bijgevolg D worden al de aanvragen voor vrij lating achtergehouden, daar ze nu geen nut meer hebben; 2) worden de brieven voor de kampen teruggezonden, daar dc overheden der voornoemde kampen ze niet doorsturen. Voor de militairen van het Actieve Le ger (officieren en onderofficieren) is het Roode Kruis in onderhandeling met de bevoegde overheden om hen, zonder ver wijl, pakken te mogen toesturen (indivi- dueele of collectieve verzendingen). Deze week kwamen ten andere ook reeds veel Belgische krijgsgevangenen uit Duitschland te Antwerpen toe. Dat 'allen weldra zullen thuis zijn zal ongetwijfeld groote vreugde verschaffen aan menigeen die met ongeduld wacht op een dergelijken terugkeer. co» TALRIJKE SOLDATEN, JONGE MANNEN EN VLUCHTELINGEN KEEREN OOK TERUG UIT FRANKRIJK De terugkeer van onze soldaten, jonge mannen en vluchtelingen wordt al meer en meer ter hand genomen, wat tot ge volg had dat deze week reeds talrijke treinen met soldaten, jonge mannen en vluchtelingen uit Frankrijk toekwamen. De militaire bevelhebber in België Wij zijn gelukkig onze achtbare Lezers te kunnen melden dat ons blad weer tehuis gedrukt wordt. Niettegenstaande de groote moeilijkheden die schade door luchtbombardement en andere tijdsomstandigheden ons veroor zaakten, hebben wij sedert half Juni het mogelijke gedaan om ons blad uit te geven en voor onze Lezers belangwekkend ie maken. We houden eraan hier te bedanken onzen Confrater van Brugge die ons geredelijk zijn hulp aanbood en zijn rotatiepers tot het uitgeven van ons blad te onzer beschikking stelde. We bedanken ook onze Medewerkers en Inzenders die ons vanaf den eersten oproep bijstonden. Ons blad was het meest gelezen van ons Westland; wij zul len ieveren opdat het zpo blijve en opdat onze Lezers, zooals voor heen, steeds met verlangen er naar zouden uitzien. We zullen voort betrachten den goeden rechten weg te hou den, steeds voor oogen houdend wat wij verleden week drukten, dat: Zoolang de mensch niet bezield is met edele gevoelens van dienstbaarheid tegenover de gemeenschap en het volk, er geen sprake kan zijn van een herinrichting en een verbetering van de maatschappelijke toestanden. Ons streven gaat om met de oude goede gedachten ge steund op christen princiepen van naastenliefde, Nieuwe Tij den in te gaan en dit voor het algemeen welzijn. Niet met woorden, maar met daden van toegepaste recht vaardigheid en naastenliefde moet de nieuwe levendeorde opgebouwd worden. Onze Lezers mogen op ons rekenen. Wij rekenen op hun en God bescherme ons Land, DE UITGEVER. heeft in verstandhouding met de weer- machtsverkeersdirectie te Brussel maat regelen overwogen om talrijke treinen in te leggen die dagelijks tusschen Parijs en Brussel zullen loopen om den terugkeer van soldaten, jonge mannen en vluchte lingen te bespoedigen. Op 27 Juli jl. kwamen te Brussel reeds de eene na de andere treinen met terug keerenden toe. De treinen brachten tel kens van 1.000 tot 3.000 lieden binnen. Allen zijn uiterst blij terug in hun land te zijn teruggekeerd. De soldaten en jonge mannen klagen bitter over het lot dat hen beschoren werd in Frankrijk, waar zij meerendeels in kampen werden ondergebracht waar hun veel te weinig voedsel werd verstrekt en waar het vol stak van allerlei onge dierte. Verder weten allen te spreken over mishandelingen, afwezigheid van hygiëni sche maatregelen, zorgeloosheid der over heden, en over d? pogingen en bedreigin gen die aangewend worden zoowel van wege de Belgische officieren als van wege de Franschen om te verhinderen dat onze jonge mannen en soldaten zouden terug- keeren. De Belgische officieren, die aldaar volle wedde trekken, pogen dien terug keer te verhinderen. Bedreigingen en al lerlei vertelsels over slechte toestanden In België worden -hiervoor aangewend. Meer en meer wordt echter alles in het werk gesteld om de van huis weg zijnden terug naar België te brengen. Heer Vin- devogel uit Ronse is afgereisd naar Tou louse om zich aldaar het lot der jonge lisden van Ronse ter harte te nemen. De Pastoor van Lebbeke trok met vrachtwa gens naar het Zuiden van Frankrijk om de mannen uit zijn Gemeente terug te halen. Te Brussel komt thans ook e<~n ver- eeniging zonder winstgevend doel gesticht te worden, namelijk de Algemeene Ver- eeniging der Families voor de Repa- trieering van de soldaten en jonge lieden van de Brusselschc omgeving gevestigd Groote Markt 9, te Brussel, die zich ac tief zal aanstellen om den terugkeer te bewerkstelligen van alle jonge mannen van 16 tot 35 jaar uit het Brusselsche. laaBBBBBBeaBEflflBflBBBBBaBBBSilBBBBBBflBBBSBaBBBEBBG OOK EEN ROOD-KRUISDIENST OP ZEE zwaar een ander schip. Van een konvooi van 23 schepen werden er elf tot zinken gebracht, samen groot 43.000 ton, wijl drie andere zwaar beschadigd werden. Nog andere slagen op zee werden aan de Britten toegebracht die op een dag 63.000 ton aan tonnemaat verloren. Drie en twintig Britsche vliegtuigen werden neergehaald en 6 Duitsche zijn vermist. Bombardementen op Duitschland veroor zaakten geen schade. t Het Italiaansch communiqué meldt dat Gibraltar met sukses werd gebombar deerd. Een munitieopslagplaats te Gibral tar zou de lucht zijn ingevlogen. Uit Genève wordt gemeld dat de Brit sche passagiersboot «Lancastrian op 17 Juni jl. hij St-Nazaire tot zinken werd gebracht door Duitsche duikvliegtuigen. Ongeveer 3.000 personen, meestal Engel sche soldaten, van de 5.400 die zich erop bevonden, zouden zijn omgekomen. Zondag 23 Juli. Duitsche snelbooten behaalden nogmaals' suksessen. Weer werden voor 34.0C0 ton in den grond gehoord. Luchtaanvallen werden uitgevoerd op belangrijke mili taire puiiten van Engeland. Groote scha de werd aangericht. Onder meer werden Hastings en Cardiff aangevallen. Britsche vliegtuigen wierpen ook bommen op Noord- en West-Duitschland, zonder schade aan te richten. Twee Engelsche vliegtuigen werden neergeschoten. Een Duitsch vliegtuig wordt vermist, een an der ging verloren boven het kanaal. Door de Italianen werd Malta met suk ses gebombardeerd. De petroieumtanks van Haïffa werden opnieuw gebom bardeerd. Het agentschap Stefani stelt vast dat de Italiaansche luchtmacht de Middellandsche Zee beheerscht. Er wordt ook gemeld dat groote paniek heerscht te Gibraltar en dat de-Engelsche oorlogsbooten met spoed de vlucht nemen uit de haven aldaar van zoodra vijande lijke vliegtuigen in aantocht zijn. Maandag 29 Juli. Een hulpkruiser, fwee torpedobooten en een handelsschip der Britten werden tot zinken gebracht. Een andere torpedo- boot en twee handelsschepen werden zwaar beschadigd. Vijf Britsche vliegtui gen werden neergeschoten, twee Duitsche zijn vermist. Militaire punten in Enge land, o.a. te Swansea, werden gebombar deerd. Een Duitsch reddingsvliegtuig dat poogde Duitsche vliegers te redden werd neergeschoten. Door de Italiaansche luchtvloot werd Alexandrie nogmaals gebombardeerd. Te lande werd aan den vijand ook zware verliezen toegebracht, o. nt. aan de grenj van Cyrenaika en te Bumbade. Dinsdag 39 Juli. Een relaas wordt gegeven van een aan val die door talrijke Duitsche stuka's en andere vliegtuigen op Dover werd uitge voerd. Het D.N.B. meldt dat het doel volledig bereikt werd alhoewel Britsche jachtvliegtuigen den strijd aanbonden met de Duitsche vliegtuigen. De vier schepen die zich te Dover bevonden werden in den grond gehoord zoodat zij de haven versperren. Vijftien Engelsche jachtvlieg tuigen werden neergeschoten, slechts drie Duitsche machines gingen verloren. Britsche vliegtuigen bombardeerden anderzijds drie Duitsche steden en wier pen hun hommen op privaat huizen zoo dat er veel slachtoffers, vieleu otider de burgerlijke bevolking. Door de Britsche admiraliteit werd het verlies van de oorlogsboot Wren van 1120 ton, toegegeven. De Duitsche duikbooten treden steeds suksesvol op. Er wordt gemekf dat de eene 38.000 ton tot zinken bracht, een andere 18.000 ton, nog een andere 6.000 ton, enz. Bij luchtgevechten werden 6 En gelsche vliegtuigen neergeschoten, slechts een Duitsch toestel ging verloren. Koord en West-Duitschland werden gebombar deerd, zonder veel schade, alleen te Ham burg werden private woningen bescha digd. Twee Duitsche vliegtuigen zijn ver mist. In Afrika werden Britsche troepen be stookt aan de grens van Cyrenaika, wijl in Spedan, de stad Ghezan, door de Ita lianen werd ingenomen. Woensdag 31 Juli. Uit een verder overzicht omtrent den (Zie vervolg op 2e biad.) Het groote Duitsche Rood-Kruisvliegtuig heeft twee noodbootjes op zee ontdekt waarin gekwetsten lagen. Aanstonds daalt het in hun dichte nabijheid en pikt d* mannen ter verzorging op,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1