De Verloren Ring OMREKENir im Ons Vrouwenhoekje GEDACHTEN 8. DE POPERINCENAAR 't Manneke uit de Maan. HET BOEK VOOR DEN SOLDAAT» GELIKWIDEERD Omrekening van FRANKS <n Reichsmarken Omrekening vessi RE'CHSMARKEN in Franks Voorbeeld van berekening 3 375,50 fr. 30,04 Mark 30.04 Mk. 4860 fr. Mark 388,80 388.80 Mk. Voorbeeld van berekening 3,75 Mark 46,875 fr. 425,50 Mark - C2-L IVyhters. die tot elven «lapen En veel in de vensters gapen En veel voor den «p"ieg*! staan. T-a'en t huiswerk ongedaan. Deugd Is gevaarlijk, wanneer rij niet Vergezeld wordt door nederigheid. Voedt uw eerste kind het best van allen op, want bet moet meehelpen, om de jongeren op te voeden. Hoe vaak droomt men van toekom stig geluk en verslaapt het tegenwoor dige. bET&ANf&Kfe UIT DE MAAN alderliefste lezeressen .Vrienden Lezers, groot en klein Moge't voor u allen eenen Goeden, schoonen Zondag zijn. Met dien wensch begint het Man neke uit de Maan zijn epistel. Ja, ja, zegt Knulleken. Wenschen is gemakkelijk, dat en kost geen cent. We zullen Knulleken maar laten klappen, v;ant hij ioopt met een ge zicht, zoo triestig als nen drinkebroer zonder duiten. DUITEN rijmt met fluiten. En als ge naar iets rr.oegt fluiten is 't een teeken dat ge 't kwijt zijt. Een zekere Alfons Schipkool was alzoo verleden week bij nen notaris te Brussel een erfenisken komen trekken van rond de dertig duizend Irank. Dat en is precies wel geen fortuin, maar 't doet toch altijd plezier als ge zoo'n kadoken moogt meêdragen. En Schipkool die had ook plezier. Hij ging eens lustig op den zwier Trakteerde met sampanjewijn En zong: Waar kunnen zijn nog be- Dan bij ons goede vrinden [ter zijn Die vrinden, dat waren hier vrln- dinnekens... En, toen die meneer Schipkool een stuk in zijn voeten kreeg en in slaap viel, bleef hij daar een uur of twee met zijn kop op tafel liggen, totdat de staminee moest slui ten. Als 't nu op betalen aankwam, kwam hij tot de konkluzie dat zijn kapitaaltje naar de vaantjes was en dat die lieve kinderkens waren gaan vliegen, lijk nacht- en dagvlinders dat kunnen... Tja! zegt Knuleken: dat is hon derd duizend keeren gebeurd, dat ge beurt nog en zal nog gebeuren, zoo lang er bankbiljetten, geslepen vrou wen en stommelingen van mannen zijn. Zeer waar Knulleken, en ge verdient den eersten prijs. Maar Knulleken lacht niet, hij trekt 'n gezicht nog triestiger dan straks. Als 'k hem vraag wat er scheelt, klaagt hij: «tandpijn». Ik tracht hem te troosten en deklameer gelijk nen ar tist van den Vlaamschen Schouwburg, zoo met de hand op 't harte: Tandpijn, ja, dat doet fel zeer Maar liefdepijn, toch nog veel meer. Zwijg! zegt Knulleken, zwijg, want met liefdepijn zit ik ook op m'n nekke. En hij krijgt tranen in z'n ocgen. TRANEN IN 'R OOGEN, van liefde pijn of sjagrindamoerkreeg ook Katrien Blauwbeen, van Antwerpen, toen ze gewaar werd dat zs door een valsche minnaar was verlaten. En Katrien, na zuchten en smeeken Besloot zich te wreken... Niet met een mes of met een pistool Niet met vergift of zulke zaken Ze zou er eens kort spel meê maken En kocht een fleschje vitriool. Heure vent, die verliefd was gewor den op 'n andere, ligt nu in 't hos pitaal met uitgebranoe oogen en 'n gezicht ciat eeuwig en drie dagen ge schonden zal blijven. En Katrien zit in Cs gevangenis, te mediteeren over de verliefdheid van de mannen. Tja, zegt Knulleken: Verliefd worden is niemendal.- Dat moogt ge als Evangelie schrijven... Maar moeilijker is 't geval Verliefd te blijven. Wijl Knulleken zoo spreekt, heb ik het 'recht hem te vragen of hij al meer dan eens verliefd is geweest. En hij knikt. En hij vertelt: Ze heette Veva. Ze woonde ver, heel ver buiten 't dorp, waar ik m'n vacan- tie doorbracht, bij m'n tante Fien, die 'n braaf mensch was. Alle dagen zond ik haar 'n brief, 'n Brief met 'n ge dicht. Niet naar tante Fien maar naar die Veva. Nu wil ik gaan langs bosch en haag Om blommekens te plukken, Waarmee ik dan, lief kindje, graag Uw kroezelkop wou smukken. Die brieven met gedichtekens kreeg ze 's morgens, 's Avonds kreeg ze 'n postkaart, die 'k zelf geschilderd had...'' Wie 't meest te beklagen was, dat was de facteur van 't dorp, Lange Lowie! Die moest lederen avond naar die villa loopen, om die geschilderde kaart te brengen. Dat was voor dien man een wanaelir.g van drie kwartier om te gaan, en drie kwartier om terug te komen. Meer dan eens had hij mij gevraagd die geschilderde kaart ach terwege te laten... Ik trok me z'n ver zoek niet aan en schilderde voort Veva kwam eens per week naar t dorp, 's Zondags, als ze naar de hoog mis ging. Dan zag ik haar... en zag Mengelwerk van 4 Augustus. Nr 3. ROMAN van H. COURTHS-MAHLER Ze zei nu met tconlooze stem: I Ja, dat moet hij inzien. J Hij knikte overtuigd. Niet waar. Kate, wij laten ons niet dwingen tot een huwelijk, waar aan ons hart part noch deel heeft. Ik sterf nog liever, riep ze. i Hij wist niet hoe wreed hij was. Gelukkig, cat we het daarover eens zijn, Katc. Je moet me niet ver keerd begrijpen eigenlijk klinken mijn woorden heel onbeleefd, maar ik weet zeker, dat je evenmin van mij houdt als ik van jou. Ik ben vrouwen kenner genoeg om te weten, cat ik je hoogstens sympatihek ben. als een goed vriend en de man, die jou eens als liefhebbende en geliefde vrouw zijn huis binnenvoert, mag van geluk spreken. Maar jij en ik hebben allebei een te hooge opvatting van het huwe lijk om ons te laten dwingen. Ze streek het haar uit haar voor hoofd: Je hebt gelijk, Gunter, en dat zal ik je vader ook zeggen, wanneer hij soms met mij over zijn wensch mocht spreken. Hij ging weer zitten en lachte op gelucht. Gelukikg, dat dat er uit is. Ze slaagde er in te glimlachen. God aleen wist, wat die lach haar kostte, evenals de 'poging om te schertsen, toen ze zsi: Heeft het je erg gehinderd, Gunter? Hij knikte: Ja. om bijzondere redenen, Kate, en die zal ik je ook vertellen, ik zal je geheel in mijn vertrouwen nemen, hc heb het gevoel, of we elkaar in dit zij mij. Dan kwam ze even bij tante op bezoek... Knulleken zweeg. En. hoe is "t dan verder gegaan, vroeg ik nieuwsgierig. Nieuwsgier.;, lijk «ij. alderliefste Lezeres, nu ock nieuwsgierig zijt, om t eind van die historie te kennen. Wel, zei Knulleken Mij zag ze ééns per week... de lakteur zag ze twee keer per dag: 's morgens met m'n verzekens, 's avonds met m'n ge schilderde kaart... ...Ze is met den fakieur getrouwd. Dat is potdorie "n Triestige historie Niet tot uw glorie Knulleken *k Zou bijna zeggen: Snulleken. SNCLLEKENS, zijn de Vlamingen altijd geweest tegenover hun broeders en zusters van Belgenland, die 'n tong hadden om te doen Mjk t honderd Jaar de mode is geweest: parler fran cais contre alle menschen -. Maar weet ge wat er nu in Brussel gebeurt? Val niet omver, alderliefste Lezeressen en houdt u vast aan nen stoel op vier soliede pikkels: in de groote magazijnen krijgen de bedien den nu ale dagen 'n uur les in 't Duitsch... Wie er nimmer Vlomseh wou leeren Leert nu flink de Duitsche taal. Doet ge 't geere of niet geere 't Moet he! Brusselaar en WaaL VAN «BRUSSELAAR» gesproken, zegt Knulleken, herinner ik me nog 'n liefdeshistorie... Die Brusselaar was ne brave kadee... Op 'n goeien morgen kwam ik hem tegen, aan de visch- markt, de vischmetliek ze in Brus sel zeggen en hij zei me: Knulleken, gij die zoo van alles verstand hebt... van remedies tegen de eksteroogen en de snotvalling van kanarievogels, ge zoudt mij ne keer in 't licht van uwen esprit en verstand moeten helpen... Goed, zei ik... tot uwen dienst en wa' wilde weten? Eh bien! ik sta daar vcor "n kwestie, waar dat ik nie uitgeraak. Ge moogt alles vragen, behalve centen, want die heb ik niet. 't Gaat over 'n liefdeshistorie, zei hij. In liefdeshistories ben ik zoo ge leerd, als in mijnen catechismus, zei ik. Toen zei hij: He wel luister: ik zou willen trou wen... En ik kan kiezen uit twee. De eene is 'n jong meisken: zoo iets van rond de duizend weken... dus kort bij de twintig... En schoon! Twee oogen zoo blauw Scliit'rend als sterren. En donzig als dauw. Twee oogen zoo blauw. En 'n koppeken met blonde krullen... om er 'n Lieve Vrouwken uit de pro cessie van Half Oogst jaloersch meê te maken... En van postuur: niet te groot, niet te klein, niet te dun, niet te dik, niet te vet, niet te mager, niet te kort, niet te lang... Hewel, proficiat! zei ik... Ja maar, zei hij: ze staat daar als Tieneken van Heule... zonder 'n cent... Luister, zei ik: Geld is bij liefde niet noodig Maar komen de centjes erbij... Dan klinkt er het lied van de liefde Lijk vogeltjes zingen in Mei. Vertel nu maar verder. Hewel, buiten die Veva ken ik nog 'n andere... 'n Respectabele wedu we van rond de vijftig... Schoon van verre... maar voor de rest, verre van schoon. Ze heeft echter geld en goed.., land en pachthoeven en huizen... Nu weet ik niet goed wie te kiezen, sprak die Brusselaar. Luister, heb ik hem toen geant woord: neemt gij die Veva... en geef mij 't adres van die weduwe... Aldus vertelde Knulleken. Maar tot nu toe, alderliefste Lezeressen, is de sukkelaar nog-steeds op zoek Naar 'n meisjelief dat Als een vriendlijke schat Hem vurig beminnen kan Om dan Als vrouw en man De baan Van 't leven op te gaan. VAN GAAN GESPROKEN... Als de mannen op staminee gaan is 't ge woonlijk om 'n potje bier te drinken. Maar 't zal daar binnenkort ook hola meê zijn. Naar 't schijnt zal er nog maar één soort bier mogen gebrouwen worden. En 't zal slappekens zijn! zegt Knulleken... Als ge er vijftig pinten van binnen hebt... zijt ge nog zoo nuchter als Johannes de Dooper in de Woestijn. En die dronk niets als water. Maar opgepast: Gaat ge dan op staminee Draag dan ook uw zegels meê. Want, zoo ge 't nog niet weten mocht 'n Pinte bier wordt dan verkocht Per zegeltje: dus jong en oud Ziet dat ge mijnen raad onthoudt. ONTHOUDEN wil zeggen: niet ver geten... En 'k zie met plezier dat som mige alderliefste Lezeressen goed ont houden hebben dat Het Manneken uit de Maaneen boeksken in zijn bezit heeft, waardat de verklaring in staat van vele namen... Ik heb dan eenige brieven gekregen. De eerste brief kwam van ufïra Elisa beth Van E... (woonachtig in een dorpken kort tegen Brugge) en die ulfra vraagt me wat de naam Elisa beth beteekent? Hewel, alderliefste Lezeres, luister; Elisabeth komt van 't Hebreeuwsch en wil zeggen: de godvreezende de aan God gewijde. Ge laat me zoo verstaan dat ge naar 't klooster wilt gaan. uur nader zijn gekomen dan in al die jaren, dat we in hetzelfde huis hebben gewoond. Mag ik even ronduit tegen je spreken of je mijn zuster bent? Hij zag den droevigen trek om haar mond niet waarmee ze antwoordde: Vertel me gerust alles, Gunter. Hij greep haar hand en het viel hem op, dat die zoo koud en zwaar In de zijne lag. hoewel al zijn gedachten zich nu alleen op één punt concen treerden. Ik heb een vrouw lief, Kate, die mijn vader, in zijn bekrompenheid, niet wil kennen. Kate voelde een scherpe, snijdende pijn in haar hart, doch bleef rustig zitten zonder zich te bewegen, alleen een ontzettende koude kroop door haar lichaam en ze rilde. Vertel verder, zei ze haperend en Gunter ging voort: Vader heeft me alleen keus ge laten tusschen jou of een andere dame uit onze kringen, doch de vrouw, die ik lief heb en die mij ook met hart en ziel liefheeft, behoort niet tot onze kringen. Ze is actrice. Vader zal, zoo als ik hem ken, nooit toestaan dat ze mijn vrouw wordt. Je kent dat trot- sche standbegrip van onze kringen, dat ook door de moderne tijden niet is uitgeroeid. Wie niet tot denzelfden stand behoort, wordt eenvoudig als minderwaardig beschouwd, maar dat zal mij niet beletten mijn liefde rond uit te bekennen. Vandaag heeft vader me tot het besluit gedreven, zoo ik dat al niet eeraer genomen had, om met Lori Leixner te trouwen. Weer kromp Kate ineen. De naam der actrice was haar niet vreemd. Ze was dol op de comedie en kende bijna alle acteurs en actrioes bij naam, ook Lori Leixner, Lori Leixner speelde weliswaar slechts kleine bijrollen, doch ze viel op door haar schoonheid. En op een avond had Kate met Gunter's vader na af loop der voorstelling op hun auto ge- Naar 't klooster van Sint Arj aan Waar twee paar Bielsen -f Onder 't beddeken staan? Of bedoelt ge 'n ander klooster? Ga Elisabeth, ga in vrede... Uw naam zegt het klaar en duidelijk... Brief van nummer twee. Van 'n ufïra en die heet Hortense D... en woont niet ver van de stad waar dat er groo ts Hallen staan. Gij dus ook, alder liefste Lezeres, wilt de bediedenls ken nen van uw naam. Hier ben ik er meê: Hortensia komt van 't Latijn en be duidt: de tuinierster! De bloemenmin- nende! Dus iemand die gaarne in 'n tuin of in' den hof vertoeft. Trouw met nen hovenier, Hortensia. En ver zoek mij op de bruiloft, ik zal dan eenige liedekens zingen... Dan ga ik ook meê, zegt Knulle ken. Maar ik zeg dat hij mag thuis blijven, want als Knulleken voor nie- mendalle zijnen buik mag vullen, kan hij eten voor twee en drinken voor drie. Brief van nummer drie. Komt van Gent. Die ufïra heet Bertha De W... Bertha, van het oud-Duitsch wil zeg gen: de lichtende, de schitterende, de schoone Ach! zegt Knulleken da's eene die mag meedoen in nen konkoerde- boteeMaar precies lijk nen Re demptorist die ieverans 'n missie ser- moent, voegt hij er bijGedenk dat gij stof zijt en tot stof zult weder keer en Allee! schoone Bertha, veel geluk ln 't leven en zie dat ge braaf blijft. BLIJFT met uw handen van al wat oorlogstuig is, zouden de ouders en de schoolmeesters 's morgens aan de kinderen gedurig moeten herhalen, 't Is wreed lijk daar ongelukken meê ge beuren. Zegt tot de kindren Groot en klein Laat kogels en granaten liggen Voorzichtig zijnl VOORZICHTIG kunnen ae mels- kens niet genoeg zijn als ze tegen woordig van die verfkens koopen om huider gezichteken te beschilderen. Klara Despoot, van Leuven, heeft het ondervonden... Ze had een puisteken opengekrabd; die verfrommel was in dat wondeken gekomen en 't scheel de 'n haarken oi ze was voor de groote reis vertrokken. Nu zit ze daar met 'n gezicht gelijk 'n beschimmelde rooikool en de aokteur weet nog niet te zeggen of dat ze ooit heur velleken van vroeger zal terugkrijgen. JaJa! De malheuren rusten niet; zelfs niet op 'n gepoeierd gezichteken. T GEZICHTEKEN van 'n alderlief ste Lezeres, die haar schrijven voluit onderteekent, staat vol zomersproeten en ze vraagt of ik daar geen remedie voor weet. Ik vraag aan Knulleken of hij daar soms geen probaat middel tegen kent. Jawel, zegt Knulleken... Voor zo mersproeten moet dat lieve kind wach ten tot het vriest. Dan zijn 't winter - sproeten. Ik antwoord hem dat, als hij niets anders te zeggen heeft, hij gerust zijn mond mag houden. WE HOUDEN er allegaar aan nieuws te krijgen van ons volk, van onze jon gens, die nog op de baan zijn. En zoo kreeg het Manneke uit de Maan dees week tijding van z'n jongsten zeune, die daar ergens ver, ver, verdories ver in Frankrijk zit... Toen heeft het Manneke sito, sito, z'n beste penna ge nomen en geantwoord: BESTE BERT, Alles hier nog kloek en wel Na 't verduiveld oorlogsspel. En, nu mag ik je verkonden Lijk de spreuk zegt: «zwart op wit» Dat je bloeder Nolke in Londen Steeds te Koekeloeren zit. Wies die is verleden week Ergens uit de Duitsche streek (Neurenberg, zou ik gelooven) Weergekeerd, verbrand van snuit 't Ballingschap is hij te boven En hij ziet er heel goed uit. 't Weze jou meteen bekend Dat wij het bombardement Kalmpjes hebben opgenomen Tc Hoop, mijn zoon, dat jij weldra Goed gezond naar huis moogt komen. Hand en zoen! Ook van Rosa. Zeg ne keer, Manneke, zegt Knul leken: Nolle dat is 'n broer van Bert en Wies is ook 'n broer van Bert. Maar die Rosa, wie is datte? Knulleken, als gij te stom zijt om dat te begrijpen, moet ge 't maar ne keer vragen aan de allerliefste Le zeressen van De Poperingenaar Die zullen 't wel begrepen hebben... Ach! nu begrijp ik het ook, zegt Knulleken met 'n serjeus gezicht... 't Is iets van amour, pour .toujours Ja, Knulleken! Er staat immers geschrevenkinderkens, bemint el kander VAN KINDERKENS gesproken 'k bedoel hier kleine kinderkens die nog naar school gaan... Hier is 'n rijmken dat ge hun kunt leeren... Ze zullen dan vijf minuten gerust zijn, als ge er geen weg meê kunt: Wie weet waar Willem Wijnen woont? Willem Wijnen woont wijd weg. Wie weet wat Willem Wijnen weeft? Willem Wijnen weeft witte wollen [wantjes. DE WANTJES of handschoenen van 't vrouwvolk tegenwoordig trekken meer op vischnetten, dan op hand schoenen... Voor de kou moeten ze die dingen in elk geval niet aandoen... Enfin 't ls de mode... EN DE MODE van de hoedjes dan, roept Knulleken uit... Hedde daar al ne keer op gelet... En hij declameert: Hoedjes met de gekste vormen.,, 't Een lijkt op een sausepan. wacht, toen Lori Leixner voorbij ge komen was aan den arm van een zeer bekenden losbol. Ze had zich gichelend en coquet tegen hem aangedrukt en juist toen ze langs Kate kwam zei ze: Schat, ik heb al verlangend naar je uitgekeken en had hem daarbij verliefd aangezien. Deze woorden waren lang in Kate's ooren blijven naklinken en ze had het gevoel, aat dit mooie schepsel, dat liaar rol op het tooneel zoo zielloos afrafelde, die woorden met ingehouden hartstocht uitbracht. En met die vrouw wilde Gunter Wameck trouwen die vrouw, die nog enkele weken geleden een anderen man schat noemde en hem verzekerde dat ze verlangend op hem gewacht had. Het was of een ruwe hand haar keel toekneep. Haar eigen leed verbleekte geheel bij haar bezorgdheid voor Gun ter. Het viel niet te betwijfelen, dat hij zijn hart aan een onwaardige ver loren had. Als hij werkelijk met haar trouwde, in het gelcof aat ze hem waard was, en als hij dan eens zou moeten inzien hoe ze in werkelijkheid was! Moest ze hem niet zeggen wat ze gehoord had? Maar het wilde haar niet over de lippen. Juist zij mocht niets doen om hem van een beslissen de n stap af te houden omdat ze hem zeif hef had, waren haar handen gebonden. Ze kon de andere niet aanklagen. Ze moest zonder iets te doen toezien, en afwachten wat hij doen zou, ze mocht hem niet waar schuwen. Ze zei dus alleen zachtjes: Maar als je vader nu zijn toe stemming eens niet geeft? Hij viel weer in zijn stoel terug en liet zijn handen hard op de stoelleu ningen neerkomen. Dan trouw ik zonder zijn toe- Stemming met Lori Leixner. Het klonk vastbesloten en ze vouw» De andere draagt weer een hoedje 't Is precies een koffiekan. Hoedjes, waarvan ge zoudt zweren Dat het vogelnestjes zijn. Hoedjes, regenboog van kleuren Als een dcopmuts nog zoo klein, ERN. BRENGIER OVERLEDEN Hoedjes, hdog als waterkruiken Hoedjes, plat als een teljoor Hoedjes, recht op, als een toren Hoedjes hangend op één oor. Is 't de waarheid niet, vraagt Knulleken. Zeker, zeg ik, de perfecte waar heid. Hewel, gaat Knulleken voort: 't vrouwvolk mag huider hoed opzetten gelijk ze 't willen doen... recht, scheef, schuins, voorover, achterover... 't Is altijd de modeMaar als mijn hoed je "n beetje scheef staat, dan zeggen ze seffens: Zie ne keer. Knulleken heeft 'n stuksken ln z'n voeten.., Is 't niet waar? Om met Knulleken geen ruzie te krijgen, zal ik maar zeggen dat 't zóó is En daarmee herhaal ik nog eens Wat ik straks wensch te: Alderliefste Lezeressen Vrienden Lezers, groot en klein Moge 't voor u allen, eenen Goeden, schoonen Zondag zijn. VNadruk. zelfs gedeeltelijk, verboden.) EEN POSTABONNEMENT .VAN NU TOT EINDE 1940 KOST IQ 50 FRANK. Emest Breng!er. een beroemde Vlaam- sche toondichter, die vooral naam maak te met het muziekdrama Gudrun naar het werk van Albrecht Roodenbach, is op het einde der vorige week te Gent over leden. Het Werlc Het Boek voor den Sol daat dat begin September 1939 werd gesticht door het Verbond van Vlaam- sche Kultuurvereenigingen, waarbij zich het Bedevaartcomité had gevoegd en dat onder de leiding van het Verbond V.O.S. werd geplaatst, heeft zijn werkzaamhe den geëindigd. Hiermede wordt nogmaals dank gezegd aan de vereenigingen en personen die. door milde giften in geld en boeken, het Werk in de gelegenheid hebben gesteld onze jongens vaix degelijke lectuur te voorzien. De overblijvende voorraad boeken wordt ter beschikking gesteld van het ge stichte boekenfonds dat hu!p verleent aan de door de oorlogsgebeurtenissen bescha digde of zelfs grootendeels vernielde boe kerijen. Het Werk vertrouwt dat de begiftigers daarmee volledig instemmen. Het doet tevens beroep op dezen, die nog boeken in bruikleen mochten hebben ze te be zorgen aan het Verbond V.O.S., 124 Em. Jacqmainlaan, Brussel, dat zich gelast ze aan bovenvermeld boekenfonds over te maken. MOGEN BE OUDERS HUN KrNDEREN HELPEN BIJ HET HUISWERK? De meeste ouders klagen, dat de kin deren zooveel en zoo moeilijk huiswerk te doen krijgen. We zullen niet onder zoeken, of er werkelijk teveel geeischt wordt van het schoolkind. Maar de vraag is: Mogen de ouders het kind helpen? Dat ligt er aan. wat men onder «helpen» verstaat. Een kind is gemakzuchtig; het wil zich liefst zoo weinig mogelijk inspan nen en denkt er slechts aan, te kunnen gaan spelen als dat vervelende huiswerk gedaan is. Daarom zal het alles willen vragen, zonder een oogenblik zelf te den ken. En toch is "t het kind, dat zijn werk moet doen, en niet vader of moeder! Als «helpen» dus beteekent «voordoen» of voorzeggendan is dit geheel uit den boo ze. Men bewijst er het kmd geen dienst mee, integendeel: op de eerste plaats moedigt men de luiheid aan en op de tweede plaats zal het later immers toch blijken dat het zelf niet gewerkt heeft en niets weet. Maar onder helpen kan ook verstaan worden en dat zijn verstandige ouders, die het zoo opvatten, het kind aansporen tot werken, tot nadenken en als het al te moeilijk gaat, op den weg brengen. Vooral aanmoedigen en zeggenGe weet het wel, denk maar eens goed na In vele huishoudens heeft moeder het te druk om er zich mee te bekommeren. Dat is spijtig, want het kind kan zijn werk verwaarloozen, slordig afschrijven, zoo niemand er eenigzins belang in stelt. Het is toch zoo moeilijk niet voor moeder bij afwezigheid van vader bij de Ten voordeele van onze lezers geven wij hier eene tabelle voor het gemakkelijk omrekenen van Franken in Marken en omgekeerd Franks Marken Franks marken 1 0,08 51 4,08 2 0,16 52 4,16 3 0,24 53 4,24 4 0,32 54 4,32 5 0,40 55 4,40 6 0,48 56 4,48 7 0,56 57 4,56 8 0,64 58 4,64 9 0,72 59 4,72 10 0,80 60 4,80 11 0,88 61 4,88 12 0,96 62 4,96 13 1,04 63 5,04 14 1,12 64 5,12 15 1,20 65 5,20 16 1,28 66 5,28 17 1,36 67 5,36 13 1,44 68 5,44 19 1,52 69 5,52 20 1,60 70 5,60 21 1,68 71 5,68 22 1,76 72 5,76 23 1,84 73 5.84 24 1,92 74 5,92 25 2,00 75 6,00 26 2,08 76 6,08 27 2,16 77 6,16 28 2,24 78 6,24 29 2,32 79 6,32 30 2,40 80 6,40 31 2,48 81 6,48 32 2,56 82 6,56 33 'i ,64 83 6,64 34 2,72 84 6,72 35 2,80 85 6,80 36 2,88 86 6,88 37 2,96 87 6,96 38 3,04 88 7,04 39 3,12 89 7,12 40 3,20 90 7,20 41 3,28 91 7,28 42 3,36 92 7,36 43 3,44 S3 7,44 44 3,52 94 7,52 45 3,60 65 7,60 46 3,68 66 7,68 47 3,76 97 7,67 48 3,84 98 7,84 49 3,92 99 7,92 50 4,00 100 8,00 300,— fr. - 24 Mark 50,fr. 4 25,— fr. 2 marken Franks Marken Franks 1 12,5 51 637,5 2 25 52 650 3 37,5 53 662,5 - 4 50 54 675 5 62,5 55 687,5 6 75 56 700 7 87,5 57 712,5 8 100 58 725 9 112,5 59 737,5 10 125 60 750 11 137,5 61 762,5 12 150 62 775 13 162,5 63 787,5 14 175 64 800 15 187,5 65 812,5 16 200 66 825 17 212,5' 67 837,5 18 225 68 850 19 237,5 69 862,5 20 250 70 875 21 262,5 71 887,5 22 275 72 900 23 287,5 73 912,5 24 300 74 925 25 312,5 75 937,5 26 325 76 950 27 337,5 77 962,5 28 350 78 975 29 362.5 79 987,5 30 375 80 1000 31 387,5 81 1012,5 32 400 82 1025 33 412,5 83 1037,5 34 425 84 1050 35 437,5 85 1062,5 36 450 86 1075 37 462,5 87 1087,5 38 475 88 1100 39 487,5 89 1112,5 40 500 90 1125 41 512,5 91 1137,5 42 525 92 1150 43 537,5 93 1162,5 44 550 94 1175 45 562,5 95 1187,5 46 575 96 1200 47 587,5 97 1212,5 38 600 68 1225 49 612,5 99 1237,5 50 625 100 1250 0,50 fr. - 0,04 of 375,5 X 8 pf. 3004 pf.100 4000 fr. 800 fr. 60 fr. 40 X 8 320 Mk. 8X8= 64 Mk. 4,80 Mk. of 4860 X 8 pf. 38880 pf.100 de in plotselingen angst de handen. Dan zal het tot een breuk komen tusschen jou en je vader, Gunter. Voor zoover ik hem ken zal hij het je nooit vergeven als je als je met een ac trice trouwt. Ik weet. dat hij erg streng oordeelt over dames van het tooneel en o, waar moet dat op uitloopen? Hij streek over zijn voorhoofd: Het is aardig van je, Kate, dat Je je mijn aangelegenheden zoo aan trekt, Je bent er bleek van geworden. Ze worstelde met haar ongerustheid en met haar liefde en zei dapper: Ik ben zoo bang voor een scène tusschen jou en je vader, Gunter. Hij maakte een afwerend gebaar: Stel je dat niet erger voor dan het ls. Als mijn vader moet inzien, dat zijn weigering niets aan de zaak ver andert, zal hij er wel in berusten. Ze zuchtte diep. Het zal hard tegen hard gaan, juist omdat jullie allebei stijfkoppen zijn en elkaar niets wilt toegeven. Misschien heb je werkelijk gelijk, misschien lijken onze karakters te veel op elkaar om een vreedzame oplos sing mogelijk te maken. Het komt me bijna voor of Je gelijk hebt, ik heb er alleen maar nooit over nagedacht en altijd gedacht, dat we te verschillend van aard waren om met elkaar te kunnen opschieten. Misschien vinden we de eigen fouten in een ander het onverdraaglijkst. Ik zal in ieder ge val Je goed bedoelde woorden ter harte nemen, Kate, en voortaan probeeren vader door wat meer toegevendheid te Ontwapenen. Daar zal je zeker goed aan doen, Gunter en het zal stellig een goeden invloed hebben op jullie verhouding tot ekaar. Je vader is te oud om nog veel te kunnen veranderen, maar jij bent zooveel jonger, jou zal dat mak kelijker afgaan. Hij lachte even. k. TT Os»* ieï M» *00 makkelijk sal 3 Mk. 37,50 fr. 0,50 Mk. 6,25 fr. 0,25 Mk. 3,125 fr. 375 8 46,875 fr. of 3,75 X 100 400 Mk. 20 Mk. 5 Mk. 0,50Mk. Of 425,5 X 100 5000,— fr. 250 fr. 62.50 fr. 6,25 fr. 5318,75 fr7 42550 8 5318,75 fr. llllllllHBIIIBIIIIlIIËaiMIIBlIMISllMIHIBIIIII» het mij ook niet vallen maar ik zal mijn best doen. Alleen met deze kwes tie mag vader zich niet bemoeien. Ik wil mijn vrouw zelf uitzoeken. Zet toch niet zulke angstige oogen op, kleine Kate, en help me een beetje, ja? Vader is erg op je gesteld, mis schien kun je hem een beetje beïn vloeden. Ze klemde de handen in elkaar. Kon ik het maar niets zou me te zwaar zijn als ik je aan je geluk zou kunnen helpen. Toe, denk niet, dat ik er me mee bemoeien wil, daar heb ik het recht niet toe maar denk je dat een huwelijk met dat meisje je werkelijk het geluk zal bren gen dat je verwacht? Hij lachte vol vertrouwen. Je kent de liefde niet, Kate. Als je liefhebt kan je alleen gelukkig wor den als je de geliefde persoon voor altijd bij je hebt, anders ben je on gelukkig. Anders ben je ongelukkig, zei ze zacht voor zich heen en ze voelde hoe zeer hij gelijk had. Ja, Kate, geloof me, ik kan wer kelijk alleen gelukkig worden als Lori mijn vrouw wordt. God geve je geluk, Gunter, ik zal er voor bidden. Hij greep haar hand: Wat ben je vroom en goed, Kate. Ik geloof, dat ik het bidden heelemaal verleerd heb. Bid jij voor me, een ge bed van een vroom, rein hart moet heipen. Maar nu zal ik je niet langer ophouden. Je houdt me ln het geheel niet op en voor je weggaat, zou ik je nog iets willen vragen. En dat is? Ik zou je willen vragen heel dringend vragen onderzoek jezelf en de vrouw die je liefhebt goed, over weeg rijpelijk of de winst den inzet waard Sb. Het gaat om je geluk, Gunter. Hij keek merkwaardig geboeid ln haar mooie, smeekende oogen, waar van de bezielde uitdrukking hem van daag voor het eerst opviel. Het is, geloof ik, voor het eerst, dat je me om iets vraagt, Kate, ik weet ten minste zeker, aat je me nog nooit zoo smeekend hebt aangekeken, zei hij peinzend. Ze bloosde heftig en sloeg de oogen neer. Ik vroeg het niet voor mijzelf, zei ze zachtjes. Des te liever is het van je. Van daag over acht aagen zal de beslissing valen dan moet ik mijn vader de finitief mijn besluit meed-elen en hij zal het hooren. Ze drukte de hand op haar hart. Ik zal doen wat ik kan om je vader zachter te stemmen, maar hij zal koppig zijn net als jij. Toch zal ik je dankbaar zijn voor elk goed woord, dat je voor me doen wilt. En als je ooit eens raad of hulp noodig hebt, kom dan bij me. We zijn in dit uur trouwe vrienaen geworden, nietwaar? Ze legde haar hand in de zijne en keek hem met vochtige oogen aan: Ik zal probeeren die vriendschap te verdienen, Gunter. Zoo namen ze afscheid. Kate keek Gunter na toen deze door den tuin heenging. Ze drukte de handen tegen het hart. Help hem. Vader in den hemel. Ik zal zonder klagen alles dragen, maar help hem, bad ze vurig. Dien avond zat Kate alleen met Heinrich Warneck in de huiskamer. Gunter had wel met hen samen ge dineerd, maar was daarna uitgegaan. Zijn vader keek hem zwijgend na, toen zei hij tegen Kate: Zing wat voor me kind, ik ben vandaag in een sombere bui en jouw zingen doet me altijd goed. Kate stond onmiddellijk op. jé kinderen gaan zitten met brei- of raap werk en er het toezicht op houden. Veer het overhooren van een iea-u het zed» niet noodig, het boek voortdurend in nar.- den te hebben. Men kan rusug voortent met werken en af en toe. wanneer tf iets hapert, op dreef brengen. Zoo kan het gevreesde huiswerk »a lessen leeren in den huiskring gemakke lijk geschieden ei? rap achter den rug zijn. zoodat er nog tijd overschiet om te gaan spelen en ravotten. KEUKENMEUWIGHEID Garnaalsoep. Een half pond garnalen uitpluizen. De pluisels bewaren. Een wor tel, een ajuin, het wit van een porei en een tak selder in kleine teerlingen snij den. Die groenten leggen m een kastrol met een stuk boter, en ze doen braden op volle vuur, zonder te zeer te laten kleuren. Dan voegt men er de garnaalpluiseis bij; men bevochtigt met twee liters vleeschsoep of water; men doet er wat peper bij, maar geen zout; een takje thymus en een laurierblad. Men laat koken, toegedekt, gedurende een uur en giet dan de vloeistof door een verzijp, groenten en garnalen sterk uit duwende met een houten stamper, om er zooveel mogelijk geurige sappen uit te persen. Zet de soep weer aan het koken: als zij kookt voegt men er 100 gram rijst- meel bij, aangelengd met koud water. Mengt vlug al ronazweepend en laat een half uur koken, na er een weinig torna- tenbrij te hebben bijgevoegd. Giet weer door een fijn verzijn, proef om te zien of zij voldoende gekruid is en giet dan in een soepkom, waarin een klontje boter, een tas room en een likeur glaasje cognac wachten. Naar willekeur voege men er de uitgepluisde garnalen bij. VLIEGENDE VROUWEN De Amerikanen zijn fier op de Ameri- kaansche vliegenierster Amelia Earhaert, die onverschrokken den Oceaan overvloog. Ze hebben reden te over! Toch is me vrouw Earhaert-Putnam de eerste Ameri- kaansche vrouw niet die zich onderscheid de op vliegeniersgebied. Twintig jaar ge leden vloog miss Hariett Quimby het Kanaal over op een eendekker Blénot. Ia Mexico had diezelfde miss het hoogte record thuis gehaald en werd ze te dien tijde aanzien als de beste vliegenierster van de nieuwe wereld. Nu hoort men over Hariett Quimby niet meer spreken en men schijnt de vliegenierster van het eerste uur vergeten. Zoolang er gevlogen werd, heeft men vrouwen aangetrolien, die zich in de hoogte waagden en er in hst geheel geen slecht figuur sloegen. De eerste' vliegenierster was een Fransche. In 1910 haaide Mevrouw de la Roche, vau adellijken huize, haar brevet vaii viiege- nierster. Mevrouw de la Roche was eea toneelspeelster met veel talent. Zekereu dag woonde ze een viiegeniersaefenmg bij. Ze was zoozeer onder ucn inaruk van ae vliegersprestaties van Henri Farman, dat ze besloot het tooneel vaarwel te zeggen en haar diploma van vliegenierster te be halen. In 1910 nam ze deel aan de vlie- geniersmeeting te Reims en was er het slachtoffer van een vreeseiijk ongeluk, Zs bleef echter vliegen. Ze benaalae record» van duur en afstana. Gedurende den oor log van '14-T8 werd er mees over haar gehoord, maar na den oorlog werd zs wederom een beroemd figuur in de vlie- genierswereid. In Juli 1919 verongelukte de koene vliegenierster te Crotoy. Ze vloog in de armen van den dooa. Nog andere vrouwen nebben ongeluk- kiglijK den dood gevonden tijdens huu gevaarlijke tochten. Mrs Jane Mooie, ge boren Wright, was de zuster van Wilburg Wright. Ze was een Amerikaansche en werd dooaelijk gekwetst te Etampes, op 21 Juli 1911, tijaens haar proef om het diploma van viiegenierster te bekomen. In 1912 telde men reeds veertien ge diplomeerde vliegeniersters, Fransche eo andere. Het tweede brevet werd toegekend aan Juffrouw Helena Dutrieu, van Bel gische afkomst. Reeas in 1910 maakte zs zich beroemd, tijdens oefeningen te Deau- ville. In 1913 behaalde een Spaansche aeii prijs Senator Raymond. Op het oogenblik mogen we wel, zender overdrijving zeggen, dat er meer aan 1000 vliegeniersters over de geneeie wereld zijn. NIEMAND ZONDER GEBREKEN Het vrouwvolk heeft zijn gebreken, maar het mannevolk oo.:; want ae man nen maken ruzie: Om een woord niet wel verstaan. Om een werk niet gauw gedaan. Om een stoel niet recht gesteld. Om het uur niet juist geteld, Om het vuur te fel gestookt, Om de spijs te rauw gekoout. Om een deur te fel gekraakt. Om een bed te stijf gemaakt. Om den vlcer niet net gekeerd. Om een slot te vet gesmeerd, Om den pot niet dicht gestopt, Om de saus niet wel geklopt, Om de schouw niet schoon gevaagd, Om den hond niet uitgejaagd, Om het vleesch niet klem gekapt, Om het glas niet vol getapt, Om den jas niet uitgeklopt. Om de kous niet dicht gestopt, enz., enz. MIJN ONTPLOFT te AVELGEM Wijl een zestal werklieden aan het op ruimen waren aan de brug achter de kerk te Avelgem, kwam aldaar een mijn tot ontploffing, wegens totnogtoe onbekende oorzaak. Een der werklieden werd er zwaar door gewond en in de sloot geslingerd. De on gelukkige werd er uitgehaald, maar bleek deerlijk geraakt te zijn. Zijn hoofd was al een wonde, wijl hij kwetsuren had op- geloopen over het gansche lichaam. HIJ werd naar een kliniek te Kortrijk over gebracht. Graag oom, wat wiit u het liefst hooren? Hij keek naar haar op. Ze stond rank en sianjc voor hem in haar jonge frissche bekoorlijkheid, een beeld van bloeiend leven en heerlijke reinehdi. Zooiets liefs en moois had hij zijn zoon als levensgezellin coegew enscht. Hoe was het mogelijk, dat hij niet met beide handen aien schat aan greep. Hoe kon hij een minuut twij felen in de keus tusschen cut pracht- meisje en een geschminkte accrice? Ik moet hem dwingen zijn geluk te grijpen als hij zelf zoo onverstandig is, dacht hij. Het doet er niet toe wat je zingt, Kate. Je liederen zijn altijd adenia.il medicijn voor me. Ze greep zijn hand. Is u bedroefd, oom Heinrich? Ja, een beetje wel er hindert me iets. Kan ik u niet anders helpen dan door mijn liederen? Die zijn zoo een voudig en onbeteekenend. Juist ornaat ze zoo eenvoudig zijn, spreken ze tot het hart en ik verzeker je, dat jouw liedjes me veel beter be vallen dan die van een beroemde zan geres. Dat doet me pleizier, oom, maar ik begrijp niet hoe het kan, want ik heb nooit zangles gehad. De nachtsgalen hebben ook geen zangles en de leeuweriken ook niet. Laat je nu maar hooren, kleine zang vogel. Ze aarzelde r.og een oogenblik, se zou hem zoo giaag gevraagd hebben wat hem zoo bedrukte, doch ze durfde niet. Als hij er niet uit zichzelf over be gon, kon ze niets voor Gunter doen. De anders zoo goeldhartige oom Hein rich kon ook tegen haar scherp en kortaf zijn ais ze zijn stemmingen niet respecteerde en het leek haar onmoge lijk om hem tegen zijn zin ook maaf één woord te ontlokken. Ut Vervolgt), Ji

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 8