Officieels Berichten OORLOGSSCHADE BELANGRIJKE BERICHTEN AAN DE BEVOLKING PASSIEVE LUCHTBESCHERMING VERMAKELIJKHEDEN SCHOENEN NIEUWS VAN MANNEN UIT ONZE STREEK DE APOTHEEK H. NOTREDAME MONO POEDERS Ter Apotheek Notredame POPERINGE ROUWBERICHTEN AMBTELIJKE BERICHTEN NA TE VOLGEN ONDERRICHTINGEN JOZEF DESAEGHER BELANGRIJKE BERICHTEN SCKiöOLUlTSLAGEN DE AKELIGE ZAAK VAN ZANDVOORDE-IEPER MEUBELPAPIER BALATUM AAN DE BEVOLKING VAN Z0NNEBEKE 3. DE POPEKINGENAAR De Militaire Overheid deelt ons vol gende berichten mede met verzoek die «an de Bevolking kenbaar te makrn: schuwing begint de kontrole op alle za ken. Deze bedoelt alleen de bevolking te gen afzetterij te beschermen. io> OPROEP betreffende inlossing van in België uitgeschreven kwitanties PERSNOTITIE (Empfangsbeschelnigung). OVER PRIJZEN EN VERGOEDINGEN Kwitanties, die reder) 10 Mei 1940 !n Volgens verordening, afgekondigd den België van Duitsche troepen of van dien 10 Juni 1940 door den Opperbevelhebber sten, opgericht ten bate van de Duitsche der Lgergroep, mogen de tijdens der be- weermacht, uitgeschreven zijn. worden zetting door Duitsche trcepen geldige binnen 30 dagen, gerekend vanaf 28 Juli prijzen en vergoedingen van welken aard 1940, door de Oberfeldkommandanturen, ook, niet verhoogd worden. Intusschen Peldkommandanturen en Ortskomman heeft ook het centrale Belgische gezag dcnturen. tegen riikskredletkasbons of scherpe maatregelen tegen prijsverhoo- geld in 's Lands valuta Ingelost. Na af gingen genomen en werden voor de meest loop van den termijn van 30 dagen wor- den bedoelde kwitanties niet meer in gelost. 23 Juli 1940. De Opperveldkommandant, belangrijke levensmiddelen en nijverheids voortbrengselen ofïicieele prijzen vastge zet. Om het noodige toezicht over de prij zen te kunnen houden werden aparte diensten door staat en gemeenten opge richt. Van den kant der Duitsche overheid moesten echter reeds zeer gevoelige straf fen wegens omhoogdrijven van prijzen toegepast worden. Tegen allen die zonder reden, alleen om den momentelen bui tengewonen toestand, uit te baten prijzen verhoogen, wordt met de grootste streng heid oogetreden. De Belgische gezagheb bers L jn aangewezen bizonder op woe keraars, onbevoegde handelaars en soort gelijke vieze subjekten te letten, door welke den fatsoenlijken, ge vestigden koop lui schade wordt toegebracht. Het publiek wordt er attent op gémaakt dut ook middelbare of onmiddelbare ver- tlechting van den tegenwaarde als prijs- verhooging wordt aanschouwd. Hieronder valt ook de mindering of verslechting der leverings- en betalings-voorwaarden. Het staat reeds bekend, dat hier en daar pro ducenten en handelaars geweigerd heb ben tet de officieel vastgezette prijzen te leveren. Deze houding druischt in tegen de prijsverordening en wordt streng ge straft «o>- OMREKENING De m België 22-7-1940 afgekondigde wijze van omrekening van Rijksmark in Eclgische Franken naar de verhouding 8:100 geeft aanleiding met klem erop te wijzen, dat alle prijzen volgens standaard van 10-5-1940 in alle bedrijven (nijver heid, groot- en kleinhandel, restauraties, enz.) hiervan niet geraakt worden. De grondslag van het uitschrijven van alle rekeningen of kertbar.-.'mpking der prijzen in de uitstallingen blijft de Bel gische Franken. Offerten in Rijksmark zijn niet toegelaten. Bezitters van rijks- kredietkasbons hebben het recht met deze te betalen. De kooper is in dit geval verplicht de omrekening van Franken in Rijksmark, naar de verhouding 8:100 zelf te doen. Ieder bedrijf dat in strijd met deze bepalingen handelt, wordt onmid dellijk voor goed gesloten en de bezitter zwaar gestraft. Bijzonder zware gevallen worden voor een krijgsraad gebracht. Met de openbaarmaking van deze waar- -cc>- Provinciaal Bestuur van Vi'est-Vlaanderen VERORDENING Ter uitvoering van onderrichtingen door de Bezettende Overheid gegeven, wordt het volgende bekend gemaakt: 1. - De kelders van alle woningen moe ten in gereedheid gebracht worden om desnoods de bewoners van het huis toe te laten er in te schuilen. Om als behoor lijke schuilplaats te kunnen ingericht worden, moeten de kelders van een twee den uitgang voorzien zijn. 2. - Om het brandgevaar bij evefttueê! bombardement met brandbommen te ver minderen en het bestrijden van begin van brand te vergemakkelijken, moeten de zolders ontlast worden van alle brandbare voorwerpen. 3. - de bewoners van huizen zonder kel der moeten, zoo zij een hof hebben, er een lopgraaf in delven om te dienen als schuilplaats. 4. - Door de zorgen van de gemeente besturen moeten op daartoe geschikte plaatsen loepgraven aangelegd werden, waar de bewoners van huizen zonder kel der of hof zullen kunnen schuilen. 5. - In iedere woning moet bestendig in gereedheid staan: een zak zand van 9 kgr., eon emmer water, een voegbor- stel om er mede het water op de plan kenvloeren, waar de brand zou beginnen, opon te spreiden. G. - De burgemeesters zullen öcór de politie en door de burgerwacht doen na gaan, na verloop van VIJF DAGEN, cf aan de voorschriften van 1, 2, 3 en 5 hier boven voldaan werd. Erugge, den 30 Juli 1940. De Voorzitter der Bestendige Deputatie, HENRI d'ARTOIS. WEDSTRIJDEN VOOR KRAAI HAANTJES iBiaBEmBHBiiaismsaaBiisasasiasBaHaiSHBacisisssssaaaBBszss Zomer- en Sport. Kinderartikelen IN DEN OSSEKOP Vlamingstraat, Poperinge, bij André Laleeuw-Veys. Maatwerk - Herstellingen. ZONDAG 4 AUGUSTUS 1840. Spoedige en trouwe bediening. TE POPERINGE. - -In de Blauwe aa=»aaaaBBBBESaSiaBBB3^3«3B3 Duif» bij Cesar Waeles, Kazemarkt, Mij HIT I-Ï«T QTAATQRÜ AD «De Dagwakers»; 100 fr. prijzen; palm wil Ha- 1 u 1 rlJ\ I ijD-j/tL* voor verstkomende en palm met 5 hanen, en Uvee onbekende prijzen. Inschrijving te 2 >4 uur; begin te 3 uur stipt. TE RENINCvXST. In de Hommel- pres bij Emiol Gouwy; 50 fr. prijzen, met prachtige bloemen en bloemtuil voor verstkomende met minstens 4 hanen. Ge geven door de West-Vlsamsche Berg- kraaiers». Vóór kiekens van dit jaar. Epel te 2 1» uur. TE BEVEREN-AAN-IJZER. Bij Ra fael Decalf, door de IJzerkraaiers 100 fr. prijzen, prachtige bloemen voor verstkomende en meeste getal. Inschrij ving te 2 uur; begin te 3 uur. TE ELVERDINGE. Bij Robert Bus- schaert, Ieperstraat 23, in Het Hof van Commerce prijzen per drietal, prach tige bloemen. Gewone voorwaarden. Be gin te 2 uur. - Da Fiere Kraaiers VINKENZETTINGEN ZONDAG 4 AUGUSTUS 1840. TE WESTOUTER. «In de Linde» bij Georges Mylle; 25 fr. vooruit. Inleg 2 frank. sssssïaMiBgïaassEssiiaszaaa VOOR UW DRUKWERK wendt U ter Drukkerij SANSEN-VANNESTE Gasthuistraat - 15 - Poperinge B23EE23r3B3SE23rsSEaa8£32E;3a EEN BEZOEK AAN LUITENANT A'AN DEN EKOECK A AN ROESBRUGGE Vandaag brachten we een bezoek aan Luitenant Van den Broeck, in het hos pitaal der Abdij van Zevekerke bij Brugge. Luitenant Van den Broeck is thans goed aan de beterhand: hij kan al goed wan delen en wellicht zal men hem uit zijn harnas van plaaster verlossen. Hij ver gezelde ons van zaal tct zaal en alhoewal zelf niet genezen, had hij toch voor al de andere soldaten een woordje van moed en troost over. We waren gelukkig en we spraken nog eens over de ellendige laatste oorlogsdagen: de terugtocht, het werken over dag en de marschen 's nachts en de laatste tegenstand op de vaart van Schipdonck te Oostwinkel, waar bijna al de officieren van het 1° Boa van het 22' Linie gekwetst of gedood werden... 's Nachts was de tegenstander over een loopbrug de vaart overgestoken en had zir.h sterk opgesteld op onzen kant. Om 4 uur 's morgens moest ons Bataljon den tegenaanval doen. De mannen waren moe: het in gang zetten ging traag. Lui tenant Van den Broeck deed h&l alleen het verkennerswerk en maakte den weg open. Aangezet door dat voorbeeld van moed en zelfopoffering, herwonnen zijn mannen hun moed en kwamen, het eerst, aan het kanaal Hij wilde vooruit naar het einddoel: de loopbrug vernielen.» Doch plots opende de tegenstander een sterk mitrailleur- vuur van den overkant. Hij werd getrof fen door drie kogels in den arm, het arm- bcen en 3 ribben gebroken. In dien regen van kogels wist hij langs een grachtje en een korenveld toch te ontkomen. Vijftig meter verder viel hij uitgeput in de ar men van zijn ordonnans. Ik heb hem helpen op den ambulantie- wagen iaden. Er waren tranen in onze oogen. We wisten dat onzen vriend en bekwamen leider van ons onttrokken was. Het Bataljon heeft er zijn taak ver vuld. Ook werd Luitenant Van den Broeck met het 1* B,,n eervol vermeld op de dag orders van het legerkorps. Hij blijft de waardeering dragen van «11e 64 man die onder zijn bevel stonden, om de zelfopoffering en het moedige voor beeld die van dezen jongen officier uit gingen. Daarom wilden we, met zijn toelating, do vrienden van zijn streek op goed nieuws vergasten S. VAN DEN DAEL, een zijner mannen. BESLUIT BETREFFENDE HET VOEDEREN VAN SLACHTVEE In het Staatsblad van 24 Juli is vol gend besluit verschenen, betreffende het voederen van slachtvee, dat reeds van toepassing is: Artikel 1. - Het slachten of het laten slachten van slachtvee (rundvee, zwijnen, enz.) dat op het oogenulik der afmaking niet ten minste sedert twaalf uur nuch ter is, is verboden. Art. 2. - Het is verboden aan slachtvee voedsel toe te dienen den dag waarop dit vee ter markt aangeboden wordt. Uitzon dering op deze bepalingen is toegestaan voor de dieren, die niet afgemaakt wor den den dag zelf waarop zij ter markt aangeboden worden en, in dit geval, mag er slechts na de sluiting van de markt tot het voederen overgegaan worden. A.rt. 3. - De bepalingen van artikel 1 zijn niet toepasselijk op de dieren die zonder uitstel afgemaakt worden tenge volge van ongevallen of van ziekte. Art. 4. - De inbreuken op dit besluit worden gestraft met de straffen voorzien bij de besluitwet dd. 27 October 1939, ge wijzigd bij de besluitwetten dd. 11 en 14 Mei 1940. Voorziene straffen: 1. - Boete .inbegrepen de opdeciines van 700 tot 700.000 frank: 2. - Gevangzetting van veertien dagen tot drie jaar. 'Bij herhaling, zullen die straffen verdubbeld worden 3. - Verbeurdverklaring van de waren, voorwerp van de overtreding 4. - Sluiting van de instelling van den dader. BESLUIT TOT REGELING VAN HET ROOIEN DER AARDAPPELEN Artikel 1. - Het besluit van 6 Juli 1940, houdende verbod tot het rooien der aard appelsoorten Bintje (Geldersche Muizen) en Eigenheimer (Krüger) is ingetrokken. Art. 2. - De tekst van dit besluit zal aangeplakt worden door de zorgen der gemeentebesturen. ONDERRICHTINGEN BETREFFEN DE IDENTIFICATIE EN TERAAR DEBESTELLING VAN OORLOGS SLACHTOFFERS In het Staatsblad van 24 Juni worden onderrichtingen gegeven inzake de iden tificatie en dc teraardebestelling van de personen die sinds 10' Mei jl. als een slachtoffer van de verrichtingen of ge beurtenissen van den ooriog, overleden zijn. Elk gemeentebestuur moet een register aanleggen, waarin al de inlichtingen om trent de identiteit der op Het grondge bied der gemeente begraven Belgische militairen, of de gegevens waaruit hun identiteit kan blijken, alsmede de juiste aanwijzing der ligging van het graf, op- geteckend worden. Een speciaal register dient aangelegd voor de graven der militairen van vreem de nationaliteit, met uitsluiting van de graven der Duitsche militairende ge meentebesturen gedragen zich ten deze naar de voorschriften van de vorenstaan de par. I. Het is volstrekt verboden de lijken van Belgische of. vreemde miiitairen op te graven zonder de medewerking der be zettende overheid, zoo zij begraven zijn in een kuil waar één of meer lijken van Duitsche soldaten liggen. De gemeentebesturen moeten een spe ciaal register aanleggen voor de burger lijke slachtoffers die op het grondgebied der gemeente overleden of begraven zijn hierbij dienen «mutatis mutandis» al de voorschriften van de vorenstaande par. I nageleefd. De kunne en zoo mogelijk de nationaliteit der afgestorvenen moeten te het register vermeid worden. BESLUIT BETREFFENDE DE MAXIMUM-DENSITEIT VAN HET BIER De fabricage van biqr, voortkomende van mout, hebbende een densiteit, voor de gisting van meer dan 4°, op dc tem peratuur van 17 Yi" Celsius, is verboden. Het vaststellen van de densiteit ge schiedt door middel van den densimeter van het bestuur der accijnzen.' vroeger Gr. Markt, Poperinge, Is thans overgebracht naar de GASTHUISSTR. 34, Poperinge (nevens Fotohuis Leeuwerck.) het beste middel tegen hoofdpijn. POPERINGE. Vrlend-ffijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van de GEZONGEN MIS, op Zondag 4 Augustus, te 7 uur, in St-Janskerk, voor HEER IIECTOR ALLEMEERSCI3 Echtgenoot van Vrouw Zcnobie Mistiaen Spoorwegag'tnt. Van wege de St-Rafaëlsgilde. te nstadhuize Bureel N» 9, aan te geven. Dit geldt zelfs voor degenen die een be- wijs van invrijheidsstelltng bekwamen, jdoor de Duitsche Overheid afgeleverd. Poperinge, den 30 Juli 1940. De Secretaris, M. Couttenier. De Burgemeester, Dr J. Van Wallegheni. -co» STAD POPERINGE Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van den ROUWDIENST, op Zondag 4 Augustus, te 8 uur, in Sint-Bertinus- kerk, voor HEER MAURICE DELBOO Drukkersgast bij Heer Danneels-Taillieu gevallen als oorlogsslachtoffer in Sint- Vincentiusgesticht op 27 Mei 1940. Van wege den Bond der Christene Boek- en Papierbewerkers. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der GEZONGEN MIS, op Zondag 4 Augustus, te 8 14 u., in St-Janskerk, voor HEER PUIS VERMEERSCH en HEER ARTHUR HOQRNAERT. Van wege Echtgenoots Vrouw Jules De- kervel-Desmytter en Kinderen, die dan ken op voorhand. -<o»- Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tet het bijwonen der Jaarmis, op Zondag 4 Augustus, te 9 uur, in St-Bertinuskerk, voor HEER RENË CODART en ove leden Huisvrouw en Kinderen. Van wege Heer en Vrouw Romain Met- su-Godart en Kinderen, die danken op voorhand. Vriendelijke ui^nocdiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van den ROUWDIENST, op Maandag 5 Augustus, te 9 uur, in St-Janslcerk, voor ROBERT LOGIE Zoontje van Keer Jerome en Vrcmv Elisa Verhuist geboren te Poperinge den 24 Augustus 1928 en gevallen als slachtoffer van den oorlog tijdens het bombardement van 24 Mei jl. Van wege de Ouders. -tot- Familie, Vrienden en Kennissen worden riendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen van den ROUWDIENST, cp Maandag 5 Augustus, te 9 uur, in Onze Lieve Vrouwkerk, voor Heer en Vrouw EMIEL DEWACHTER-RACHEL SIMOEN gevallen als oorlogsslachtoffers op 29 Mei te Poperinge. Van wege de Kinderen. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der LAATSTE ZESWEKENMIS, op Woensdag 7 Augustus, te 10 uur, in Sint- Bertinuskerk, voor MEVROUW LADIT VER ELST Weduwe van Mijnheer Dokter Vincent Van Walleghem. Familie, Vrienden en Kennissen worden riendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der LAATSTE ZESWEKENMIS, Op Woensdag 7 Augustus, te 10 uur, in Onze Lieve Vrouwkerk, voor MIJNHEER HENRI RUYSSEN. Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van het SOLEMNEEL JAARGETIJDE, op Donderdag 8 Augustus, te 9 54 uur, in St-Bertinuskerk, voor de Familie Pierre QUAGHEBEUR-PROOT. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen van den ROUWDIENST, op Zondag 11 Augustus, te 8 u., in St-Bertinuskerk, voor HEER EUGENE DEFRANCQ Zoon van Heer Julien en Vrouw Julienne Therry gevallen als oorlogsslachtoffer te Vlamertinge. VLAMERTINGE. Mevrouw Cyriel Thevelin, Kinderen en Kleinkinderen bevelen in uw gebeden de ziel van HEER CYRIEL THEVELIN Echtgenoot van Vrouw Elodie Berat geboren te Vlamertinge den 9 Febr. 1858 en godvruchtig overleden ts Rsningelst den 5 Juni 1940. Zij noodigen Familie, Vrienden en Ken nissen Uit tot den PLECHTIGEN ROUW DIENST, die zal gedaan worden in de parochiale kerk van Vlamertinge, op Dinsdag 6 Augustus, te 9 54 uur. Gezien de huidige omstandigheden wor den er geen doodsberichten gestuurd en allen worden vriendelijk verzocht boven staand bericht als dusdanig te aan vaarden. BEDANKINGEN POPERINGE. Heer en Vrouw Alfons Sterckx-Houve- naghel bedanken Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van ge negenheid, betoond tijdens den Rouw dienst gecelebreerd ter nagedachtenis van hun diepbetreurd Dochtertje JUFFROUW LEA STERCKX slachtoffer van den oorlog. UITDEELING DER 4» REEKS RANTSOENEERINGSZEGELS Volgende schikkingen, welke stipt die nen nageleefd, zijn getroffen met het doel het werk te vergemakkelijken en alle tijd verlies te vermijden. De uitdeeling zal geschieden als volgt: de houders der rantsoeneeringskaarten N" 107.000 tot 110.000: Maandag 5 Aug., N» 110.000 tot 113.000: Dinsdag 6 Aug., N" 113.000 tot 116.000: Woensdag 7 Aug., N» 116.000 tot 119.000: Donderdag 8 Aug., N" 119.000 tot 122.000: Vrijdag 9 Aug., telkens van 8 tot 12 en van 2 tot 5 uur. De zegelbladen <1 per kaart) dienen ONMIDDELLIJK nageteld bij het over handigen; nadien worden geen klachten meer aanvaard Wil opmerken dat het afleveren dei- zegels top datums hierboven vermeld) STIPT zal gevolgd worden. Wie deze on derrichtingen niet naleeft, zal zijne beurt verliezen en moeten wachten totdat deze, die het op bepaalden datum doen, be diend zijn. «o» UITBETALING AAN DE NOODLIJDENDEN De wekelijksche uitbetaling zal geschie den als volgt: 's Vrijdags 's voormiddags van 8 tot 9 u. voor de N" 1 tot 200, van 9 tot 10 u. voor de N" 201 tot 400, van 10 tot 11 u. voor de N°' 401 tot 600, 's namiddags van 14 tot 15 u. voor de N°' 601 tot 800, van 15 tot 16 u. voor de N" 801 tot 1000, van 16 tot 17 u. voor de N°" 1001 tot 1300. De Secretaris, M. Couttenier. De Burgemeester, D' J. Van Walleghem. -«05 APOTHEKERSD1ENST - ZONDAGRUST Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen open de Apotheek NOTREDAME, Gasthuisstraat co» POSTDIENST Wij zijn gelukkig te kunnen mededee- len dat vanaf 2 Augustus de uitreiking der briefwisseling plaats heeft te 9 54 uur in plaats van te 12 54 uur. Dus nog een nieuwe gelukkige verbe tering. «o» VEELOF Ter aanvulling van wat wij verleden week mededeelden dient gemeld dat het verlof voor alle vrije aangenomen lagere schol: n van stad, ingaat cp 10 Augustus en eindigen zal op 16 September a.s. «o» NIEUWS VAN STADSGENOOTEN Door tusschenkomst van den Heer Post meester ter stede, die de inlichtingen ont ving van het Belgisch Postkantoor voor inlichtingen te Moissac (Tam et Garon ne) mochten wij volgende adressen ver nemen van stadsgenooten verblijvende in Frankrijk Gauquie Maurice, Militaire Kerkhof straat alhier, te Chaillac (Indre); Lisen-Goblet Julia, te Paulhan (Hé- rault) Reniere Gilbert, Noordstraat alhier, te Lodive (Hérault). LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN DOOR Gediplomeerd ArehiSekt - Géornótre - Expert Geweien Siaolscommiasaric Carp3Titler Om er, fepersteenw., Poperinge. - Tel. 195 VOLKSHUIS ZIELMIS. Zondag 4 Augustus, ln St Bertinuskerk, te 8 uur, gezongen Mis tot zielelafenis van Maurice Del- boo, oorlogsslachtoffer. De leden van het drukkejssyndikaat worden drin gend uitgenoodigd. Derde Latijnsche Klas (25 leerlingen). Behaalden 80 der punten: 1. H. Ed- gard Benoot, leper, 88; 2. H. Felix Be- noot, leper, 87; 3. H. Antoon Storme, Boezinge. 85: 4. H. Frans Vanhee, leper, 83; 5. HH. Leon Ronse, leper, en Mau- rits Vanöeputte, leper, 81; 7. H. Benonl Dehaeck, leper, 80. Poësis (25 leerlingen). Behaalden 80% der punten: 1. H. Jean De vos de Molder- ghem, leper, 90; 2. H. André Ryngaert, leper, 87; 3. H. Joris Devroe, Westnieuw- kerke, 83; 4. H. André Logie, leper, 81. Rhetorika (19 leerlingen). Behaal den 80 der punten1. H. Paul Vander ghote Iepsr, 88,5; 2. H. Firmin Lemahieu, Gullegem, 86; 3. H. André Ryckaert, leper, 85. De Heer PAUL VANDERGHOTE uit leper bekwam dit jaar het Eeremerk dat jaarlijks geschonken wordt aan den Stu dent die in de Rhetorika den eersten prijs in de uitmuntendheid behaalt. De afroeping der uitslagen, die plaats had op Woensdag 31 Juli, droeg dit jaar wegens de omstandigheden niet het ge wone plechtig karakter der prijsuitdee- lingen van vorige jaren. Alleen Zeer Eerw. Heer Deken C. Verhaeghe, oud-Princi paal, en de ouders van den Laureaat wa ren aanwezig. En toch was het daarom niet te minder een aandoenlijk moment, toen onze stadsgenoot, de Heer Griffier Pierre Vanderghote, in tegenwoordigheid der geestdriftig juichende studenten van het Sint-Vincentiuscollege. uitgenoodigd werd zijn zoon Paul persoonlijk het eere merk op te leggen. Onze beste gelukwenschen aan de Fa milie Vanderghote, die dit jaar hun oud ste zoon Paul als primus perpetuus, d.i. als elk jaar in elke klas, eerste der klas, het College van den H. Vincentius zien verlaten om zich verder als schitterende student door studie en gebed voor te be reiden tot het H. Priesterschap in de orde der Jezuïeten. UITBETALING VAN OPËISCKINGSBONS De Oorts-Kommandant te leper ver zoekt ons Stadsbestuur aan de bevolking kenbaar te maken, dat de sedert 10 Mei 1940 in Eelgië uitgereikte of afgeleverde rekwisitiebons van Duitsche Troepen of voor rekening van de Duitsche Weer macht, zullen in geld uitgewisseld worden dcor de Oberfeld-Kommandanten, de Feld-Kommandanten of de Orts-Kom- mandanten, binnen een termijn van 30 dagen, te rekenen van af den 28 Juli 1940. Na verloop van deze 30 dagen, zullen de uitgereikte opeischingsbons niet meer aangenomen worden. De Burgemeester, D' J. Van Walleghem. «05 INSCHRIJVING VAN ALLE MOTORVOERTUIGEN Op last van de Duitsche Overheid wordt hierbij ter kennis gebracht dat alle mo torvoertuigen moeten ingeschreven wor den. Als motorvoertuigen zijn te beschou wen: Alle vrachtwagens, personenwagens, sleepwagens, autobussen, aanhangwagens, motocycletten, ziekenwagens, tankwa gens, enz., bewogen door benzine of ma- zout. Ieder eigenaar, bezitter of gebuur van afwezige bezitters is verplicht zijne aan gifte te verstrekken binnen de 48 uren, t.t.z. vóór den 4 Augustus 1B40, dus den 4» is reeds te laat. De aangifte dient ge daan ten Stadhuize, Bureel N' 3, voorzien van de noodige bewijsstukken, om de na volgende inlichtingen te kunnen ver strekken: a) nummer van de regeeringsp'.aat; b) merk van het voertuig; c) bouwjaar; d) aard van kao of overdekking, ca briolet, gesloten, open, enz e) werkelijke paardenkracht van den motor of cylinderinhoud; f) aantal plaatsen (bestuurder inbegre pen) of draagvermogen; g) met of zonder aanhangwagen; h) nummer van den motor; i) nummer van het chassis j) aantal afgelegde kilometers; k) Benzine- of Dieselmotor; 1) naam en voornaam van eigenaar of bestuurder; m) adres van dito; n) beroep van dito; o) nationaliteit van dito; p) plaats waar het voertuig zich be vindt; q) is het voertuig voor verkeer toege laten; r) is het voertuig vroeger door Belgi sche, Fransche of Engelsche legers of overheden in beslag genomen. Voor de voertuigen die zich regelmatig laten inschrijven zal door het Stadsbe stuur een bewijs afgeleverd worden. Dit bewijs moet zorgvuldig bewaard worden. Motorvoertuigen, die niet regelmatig ingeschreven zijn, onverschillig of ze in het verkeer of in een bergplaats worden getroffen, zullen door de Duitsche Over heid, zonder eenige vergoeding, ln beslag genomen worden. De overtreders stellen zieh aan zware straffen bloot. In het algemeen belang der bevolking rekenen wij met uwe volledige medewer king voor het opstellen van deze inschrij- vingèn. Poperinge, den 31 Juli 1940. De Burgemeester, Dr J. Van Walleghem. «o» STAD POPERINGE UITSLAG DER HANENKRAAIÏNG van Zondag 28 Juli 11., gegeven door de Keikopkraaiers gevestigd in De Kak- zakbij Th. Dehouck: 1. Claeys Cyriel, 236 liedjes; 2. Boutez Lucien, 195; 3. Fieters Maurice, 191; 4. Decroix Daniël, 176; 5. Onraedt Julien, 173; 6. Room André, 158; 7. Deberdt Ca- miel, 153; 8. Maerten Jeroom, 151; 9. De- kalf Rafaël, 148; 10. Logie Gaston, 141; 15. Gekiere Roger, 135; 12. Ingelaere Ri chard, 134; 13. Vankemmel Alois, 133; 14. Ranhoens Albert, 132; 15. Dehouck Gerard, 128. Het kampioenschap 1940 werd gewon nen door PIETERS MAURICE. Aan allen onzen besten dank. «o» GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERRPEN Gevonden: Regenscherm en Huissleutel. Verloren: Broche; Geldbeugel, geld in houdend, en zwarte lederen Handschoen. «o» STRATEN REINIGEN Alle Stadsbewoners zijn VERPLICHT de straat vóór hun huis schoon te maken, telken morgen vóór 8 uur. Het opeenge hoopte mag niet op straat blijven, maar moet binnengenomen worden tot de vuil- nisdienst die komt weghalen. STRATEN VRIJ HOUDEN Op straat zijn alle samenscholingen verboden. We trekken de aandacht van allen die de gewoonte hebben den Zon dag morgen de Markt en de groote stra ten te bezettendat voortaan niet meer te doen en op de voetpaden te gaan. Dat zal him moeilijkheden en onaan genaamheden versparen VOOR DE VELDRIJDERS Aan alle wielrijders wordt nogmaals herinnerd dat het streng verboden is naast mekaar te rijden in de bebouwde gedeelten van de Stad evenals op de groote banen. Men moet achter elkaar rijden. -«o»- De Kinderen Jeromen Eernaert-Devol- dere bedanken Familie, Vrienden en Ken nissen om de talrijke blijken van gene genheid, betoond tijdens den Rouwdienst opgedragen tot zielelafenis van hun diep- betreurden Vader HEER JEROME HEKNAERT Wcduwaar van Vrouw Maria Devoldere gevallen als oorlogsslachtoffer op 24 Mei jl. «os WESTVLF.TEREN. Heer Hector Calmeyn-Verbrigghe be dankt Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van genegenheid, be toond tijdens den Lijkdienst en de Begra ving van zijn diepbeproefde Echtgenoote VROUW MARIA VERBRIGGHE. -co>- RENINGELST-KLIJTTE. Heer Kenri Clarisse-Houwen, Kinderen en Kleinkinderen, bedanken Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van genegenheid, betoond bij het afsterven, den Lijkdienst en de Begraving van hun diepbetreurde Echtgenoote, Moe der en Grootmoeder VROUW EUPHRASIE HOUWEN Echtgenoote van Heer Henri Clarisse. Die bij vergetelheid geen rouwbrief mochten ontvangen hebben, gelieven de Familie hierover te verontschuldigen. VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U in volle vertrouwen tot Architect Westouterstw., Poperinge. Ingeschreven in het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr, 1930. Het Stadsbestuur van Poperinge, op on derricht ontvangen van den Stedelijken Orts-Commandant, maakt het publiek bekend; 1. Dat het verboden is gelijk welk gerij, wagens, karren, autos, motos, camions, enz.. TE PARKEEREN op de Markt of in de bijzonderste straten der stad, zooals de Gasthuisstraat, Noordstraat, Cassel- straat, Iepsrstraat, Guido Gezellestraat, Bruggestraat. 2. In de kleine straten of zijstraten der stad is het aan het gerij verboden elkan der over te steken of voorbij te rijden. 3. Het is ook verboden op openbare plaatsen, massa-vergaderingen te houden of bijeenkomsten van een aanzienlijk ge tal personen. 4. Alle personen die de stad Poperinge bewonen of er verblijven zonder inschrij ving op de bevolkingsboeken, zijn ver plicht hun ten stadhuize te komen aan geven BINNEN DE ACHT UREN 5. De autos of camions die in den avond reizen, zijn verplicht het glas van de lan- taarnen hunner voertuigen zwart te ma-, ken (niet blauw) met een klein schijn in het midden. Indien deze verplichting verwaarloosd of niet nageleefd wordt, zal de Duitsche Politie het rijtuig aanslaan. 6. Er wordt andermaal erop gesteund dat 's avonds niet het minste licht mag naar buiten schijnen. De verduistering moet volledig zijn. Zware straffen zijn voorzien. 7. Opeischingen mogen nog enkel ge schieden met de schriftelijke instemming van den stedelijken Orts-Commandant. 8. De BELGISCHE SOLDATEN, als mede deze van vreemde legers (bulten de Duitsche) die Poperinge bewonen, komen de Uit DUITSCHLAND of Uit FRANK RIJK, zijn verplicht zich AANSTONDS UITSLAGEN VAN HET SCHOOLJAAR 1939 - 1910 SINT-VINCENTIUSCOLLEGE INRICHTING DER H. FAMILIE G. de Stuersstraat. MIDDELBARE AFDEELING MODERNE HUMANIORA 6' Klas (32 leerlingen). Behaalden 80 der punten: 1. H. Roger Timperman, El- verdinge, 87,5; 2. H. Cyriel Degezell:, Boe zinge, 87; 3. H. Antoon Boudin, leper, 85,5; 4. H. Antoon Devos, leper, 85. 5' Klas (20 leerlingen). Behaalden 80% der punten: 1. H. Lucien Lefever, Elverdinge, 87; 2. H. Roger Van Thorre, Wijtschate, 81. 4' Klas (9 leerlingen). Behaalde 80 der punt.: 1. H. Gaston Debeuf, leper, 82. Ontvangen een diploma. Met Groote Onderscheiding (80%): H. Gaston Debeuf, leper. Met Onderscheiding (70 HH. Roger Beele, Iep:r; Raphaël Martyn, leper; Georges Vandenbussche, leper. Met Vrucht (60 HH. Maurice Tru- want, leper; Gaston Decroix, leper; Mar cel Willaert, leper. OUDE HUMANIORA: Zesde Latijnsche Klas A. (22 leerlin gen). Behaalden 80 der punten: 1. H. Jean De Tandt, Zillebeke, 91; 2. H. Aimé Dewulf, leper, 87; 3. H. Jacques Gruwez, leper, 81. Zesde Latijnsche Klas B. (23 leerlin gen). Behaalden 80 der punten: 1. HH. Jan Snoeek, leper, en Frans Rogiers, Langemark, 90; 3. H. Gilbert Desramault, leper, 87; 4. H. Albert Dezegher, leper, 84; 5. H. Frans Devos, leper, 83; 6. H. André Deweerdt, leper, 83; 7. H. Paul Mjahieu, Wervik, 80. Vijfde Latijnsche Klas (29 leerlingen). Behaalden 80 der punten: 1. H. Wer- nerf Vanbesien, leper, 85; 2. H. Roger Vanoverberghe, St-Jan (leper), 82; 3. H. Robert Baekelandt, leper, 80. Vierde Latijnsche Klas (26 leerlingen). Behaalden 80 der punten: 1. H. Va- lère Verfaillie, Woesten, 83; 2. H. Jan Cocle Jeper, 83; 3. H. Julien Liégois, leper, 82; 4. H. Michel Ostyn, Westnieuw- kerke, 81; 5. H. Jozef Kerckhof, Lange mark, 80. LAGERE KLASSEN 3* Studiejaar. 9/10: Thérèse Glaze- makers. 8 54/10: Jacqueline Sedeyn; Hilda De Witte. 8/10: Franeine Gru wez; Paula Blootacker; Eliane Janssens; Agnes Lenoir; Christiaene Cattau; Cecile Dekeerle; Leatitia Brouwers. 4' Studiejaar. 9/10: Suzanne Cal- lens; Raymonde Depoorter. 8 54/10: Frangoise Grillet; Michelle Vandendries- sche; Rosette Demeere; Denise Snick, Hermina Becarren. 8/10: Léa Decock; Maria Vanderghote; Marie-José Belten. 5* Studiejaar. 8 54/10: Mej. Anna Fernagut; Céline Hallaux; Yvette Wal- lyn; Monique Marynen; Georgette Pat- tyn; Roza Donche. 8/10: Lucienne Vanassche; Astrid Lippinois. 6" Studiejaar. 9/10: Mej. Jacqueline Rondelez. 8 54/10: Cecile Blootacker: Godelieve Fernagut; Paula Vangheluwe; Eliane Vanhee; Alice Durie; Eliane De Ridder. 8/10: Marie-Thérèse Rossey; Odette Talpe. 7' Studiejaar. 8 54/10; Mej. Ida Ooghe; Jeannine Rossey; Monique De gels. 8/10: Marie-Paule Billiau; Eliane Van den Hoven. MIDDELBARE KLASSEN 1' Jaar. 9/10: Mej. Marie-Ant. Van Wonterghem. 8/10: Henriette Marico. Z' Jaar. 9/10: Mej. Simonne De Bal. 8 54/10: Godelieve Ollevier; Yvonne Philippe. HANDELSAFDEELING Graad A. 9/10: Mej. Odette Grillet. 8 54/10: Georgette Gekiere. 8/10: Gabrielle Albrecht; Marie-Louise Moreels. Graad B. 9/10: Mej. Georgette Alle- weireldt. 8 54/10: Odette Vandamme; Lea Scrive. OFFICIEEL EXAMEN VAN HULP-REKENPLICHTIGE Met onderscheiding: Mej. Germaine Castelein; Jeanne Morreel; Cecile Slem- brouck. Met voldoening: Denise Lo- wagie. LEERWERKSCHOOL DER H. FAMILIE 1" Jaar. 9/10: Mej. Jeanne Joseph. 8 10: Simonne Devos; Nelly Vanden- pitte. e Z' Jaar. 8/10: Mej. Yvonne Desra mault; Jeanne De Conseth; Mariette Odent; Nany Luca. 3" Jaar. 9/10: Mej. Georgette Pro voost. 8 54/10: Noëlla Deschryvere; Agnes Decuyper; Maria Mion. 8/10: Maria Petit; Marie-José Deruddere; Si monne Salomez; Alice Bulcke; Madelei ne Derudder; Irène Meul. EEROEPSHUISHOUDSCHOOL H. FAMILIE 1' Jaar. 9/10: Mej. Thérèse Derud dere. Z' Jaar. 9'10; Mej. Monique De Keerle. 8 54/10: Gabrielle Vanheule; Simonne Compernolle. 8/10: Marie- José Devriese; Mariette Deplancke; Geor gette Ramaut; Martha Stemgée; Thérèse Vanryckeghem; Simonne Gadeyne. EXAMENUITSLAGEN MIDDELBARE BEROEPSSCHOOL 3* JAAR Examen van algemeene vakken. Met onderscheiding: Mej. Julia Covemacker, Bikschote; Desramault Anna, leper; De vos Gilberte, leper; Pecceu Gerarda, Nieuwpoort; Janssens Jenny, leper. Met voldoening: Forrez Anna, Zillebeke; Andries Thérèse, leper; Vandenbussche Simonne, Bavikhove. Examen van Huishoudkunde. Met onderscheiding: Mej. Arfeuille Marie-An- toinette, leper; Covemacker Julia, Bik schote; Bortier Anna, Oostvletéren; Pec ceu Gerarda, Nieuwpoort; Desramault Anna, leper; Devos Gilberte, id.; Ryc kaert Marie-Thérèse, id. Met voldoe ning: Janssens Jenny, leper; Andries Thérèse, id.; Vandenbussche Simonne, Bavikhove; Forrez Anna, Zillebeke. 4' JAAR Officieel examen van algemeene Vak ken. Met groote onderscheiding; Mej Rachel Dekoker, leper; Marianne Lecot, Alveringem. Met onderscheiding: De Bleekere Julia, Outrijve; Germaine De- mol, Boezinge; Maria Demarré, leper. Officieel examen van snit, confectie en Beroepsleekenen.Met groote onder scheiding: Mej. De Carne Andrea, leper; Baert Andrea, ld. Met onderscheiding: De Bleekere Julia, Outrijve; Huyghe Wil- helmina, Vlamertinge; Demarré Maria, leper; Lesage Maria, id.; Demol Germai ne, Boezinge; Parret Jeanne, leper. co» St-JOZEFSKERK DER KARMELIETEN Hoogmis met gelegenheidssermoen en of* ferande, ter intentie der bedevaarders. Na de Mis: Wijding van St-Albertus wateA Te 5 uur Plechtig Lof en vereering zijner relikwiën. Vanaf 6 uur tot 's avonds wor* den de bedevaarders ontvangen in St-Al» bertus' kapel van 't klooster. Woensdag 7 Augustus: Feest van Sint- Albertus. Te 7 54 uur Plechtige Mis ea vereering der relikwiën. Zondag 11 Augustus: Gebedendag. Te 9 uur Plechtige Hoogmis, Sermoen en vereering der relikwiën. Te 5 uur Plechtig Lof en vereering der relikwiën. De andere dagen van de Noveen tot 12 Augustus, HH. Missen vanaf 5 54 uur. Vereering der relikwiën. cc» INLICHTINGSBUREEL In deze tijden van moeilijkheden en nieuwigheden verlangen de menschen naar juiste inlichtingen. Bij al wie iets meer weet dan zijzelf, zouden de menschen te rade gaan: om toch maar te weten wat er hen te doen staat. Doch niet alle personen kunnen raad geven! Het is noodlg dat iemand zich daarin specialiseere. Te dien einde werd hl de lokalen van het Christen Volkshuis, St Jakobsstraat 30, leper, een bureel voor «Sociaal Dienst betoon ingericht. Op alle werkdagen i3 het bureel open van 9 tot 10.30 uur en van 2 tot 3.30 uur. Inzonderheid over de steun aan de be* hoeftigen, de sociale wetgeving, de pen* sioenen, oorlogsschade, spaar- en lijfren- tekas, mogen de inlichtingen worden ge* vraagd. Alle terreinen worden evenwel door het Inlichtingsbureel betreden. Ook de ge vallen die voor den Werkrechtersraad moeten gebracht worden, kunnen bij ge* zegd bureel worden voorgelegd. A Alle personen zijn welkom! N. B. Op de Zondagen, wettelijke en plaatselijke feestdagen is het bureel ge* sloten. BERICHT VOOR DE WERKLOOZENT De werkioozen die gedurende de maand Mei ondersteuning ontvangen hebben, worden dringend verzocht zoo spoedig mogelijk hun roode stempelkaart in te dienen. Deze kaarten worden immers in- gevraagd door den N. D. A. W. te Brussel, waar de verrechtvaardiging der uitgaven moet gedaan worden. j Alle werkioozen aangesloten bij de christelijke Werkloozenkasseri, worden aangemaand hunne stempelkaart ten spoedigste in hun Sekretariaat in te die nen (St Jakobsstraat 30, leper) of bij den plaatselijken afgevaardigde. f HEER CHERCHYE OUD PAUSELIJK ZOUAAF OVERLEDEN TE IEPER Donderdag 1 Augustus jl. is te leper overleden Heer Henri Cherchye, oud Pauselijk Zouaaf. Hij werd geboren den 20 November 1853 uit brave en door kris- tene ouders, hij was de oudste van een gezin van vier kinders en eenige zoon. Toen de oproep gedaan werd voor het leger van Zijn Heiligheid werd hij bij de zouaven ingelijfd. Hij vertrok in 't jaar 1870, den eenigsten uit leper, toen hij pas 16 1'z jaar oud was. Zijn oude dagen sleet hij in het Naza- rethgesticht te leper en genoot er geluk kige dagen, opperbest bezorgd door de liefdevolle Eerw. Zusters. God hebbe zijn schoone ziel. OEBISESBBSSSBaSSEaSSBIBSISBHS HET PARKET OPNIEUW TER PLAATS AFGESTAPT Dat het Parket van leper deze akelige zaak zoo spoedig mogelijk wenscht opge klaard te zien, bewijst het tweede bezoek aan het huis der misdaad. p Maui'its Menu, de echtgenoot van Laura Van Boxstael, werd opnieuw ter plaats gebracht en ditmaal was, benevens het Parket van leper, dat samengesteld v/as uit de Heeren Vandevelde, Prokureur- des Konings, Devos de Molderghem, On derzoeksrechter, Dethoor, Griffier, ook de fotografische dienst van Gent aanwezig. Ruim 2 uren hielden deze Heeren er zich op. Over het onderzoek zelf lekte er niets uit. Van wege de bevolking was er natuur lijk groote belangstelling, want lijk wij reeds vroeger schreven was het jonge slachtoffer van eenleder bemind, daar zij sedert zij op de gemeente vertoefde, zich zoo offervol ten dienste stelde der zieken. iBBasxaaaaBBBaBiBiBHMHBa» bij SANSEN-VANNESTE, Pop. FEEST EN NOVEEN TER EERE VAN DEN HEILIGEN ALBERTUS aanroepen voor alle zleketn maar vooral tegen de koorts van Zondag 4 tot Maandag 12 Augustus. Zondag 4 Augustus: Plechtigheid van den H. Al bertus. Te 9 uur Solemneels WINTERHULP VOOR DE ARMEN Het Comiteit voor Winterhulp, gevormd door de Raadsleden van de Groote-Con- gregatie en van den Missic-Naaikring, komt zich langs dezen weg bekend ma ken en in uwe christene milddadigheid aan te bevelen. j DOEL: Het Comiteit is gevormd, om, vooral in den komenden Winter, armen en behoeftigen te helpen voorzien van de noodige kleederen en dekens. WERKING: 1. - Noodlijdenden wor den opgezocht of mogen zelf de hun ont brekende kleedingsstukken aanvragen aan een der Raadsleden van Congregatie of Naaikring. O 2. - Het Comiteit verleent hulp, door deze aanvragen bekend te maken, de klee dingsstukken in te zamelen, te herstellen en ze aan de behoeftigen te besteilen. OPROEPDit bericht wil een eerste- oproep zijn tot uwe medewerking en milddadigheid. Misschien zal het Comiteit met den Winter, als die streng is... in zulken tijd..., alle aanvragen niet kunneri voldoen...: maar uwe edelmoedige mede werking zal het Comiteit toch in staat stellen den nood te verzachten. Geefster wille van God...; nu of nooit moet ge eens de 7 Werken van Barm hartigheid verrichten! Geven van hetgeei^ ge missen kunt, om anderen het ontbre kende te bezorgen) Bezorgt ons kleederen die gij missen, kuntondergoed vooral voor kinderen baais en kousen vooral voor kinderen, (kousen waarvan de beenen goed zijn' worden gemakkelijk hersteld). Beddeken» zijn zeer welkom 1 Giften in geld worden eveneens dank baar aangenomen en zullen uitsluitend besteed worden, om kleedingsstukken aan te koopen. Alle Congreganisten verleer.en hun mé dewerking, om wat gij mocht ter beschik king hebben, te bezorgen aan de Prefecte der Congregatie, Adrienne Bulckaen, 'J of aan de Voorzitster van den Naai* krans: Juffr. Anna Vanlerberghe, hetzij aan E. H. Onderpastoor Calle* waert. Vooraf reeds onzen besten dank aan alleq die een helpende hand toesteken.» V, Namens het Comiteit, A. Callewaert,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3