Uw Drukwerk kunnen wij spoedig leveren V. Sansen-Vanneste, Drukker, Poperinge 7. DE POPERINGENAAR NIEUWE SLACHTOFFERS CP ZEE Het 20.000 ton groote Engelsche troepzntransportschip r Oiana werd door de Duitsche artillerie zwaar getroffen. Traag zinkt Het naar den bodem der zee. ZCO LUISTERDE PARIJS NAAR DE REDE VAN DEN FUHRER In de groote vergaderzaal van de Fransche Kamer van Volksvertegenwoordigers luisteren Duitsche Officieren naar den onlangs uitgesproken rede van den Fuhrer. BFZOEK AAN DE MAGINOTLINIE De Maginotlinie heeft deze dagen het bezoek ontvangen van den Roemeenschen Gsneraa!overste, Generaal Cheikoff. We zien hem hier een door de Duitschers ver overde en bezette kampwerk verlaten. PARI JS VAN VOORHEEN Aan de Seinebruggen te Parijs hebben de oud-boekverkoopers terug hun winkel opgetrokken. DE STRIJD RONDOM HET SUEZ KANAAL Onze lezers weten dat de eenige doorgang van de Middellandsche Zee naar de Indische wateren aldoor het Suez-kanaal is, kanaal dat aan Engeland toebehoort. Hierboven zien we het Engelsche Residentiegebouw, aan da boorden van voor noemde kanaal opgetrokken, vanwaar de Engelsche ambtenaren de kontrool over het kanaal uitoefenen. De scheepsklok van de Bremenluidt bij elke torpedeering van een vijandelijk schip. DE SOLDATEN UIT NOORWEGEN TERUG IN DUlTStHLAND Nu ds strijd in Noorwegen geëindigd is zijn de Duitsche soldaten naar hun Hei mat teruggekeerd. Op den doortocht mochten ze van jonge Duitsche vrouwen talrijke bloemen in ontvangst nemen. DE BEIERSCHE TOONEELFEESTSPELEN VOOR HET KRIJGSJAAR 1940 Jaarlijks hebben er te Beieren groote tooneelfeesten plaats en dit jaar werden die geopend met een opvoering van De Vliegende Hollandervan P.ichavd Wagner. We zien op onze foto Rijksorganisatieleider Dr Ley, Ambts'eider Dr Lafferentz en Rijksgouwleider Wachtler in gezelschap van Mevrouw Winifried Wagner, afstammelinge van den alom vermaarden grooten muzicus. ENGELSCH GRONDGERIED IN DUITSCHE HANDEN Enkele Engelsche eilanden, dicht bij de Fransche kust, in het kanaal gelegen, werden reeds door de Duitsche overheid in bezetting genomen. Zoo ook ging het met het Jersey-eiland waarvan we hier den Burgemeester in gesprek zien met de Duitsche overheid. IN HET SAARLAND TERUGGEKEERD De eerste terugkeerende Saarlanders zijn weer in hun geboortestreek aangeko men en weiden er met begeestering ontvangen. In alle steden grepen te dier gelegenheden feestelijkheden plaats. AAN HET STRAND TE BIARRITZ Na diensttijd nemen Duitsche soldaten de kans te baat om een zwembad te nemen. Rouwbrieven en Rouwgedachtenissen -worden met spoed a/gewerkt. Wij bevelen ons aan en danken U bij voorbaat. NIEUWE OORLOGSLICHTEN VOOR AUTOS De Duitsche auto-industrie heeft nieuwe autolichten op de markt gebracht die aan de oor.ogstijdcn aangepast zijn. Deze worden, zcoais onze foto hierboven toont, cp de siijkweerclers vastgemaakt en zijn aldus ineengestoken: een brandende lamp straalt op een bijzonder gerichte spiegel zoodat de lichtstraal een smalle streep van ongeveer 40 meter ver, geel licht cp de baan spreidt. Boven op de lamp zelf is er een kap die be.et dat licht naar boven uitstralen zou. Gok de lichtstraal cp de baan kan vanaf een zekere hccgte niet meer waargenomen worden. OORLOGSBUIT Gansche colonnes buitgemaakte leger auto* worden door de Duitschers te* ug >n ord» gebracht en in gebruik gesteld. HITLER TE BAYREUTH Ook deze ouderlingen behooren tot den grooten vluchtelingenstroom die sinds weken de Fransche baan vult. Aan de rand van het boscb wordt even uitgerust om het karig middagmaal vol. te be reiden. Op het onverwacht bezocht de Fuhrer, omringd van 1800 soldaten en arbeiders uit Marburg en Kassei, de opvoering van de Gotterdammerungtijdens de Krijgsfeestspelen te Bayrsuth. Van op het balkon van het Speelgebouw werd den Fuhrer luidruchtig toegejuicht. VAN HET ITALIAANSCH-ENGELSCH FRONT Officieren van het Italiaansch Koloniaal Leger en inwoners van de streek aan een overtollig geworden grenssteen, aan de scheiding van Italiaansch Somaliland en Britsch Kenia, waar de ItaSiaansche troepen vorderingen maakten. CP DE TENTOONSTELLING VOOR DUITSCHE KUNST BERLIJNSCÏIE STUDENTINNEN GAAN OOGSTEN Zooals vroeger, gaan ook thans de vrou wen der BerÜjnsche hoogescliool bij da boeren helpen om er den oogst binnen te doen. We zien ze hier blijmoedig ver trekken naar hun vacantieoord; de hoeve* Nog een ander afbeelding uit de greote Duitsche Kunsttentoonstelling van Mun^. chen, het werk van Michael Math ia* Kiefer: «De Wacht», werd aller aandacht getrokken op het schilderwerk van Georg Siebert uit Karls ruhe met zijn werk: Mijn Kameraden in Polen waarvan reproductie hierboven-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 7