Ds Verleren Ring Da Verloren Ring BRANDVERZEKERING^ MAATSCHAPPIJ Van verschillige zijden schrijft men ons naar het begin van ons Mengelwerk. Om aan deze aanvragen te voldoen geven wij nog eens de vroegere verschenen nummers. BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK VAN IEPER ALLERHANDE DE SAMENWERKENDE VAN POPERINGE Notarieele Verkoopingen WOONHUIS EEN WOONHUIS 295m2 TUINGROND EEN GOED WOONHUIS BERICHTEN WOONHUIS 1.090 FR. BELOONING DOKTER DANIEL PEENE KLEINE BERICHTEN COIFFEURS DOKTER JOSEPH PATTYN MARKTPRIJZEN PERMANENTEN l GASTON BOURDEAU J 5. DE POPERINGENAAR Dl Aanrijding. De rechtbank beeft uit-, spraak gedaan in de zaak ten laste van Dcroo Jean van Steenvoorde, die op 29 Juli 1939 te Everdinge, bij de herberg «De Melkerij» met zijnen auto de wiel rijder A. Doom aangereden had die uit eene tegenovergestelde richting afkwam. Doom, velomaker te Boezinge. \adcr van 4 minderjarige kinderen, ovi 'eed 4 da gen later. - Adronie Delva..x. weduwe Doom. stelde zich als burgerlijke partij aan in haren naam en in dezen van haar kinderen, eene totale som van 264.022 fr. schadevergoeding vragend. De rechtbank veroordeelt de betichte tot 700 fr. boete of 15 dagen gevang, voorwaardelijk ge durende 5 jaar. Hij moet de kosten be talen voor dewelke lijfsdwang op 15 da gen bepaald wordt. Aan de weduwe Ach. Doom moet hij 149.489.80 fr. schadever goeding betalen, aan de 4 minderjarige kinderen samen 30.000 fr. schadevergoe ding, en aan Sylvie Deconinck, moeder van het slachtoffer, insgelijks burgerlijke partij, de som van 12.000 fr., mits al de kosten van aanstelling. Waag. Op 24 Maart stelde de op perwachtmeester S. M., op dienstronde te Gits, vast dat de genaamde D. S-, een 85-jarige ouderling aldaar gehuis vest, een waagspel (ankers en zonnen) uitbaatte. Het spel werd aangeslagen. De betichte bevindt zich in staat van hervalling. De rechtbank veroordeelt die onverbiddelijke speler tot 8 da ger. gevang en 2800 fr. boete of 3 maanden gevang en tot de kosten, zon der voorwaarde. Het aangeslagen spel wordt verbeurd verklaard. VaUch geld. D. C. van Nieuw- kerke had op 5 April in de herberg van De wilde M., in den voormiddag, eenige glazen bier gedronken en be taald met een geldstuk dat de herber gierster meende 50 fr. waarde te heb ben en waarop zij 41 fr. terug gaf. I.ater stelde de herbergierster vast dat het enkel een oud waardeloos stuk van 20 fr. was. Toen betichte zich in den namiddag dronketLjerug in de herberg aanbood eischte de bazin terugbetaling van het geld. doch werd gesmaad. Ook de veldwachter C. die ter plaats kwam werd insgelijks gesmaad en kreeg ten slotte een stokslag van betichte. De rechtbank veroordeelt D. voor het feit A tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang, voor de feiten B en C die zich mengelen, hij toepassing van art. 280 tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang, voor het feit D tot 210 fr. boete of 10 dagen gevang en voor het feit F tot 107 fr. boete of 3 dagen, voorwaar delijk gedurende 5 jaar. Hij moet ech ter de kosten betalen. lEBESaaaaBBIBBEBBHHBBBaHB ONGEVEER 3.000 GESNEU VELDEN IN NEDERLAND Er wordt ter kennis gebracht aar de oorlogsweduwen, militaire of burgerlijke gekwetsten van den oorlog 1940, dat zij zich mogen schriftelijk wenden tot de Nationale Unie der Vuurk ruisen waarvan de zetel gevestigd is, St-Goriksplein 23a te Brussel, ten einde KOSTELOOS op maken van hun dossier voor aanvraag van weduwen- of invaliditeitspensioen aan te vragen. IBSBBCSSEBBBBBBBBBCBBBaBBSB BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS - gesticht in 1904 - IS DE BESTE EN VOOR- DEELIGSTE 1. - Omdat de Bestuurraad samengesteld is uit Poperingenaars die van iedereen gekend zijn 2. - Omdat al de aandeelhouders Pope- ringe bewonen 3. - Omdat het gestorte geld in Pope- ritige blijft; 4. - Omdat de Maatschappij reeds een aanzienlijk reservefonds bezit; 5. - Omdat de brandschaden ten spoe digste geregeld en vereffend worden 6. - Omdat de premiën verminderd wor den15% vanaf het vijfde jaar. Alle inlichtingen te bekomen bij de H. JULIEN VANDOOREN, Zaakvoer. der, leperstraat 23, POPERINGE. IBEBBBBBBBBBBBBBaBBBBSB BBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBIIBBBBBBBB Uit Nederland wordt gemeld dat ongeveer 3.000 Nederlandsche militai ren gedood werden tijdens de oorlogs dagen in Nederland. Naamlooze Vennootschap gesticht in 1900 40, Lange Nieuwjtraat, ANTWERPEN Private onderneming beheerd door bet koninklijk besluit van 15 December 1934. Handelsregister: Antwerpen Nr 3800. Kapitaal en Reserven fr. 30.500.000. SPAARBOEKJES. Intrest: 3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75% netto. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN, -BEHEERRAAD: M. Baron Jean Cogels, Voorzitter, M. Emile Jacobs, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen ge lieve U te wenden tot onze agenten: Kromheke: Mevr. Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: Tahon, Gem.-Secr. Oo»tvletcren: Mej. Yvonne Van Houtte. Meesen: G. Dehem. G. Gratrystr., 41, Brus. Ploegiteert: V. Menet, 109, rue d'Arment Roeabrugge: G. Delplace, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet. Leiestr., 26. Weatvleteren: Mevr. Wed. J. Quaeghebeur. IZSBZSSaES&SBBStaaBCZSBSSBf IBBBflBBSSBBBBliBSBBBBSBSRB!!* EB&B9&3BBB91BBBBltBSB9BBXBBB33BBnBBB Studie van MEESTER FLORIZOONE, Notari. te ALVER1NGEM. OPENBARE VERKOOPING van EEN SCHOON EN GERIEFLIJK met afbangen en 1 are en 90 ca. mede- gaande erve, onder bebouwde grond en hoving, staande en gelegen TE HOUTEM (Veurne), ter dorpplaats. Eigendom der erfgenamen Pieter Ler- berghe-OUevier. De vermoedelijke oorlogsschade wordt medeverkocht. EENIGE ZITDAG: DINSDAG 13 OOGST 1948 om 4 u. stipt namiddag (officieel uuf), te Houtem (Veurne), ter herberg «Den Hert bij Georges Labau-Top. Studie van den Notaria E. DE COCK te YPER. Om uit onverdeeldheid te treden. OVERSLAG IN EEN ZITDAG OP WOENSDAG 7 OOGST 1940 te 2 Yi ure zeer stipt namiddag, in de Gehoorzaal der Heercn Vrede rechters, Gerechtsgebouw, Gr. Markt Koning Albert, te Yper, van I. met medegaanden hof, te Yper, Pannenhuisstraat, ter grootte van 2 aren 60 centiaren. II. te Yper, Dickebuschsteenweg. Vrij van gebruik. Ingenottreding met de geldtelling. Ten overstaan van den Heer Vrede rechter van het Tweede Kanton Yper. aBSSSBBESSBBBiaBIBBBaHBBBBBB Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. INSTEL: Vrijdag 16 Augustus 1540 TOESLAG: Vrijdag 30 Augustus 1546 telkens te 2 uur namiddag, in de herberg Den Arend bij M. Van Isacker te Passchendale, Spanjestr., van Gemeente Passchendale, wijk «De Kazakke met schuurke. stalling en zaailand, sec tie B, Nr 814e, 814f, groot 36 a. 70 ca. Bewoond en gebruikt zonder geschre ven pachtvoorwaarden door M. Constant Cuudde mits 1000 fr. 's jaars, belastingen en verzekeringspremie lastens de eige naars. 0,50% Instelpremie. TE VERKRIJGEN bij A. VERPOOT-DEWANCKER Vlamingstraat 7 - POPERINGE, NOSPERIT - ALUIN - NICOTINE - SULFER en HOPPEZAKKEN, als ook alle andere artikelen als vroeger. OP VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1540 te 3 uur namiddag, ter herberg «Au Boulevard», bij M, Maur. Cappoen, Bruggestr., Poperinge, OPENBARE VERKOOPING van met hoppeteelt. bakkeuken en verdere afhankelijkheden en 7 aren bebouw den grond, erf, bouwgrond en hof TE POPERINGE, ter zuidzijde der Bruggestraat, getee- kend Nr 63. Zijnde sterfhuis van M. Jul. Cossey, thans onbewoond en ongebruikt. Verdeeld in 3 koopen. Handslag met de geldtelling. Zichtbaar alle dagen, 's voormiddags van 9 u. tot 12 u. en 's namiddags van 1 u. tot 4 li. Sleutel berust bij Vrouw Aug. Techel-Cossey, in hét eiermaga- zijn van M. Bown, Bruggestraat, te Poperinge, omtrent rechtover het te verkoopen huis. IBB31SBaSBBaB9B?aBESSa&BaBHSS - Gunter vermoedde echter niet, dat Kate hem lief had. Ze was nog zoo jong geweest toen ze bij hen in huis kwam en hij zelf was toentertijd nog pas kort uit den oorlog terug. Een schot in den arm had belet het laatste jaar mee te maken. En in dien tijd was hij niet bepaald in een rooskleu rige stemming geweest, vooral daar hij direct weer in botsing gekomen was met zijn vader. Kate begon toen juist van de wat hoekige, magere bakvisch te veranderen in een bekoorlijk jong meisje, doch het ging zóó langzaam, dat het hem nauwelijks opviel. Ze was nog geen opvallende schoonheid en Gunter was tamelijk verwend door de mooiste vrouwen uit zijn kringen en lette niet op de fijne, stille bekoorlijk heid die in het huis van zijn vader bloeide. Dg rijke Gunter Warneck, die bovendien een zeer interessante, knap pe verschijning was, werkte op de vrouwen als een magneet en werd zoo bewonderd, dat de bescheiden, stille Kate geen grooten indruk op hem maakte. Hij zou haar echter toch ook niet meer hebben willen missen uit zijn leven; ze ging hoe langer hoe meer, zonder dat hij zich dat bewust was, tot zijn zielerust en zijn huiselijk welbehagen behooren, doch het kwam niet bij hem op de kleine Kate met andere dan broederlijke oogen te be kijken en Kate wist heel goed, dat ze h:m onverschillig was; zij was al blij als hij vriendelijk tegen haar sprak of wat met haar babbelde. Haar gevoe lens voor hem waren geheel zonder wenschen. Ze wist, dat ze nooit iets an ders voor hem zou zijn, dan een vrij sympathiek huisgenootje en daarom was ze ook atlijd heel terughoudend en bedaard tegen hem, al liet ze hem ook merken, dat ze niet alleen zijn va der, doch ook hem dankbaar was voor het zorgelooze leven in hun huis. Gunter's vader was veel van zijn pu pilletje gaan houden, eigenlijk stond 33BS1B33B3BXSSBS3BB5SS1BSB3I BAKKERIJ OVER TE NEMEN in goeden staat, 1 jaar nieuw, te IEPER, Maarschalk Haiglaan 295. Gebruikt door Gaston Bossaert. Uit oorzaak dat zijn Vrouw Martha D'Hallewin liet echtelijk dak verlaten heeft. Zich te wenden aan bovengemeld adres. BERICHT Remi VERCRUYSSE-ROBEIR, Ieper- sieenweg 21, Poperinge, laat hierbij we ten dat hij op MAANDAG 5 AUGUS TUS, zijn MAALDERIJ HEROPENT. Met dank bij voorbaat. aan persoon die mij mededeelt waar mijn TRACTEUR FORD 1S29 (838.858), plaat 48019, remorque Stevenslaatste mo del 7 m. lang. V. 3068-3, zich bevindt. MARCEL VAN STEENKISTE, Be- vrijdingsdreef 201, GENT. ALICE VAN HOLLEBEKE Ieperstraat 52 - Poperinge, laat hierbij weten aan wie haar HOEDEN zou willen veranderd zien, zoo schoon als nieuw, zij nu best zouden komen, binst het stil seizoen. TANDHEELKUNDE Statiestraat 24, leper. MOND- EN TANDZIEKTEN GEBITTEN Open: van 8 tot 12 u. en van 2 tot 6 u. «B&BBaasaasBsavsaiBssaaxBSBBfc ze hem nader dan zijn zoon en waar hij vroeger wel eens in zijn kringen rondkeek naar een jong meisje, dat hij graag tot schoondochter zou willen hebben, gebeurde dat niet meer sedert Kate bij hem in huis was en zoo aller liefst was opgegroeid. Als hij haar nu aankeek vroeg hij zich vaak af, of Gunter dan geen oogen in zijn hoofd had dat hij zoo onverschillig met Kate omging. Hij stelde zich voor, hoe heer lijk het zou zijn Kate voor goed in huis te houden en maakte zich al ver trouwd met de gedachte, dat Gunter en Kate eens een paar zouden worden. Als Heinrich Warneck iets wilde, dan moest het gebeuren ook, niet voor niets was de Warnecksche stijfkop in de familie bekend. En op zekeren dag zat het dan ook muurvast in zijn hoofd en was het voor hem een uitgemaakte zaak dat Kate Harland zijn schoon dochter zou worden. Hij was wel zoo verstandig er voor- loopig nog niet met zijn zoon over te spreken, doch hij trachtte de beide jongelui dichter tot elkaar te brengen en zorgde er voor, dat Kate mooie ja ponnetjes droeg. Mijn oude oogen willen genieten van mijn huisgenootje. Je moet je mooi maken voor je ouden oom! zei hij lachend tegen Kate, wanneer die zich te eenvoudig en onopvallend kleedde. Hij overhaastte niets, hij had den tijd. Ze waren allebei nog jong en Gunter moest eerst zijn wilde haren kwijt zijn. Den laatsten tijd had de oude heer echter tot zijn verdriet en bezorgdheid gemerkt dat Gunter zich meer dan hem lief was met een jonge actrice bemoeide. Lori Leixner was heel mooi, heel bekoorlijk, maar absoluut zonder talent. Ze was een geraffineerde coquette, die eiken man die in haar nabijheid kwam in haar nstten trachtte te ver- BBBBBBrsiasaHBBaaaBaaBgaaaa ui^. quiuiiiMMUiUiiiriiiiiiiiMUWuijiii.biiiiHeiniiiUiiiii'iaBBiiiiiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiüiiiibiLuiiauiMiiiiiiininnnTnnüinimiimmiiiiiiiiiiiiiüüpiji Het rondschrijven van het Provin ciaal Bestuur van West-Vlaandefen, in dato van 22 Juni 1940, kent aan 1 EENIEDER het recht toe om PERSOONLIJK de verklaring zijner H geleden oorlogsschade op te maken. Door dit zelf persoonlijk te doen S spaart men zich in vele gevallen groote kosten, GETEISTERDEN, die moeite hebt met het opmaken uwer aan- gifte. wendt U in volle vertrouwen tot GASTON BOURDEAU, makelaar in goederen, gewezen Notarisklerk te IEPER, lb St-Eli- |j sabethstraat (bij het Postkantoor), die U GRATIS raad geeft en s voor U de verklaring opmaakt, indien gij het wenscht. g Bureel open, ieder Woensdag en Zaterdag, van 9 tot 12 ure en van 14 tot 18 ure. IllllllilllllllllWI mmmWIIHIBlIIIPHBlIl—IIBiWB—H—I1IBWB—BUmilWIMIIIMIIIBHBIWIIIIIIlWIIlllMlÜM TE KOOP poeljen, bij H. Haezëbrouck, Reninge. «Rhodes Islands »-poeljen. Genadi ge prijs. y^agens, 6.003 tot 7.000 kgr. draagver mogen. Bij Sadi Schaballie, Abeele- steenweg, Poperinge. GEVRAAGD jfjeftige Boerenmeid, goed kunnende melken. Te Poperinge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. Eerlijke Vrouw om samen huis te hou den. Zich wenden bij Wed. Deprez, Militaire Kerkhofstraat, Poperinge. VRAAGT PLAATS gakkersgast, 4 jaar op stiel geweest. Merveillie Marcel, Beukmolenstraat, Woesten. Jongen, 17 jaar, bij bakker; 1 jaar op stiel geweest. Adres ter drukkerij, Gasthuisstraat 15, Poperinge. J^Jeisje, met bekwaamheidscertifikaat van coupe en confectie, vraagt plaats op atelier of in winkel. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr., Poperinge. I^eenhouwersgast, 14 maanden op stiel geweest, Ylaamsch en Fransch spre kend. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. TE HUUR IJuis met bof, Kasteelstraat 34, Oostvle- teren. Inl. bij A. Marey, Schazenstraat 13, Oostvleteren. U/elgemeubelde Slaapkamer. Alle da gen te bezichtigen, 's namiddags. Alleen aan Vrouwspersoon. Priester straat 13, Poperinge. w elgelegen Handelshui», Boomgaard straat 37. leper. Dicht bij de Markt. Inl. in zelfde straat Nr 18. yyeïbeklante Herberg Het Half Maantje», te Avckapelle, dicht bij de kerk. Met werkplaats dienstig voor velomaker, zinkwerker, enz. Het dorp heeft een stielman van dien aard te kort, dus werk verzekerd. Aanvragen: Brouwerij Verlende, Loo. VERLOREN Roodbruine Rozenkrans, in donkerrood lederen zakje, Dinsdag morgen 30 Juli, in St-Jans Kruisstraat tot Ieperstraat 77, te Poperinge. Terug brengen tegeu be looning, Ieperstraat 77, Poperinge. yjeloplaat Nr 417.387, tusschen Reningelst en Poperinge. Terugbrengen bij Mau rice Blanckaert, Casselstr. 185, Poperinge. GEVONDEN ^choone Fourrure in een kelder te Po peringe. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. BSBEBBSBBSBBBSBBSBBSBSSSSBEaa OVER TE LATEN ALLERHANDE LINNENGOED eveneens met ETALAGE en alle benoodigdheden voor winkel. Bij PROSPER CROO. Casselstr. 159, vroeger Aux VariétésPoperinge. ALTIJD TE VERKRIJGEN BESTE KALK OM TE WITTEN in brokken en in poeder, bij: ROMAIN METSU-GODART Veurnestraat 39 - Poperinge. Men MAAKT en VERMAAKT ook MANDWERK. Dank op voorhand. DAMES EN HEEREN Voor uw KOSTUMEN, MANTELS en beste KLEEDEREN in alle maten wendt U bij «DE VIER SEIZOENEN» Casselstraat 7 - Poperinge. DANIEL S1MOEN, bijgenaamd «Pun- te Veurnestraat,24, Poperinge, meldt hierbij dat hij alle Metselwerk aanvaardt aan genadigen prijs. Verzorgd werk. Ter trouwe. Bij hem ook te verkrijgen pannen, cement en zand. M. VANHOORDE-PIL, Switch Road» Poperinge, aanvaardt alle slag van BREIWERK. Voor uw REUKWERKEN en COIFFEURSBENOODIGDHEDEN in 't GROOT, wendt U bij A. DECROCK-BULCKAERT Veurnestr. 11a - Poperinge. Tel. 369. PRIJSLIJST OP AANVRAAG. HART- EN LONGZIEKTEN 2 H. Horriestraat 2 ROESELARE is gedemobiliseerd en heeft de praktijk hervat. Hij ontvangt van 9 tot 11 uur. Poperinge, 2 Oogst. Boter: er was kilo boter op de markt; eieren 0.70. RoeseUre, 26 Juli. Ruw vlas in Stroo (r.ieuw) 1' 9-150; nieuwe groei 1940, op ,;am per ha._ 6.0UU-1U.ÜU0; tabak 12-14; aardappUea 45-50; tarwestroo 50; rogge- jtroo 56; weidehooi 50-60; klaverbooi 70-30; kerijboonenbeschikbare 1939, Jo0; biggt stuks 880, per kgr. 7.00-8.00; eieren 0.C5-075; jonge duiven, liet koppel g.00-9.00; konijnen, per kilo 6.00; oude hemen 66-6.50: kiekens (grovej 12-13; baantjes 12; vellen 6.50-7.00. Slachthuizen van Kuregem-Andcrlccht, 26 Juli. Kalveren: Er werden 1.196 die ren ten toon ge.teld (tegen 1.130 verle den week) op 1.356 binnen de week aan gekomen (tegen 1.265 de vorige week). J)e dieren werden verkocht aan den ge middelden prijs van 7.00 tot 8.25 (tegen 4.50-7.25 fr.). Kortrijk, 29 Juli. Tarwebloem 218; eieren 0.75-0.80; wortels de bundel 1.50; erwten, het kilo 2.00; kooien, het stuk J.50-2.UO; rapen, het kilo 1.00; tomaten, het kilo 600; bloemkoolen. het stuk 4.00; selderij, het bundel 1.00; porei 1.50; ap pelen, het kilo 2.00; peren 2.00; druiven 2l»21. Veemarkt. Koeien 4.50-5.50; vaarzen 5 75-6.25; stieren 5.75-6.50; ossen 6.25- 7.00. Konijnen, per kilo 6.00-6.50; kie kens. per kilo 11-12; hennen, het stuk 6.00-6.50; duiven, het stuk 4.CO-5.00. Groene vellen. Vellen vangeiten per stuk 15; konijnen, per kilo 7.00-7.50; schapen 10; koeien 7.20; vaarzen 8.20; stieren 7.00; ossen 8.20; kalvers 10. Vlasmarkt. Lichte verbeteringEr schijnt meer bedrijvigheid in te treden doch er worden nog geen groote aankoo- pen gedaan. Niettemin werden volgende n-steeringen gedaanliet inlandsch ruw vlas van 1.10 a 1.60 fr.inlandsch geroot vlas op het land. van 0.90 a 1.20 fr.in landsch gezwingeld vlas, geroot in put ten. van 1400 a 2900 fr.inlandsch ge zwingeld vlas. geroot op liet land, van 1250 a 1600 fr.ruw w erk van 4.50 a 6.50 fr.; fijn werk van 8.00 a 10 fr. Andzrlecht (Slachthuizen). Varkens 7.00-8.50. De aankomsten waren bijna onveranderd in vergelijking niet die van verleden week. Men telde 1.190 dieren ten toon gesteld (tegen 1.113 de vorige week) aan den vastgestelden prijs gefac tureerd van 7.00 tot 8.50 fr. (onveran derd). Het schijnt dat ongeveer 2.000 var kens niet op de markt ten toon gesteld geweest zijn, die in het geheim verkocht geweest zijn tusschen 13 en 15 fr. per kilo op voet (tegen 11-12.50 fr. de vorige week). Zij zijn geslacht geweest in pri vate slachterijen. ■■SKflZSKfcaBBRRBSSEBIC5ME»BI aar IS, 75, 3S en 50 fr, Eij VR. DAN. SIMOEN, Veurnestr. 24, Poperinge. BGuCLETTEN NAAR KEUS. Mengelwerk van 21 Juli 1910. Nr 1. roman van h. courth-mahler Kate Harland legde haastig haar handwerk neer toen Gunter Warneck de kamer binnen kwam. Heb je even tijd voor me, Kate? yro:g hij. Ze had even gebloosd toen ze hem zag. Natuurlijk, Gunter. Hij glimlachte. Heb je eens niets belangrijks te doen? Niets dan een onbeduidend hand werkje, daar is geen haast bij. Daar ben ik blij om. Kate, want ik heb iets met je te bespreken en ben daarom op zoo 'n ongewonen tijd thuis gekomen. De fiine blos op haar wangen was dieper geworden, doch hij lette daar in zijn zichtbare opwinding niet op. Hij was met zijn gedachten geheel bij de kwestie die hem bezig hield en had daardoor weinig oog voor Kate en Kate zelf was al jaren lang gewend oin voor Gunter te verbergen wat er in haar omging. Ze moest altijd be daard en onverschillig doen, ook als haar hart in zijn tegenwoordigheid luid klopte. Hij mocht niet merken, wat er in haar omging, als ze hem aankeek cf met hem sprak, want ze wist, dat hij hoogstens sympathie voor haar voelde en hij mocht nooit weten, dat ze hem lief had gehad van af het eerste cogenblik dat hij in haar leven was gekomen. Dat was drie jaar geleden geweest, toen Gunter's vader, de rijke koopman Heinrich Warneck, haar bij zich in huis had genomen. Hij was de beste vriend van haar l3Bg9B!»HmmaiNNBIIBEBBI Mengelwerk van 28 Juli 1940. Nr 2. Roman van h. courths-mahler Gunter was echter in het geheel niet In staat om rustig na te denken. De autocratische manier van optreden van zijn vader hinderde hem geweldig en hij zr.te zijn wil tegenover dien van zijn vader. Daarbij kwam nog, dat hij "Verliefd was. Als men hem den tijd had gelaten om over zijn hartstocht voor de mooie actrice heen te komen, dan zou h;t misschien nooit zoover gekomen zi.,.1, misschien waren hem dan de cojcn tijdig open gegaan en had hij Lori gezien zooals ze was, doch juist, C zijn vader hem koud en koppig Wi'de dwingen tot een huwelijk met een andere vrouw, die hij tot nu toe r.oeét met de oogea vin een men had aangekeken en die hem totaal onver- E-biillg was, wekte zijn zucht tot te- g.nepraak in hooge mate op. Hog daargelaten, dat zijn belang- t; lling voor Kate Harland steeds heel oppervlakkig was geweest, had men hu de mooiste, betoovercr.dste vrouw Eonder ecnig succes als lokmiddel kun- i ,i voorhouden. Verliefde menschen „n fc'ind vcor andere bekoorlijkheden Cm dl: van de geliefde en Gunter v .- s geen uitzondering op den regel. Zijn verzet tegen het vaderlijk ge^ag fcankte tem neg verliefder op Lori. Aan tafel had hij slechts weinig met ei..i ve.der gesproken. Het kookte in tem en hij wiloe toch bedaard blijven. o.; Jzt hij wist, 'dat hi. alleen met kcc.e zekerheid itss kon bereiken. Eoeh voer liet eerst keek hij dien I zijn jonge huisgenoot? met onder zoekende cegen aan en hij moest eer- si k bekennen dat Kate een zeer liet- t up persoontje geworden was. Zijn ""•der b»boefde werkelijk zoo 'n moeite overleden vader geweest, Een zeer hechte vriendschap had de beide man nen verbonden, ondanks hun geheel verschillende karakters en die vriend schap had de zwaarste beproevingen doorstaan. Kate Harland's vader had Heinrich Warneck, toen beiden nog jong waren, eens een grooten dienst bewezen door zijn vriend te beletten een dwaasheid te doen, die zijn leven voor goed ver woest zou hebben. Hij had hem uit een zeer gevaarlijke situatie gered en dat had Heinrich Warneck nooit vergeten. Later had het leven hen uit elkaar ge dreven. Klaus Harland was professor geworden aan een universiteit in Zuid- Duitschland en was daar getrouwd, terwijl Heinrich Warneck in Eerlijn bleef en na den dood van zijn vader op zijn vijf-en-dertigste jaar hoofd van de firma Warneck werd. Het was Heinrich Warneck gelukt om de fa briek van zijn vader tot grooten bloei te brengen, terwijl zijn vriend Harland de eenvoudige, bescheiden geleerde bleef die er geen slag van had, om schatten te verzamelen. Doch hoe verschillend hun leven ook geworden was, de beide mannen wa ren niet van elkaar vervreemd en toen Klaus Harland twee jaar na zijn vrouw stierf, vond Heinrich Warneck, dat het vanzelf sprak, dat hij de doch ter van zijn vriend tot zich nam. Kate was zonder eenig vermogen achter ge bleven en bezat niets dan wat siera den, die ze van haar moeder had ge- erfd, en de bescheiden inrichting van haar ouders, die Heinrich Warneck voor Kate verkocht, vóór hij haar mee naar zijn huis nam. Heinrich werd Kate's voogd en beschouwde haar als zijn dochter en de zeventienjarige Kate had door haar lieftallige en bescheiden bekoorlijkheid het huis van haar voogd verwarmd. Het voorname huis van den rijken fabrikant was zeer stil en saai geweest. De vrouw van Heinrich War- bBsaasisBSBBBBBBSBaassssaza niet te doen om haar aan den man te brengen. Hij was er vast van overtuigd dat Kate even verontwaardigd zou zijn over dat huwelijksplan van zijn vader als hijzelf. Een meisje als zij bood je niet aan, dat was een belee- diging. Gunter besloot, Kate in bescherming te nemen tegen de plannen van zijn vader, het zou zonde en jammer zijn als zoo 'n lief meisje gedwongen werd tot esn huwelijk zonder liefde. Gunter werd bepaald warm oij die gedachte toen hij zijn blik op Kate liet rusten en als hljn hart en zijn zin nen niet zoo geheel in beslag waren genomen door Lori Leixner, zou de ge dachte om met Kate te moeten trou wen niets verschrikkelijks voor hem hebben gehad. Ze was wel iemand om een man gelukkig te maken, maar die man moest hij niet zijn, hij was veel te innig gebonden aan de mooie Lori. Hoa zou hij het aanleggen om Lori tot zijn vrouw te maken zonder dat het een catastrophe werd? Hij bedacht, dat Kate door haar tactvol optreden al menig en storm had afgewend en daarom kwam hij van middag op zoo n ongewonen tijd thuis en ging naar de huiskamer waar Kate zat. Hij wilde ronduit met haar spre ken en overleggen wat hij doen ken om zijn vader dat trouwplan uit het hoofd te praten. Hij had er geen flacw vermoeden van, dat Kate door zijn woorden zou moeten lijden. Ga zitten, Gunter, en vertel eens wat er aan de hand is, zei Kate zoo kaim als haar mogelijk was. Hij liet zich in een stoel vallen en keek wat onzeker op in haar blozend gezichtje. Voor het eerst viel het hem op hoe mooi haar groote, bruine oogen waren, hoe bezield dit heele meisjes gezicht was en hoe prachtig het dikke roodbruine haar in dikke vlechten het smalle hoofdje omgaf. Ik heb nog nooit zulke vlechten gezien, vond hij en hij dacht aan neck was reeds tien jaar geleden over leden en het groote verschil in karak ter tusschen hem en zijn zoon Gunter was hoe langer hoe meer naar voren gekomen. Gunter's moeder had met zachte hand die kloof weten te over bruggen, doch na haar dood was er niemand meer die tactvol tusschen va der en zoon stond en zoodoettde was de verhouding tusschen die beiden bijna een totale vervreemding gewor den. Beide mannen hadden den War- neckschen stijfkop en dat gaf vaak botsingen. Kate Harland had met haar zacht heid menigen twist tusschen vader en zoon kunnen voorkomen, niet dat ze de groote tegenstellingen had kunnen verwijderen, maar reeds door haar aanwezigheid verhinderde ze al te hef tige explosies. Of vader en zoon zich bewust waren dat Kate als vredesengel tusschen hen stond is niet zeker, doch Heinrich Warneck voelde alleen met genoegen, dat er weer een zachte, vrouwelijke geest in huis was, die zich schikte naar zijn wenschen en grillen en hem met teedere zorgen omringde. Gunter had eerst weinig op Kate gelet. Het had hem weinig kunnen schelen dat zijn vader zijn pupil als huisgenootje mee bracht en hij had langen tijd langs haar heen gekeken, doch geleidelijk werd het gewoonte haar aan tafel te genover zich te zien en ten slotte vond hij het wel prettig af en toe eens een uurtje met haar te praten. Als ze er eens niet was. miste hij haar zelfs en den laatsten tijd, nu Kate wat ouder en rijper geworden was, deed het hem aangenaam aan te bemerken, dat zs een rijk zieleleven had en oog h"d voor de schoonheden der wereld. Als ze bijvoorbeeld des zomers een paar weken met zijn vader en hem naar zee ging, dweepten ze beiden met de schoonheden der natuur en begrepen elkaar zeer goed. EZ3E33S23BBEBBB133&EBBB3B59 Lori's haar. Dat was blauwzwart, kort geknipt en geor.duleerd. Het maakte natuurlijk een alleraardigst effect als ze het hoofd schudde en het korte haar wijd uitsprong. Hij begon eindelijk: Ik most je over iets heel onge woons spreken, Kate, en vóór ik begin moet ik je vragen, of je overtuigd bent, dat ik tegenover je sta zooals ik mis schien tegenover een jongere zuster zou staan. Ze keek hem een weinig verbaasd aan. Ik geloof vast, dat je sympathie voor me voelt, Gunter, je bent altijd vriendelijk en aardig tegen me ge weest en hebt me nooit als een in dringster behandeld. Daar had ik ook geen reden toe. Ik ben blij, dat vader je hier in huis heeft gebracht, want je bent de tus- schenpersoon tusschen mij en hem ge weest. Je weet, Kate, dat vader en ik te uiteenloopende karakters hebben om altijd goed met elkaar te kunnen opschieten. Ze keek met een fijn lachje naar hem op. Als ik iets zeggen mag, dan geloof ik, dat je je vergist. Het komt tusschen jou en je vader zoo vaak tot botsingen juist omdat jullie te veel op elkander lijken. Hij keek verbaasd op: Te veel op elkaar lijken? LI. onze karakters hetzelfde? Veel meer dan jullie z:lf weet en juist daarom is er aan weerskanten een te kort aan geduld en begrijpen. Hij schudde zijn hoofd. Je woorden maken een eigenaar diger! indruk op me. Ik vind vaders manier van optreden soms onverdraag lijk en volgens jou zou ik net zoo zijn? Jij alleen vindt het onverdraag lijk. Jullie lijdt allebei, omdat jullie je allebei aan dezelfde plekken in eikaars karakter stoot. Neem me niet kwalijk, dat ik het ronduit zeg, Gunter, ik moest het je vader eigenlijk ook eens zeggen, want ik geloof, dat het jullie beiden zou helpen. Ik meen het goed, anders zou ik het niet zeggen, recht heb ik er niet toe natuurlijk. Hij maakte een afwerend gebaar. Praat toch niet altijd alsof je in wonen hier in huis alleen uit plichten en niet uit rechten bestaat. Maar dat is toch zoo of liever mijn heele zijn hier legt me plich ten op, een groote plicht, die der dank baarheid. Rechten heb ik niet. Hij keek haar hoofdschuddend aan. Gaan er dergelijke gedachten in Je hoofd om? Begrijp je dan heele- maal niet, dat vader en ik je meer te danken hebben dan jij ons? Alleen al door je hier zijn verplicht je ons tot dankbaarheid, want zoo er hier in huis nog iets van familieleven en saamhoo- righeid te vinden is, komt dat door jou. Dat wordt me nu pas goed duide lijk. Als je eens wist, wat een ongezel lige en onbehaaglijke stemming er hier heersehte vóór je kwam, zou het on derscheid tusschen toen en nu je ook opvallen. Ik wil nog niet eens spreken over de groote en kleine diensten die je ons dikwijls bewijst, hoe je gezellig heid om je heen verspreidt en het heele huishouden op wieletjes mar cheert, wat bij jouw jeugd bewonde renswaardig is. En dan praat je nog nv:r e:n plicht van dankbaarheid, zei Lij hartelijk. r.e b'oosde opnieuw. Ik heb hier een tehuis gevonden ca goedheid en vriendelijkheid als ik daarvoor niet mocht bedanken met duizend kleine diensten, hoe zou ik het dan moeten doen? Nu goed, dan zijn we ten minste quitte. Je hebt dus niet alleen plichten, maar ook rechten. Maar nu kom ik weer terug op je bewering, dat mijn karakter en dat van vader op elkaar zouden lijken. Ik ben altijd van het tegendeel overtuigd geweest. Cl AJdTg. Ak Nt 9 MAKELAARS- L ZAKXNBUREEL A lb St-Elisabethstraat, IEPER S U Beheer v. goederen; - Fiscale Za- r Leu.; - Nalatenschappen-regeling; A E - Aan- en Verkoopen; - Verlui- to ringen- Leeningen- Verzeke- A ringen- Overlatingen van han- i dels- en landbouwfondsen enz. i W Volstrekte geheimhouding. A d Ernstige, Snelle en Goed- tö r koope Bediening. Je vader ook, Gunter. Hij beweert ook, dat jullie verschillen als dag en nacht en toch vergissen jullie je alle bei. Ik heb gelegenheid genoeg gehad jullie te leeren kennen. Jullie bent allebei trots en eigenzinnig, beiden vasthoudend tot koppig toe, wanneer je gelijk meent te hebben. Jullie zijn allebei heel gedecideerd en niet ge neigd om concessies te doen aan zwak heden, hoewel de grondslag van jullie karakters toch groote goedhartigheid is. Het is zoo gek, dat jullie veel meer wrijving krijgt door die goede eigen schappen dan door de gebreken. Hij keek peinzend voor zich uit. Mijn vader is heel despotisch en onrechtvaardig; zijn dat ook eigen schappen die je bij mij hebt ontdekt? Kate dacht even na en zei toen la chend Je vergeet, dat je veel jonger bent dan je vader, die door het leven wel wat harder zal zijn gemaakt. Wat jij despotisch noemt, is misschien niets anders dan de gewoonte om te heer- schen. Hij staat aan het hoofd van zooveel menschen. Als jij dit eens zult moeten doen zul je ook daarin op je vader gaan lijken. Maar onrechtvaar dig neen, onrechtvaardig heb ik je vader nooit gevonden. Gunter streek het haar uit zijn voor hoofd. Zijn edel besneden gezicht had een ontstemde uitdrukking gekregen. De vaste trek om mond en kin werd daardoor verdiept en zijn grijze, diep liggende oogen keken somber voor zich uit. Ik stoot me aldoor aan die hard heid, aan dat autocratischs vr.n hem en ik vind het onrechtvaarc! ''at hij ook zoo tegenover mij optrc; ccies als tegenover degenen die hem afhankelijk zijn. Ze keek hem met haar bruine oogen smeekend aan. Gunter, die voelen zich allemaal best onder zijn sterke hand. Heb je er nooit over nagedacht, dat je hem met BERICHT AAN DE LANDBOUWERS Bij uitscheiding van bedrijf GOEDE DRIEWIELKAR te koop bij HILAIRE CASTRIQUE, Poperingestraat 24, Wijtschate. 1BB9BBB3IEBBBQ9BB9BBBBBI99BBBB strikken en Heinrich Warneck had alle reden om ongerust te zijn, want zijn zoon behoorde, veel meer dan hij vermoedde, tot de slachtoffers van de schocne Lori en daar Gunter een idea list was en de jonge tooneelspeeister oprecht lief had, was dat bijzonder ge vaarlijk. Lori Leixner wist, dat ze aan het tooneel geen geluk zou hebben, al was ze zich haar gebrek aan talent niet bewust. Ze was er daarom op uit een goede partij te doen. Haar apdere aan bidders dachten er niet aan met haar te trouwen, doch Gunter leek haar een geschikte prooi. Hij was veel eerbie diger en ernstiger dan de anderen en ze speelde geraffineerd comedie voor hem, beter dan op het tooneel. Met tranen in de oogen vertelde ze hem, hoe ze door de mannen achter volgd werd en door jaloersche collega's gehaat. Men gaf haar geen goede rol len waarin ze haar talent kon ont plooien alleen maar, omdat ze te trotsch was om haar eer te offeren. Ze was helaas wees en genoodzaakt haar brood te verdienen, maar eigenlijk hoorde ze in deze wereld niet thuis. Ze was van goede familie en koesterde geen vuriger verlangen, dan het too neel den rug toe te keeren en een rustig en teruggetrokken leven te leiden. Gunter Warneck was zoo geheel on der haar bekoring, dat hij haar gaarne elk offer zou hebben gebracht. Hij ge loofde in haar deugdzaamheid, aan haar hoogstaande principes en wensch- te vurig, het geliefde meisje naar vei lige haven te brengen. Lori merkte al spoedig, dat hij ernstig van plan was haar een huwelijksaanzoek te doen en ze dacht er niet aan, dit slachtoffer weer los te laten. Ze zette alle zeilen bij, verbrak alle relaties met vrienden die haar meer of minder na stonden en gaf Gunter te verstaan, dat ze zich als zijn verloofde beschouwde en Gun ter weersprak dat niet. Hij maakte 1B9BBS3EBSBE39B9BB93B&BSS9 wat toegevendheid en vrijwillige on dergeschiktheid zoudt kunnen ontwa penen? vroeg ze zacht. Hij luisterde met zeldzaam genoegen naai' haar mollige, heldere stem en keek haar peinzend aan. Typisch, dat die woorden zoo "n indruk op me maken, Kate. Jammer, dat we er nooit eens eerder over ge sproken hebben. Als we eens samen praten ging het altijd over opper vlakkige dingen. Eerlijk gezegd, heb ik tot nu toe niet geweten hoe prettig het is om met jou van gedachten te wisselen. Ik vrees, dat ik je altijd in elk opzicht onderschat heb en ver zuimd heb je nader te leeren kennen. Dat spijt me nu echt. Maar gelukkig kunnen we dat tekort inhalen en ik ben blij, dat ik nu met mijn grieven naar jou toe ben gekomen. Toen ik je daareven zei, dat ik me zoo stootte aan die hardheid van vader had ik daar een bijzond'- geval mee op 't oog. Kate was blij met zijn woorden en dankbaar, dat Gunter tot haar was gekomen met ziin zorgen. Nog nooit had ze zoo sterk als nu den wensch gekoesterd om als bemiddelaarster te mogen optreden tusschen vader en zoon. Is er weer wat tusschen jullie voorgevallen? vroeg ze medelijdend. Vaders despotisme gaat zoo ver, dat hij me wil voorschrijven met welke vrouw ik moet trouwen! riep Gunter heftig. Ze kromp even ineen en werd bleek, doch ze bedwong zich onmiddellijk. Hoe kan hij dat? vroeg ze heesch. Ja, hoe kan hij dat? Maar hij hééft het gedaan en daarom kom ik bij jou, Kate, we moeten een ver bond samen sluiten tegen de willekeur van mijn vader. Ze keek hem verwonderd aan. Wat kan ik daaraan doen? Waar om moet je juist met mij een verbond sluiten? EXAMENUITSLAGEN Mevr. Demeyer, Rijsclstraat 200, leper, meldt hierbij dat Mej. Alice Steverlvnclc, Vlamertingesteenweg, Reningelst-Ouder- dom, geslaagd is, met onderscheiding, in haar examen voor het snijden. haar oprecht en ridderlijk het hof en verzocht haar alleen, hem tijd te laten, tot hij met zijn vader gesproken had. Heinrich Warneck had er geen flauw vermoeden van, dat de zaak reeds zoo ver gevorderd was, doch desondanks scheen deze liaison hem te gvaarlijk, dan dat hij dat langer rustig kon aan zien. Hij kon niet langer wachten en ging tot den aanval over. Kort en bon dig zei hij Gunter, dat het tijd werd dat hij over trouwen ging denken, hij moest zijn galante avonturen opgeven en er zich op voorbereiden om binnen kort Kate Harland's man te worden, want hij was vast beslote- dat zij zijn schoondochter zou worden. Hij had zijn zoon op een morgen met dit besluit overvallen. Als Hein rich Warneck zijn zoon gekend had, zou hij begrepen hebben, dat hij hem door een dergelijk despotisch optreden slechts prikkelde en het was dan ook alleen aan zijn grenzelooze verbazing te danken dat hij niet direct een scherp weigerend antwoord gaf, anders zou een conflict reeds toen niet te vermij den zijn geweest. Het is niet noodig, was zijn vader voortgegaan, dat je nu al op dit mo ment beslist, maar vandaag over acht dagen wil ik, dat je alle relaties met andere verbroken hebt. Onthoud als je blieft, dat ik Kate als je aanstaande vrouw beschouw, over een week wil ik je toestemmiung hebben tenzij Je geen steekhoudende redenen hebt of me vertellen kunt, dat je een andere vrouw uit onze kringen gekozen hebt. In dat geval zal ik je natuurlijk niet dwingen. Maar één ding zeg ik je, een liaison met een obscure thcaterjuffer beschouw ik niet als een geldige reden om te weigeren. Denk er dus rustig over na en kom me over een week je antwoord brengen. K3HB£SBBBBSBK!SBBB9BBB!1BBB« Omdat hij machteloos zal zijn als wij het samen eens zijn, want hij wfi hebben dat ik met jou trouw, Kate. Ze werd doodsbleek en keek hem met doffe, verschrikte oogen aan. Ik jouw vrouw worden? vroeg ze toonloos. Hij greep haar bevende hand. Ja, daar schrik jij ook van, ha Kate? Maar wees gerust, zoover gaat zijn macht niet, hij kan maar niet bevelen dat er een huwelijk gesloten wordt. Daarom ben ik naar jou toe gekomen, Kate, we moeten samen front maken tegen die tiranie. Wan neer wij het samen eens zijn, zal hij moeten inzien, dat hij ditmaal zijn wil nu eens niet kan doorzetten, zei hij. Kate dwong zich met bijna boven- menschelijke inspanning om kalm te blijven, doch ze had het wel willen uitgillen van verdriet. Daar stond de man voor haar, dien ze met haar heele hart lief had en verzette zich alleen reeds tegen de gedachte, dat zij ooit zijn vrouw zou kunnen worden. Het scheen hem iets vreeselijks, dat zijn vader hem een vrouw zou kunnen op dringen, waar hij niet van hield. En even vreeselijk scheen het haar, dat oom Heinrich zoo over haar wilde be schikken zonder haar er in te kennen, hoewel ze toch wel wist en voelde, dat hij het goed met haar meende. Za voelde zich vernederd en dat gaf haar de kracht om zich goed te houden. Gunter wachtte ongeduldig op het geen Kate zou antwoorden. Hij zag, dat ze bleek geworden was en met haar zenuwen vocht, doch vermoedde niet van welken aard die zenuwach tigheid was. Eindelijk had Kate zich geheel in bedwang. Ze pakte de leuningen van haai' stoel en keek voor zich uit, za durfde Gunter niet aanzien. Ze zou het moeten uitsnikken als ze in zijn oogen moest lezen hoe onverschillig za hem was, ('t Vervolgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 5