Hoever staat het stiet den Oorlog De User bedevaart gaat door Opgelet voor Oorlogstuig lsi§ ff@É@r@pit@ICT D© W®ek 'm qess Hand TRAGISCHE BRAND IN AMERIKA De wordende Ekonomische Sirucfyyr vcsn Europca Seicngriike uiSeenze*?mg van de Buftsshs Rijfcs- miaister Funk geldwaarde uen Eürcpa Aan de Bedevaarders van den IJitr ZEEPBARON IN DE KLEM TE LUIK Engeland en de Noordzee aanpalende landen WISSEL HANDGRANAAT ONTPLOFT TE WESTVLETEREN 12-JARIGE KNAAP GEDOOD TE EKEREN KNAAP ZWAAR GEWOND TE ZWIJNDRECHT I Kas van Voorschotten en Leeningen weder opgericht 2. DE POPERINGENAAR (Yervolf van 1* blatV taiva! cp Dover Wijkt dat deze haren t gTootei tt!e verwoest werd. B j dien anval werden niet min dan 12 Engel- ht vliegtuigen neergeschoten wijl Sleclits drie Duitsche toestellen verleren gingen. Verder werden op zee een liulp- tru.-er van lu.'JUO ton en een handels- se.i:;> van 1.0U0 ton lot zinken gebracht wijl ee derde zwaar beschadigd v.erd. l'.*ice*:che vliegtuigen bombardeerden Noord- en XVest-DuitscMand waar in twee plaatsen woonhuizen vernield wer den. ten hospitaal werd eveneens be stookt maar liep slechts geringe schade In de Middellandsche Zee veerden kon vooien aangevallen door de Itaüaansche vliegers en verscheidene schepen werden getroffen. De haven van Aden werd ge bombardeerd en een schip kreeg een c volle lading De Duitsche Generaal van het vlleg- wezen Quade verklaarde dat het lucht- wapen totnogtoe reeds een grocte rol heeft gespeeld maar dat deze rol nog grooter voor het vliegwezen zijn zal bij den aanval op Engeland. Een bijzoiTder groot voordeel voor de Duitschers is dat zij beschikken over de gansche kust van de N'oórdzge en Atlantische.-! Oceaan van aan lie: 1 ge ^'oorden tot aan de grens van Spanje. In een blad van Buenos-Aires wordt medegedeeld dat de toestand te Londen ondragelijk is, omwille der paniekstem ming die er heerscht. Verschillende ha beas van Engeland zijn gesloten. Donderdag 1 Augustus De havens van Swansea en Plymouth en de vliegtuigenfabriek van Filton wer den gebombardeerd. Britsche vliegtuigen bombardeerden gewesten van N'oord- en XVest-Duitschland zonder schade te ver oorzaken. De Itaüaansche vliegers bombardeer den nogmaals Aden. ITALIAANSCH DAGBLADBESTUUR DER VERKLAART DAT DE GROOT- ^CHEEPSCHE AANVAL OP ENGE LAND REEDS WERD BEGONNEN In een radiorede uitgesproken door den be-tuurder van het Italiaansch dagblad «Telegrafo» werd verklaard dat de groot- scheepsche aanval op Engeland reeds be gonnen werd en dat men iederen dag uit de berichten van de Wehrmacbten kan uitmaken dat de kring die om Engeland wordt toegetrokken, steeds nauwer en nauwer wordt. co»ül MINISTERS DER BALKANSTATEN BIJ RIJKSKANSELIER HITLER Wordt de grenskwestie tusschen Roemenie, Bulgarije en Hongarije geregeld? Europeesche bezittingen in bet Ameri- kaansch halfrond gelegen, besproken. Op voorstel der Vereenigde Staten werd ten slotte besloten dat zoo de eilanden of andere gebieden in Amerika, die in het bezit zijn van niet-Amerikaansche Staten, in gevaar zouden verkeeren teoen andere gebieden uitgewisseld te worden of hun souvereinlteit te zien veranderen, de Amerikaansche Naties een voorloopig be heer ér over zouden inrichten. Ouder ze kere voorwaarden zouden die gebieden dan het recht verkrijgen autonoom te worden. In feite werd besloten dat de Europeescbe bezittingen in Amerika n:et naar andere Staten mogen overgemaakt worden. co; HET GEVAL MET DEN STEAMER MEKNÈS nen kort een aanvang zullen nemen Men durft als zeker aannemen dat Koe menie bet Zuidelijk Dobroedja aan Bul garije zal moeten afstaan, wijl Noord- Dobroedja aan Roemenie blijven zou. ten einde dit niet af te snijden van de Zwar te Zee. Tusschen beide gebieden ïal dan een volksverhuizing plaats grijpen. Door de Engelsche admiraliteit werd medegedeeld dat een Fransche bcröt. de c Mekuè s», van 16.000 ton. die talrijke Fransche officieren en soldaten van Én- geland naar Frankrijk overbracht,, door de Duitschers werd tot zinken gebracht. De Britsche overheid hield hierbij staan de dat de Fransche Regeering hiervan op de hoogte werd gebracht. Door de Duitsche I.egeroverheid werd hieromtrent bekend gemaakt dat voor dergelijk transport de Fransche Regee- riug diende op de hoogte gebracht, en dat dan. voor het overbrengen plaats greep, een antwoord diende afgewacht. Nooit werd evenwel dergelijke stap ge daan zoodat ter dezer zake geen de min ste verantwoordelijkheid wegen kan op de Duitsche overheden, maar dat alleen de Engelsche admiraliteit de schuld dient te dragen van de talrijke Franschen die bij dez'e torpedeering omkwamen. co» WANNEER ZULLEN DE AMERIKA NEN 3.003 VLIEGTUIGEN LEVEREN AAN ENGELAND? Naar verluidt werd van Engelsche zijde groot gewag gemaakt van een aanstaan de levering van 3.050 Amérikaansche vliegtuigen aan Engeland, en zulks per maand. Te New-York werd deze mogelijkheid ten zeerste in twijfel getrokken en zelfs gelogenstraft. Door President Roosevelt nerd hierover verklaard dat hij geen idee had wanneer de door Engeland begeerde 3.003 vliegtuigen per maand zouden kun nen geleverd worden. Door vakkundigen wordt anderzijds ook verklaard dat der gelijke levering in ieder geval niet mo gelijk worden zal vóór December 1911. co» JAPAN STEUNT MEER EN MEER AAN BIJ DE SPIL BERLIJN-ROME In deze laatste dagen heeft Rijkskanse lier verschillende Ministers van de Bal- kanstaten ontvangen. Vrijdag 26 Juli werden de H. Gigurtu, Kcrste-Minister van Roemenie, de Roe- r.iccnsche Minister van Buitenlandsche Zaken, en hun gevolg door den F'uhrer te Salzburg ontvangen. Zaterdag 27 Juli ontving Rijkskanselier Hitler de Eerste-Minister van Bulgarije en den Minister van Buitenlandsche Za ken van zelfden Staat. Intusschen was de Roemcensche afvaar diging reeds vertrokken naar Rome om er besprekingen te voeren met de Ita- liaansche Regeering. Mgr Tisso, Eerste-Minister van Slo wakije, werd eveneens door den Fuhrer ontvangen. Uit deze besprekingen leidt de pers af dat de Spil-mogendheden wenschen dat eens voor goed de grenskwestie in den Lalkr.n geregeld worde, én dit op een vreedzame wijze. Er wordt o. m. voorzien dat Roemenie grondgebied zal moeten af staan zoowel aan Bulgarije als aan Hon garije, maar niet in die mate als door deze twee landen steeds werd geëischt. Er wordt opgemerkt dat meteen bierbij aan Roemenie de waarde wordt opgelegd die het wezenlijk hebben moest, waarde die na den oorlog 1914-1918 opgeblazen werd, en dat het diensvolgens geen rol meer zal hoeven te spelen waarvoor het «iet bekwaam was. co» DE AMERIKAANSCHE REPUBLIE KEN BESLUITEN DAT DE EURO- PESCHE BEZITTINGEN IN AMERI KA NIET NAAR ANDERE MOGEND- HEDEN MOGEN OVERGAAN Op de Conferentie der Republieken van Noord- en Zuid-Amerika, gehouden te Havana, werd in hoofdzaak liet lot der Talrijke Engelschen aangehouden in Japan. De politiek van Japan wordt steeds meer en meer gericht in den zin van een aanleuning van Japan met de spil Berlijn- Rome. De Engelsch-Amerikaansche rich ting wordt steeds meer en meer prijsge geven. Kenschetsend in dezen zin zijn de tal rijke aanhoudingen van Engelschen die in deze laatste dagen werden verricht in Ja pan. Verschillende Engelschen. hoogst hekend in de ekonomische en nijverheids middens, werden ingerekend onder be schuldiging van spionnage. De correspon dent van Reuter te Tokio, de II. Cox, die eveneens aangehouden werd, pleegde zelf moord door uit het venster te springen van op het tweede verdiep, van uit de plaats waar hij ondervraagd werd. In Engeland maakt zich men ten. zeer ste bezorgd om dezen toestand. In de buurt van Hong-Kong hebben de Japanners een scherpere actie doorge voerd. «o» HET EINDE VAN DEN ENGEL SCHEN INVLOED IN DEN BALKAN Te Rome wordt erop gewezen dat ge zien Roemenië nu de garantie van Enge land opgezegd heeft en dat de Staatslie den van den Balkan zich thans naar de spilmogendheden wenden voor een oplos sing van de bestaande geschillen, de En gelsche invloed in den Balkan volledig geëindigd is. co» WAT ROEMENIE AAN BULGARIJE ZOU MOETEN AFSTAAN £EN EN ANDER De Fransche Regeering heeft beslo ten dat alle Franschen die tusschen den 10 Mei en den 30 Juni. zonder Level of gegronde reden, hun land hebben ver laten. van de Fransche nationaliteit zui len vervallen verklaard worden. Hun eigendommen en hankdepositos kunnen in beslag worden genomen. Ten gevolge het duikbootengevaar I hebben de Engelschen het Bristol- en het St-George-kanaal versperd. Van Duitsche zijde»werd erop ge- kan leiden het feit dat de Engelsche be volking tot vrijschutterij wordt opgeleid, namelijk het vormen van gewapende ben- d :i die zich te weer moeten stellen tegen eiken Duitschen overval. De militaire commissie van den Amerikaanschen Senaat keurde in prin ciep de algemeene dienstplicht goed. Naar verluidt zullen vóór 1 Oktober de eerste 400.008 rekruten worden binnengeroepen. Maatregelen worden genomen voor de opieiding van 11 millioevi man. Minister F.den (Engeland! is böna het s'achtoffer geworden van een aanslag van de Iersche Republikeinen. In Canada zullen munitiefabrieken opgericht worden. De vroegere Fransche Minister Man dei zal wegens aanslag op de veiligheid van den Staat vervolgd worden. -Alle Fransche bezittingen in Enge land werden geblokkeerd. De-Ieren wor.3en voortaan in Enge land als vreemdelingen beschouwd. Sclieepsruimte in Engeland blijkt men er niet meer te hebben voor het overbrengen van kinderen naar Canada, maar wel voor het vervoer van hazewin den en koerspaarden. Te Lissabon is een Fransche stoo- mcr met 1500 Fransche matrozen binr.en- geloopen. Die- zeelieden hadden gewei gerd dienst te nemen onder de Enge'schc vlag. In Züid-Afrika groeit hét verzet te-, gen het voortzetten van den oorlog. Op een vergadering van de Nationalistische Zuid-Afrikaners werd de politiek van Smuts ten zeerste gelaakt. In Frankrijk werd een Staatsge- rechtshof aangesteld, dat belast zal zijn te oordeelen wie aansprakelijk is voor de ineenstorting van het land. In de V. S. van Amerika blijkt sterk verzet tot stand te komen tegen der. al- gemeencn dienstplicht. Bijzonder talrijk zijn thans de Amerikanen die thans in het huwelijk treden ten einde te ontko men aan den dienstplicht. Tusschen Spanje en Portugal werd een nieuw akkoord gesloten waarhij wordt overeengekomen dat heide landen over leg zullen plegen om in het belang van de beide landen alle storingen in hun landen te weren. In het onbezette Franscli gebied heerscht tekort aan benzine. Het gebruik van houtgas zal op groote schaal worden gebruikt. iBssBaasasDBSBSHisaKsxHasiBa DE LUXEMBURGSCHE FRANK IS 10 PFENNING WAARD Evenals de Gulden en de Belgische Frank, werd de Luxemburgsche Frank aangepast, aan de waarde van de Reichs- mark. De Luxemburgsche Frank, die eerst een waarde werd toegezegd van 8 pfennig, werd thans terug gebracht op de waarde van 10 pfennig, zoodat 1 Reichsmark thans 10 Luxemburgsche Franks waard is. ISBSSSBEBBBBSaaBBBSBiaBBiaSSB Te Camden, V. S., ontstond een ont ploffing in een verffabriek met het ge volg dat de fabriek rap in lichte laaie stond. In den brand kwamen 10 personen om, wijl er meer dan 200 gewonden te betreuren zijn. Vijftig woonhuizen en vier handelshuizen brandden eveneens af. In liet blad «Popoio di Roma»» wordt een bericht opgenomen waarhij medege deeld wordt dat de besprekingen tusschen Roemenie, Bulgarije en Hongarije bin- 3e SwiiksïitsrK vjorïasn de Coanssti^êïeade De rol van het goud heeft afgedaan. - Ce geldwaarde hangt niet meer aj van het goud dat haar dekt, maar wel van de waarde die de Staat haar geeft DE DUITSCHE RIJKSMINISTER FUNK tijdens zijn belangrijke uiteenzetting veer de vertegenwoordigers der Duitsche cn Buitenlandsche Pers. Een Euiksche handelaar, die zeep ver kocht had met een bijkomende winst van 12 liep van wege de Duitsche overheid een boete op van 20.000 fr. De Duitsche Rijksminister Funk, die In opdracht van R.'jkrmaarschalk Goering een algemeen plan uitwerkt ter regeling van de Duitsche en Europeescbe struc tuur zooals d'e na den oorlog zal uitzien, hield een belangrijke uiteenzetting ov:r deze kwestie voer de vertegenwoordigers der Duitsche en Buitenlandsche per3. Rijksminister Funk verklaarde eerst dat de nieuwe ekonomische orde cp na tuurlijke feiten gebouwd zal worden. De ekonomische krachtin ven Duitschland en Italië samen zullen europa herop bouwen. Na de overwinning zullen de methoden gevolgd worden die aan Duitschland voor en gedurende den oorlog de belangrijkste suksessen hebben gewaarborgd. Geenszins zal het stelsel der vrije me dedinging op gebied van geldwaarden ge huldigd worden. Een oplossing dient ge zocht in een billijke arbeidsverdeeling tusschen de tkonomiën van de verschil lende landen van Europa. Geen vrije wisselkoers zal nog bestaan. Het domein waarin de Reichsmark zich zal bewegen zal aanhoudend vergrooten. Hiervoor zullen alle hinderpalen moeten weggeruimd worden. De verscheidene soorten van marken moeten dus ver dwijnen. Evenmin denkt men er aan een natio nale geldunie voor Europa tot stand te brengen die tot een tolverbond zou uit- loopen. De geldproblemen zullen geregeld worden volgens de compensatie .der bilan- waarde. Het huidig clearingsystesm kan na verbetering goede diensten bewijzen, wat tot gevolg zal hebben dat de ruil handel tusschen de onderscheidene lan den vergroot zal jyprden. Groot-Duitscfiland zal geenszins autar kisch opgebouwd worden. De produkten van de Duitsche nijverheid moeten over gansch de wereld kunnen verkocht worden. Men zal er zorg voor dragen, dat al de mogelijke producten in voldoende hoe veelheid, beschikbaar zijn in de economi sche ruimte die Duitschland beheerscht, derwijze dat deze economische ruimte van andere ruimten onafhankelijk blijve. De ekonomische betrekkingen met Rus land zullen zich meer en meer ontwikke len. Voor wat de handel met Amerika be treft zal' dit afhangen van de Amerikanen zelf. Er zal dienen afgewacht cf Amerika voort in zijn verkeerde methode zal vast houden. De rol van hst goud is afgedaan. De geldwaarde hangt niet af van de dekking, maar van de waarde die den Staat haar geeft. Het goud zal niet langer in Europa de muntstandaard zijn. De Rijksmark zal de domineerende munt van Europa wor den. Intusschen is bijna al het goud naar Amerika gevloeid. Wat Amerika hiermede doen zal zijn alleen zorgen voor de V. S. Na verder uitgeweid te hebben over de mogelijke uitbreiding van den handel tus schen Europa en Zuid-Amerika, beslcot de H. Funk zijn uiteenzetting als volgt: Ten eerste door economische overeen komsten op langen termijn met Europce- sche staten, most men bereiken dat de Europeesche nationale eccnomiën hun voortbrengst cp langen termijn aan de Duitsche markt zullen aanpassen. Aldus zal het mogelijk zijn de Europeesche voortbrengst te vermeerderen, en nieuwe voortbrengsten op te nemen. Van den anderen kant, zullen betere verkoopsmo gelijkheden voor de Duitsche goederen, geschapen worden cp de Europeesche markten. Door het verzekeren van de vastheid der koersen, cal men een regiem van be talingen scheppen dat behoorlijk werkt, wat een regelmatigen goederen-uil tus schen de verschillends landen zal tot ge volg hebben. T:n tweede een geest van economische solidariteit zal tusschen de Europeesche landen in hst leven moeten geroepen worden, door «en samenwerking op elk gebied der economie. De economischs solidariteit moet beter de economische belangen van Europa te genover andere economische groepen van de wereldeconomie weerspiegelen. Het vereenigd Europa zal geen econo mische of politieke voorwaarden van ge lijk welk buiten Eu.ropeesch organisme aanvaarden. Het zal handel drijven met anderen, op basis van gelijke rechten, zich tevens steunend cp den geheelen economischen omvang van het Vasteland. Mannen en Vrouwen van Vlaanderen! Ten gevolge van de tijdsomstandig heden en voofal van de moeilijkheden met net gebruikelijke verkeer, welke een zoo reusachtige inrichting als die van de Jaarlijksche Bedevaart naar de Graven van den IJzer, in dit oorlogsjaar 1040 vrijwel onmogelijk maken, heeft het Bedevaartcomité besloten, ditmaal, bij uitzondering, en slechts voor één enkelen keer, van ce twintig jaren achter elkaar volgehouden traditie af te wijken en te vragen op Zendag 18 Augustus NIET naar Diksmuidé-Kaaskerke te komen de crypt van enter Toren van Helden- hulde als dynamisch centrum, ever hel geheels Vlaa-nsche land uitstrekken. Zij zal in het tceken staan: 1) van de piëteitsvolle herdenking der ge sneuvelden van 'H-'i8 en '40: 2) van een hulde aan onze politieke ge vangenen: 3) van de hoop op betere levensverhou- dingen, en vooral op den öuurzamen vrectS, die, naar wij vurig verlangen en verwachten, uit een huidigen oorlog geboren wordt. In de crypt van den doorschoten IJzer- toren worst cp Zondag 13 Augustus, des1 staat. De Bedevaart van 1940, Uw Bede- nf'r,fpnric 11 untv vt i ar.*, ochtends 11 uur, een H. Mis gelezen tot laisnis van de zielen van alie gesneuvel den. gezamenlijke liederen zullen klinken en toespraken worden gehouden, die wa re, geschiedkundige dekumenten zullen zijn. De plechtigheid: H. Mis, spreek beurten en liederen, wordt draadloos uit gezonden. Eet is nu de uitdrukkelijke wensch van het Eedevaartcomité, dat in elke gemeente van Vlaanderen, cp den- zelfden oogenblik feestvergaderingen zou den plaats grijpen waar, met bijzondere schikking van elk plaatselijk herdenking.-- comité, deze histcrische plechtigheid met versterkte radio za, worden uitgezonden, gezamenlijk meegevclgd en meegezongen, door de vereenigde bedevaarders, zcodat allen, deze eenige tedevaartplechtighsid zullen meebeleven, als stond U daar, cp het bloedig IJzerveld, in de schaduw zelf van onzen geliefden verminkten IJeer- toren. Maar wij willen, U kennend en op U lS2SSSQCS-23S£SB&U!£SBS£SaB2XB DOORBOORD DCOR EEN ANTI-TANKKANON vertrouwend, nog meer van l" veigm, Dienaelfden dag, Vlaanderen's Bedevaar., dag, moeten aan ieder huis, van d'e Noord. zee tot de Maas, van Esse hen tct de taal. grens, de TIaamsc'ie kleuren, moet oude Vlaamsehe Leeuwenvlag wapperen. Iedereen moet aan deze bertagging mededoen. Zoo komen wij ditmaal cp een andere wijze dan de gewene, toca weer tot een indrukwekkende manifesta tie van de Viaamsche eendracht en dea Viaamschen wiL Op 11 Juli 11. was het door omstandig, heden niet mogelijk over te gaan tct een greets uiterlijke viering. Nu veler cnrur, 41 eken is, veeal de meeste strijders u.t la 10 terug zijn, evenals zcovele politieke gevangenen..., nu moet cp 18 Augustus a. s. heel Vlaanderen, één hart zijn, heel Vlaanderen één ziel, keel Vlaanderen één vlag! Vlamingen uit alle gouwen. Viaamsche Bedevaarders. Viaamsche Oudstrijdc. van 1914-1918 en 1S40, Viaamsche man nen en vrouwen, het Bedevaartcomité rekent beslist op U om, van deze uiting van ons eigen volkswezen, onzen eigen volksaard, onze eigen volksziel, or.s eigen volksbestaan, met één elag, een overwel digende betooging te maken. U weet wat, bij het aanbreken van dezen nieuwen tijd, voor U, voor ons geheele volk op het spel v aart, zoo ze schitterend slaagt in den hierboven aangegeven vorm, zal ver. strekkende en tevens gelukkige gevolgen hebben voor onze toekomst. Vooruit dus! De handen uit de mou wen: vcor de herdenking van onze ge sneuvelden, voor de eerbetuiging aan onr.» gemartelde weggevoerde broeders en zus ters, voor den Vrede en voor een ver jongd, schoon en gelukkig Vlaanderen. HET BEDEVAARTCOMITÉ. aEES2a2aazs23Ei3H3Eassiifia33sa IBBSBBBB3BBBBQ3Bi(SBEBflBB3!333£B<£SBBI Gezien het groot belang der komen de'feiten geven wij hier een kaart die onze Lezers kaq van dienst zijn, Nadere bijzonderheden. Verleden week meldden wij reeds het vreeselijk ongeluk dat te Westvleteren het leven kostte aan den kleinen Gilbert Gombeir. Hier volgen nu hierover nog enkele nadere bijzonderheden: Vrijdag 9> Juli, tegen avond, waren enkele jongens aan 't spelen op de hof plaats van Cjt. Dequeker. Ze vonden in 't gras een tuig voor hen heel vreemd! Een grijze stok met iets er aan: 't was een Duitsche handgranaat. De kleine Gilbert Gombeir raapte ze op, en vees een dek seltje er van af, dan zag hij een touwtje, trok eraan en... het begon te rooken. De oudste der jongens, Roger Dequeker, zei: Laat het vallen, 't zal springenen hij liep weg. Gilbert liet het vallen, maar bleef erbij staan; de kleinste, Gerard De queker, kroop achter hem en dan ont plofte de granaat met 'n groote knal. De kleine Gerard had vele onbeduidende wondekens aan z'n beentjes en aan 'i aangezicht; maar zijn makkertje Gilbert was er erger aan toe. Hij liep nog een 60 metar ver naar de hofstede en viel aan neer. Aanstonds werd hij binnen gedragen: dc borst was cp verscheidene plaatsen doorboord, ook de buik. zoodat de darmpjes bloot waren en het linker been versplinterd. Het arme jongentje, 8 «4 jaar oud, heeft nog een uur geleefd en kon het H. Oliesel ontvangen. Den V/oensdag daarop werd het onder een grooten toeloop van medevoelende inenschen en begeleid door de school- S2S2232ÏB38H£B3aBESi3SïBE:SBSS kinderen met bloemen, door zijn kame raadjes ten grave gedragen. Aan het graf werd namens de schooljongens eeti roe rende lijkrede ten afscheid gelezen. Aan de diepbeproefde ouders bieden wij onze gevoelens van christelijke deel neming. 't Is een zeer pijnlijke les voor allen om al dat onbekend goedje gerust op den grond te laten liggen! -«o»- Dat de kinderen, niettegenstaande alle vermaningen, niet kunnen nalaten te spelen met allerlei gevaarlijk oorlogstuig, werd deze weck opnieuw ^bewezen door een paar zeer smartelijke ongelukken. Te Ekeren hadden enkele knapen een 8-tal koppen van schrappnels gevonden. Door middel van een nijptang en een schroevendraaier wilde een der knapen een dier koppen losmaken. Op zeker oogenblik ontplofte het tuig. Een dei- kinderen werd op den slag gedood, wijl een ander zwaar gewond werd. FRANSCHE EN NEDEST.ANDSCHE BANKBILJETTEN KINNEN UITGEWISSELD WORDEN. In ons vorig nummer d telden wij mede dat enkels bankinstellingen van het land gemachtigd werden wisselverrichtingen te doen. behalve voor Fransche en Neaer- landsche munten. In den loop dezer laatste week werden de wissel verrichtingen in zake deze twee munten aan bedoelde banken eveneens toegelaten. Hier nu de wisselkoersen zooals die of ficieel werden vastgesteld: Rijksmark 12,4875—12.5125 Engelsch Pond 81.125—81.375 Fransche Frank 0,62375C,62625 Nederlandsche Gulden 18,551662 Itaüaansche Lire 1,63 3 81.641 8 Dollar 32.125—32,375 1 Can. dollar 19.875—20.125 Zweedsche Kroon 7.411 47,441 4 Noorsche Kroon 1.07 5 87,103 5 Zwitsersche Frank 7,06 3'4—7.09 1 2 Denemarken 6.0175—6 032 Luxemburg 1,24751,255 Goud: Sovereign 239,20 20 fr. B. 165.10 10 Dollar 491.80 De bezitters van buitenlandsch geld eijn dus thans in staat in Belgische munt era, te zetten. «BMSsaisaaaBBZ&BgizaiEBBBSüHaa DE AUGUSTUSMAAND IN ONZEN TUIN RAADGEVINGEN VOOR DE HOVENIERS Plant in de eerste helft der maand winterandijvie. Zaai de laatste knollen en zaai verder spinazie voor wintergebruik, veldsalade en ook krops-alade, het laatsts gewas om te overwinteren, vroege suiker- kool. Lsg de aarübeziënbedden in deze maand aan. Ga voert met nog kropsalade en, naarmate de grond vrij komt, boeren kool uit te planten. De uitwerking van de Duitsche anti-tank kanonnen kan uit deze foto duidelijk op gemaakt worden. De obus heeft den ge- pantserden koepel doorges'agen en is dan langs binnen ontploft. SSaa33EaaaS2naiïHH3aasa2BSaaiBEE!BS3BB3B2S3ai-3a£;2Ba5aE£233J Een groep zakenlieden ging over tot de stichting van een nieuw organism, dat bijdragen moet tct den wederopbouw van België. Dit nieuw organism, genoemd Kas van voorschotten en Leningen heeft voor doel: het verhandelen van alle verrichtingen van voorschotten of leenin gen, aankoop en verhandeling van waar den en rechten cp schuldbrieven van roerende en onroerende goederen, en alle kredietverrichtingen. Het kan ook in waarborg alle titels, waarden of schuld brieven ontvangen. Deze nieuwe vennootschap heeft tot hoofddoel krediet te bezorgen aan de ge meenten, de spoorsvege» en aan bijzon deren, cm toe te laten hetgene vernield werd, weder op te bouwen. De gemeen ten en andere ontleeners moeten panden verschaffen onder vorm van titels of an dere waaraen. De ontleeners zullen een Intrest te betalen hebben van waarschijn lijk 4 t. h. In een eerstkomende zitting van den beheerraad zal onderzocht worden of de Kas ook kapitalen zal leenen aan de slachtoffers van oorlogsschade. Waar schijnlijk zullen de opsischingsbons aan vaard worden als gangbare panden. Onder de inschrijvers bevinden zich de gevolmachtigden van de voornaamste Brusselsche banken en van een aantal nijverheids- en handelsvennootschappen. -«o»- Te Zwljndrecht waren weeral jongens aan het spelen met een granaat, tot deze ontplofte en een der jongens zwaar ge wond werd. IS IBCBBBBSBBBSaBSBESBBSSSEBZa (Vervolg van 1* blad) DE HEER DEGRELLE TE BRUSSEL TOEGEKOMEN Dinsdagavond JL is de H. Degrelle te Brussel aangekomen. Zijn gezondheids toestand bleek bevredigend, maar hij zal nog rust moeten nemen. CO» i POGING TOT SABOTAGE r* TE ZAVENTEM S0 GIJZELAARS AANGEHOUDEN Te Zaventem werd een poging tot sa botage gepleegd. Hiertengevolge heeft de Duitsche Oberfeldkommandantur de aan houding van 30 gijzelaars bevolen. Ver der werd in die gemeente het politieuur bepaald op 20 uur en werd alle vertoo ning van kinemas of andere vermaken verboden. «o, W DE POSTDIENST x DU1TSCHLAND-BELG1E x De postdienst tusschen België en Gljiwchlanci is weer toegelaten. De ge wone brieven worden alleen toegelaten en zij moeten opgesteld zijn ia. de Fran sche, Duitsche of Nederlandsche taak OOK DE PENSERIl GERANTSOENEERD Voortaan wordt de psnserij ook ge rantsoeneerd, t.t.z. de ingewanden versch of toebereid, met uitzondering van de maag, de longen, het hart, de lever, het bloed, de pootcn en den kop zonder tong en zonder halsrand. «o» DE PERSONALITEITEN DIE HET LAND l VERLATEN HEBBEN - Tn het Staatsblad ls een besluit ver schenen waarbij het verboden wordt aan alle personaliteiten die een of ander ambt bekleedden in instellingen, vereenigingen of maatschappijen die onder kontrool van den Staat gesteld waren, en die het land hebben verlaten na 10 Mei, dit ambt te rug te bekleeden alvorens voor een bij zonder daartoe aangestelde kommissie te zijn yerschenen, OFFICIEEL BEZOEK IN IIET VOORUITZICHT GESTELD Talrijke Gemeenten, bijzonderlijk de groote steden, hebben reeds den oproep van den Dienst vcor 's Lands Wederop bouw beantwoord er- stuurden ontwerpen van groote werken in. Andere, bijzonaer- Hjk ce kleine Gemeenten, bieven neg in gebreke, maar toch kan verklaard wor- aen dat een algemeene krachtinspanning in gewenschten zin wordt gedaan. An derzijds heeft de Dienst voor den Weder opbouw een algemeen werkplan opgesteld. Wat'de wederopbouw betreft, zal er zoo veel mogelijk getracht worden het speci fiek architecturaal karakter van de ge teisterde steden te behouden, maar er zal ook rekening gehouden worden met de moderne noodwendigheden inzake ver keer, urbanisatie, enz. Het Commissariaat-generaal staat hier ongetwijfeld voor een zeer moeilijke taak. Het is dan ook volstrekt nooazakelijk, dat de algemeene systematische richt lijnen, welke door deze instelling gegeven worden door de verantwoordelijke ge meentebesturen, trouw worden nageleefd. Reeds werd een officieel bezoek ge bracht aan de geteisterde gewesten van Wallonië, o. m. aan Doornik, dat onder de verschillende steden van ons land, wellicht het meest te lijden had. Verder aan Nijvel en Waver. Naar verluidt zal het Commissariaat-generaal waarschijn lijk nog deze week een officieel bezoek brengen aan West-Vlaanderen, inzonder heid aan de vlasstreek in het Kortrijk- sche en van daar uit aan de geteisterde gemeenten van het kustgebied, zooals Veurne, Nieuwpoort, Adinkerke en Oost ende. co» DE KWESTIE DER VEILIGHEID kelder. Hoevelen onder ons allen hebben dan hierover beschikt? In feite bitter weinig. Het inrichten van goede schuilkelders dringt zich ook nog steeds op. In Bouw- kroniekvan 23 Juli jl. lezen wij over deze kwestie wat volgt: Een wensch, die meer speciaal verband houdt met den wederopbouw van ver nielde of zwaar geteisterde openbare of particuliere gebouwen, is dat hierbij de inrichting van degelijke schuilkelders te gen luchtaanvallen als een gebiedend# eisch zou worden gesteld. Na al de treurige ervaringen der jong ste oorlogsgebeurtenissen, ware het in zekeren zin misdadig, nog een nieuw ge bouw te laten oprichten, zonder dat daar in een schuilkelder is voorzien, berekend naar de bevolking van het op te richten gebouw. In zeker andere landen, zooals b. v. In Duitschland en in Italië, bestaan sedert geruirnen tijd wetsvoorschriften op dit gebied, waarbij zelfs aan de eigenaars premiën voor het inrichten van schuil kelders werden toegekend. In ons land heeft men, enkele maanden vóór den oor log, ook eene poging in dezen zin gedaan, maar het was eigenlijk ai te laat opdat deze poging nog veel zou opgeleverd heb ben. Nu er duizenden gebouwen weder moe ten opgericht worden, betaamt het dan ook, maatregelen te nemen erndat, althans voor wat deze gebouwen betreft, in het tekort aan behoorlijke schuilkelders zou worden voorzien. Onze architecten rijn ten andere be kwaam en vindingrijk genoeg, niet all^n om deze schuilkelders volgens de noodige eischen van stevigheid, ruimte en ge makkelijke genr.akbaarheid op te vatten, maar ook om bij de inrichting ervan het maximum comfort te voorzien, derwijze dat men er niet meer zou tegen opzien, een min of meer lang verblijf in deze kelders te gaan houden. -«o»- In de harde dagen die wij hier in deze gewesten hebben beleefd, pas een paar maanden geleden, stelde zich voor ieder- een, op zeer scherpe wijze, de kwestie der gestrengheid in te dijken en strafrechte*^ viligheid, t.t.z. van een degelijke schuil- lijk te beteugelen. OVERDREVEN PRIJZEN VOOR BOUWMATERIALEN Het Kommissariaat Generaal voor 's lands heropbouw deelt mede: In de jongste weken werd bij herhaling vastgesteld, dat vanwege bepaalde han delaars of firma's overdreven prijzen ge ëischt werden bij den aankoop van bouw materialen: dit was meer bepaaldelijk het geval voor produkten als glas, dakpannen, cement, enz... De Kommissaris-Generaal voor 's lands heropbouw dcet hierbij een dringend be roep op alle handelaars en firma's om hun spontane medewerking te verieenen tot handhaving van de prijzen zooals di# op 1 Mei 1940 in voege waren. Hij waar schuwt de koopers van produkten dat bij latere regeling der oorlogsschade er on verbiddelijk de hand aan zal gehouden worden, dat de vergoedingen slechts zui len berekend worden op voet van nor male prijzen en dat bijgevolg eventueel» verhoogingen op deze prijzen door hen betaald niet voor vergoeding in aanmer king zullen komen. Bijaldien aan deze oproep, niet het gewenschte gevolg zou gegeven worden, zou de Kommissaris-Generaal zich ge noodzaakt zien wettelijke maatregelen t# treffen teneinde elke ongeoorloofde spe- kulatie op prijsverhooging met de noodig#

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 2