Moederkes Dag De Strijd om de Middellandsche Zee DeVaststeUiHg en Schatting der Oorlogsschade SPANIER Hoever staat het met den Oorlog Handen s L Pcrsnotitie DOODSGEVAAR I WEEKBLAD i SS CENTIEMEN KATHOLIEK NIEUWSNOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. - VERSCHIJNT WEKELIJKS. AAN ONZE INZENDERS ien waarschuwing van het Ccnten.-OeE*. voor 's Lands Heropbouw Steeds zware Britsche verliezen op Zee en inde Such1 Toenemende spanning tusschen Japan en Engeland De V.S. vpn Amerifra zullen hiina 5 Milliard Dollar besteden voer den aanbouw van een tweede Oceaanvloot BR ALTAR SPANISCH%kW' MAROKKO HET GEVAAR VAN OORLOGSTUIG ZONDAG 11 AUGUSTUS 1940., 37' JAAR. N' 29. DE POPERINGENAAR Uitgrrer Sansen-Vanneste, Poperinee. Telefoon Nr 9. Postch. Nr 155.70. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 3 Maanden 7.frank S Maanden 13,50 frank 1 Jaar 25,frank JÜ4 ilednrerkrri ti'm t^tniwoordeliik voor kun tr tik fis. rmmeam TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten 1,59 fr. Gewone en Notar. 1,25 fr. In Stadsnieuws 2,00 fr. Rouwberichten 10,90 fr. Tc herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Moeders dag, haar groote dag: zelfde verlangen:' Moeder, Moeder O. L. Vrouw Half-Oogst! Gezegend zijt gij onder de vrou wen! Zoo groette haar de wonderschoo- ne Fngel Gabriël oo dien dag dien we thans O. L. Vrouw Boodschap noemen. Gods wegen hebben echter niets gemeens met gewoon - menschelijke plannen en vooruitzichten. Een grot en een dierenkrib... daar werd de Heiland geboren; daar kniel de Gods Moeder, de armste en toch de gelukkigste aller moeders. Beter dan ooit begriiDen we wat het voor d'o Moeder bet°ekende wan neer dien Kerstavond alle deuren ge sleten hieven; dat hebben we nu weer geleerd! Beter dan ooit begriiDen we wat het voor die Moeder beteekende, wan neer zij honderden kilometer ver, tus- schen zee en woestijn, doolde en dom pelde. on weg naar Egvpte, om het kle'ne Kind in veiligheid te brengen. Gezegend zijt gij onder de vrou wen! Menschelijk gesproken viel Gabriëls voorzegging verkeerd uit! Maar Gods wegen! Jaren van stil geluk, van huiselij- ken vrede en rust te Nazareth; tot de Heer wegtrok om langs de Jor- daan, *n de vlakte en het hoogland zijn wondere leer te zaaien. Het volk v/as als betooverd door dien jongen leeraar. volgde hem tot in de woes tijn. juichte hem toe, stond vol schroom en bewondering bij zijn wonderdaden, tot den Hosannadag! Zalig de Moeder van zulken Zoon, zoo sprak meer dan een moeder! Geregend onder de vrouwen? Daar volgde Maria haar Kind tot on den top van den kalen heuvel: Calvarië. Daar stond zij, de Moeder, en leed. leed voor ons. saam met haar stervend Kind. En op haar moeder schoot werd andermaal gelegd haar Kind! het onzielde lichaam van den Heiland. Gezegend onder de vrouwen? Ondoorgrondbaar zijn voor ons, menschen, Gods wegen! Voor haar stond, dien Paaschmor- gen, de Verrezene! het heerlijke, het eenige weerzien van Moeder en Kind. Nu eerst schenen Gods wegen ook voor menschen begrijpelijk. De Moeder van den Verlosser, moe der geworden van de nieuwe mensch- heid. bleek eerst nu geworden te zijn de gezegende ónder alle vrouwen! Getuige was zij van zijn triomfan telijke hemelvaart. Rondom haar. de Moeder, waren de Apostelen en Dis cipelen geschaard in die bange da gen na de Hemelvaart. Over haar, over allen, daalde de H. Geest op Sinksendag. Zij was de gcede, de Hei lige Moeder van de jonge Kerk, tot den dag van de... dormitis. Sterven deed ze niet, zij ontsliep dat is de beteekenis van het woord dormitisj>. Dan zagen Moeder en Kind elkander terug. Op Engelenhanden werd zij ten Hemel gevoerd, de reine, de on bevlekte, de ongeschonden Moeder; de gezegende onder alle vrouwen. O. L. Vrouw Hemelvaart! Hoe moest het er dien dag uitzien hierboven? V/aar de ontelbare Engelenscharen haar Koningin begroeten; Waar miljoenen en miljoenen Zali gen hun Moeder vieren en miljoenen moeders Maria's voorbede inroepen voor hun kinderen hier beneden in dit dal van... tranen; Waar de Heer zelf zijn Moeder be groet, de gezegende onder de vrou wen; en met welgevallen iuistert naar haar die tuschenkomt en bidt voor de armen, de sukkelaars, de beproef den, de verdrukten, de hoop- en hul- pe.oozen. dn ook wij, die zuchten en wee- nea in dit dal van tranen begroe ten onze Moeder. Duizenden moeders vouwen de handen voor Moeder's beeld. Duizenden moeders zuchten en weenen om hun kinders. Wij hoor den of baden zelf zoo dikwijls het «Salvt Regina» en dat... «tranen dal verergerde ons soms wel. Eilaas, nu niet meer! Miljoenen Katholieken richten hun oogen ten hemel op Moeder's grooten dag, op haar Hemelvaart, op haar triomfdag! Over de heele wereld, in alle landen, uit alle talen spreekt dat iziaaBaa=aaE3HxaiR33i9aBsiieii help ons! Nu nog zijn de wegen Gods 2oo vreemd, zoo geheimzinnig. Wij trach ten ze te begrijpen, maar voortdu rend staan we voor het onverklaar bare; voortdurend schijnen Gods we gen ons menschelijke verlangens te kruisen, nooit looDen ze geliikliinig. Zoo was het met U, Moeder! Neen, alleen in schijn? Vandaag, Moeder, op uw Hemel- vaartdag begroeten wij U, die de Moeder van Smarten zijt, als de Ge zegende onder de vrouwen, als Ko ningin van hemel en aarde. In ons leed en smart willen wij op dien dag deelen In de hemelvreugde. We kee- ren voor een dag onze blikken af van ons tranendal om op te zien na.ar U, Moeder, die hierboven uw kinders verwacht. Leer ons Moeder Gods we gen te volgen; maar snreek voor ons ten beste op uw Hemelvaartsdag, heb medelijden met de miljoenen kinde ren ,die lijden en weenen. Gij, onze Moeder. O meedoogende, o goedertieren, o zoete Maagd Maria! En,... mogen wij, o Moeder! be scherm uw... Vlaanderen! Nergens meer dan hier zal men «Moederkes- dag» vieren. Onze Inzenders verzoeken wij drin gend deze week hun bijdragen zoo haast mogelijk op te sturen. Donderdag is het O. L. Vrouw Hemelvaart en wordt er ter druk kerij niet gewerkt. Toch zouden wij graag klaar komen om den Vrijdag namiddag te drukken. Wij rekenen op allen en onzen besten dank hiervoor. INTERNATIONAAL OVERZICHT DE BIZONDER F OPDRACHT VAN ITALIË. Men heeft dikwiïls. tijdens de groo te slag in het Westen, de houding van ltalèe. on dubbelzinnige wijze ge ïnterpreteerd. Somminen namen hun wenschen voor werkelijkheid en wa ren overtuigd dat Mussolini vroeg of laat de asgenoot zou verraden en partij voor de geallieerden zou kie zen. Anderen meenden dat Italië, be vreesd was voor een nederlaag en daarom niet durfde in oorlog te tre den. We herinneren ons nog de ver klaring van een Fransche ingenieur uit Rijsel, die verklaardeSi l'Italie entre en guerre du có*é de l'Allema- gne on en fera une bouchée(Als Italië in den oorlog treedt aan de zijde van Duitschland, dan verslin den roe het met één hap.) Het ontbreekt de meesten onzer in- tellectueelen nog aan het meest ele mentaire politiek inzicht. Noch de geschiedenis, noch de werkelijke machtsverhoudingen, noch de natio nale doeleinden, dienen hen tot cri terium van hun oordeel. Slechts vage gevoelens, verwekt door de onophou delijke en jarenlange propaganda, of algemeene, holle leuzen, zooals: het kapitaal kan niet verliezenvormen de grondslag van hun uitspraken. Italië is thans in den oorlog ge treden. Men heeft de oorlogsverkla ring als een lafheid bestempeld, om dat het den indruk verleekte dat het Italidansche leger de genadeslag moest toebrengen aan een weerloos, ontredderd Frankrijk. Feitelijk heeft Italië zonder te moeten strijden, ge durende negen maanden van den oorlog en vooral tijdens de slag van Brussel, 7 Augustus (Belgapress spe ciaal). De commissaris-generaal voor 's lands heropbouw geeft volgende mededeeling door: In de jongste weken werden tal van Initiatieven genomen, zoow: 1 door de openbare besturen van het land, de pro vinciën en gemeenten, als van private zijde, tsn einde tot vaststelling en schat ting der oorlogsschade over te gaan. Ook thans nog melden de dagbladen dagelijks het ontstaan van alle mogelijke haif-officieele of niet ofïicieele comités die met hetzelfde doel in het leven wor den geroepen. In zoover deze initiatieven uitgaan van verantwoordelijke besturen of ten minste van betrouwbare personen, verdienen zij alien lof en kunnen de geteisterden ervan gebruik maken om tot vaststelling en schatting der hun berokkende schade te laten overgaan. Kr moet echter uitdrukkelijk op gewe zen worden dat al deze initiatieven moe ten women samengebundeld en geordtnd en dat het niet mogelijk is een aigemeer.e basis voor de toekomstige regeling van het prooieem der oorlogsschade te be schouwen. De regeling van dit probleem ligt uit sluitend in nanoen van oen commissaris- generaal, die daartoe zoo snel mogelijk ae ncodige wettelijKe maatregelen zaï trei len. in zooverre de resultaten der reeds ge nomen m.uatieven betrouwbaar zijn, zal commissaris-generaal er in de toe komst geDruik van maken als aanduidin gen en opgaven aie net verloop der wet telijke procedure kunnen vergemakke lijken. neel anders is het echter gesteld met tal van gevallen welke ons in den laat- st:n tija werden bekend gemaakt en waarbij vele geteisterden klaarblijkelijk in handen zijn gevallen, hetzij van on bevoegden, hetzij, wat erger is, van ge- wetemooze zwendelaars die met alle mid delen profijt zoeken te trekken uit den erbarmelijken toestand waarin een groot deel onzer bevolking zich thans bevindt, en die als echte parasieten van de sa menleving storten op de ontmoediging en hulpeloosneid van onze geteisterde bevol king uit. lage geldzucht en ten bate van het meest hatelijke eigenbelang. Het commissariaat - generaal waar schuwt met klem de bevolking tegen der gelijke praktijken, die geen ander doel nastreven dan op siuwe wjize geld te slaan vcor de minst edele doeleinden uit de ellende der medeburgers. Vanzelfsprekend kan er aan vaststel lingen. en -schattingen die in dergelijke DE WEDEROPBOUW VAN ROTTERDAM Zooals onze lezers waarschijnlijk weten ia onder de grootsteden die er het ergst door de luchtbombardementen geleden hebben, wel de Nederlandache stad Rot terdam genoemd. Gaasch de binnenatad ia letterlijk platgelegd. Thans werd onder toezicht der Duitache overheid den herophouw der stad aangevat en alle be - •chikbare werkkrachten der omliggende steden en gemeenten werden op Duitache vrachtwagens rondgehaald om aan den heropbouw der stad te beginnen. omstandigheden gebeurden geen het min ste crediet verleend worden. Wat erger is, de geteisterden die zich op deze wijze hebben laten beet nemen, zullen niet eens nut kunnen trekken uit de aanzienlijke bedragen, die zij in han den van dergelijke zwendelaars gestort hebben, hetzij uit onwetendheid, hetzij doordat zij op al te lichtzinnige wijze de verdediging van hun belangen hebben meenen te kunnen toevertrouwen aan de eersten de besten. De bevolking weze dus op haar hoede. Ten einde in de mate van het moge lijke, en in afwachting dat de wetgeving op de vaststelling en schatting der oor logsschade zal uitgebouwd zijn, bepaalde vaste aanwijzingen te geven met het oog op het voorbereidend werk dat door de geteisterden zelf moet geleverd worden, gelieve de bevolking zich te gedragen naar de volgende richtlijnen: 1) Voor het bepalen der oorlogsschade komt enkel in aanmerking: elke vast staande stoffelijke schade, die recht streeks haar oorsprong vindt in de oor logsgebeurtenissen en die werd aangericht aan roerende of onroerende goederen ge legen op het grondgebied van het land, tosbehoorend aan burgers, burgerlijke- of handelsvennootschappen, openbare bestu ren en instellingen, en welke te wijten zijn aan bombardementen, ontploffingen, vernielingen en wegneming vanwege een der oorlogvoerende legers. Plunderingen, welke volgden op ontrui mingsmaatregelen door de burgerlijke of militaire overheden genomen, kunnen slechts doorgaan indien de klacht werd ingediend door de benadeelde persoon bij het gerecht en de daders der plunderin gen niet werden ontdekt. 2) De vaststelling en schatting der oor logsschade zal, door den commissaris-ge neraal, toevertrouwd worden aan speciale commissies door hem benoemd, die zich zullen uit te spreken hebben omtrent de grondigheid en de waarachtigheid van de door aen benadeelde ingediende opgaven en schattingen. 3) Ten einde het werk der commissies te vergemakkelijken en te bespoedigen, zullen de benadeelden bij hun opgaven en schattingen overleggen, alle mogelijke bescheiden, welke zij, hetzij op eigen initiatief, hetzij op aanraden van de openbare instanties hebben aangelegd of aoen aanleggen, o.m. processen-verbaal van vaststelling, rapporten van deskundi gen, bestekken van architecten, aanne mers en vaklieden, enz. 4) Ten einde ae degelijkheid en be trouwbaarheid dier bescheiden te waar borgen raden wij de benadeelden ten zeerste aan zich voor de oorlogsschade te wenden tot ernstige en bevoegde per sonen. Indien de schade aanzienlijk is, ver dient het aanbeveling zich te laten bij staan door een deskundige, aangeduid door het gerecht. Voor wat meer bepaaldelijk de archi tecten betreft, komen enkel in aanmer king zij die overeenkomstig de wet van 20 Februari 1939, hunne inschrijving op het register der provincie hebben beko men. inlichtingen kunnen hieromtrent bij de gemeentebesturen ingewonnen worden. Voor wat de andere deskundigen be treft, verwijzen wij naar da lijsten welke op de griffies der vredegerechten en rechtbanken aangelegd werden. 5) Het verdient ten zeerste aanbeveling, vooral wanneer de schade aanzienlijk is, photografische opnamen te laten vervaar digen om bij de bescheiden van het dos sier gevoegd te worden. 6) Voor de schatting der schade, ge lieve men de waarde te bepalen, volgens de prijzen in voege op 1 Augustus 1939. 7) Ten einde mogelijke misbruiken te gen te gaan, zuilen zoowel de opgaven en schattingen door de benadeelden zelf, als de daaraan toegevoegde bescheiden opge maakt door deskundigen of vakliecten moeten voorzien zijn van de formule Voor echt en waarachtig verklaard door ondergeteekende... 8) Zeer zware straffen zullen bij de wetgeving voorzien worden, ten einde mo gelijk bedrog in het vaststellen der scha de of het ongehoord opdrijven van de schatting ervan te beteugelen; daarenbo ven zal de commissaris-generaal zich het recht voorbehouden om, in geval op rechtstreeksche of onrechtstrecksche wij- v Zie vervolg hiernevens SC het Westen ongeveer anderhalf mil- lioen Fransche soldaten in bedwang gehouden en aldus aanzienlijke hulp bewezen aan de Duitsche weermacht. Men heeft echter ook vergeten, dat de oorlogsverklaring meteen tegen F.nqeland gericht was en dat juist in dat conflict met Engeland. It.alie ziin levensbelangen in de Middellandsche Zee en zijn toekomstdroom van een Mare Nostrumaan het verzeke ren is. In den oorlog van Duitschland en Italië tegen den gemeenschapveliiken vijand: Groot-Brittanie, heeft Italië een bizondere opdracht te vervullen, namelijk een deel van de lucht- en zeevloot in bedwang te houden. En dat gaat des te gemakkelijker daar Engeland sterk aan zijn heerschappij over de Middellandsche Zee houdt, die de weg naar Indië moet verzeke ren, even sterk als aan zijn eigen behoud. DE STRIJD VAN ITALIË. Duitschland overheerscht thans over een verbazende uitgestrektheid van bezette gebieden. Het bezet een kust die go.at van het uiterste Noor den, aan de Noordkaap, tot aan de Golf van Biscaya. Een blik op de kaart alleen kan een gedacht geven van deze huiveringwekkende verhou dingen tegenover de Britsche eilan den. Alle actie van Duitschland kan thans geconcentreerd worden, op deze van alle zijden, dichter geschoven eilanden. Daarentegen is het strijdveld van Italië, naar de uitgestrektheid en de verspreiding van-de strategische pun ten nog gigantischer, ook al zijn niet zulke wapen- en troepencontigenten in het gedrang. Weer hoeft men slechts een kaart te raadplegen om bewust te worden van de geweldige afstanden. Malta ligt in de onmiddellijke nabijheid van Zuid-Italie, maar Gibraltar, Ale- xandrie, Haïffa, Cyprus, Port-Soedan, Aden, Kassala, Majole, liggen over vele honderden, zelfs duizenden kilo- Claooa 4MNDA |;y C a m ft <r QLCQJAQ meter van mekaar verwijderd. Al deze plaatsen zijn even veel versterk te strategische punten van Engeland, die geweldig met bommen gezegend werden, waarvan zekere hunne ver- dediainas- of offensiefwaarde verlo ren hebben of zelfs reeds door de Ita lianen bezet werden. ITALIAANSCHE DOELEINDEN. Zooals we het reeds hooger zegden, is het de Italianen eerst en voord ie doen om de heerschappij in de Mid dellandsche Zee pen de F.nge1schen te ontnemen. Hierdoor willen zü een verzekerde verbinding vemoezenlijken met hun Afrikoavsrh kolonio"l rük. Maar ook dit laatste wiVen zij vit breiden en de tegenwoordige geschei den deelen verbinden. Waarschijnlijk zullen ze trachten het uitgestrekte Lvbie te vereenigen over Egyptisch Soedan met Abessynie. Anderzijds staan voor Engeland nog Britsch So- maliland en Kenva op het svel. De verbrokkeling van zijn Afri- kaansch koloniaal rijk, en het verlies van de heerschanpij over de zeeweg naar Indië, zouden gevoelige slagen zijn voor het Empire. Wanhopig klampt het zich vastaan alles wat het in den loop der eeuwen veroverd heeft. Door de economische inrich ting van zijn Emperium. heeft En geland de bestaansmogelijkheid van zijn bevolking van de gaafheid van dit overzeesche rijk afhankelijk ge maakt. De striid in de Middellandsche Zee, zoowel als deze tegen Duitschland is een kwestie van to be or not to be (Nadruk verboden.) 5-8-'40. ROSKAM. DE KRIJGSVERRICHTINGEN Beknopt overzicht der Duitsche ~n Ita- liaansche legerberichten Vrijdag 2 Augustus: Ter hoogte van Pover werden luchtge vechten geleverd. Vi.if Fneelsche Snit- fireswerden neergeschoten, evenals twee sperballons, wijl van Duitsche zijde geen enkel verlies geleden weijl Andere belangrijke punten van Engeland werden met sukses gebombardeerd. Engelsche vliegtuigen lieten bommen vallen op Noord- en West-Duitschlard, in Noor wegen, Denemarken en Holland. Weinig schade werd aangericht. e Hannover echter werden enkele huizen zwaar be schadigd en enkele burgers gedood of ge wond. In het geheel werden 8 Engelsche vliegtuigen neergehaald. In de Middellandsche Zee werd een Britsche torpedojager in den grond ge boord. In de lucht v/as er ook groote be drijvigheid. Een nota uit Berlrn wijst erop dat En geland wekelijks een verlies boekt van 250.000 ton en dat zulks voor dit land niet lang uit te houden is. Zaterdag 3 Augustus: Een Duitsche duikboot vernielde een Britsche tornedoboot en een duikboot. In het Zuiden van den Athlantischen Oceaan kwam het tot een treffen tusschen een Duitschen hulnkruiser en een Engelschen hulpkruiser. De Engelsche boot werd zwaar gehavend en moest Rio de Janeiro EB30 Tar i FA -EUTA TETUAN GIBkALTAR, DEUR DER MIDDELLANDSCHE ZEE Hierboven hebben we een duideijk beeld van de ligging van Gibraltar aan den in gang van de Middellandsche Zee. Gibral tar, eerst een stuk Spaansche grond, werd op 1 Oogst 1704 zonder de minste reden door een Engelsch Expeditiekorps inge nomen en bezet. Sindsdien hebben de Britten in die beroemd geworden flanken een der machtigste versterkingen der Middellandsche Zee aangebracht, van- waaruit ze alle schepen die de Middel landsche Zee intrekken kunnen nagaan. In de laatste dagen echter is van Spanje de kreet uitgegaan: «Gibraltar is aan ons en de tegenwoordige oorlog zou wel dat schiereiland van eigenaar kuimen doen veranderen. TERUGBETALINGEN OP POSTS PAARBOEKJES WORDEN WEER GEDAAN De Algemeene Spaar- en Lijfrentkas brengt ter kennis van het publiek, dat met ingang van 5 Augustus 1940, de stor tingen en terugbetalingen op postspaar- boekjes (met gelen omslag) opnieuw ge daan worden in al de potskantoren van het land. Deze verrichtingen mogen dus niet meer gedaan woraen in de agentschap pen der Nationale Bank van België of in de Hoofakas der Spaarkas te Brussel. aaasaiaBBaaaiBaaaaBHaBsasaa KOEPONS DER BELGISCHE RENTEN Van Maandag 12 Augustus zullen de koepons der Belgische renten betaalbaar zijn op de bureelen van de Nationale Bank. Uitgesloten zijn nog de koepons van zekere parastatale instellingen, zooals van de Mij van Buurtspoorwegen, en van de Nationale Mij van Watervoorziening en van de koloniale obligaties. Tengevolge de huidige oorlogstijden vindt men bijna overal, niet alleen in de landelijke gemeenten, langs dijkkanten, op akkers, maar ook in de steden of in verlaten opslagplaatsen, zelfs in de meest verdoken hoekjes oi kanten, weggeworpen revolver-, geweer, mitrailleuzekogels, gra naten, obussen en allerhande ontplofbare tuigen. Deze uiterst gevaarlijke dingen mogen we'ook voorel de kinderen niet op i zak houden, niet mee spelen, zelfs niet aanraken, want busjes, met dynamiet op gevuld, kunnen een ontploffing teweeg brengen, alleenlijk door een lichte schok of door de warmte van de hand, veroor zaakt. Dagelijks vermelden de dagbladen jammerlijke ongevallen die voortspruiten uit het onvoorzichtig behandelen dezer veelvuldig achtergelaten munities. Hoe veel knapen, ja, ook volwassen personen zijn er al, die een verminkte hand of ge kwetst been, of uitgebrand oog aan hun onvoorzichtigen omgang met springstoffen te wijten heoben. in menigvuldige geval len is een pijnlijke dood er het noodlottig gevolg van. Zelfs het behandelen van verroest prikkeldraad, of met kopergroen beladen stukken metaal, kunnen verzwe ringen en bloedvergiftiging veroorzaken. We kunnen nog gevallen aanstippen van oud-strijders, che gansch den wereldoorlog van 1914-1918 zonder een enkel letsel doormaakten, om toch, nadien, een dom me dood te vinden door het afdraaien eener koperen obuskop, oie ontplofte. We doen een ormgend beroep op alle ouders van schoolgaande kmderen, en dit ten gepasten tijde, gezien het zomerverlof een aanvang neemt. Ouders, spelt hen eens goed de les, dat ze gelijk welk oor logstuig niet mogen aanraken; verwittigt terstond de belanghebbende overheid in geval uw kinaers de ligplaats ontdekken van niet ontploit- of soortgelijk oorlogs- gedoe; doet nen desgevallend dagbladar tikels voorlezen waarin betreurenswaar dige ongevallen van dergelijken aard be- senreven staan; en steit U soms het hartverscheurend tafereel vóór, moest men eens uw minzamen zoon - vaderss roem of lief dochtertje moeders troost bewusteloos thuis brengen, ver minkt of gedood door a een of d ander springstof; dan ware het te laat berouwd. Reeas te velen zijn als schuldelooze slachtoffers gevallen in dezen oorlog, zon der dat de lijst nog moet aangevuld wor den voor diegenen die bezwijken uit hoofde van eigen onvoorzichtigheid. Ten slotte, mogen we niet uit het oog verliezen dat het iedereens plicht is meac te helpen tot het bestrijden van dit niet te onaerschatten gevaar, en vooral dat het goede voorbeeld van de grooten dient te komen. Dus handen af van alle oorlogstuig: L. B co> 1. - Reizen van Belgen naar het be zette Fransche gebied, met de bedoeling gevluchte familieleden of toevertrouwde personen terug te halen, kunnen alleen in BIZONDER DRINGENDE gevallen toegestaan worden. Gemotiveerde rekwes ten zijn in te dienen bij de Oberfeldkom- mandantur in Gent, afdeeling 1 c (Kou ter Nr 17). 2. - Reizen van Belgen naar het on bezette 1-ransche gebied kunnen in geen geval toegestaan worden. iiflaRBKaaBiBaaaaaaaaaaaBaBaa ze van het herstel der schade wordt mis bruik gemaakt, verval tos te passen van het toegekende recht op financiering op bedrieglijke wijze werd bekomen. De commissaris-generaal aoet hierbij beroep op het volksgeweten om zich bij de vaststelling ên de schatting der schade op angstvallige wijze te ontnouden van elke bedrijving die uiteindelijk op de volksgemeenschap zal wegen. NOG DE HANDGRANAATONT PLOFFING VAN WESlOUTER EEN TWEEDE SLACHTOFFER Zooals we destijds meldden, greep er op Donderdag 27 Juni 1L, op de hoeve van Michel Verdonck-Spenninck te Westouter, een droevige gebeurtenis plaats. Rond 17 uur waren alle kinderen, ten getalle van acht, thuis, de school reeds gedaan zijnde. Rond dien tijd moest de meid naar de weide om er het waschgoed uit te leggen. De kmderen wilden haar vol gen en huppelden haar achterna. De weide was eenter verboden toegang voor de kinderen, daar er allerlei gevaarlijk tuig was overgebleven na den terugtocht der legers der Verbondenen, zooaat de meid, toen zij de kinderen achter haar zag komen, die terug de weide uitzond. De bekoring was echter te groot en wel dra had de 10-jarige Antoon Verdonck een handgranaat gevonden, met het reeds vroeger medegedeelde resultaat: een ontploffing. Ds 10-jarige Antoon Ver donck, welke deerlijk getroffen werd in buik en longen, overleed nog denzelfden dag in het O. L. Vrouw Hospitaal te leper. Thans meldt men ons het overlijden van zijn 9-jarig zusje Maria, dat over het gansche lichaam gewond werd, en niet tegenstaande de beste verzorging toch het tijdelijke met het eeuwige thans heeft verwisseld Aan de Familie Verdonck bieden wij onze christelijke deelneming. KIND ZWAAR GEWOND TE WELLE Te Welle vond een 5-jarige knaap een handgranaat in een gracht. De arme kleine pakte het gevaarlijk tuig bij de hand. Hierbij kwam de granaat tot ont ploffing. Het ongelukkig knaapje werd de rechterhand afgeslagen en zwaar ge wond aan het aangezicht. Een oog werd uitgerukt. Men vreest voor zijn leven. KNAAP ERNSTIG VERBRAND TE KNOKKF. Enkele jongens die aan het spelen wa ren te Knokke hadden lichtkogels gevon den op het strand. De bekoring om dit aan te steken bleek zoo groot dat zij er niet aan konden weerstaan. Algauw werd een stekje ontstoken en aan de lichtko gels gebracht. Slecht bekwam het hen. Ken geweldige vlam sloeg hierbij omhoog, met het gevolg dat een dar knapen, ze kere De Groote, zeer ernstige brandwon den opliep. «o» 3 KNAPEN ERG GEKWETST TE HOEGAAKDEN Knapen hadden te Hoegaarden een on- ontpioite granaat gevonaen en vonaen er niees beters op dan met dit gevaarlijk goedje aan het spelen te gaan. Plots ge beurde het onvermijdelijke: de granaat ontplofte en drie knapen werden zwaar geraakt. Samen werden zij naar een kli niek overgebracht. Zij veraeeren gelukkig binnenvaren. Door Duitsche vliegtuigen werd een handelsschin tot zinken ge bracht, andere beschadigd en fabrieken zwaar gehavend. Tn .orsche weter-n werd door een duikvliesrtulg een onder zeeër in den grond geboord. Acbt, Engel sche vlieetuieen die het vlieeolein van Querqueville bii Cherbourg wilden besto ken, werden allen neergeschoten. In het geheel werden 10 Engelsche vliegtuigen neergeschoten en 1 Duffsch. Britsche bommen werden geworpen on Duitsche "cbieden, om. bii Keulen. Militaire scha de werd niet aangericht. Enkele burgers werden gedood. Nabij de ,alearen-Eiland;n werd een Britse., eskader gebombardeerd. De En gelsche onderzeeër Oswaldwerd tot zinken gebracht. Bij Moyale werd Debel bezet. Zondag 4 Augustus: Een Duitsche duikboot kwam binnen na op zijn tocht voor circa 55.000 ton te bobben tot ripken Gebracht. Verder wer den nog dri° handelsschep en van samen 16.000 ton eetorpedec-d. Olie-oepots in Engeland aanff'vallsn en bran den werden waargenomen. Aanvallen van Engelsclft vliegtuigen op Frankrijk en Nederland worden afgeslagen. Drie Brit sche vb'ectuigen werden necrge'-pld. Bombardementon Nocd- en V/est- Duitschland door Engelsche vliegtuigen brachten geen militaire schad° oan. maar doodden burgers, wiil te Gifhorn een boerderii vernield werd. Aan de Roode Zee werd Port-Pouden met welslagen gebombardeerd. Gebeit werd bestookt en 10 vliegtuigen werden er op den grond vernield. Maandag 5 Augustus: Duitsche luchtaanvallen oo de petro leumhaven van Stanlow werden met wel slagen gebombardeerd. Britsche vliegtui gen bombardeerden plaatsen in Noord en West-Duitschland, maar de aange richte schade is zeer gering. Door de Italiaansche vliegtuigen wer den belangrijke punten in Soedan ge bombardeerd. Andere militaire verrich tingen werden met welslagen bekroond. E°n Italiaansche onderzeeboot kwam niet terug. Dinsdag 6 Augustus: Duitsche vliegtuigen bestookten d4 scheepswerven van Sheernes en de tank- Uistellingen en afweergeschut van North- Kilunghclm. Een handelsschip werd tot zinken gebracht. Engelsche vliegtuigen wierpen bommen op Duitsch gebied. Bij Borken werd een boerengehucht in brand gestoken, wijl -n burger werd gedood. Boven Lybie werden T.itsche luchtaan vallen afgeslagen met zware verliezen voor den aanvaller. Berbera werd gebom bardeerd. Britsche troepen werden terug geslagen tot aan het Rudolph-meer. Woensdag 7 Augustus: Luchtgevechten werden geleverd boven het Kanaal, wijl talrijke Engelsche ha vens bestookt weraen. Zeven Engelsche vliegtuigen werden neergeschoten. Een Duitscne onderzeeër torpeoeerae arie han delsschepen uit een konvooi. Bommen door üe Engelschen geworpen op Duitsch gebied richtten slechts matei'iet.e scnade aan. bedert het begin van den oorlog tot op 8 Juli jl., weraen samen voor ï.übö.SbO orutio register ton van de Engelsche en inedenelpende handelsvloot tot zinken gebracht. In oe Middellandsche Zee werd een luchtgevecnt geleverd boven Malta. Een Engiisch vliegtuig werd neergenaaio. Aan de grens van Cyrenaïka trad de lucht- maent eveneens suksesvol op. Een Ita- naanseh vliegtuig worot vermist. Donderdag 8 Augustus: Een Duitsch oorlogsschip bracht JO.OO# (Zie vervolg op 2e blad.) niet in levensgevaar. 3ÜÜSBai3aSUaaaE3&2Bï3aBBasa£nHa*&3Ba22£2IE2ïfi33&U2ii£3i!3£2Sai89 ONZE KONINGSKINDEREN TE BRUSSEL TERUG Belga-press deelt mede: Uit goede bron wordt bevestigd dat de drie kinderen van den Koning der Belgen, Prinses Josephine-Charlotte, Prins Boudewijn en Prins Albert, die na het uitbreken van de vijandelijkheden in het Westen, eerst naar Frankrijk en later naar Spanje in zekerheid werden gebracht, nu door tus- schenkomst van de Duitsche militaire overheden weer te Brussel, in 't Paleis tn Laken, zijn teruggekeerd. Welke groote vreugde zal het niet geweest zijn voor onze drie koningskinderen terug in de armen te kunnen vliegen van hunnen lieven vader, onzen roemvolien Koning Leopold III, van wie ze, tijdens hun ver blijf in Frankrijk, heel wat smaad en laster zullen vernomen hebben. We zien hier onze drie koningskinderen, toen ze nog wat jonger waren, spelen met IwB Kerstboom en Sinter Jüaasgeschenken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1