De Botenwendel De Laatste Zondag van Juli Onze Treinen loopen opnieuw De Aardappel- plaag meet ge weerd worden VAN CRAEYNEST A. P. DOKTER B. RAMB0ER UIT OOSTENDE 00K COLORADOKEVERS Zware maatregelen werden getroffen om een rechtvaardige verdeeling der boter te verzekeren REÏTWERKEN DE PQPERINGENAAR Welke Veurnaar verlangt niet ieder inteer innigheid en eene des te diepere jaar naar den laatsten Zondag der geestelijke stemming voor den dag maand Juli. En hoevele oude Veur- komen. Het kon en het mocht bo naars die sedert jaren hunne stad vendien niet waar zijn dat in onze verlaten hadden om hunne icoonten- goede stad Veurne deze eenige dagen ten elders op te slaan, kwamen tel- in vergetelheid zouden voorbijgaan, kens en ieder jaar weer om hier bij Vuriger dan ooit en met nog meer familie of bij kennissen opnieuw dien godsdienstige overtuiging dan vroe- dag door te brengen? Den Zater dag avond rond acht uur gingen ei kendeen, klein en groot, in hun tuin of op straat om vanaf den hoogen en stoeren toren het kletterend en schet terend klaroengeschal te hooren dat aiover de stede en het gansche om meland, met blijde tonen, verkondig de dat naar oude en goede geplogend- heid, de schoone dagen der kermis en het heerlijke voorspel der eeuwen oude Boetprocessie voor goed begon nen waren. In de stille eenzaamheid der kerk hadden reeds te voren, uur na uur, aanhoudend, de eene na de andere, de leden van de Soddliteit, naar ouden vromen geest, ingetogen, tot voorbe reiding van den boetetocht, hun aan bidding gedaan. Ook dit jaar leefde in de harten van onze Veurnsche bevolking dit verlangende heimwee naar al de schoone heerlijkheid en de gansche indrukwekkende plechtigheid dezer godsdienstige gebeurtenis en daarbij- komende feestelijkheden onzer ker mis. Hoe kon het anders? Het is vanzelf sprekend dat alle uitwendig vertoog en iedere luidruchtigheid moest ach terwege blijven! Dit jaar zou des te IBIBEBBEBIBBIHBBIIH3BKSBBSB3S ger zijn onze leden der Sodaliteit gaan knielen in onze noodkerk om daar in stille aanbidding den ge- kruisten Zaligmaker te vereeren. De H. Mis opgedragen voor de leden der Sodaliteit werd haast nog trou wer dan vroegere jaren bijgewoond en hoe treffend-schoon klonk het Mi serere als treurend smeekgezang uit honderden borsten tijdens de stich tende plechtigheid van Zondag na middag. Miserere: de deemoedige zucht om helpende barmhartigheid. Miserere: de rouwende klacht van schuldigen die willen boeten. Miserere: de uitgestrekte handen van hen die om ontferming roepen. Miserere: de betrouuwolle kreet van geloovigen die durven hopen op hulp en bijstand van boven. Miserere: het rotsvaste betrouwen van vernieuwde menschen die reke nen op de zorgvolle bekommernis van hun Vader die hen nooit verlaten zcl. Miserere: de diepe droefheid en te vens de zalvende troost voor hen die baden voor de geliefden die van hen werden weggenomen. Zóó ging de laatste Zondag van Juli in vrome stilte voorbij. Weze het een zegen voor onze stad en onze be volking. K. V. uit vcuntie BURGERSTAND Geboorten. Cambier Monique, d. v. Rem! en Vandenberghe Helena, Hans- senslaan 2. Schank Jeanne-Marie, d. v. .Wilhelm en Dufoor Mathildis, Burgweg 50. Huwelijken. Boomgaert Arthur, dor- scher en Becu Maria, naaister, b. v. Veurne. Debruyne Juliaen, meubel maker en Willems Helena, z. b., b. v. Veurnd. Hollevoet Roger, timmerman en Foissonnier Julia, meid, b. v. Veurne. Overlijdens. Mahieu Alfred, 74 j., v. Doornik. Overl. te Gent: Debyser Carolus Cornelius, 63 j., schipper, echtg. Vandenkerckhove Elodie. -co»- TERRITORIALE BURGERLIJKE WACHT Vanwege de Territoriale Burgerlijke Wacht onzer stad wordt op Zondag 11 Augustus a. s., in de noodkerk van Sint Jozef, een plechtige H. Mis opgedragen te 8 uur voor Heer Jules Vandepoele, lid der Burgerlijke Wacht, gevallen in be volen dienst, als slachtoffer van het bom bardement op 24 Mei 11. Alle leden der Burgerlijke Wacht wor den hierbij uitgenoodigd de H. Mis bij te wonen en op te dragen voor hunnen afgestorven makker, die zijn leven offer de voor het welzijn zijner medeburgers. De stoelen worden voorbehouden voor aan rechts in de noodkerk. 10»———— OORLOGSSCHADE Wie wegens oorlogsfeiten schade be komen heeft aan zijn eigendommen, kan voor de aangifte hiervan de officieele for mulieren bekomen ten stadhuize. Diegene die reeds hun aangifte hebben ingediend, kunnen deze terug afhalen, ten einde ze op te maken, overeenkomstig de nieuwe regeling. co»——— RANTSOENZEGELS De uitreiking der rantsoenzegels ge schiedt op volgende termijn ten stad huize, van 8 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur: Zaterdag 3 Oogst, de letters A, B, C. Maandag 5 Oogst, de letter D tot Dewaele. Dinsdag 6 Oogst, vanaf Dewaele en de letters E, F, G, H, X, J, K, L. Woensdag 7 Oogst, de letters M, N, O, P, Q. Donderdag 8 Oogst, de letters R, S, T, U. Vrijdag 9 Oogst, de letters V, W, X, Y, Z. Zaterdag 10 Oogst, de schippers. -<o»- SLUITINGSUUR Voortaan wordt het sluitingsuur vast gesteld om 22.30 uur en iedereen hoeft binnenshuis te zijn om 23 uur, instede van 22 uur. co» WOEKERPRAKTIJKEN TE VEURNE? Terwijl eenerzijds vele menschen al doen wat ze kunnen om de oorlogsellende te doen vergeten, denken er anderzijds plichtvergeten elementen op om geld te kloppen uit moeilijke toestanden en zuch ten naar ongewettigde winsten boven het algemeen belang. Er bestaat zoo wat overal schaarste aan boter; in het Veumsche echter was men de meening toegedaan dat het botercentrum van Veurne-Ambacht een min of meer hoe veelheid boter zou opleveren. IJdele hoop. Ofwel zijn het de boeren zelve die hun waar aan enkele partikulieren aanbieden, tegen prijzen die fel overdreven zijn, zijn het woekeraars die de boter #5S5i opkoopen bij de landbouwers om ze dan ongezien aan den man te brengen. Op sommige plaatsen worden door deze woekeraars hooge prijzen aangeboden. Men vraagt zich af, tegen welken prijs de kleine burger zijn boter in deze gevallen moet betalen. Het ware te hopen dat een kordaat ingrijpen van overheids wege aan deze ongezonde toestand spoe dig een einde zou maken. co» 1 NOORDWATERING VAN VEURNE Op Donderdag 8 Oogst, te 15 uur na middag. tn het Hotel van Commerce Klaverstraat te Veurne, zal de Regie der Noordwatering overgaan tot de jaarlijk- »che openbare aanbesteding van reit- werken, uit te voeren in de vaarten en waterloopen der omschrijving gedurende 1940. Alle inlichtingen nopens den aard en de hoeveelheid der werken en de voor waarden van uitvoering, overneming en betaling zijn te bekomen ten bureele der Noordwatering, Zwarte Nonnenstraat 17, te Veurne. De aanbiedingsschriften op zegel wor den ingediend vóór de opening, in het Hotel van Commerce ten dage en uur der aanbesteding. co» VINKENFRIJSK AMP TJitslag der zetting van Zondag 28 Juli: 1. «Strop»,' Demolder Louis, 533 2. •Gregoiri, Vrouw Gerry, 568 3. Freddo Demolder René, 506 4. - CoridaSa- chenpré M., 3475. KamieltjeGerry Alfons, 260; 6. «Coudron-, Morisse, 259; 7. Remi De vink Is.. 253 8. <Clovis«, Vanholme, 245 9. «Hektortje», Deburch- grave B., 194; 10. Gertrude Billiet, 191. Wij bemerken dat het nogmaals de- feuao beestjes jwia vaa verleden jaar die nu aan den kop prijken, zooals een «Strop-, «Corida», zelfs «Freddo». Doch we hebben Gregoirdie reeds volop in zwier komt en misschien wel eens vooraan zal staan in de eindrang schikking. Zondag 4 Oogst, groote zetting om 8 !-i uur. co» ZIEKENBONÜ «KRISTEN FAMILIE KRING» VEURNE De werking van den Ziekenbond wordt weer aangevat. De leden gelieven om den goeden gang van de zaken te helpen, heden Zondag 4 Oogst, tusschen 9 en 11 uur voormiddag, zich aan te bieden op het secretariaat, Kristen Volkshuis Sporkijnstraat, ten einde alle rekeningen die ze nog hebben, te vereffenen en achterstallige bijdrage te betalen. Deze vereffening zal enkel op dien Zon dag geschieden, daar de bewerkingen van de maatschappij dringend dienen afgesloten te worden. Onder geen enkel voorwendsel zullen later nog oude reke ningen aanvaard worden. Met 1 Juli treedt de maatschappij in haar nieuwe werking, zooals iedereen daarvan bericht ontving. De bijdragen zullen ten huize afgehaald worden voor de leden die het begeeren, anders moeten zij zich zelf den Zondag voormiddag in het lokaal aanbieden. Het zal niet meer toegelaten zijn de bijdragen na de vervallen maand of van den trimester te betalen, de nieuwe regel eischt dat de bijdrage betaald zij uiter lijk tegen den 15» van ieder maand. Met wat goeden wil van de leden, zal de maatschappij voort haren bloei ken nen, zooals in het verleden. MHBBBagEHBSHBKaHBBI BURGERLIJKE STAND Geboorten. Allewerelt Agnes, d. v. Marcel en Marie Arnoys. Theunynck Gilbert, z. v. August en Blanche Van- beveren. Overlijden. Thlry Maria, 79 J., wed. v. Pyson August. Huwelijksaankondiging, Lombaert Maurits, muziekleeraar, Oostduinkerke, met Ollevier Louise, regentes, Nieuwpoort. co» STAD NIEUWPOORT BERICHT De Burgemeester maakt bekend: 1. Het is aan eenieder verboden zonder geschreven toelating zich verder dan 5 km. van zijn woonverblijf te verwijde ren. 2. Het verkeer op straat is toegelaten van 5 uur tot 23 uur. 3. Het sluitingsuur van de koffiehuizen en restaurants is vastgesteld op 22.30 uur. Nieuwpoort, 27 Juli 1940. De Burgemeester, Dr A. VANDAMME. 40» V. O. S.-B. V. O. S. NIEUWPOORT Kameraden, strijders uit den oorlog 1940; Familiën der gesneuvelde militairen; Familiën der gesneuvelde burgers; Bur gerlijke verminkten uit den oorlog 1940, sluit aan bij het Verbond V. O. S„ de eenige vereeniging die Uw belangen ver dedigt en Uw rechten zal vrijwarenl Gij rekent op ons! Wij rekenen op UI Men kan zich in het lokaal (Vlaamsch Huis, Kokstraat 55) laten inschrijven. Het bestuur stelt zich iederen Zondag van 10 tot 12 uur ter uwer beschikking voor het invullen der noodlge bewijsstuk ken. HET BESTUUR. N. B. De belanghebbenden gelieven zich te voorzien van de noodige bewijs stukken. co» - AL KLAPPEN EN DOEN Het regenweder keerde plots en bracht ons na een sterke bui op Vrijdag, mooi en goed weder, tot groote vreugde van de boeren. Jammer dat de menschen nu gespeend zijn van hun prettige uit stapjes en hun geliefd strand; maar na regen zonneschijn en eens komt ook de dag dat we ons zullen mogen verheugen ia het strandleven. 4 Het stadhuis wordt natuurlijk be stormd door de lieden die meer dan 5 km. ver moeten voor zaken of voor een of ander aangelegenheid. Velen, ruim 50 per honderd, moeten teleurgesteld weerkee- ren, daar men een zeer ernstige reden moet hebben om op reis te gaan. 4 Ook het nieuw bureel voor opzoekin gen van vluchtelingen van Stad en om meland heeft veel bezoek. Dit nieuw bu reel is ingericht op het stadhuis in het inllchtingsbureel en is lederen dag toe gankelijk van 9 tot 12 uur. Het bureel staat onder leiding van H. Leon Vanhove. Op hetzelfde bureel kan men kaarten bekomen, prijs 0,20 fr. de kaart, om te schrijven naar krijgsgevangenen in Duitsehland. In de mate van het moge lijke zal het comité, onder voorzitterschap van Dr A. Vandamme, Burgemeester, den terugkeer van de vluchtelingen in de hand werken. Men spreekt van een reis met de brandweerauto om Nieuwpoort- sche families terug naar hun haardstede te brengen. Het Rood Kruis belast zich niet meer met de verzending van brieven naar burgers. 4 In het blad zal regelmatig de adres senlijst voorkomen van de vluchtelingen verblijvende in het verre Zuiden. 4 Sedert een 14-tal dagen werkt de Burgerlijke Territoriale Wacht weer nor maal, zoo bij dag als bij nacht. De dien sten zullen regelmatig werken, ook in ge val van nood. 4 Ziehier de lijst van de schuilplaat sen ln de stad met het aantal personen die er kunnen verblijven bij luchtbom bardement: Schuil plaats Naam Aantal 1. Stadhuis 125 2. Vredegerecht 250 3. Perlau 400 4. College 300 5. Jongensgemeenteschool 150 6. Meisjesgemeenteschool 150 7. Rijksmeisjesschool 250 8. Rijksjongensschool 250 9. Maris Stella 50 10. Esperance 125 11. Duinenhuis 75 12. Post 100 13. Sassen 75 4 Dat onze stad weerom de weinig be nijdenswaardige roem van martelaars- stad verdient, blijkt uit volgende statistiek: Er werden niet minder dan 80 huizen en 24 barakken totaal vernield; 193 hui zen werden erg beschadigd en 711 huizen werden licht beschadigd. In die licht be schadigde huizen zijn zelfs huizen be grepen met een schade van 15.000 tot 18.000 fr., prijs 1 Mei. Van die 80 ver nielde huizen zijn er 30 die uitbrandden. Ziehier de lijst: 12 in de Pieter Braecke- laan; 1 in de Duinkerkestraat: 5 ln de Schipstraat: 3 in de Marktstraat; 2 in de Ocstendestraat; 3 in de Langestraat, waarvan 1 groote garage; 1 op de Kaai: garage met keuken; 1 in de Schoolstraat en de kerk. 4 H. August Vyaene heeft de visschers- boot P. 12 «Madeleine», 25 P.H., reeder Vanhove Isidoor, aangekocht. 4 Vrijdag en Zaterdag werden pogin gen aangewend om de visschersbooten N. 22, reeder Karei Louis Jungbluth, en N. 19, reeder Karei Godderis, terug vlot te brengen. Men slaagde er ongelukkiglijk niet in, daar de booten, die wilden lich ten, geen tonnemaat genoeg hebben. Die poging tot lichten trok natuurlijk veel volk op de kaai: De kaal weerkaatste toen de bloeiperiode var het sprotseizoen, in plaats van de meest doode plaats in de Stad. 4 Een mooie prestatie mag wel ver noemd worden namelijk den heropbouw van de bruggen en het herleggen der sporen. Hopen we dat het verkeer per spoor weldra zal hersteld worden. 4 De hovingen rond de sassen zijn te rug in orde gebracht en brengen een nieuwen toon op de kaai. 4 Heden Zondag ontvangt Eerwaarde Pater Karei Bittremieux, missionaris van Scheut, de priesterwijding uit de handen van Zijn Exc. Mgr Cuvelier, oud aposto lisch vicaris van Matadi, in de klooster kerk van Scheut bij Brussel. Hij zal zijn plechtige eeremis opdragen Dinsdag e. k.. in de kapel der Zusters Arme Klaren, te 9 uur. 4 Verleden week slaagde onze stads genoot Prosper Dcman in zijn examen van regent in de wiskundige wetenschap pen aan de Rijksregentschool te Gent. Onze beste gelukwenschen. 4 Naar wij vernemen, zal weldra een begin gemaakt worden met het herstel onzer parochiekerk. Alles laat voorzien dat het werk vlug zal doorgaan en dat de Nieuwpoortnaren binnen enkele maan den weer van hun ruime parochiekerk zullen kunnen gebruik maken. 4 De oudjes van het hospitaal zijn terug. Een deel langs de Hofstraat ge raakt de herstelling nabij. Verbleven in de Potterie: 18 mannetjes, bij de Broeders. 4 581 Families werden in den loop der laatste week gesteund. 4 Onze visschers brengen dagelijksch versche visch en garnalen naar de haven, dit onder grooten toeloop van volk. lEen 20-tal varen nu opnieuw regelmatig uit. 4 De bureelen van den dienst van Bruggen en Wegen zijn voorlooping over gebracht naar Jtiei huis van Not. Perlau. OVERLIJDENS ME1-JUNI-JULI (3* Lijst) Andries Jules, handelaar, 63 echtg. Zintzen Marie, Verviers. Dierckx Vic tor, mijnwerker, 34 j., echtg. Van Wal- deren Maria, Mol. Tielemans Martha, z. b., 39 J„ echtg. Laporte Frans, Aar schot. Sues Mireille, z. b., 53 j., wed. Theraizol Alfred, Bergen. Theraizoi Jacqueline, z. b., 17 j.. Bergen. Horo witz Raphaël, 14 j., Antwerpen. Van Aussloos Michel, luitenant pompierskorps, 39 echtg. Vanmuysere Jeanette, Elsene. Kaufman Etla, z. b., 39 j., echtg. Feld- blum Jacob. St Gillis. Koeckx, z. b., 24 J., Brussel. Corbillon Arthur, be diende, 45 j., echtg. Kremer Marie, Spa. Orban Elise, z. b., 68 echtg. Mout- teaux Camille, Foriffoux. Monoyer Al- bert, paswerker, 51 j., echtg. Dezy Nelly, Auvelais. Petré Camille, ijzerwegbe- diende, 35 j., echtg. Permigamaux Marie, Rhisnes. D'Haeseleer Juliette, z. b., 40 j., echtg. Van Marche Jules, Doornik. Cammaert Felix, politieagent, 89 J., echtg. Bachim Susanne, St Gillis. Vis sers Petrus, bureelbediende, 19 J., Ant werpen. Wolf Wurzel, regenmantel maker, 30 echtg. Freifeld Susla. Preifeld Susla, 34 j., wed. Wolf Wurzel. Wauters Richard, 37 J., echtg. Mon sieur Jeanne, Opwijk. Defort Adelih, z. b., 27 J., Tihange. Fonteyn Henri, werktuigkundige, 39 J., echtg. Vanderlhi- O. L. Vrouwstraat 47. NIEUWPOORT Birma voor Construhit. Gelast *ich mei t Plaatperswerk, beperkt of in (erie. SL Maken van Matrieen, volgens teekening of model Ree if eeren, rond of vlak Alle Draaiwerken Autogeenlasschea en -snijden Allerhande Herstellingen en Slotenwerk, Verzorgd merfa Spoedige bediening. Cm Matige prijzen. Besten dank bij voorbaat. den Marie, Schaarbeek. Claes August, loodgieter, 45 J., echtg. De Clippeleir Eleonora, Berchem. Cornet La ure. z. b., 80 j., wed. Therasse Jean, Chatelet. Wittebroodt Robert, z. b., 16 j., Schaar beek. Silberberg Charlotte, z. b., 70 J„ wed. Stelnhaus Jules, Brussel. Raes Mathilda, 82 j„ wed. Grootaert Emilius, De Panne. Lauters Aline, z. b„ 84 j., wed. Blaise Lambert. Maes Marie, z. b., 69 j., wed. Debosschere Vital, De Panne. Dolfen Elisa. z. b„ 80 j., wed. Boedt Ernest, Id. Vanhavenberge Edouard, gepensionneerde, 67 j., echtg. Van Leem putten Flora, id. Wérion Germaine, z. b., 49 J., id. Loitscher Madeleine, z. b35 j., echtg. Pirenne Henri, Brussel. Geudens Constant, handelaar, 59 J., echtg. Segers Maria, De Panne. Ger- nay Leopold, hotelhouder, 60 j„ echtg. Versluys Augusta, id. Toby Gabrielle, onderwijzeres, 47 j., Tourpes. EXAMEN Deze laatste dagen vernamen we dat Heer Germain Seghers, oud-leerling der Gemeenteschool, met succes zijn eind examen voor onderwijzer afgelegd heeft aan de erkende Normaalschool te Torhout. Aan den jongen leerkracht en familie onze hartelijke gelukwenschen, EEN EN ANDER 4 Deze week is de vacantie voor de schoolkinderen begonnen. Het nieuwe schooljaar zal op 2 September beginnen. Langs alle kanten in de duinen vindt men nog munitie en levensgevaarlijk goedje. Veel kinderen kennen dit gevaar niet. Ouders weet waar en waarmee uw kinderen spelen. 4 De Openbare Volksboekerij is ter beschikking van de schoolkinderen binst het verlof. De jongens en meisjes die lektuur begeeren, kunnen boeken gaan afhalen aan de boekerij, eiken Maandag van het verlof, na de 8 uur mis. 4 De electrische lijn Nr 9 van Koksijde dorp werd deze week hersteld. Spoedig zullen opnieuw de trans naar Oostduin kerke bollen. 4 Ons Parochiekerkje is bijna volledig hersteld. De goddelijke diensten zijn weer als voorheen. Eiken avond Is er lof, waar onder de Rozenkrans wordt gebeden voor een rechtvaardigen vrede. Wie komt bid den voor die intentie? De vreugde van de ziel ligt in de daad, 4 De overheid heeft radikale maatrege len getroffen tegenover de onvoorzichtigen die eenig licht, dat buiten waarneembaar is, gebruiken. Een kleine onverschillige onoplettendheid zou u zelfs het leven kosten I 4 Veranderingen in het uitgangsver bod werden uitgevaardigd. Voortaan mo gen de burgers tot 23 uur op straat ver toeven. Alle drankhuizen moeten echter te 22.30 uur gesloten zijn. Ook werd aan da burgerbevolking ter kennis gebracht dat zij mag gebruik maken van het be- steende gedeelte van den dijk. Het strand zelf blijft voor het publiek ontoegankelijk. UREN DER TRAMS Hier volgen de vertrekuren der trams naar nabijgelegen lokaliteiten: Vertrekkende uit het dorp: Naar Veurne: 7.50 10.58 13.53 16.58 's Woensdags: 9.28. Naar de Baden en De Panne: 8.52 11.51 14.51 18.14. 's Woensdags: 10.21. Vertrekkende uit Koksijde Baden: Naar het dorp: 7.44 10.52 13.52 16.52. 's Woensdags: 9.22. Naar Oostende: 6.56 8.06 9.21 10.51 12.21 13.51 15.21 16.51 18.21 19.51. Naar De Panne: Lijn 2: 6.34 7.44 8.59 10.29 11.59 13.29 14.59 16.29 17.59 19.29. ALGEMEENE CENEESKUNDE OOGZIEKTEN vestigt zich thans in de IJZERLAAN 28, DIKSMUIDE. t HEER PORTA TERUG IN ONS MIDDEN De Heer Porta, lid der Wetgevende Ka mer en Gemeenteraadslid te Oostende, die zich op 16 Mei li., ingevolge een schriftelijke opdracht vanwege de Re geering, naar het buitenland begaf, is nu, in goede gezondheid, in ons midden te ruggekeerd. Wij hadden het groote genoegen, te vernemen en kunnen besluiten uit de ons getoonde bescheiden dat de Heer Porta, ofschoon te Limoges zijnde, wei gerde aan de fameuze parlementsverga dering van Limoges (31 Mei 11.) deel te nemen; en dat hij, twee dagen nadien officieel aangemaand, zich uit te spreken over de besluiten die op gezegde vergade ring werden genomen, hij alleen den moei had, niettegenstaande de ge varen die zulks voor hem meebracht, schriftelijk en uitdrukkelijk te weigeren, zich daarbij aan te sluiten., De Heer Porta had steeds ons volle vertrouwen. Zijn eerlijke en kranige hou ding verwondert ons dan ook geenszins. Niettemin willen wij hem oprecht geluk wenschen om, ook in den vreemde en in zeer moeilijke omstandigheden, aan Vorst en .Volk te zijn getrouw gebleven, Heer Porta had de stad Oostende ver laten op Donderdag 16 Mei, met vele leden van de Senaat en van de Kamer, en was met zijn familie naar Diksmuide gereisd, waar hij vervoegd werd door Se nator Sobry. De heele karavaan is dan Frankrijkwaarts gereden, heel diep het land in. Te Limoges was de volksvertegenwoor diger van Oostende-Veurne-Diksmuide, een der 20 (ongeveer) parlementsleden die de memorabele zitting niet bijwoon den, waarop door de Regeering den ban vloek tegen Koning Leopold III uitge sproken werd. Per staats telegram werd hem dringend zijn aansluiting gevraagd bij de gestem de motie, maar schriftelijk zond advokaat Porta zijn antwoord in een langen brief, kennis gevend, dat hij zich niet aansloot. Men ziet van hier dat hij alsdan in geen geur van heiligheid stond, noch bij de Franschen, noch bij de Belgische par lementsleden. Hij liep zelfs gevaar in de gevangenis te worden geworpen. Maar toen de Fransehe Regeering op haar beurt verplicht was een wapenstil stand aan te vragen, toen veranderde ook de stemming en diegenen die hem eerst zwichtten, kwamen hem nu hun geval en hunne opvattingen uiteenzetten. Later kwam H. Porta in aanraking met H. Vroome en daar deze beschikte over een auto van de stad, bestuurd door een pompier, kon de Heer Volksvertegen woordiger, ln gezelschap van den gewe zen Schepen, van Financiën en de faipilie De Broek, de terugreis naar België aan vatten. De kinderen van H. Porta, alsook Mevr. Lucien Dupont, blijven echter voorloopig in het onbezette gebied van Frankrijk. BESPROEIINGEN DOELTREFFEND TEGEN DE PLAAG EN AFDOENDE TEGEN DEN COLORADOKEVER Het Ministerie van Landbouw deelt mede: De vochtige luchtgesteldheid der jong ste dagen heeft de ontwikkeling van de aardappelplaag in de hand gewerkt. Deze zich snel verspreidende ziekte brengt op de bladeren eerst bleeke, daarna zwart achtige vlekken teweeg, die in enkele dagen het loof kunnen verwoesten. De nadeelige werking van den parasiet beperkt zich echter niet tot het loof; zijn kiemen, meegevoerd door het regenwater, besmetten de knolen in den grond en veroorzaken hun verrotting, nu eens bij den oogst, dan weer tijdens de bewaring. Het is bijgevolg onontbeerlijk dringen de maatregelen te treffen om de uitbrei ding van de aardappelplaag te stuiten. Derhalve moet men besproeiingen doen met koperhoudende produkten, zooals Bordeleesche pap (1 kopersulfaat en 1 t. h. kalk)of pappen bereid met koper of koperoxychloride 100 Liter pap zijn gemiddeld noodig voor de behandeling van 10 aren aard appelen. De besproeiing zal geschieden bij kalm weder en men zal er zorg voor dragen dat de pap behoorlijk den onder kant der bladeren bereike. Deze besproeiingen zouden altijd moe ten te baat genomen worden om terzelf- dertijd de aardappelvelden te beschermen tegen de verwoestingen van den Colorado kever. Te dien einde moet eenvoudig aan voornoemde pappen 750 gram loodarse- naat per 100 liter sproeistof toegevoegd worden. Men bekomt alzoo een gemengde pap, doeltreffend tegen de aardappelplaag eft afdoend tegen den Coloradokever* Naar aanleiding van verschillende ge vallen, waarin men met coloradokevers kwam toonen, zelfs met een beetje fier heid omdat men er ook gevonden had ja, wie wil er nu niet de eer en het ge noegen hebben niet alleen coloradokevers te kennen, maar er ook gevangen te heb ben heb ik kunnen vaststellen dat het verschiet niet Lieven Heersbeestjes waren. Het schoonst van al, die personen schenen dan nog gekrenkt in hun eer, want ze beweerden bij hoog en laag dat ze die bewuste diertjes getoond hadden aan andere personen die heel goed op de hoogte moesten zijn. Is het niet spijtig dat men nu nog zoo veel onjuistheden, beter gezegd dwaas heden, verkoopt aangaande de colorado kever? De aardappelen van een aangetast veld zijn niet vergiftig, zelfs evengoed voor gebruik als andere. Dat niemand toch, vooral in dezen tijd, één aardappel ver- nietige, omdat er coloradokevers waren aangetroffen. Hoe kan men nu dat diertje, in al zijn vormen onderscheiden van het Lieven Heersbeestje? De coloradokever en het Lieven Heersbeestje zijn beide van de familie der schildvleugeligen, 1.1. z. de weeke, vliezige vleugelen waarmee ze vlie gen, zitten opgeplooid onder de harde dekschilden (lijk bij den meikever). De volwassen insekten zal men niet licht verwisselen. De coloradokever heeft een oranjekleur op den buik en gele dek schilden, met op elk schild vijf zwarte lijnen van vóór naar achter. Hij is ook grooter dan een Lieven Heersbeestje, on geveer een centimeter lang. De colorado kever legt zijn eitjes in groepjes op den onderkant der bladeren. Ze zijn oranje geel en zelfs als men een haard (plaats waar kevers leven) kent, zijn ze nog moeilijk om vinden. Uit die eitjes komt een larve. Deze nu is de groote struikel steen bij onze menschen, en nochtans, 't is zoo eenvoudig. Een groote larve is schoon rood, bijr.a zoo helder als de kleur van een sulferZe wordt tot 1,5 cm. lang. In 't midden van den rug is de kleur effen, op den zijkant staan een paar rijen zwarte puntjes. Het achterlijf is puntig, zwart en sleept. Ook de kop is puntig en draagt een zwart randje. Ze ziet er vet, malsch en gezwollen uit. Ze loopt niet veel, maar eet des te meer. Als ze eerst uit het eitje komt is het rood nog niet zoo helder en gaat een beetje over naar de klem- van koffie met melk in. Deze van het Lieven Heersbeestje is pur per-blauw, zeer fijn en kan heel goed loopen. Die larven nu' verpoppen, 1.1. z. ze hebben een soort slapend leven dat de overgang is van larve tot kever. Bij de coloradokever gebeurt dit in den grond. De pop ziet er geei-rozeachtig uit. Bij het Lieven Heersbeestje vinden we de pop op het blad, en 't is vooral deze pop die verward wordt met de larve van den coloradokever, 't Verschil is nochtans klaar. Ze is kleiner dan de larve van den coloradokever, niet rood, maar vuil-geel met bruin-zwart? vlekjes. Het vel is ge rimpeld. Het lichaam wat geborgen. Ze zit niet op pootjes, maar is lijk vastge zogen aan het blad. Van onder kan men een vorm van pootjes bemerken, 't zijn deze die de kever zal hebben. Die pop slaapt en kan dus niet loopen zooals een larve. Met deze verschilen kan men zonder eenige moeilijkheid de twee insekten in al hun vormen onderscheiden. Ik heb meermaals kunnen vaststellen bij het bespuiten van aangetaste velden met loodarsenaat, dat er veel Lieven Heers beestjes zijn op de plaatsen waar men coloradokevers vindt en het schijnt vast te staan dat ze, evenals hun larven, ge duchte verdelgers zijn van de eieren en de jonge larven van den coloradokever. Doodt dus geen Lieven Heersbeestjes meer, kijkt goed toe of vraagt uitleg aan menschen die ter dege bevoegd zijn, en helpt zoo, vooral in deze tijden, onze aardappelen beschermen. A. D. Landbouwleeraar. iBHBnuBEaaiBBsaisaasassHsa 6.000 NEDERLANDSCHE KINDEREN NAAR DUITSCH- OOSTMARK AFGEREISD Zes duizend Nederlandsche kinderen zijn in den loop der vorige week naar Duitsch Oostmark (Oostenrijk) vertrok ken, om er het verlof door te brengen. Zij zullen er blijven tot in Oktober e.k. IEBlBBBBBB9SBBB3BBEaSSSBBBBB EEN DURE PEPERKOEK EN EEN GEPASTE STRAF Enkele weken geleden trok door de Ge meente Lokeren, bij St-Niklaas, een groep krijgsgevangenen voorbij. Een zekere De C... uit Lokeren die er steeds op uit is van alles munt te slaan, stond aan het kijken naar de voorbijtrekkende soldaten, wijl hij in de hand een stuk peperkoek hield. Een der voorbijtrekkende krijgsgevan genen vroeg hem of hij geen brood te koop had. De C... zegde van neen, maar toonde het stuk peperkoek. De soldaat stak gretig zijn handen uit, maar De C... zegde eerst betalen en vroeg 40 fr. voor de brok koek. De man werd aangeklaagd en moest voor de rechtbank van Dender- monde verschijnen, die hem een straf van 14 dagen gevang en een boete van 700 Lr. oplegde. Een straf die welbesteed is. GROOTE HOEVEELHEID BOTER AANGESLAGEN TE HASSELT. Deze laatste dagen was een onduldbare toestand tot stand gekomen in zake den verkoop van boter. De boter was een echte sluikelwaar geworden en het werd een ware zwendel. Boter werd niet meer gebracht op de markten. In de groote steden was er om zeggens geen meer te vinden en er had een echte rush plaats naar de boterwin- kels. Onzinnige prijzen werden geboden voor dit levensmiddel. Zulks gebeurde, niettegenstaande ln ons land meer dan boter genoeg gewonnen wordt om in de behoeften van de bevolking te voorzien. Deze toestand vond zijn oorsprong in hoofdzaak in het feit dat verdachte han delaars de boter gingen opkoopen aan de hoeven zelf en er hoogere prijzen dan be paald voor betaalden. Deze boter werd dan ten grooten deele opgestapeld om grootere winsten te kunnen maken. Ook detailwinkels hielden de boter achter om zelfde onregelmatige geldwinning. Aldus werd boter verkocht aan 32, 34, en naar verluidt zelfs aan 50 fr. te Brus sel, het Kgr. De overheden besloten dan terecht on verwijld streng in te grijpen. Eerst werden op de markt van Hasselt groote hoeveelheden boter in beslag ge nomen. Te Gent, waar de boeren 34 fr. het Kgr. eischten, trad de politie op. De markt werd omsingeld en de boeren wer den verplicht hun boter aan 23 fr. het Kgr. te verkoopen. Wie wegvluchtte werd gezegend met een proces-verbaal. Er werd dan ook besloten tot een alge- meene regeling, die Dinsdag werd bekend gemaakt. Hieronder volgt deze regeling: DE NIEUWE REGELING VOOR DEN VERKOOP VAN BOTER Voortaan zal hoeveboter, door den pro ducent, alleen op bepaalde door de over heid aangenomen markten verkocht mo gen worden. Een lijst dezer markten wordt bij het besluit gepubliceerd onder vorm van bijlage. De verbruikers, klein handelaars en grossiers die rechtstreeks van den producent hoeveboter willen aan- koopen, zullen zich ter markt moeten be geven. De verkoop geschiedt tegen afgifte van den rantsoeneeringszegel, indien het de verbruiker geldt ofwel van de machti gingen tot bevoorrading A en B Indien het den kleinhandelaar of den grossist betreft. De gemeentelijke marktpolitie houdt de individueele rekening van elke producent die zich ter markt aanbiedt. Het overschot dat eventueel op de markt blijft zal aan groothandelsprijs overgeno men worden door een melkerij of een handelaar door de gemeente aangewezen, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Alle verkoop of aankoop, rechtstreeks aan den voortbrenger, buiten de markten, zelfs op de hoeve, wordt verboden. Onder de markten waar boter mag ver kocht worden zijn de volgende uit onze gewesten Komen, Diksmuide, Gistel, Izegem, Kor- temark, Kortrijk, Meenen, Moeskroen, Nieuwpoort, Oostende, Poperinge, Roese- la-re, Torhout, Veurne, Wervik en leper. IBBBBBEBBBSaBflBSflflliaBSiSigaSBtS VOOR EEN VERDERE RECHTVAAR DIGE VERDEELING DER LEVENSMIDDELEN Ook op ander gebied en ter rechtvaar dige verdeeling van de levensmiddels werd een besluit uitgevaardigd, en me- lijk inzake de opbrengst van d;n aas- staanden oogst. Een besluit gedateerd van 29 Juli b»- paalt daarom dat de producent van tar we, rogge, spelt, masteluin, haver, gerst, paardenboonen en droge erwten, reker,- pliehtig is tegenover den Staat voor zijn oogst van 1940. Hij mag er zich slechts van ontmaken, geheel of ten deele ia de mate en in de vormen en voorwaar den in een volgend besluit te bepalen. Het besluit bepaalt de hoeveelheden welke de producent op zijn oogst mag vooraf- nemen voor de voeding zijner dieren. Het gemeentebestuur houdt, per producent, een individueele boekhouding. De gemeen te is, op haar beurt, rekenplichtig voor ós totale forfaitaire opbrengst van de ge- meente. Die beide maatregelen zullen htm volle uitwerking kunnen bereiken met de me dewerking en de discipline zoo van de producenten als van de tusschenpersonen en verbruikers. Die discipline Is noodza kelijk in het belang van de voedselvoor ziening der bevolking. NOORDWATERING VAN VEURNE OPENBARE AANBESTEDING OP DONDERDAG 8 OOGST 1940, te 15 uur namiddag, in het «Hotel van Commerce», Klaverstr., Veurne, van: uit te voeren in de Vaarten en Waterloopen der Watering. Alle inlichtingen nopens den aard der werken zijn te bekomen ten bu reele der Noordwatering, Zwartenon- nenstraat 17, Veurne. De Regie. BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN VAN BELGIE Het Vlaamsch Centraal Comité, zooaii trouwens al de andere bestuursorganen van den Bond der Kroostrijke' Gezinnen van België, is op zijn post gebleven en heeft zijn werking onafgebroken voort gezet. In het Julinummer van zijn Maand blad, dat wegens de verordeningen op it tijdschriften tot nog toe niet verschijnen kon, maar dat binnen enkele dagen aan de leden zal besteld worden, heeft het een eerbiedige hulde van dankbaarheid en trouw aan Zijne Majesteit den Koning gebracht en heeft het aan zijne honderd vijf en twintig duizend leden de ver zekering gegeven dat het zijne best* krachten zou wijden aan het opbouwen van een degelijk familiaal statuut. Van al zijne afdeelingen vraagt hel V. C. C. een opbouwende medevverkiq en een eensgezind vertrouwen. SBBBBBBBBgissasagasisaasiiui DE HERINRICHTING VAN HET SPOORWEGVERKEER TALRIJKE LIJNEN TERUG IN DIENST GESTELD De herinrichting van het spoorwegver keer in ons land wordt flink doorgevoerd en deze laatste dagen konden reeds tal rijke lijnen terug in dienst worden ge steld. De lijnen waar de diensten weer gere geld hersteld werden, zijn de volgende: Brussel-MechelenZottegem-Dender- monde via Aalst; Hasselt-Bilzen-Tonge- ren; Luik-Liers-Villers-Juprelle; Ronse- Amougies - Doornik Ronse - Leupegem- RuienBergen-Faurceulx-Piéton-Roux Ellezelles-Lessen; Maffles-Saint Ghislain; Namen-Ramlllies-TienenLanden-Huc- corgne; Gent-Antwerpen (linkeroever); Zottegem-Geeraardsbergen; Sint-Niklaas (Waas)-Moerbeke; De Pinte-Oudenaarde- Kortrijk; Lokeren-Grembergen; Grem- bergen-Hamme; Neerpelt-Baïen (Wezel); Tongeren-Sint Truiden-DrieslinterQue- nast-Klabbeke; Antwerpen-Kontich; Kon- tich-Lier; Kontlch-Boom; Kortrijk-Avel- gem; Burst-Denderleeuw; Edingen-'s Gra- venbrakel; Gent-De Pinte; Aarschot-Ber- laar; Aarschot-Noorderwijk; Eisden-Asch- Hasselt via Waterschei; Senzeilles-Flo- rennes-Ermeton sur Biert; Walcourt-Flo- rennes-Doische-Givet; Florennes - Acoq Acoz-Mettet; Waicourt-Morialmé-Floren- nes; Thuin-Thuillies-Chimay; Thuillies- Berzée; Doomik-Callenelle met vertak king naar Antoing-Péronnes en naar Al- lain; Herzeeuw-Sint Denijs Heikijn; Bia- ton-Ath. In beginsel zal de dienst twee reizigers treinen in elke richting omvatten; vvatd! goederentreinen betreft, deze zullen aan gepast worden aan de onmiddellijke be hoeften, rekening houdend met de ex ploitatiemiddelen waarover de N.M.B.S, zal beschikken. Met spoed wordt verder gewerkt aaa bruggen en lijnen om nog meer diensten te kunnen inrichten. Er wordt voorzien dat onze gewesten binnen een paar we ken opnieuw goederentreinen zuilen zien binnens toornen. Voor wat het reizigersverkeer betreft, dient opgemerkt dat alle verminderingen (kroostrijke gezinnen, invaliedën, enz.) afgeschaft zijn. Er worden slechts «en- kele-biljetten verkocht. De Abonnemen ten kunnen weer bekomen worden. D« reizigers die nog. in'het bezit zijn van een abonnement zullen dit terug kunnen be nuttigen. De duur ervan zal gebeurlijk verlengd worden voor een periode gelijk aan dewelke het spoorwegverkeer stil werd gelegd. LIJN ANTWERPEN-GENT EN TERUG TREIN REGELING VANAF MAANDAG 29 JULI 1940 A. V, A. V. A. V. A. V. A, V. A V. Antwerpen L. D 8.00 14.20 12.55 18.30 21.30 Zwijndrecht 8.06 8.07 14.28 14.36 13.01 13.02 18.36 18.37 21.36 2L37 Beveren 8.19 8.20 14.47 14.57 13.14 13.15 18.49 18.51 21.49 21.50 Nieuwkerken 8.31 8.32 15.07 15.15 13.26 13.27 19.02 19.03 22.02 22.03 5302 S. D. St-Niklaas (W.) 6.46 8.38 8.44 15.23 15.43 13.33 13.39 19.09 19.15 22.09 Sinaai (W.) 7.00 7.01 8.58 8.59 15.57 16.05 13.53 13.54 19.29 19.30 Lokeren 7.12 7.15 9.10 9.15 16.20 16.45 14.05 14.08 19.41 19.45 Oostakker 7.49 7.50 9.46 9.48 17.59 18.07 14.42 14.43 20.19 20.20 Gent (Damp.) 7.55 9.53 14.48 20.25 Gent (Oost) 5.20 8.30 12.20 18.51 Gent (Damp.) 5.23 5.27 8.33 8.35 12.22 12.24 18.54 19.01 Oostakker 5.32 5.33 8.40 8.41 12.29 12.30 19.06 19.07 Lokeren 6.07 6.10 9.13 9.15 13.04 13.07 19.40 19.43 Sinaai (W.) 6.21 6.22 9.26 9.27 13.18 13.19 19.54 19.56 St-Niklaas 6.36 6.42 9.41 9.47 13.33 13.39 20.10 20.16 Nieuwkerken 6.47 6.48 9.52 9.53 13.44 13.45 20.21 20.22 Beveren 6.58 7.00 10.03 10.04 13.55 13.57 20.32 20.33 Zwijndrecht 7.13 7.14 10.17 10.18 14.10 14.11 20.46 20.47 Antwerp. L O. 7.20 10.24 14,17 20.53 OPMERKING: S. D. rijdt alleen 's Zondags. Oostendq Brugge Brugge Oostende BUURTSPOORWEGEN OOSTENDE-BRUGGE (2) (1) 6.15 7.00 7.10 '7.55 8.05 9.00 9.55 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 8.50 9.45 10.40 12.45 13.45 14.45 16.45 17.45 18.45 19.45 9.00 10.10 11.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 21.00 9.45 10.55 11.45 13.45 14.45 1 5.45 1 7.45 18.45 19.45 21.45 (1) In de week, (2) Op Zondag. ELECTRISCHE DIENST BRUSSEL-MECHELEN EN ANTWERPEN-KONTICH Vanaf 1 Augustus Is een dienst van electrische treinen opnieuw ingericht ge worden; 1. Tusschen Brussel-Noord en Meche- len-Kanaal: Brussel- (Noord) t Vertr. 5.10 u., 6.20 u., 7.30 u., 8.30 u. en zoo voort op het uur 30 tot 20.30 uur. Mechelea-Kanaal; Vertr. 5.50 u., 7,00 u., -co» 8.00 u. en zoo voort op het uur 0 tct 21.01 Deze treinen zullen te Mechelen (Ka naal) in aansluiting zijn met den elec- trischen buurtspoorweg Mechelen-Ant* werpen via Rumst, waarvan de t.nninsi naar het Kanaal te Mechelen zal ver plaatst worden. 2. Tusschen Antwerpen (C.) en Kon* tich-K. Antwerpen (Centraal): Vertr. 5.10 6.20 u., 7.30 u., 8.30 u. en zoo voort <9 het uur 30 tot 20.30 uur. Kontlch-K.: Vertr. 6.00 u.. 710 «- 8.12 u., 9.12 u. en zoo voort op het uur u tot 21.12 uur,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 6