Alls 'cn-ge Mannen en VEashteHngen thuis vsor einde Septensher Officieele Berichten stoot hst den Oorlog DE WEEK IN ONS LAND inlichtingen over Soldnten en Bergers uit onze Gewesten BZ13BS&B,'na2ll!ll£233E£2ïH323SaBaXSBBf?33'?3BEE35Z229XIIlll voorzorgen voor den winter koningin elisabeth bezoekt verschillende diensten van het roode kruis zestien vrachtwagens met 1 miljoen brieven uit frankrijk aangekomen IN ENKELE REGELS verbod df, loonen en wedden te wijzigen de prijzen van 10 mei die nen behouden voor alle zaken en diensten beteugeling van de mis bruiken in den handel ver van huis! de ruitenlandsche bank biljetten geblokkeerd in brandkoffers, evenals de gouden munten, mogen verhandeld worden aardappelplantgoed beroep van broodbakker en van banketbakker bericht aan de dorschondernemers in west-vlaanderen het malen van graan besluit betreffende de maaltijden opgediend in de spijshuizen MELK- EN B0TERVERK00P senator coole in frankrijk overleden 7f.er zware spanning tus schen japan en engeland de v s. willen circa v'jf milliard dollar beste den voor den bouw van een tweede oceaanvloot generaal schekgff door den fuhrer ontvangen molotoff groote opschudding in canada 200.000 italiaansche arbei» ders naar duitschland een en ander lederen dag komen te Brussel 19 treinen met jonge mannen en vluchtelingen toe. Sedert einde Juli Is ln de repatrieering I Er wordt geraamd dat voortaan eiken der Belgische jonge mannen en vlucht*-'da? 15.C03 lieden ons land terug zullen lingen uit het Zuiden van Fran krijs een bereiken. snel verloop ingetreden. Het Rood Kruis van België en het D"" errste twee treinen vertrokken op Werk voor Hulpverleening aan de nood- 23 Juli uit Montoeilier en werden ter be schikking gesteld van de jonge mannen. Vanaf 20 uli werd het aantal treinen op 10 gebracht en men hoopt dit aar.tal wel dra op 15 per dag te kunnen brengen. Van 23 Juli tet 2 Augustus hebben 52 treinen vluchtelingen gebracht van uit Frankrijk; 17 dier treinen waren bezet door ionee mannen. Ieder trein vrvoerde 1.209 personen. Voer de repatrieering wordt steeds voorkeur verleend aan de jonge mr.nnen, bijzonderlijk deze van min dan 20 jaar. Daar de t.zuc-eis verscheidene dagen duurt werden op vc:'-.fllrr.de plaatsen toevlu-ht-eoruen opgericht. Verder wordt gezorgd dat iedere trein om de zes uren geravitailleerd verdt. In zekere plaatsen be"or~t mg-) bun ook kleederrn. lijdende vluchtelingen steken een flinke hand toe aan d:ze repatrieericr. Er mag worden verwacht dat vóór eirde September aMe jonge mannen en vluchte lingen zullen terug zijn van vit Frankrijk. De Belgische dienst voer de repatriee ring der vluchtelingen tracht ook al onze landeenooUn, die hetzij in aut-s hetzij per flets terugkomen, hulp te verleenen. Om per auto t'rug te komen, moet men eerst benzine kunnen bezorgen aan deze vluchtelingen. Talrijke wc gei s in het on bezette gedeelte van het Fran- he grond- gebied kunnen "tri: benut worden, omdat I der wederopgeroepen of onder ce wapens er geen berrine voorhanden is. Er worden gehouden so'.dütrekkende militairen, die statroen gedaan om aan dien toestand te een ontvankelijk bevonden aanvraag verhelpen. (formulier I) ingediend hebben. Hst is thans verboden voertuige^ naar Ket weze wel ver-taan dat het algemeen DE MILÏTIEVERGOEDING Pr AG V/ORDEN UITBETAALD TOT EN MET 31 MEI 1940 DE Mil ITlEVERGOEBIh'G MAG WORDEN' UITBETAAL») TOT EN MET 31 MEI 1940 Aan een in het Staestblad van 4 Augus tus verschenen besluit van het Minister! van Binnenlandsche Zaken, cntleenen we het volgende: Op grond esner recente beslissing mag de militievergoeding verder uitbetaald worden tot en met 31 Mei 1£40. Eijgevolg worden de gemeentebesturen verzocht eventueel tot cp dezen catum achterstallige militievergoedingen uit te betalen, die krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit van 27 October 1239, gewijzigd bij de koninklijke beslui ten van 25 November en 3D December 1939 en van 19 April 1949, mochten ver schuldigd zijn aan de rechthebbenden "--nh-i'k te zenden. Naar liet «cliijnl komt <3e toestand voor Engeland daar liet tkans met geen enkel land van Het vastéland nog in verbinding kan komen zeer ingewikkeld en zou er voor de arbeidersklassen reeds heel wat ontbering te lijden vallen. De kolen kosten zooveel dat er de gewone menscben niet meer aan denken kunnen die te koopen. Op foto Hierboven zien we werklieden die de nog brandbare kolen van op den grooten afvalhoop der fabriek bijeenzamelen tegen de komende koude winterdagen. VALSCHE GERUCHTEN OMTRENT EEN WAARDEVERMINDERING VAN DEN BELGISCHEN FRANK Te Brussel en andere plaatsen in het land deden deze week allerhande valsche geruchten de ronde omtrent de Belgische munt. Eerst werd verteld dat de bank briefjes van 1.000 en 10.000 fr. van waarde zouden verminderen. Later werd dan rondgestrooid dat de Belgische frank van zijn waarde zou verliezen. Door den Militairen Bevelhebber in België en Noord-Frankrijk werden deze geruchten ten stelligste gelogenstraft. Die geruchten bleken van allen grond ontbloot. Verder werd erop gewezen dat alwie dergelijke geruchten zou versprei den. zich zou blootstellen aan zware straffen. NOG 500 BELGISCHE ARBEIDERS VERTROKKEN NAAR DUITSCHLAND In de afgelooper; week zijn nogmaals 50o Belgische aroeiders naar Duitschland vertrokken. Belgiscne arbeiders, die reeds vroeger vertronken om naar Duitschland te gaan arbeiden, hebben reeds nieuws laten ge worden. Zij stellen het er best en zijn zeer tevreden om hun nieuwen arbeids- kring. Uit Nieuvpoort zijn er deze week ver trokken om te gaan werken naar Kales, naar verluidt aan 100 fr. per dag. POLITIEKE WEGGEVOERDEN KEERDEN NOGMAALS TERUG In den loop dezer laatste dagen kwa men ncgmaais talrijke politieke wegge voerden terug. Onder hen bevonden zich Paul Collin, de bestuurder van het blad CassandreEdward Hermans, Leo Frenssen, enz. Dr BORMS DOOR GENERAAL VON FALKENHAUSEN ONTVANGEN Generaal von Falkenhaueen, Militaire Bevelhebber voor België en Noord-Frank rijk, heeft Dr August Borms in audiëntie ontvangen. GEEN NIEUWE BANKBILJETTEN Daar alle diensten van de Nationale Bank teruggekeerd zijn, alsmede de voor raad bankoiljetten, zal de nieuwgestichte liitgiftebank geen nieuwe bankbiljetten uruKken, zooals eerst was voorzien. BELANGRIJK PROCES TE CHARLEROI Te Charleroi heeft de firma Pribas», wier gebouwen aldaar afgebrand zijn we gens corlcgsfelten, een proces ingespan nen tegen de Stad en niet min dan 45 millioen schadevergoeding geëischt. De aanlegster steunt haar aanklacht op het feit dat cp het oogenblik dat de ramp zich voordeed, het pompierskorps de Stad verlaten had. De Stad stelt haar verweer op het feit dat het ten geenen deels bewezen is, dat zoo de brandweer er toch ware geweest, de brand zou zijn kunnen omschreven worden. Dit belooft een bslangrijk proces te zijn, dat zeer rijk aan gevolgen kan worden. OPRICHTING VAN EEN COMITÉ VOOR POLITIEKE WEGGEVOERDEN Onder eerevoorzittsrschap van H. Dr Aug. Borms en het voorzitterschap van Meester P.. Lagrou werd een Comité op gericht voor politieke weggevoerden. Het algemeen Secretariaat werd gevestigd te Antwerpen. H. R. Tollcnaere werd tot Kommissa- ris voor West-Viaanderen aangesteld. H. Clements De Landtsheere werd aan gesteld tot afgevaardigde. DE PROPAGANDASCHRIFTEN DIE UIT VLIEGTUIGEN WORDEN GEWORPEN De Militaire Opperbevelhebber voor België en Noord-Frankrijk heeft bevolen dat alle papieren en vlugschriften, die door vijandelijke vliegtuigen over het land worden uitgeworpen, onmiddellijk bij de naburige commandanturen moeten worden overhandigd, of desnoods aan de Gemeentebesturen. Wie deze propagandaschriften bewaart of aan iemand overhandigt, zal worden gestraft. DE ZAAK GANSHOF van der MEERSCH P? Pajil Anspach, gewezen militair auditeur, die samen met zijn chef, de H. Ganshof van der Meersch werd aan gehouden, komt thans in vrijheid te zijn gesteld, daar het onderzoek, wat hem be treft, gesloten is. INVOER VAN MOSSELEN UIT NEDERLAND NAAR BELG IE Naar men uit goede bron Verneemt, zal weldra de invoer van mosselen uit Hol land naar België opnieuw toegelaten zijn. Onze kustbevolking zal dit nieuws met vreugde vernemen. FRONTSTREEPRENTE EN STEUNGELD In de toekomst mag de niet uitbetaalde frontstreeprente niet afgetrokken worden van den steun voorzien voor de gezinnen van oud-strijders. VERPLICHTE AANGIFTE VAN GOUD EN DEVIEZEN Bij een verordening wordt bevolen dat al wie goud of deviezen in het bezit heeft hiervan aangifte doen moet. Het gaat hier om goud en goudmunten (geen juweelen), verder Dollar-briefjes, Zwitsersche bankbriefjes, Fransche bank briefjes en Zweedsche kronen-briefjes. De aangifte moet gedaan worden vóór 31 Augustus e.k. BIJ DE NIEUWE POSTCHECKDIENST Het verbod partikuliere vermeldingen aan te brengen op de stroken van over schrijvingen en checks werd geheven, zoodat deze meldingen dus weer vrij op de stroken mogen aangebracht worden. Koningin Elisabeth bezocht Maandag namiddag Jl. verschillende diensten van het Roode Kruis, ingesteld tot repatriee ring en hulpverleening aan de vluchte lingen. Hare Majesteit bracht eerst een bezoek aan twee toevluchtshuizen waar zich nog 600 vluchtelingen bevonden. Hare Majesteit wildï deze inrichtingen niet verlaten vooraleer geproefd te heb ben aan de soep die aldaar aan de vluch telingen wordt opgediend. De twee ontvangsthuizen door Konin gin Elisabeth bezocht vormen een deel van de 200 dergelijke huizen door het Roode Kruis van België opgericht. Deze huizen vormen een volledige organisatie, strekkende van uit Brussel tot ver in het Zuiden van Frankrijk. «aaaa«iisaKuaB*aaaiHHaHiBi VOORTAAN' IS HET ONMOGELIJK VOOR HET ROODE KRUIS IN LICHTINGEN TE VERSTREKKEN OVER DE VERBLIJFPLAATS DER VLUCHTELINGEN Het Roode Kruis van België verwittigt de bevolking dat inlichtingen betreffende Belgische Vluchtelingen ln Frankrijk, nu zeer moeilijk in te winnen zijn, en dat deze aanvragen in de meeste gevallen nutteloos zijn. Inderdaad: 1. De postverbindingen tusschen Frank rijk en België zijn grootendeels her steld. 2. Twee dagen geleden zijn er 16 vracht wagens met meer dan 1 millioen brie ven uit Moissac in België aangekomen, en dit onder bescherming van het Roo de Kruis, na overeenkomst met de Duitsche Overheden. Deze brieven zul len zoo gauw mogelijk be-teld worden. 3. Treinen weke de vluchtelingen terug voeren. rijden sedert gisteren (1 Oogst). De uitwiikelingen beginnen bijgevolj veel te reizen. Voortaan wordt het dus onmogelijk in lichtingen te verstrekken over hun ver blijfplaats. IR5aa3SSEaKEBBRlBBRRIRRirBBS bevel tot terugtrekking of tot vervoegin van een concentratieplaats, dat aan de jongelingen en aan de mannen van 16 tot 35 jaar gegeven is geworden, geenerlei recht op milltievergoeding verleent. In het Staatsblad van 4 Aug. 1.1. is een besluit verschenen, waarbij het verboden wordt de loonen cn wedden, zooals die toegepast waren op 10 Mei 1940, te ver meerderen of te verminderen. Premies of toelagen mogen ook niet gewijzigd worden, tenzij de toepassing ervan afhangt van een besluit of wet. Bij oprichting van nieuwe ondernemin gen. ene. dienen door deze de loonen be taald die bij dergelijke ondernemingen, van kracht zijn. Werklieden of bedienden die gebruikt worden voor een arbeid ver schillend van hun vroegere arbeid cf be diening, mceten loon of wedde krijgen die aangepast is aan deze nieuwe bezig heden. Inzake arbeid in stukicon of a forfait, is het verboden de bestaande overeen komsten te wijzigen, t.t.z. zij mogen noch verhoogd noch verminderd werden. Zware straffen worden voorzien voor alle overtredingen. Uit het Staatsblad van 4 Augustus knippen we volgende bijlage tot het be sluit van 3 Juli 1940, betreffende de vast stelling der prijzen. Ten einde de speculatie te voorkomen en te beteugelen, welke cnöer de huidige omstandigheden bijzonder nadeelig voor het land zou zijn, bleek het noodzakelijk de prijzen te stabiliseeren. De prijzen van alle zaken en alle dien sten zullen dus die zijn, welke op datum van 10 Mei 1940 werden toegepast. Dit voorschrift strekt er toe de stabili satie dezer prijzen te bekomen. Voor den verbruiker, is de normale prijs op 10 Mei 1940, deze welke hij -co dien datum aan zijn leveraar betaald heeft. A Niemand mag de prijzen verhoogen die hij op 10 Mei 1940 eischte. Het is den kooper of verkooper, dienst- aanvrager of aanbieder, verboden een akkoord te sluiten, waarbij een hocgeren prijs wordt vastgesteld dan die welke op 10 Mei 1940 voor denzelfden persoon gold. Op 30 Juli is in bet Staatsblad een be sluit verschenen, inhoudende zekere maat regelen tot beteugeling van de misbruiken in den handel. Deze besluiten kunnen als volgt worden samengevat Alleen de natuurlijke personen en de handelsvennootschappen die vóór 10 Mei 1940 in het handelsregister waren inge schreven, mogen waren of goederen aan- koopen om ze in het groot of in het klein hetzij rechtstreeks, hetzij bij bemiddeling van derden voort te verkoopen; Al wie waren of goederen aankoopt om ze, in het groot of in het klein, hetzij rechtstreeks, hetzij bij bemiddeling van derden voort te verkoopen, is gehouden op aile gebouwen, gedeelten van gebou wen, motor- of paardenvoertuigen en op alle drukwerk bij de uitoefening van zijn bedrijf gebruikt, duidelijk en goed zicht baar zijn naam en zijn nummer van in schrijving in het handelsregister te doen voorkomen; De in het handelsregister ingeschreven handelaar, mag den leurhandel van deur tot deur of op den openbaren weg, ncch op zijn eigen naam noch bij middel van een tusschenpersoon uitoefenen; De in het handelsregister voorkomende inschrijvingen betreffende handelaars die leurhandel van huis tot huis of op den openbaren weg drijven, worden van ambtswege geschrapt; De leurliandel van deur tot deur en op den openbaren weg is verboden wat be treft de voor de menschenvoeding go- schikte eetwaren en de allernoodwendig- ste producten, waarvan de verdeeling ge reglementeerd is bij toepassing van de besluitwet van 9 November 1939; Ambtenaren zullen worden aangesteld om alle noodige kontrcol uit te oefenen; Deze ambtenaren krijgen uitgebreide bevoegdheid om het doel van hun ambt te verwezenlijken; De door hen in beslag genomen goede ren kunnen openbaar worden verdocht; Zware straffen worden voorzien voor alle inbreuken inzake dit besluit. Zekere overgangsmaatregelen worden ter dezer zake ook voorzien. Deze luiden als volgt: De natuurlijke personen en de han delsvennootschappen die zich, cp 10 Mei IEISB2IB9flBHSfi2!HSBLi3SiaïliiaiaiBïil Te Anderlecht brandde een garage af. Twee personen werden hierbij zwaar verbrand. Te Luik werd een aftruggelaar, die spaarders had beetgenomen voor meer dan 2 millioen frank, yeroordeeld tot ne gen jaar gevangenisstraf. Te Meenen viel een 8-jarig meisje in de Leie. Het kou gered £;ó][d?S <}oor Duitsche toldateu, Langs alle wegen vinden we alweer een zaam - treurige kruisjes van gesneuvelde jonge mannen die hun leven offerden voor hun land. Thuis zit de familie angstvol te wachten tusschen hoop en vrees... gin der, ver van huis, staat een helm op een houten kruisje... de jonge zoon of vader zal niet meer naar huis komen. Had de wereld maar gewild, toch kon ze vre de amken zonder dat daarvoor duizenden van onze jongens zouden uitgemoord wor den. «Vrede is de vrucht der rechtvaar digheids, zegt Z. H. de Paus. Volks leiders beitelt dat op uw vredeslokalen en past die leuze toe* 1940, niet geschikt hadden naar de voor schriften van de wet. houdende invoering van het handelsregister, mogen hun be roep van handelaar verder uitoefenen, op voorwaarde dat zij: a) hun regelmatige Inschrijving in het handelsregister vóór 1 September 1940 aanvragen en bekomen, en zulks mits de betaling van het gebruilvlijk recht, met uitsluiting van geldboete; b) ven 1 Juli 1939 tot op den datum der inwerkingtreding van onderhavig be sluit. onafgebroken een zelfden handel hebben gedreven: De vervulling van laatstvermelde voor gaarde moet blijken uit een verklaring, geschreven en or.dsrteekend door een af gevaardigde van de beroepsvereenigin: waarvan de aanvrager deel uitmaakt of, bij ontstentenis van een vereeniging, door het gemeentebestuur, en geviseerd door de Kamer van Ambachten en Neringen van het gebied: De rechthebbende van een regelmatig in het handelsregister ingeschreven han delaar kan zijn inschrijving in het han delsregister bekemen en den dcor den overledene nagelaten handel voortzetten; Hetzelfde gslif voor hen die een har. del overnemen van een persoon die zijn inschrijving verkreeg binnen de regie msntaire termijnen; Bij besluit zal eventueel bepaald wor den onder welke voorwaarden nieuwe in schrijvingen in het handelsregister kun. nen worden aangevraagd en bekomen. Men weet dat de titularissen van een koffer in de bank slechts tot de opening van hun koffer mogen overgaan in tegen woordigheid ven een afgevaardigde van de bezettende overheid. Tot nu toe, was het den belanghebben den verboden te beschikken over de bank biljetten en de buitenlandsche renten, het gemunt goud of het goud in staven, even als over de titels opgesteld in vreemde munten. Hun was, integendeel, de verplichting opgelegd deze waarden in veiligheid t brengen bij de bank onder wiens waak zaamheid de koffer was geplaatst. Thans wordt gemeld dat de gouden munten en buitenlandsche bankbiljetten, aldus in veiligheid gebracht, niet langer vastgezet zijn, echter mits de verplichtin, voor hun bezittel» deze biljetten en deze munten te verkoopen aan de leketten der banken die bevoegd zijn om den handel in deviezen te drijven. Het Ministerie van Landbouw brengt ter kennis der landbouwers dat het toe zicht op hst aardappelplantgoed dit jaar geschied is in dezelfde voorwaarden als vroeger. Dit plantgoed wordt ter beschik king gesteld van de landbouwers. Wat het Vlaamsche land betreft, kunnen van nu af de adressen voor vroege en half- vrcege aardappelen bekomen worden bij den afgevaardigde der Keuringscommis sie, M. Domon, bestuurder van het Plan- tenveredelingsstation, te Heverlee. In het Staatsblad van 4 Augustus ver scheen volgend besluit: De bepalingen van artikel 3 van het besluit van 10 Juli 1940 houden geen verbcd voor de banket bakkers, suiker- of chocolade-artikelen te vervaardigen, te verkoopen of te ver voeren. Het beroep van broodbakker en dat van banketbakker mogen samen wor den uitgeoefend. Met het oog op een spoedige regeling inzake de voorziening m brandstoffen, worden de dorschondernemers verzocht zonder verwijl aan het Provinciaal Land- bouwbureel, 3S, Van den Peereboomlaan, te Kortrijk, de hiernavolgende inlichtin gen te bezorgen: 1. Naam, voornaam en juist adres; 2. Aantal dorschmachines; 3. De benaderende hoeveelheid brand- en smeerstofien (kolen, mazout, benzine, petroleum, olie en smeerstof)aie_ zij noo- dig hebben voor het a.s. dorschseizoen en dit uitsluitend voor de dorschmachines. Tct staving en rechtvaardij.ng dezer hoeveelheden, moet een lijst bijgevoegd worden, opgevende voor iedere landbou wer, bij wie gedorschon wordt, het aan tal dorschslagen en de tedorsclien hoe veelheid. In het Staatsblad van 7 Augustus treft men een Besluit aan, betreffende het malen van graan. De bijzonderste be sluiten luiden: Artikel 1. Tarwe, rogge, spelt en masteluin, zoowel inlandscne als inge voerde, geschikt voor menschenvoeding, mogen, behoudens den voor de bezaai ingen noodigen voorraad, slechts worden benuttigd voor het winnen van broodmeel. Art. 2. Uit de te malen gezuiverde tarwe, moet ten minste 85 t. h. meel ge build worden: in verhouding tot de droge stof, moet dit meel ten minste 0,95 t. h. en ten hoogste 1,15 t. h. mineralen bevat ten. Op dit gehalte mag het meel geen ruwe zemeldeeltjes bevatten. Het extracijfer, alsmede het gehalte aan minerale stoffen van het andere broodgraan (rogge spelt, masteluin), zoo wel inlandsch als ingevoerd, zal door eeu later besluit worden bepaald. Art. 3. Het malen, zoowel Industrieel als tegen maalgeld, het te koop bieden, de verkoop, het georuik in bereiding tot handelsdoeleinden van tarwemeel gebuild op minder dan 85 t. h., zijn verboden. Art. 4. Het is verboden in het brood- meel ander meel op te nemen dan van tarwe, rogge, speit en masteluin. De artikelen 5 en 6 van het besluit van 1 Juli 1940 worden als volgt gewijzigd: Art. 5. Het is verboden in de hotels eethuizen, herbergen en andere soort gelijke inrichtingen een maaltijd cp te dienen of te verbruiken bestaande uit meer dan; a) één soep of één bijgerecht zonder vleeseh; b) één gerecht met aardappelen «n groenten, of één gerecht bereid met deeg waren, of een keur van bijgerechten zonder vleeseh; c) éin nagerecht. Art. 6. Den verbruiker mag, volgens de spijskaart, enkel de keus worden ge laten tusschen twee soepen, bijgerechten zonder vleeseh met of zonder aardappe len; twee vleeschgerechten, twee visch- gerechten, één wildgerecht, één gevogeite- gerecht en twee gerechten bereid met eieren, één gerecht bereid met deegwaren, tweo soorten groenten, banketgebak, fruit. kaas. Op de kaart wordt, naast elk gerecht, den verbruiksprijs aangegeven, zoomede het aantal zegels door den verbruiker af te geven. Onderhavig besluit treedt in werking den dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad SBEBBBBBBBBBBBIBB&BBBflBSBBBfl Op het eiland Porto-Rico heerscht een vreeselijke griep-epidemie. Honderd duizend menschen zouden aangetast zijn door de ziekte. Te Antwerpen liep een motorfietser te pletter op een boom. De motorijder werd op slag gedood. Twee kinderen die op de plaats van het onheil aan het spe len waren werden gevat tusschen boc*.i en motor. Beiden werden zwaar gejyond ea gyerleden Jtorj, nadien. ALLE MFT.K 7AL MOETEN AFGELEVERD WORDEN AAN DE MELKERIJEN Tengevolge de zwendel in boter en de schaarschheid die er uit voortsproot heeft het Ministerie van Landbouw een nieuwe regeling van den melk- en boterverkoop ontworpen, ten einde voldoende boter op de markt te brengen. Deze regeling, die binnen kort van kracht worden zal, kan als volgt worden samengevat GEEN AANMAAK MEER VAN BOTER OP DE HOEVE Met uitzondering van eukele zeer ver afgelegen boerderijen zal geen enkele hoer meer zelf boter mogen maken. Ook deze verafgelegen boerderijen zullen hun boter niet mogen verkoopen maar moeten die afleveren aan daarvoor aangewezen groothandelaars. Alle andere melk moet afgeleverd wor den aan de melkerijen of aan centrales waar ze zal worden ontroomd en zoowel room als afgeroomde melk wordt gepas teuriseerd. De boer ontvangt de afge roomde melk terug en de room gaat naar de naastbij gelegen melkerij. Elke mel- kerij is verplicht aan den Nationalen 7.ui- vedienst een van te voren bepaalde hoe veelheid melk en boter beschikbaar te tellen de melk voor onmiddelüiken ver koop aan den kleinhandel in de groote teden, de boter voor levering aan den groothandel die baar verder levert aan den kleinhandelaar en dezen aan den ver bruiker. Zoov el melk als boter zullen door deze melkerijen eerst worden gepasteuriseerd. De melk wordt bij de boeren afgehaald. De boer zei slechts mogen behouden wat bij voor eigen gebruik en voor zijn vee noodig heeft: verder mag hij melk af leveren aan personen tot ten hoogste 10 kilometer van zijn woning, behalve indien zijn bedrijf binnen 10 kilometer van een stad is gelegen in welk geval bij aan een organisatie van melkventers zal moeten leveren, die onder toezicht van een bij zonderen gezondheidsdienst staan. DE MELKERIJEN BEPALEN DE HOEVEELHEID TE LE VEREN MELK De hoeveelheid melk die elk boeren bedrijf aan de melkerij dageliiks moet afleveren wordt door de melkerij bepaald naar het aantal dieren op het bedrijf aanwezig, bet jaargetijde, het vetgehalte, enz. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met den aard der landstreek en van het bedrijf zelf want in bet Voort- brengingsvermogen der verschillende stal len bestaan zooals bekend zeer groote verschillen, maar stallen, welke onvol doende melk of te dunne melk afleveren, gebruiken ook minder veevoeder en zullen, behalve de straffen waartoe zij zullen wor den veroordeeld bij de veevoederverdee- ling minder toegewezen krijgen en zoo gaat zoo'n bedrijf, dan steeds meer ach teruit om ten slotte als melkstal geheel ten gronde te gaan. JEzasaszESCsaxsaasscazszsEss Officieel word het nieuws bevestigd dat Senator Coole Jozef, gekozene van Kortrijk-Ieper en gemeenteraadslid te Kortrijk. te Maze—>et (Tarn) in Zuid- Frankrijk overleden is op 11 Juli 1.1. Drie verschillende heelkundige bewerkingen ivervolg van 1# blad) ton vl landelijke handelsschepen tot zin ken. Engelsche vliegtuigenfabrieken wer- d°n bestookt. Naar de laatste berichten van het lLN B. werden in het geheel voor 97 000 ton Britsche scheepsruimte tot zinken gebracht en 39 Engelsche vlieg den neergeschoten, wijl slechts twee Duitsche vliegtuigen vermist worden. Het Italiaansche leeerbericht meldt dat Haïffa nogmaals gebombardeerd werd. Een Sunderland "-vliegtuig werd neer gehaald. Drie Jtaliaansche kolommes nik ken op in Britsch Soma.Uland. Een dier kolommes b-reikte de haven van Zei!a gelegen op 50 km. van Djibouti, will an dere troepen oprukken naar Be.bera. JAP4NNSRS AANGEHOUDEN OP ENGELSCH GEBIEI) Zooals reeds gemeld in ons laatr^e nummer werden te Tokio, Japan, enkele welbekende Engslschen aangehouden we gens spionnage. Er werd er ook cp ge wezen dat het Agentschap Reuter een af- deeling zou zijn van de Intelligence Service Dat die aanhoudingen greote beroering brachtten in de Engelsche middens heeft wel niet gezegd. Protest werd hiertegen aangeteekend bij de Japansche Regee ring, wijl nadere verklaringen werden geëischt. Op 2 Augustus jl. werden te Londen nu ook enkele Japansche journalisten aan gehouden, onder beschuldiging de vijan den van Engeland bevoordeeligd te heb ben. Ook in de Engelsche koloniën werden enkele Japanners aangehouden, onder zelfde beschuldiging. Deze aanhoudingen hebben groote ver ontwaardiging verwekt in Japan, waar men de Engelsche argumenten volledig van de hand wijst en voorhoudt d"t deze aanhoudingen een gemerne wraak be- teekenen. Deze aanhoudingen hebben de span ning tusschen Engeland en Japan ten top gedreven. Er is zelfs in de bladen reeds spraak geweest van een mogelijk terug roepen van den Japanschen ambassadeur te Londen. Nieuwe besprekingen hadden plaats op het Japansch Ministerie. Na afloop ervan werd medegederld dat zoo de toestand mocht verergeren Tokio energieke maat regelen treffan zal. Voor het oogenblik wil Janan zich evenwel onthouden van het treffen van tegenmaatregelen. Van Fneslsch'ï zijde worden a"e e'schen tot vrijlating afgewezen. Zelfs de Japan sche Consul-Generaal te Hongkong werd aangehouden. Donderdag werd gemeld dat enkele En- gelschen te Tokio werden vrijgelaten. Het Huis van Afgevaardigden van de V. S. van Amerika, heeft op verzoek van President Roosevelt, een aanvullende le- gerbegrooting goedgekeurd ten beloope van 4.69 milliard dollar. Deze ocrlogsbe- grooting, die de grootste is die totnogtoe itfaiBEDsasssBaasBsaaassszaBaazssssBssaaiazfraaBaiaasaaaaiiss SOLDATEN EN BURGERS IN FRANKRIJK VERTOEVENDE: Cappoen Adrien, Poperinge, bij Mont- pellier; Luit. Lens, Ontvanger der Belastingen te Poperinge, id.; Leupe Julien, Poperinge, chauffeur, te Canals, bij Toulouse; Acquet Maurice, OostvLteren, te Tou louse; Adams Maurice, Nieuwpoort, id.; Bocarren André, Komen, id.; Bentein, Staden, id.; Billiet Georges, De Panne, id.; Migveaux Roger, Wervik, id.; Dev.tide Thzcdoor, Passchendale, id.; easier Frans, Wervik, id.; Vandenbroeck Valère, leper, id.; Stragier Albert, Hooglede, id.; Vanacker L., Boezinge, id.; Roger B:rat, uit Meenen, opgeëischte chauffeur, bevindt zich te St André de Sangoni, Hérault (Poste restante) LIJST DER SOLDATEN WELKE TE RENNES OF OMGEVING VERBLIJVEN Hierbij enkele lijsten van krijgsgevan genen per gemeente gerangschikt. De verkortingen beteekenen; M.M.: Kamp Mac-Mahou. F.: Kazerne Foch. Marg.Kamp Marguerite. C.: Kazerne Colombier. Allen in RENNES of nabij omgeving. ADINKERKE: Thirien Robert (C.). ALVERINGEM: Pauwels Michel, sold. (F.); Pil Cyriel (M.M.); De Ruyter Albert (M.M.). BAVIKHOVE: Demaret Jsr. (M.M.); Vral An toon (M.M.). DEERLIJK: Demets Omer (F.); De- weer Adrien (F.); Van Craeynest Gerard (F.); Dewyn Jules (M.M.); Vermoere Ge rard (C.); Rapoye Jerome (C.); De Waele Emiel (C.). DADIZELE: Feys Eugeen (F.). DRANOUTSR: Corneille René (F.). DIKKEBUSCH: Lercy Maurice (M.M.); Van Damme Maurice (M.M.). DIKSMUIDE: Verhaeghe Raymond (M.M.iEgo Leon (P.); Swlnr.en Roger (F.); Van den Broeke Marcel (F.). EERNEGEM: Van den B;rghe Marcel (F.); Deschevres Leon (M.M.); Ver- meersch Maurice (M.M.). EE3EN: Provoost Maurits (F.). GELUWE: Decorte Michiel (M.M.); Kecels Julien (M.M.); Lampaert André (C.)Pattijn Gerard <C.). GELUVELD: Lsmahieu Rom. (M.M.). HOLLEBEKE; Van Isacker Michel (M.M.). HOOGLEDE: Sap Cyriel (M.M.). HANDZyME: Semoy F'irmin (M.M.); Broek Floient (F.). IEPERDe Corte Pierre (M.M.); Noyez Raymond (M.M.); Ameel Raymond (F.)Anne Albert (F.)De Cleer Geor ges (F.); Ketels Robert (F.); Saeys Mar cel (F.)Sinnaeve Henri (F.)Van den Briele Robert (F.)Dewilde Georges (C.). KLERKENDewulf Richard (F.)Huy- ghe Jules (M.M.). KOMEN: Bauden Camiel (M.M.); Clin- ckemaille Albert (M.M.)Pijpe Omer (M.M.); Coopman Daniël (Marg.); De Jonckheere André (Marg.). KOKSIJDE: Christiaens Pr. (M.M.); Lehouck Jozef (M.M.). KORTEMARK: Verschaeve Jul. (M.M.). KROMBEKE: Debergh Robert (F.): Leynaert Georges (M.M.). LANGEMARK: Vannoote Jer. (M.M.). LOMBARDSIJDE: Ureel Felix (F.). MOORSLEDE: Tempelaere Ger. tg.) Vaniseghem Alfons (F.); Denut André (F.); Jacques Emiel (F.); Van Hevel Maurice (F.); Daener.s Jacques (F.). MERKEM: Degrande René (F.); La- pon Charles (F.). NIEUWPOORT: Dumont Eugène (F.); Leroy Georges (M.M.); Gryson P. (C.). OOSTDUINKERKE: Geryl Georges (F.). PITTEM: Claeys Gerard (M.M.). PROVEN: Bossuwe Maurice (M.M.). POELKAPELLE: Vandecasteele André (M.M.). PASSCHENDALE: Beusoin André (C.). POPERINGE: Devos Remi (C.); Smet Albert (C.); Desomer Henri (F.); Mer- levede Roger (F.). ROESBRUGGE: Vermeersch Ch. (F.). STADEN: Couchez Marcel (F.); Met- tenaere Oscar (F.); Platteeuw Jules (F.). STA VELE: Gauquie Jozef (F.). VEURNE: Claeyssens Georges (F.); De Voghel Karei (F.)Delunge Maurice (F.); Malenpré Gilbert (F.); Mortelez Leopold (M.M.)Coulier Jozef. VLAMERTINGE: Bryon Camiel (F.). WATOU: Vanhamme Roger (F.). WESTROOZEBEKE: Peype Henri (F.). WESTVLETEREN: Peutevinck A. (F.). WERVIK: Bulkaen Maurice (F.); De- wilde Gustave (F.)Pillaert Albert (F.) Van Walleghem Lucien (F.). WIJTSCHATE: Delangre Arthur (F.); Reynaert Marcel (F.). WOESTEN: Verfaille Michel (F.). WULPEN: Teirlynck Gentil (F.). ZILLEBEKE: Baelen Victor (F.). ZONNEBEKE: Vlaminck Albert (F.); Van Kempinck Abel (F.); Van Steen- landt André (F.); Vermeulen Maur. (C.). De Bulgaariche oppergeneraal van den oorlog van 1914-1918, Infanterie-Ceneraal Schekoff, werd bij zijn terugtocht van een inspectiereis door het Weit- en Sommc-freat, door den Fuhrer ontvangen. Wij uien hier beide Staatsmannen in conferentie. door de V. S. -werd gestemd, moet bouw toelaten V2n tweehonderd oortojs. schepen, ter formatie vaa f°n twtw« oceaanvloot, het aahs"hn?ïen van geruitrusting van 1 290.000 tr'n. rerru. materiaal voor meer den jmnoo m?T, 19.009 vliegtuigen de uitbreiding van oo-logsnilverheid en«- De Senaatskojnmirri" keurde eek b=t voorstel tot invoering van öen nen dienstplicht in' i De wet v»-t-t u-* vem 12 mü. üo°n dienstnlichtifpn ven 21 t-t 3D zmh in de aanwervlr^bmeelen reün dienen aan te melden. Fm M.lv-vor" ■sluit laat de rr-.v»- vi-7 toe van vru-T. liters van 18 tot 34 laar voor een opici- dingstijdperk van Jaar- EELANC-pi.tkf pft)e van DE TOETREDING VW LETLAND, Estland en- litauen tot de SOVJET-UNIE GOEDGEKEl RD Mooter, de Vcorz-ttur van den Raad van Volkskoromissarissen en Minister vaa Buitentandsche zp".ca van de Sovjet. Unie, heeft in een lange rede de Baiter,, landsche politiek van Rusland u.teen. gezet. Na gewezen te hebken cD nederh?; van Frankrijk veroorzaakt ('.oordat ck leidende middens in dit lrnd niet in vor. ling waren met het Fransche volk, rk- mede op h>:t feit dat En-"land nogmeris het vredesaanbod van Hitier heeft _a.ee. wezen, bevestigde hij de goede betrekkin, ten tu"schen de Sovjet-Unie en Du.ts:h- land. Met Italië rijn die betrekkingen cc-c beter geworaen. De* betrekkingen rnrt En. geland bleven ongewijzigd- De aanhveh. ting van Btssarebië en Noord-Bukov:ra heeft het konflikt, dat jaren duur- e tus. schen Rusland en Roemenië, opgelost. Verder wees Moiotoff op de evolutie c':» gebeurde aan de Baltische Zee tengevolge de vraag tot toetreding vanwege Estland» Letland en I lt-p-n. Ter~evolge de laat ste grenswijzigingen is de b°vo!!:ing van Rusland met ia' millioen leden toege. nomen. De betrekkinr-n met Finland hanzen af van de hcudmg vm Finland ze'f. Ten overstaan van Turkije zijn 'deze betre!:. kingen dezelfde gzbl-ven, alhoewel ze!-e;s Turle-he personaliteiten niet vrij te plei ten zijn van zekere tegemoet kom ir""i ten opzichte van Engeland en Frankrijk, De betrekkingen roet Janan brieven te verbeteren. Tusschen Rusland en Amerika bestaat er weinig goeds te zeggen. Ten slotte w?°s de Russische Staatem?" cp den strijd 'die thans geleverd wordt en die in hoofdzaak gaat om het bez't van het koloniaal riik van Frankriik en België. Door de Eov.let-Faad van Af"ev?arÜ!g. den werd de toetreding van Estland, Let. land en Litauen tot de Sovjet-Unie cai goedgekeurd. De Burgemeester van Montreal, de H. Houde, die zich tegen de oorlogspolitiek van Engeland verklaard had, werd bene vens enkele honderden andere Canadee- zen die zelfde meening bleken toegedaan, aangehouden .De H. Houde werd naar een onbekend concentratiekamp overge bracht. Deze aanhoudingen verwekten groote opschudding in Canada. 200.000 Italiaansche industrie-arbeiders, mrestal metaalbewerkers, zullen naar Duitschland vertrekken om er te gaan werken. Churchill zou aan Lord Perth, wci- licht beter bekend onder den naam van Sir Eric Drummond, den titel van Alge- mesn-oekretar.3 van den Volksbond aangeboden hebben. Generaal De Gaule, die de Franschea die in Engeland voort mceten strijden aanvoert, werd door het Franseh Mili tair Gerechtshof ter dood veroordeeld. Zijn graden worden hem afgenomen ea zijn vermogen verbeurd verklaard. ln toiowakije werden alle Joodsche restaurants gesloter. Naar verluidt wordt de Engelsche Zuid- en Oostkust ontruimd. Zelfs Sout hampton zou bijna gansch ontruimd wor den. Deze ontruiming zou zijn bevolen uit de in Frankrijk opgedane ondervin dingen, namelijk dat ontruimingen tij dens krijgsverrichtingen deze ten zeerste belemmeren. Tusschen Roemenië, Bulgarije en Honzaiv.e woraen onaerhandelingen ge voerd. Weldra zouden voorstellen worden neergelegd. Door de vroegere Japansche Minister van Koloniën, H. Koiso, die aangewezen werd als bijzondere Japansche Gezant in Nederlandsch-Indië, werd verklaard dat Nederlandsch-Indië diende te behooren tot de ekonomische zone van Groot-Azië. In Frankrijk blijkt men te gaan naar de oprichting van corporaties. Van Engelsche zijde zal voortaan de vernietiging van Duitsche en Italiaansche duikbooten verzwegen worden. Te Parijs zouden nog steeds twee millioen gevluchte inwoners niet zijn te ruggekeerd. Het Fransche blad «CEuvre» eischt de stichting van een Fransche eenheids partij. Uit Geneve wordt gemeld dat vóór het teekenen van den wapenstilstand tus schen Frankrijk en Duitschland, voor aanstaande Fransche Joden het land on:* vlucht zijn, ettelijke millioenen mede- vluchtend. Zekere Edouard Yonas zou niet min dan 30 millioen frank in deviezen over de Fransche grens hebben medege nomen. De Familie otschild zou niet min dan voor 200 millioen hebben mede genomen, in niet min dan 15 wagens. Zij waren drager van paspoort :n naar Zuid- Am erika. De Spaansche bladen verklaarden dat Gibraltar Spaansch grondgebied is. De Amerikaansche Staatsman Huil verklaarde dat volgens zijn mezning Ame rika blootgesteld is aan gevaren die hij in de zwartste kleuren afschilderde. De Amerikaansche Generaal Pers- hing, die het Amerikaansch expeditie* leger in 1918 aanvoerde, heeft in een ra* diorede voorgesteld een 53-tal oude des- troyers aan Engeland af te staan. Er is nogal groot protest gerezen tegen dezen afstand. Uit Lissabon wordt gemeld dat En gelsche vrouwen zware incidenten hetben verwekt in een Engelsche haven, van waaruit een passagiersboot vertrok die beladen was m:t rijkemans kinderen. Zij riepen: «Wat zal er van onze kinderen geworden Het embargo op den uitvoer van gasolie voor vliegtuigen en schroot, uit gevaardigd door de V. S van Amerika, werd door Japan als een onvriendelijke daad aanschouwd. Uit Den Haag wordt gemeld v- be voegde zijde dat de totale verliezen voor het Nederlandsch leger tijdens de oor logsdagen in dit land beloopen tot 2.890 dooden, 6.889 gewonden en 29 vermisur- Nederland telt thans nog 400.000 werkloozen. Velen hiervan zullen werk vinden ln Duitschland. De bekende Amerikaansche vlieger Lindberg hield een rede, die langs de ra dio werd uitgezonden en waarin hij o m. verklaarde dat Amerika en Europa sam moeten werken, ook al won Duitschland den oorlog. De Fransche Regeering heeft de vrij metselarij verboden. Alle geheime genoot schappen moeten ontbonden worden De Fransche Regeering heeft even eens de veertigurenarbeidsweek afge schaft. In alle fabrieken wordt (ie ar beidsduur verplichtend gesteld op 51 uur per week.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 2