MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN RAVITAILLEERING IN 'T BINNENLAND EIGEN WAAR IN EIGEN STREEK E T E C 0 UIT KORTRIJK UITTREKSEL-VONNIS BESLUIT BETREFFENDE DE BENUTTIGING VAN DEN OOGST 1940 INLICHTINGEN OVER SOLDATEN EN BURGERS ONTWORPEN WERKEN IN HET BRUSSELSCHE SLAGROOM MAXIMUMPRIJZEN: TARWE, MEEL EN ZEMELEN PRIJZEN VAN SOMMIGE ALLERNOODZAKELIJKSTE EET- EN KOOPWAREN STRAFFEN: EXAMENUITSLAGEN TWEE POPERINGSCHE SOLDATEN GESNEUVELD PRIESTERWIJDINGEN BURGERSTAND VAN SPORT 4. DE POPERINGENAAR KTMMFT-. Landbouwnleuws. Op londag 11 August us. seffens na de hoog mis, te het hotel De'.obel, bij Heer Henri Deseamps. wordt een voordracht gegeven over groenvoedering. het groote belang- atelllngspuEt aan het orde van den dag. Bpreker: H. Deconinck, landbouwleeraar. POLL1NKHOVE. Auto-ongeraL In den nacht van Maandag 22 op Dinsdag 23 Juli 21., op de nieuwe baan Loo-Ga- paard. botste een vrachtauto, geladen met kolen, op eene koe die uit eene welde was uitgebroken. Het dier werd gedood. De autc kantelde en de kolen lagen ver spreid op den weg De autobestuurder bleef ongedeerd. De auto hoorde toe aan Cornette kolenhandelaar te Loo en kwam uit Frankrijk. DEERLIJK. Vaderlandsche Herden king?plechtigheid. Door de zorgen der bonden V. O. S„ B. V. O. S. en Z. A. B. werd er hier Maandag 11.. te 9.30 uur, ter gelegenheid der Ommegangkermis, in bij wezen der Burgerlijke Overheid en eene talrijke schaar parochianen, een plechtige Kouwdisr.st gecelebreerd ter nagedach tenis der 18 gesneuvelden uit den oorlog '14-'18. de gestorven civielarbeiders en burgerlijke slachtoffers, alsmede de 4 gesneuvelden uit den huidigen oorlog en de 2 burgerlijke slachtoffers. Op het hoogkoor stond de katafalk opgesteld, be dekt met de nationale driekleur, militaire kleedij en helm, omringd door de bonds- vlaggen. die bij de Consecratie den eere- groet brachten. Tijdens den offergang werden keurige rouwaandenkens uitge reikt met het IJzermonument en de na men der 4 jongst gesneuvelden: Adams Remi, Devos René. Dec ook Jozef en De- jaeger Albert; de 2 burgerlijke slacht offers: Degezelle Alice en Pannecoucke August. De misgezangen werden keurig door het parochiaal zangkoor, onder leiding van den H. Jos. Vandekerckhove uitgevoerd. Voorwaar, het was een aandoenlijke vaderlandsche rouwplechtigheid! De toestand. De toestand ls hier blijkbaar normaal geworden, doch, uit economisch opzicht bekeken en van op den keper beschouwd, is het zakenleven grootendeefs ontzenuwd. Inderdaad van de 25 mechanische textiele werkhuizen wordt er slechts in een 4-tal gearbeid en dan nog met een beperkt aantal werk krachten. Dientengevolge is de werkloosheid nog aanzienlijker geworden en ten aanzien van het schorsen van den werkloozen- steun is de noodtoestand in vele werkers gezinnen nog nijpender geworden. Het oprichten van een steunfonds voor nood lijdenden komt dan ook goed te stade. Dit moge blijken uit volgende statistische gegevens: 1* week: 17.808 fr. aan 228 ge zinnen; 2' week: 23.412 fr. voor 396 ge zinnen; 3* week: 35.061 fr. voor 486 ge zinnen; 4* week: 40.000 fr. voor 571 gezinnen en 5* week 62.500 fr. voor 571 gezinnen; zij een totaal van 183.781 fr. voor 2252 gezinnen. In den gemeenteraad werden achter eenvolgens 2 leeningaanvragen goedge keurd ten bedrage van wederkeerig 129.000 fr. en 161.768 fr. In opzicht van heropbouw worden van de 40 ingeschoten of beschadigde woningen reeds verschei dene hersteld of bewoonbaar gebracht. In opzicht van verkeer is nog weinig verbetering te bespeuren, vermits tot dus ver de electrische tramverbinding met Kortrijk t enerzijds en de tram verbinding met Berchem anderzijds steeds achter wege blijven. Er is sprake dat er eerlang een mazouttram zou ingelegd worden. Mochte zulks spoedig bewaarheid worden! De Vinkenzangprijskamp van Zon dag 11, gehouden ten lokale Kapelhof bij C. Deconinck, had volgende uitslag; 1. Neyrinck H, Deerlijk (508 liedjes); 2. Vanfleteren Od., id. (480); 3. Vanden- dricssche C., id. (438); 4. Dejager C, id. (434)5. en 6. Deconinck R, id. (433-398) ,7. Debacker P., id. (381); 8. Dejager C, id. (371); 9. Declerck N, Olsene (359); 10. Deconinck R, Deerlijk (339); 11. De- ryeke, id. (327); 12. Depamelaere Maur., id. (315). Vinkenzangprijskamp. De Vin- kenmaatschappij De Boschvlnkge vestigd bij G. Vanwynsberghe, in «De Os.., richtte Maandag II. een zangprijskamp in ter gelegenheid der Ommegangkermis. Hieraan namen 44 vogels deel en de uit slag is als volgt: l' 1. Dewaele Ger, Nieuwenhove, (568 liedjes); 2. Lefevere G, Desselgem (561); 3. Polfliet D., Nieuwenhove (494); 4. Bul- caen M.. id. (490); 5. Verstaen G., Ware- gem (476); 6. Loosveldt A, id. (472); 7. iVerkamst R„ id. (463); 8. Vandendries- sche C., Deerlijk (443); 9. Verstaen G., Waregem (442); 10. Dejager Em, Deer lijk (426); 11. Bulcaen M, Nieuwenhove (417); 12. Ameye J„ Harelbeke (408)' 13 Verkamst R.. Waregem (404); 14. Segaert A, Waregem (400); 15. Deconinck R Deerlijk (400). i Koningsprijskamp. In den na middag had voor de leden dan het wed ijveren plaats voor het koningschap. De Uitslag is als volgt: Derycke J, Deerlijk (1060 liedjes); 2. Vermoere R, id. (667); 3. Vandenbroucke J, id. (641); 4. Debac ker Pius, id. (621); 5. Peers Ad., id. (620). - BIJ DE OUDSTRIJDERS De bondsbesturen V.O.S. en B.V.O.S, kwamen in algemeene bestuursverga dering bijeen, onder leiding van Heer Defraeye L, Gemeenteraadslid en Bondsschrijver, aie lezing houdt van een vorig verslag. Vervolgens wordt .er kennis genomen van verscheidene .omzendbrieven van het Hoofdbestuur, waaruit o.m. blijkt dat V. O. S. op post bleef, dat het weekblad eerlang hoopt te verschijnen, dat de frontstreeprente zal uitbetaald worden, dat de strijders .van dezen oorlog in den schoot van den bond dienen opgenomen te wor den, enz. Ten slotte wordt voorgesteld op 11 November eene rouwmis namens den bond als gewoonlijk te laten opdragen. Na mededeeling van een paar brie- Ven van het Roode Kruis van België gaat de vergadering uiteen. YOETBALBRIEF De voetbalclub Deerlijk Sporttel de onder actieven en reserven een 25-tal gemobiliseerde leden. Daarvan zijn er 7 in het eerste elftal, twee fervan zijn nog niet teruggekeerd, na melijk; Jan L&evens, center-half, die zich in het Antwerpse he zou bevinden 'cn Vandenberghe Jozef, de even ver dienstelijke center-voor, die zich als krijgsgevangene in Duitse hl and be vindt. Helaas de club is ook in rouw wegens het sneuvelen van een harer leden: Adams Remi, 22 jaar, ziekenverple ger bij het tiende Veldgeschut en den 26 Mei doodelijk gewond werd te Roe selare, alwaar hij den 28 Mei stierf en er begraven ligt op het gemeente lijk kerkhof. Het speelplein is ietwat beschadigd en uit voorzorgsmaatregel werd de hou ten afsluiting weggehaald. Wat de sportieve vooruitzichten betreft, er is voor Zondag een algemeene provin ciale vergadering te Brugge bijeen geroepen om den toestand te bespre ken en middelen te beramen om door voetbalsport ook eeinigzins afleiding te bezorgen. Vermoedelijk zal er worden voorge steld jeugdelftallen in te richten. Het is hoogst waarschijnlijk dat, naar aan leiding van die bijeenkomst er hier ter gelegenheid der Ommegangkermis, 'cp Zondag 28 Jli e.k, een buitenge- 'wone vriendenmatch zou kunnen ge speeld worden rond 4.30 uur in den tianii/iriag- SPORTIEVER BOEZIN'GE. Parochiaal Leven. Onze Kermis is voorbij en heelemaal bui ten verwachting. Men had gemeend dat onze marktplaats zou ledig gebleven zijn, en toch was er een wagenrups. Niet slecht bedacht: ff zal opbrengen wat het kan dachten de uitbaters en 't is toch beter dan in een hoek te laten roesten. En spijts de omstandigheden, spijts de ljdele beurzen, was er tich iets te doen; zelfs de soldaten hebben ervan ge profiteerd om ook nu en dan een toertje te doen. Er werd ook gedanst; en waarom niet? Men zegt wel dat zulks geen geluk bij brengt, maar ja, dat is praat, als het maar opbrengt!... Gelukkig moest ieder een 's avonds vroeg sluiten. En toch is het een stille, deftige ker mis geweest 's Zondags een massa volk in de plechtige Eeremis van Pater Bou- dry, en 's Maandags niet min in het jaar getijde der Parochianen, want. ingezien de afwezigheid van de vele familieleden die andere jaren er nog bijkwamen, was er betrekkelijk nog nooit zooveel volk geweest. Donderdag is er natuurlijk geen vuurwerk geweest, want dat kregen wij meer of genoeg onder het bombarde ment van 28 en 29 Mei U. Enfin, de Kermis is voorbij en wij ho pen toch dat het naaste jare weêr alles zal normaal zijn in ons vreedzame Boe- zinge. Nieuws van 't onzent. Tobie Le- mahieu. zoon van Arseen en Cesarine Vancoillie, is tweede kermisdag tehuis- gekomen uit een Duitsch gevangenkamp in Frankrijk. De ouders van Albert Debel kregen nieuws dat hun zoon ver blijft in het Departement Hérault van bet onbezette Frankrijk en het goed stelt. Bij Michel Vanacker zou er ook nieuws van hun zoon toegekomen zijn. De voddenfabriek van Pol Bonte stond Dins dagmorgen in lichte laaie. De stapel plaats, die vol balen zat, is uitgebrand, het overige kon, dank de hulp der pom piers van Boezinge en leper en vooral der Duitsche soldaten die in groot getal medehielpen, gevrijwaard worden. De schade is door verzekering gedekt aan de Kortrijksche Onderlinge, welke reeds ter plaats was om alle schikkingen te nemen ter regeling der ramp. De derde beuk van onze kerk is nu ook gedekt, zoodat wij heel en al In het droog zijn. De drie beuken moeten echter nog, de eene heel, de andere gedeeltelijk, met schaliën gedekt zijn, deze echter liggen reeds ter plaats. Met het herstel van metselwerk is er ook reeds een aanvang genomen. Weet ge?... dat sommige ouders wat meer op hun jonge meisjes zouden moe ten letten?... dat men beweert dat het schoolverlof voor de kinders begint op den Zaterdag vóór half Oogst?... Waarom nog langer verzekerd blijven aan Maatschappijen vreemd aan uw streek? In deze tijdsomstandigheden weet elk verzekerde der Naamlooze Maatschappij DE KORTRIJKSCHE ONDERLINGE het best hoe voordeelig het is bij haar verzekerd te zijn. In geval van ramp bekomt ieder een spoedige en billijke regeling zonder eenige moeite. De volledigste waarborgen aan de voor- deeligste premiën. Deel in de winsten. Voor alle inlichtingen wende men zich tot het Bijkantoor te leper, Paterstraat 8. Algemeene Opziener OMER ROBYN. Alle makelaars in verzekeringen heb ben meer dan ooit groot belang en voor deel met onze instelling te werken, Vtaagt ons dus verdere voorwaarden en tarief. BESELARE. Vorming. Aankomst Dinsdag namiddag, 30 Juli, te 3.30 uur! Bimbomban!... De klokken zingen! Blauwe wolkjes ze omringen! Hoort! Ze jub'len voor de vromen! Onze Bisschop is gekomen! *n Triomfale orgelmarsch begroet Mon seigneur Het kinderkoor zingt Sacerdos ea Pontifex De Vorming! Heer Henri De Wulf-Van Ryckegem, Voorzitter der Kerkfabriek, is Peter en Mevr. Dr Ant. Defever is Meter van 169 vormelingen: 79 meisjes en 90 jongens! Na de zalving galmt in koor; Confir- ma hoe Deus De stoet! Terwijl Monseigneur vertrekt, zingt het kinderkoor het Loflied der Kinderen van Israël: «Laudate Pueri, Dominum»! Vormelingen Blijft immer Kristen, Vlaamsch en sterk, Als kind, als man of vrouw! Staat vast en pal voor Land en Kerk! Blijft God en Vorst getrouw, In Vlaanderen! Soldatennieuws! Volgende solda ten zijn uit krijgsgevangenschap in de Heimat weergekeerd: Milleville Pol, Nor- me Omer, Berteloot André, Castelein Ri chard, Petrus Graf, Karei De Graeve, Boudry Remi, Vanhaelewyn Gaston, Van- damme Marcel. Van 10 soldaten nog geen woord! En toch!... Moed!... Dat komt! Naar de Heimat! Ik wist niet dat mijn Vlaanderland, Me steeds zóó diep aan 't herte lag! 'k Werd maar bewust in 't vreemde land!„. 'k Weende van vreugde, toen ik zag: Mijn lieve Vlaanderland! Beselare, 1940. GEO. BEN1NGELST. Uitslag der hanen- kraaiïng van 28 Juli jl., ingericht door De West-Vlaamsche Bergkraaiers ge vestigd in Den Roozenhilbij Achiel Liefooghe. Er waren 19 deelnemers. 1. Questroy Julien, Rebry 199 2. Geerlant Achiel, Cambeien 192 3. Duquenne Lucien, Metje 167 4. Vuylsteker Marcel, Pol165 5. Gekiere Emiel, Jantje 148 6. Cardoen Michel, Tripolin 126 7. Callewaert Camiel, Gustje 120 8. Duquenne Lucien, Peter 109 9. Derycke André, Major 83 10. Versavel Camiel, Toni 71 11. Chaerle Julien, Louis - - 71 12. Callewaert Camiel, Bertje 62 Meeste getal: Passchendale; verstko- mend: Moorslede. WOESTEN. Tuinbouwgilde. He den Zondag 4 Augustus, te 19 uur, bij Ba- siel Mestdagh, maandelijksche vergade ring. Tentoonstelling van de schoonste groenten uit onzen hof; Tombola; Voor dracht. Het Bestuur rekent op alle leden om in de mate van het mogelijke tentoon te stellen en de vergadering bij te wonen. OOSTNIEUWKERKE Nieuwe Pries ter. Eerw. Heer Wybaillie werd tot Priester gezalfd Zondag 28 Juli 11. Hü draagt zijn Mis van eeren op in de paio- chiale kerk Zondag. Eerw. Heer Wy- baliiie was ook onder de wapens. Door de gelukkige overgave werd hij in de gele genheid gesteld nu Priester te kunnen worden. Aan de achtbare Familie onze beste heilwenschen. Terug. E H. Debi' xhere, van hier, is gave en gezond huiswaarts ge keerd uit Toulouse en heeft zijn bedie ning als leeraar hernomen. DRIE WERKLIEDEN DOOR GRANAAT GEWOND TE MELLE WF.STOUTER. Berichten. 1. Maan dag en Dinsdag, trlkens van 9 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. nieuw officieel uur, uitdeeling van de nieuwe zegelbladen op vertoon der rantsoeneeringkaarten. 2. Op zelfde dagen en uren, afgifte der I druksels wegens de telling der stock's landbouwprodukten op 15 Oogst. De land bouwers van 5 Ha. en meer ontvangen 2 exemplaren, die van 1 tot 5 Ha. beko men één enkel en die tot 1 Ha. moeten geen aangifte doen. De behoorlijk inge vulde druksels, gedagteekend en onder teekend. moeten ingebracht worden, vóór 17 Oogst 1940. De naiatigen zullen de gebeurlijke gevolgen ervan afdragen. Wie géén stock waren te verkoopen heeft, zal een ontkennenden staat indienen. De voorwendsels of uitvluchtsels: "k had het vergeten "k wist het niet zijn van geen tel in oorlogsperiode. VT AMFRTINGE. Landbouwbelan gen. Er wordt ter kennis gebracht der landbouwers dezer Gemeente, dat zij in de ^riegenheid zullen zijn, een degelijke u - zetting te aanhooren over het win- ne., van groenvoeders. die aanstaanden Winter de hoofdrol zullen spelen in de veevoeding. Al wie zijn eigen belangen wil behartigen, zal er aan houden aanwezig te zijn in het lokaal In den Engelbij Herman Rabaut, onmiddellijk na de hoogmis, op heden Zondag 4 Augustus. DFSSELGEM. Hanckraaiïng. De prijskamp bij A. Callens, in De Leem put had volgenden uitslag: 1. Vanoosthuyze G.. Waregem (272 lied jes); 2. Vandenbroucke G.t Olsene (251); 3. Voet M.. Nokere (223); 4. Roobrouck A., Olsene (223); 5 Callens A., Desselgem (213)6. Goeminne M., Kruishoutem (213); 7. Vandenbogaerde J., Desselgem (211); 8. Vanmaerrem G., Machelen (208); 9. Voet Maur., Nokere (192); 10. Polfliet L., Desselgem (185); 11. Vanmaerrem N., (179); 12. Vanmaerrem G., Machelen (153); 13. Vandeginste C., Deerlijk (152); 14. Dejans R„ Machelen (151). (European Oversea Trading Company) Société Anonyme a Zweveghem Registre de Commerce d'Anvers N 2819 CONVOCATION L'assemblée générale extraordinaire, tenue le 16 avril 1940, n'ayant pas réuni le quorum légal, MM. les actionnaires sont priés de bien vouloir assister a une nouvelle assemblee générale extraordi naire qui se tiendra au siège social a Zweveghem ,1e LUNDI 12 AOUT 1940, a 9 hcures et deinie. ORDRE DU JOUR: 1. - Augmentaion du capital de 5.000.000 de francs a 10.000.000 dc francs, par in corporation au capital de 5.000.000 de francs a préléver sur le report a nouveau de 5.951.835,95 de francs, figurant au bilan du 30 décembre 1939, soumis a l'approba- tion de l'essemblée générale ordinaire du 16 avril 1940; 2. - Création de 5.000 actions nouvelles, jouissance au 1 janvier 1940, en représen- tation de cette augmentation de capital et attribution de ces nouvelles actions aux porteurs des anciennes, a raison d une ac tion nouvelle pour une ancienne 3. - Modification de l'article suivant des statuts De l'article 5 pour Ie mettre en concor dance avec les résolutions prises au sujet de l'augmentation du capital et rédac- tion de eet article ainsi qui suit: Le ca pital est fixé a dix millions de francs et est représenté par dix mille actions de mille francs chacune, entièrement übé- rées. 4. - Pouvoirs a dcmner au conseil d'ad- ministration pour l'exécution des déci- sions prises. MM. les actionnaires qui résirent as- sister a cette assemblée sont priés de se conformer a l'art. 15 des statuts. Te Melle waren enkele werklieden bezig loopgraven van Belgische en Fransche soldaten terug te vullen. Plots ketste de schop van een der werklieden op een handgranaat af. Een ontploffing volgde hierop met het gevolg dat drie der werk lieden getroffen werden, zonder heel veel erg. KORTRIJKSCHE GESNEUVELDE SOLDATEN Tanghe Georges-Leopold, geb. te Kort rijk, op 21 Nov. 1915, ongeh., vader: Al- fons Tanghe, Paleisstr. 14; Acke Karel- Victoor, geb. te Kortrijk op 21 Maart 1913, echtg. Mattelaer Maria-Jozefina, Casinopl. 4; Vandeputte Jeroom-Maurits, geb. te Kortrijk op 3 Oct. 1919, ongeil., moeder: Vandeputte-Coelembier Bertha, Gasstr. 27; Baert Raymond-Georges, geb. te Ant werpen op 24 Mei 1910, echtg. Desouter Marietta, St Amandspl. 28; Goussaert Omeer-Michiel, geb. te Kortrijk op 1 Maart 1910, echtg. Vanleene Gilberte, Gentstr. 2; Bauwens Hermanus, geb. te Gent, op 16 Oct 1910, echtg. Van Crom- brugge Maria-Anne, Beekstr. 98; Deoock Albrecht-Klemens, geb. te Kortrijk op 11 Dec. 1917, ongeh., vader; Fr. Decock, Sint Denijsstr. 78; Delorge Alfons-Felix, geb. te Kortrijk op 11 Maart 1919, ongeh., va der: Adolf Delorge, Oudenaardestw. 264; Dhaene Leopold-Maria, geb. te Kortrijk op 22 Sept. 1911, echtg. Vindevogel Mar- garetha, Oudenaardestw. 251; Delahousse Ernest-Amand, geb. te Kortrijk op 10 Ju ni 1908, echtg. Roosen Margaretha, Plein 49; Holvoet Marcel-Ferdinand, geb. te Kortrijk op 25 Maart 1907, echtg. Feys Genoveva-Paula, Doornikwijkstr. 15; Van- deleene Eduard-ICamiel, geb. te Kortrijk op 17 Sept. 1910, echtg. Lodewyckx Elza- Maria, St Janshof 1; Vandenberghe Abel- Andreas, geb. te Kortrijk op 30 Aug. 1910, echtg. Vandekerckhove Jozeflna, Vlas- bloemstr. 39; Vlieghe Michiel-Maria- Remi, geb. te Kortrijk op 22 Sept. 1914, echtg. Rysman Gabriella-Augusta, Jan Breydeilaan 118; Melsens Eliseus-Jozef, geb. te Kortrijk op 13 Sept. 1919, ongeh., vader; Melsens Edmond, Vaartstr. 128; Vande Wiele Albert-Joseph, geb. te Kort rijk op 5 Aug. 1915 ongeh., moeder: Wed. Vande Wiele-Debue, Doornikstw. 81. SOLDATEN OVERLEDEN TE KORT RIJK, DOCH HIER NIET GEHUISVEST Berlot Arthur, 24* Liniereg., stamnum. 81144. La Louvière; Pauwels Maurice, geb. op 21 Mei 1913, stamnum. 104/81900, Moeskrocn; Bruneel Camille, geb. op 12 April 1914, stamnum. 104 82282, Zillebeke; Creif Fernand, geb. op 29 Juni 1913, Brug ge; Breine Arthur, geb. op 21 Januari 1914, stamnum. 104/83094, Wervik; Tryp- steen Hendrik, geb. op 8 Mei 1915, stam num. 104/83839, Brugge; Daels Maurice, geb. op 30 Oct. 1914, 24* Liniereg., stamn. 104/82710, Wervik; Verheve Marcel, geb. op 6 Nov. 1919. 4* Liniereg, Tielt; Bus- schok M, 9* Liniereg, 8* Komp, geb. op 10 Juni 1914; Deckamp Jos, 31* Liniereg.; Stunard Fernand. 43* Liniereg, 6* Komp.; Claude Lcuis-Firmin, geb. op 19 April 1912, 4" Reg. Ard. Jagers, stamnum. 110 82865, Opont; De Nil Florent, geb. op 5 Sept. 1913, 3* Lansiers, 14* D. I, Ant werpen; Remy Paul geb. op 27 April 1909, 42* Liniereg, 11* Komp, Esneux; Maré- chal Jean-Nicolas. geb. op 13 Aug. 1916, Grüce-Berleur; Taelman Marcel-Victor, geb. op 23 Sept. 1915, 14* Liniereg, stam num. 114 40881, Amay; Cammaert Albert- Amand, geb. op 13 Oct 1916, stamnum. 108/85078. Brussel. Blijkens vonnis tegenspraaklijk tus- schen partijen verleend door de Recht bank van Eersten Aanleg, zetelende te Veurne, in date van negenden Mei 1940, werd Mevr. Gabrieüe DE CONINCK, eclitgenoote van den Heer Georges DE SAEVER, bij wien zij van rechte ge huisvest is, te Koksijde, gescheiden ver klaard van lijf en goederen van haar echt genoot. Voor gelijkvormig uittreksel, Veurne, 27 Juli 1940, IDe Pleitbezorger, Mter M. BULCKAERT. In het Staatsblad van 31 Juli "s vol gend besluit verschenen: Artikel 1. - De voortbrenger van tar we, rogge, spelt, masteluin, ba', er, gerst, paardenboonen. droge erwten, is reken- plichtig tegenover den Staat voor zijn oogst 1940. Hij mag er zich maar van ontmaken in handen van derden op bevel of met een machtiging welke hem zal gegeven worden in de bij een volgend besluit vast te stellen vormen en voorwaarden. Onverminderd de voorafneming van broodgraan voor de voeding van zijn huishouden, mag hij de voortbrengst van zijn oogst slechts gebruiken voor zijn bezaaiingen en voor de voeding van zijn dieren in de mate bij artikel 2 vastgesteld. Art. 2. - De bij artikel 1 bedoelde voortbrenger mag op zijn oogst vooraf- nemen 1.Voor zijn bezaaiingen: 185 kgr. per hectare te bewerken in 1940-1941 2. Voor de voeding zijner dieren: het kleingraan (krinsen) tot beloop van maximum 10 t. h. van de pro ductie Daarenboven per bij de telling opgegeven paard: 1.000 kgr. haver of paardenboonen; per bij de telling opgegeven melkkoe 300 kgr. haver per bij de telling opgegeven kalf van min dan 1 jaar: 125 kgr. haver; per bij de telling opgegeven kweekzeug: 300 kgr. gerst. Art. 3. - Het gemeentebestuur, in sa menwerking met de krachtens het besluit van 11 Juni 1940 ingestelde commissie, bepaalt, per soort, het totaal der in elke, bij de telling begrepen, uitbating voort gebrachte hoeveelheid. Het neemt als grondslag de forfaitaire opbrengst per hectare welke, voor de gansche gemeente, door het departement van landbouw wordt vastgesteld. Dit cijfer wordt aan de ge meente medegedeeld door den Rijksland- bouwkundige der omschrijving. Bij het in werking treden van dit be sluit maakt het gemeentebestuur, in sa menwerking met de commissie, voor elke voortbrenger en per product, een indi- vidueele fiche op, overeenkomstig model bijlage I. Die fiche vermeldt, namelijk, de voortgebrachte hoeveelheid, liet be drag der voorafnemingen en der leverin gen en bepaalt de hoeveelheid welke op de uitbetaling beschikbaar blijft. De gemeente is rekenplicbtig tegenover den Staat voor de totale forfaitaire pro ductie der uitbatingen welke hun zetel op haar grondgebied hebben. Art. 4. - Binnen de door het departe ment van landbouw vastgestelde perken kan de nationale dienst voor den afzet van land- en tuinbouwproducten gelast worden met de controle over de toepas sing en met de practische uitvoerings maatregelen van dit besluit. Art. 5. - De inbreuken op dit besluit worden opgezocht, vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de ar tikelen 6 tot 10 van de besluitwet van 27 Oktober 1939. GESNEUVELDE SOLDATEN EN GEDOODE BURGERS: Bulkan Aimé, Wervik, gesneuveld te Vroenhoven. SOLDATEN EN BURGERS IN FRANKRIJK VERTOEVENDE: Serg. Godderis Karei, uit Nieuwpoort, in het kamp van Meucon-bij-Vannes); Sedeyn Georges, Elverdinge, id.; Cottelé André, Eesen, id.; Brasseur Albert, Gistel, id.; Ghyselen André, Houthulst, ld.; Callewaert Daniël. Houtem, id.; Ingels Henri, leper, id.; Rubben Frans, leper, id.; Boussemaere André, Langemark, id,: Candry Charles, Langemark, id.; Cerdobbel André, Leisele, id.; Moreel Maurice, Nieuwpoort, id.; Hubrecht René, Nieuwpoort, id.; Torreele Henri, Oostduinkerke, id.; Cornells Engel, Oostduinkerke, id.; Desplenter Alfons, Poelkapelle, id.; Lonclce Gerard, Poperinge, id.; Bonduwelle Maurice, Poperinge, id.; Lemahieu Antoon, Rentage, id.; Vervaecke Georges, Wervik, id.; Sarrazijn René, Wervik, id.; Godderis Jozef, Wulpen, id.; Julien Draisticker, Stat-Juliaan (Lange mark) (tal. bij Oct. Jacobs, Statiestraat 4, Moere-bij-Gistel) Korp. Berthier, leper, te Nebehan; Vandamme M., Zillebeke, te Gignac; Lahaye Désiré, 1* Wachtmeester, uit Po peringe, te Gignac; E. H. Butaye, Principaal College te Oostende, te Gignac; Grymonprez Jerome, Dadizele,, te Rennes; De Rycke J., Elverdinge, id.; Dael Valèrï, Krombeke, id.; Korp. Timperman, Nieuwkerke, te Cler mont l'Hérault; Korp. Godderis, leper, ld. ISSBEEBa»BB»SaSSBIIMSBISB Zooals in alle andere groote agglome raties van het land, is ook in Groot-Brus sel een uitgebreid programma van wer ken opgevat, ten einde er zooveel moge lijk de werkloosheid op te slorpen. Deze werken, waarvan liet totaal be drag voor de agglomeratie 16 millioen fr. overtreft, omvatten o. in. TE BRUSSEL-STAD: Het aanleggen van een nieuwen verbindingsweg tusschen de Natiënlaan en de gemeente Vorst, langsheen de spoorlijn Brussel-Halle; het aanleggen van betonstraatwegen op ze kere lanen, zooals de Louizalaan, de Wa terloo- en Regentlanen, het herbestraten van de Groendreef en van verscheidene andere belangrijke verkeerswegen, het herschilderen van zekere openbare gebou wen, het vergrooten of verbouwen van het Instituut voor Kunsten en Ambach ten en het voormalig Slachthuis van Brussel. IN DE VOORSTEDEN: Te Molen beek: Het afwerken van het nieuw gods huis op de hoogvlakte van Scheut, het uitvoeren van wegeniswerken en restau- reeren van zekere openbare gebouwen. Te Anderlecht: Het bouwen eener nieu we brug, het uitbreiden en modernisceren der slachthuizen, het aanleggen van een afwateringskanaal, bouwen van nieuwe scholen en wegeniswerken. Te Koekelberg: Het vergrooten der jongens- en meisjesscholen, het bouwen van een moederhuis, enz. Te Schaarbeek: Moderniseeringswerken van zekere gemeentegebouwen, zooals het gemeentehotel scholen, ziekenhuizen, bouwen eener nieuwe school, wegeniswer ken, enz. Ook de andere voorsteden ontwerpen tal van werken, maar denkelijk zal in meerdere dezer ontwerpen vooraf nog een ernstige zifting moeten gedaan worden om juist de voorkeur te kunnen geven aan die werken, die het meest nuttig en drin gend zijn en tevens het maximum .werk gelegenheid verschaffen. BESLUIT VAN 26. JUNI 1940 Artikel 1. Slagroom, bereid met melkroom of met van melkroom afgeleide producten, mag noch berell, noch in voorraad gehouden, noch verkocht, noch zelfs kosteloos en ongeacht de hoeveelheid, aangeboden, noch ver bruikt worden. BESLUIT VAN 27 JUNI 1940 Artikel 1. De gemiddelde maximumprijs van de te Antwerpen overgeladen tiitlandsche tarwe, taxes te# laste van den kooper-maalder, wordt op 161,25 fr. per centenaar vastgesteld. De maximumprijs van de inlandsche tarwe, aan den molen geleverd, taxes ten laste van den verkooper, wordt op 171 frank per centenaar vastgesteld. De maximumprijs van het tarwemeel, gebuild k 85 t.h., vertrek aan den molen, taxes ten laste van dts kooper, wordt op 210 frank per 100 kgr. vastgesteld. De maximumprijs van de tarwezemelen, vertrek aan den molen, taxes ten laste van den kooper, wordt op 110 frank, per 100 kgr. vastgesteld. BESLUIT VAN 28 JUNI 1940 Art. Het is eenieder verboden van eet- of koopwaren liierondet opgesomd tegen een hoogeren prijs va# de bij dit besluit vastgestelde maximumprijzen, te verkoopen of aan te bieden: BROOD. Het brood van 900 gram zal verkocht wor den tegen volgende prijzen: 1. In Brussel, en in de Brusselsche ag glomeratie. evenals in Antwerpen en in de Antwerpsche agglomeratie 2. In de andere steden met een mini mum bevolking van 20.000 inwoners 3. In de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners BOTER. 1. Melkerijboter (gepasteuriseerde roomboter) Verkoop d. voortbrenger aan handelaar per kilo 23.00 Verkoop door kleinhandelaar 2. Hoeveboter: Verkoop d. voortbrenger aan handelaar per kilo 20.00 Verkoop door kleinhandelaar Tafelnjargarine Voortbrengers of groothandelaars per kilo Verkoop door kleinhandelaar Margarine voor ander gebruik: Voortbrengers' of groothandelaars per kilo Kleinhandelaars Broodsuiker, onverpakt of in doozen van 1 kilogram Tiensche suiker per kilo Suiker van andere merken Kristalsuiker Ongebroken rijst, type Siam of Japan, onverpaktper kilo Fancy-rijst blatiw-roos, onverpakt Gebrande koffie Congo Robusta, gewone kwaliteit Zachte zeep, onverpakt Ilarde witte zeep, soort Marseille (72 t.li. vette stoffen)5,50 Artikel 2. Wanneer de vervoerkosten in een bedoelde allernoodzakelijkste eet- en koopwaren in mer mumprijzen, mits voorafgaande goedkeuring van den Mi van de Bestendige Deputatie gewijzigd worden. fr. 2.40 2,30 2,20 26.00 23,00 9,20 11.20 8.00 10,00 6,05 5.85 4,85 3,50 5,50 15,00 3,75 Wijnazijn (inlandsche), gewone kwaliteit, basis 6° Aardnootolie, gewone kwaliteit, in flesschen Soya-olie Spliterwten Droge boonen, type Donau Witte boontjes Deegwaren 1. basis meel, gewone kwaliteit, onver pakt 2. basis bard graan, gewone kwaliteit, onverpakt of verpakt 3. gemerkt (Belgisch fabrikaat) in pak ken Bloem, gebuild op 85 t.h, onverpakt Tafelzout, onverpakt Sprot, in aardnootolie: 1/4 club, 22 mm. 1/8 club, 22 mm Portugeesche sardijnen in olijfolie, ge wone kwaliteit 1/4 club, 30 mm 1/8 club, 30 mm Pelsers (groote doos) Inlandsch ossenvet, verpakt Buitenlandsch ossenvet, verpakt Fijne reuzel Kookchocolade in blokken Cichorei Lucifers, liet pak van 10 doozen Produkten van runds- en varkensslach terij Inlandsch ossenvet Inlandsch reuzel (gesmolten reuzel of vet spek) bepaalde provincie de verkoopprijzen van de kelijke mate kunnen beïnvloeden, kunnen uister van Volksgezondheid cn Ravitaillceri p. liter per kilo de doos 2.00 9.00 8.2S 4.75 5 50 5.75 5.00 6,80 8.60 2.50 0.70 1,65 1.50 3.75 2.SO 5.00 8.00 8 50 3030 14.00 5.00 1.80 per kilo 7.00 13,'JO bij dit be.duil enne.de maxi- ng, bij besluit per kilo Artikel Z. De inbreuken op de bepalingen van de hoogervermelde besluiten kunnen leid.u te 1. Geldboeten, van 700 tot 700.000 frank; 2. Gevangenzetting van 15 dagen tot 3 jaren; 3. Verbeurdverklaring van de eet- of kr 4. Sluiting der inrichting. NORMAALSCHOOL TORHOUT De jury, aangesteld door het Ministerie van Openbaar Onderwijs tot het afnemen van het eindexamen der candidaten-on- derwijzers in de erkende normaalschool te Torhout, heeft haar zitting geopend op Maandag 1 Juli 1940. Op 25 Juli ontvin gen 76 leerlingen een voorloopig getuig schrift ^ils bewijs van hun welslagen in het examen. Totaal van de punten: 850. Groote onderscheiding: 85 722,5 p.: 1. Arickx Valeer, Pittem, 733,8. Onderscheiding: 75%: 637,5 p.: 2. De Baene André, Tiegem, 695,2; 3. Muys Ar- mand, Helkijn, 690,6; 4. De Backere Jer, Bissegem, 686; 5. Titeca Remi,* Deerlijk (Loppem), 683,6; 6. Vandermeersch Rog., Assebroek (St-Niklaas-Waas), 674; 7. Ver bande Marcel, Zarren, 670,1; 8. Vanblaere Odiel, Diksmuide, 669,9; 9. Vyvey Gerard, Oudenburg, 666,4; 10. Demeurisse Jozef, Izegem, 663,4; 11. Bertier Andries. Noord- schote (Merkem), 662,7; 12. De Pauw Fr., Torhout, 661,5; 13. Becquart André, Voor- mezele (Hazebroek, Fr.), 656,5; 14. Thuta Roger, Moorslede (Wevelgem), 652,6; 16. Vancoillie Oscar, Staden, 649,9; 17. Lom- bary Marcel, Gistel, 644; 18. Messiaen J., Zwevegem, 642,9; 19. Berthier Joris, Marke, 638,2. Op voldoende wijze: 65%; 552,5 p.: 20. Ryckebosch Gerard, Kortrijk (Moor slede), 630,9; 21. Celenberghe Luciaan, Veldegem (Persan, Fr.), 629,6; 22. Wer- brouck Kamiel, Roeselare (Gits), 627,5; 23. Creytens Wilfried, Wingene, 626,5; 24. Verschaeve Gilbert, Ichtegem, 625,4; 25. Caerels André, St-Andries, 624,3; 26. Grimonprez Henri, Rekkem (Halluin, F.), 621,2; 27. Vangheluwe Karei, Lichtervelde, 618,5; 28. Daenens Frans, Aarsele, 618,4; en Vandewalle Leo, Bissegem, 618,4; 30. Mortelé Yves, Torhout (Béziers, Fr.), 615; 31. De Witte Lucien, Wulvertagem, 614; 32. De Coene Frans, Woumen, 613,1; 33. Laleman Jozef, Slijpe (Koekelare), 612,2; 34. Crappé Jozef, Oedelem, 609,7; 35. De- meyer Sylvain, Meenen, 608,7; 36. Van Belle Georges, Oostende (Brugge), 608,4; 37. Schout:tens Maurits, Kortrijk, 607,3; 38. Lichtaert André, Kuurne, 607,2 39. Volcke Luciaan, Torhout (Halle), 605,3; 40. Vansteenkiste Maurits, Izegem (Gulle- gem), 605,2 41. Chys Ferdinand, Alverta- gem, 603,4; 42. Turf Alfons, Marke, 601,7; 43. Dereeper Triphon, Koekelare, 597,6 en Vandorpe Raphael, Bissegem, 597,6 45. Lannoy Prosper, Meenen, 597,1; 46. Ver- cruysse Michel, Rumbeke, 596,1; 47. Roe- landt Camiel, Torhout, 594,6 48. Vanfle teren Noël, Heule, 594,2 49. Ghesquire Andries, Geluwe, 593,7; 50. Tytgat Jozef, Tielt, 592,3; 51. Bossuyt Octaaf, Zweve- zele, 592,2 en Deprez Georges, Harelbeke, 592,2; 53. Demarest Hendrik, St-Andries (Jabbeke), 5al,9; 54. Gheysans Jozef, Len- delede, 591,4; 55. Gheysen Joz., St-Eloois- Winkel, 590,8; 56. Spruytte André, Zar ren, 590,7; 57. Van Eislander Roger, Dadi zele, 588,9 58. Stroobandt Roger, Wzst- kapelle, 588,2 59. Vanhuysse Arthur, Outrijve, 587,1; 60. Verstraete André, Kortrijk (Harelbeke), 582,5; 61. Demares Marcel, Torhout, 582 en Vandaele Lucien, Oostkamp (Brugge), 582 63. Segers Ger main, Koksijde (Mechelen), 581; 64. De- cavel Roger, Beveren-Leie, 579,5; 65. Ver meulen Hilaire, Waardamme, 577,6; 66. Delanotte Marcel, Poperinge (Koksijde), 574,1; 67. Quartfcr Antoon, Kuurne (Ba- vikhove), 570,2 68. Dutoo Ludovicus, Al- veringem, 570 69. Ester Roger, Wilskerke (Kales. Fr.), 569,7 70. Van Damme Mau rits, Moerkerke, 561; 71. De Bruyckere Georges, Dudzele, 560,2 72. Baekelandt Victor. Meenen, 560; 73. Verdieve Emiel, Aartrijke, 554,8; 74. Huyghe Robrecht, Heist-aan-Zee, 554,4 75. Debruyne Mau rits, OostvHteren (Poperinge), 554,2 76. Vercruysse André, Roeselare, 553,6. VRAAG UW DRUKWERK BIJ SANSEN-VANN SSTE Gasthuisstraat, 15, Poperinge. Dezer dagen kwam op het Stadhuis te Poperinge de droeve mare toe van het sneuvelen van twee soldaten-stadsgenoo- teu MAURICE DEKERVEL, soldaat bij de D.T.C.A., sneuvelde te Hingeou-bij- Namen, door een vliegersbom getroffen. Het slachtoffer was 32 jaar, gehuwd met Maria Boeket, landbouwer langs de Wulf- hillestraat, cn vader van 2 kindjes. Het tweede slachtoffeT is RUYSSEN GASTON, landwerker, 25 jaar, wonend Pottestraat 54. Hij was gehuwd met Maria Laheye en insgelijks vader van 2 kindjes. Aan de diepbeproefde Vrouw, Kinders en Familie bieden yvij onze innige chris- tene deelneming. liaiKIBIBBlIlHIBlllllliaHl Zijn Hoogwaardige Excellentie de Bis schop van Brugge heeft PRIESTER ge wijd op Zondag 28 Juli: de Eerw. Heeren Blieck Renatus, Assebroek; Cauwe Jaco bus, Brugge; Coucke Aegidius, Denter- gem; Deblonde Adolf, Langemark; De- meestere Jozef, Waregem; Deprest Jozef, Beernem; Devoghelaere Jozef, Anzegem; Devriese Roman us, Leke; Schotte Albert, Ingelmunster; Tyberghien Frans, Kools kamp; Vanduyfhuys Omer, Ledegem; Van Haute Roger, Alveringem; Wybaillie Jozef, Poperinge. Paters Capucienen van het klooster van Izegem: Caelestinus, Osmondus en Con- cordius. SUBDIAKEN: Beugnies Jozef, De- schodt Michael, Desmet Jozef, Dessein Albert, Lambrecht Medard, Strobbe Ka- rel, Van Riebeke Valeer, Yserbyt André. POPERINGE, van 26 Juli tot 2 Oogst. Geboorten. Reubrecht Willy, z. v. Hector en Carton Marie-Louise, Doorn straat. Fioen Robert, z. v. Armand en Top Maria, Watou. Overlijdens. Bastoen Elisa, 76 j., wed. v. Lehouck Leonard, Roesbrugge-Harin- ge. Dumoulin Leonie, 86 j., wed. v. Denys Paul, Ieperstraat. Huwelijk. Huyghe Joseph, landb. v. Stavele, en Alleman Adrienne, z. b. v. Poperinge. Beloften. Artois Hilaire, landb. v. Elverdinge, en Derycke Irma, z. b. v. Poperinge. Taffin Lucien, velomaker, en Inion Maria, z. b., beiden v. Pop. D'Amour Urbain, herbergier v. Pop., en Quisthoudt Jeanne, z. b. v. leper. 1EPER, van 25 tot 31 Juli 1940. Geboorten. Van Eeckhout Noël, Rc- collettenpoort 5, van Dranouter. Del tour Gerarda, id., v. Dikkebusch. De- sodt Jeanne, id., v. Voormezele. Maes Emile, id., v. Ploegsteert. Decrock Si- monne, id., v. Wijtschatc. Becuwe I si- door, id., v. Wulvcrgem. Verhaest Ro sette, id., Meenensteenweg 147. Cor- dotiny Jitienne, id., v. Zillebeke. Huwelijken. Dochy Marie-Thérèse, 74 j., z. b., wed. Soenen Charles, v. Sint- Jan. David Henri, 12 j., scholier, Jules Capronstraat 3. Verbrigghe Maria. 52 jaar, landbouwster, echtg. Calmeyn Hec tor (v. Westvleteren). Callewaert Na thalie, 81 j., z. b., ongeh., Rijselstraat 38. Bonte Juliaan, 19 j., z. b., ongeh. (v. Vlamertinge. Victoor Germaine, 42 j., echtg. Vanloot Leo (v. Moeskroen). Huwelijk. Noppe Maurice, handelaar, en Cool Esther, z. b, beiden te leper. MERKEM - BURGERSTAND Geboorten. Roger Vanallemeersch, z. v. Hilaire en Irma Vandamme. Eliana Dekindt, d. v. Jacques en Elisabeth Be- ckaert. Paula Verstraete, d. v. Hector en Rachel Huyghebaert. Guido Dejae- gher, z. v. Marcel en Augusta Demey. De W. N. Sscretiii, Z i. RAYMOND DELEAVE. Joël Spruytte, z. v. Andre en Emma De- gandt. Roger Monbaflliu, z. v. Edmoni en Flavie Noyelle. Maria Depover, d. v. Gregoire en Gcrmana Sy.;. Willy Ja cques, z. v. Albert en Irma Devreker. Marcella Smagghe, d. v. Emiel en Eieo- nora Bulcke. Andrea D;mey, d. v. Con stant en Adrienne Cremmery. Frans Van Exem, z. v. Gasten en Martha De- maeght. Anna Bintein, d. v. Leo en Rachel Lammerant. Willem Depover, z. v. Henri en Bertha Lammey. Denise Vanlauwe, d. v. Omer en Paula Verlez. Godelieve Pauwels, d. v. Odiel en Maria Louwagie. Robert Bertier, z. v. Cd.el en Irène Deleu. Andrea Vanthuyne. d. v. Gaston en Adrienne Theetaert. Ma- riette Ghyssel, d. v. Charles en Maria Derynck. Huwelijken. Albert Thevelein en Ju lia Theetaert. Leo Verhoest en Laura Verhelst. Overlijdens. Henri Deleu, 76 j. Roger Desimpel, 13 j. Alois Verschaeve, 79 j. Camiel Schouttetsn, 63 j. Ka rei Derycke, 82 j. André Descan, z. v. Alois en Zoë Seys. Benjamin Vanpe- perstraete, 96 j. Marttae Outters. 85 J. Anna Bekaisrt, echtg. v. Boudewyn Ja cques. Soldaten. Gaston Bruneel, gesneu veld te Oostwinkel. Albert Es, gesneu veld te Oostwinkel. Gaston Meule- meester, gesneuveld te Hoesselt. Frani Durnez, overleden te Brugge. EERNEGEM, maand Juli 1949. Geboorten. Declerck Godelieve, d v. Maurice en Feys Amelie. Dewulf Hil da, d. v. Jules en Cotfenier Loetitia (Kort rijk). Bollaert Jacqueline, d. v. Al- phonse en Baert Germaine. Feys Maria, d. v. Camiel en Declcrcq Martha. Loncke Robert, z. v. Karei en Vanden broucke Bertha. Tyvaert Michel, z. v. Achilles en Martha Jonckheere. Overlijdens. Cotnyn Emma, 76 j, ongeh. Vandewalle Christiane, 2 ni, d. v. Juliaan en Alice Vandewalle. Vansevenant Roger, 6 m., z. v. Camiel en Vanoverbeke Octavie. Decloedt Marie-Louise, 6 j., d. v. Cyriel en De- coster Irma. BHI TE AARTRIJKE. Op heden Zondag 4 Augustus, groote velokoers voor alle Beginnelingen. 500 Frank Prijzen en Premiën, verdeeld als volgt: 100, 80, 70, 60. 50, 40, 30, 20, 20, 10, 10 en 10 fr. Afstand 50 km. Inschrijving tot 3 uur op de Dorpplaats, bij Maurice Meulemeister. TE BESELARE. Geluwestraat Om megang. Op Zondag 11 Augustus, schoonen velokoers voor Onderbcginne- lingen. 200 Frank prijzen. Inschrij» ving te 4 uur; aanzet te 5 uur. STAD TORHOUT. GROOTE VELOKOERSEN op de wijken Moertjes, Kwaplas en Boom- kweekerij, voorbehouden aan de renner# van B.W.B. en drager van vergunning. Zondag 11 Augustus, te 4 uur: 1. - Tweede Prijs der DRIE ZUSTER- WIJKEN, voor alle Beginnelingen B.W.B.; 50 km.; 600 fr. prijzen cn 100 of 150 fr. premiën; verdeeling: 150 fr. en palm, 110, 90, 75, 50, 40, 30, 20, 20, 10, 10 fr. Inschrij ving, uitzet en aankomst bij Kwaplaa Prijsuitdeeling ta de Moertjes. Donderdag (O.L.V. Hemelvaart) 15 Aug.: 2. - Derde Groote Prijs GUSTAAF JACQUES voor Juniors B.W.B.; 100 km. juist; 1200 fr. prijzen en 200 of 300 fr. premiën; verdeeling: 325 fr. en palm. 225, 175, 125, 100, 75, 50, 40, 25, 20, 20, 20 fr. Inschrijving in de Boomkweekerij. Uitzet en Prijsuitdeeling in den Kwaplas. Aan komst ta de Moertjes. Deze twee koersen gaan door met toe stemming der stedelijke overheid, ei kel aan penners die volledige waarborgen bie den. Renners een raad: laat U reed# inschrijven. Gedurende de week van 18 tot 25 Augustus, zijnde de Kermisweek, zullen er nog koersen gegeven worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 4