Ass So voerders I Stelt U in regel I MONOPOEDERS Doodeiijk Verkeersongeval te Poperinge OORLOGSSCHADE R EIS BOEKJE AMBTELIJKE BERICHTEN ROUWBERICHTEN BEDANKINGEN EIGEN WAAR IN EIGEN STREEK GEMEENTERAADSZITTING DOKTER JOSEPH PATTYN VERMAKELIJKHEDEN VRIJE VAKSCHOOL VOOR SCHOENMAKEN iöZEr DESAEGHER VERKOOPÏNG van in het VLAAMSCH HUIS op DINSDAG 13 OOGST 1940 om 3 uur namiddag DE APOTHEEK H. NGTREDAME Ter Apotheek Notredame BERICHT Ren doode - Twee zwaar cphwefeSen MEUBELPAPIER BALATUM IN 'T BINNENLAND Carpentïer Omer, Iepcrsteemv., Poperinge. - Tel. 195 ALWIE toelating heeft om gebruik te maken van een Motorrijtuig, moet voorzien zijn van een waar de afgelegde reis, doel, getal kilometers aan- aangeduid staan. Zulk reisboekje kunt U verkrijgen tegen 2 frank, ter Drukkerij SANSEN-VANNESTE, POPERINGE We sturen het per p»st op tegen ontvangst van 2 fr. 50 in postzegels» POPERINGE. Heer Emiel Deschrijver-Saever en Zo nen noodigen beleefd Familie, Vrienden en Kennissen uit tot bet bijwonen van den LIJKDIENST, gevolgd van de BE- graving, op Zaterdag 10 Augustus, te 9 4 uur. in St Janskerk, van hun diep- betreurde Echtgenoote en Moeder MEVROUW MARIE-LUCIE SAEVER Eehlgenocte van Heer Emiel Deschrijver. Die bij vergetelheid geen rouwbrief tnoch ontvangen hebben gelieve de Fa milie hierover te verontschuldigen en dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen van den ROUWDIENST, op Zondag 11 Augustus, te 8 u., in St-Bertinuskerk, voor HEER EUGENE DEFRANCQ Zoon van Heer Julien en Vrouw Julienne Therry gevallen als oorlogsslachtoffer te Vlamertinge. -vos- Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der GEZONGEN MIS, op Zondag 11 Augustus, te 9 uur, in St Bcrtinuskerk, voor Heer en Vrouw ARTHUR LAVA—EMMA MERLOT. Van wege de Kinderen, die danken op voorhand. -vos- Familie, Vrienden eii Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der PLECHTIGE JAARMIS, op Zondag 11 Augustus, te 9 uur, in O. L. Vrouwkerk, voor de overleden FAMILIE DOCIIY en voor VROUW MAKIE QUAGIIEBEUR Echtgenoote van II. Ililaire Vanbcselaere. Met dank op voorhand. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen van den ROUWDIENST, op Maandag 12 Augustus, te 8 4 uur, in St Bertinuskerk, voor VROUW MARIA VAN WAMBEKE Echtgenoote v. Ilccr Richard Keygnaert slachtoffer van den oorlog gevallen op 24 Mei 1940, te Poperinge. Van wege Echtgenoot en Ouders. «o» De Familie Dclboo-Danneel noodigt be leefd Vrienden en Kennissen uit tot het bijwonen van den ROUWDIENST, gezon gen op Maandag 12 Augustus, te 9 uur, in St Bertinuskerk, voor HEER MAURICE DELBOO gevallen als slachtoffer van den oorlog in St Vincentiusgesticht, op 27 Mei 1940. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen van den ROUWDIENST, op Dinsdag 13 Augustus, te 9 uur, in St Bertinuskerk, voor Heer en Vrouw MAURICE LAVA-REGINA BRABANDTS en voor Vr. Wed. Emiel LAVA-VANSPRANGHE gevallen als oorlogsslachtoffers te Pope ringe, op 27 Mei 1940. tos Mijnheer en Mevrouw Jules De Fuydt- Schmidt; Mijnheer Dokter en Mevrouw Valere Billiau-De Puydt en Kinderen noodigen beleefd Familie, Vrienden en Kennissen uit tot het bijwonen van den LIJKDIENST, gevolgd van de TERAAR DEBESTELLING, op Dinsdag 13 Augus tus, te 10 uur, Ir. Sint Bertinuskerk, van hun teergeliefden Zoon, Broeder, Schoon broeder cn Oom, MIJNHEER LUCIEN DEPUYDT. Die bij vergetelheid geen rouwbrief mocht ontvangen, gelieve de Familie hierover te verontschuldigen en dit be richt als dusdanig te aanzien. Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der LAATSTE ZESWEKENMIS, op Woensdag 14 Augustus, ie 9 Va uur, in St Bertinuskerk, voor HEER CONSTANT VERDONCK Echtgenoot van Vrouw Eugenie Lobcau. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van de JAARMIS, op Donderdag 15 Augustus (O. L. Vrouw Hemel vaartdag! te 7 V- uur, in O. L. Vrouwkerk, voor HEER TKEOFIEL PAREYN en VROUW MARIE SYNAEVE. Van wege de Kinderen. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen fit het bijwonen van den ROUWDIENST, op Donderdag 15 Augustus (O. L. Vrouw Kemelvaartdag.) te 9 uur, in St Bertinuskerk, vcor JUFFROUW EVELINE DECAE gevallen als slachtoffer van den oorlog, op 27 Mei 1940 te Poperinge. Van wege de Familie, die dankt op voorhand. Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der JAARMIS, die zal gezongen worden op Donderdag 15 Augustus (O. L. Vrouw Hemel vaartdag), te 9 uur, in O. L. Vrouw kerk, voor HEER MICHEL PERSOONE Zcon v. Hr Jeröme en v. Vr. Ceiina Artois. Met dank op voorhand. co» RENINGELST. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der JAARMIS, op Donderdag 15 Augus tus <0. L. Vrouw Hemelvaartdag), te 8 4 uur, in ue parochiale kerk van Re- niagelst, vqor VROUW FELICIE VION Echtgenoote van Heer August Verdonek. Van wege Echtgenoot en Kinderen, die danken op voorhand. POPERINGE. De Kinderen Emile Dewachter-Simoen bedanken Familie, Vrienden en Kennis sen om de talrijke blijken van genegen heid betoond tijdens den ROUWDIENST opgedragen tot zielelafenis van hun diep- betreurde Ouders Heer en Vrouw Richard DEWACIITEIÏ-Rachel SIMOEN gevallen als slachtoffers van den oorlog, op 29 Mei 1940, te Poperinge. co» Heer en Vrouw Jeröme Logie-Verhulst bedanken Familie, Vrienden en Kennis sen om de zeer talrijke blijken van ge negenheid betoond met het bijwonen van den Rouwdienst, gecelebreerd voor hun diepbetreurd zoontje ROBERT LOGIE gevallen als slachtoffer van den oorlog te Poperinge. co» Heer Marcel Gythiel-AUaeys en Kin deren bedanken allerhartelijkst alle per sonen die, tegenwoordig of niet in den Rouwdienst, een gedachte schonken aan hun duurbare Echtgenoote en Moeder VROUW ELISA ALLAEYS. De Kinderen en Kleinkinderen Cove- maeker-Vanhonsebrouck bedanken Fa milie, Vrienden en Kennissen om de tal rijke blijken van genegenheid betoond tijdens den Lijkdienst en de Begraving van hun diepbetreurde Moeder en Groot moeder, Vrouw Mathilde VANHONSFBROUCK Echtgenoote van Heer Jules Covcmaeker. Meteen noodigen zij Ued. beleefd uit tot de EERSTE ZESWEKENMIS, die zal gezongen worden op Vrijdag 16 Augus tus, te 10 uur, in St Janskerk. VLAMERTINGE. Vrouw Cyrille Thevelin-Berat, Kinde ren en Kleinkinderen bedanken uit ter harte Familie, Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van genegenheid betoond tijdens den Rouwdiesnt gecele breerd ter nagedachtenis van hun disp- betreurden Echtgenoot, Vader en Schoon vader HEER CYRIEL THEVEI.IN. K - 9CT" EEN POSTABONNEMENT VAN NÜ TOT EINDE 1040 KOST 10 FRANK. laBauaaa^aaiiBBstiBtiagaBBBSai; Waarom-nog langer verzekerd blijven aan Maatschappijen vreenul aan uw streek In deze tijdsomstandigheden weet elk verzekerde der Naamlooze Maatschappij DE KORTRIJKSCHE ONDERLINGE het best hoe voordeelig het is bij baar verzekerd te zijn. In geval van ramp bekomt ieder een spoedige en billijke régeling zonder eenige moeite. De volledigste waarborgen aan de-voor- deeligste premiêa. Deel in de winsten. Voor alle inlichtingen wende uien zich tot liet Bijkantoor te leper, Palerstraat 8. Algemeene Opziener OMER R03YN. Alle makelaars in verzekeringen heb ben meer dan ooit groot belang en voor deel met onze instelling te werken. Vraagt ons dus verdere voorwaarden en tanel. OP DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1943 OM 18.30 UUR. NET HOUDEN DER STRATEN Bij bevel der bezettende Overheid moe ten alle straten der stad steeds net ge houden en tegen 8 uur 's morgens opge- vaagd worden. Het is volstrekt verboden nog steen- afval of ander vuilnis op voetpad of op straat neer te leggen. Vervolgingen zullen ingespannen wor den tegen wie dit bevel overtreedt. LIJKEN AANGEVEN Het gebeurt nog dat in grachten of vel den lijken van gedoode burgers of solda ten gevonden worden. Aangifte hier van moet seffens gedaan worden op het Stadhuis ten bureele van den Burger stand. OPEISCHINGEN Het Stadsbestuur steunt erop dat op- eischingen tegen regelmatige opeischings- brief door de bezettende Legers of door het Stadsbestuur gedaan, stipt moeten uitgevoerd worden. Elk zal willen rekening houden van den bestaanden toestand en zich ernaar schikken en gedragen. Wie aan een regelmatig opeischings- bevel niet gehoorzaamt stelt zich zelf bloot aan moeilijkheden. Elk heeft er belang bij dat er goede overeenkomst cn samenwerking heersche tusschen Militaire en Burgerlijke Over heid en goede wil kan veel moeilijkheden vermijden. BERICHT AAN DE LANDBOUWERS Volgens de voorschriften van het be sluit van 5 Juli 1940, zijt gij verplicht den stock koopwaar waarover gij beschikt en die kan verkocht worden, regelmatig eiken ma?nd tenen den 15" a?n te geven op het STADHUIS. Dienst der Bevoor rading, op speciale formulieren. Gelief deze verplichtingen niet uit bet oog te verliezen, daar de gevolgen diens- aangaande van groot gewicht kunnen zijn. aan de burgerlijke bevolking Het Stadsbestuur van Poperinge ver zoekt beleefd de inwoners onzer stad wel te willen de namen en mogelijks de adres sen aangeven der bloedverwanten-solda ten of jongelingen welke op lieden nog in het ONBEZETTE gedeelte van Frank rijk verblijven. Maatregelen zouden zooveel mogelijk getroffen worden om die achterblijvende medeburgers terug thuis te krijgen. Poperinge, den 8 Oogst 1940. VOOR DE MAALDERS De Maalders hebben voortaan zekere reglementen stipt na te leven. Zij vragen best inlichtingen op hun Gemeentehuis. TELLING DER AUTO-VOERTUIGEN Zij, d'e nog niet in het bezit zijn vrn het Bewijs hunner Aengifte, mogen d~r- gelrk Bewijs komen aflhalen ten Stad hui:::;, Burezl Nr 3. De Burgemeester. HART- EN LONGZIEKTEN 2 I'. Corriestraal 2 ROESELARE ij gedcmcbiliccsrd en hse.t de praktijk hervat. Hij ontvangt van 9 tot 11 uur. Wi jiül ltiMH'1' 'liUliii||ii|i|U|!i ilüll'i 'Ui" j -to>- KROMBEKE. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen Van de PLECHTIGE JAARMIS, die zal gezongen worden in de parochiale kerk Van Krombeke, op Dinsdag 20 Augustus, te 11 uur (officieel uurvoor MEVROUW MARIA CLAEYS Echtgenoote van Heer Alfons Delporte. Van wege Echtgenoot en Kinderen. DERDE ORDE VAN KARMELUS Op Donderdag 15 Augustus (O. L. Vrouw Hemelvaartdag), te 8 uur, in St Bertinus kerk. MIS tot lafenis der ziel van DE- RïCK TUECPHILL, Derde Ordeling van Kannclus, slachtoffer van het bombar dement van St Vincentiusgesticht te Poperinge, den 24 Mei jl. «o» DE PANNE. De Familie Simpelaere-van den Boo- Kaenle meldt U met droefheid het over lijden van Mijnheer Joseph-Léon-Valèrc SIMPELAERE geboren te Alveringem. den 4 April 1878. *n overleden te Oostende, den 29 Juli 1940, gesterkt door de Heilige Sakramen- ten der stervenden. De begrafenis heeft plaats gehad te Ue Panne, op Vrijdag 2 Augustus 1940. DAGORDE: 1. Verslag der laatste zitting. 2. Wijzigingen te brengen aan de Begrooting der stad voor het dienst jaar 1940. 3. Wijziging te brengen aan het stede lijk reglement over bet netüouc-en der straten in stad. 4. Mededeelingen. Verslag aanstaande week. ■3SSiesaSS;3ai£!333SSlIiaaiSi2Ea2^2 ZONDAG 11 AUGUSTUS 1940. POPERINGE. Eerst3 Tap «In de oude Violette bij Jerome Ostyn, bijge naamd BommetjeBoesehcpestraat. «o» WEDSTRIJDEN VOOR KRAAIHAANTJES ZONDAG 11 AUGUSTUS 1940. Te POPERINGE. Au Faubourg bij Leontine Dcroo (Strop), Reningelst- steenweg; 100 lr. prijzen gewaarborgd. Inschrijving te 2 4 uur. Te VLAMERTINGE. Bij Télesphore Pottillius, lokaal Plaatsekraaiers75 fr. prijzen, 15 prachtige bloemen en bloem voor verstkomende met 4 hanen en bloem voor 't mseste getal hanen. Lidkaart too- nen bij de inschrijving die te 2 uur plaats heeft; begin te 3 uur. DONDERDAG 15 AUGUSTUS (Onze Lieve Vrouw Hemelvaart) Te VLAMERTINGE. A la Viile de Lillebij Maurice Chaerle, Ieperstraat 100. Prachtige bloemen, palm Mij meester getal, palm Mij verstkomende. Spri te 2 uur. «De Lustige Kraaiers IZEGEM 1. - Dagvakschoo! voor Schoenmaken. De meest volledige opleiding tot het maken van den gewonen schoen ris van het hoogste Inxewerk. Drie studiejaren en een vervolmakingsjaar. Voorwaarden: 13 jaar oud zijn, het 6' studiejaar gevolgd liebbcm Aanvang der lessen16 Sept, om 8 Ya u. 2. - Dagafdeeüng voor Scboenstiksters. Volledige theoretische en praktische opleiding. Twee studiejaren. Voorwaarden14 jaar oud zijn. Aanvang der lessen16 Sept, om 8 u. 3. - Dagafdeeling v. machinaal Schoen maken. (In wording.) 4. - Zondag- en Avondtchool. l'a- troonmaken (3 jaar). - Houtbewerking en mcubelmakeu (4 j.). - Teekenen (3 j.). Aanvang der lessen Zaterdag 14 September, te 17 u. (Pa troonmaken 1« jaar en houtbewerking 1« cn 2« jaar) Zondag 15 September, te 9 uur (Pa troonmaken 2° jaar en theoretische op leiding der afdecling houtbewerking) Maandag 16 September, te 17 n. (Pa troonmaken 3* jaar en houtbewerking 3« cn 4* jaar). INSCHRIJVINGEN bij E. H. Beituur- der, Roeselarestraat 41, Izegem, of bij H. Cyr. fSeirynck, DhonUtraat 39, leper. apotheiiersd1enst - zondagrust Hedzn Bondag alle Apotheken epen tot den middag; 's namiddags alleen open de Apotheek LEURIDAN, Eerienplaats. Donderdag (Q. L. Vrouw Hemelvaart) 's namiddag alleen open de Apotheek INGKSLRAï.I, Ieperstraat. «o» STEUN AAN BEHOEFTIGEN wijzigingen in d3 manier van te VV ERKST ellen Na de fcombardemenlsdagen van einde Mei, waren verschiliige straten onzer stad in puinhoopen herschapen. De overbe volking tengevolge de duizenden en dui zenden vluchtelingen, de ontreddering in reinigheidsdier.st, het doortrekken der vluchtende legers en al het achtergeble- v:n materiaal en gerij, hadden onze stad in een vervuilde woestenij gelaten. Dagelijks werden door het Stadsbestuur de honderden werklooz:n aan het cprui- mings- en herstellingswerk gesteld, en gedurende twee maanden werd aan de ongeveer 630 werkloozen cm de beurt drie dagen per week werk verschaft. Nieu.ve schikkingen moeten echter ge nomen worden, dit volgens inlichtingen aan het Stadsbestuur verstrekt door de Bestendige Afvaardiging der Provincie. Vanaf Maandag 12 Augustus zullen alle werklcoEÈn uitbetaald worden door de Cammls-le van Openbaren Onderstand en de ingeschreven gesteunden die dit bunnen, mannen en vrouwen, moeten voor het steungeld, zestien uren werk per week leveren. Voortaan zal in onze stad die regeling toegepast worden. sint-bertinuskerx Op heden Zondag 11 Augustus wordt de Hoogmis gecelebreerd te 9 uur. Te 11 uur is er een gelezen Mis. Er is dus GEEN MIS te 10 uur. VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt U in volle vertrouwen tot Architect Westouterstw., Poperinge. Ingeschreven in het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. KONINGVISSCHERIJ BIJ «DE WARE VISSCHERS» De Ware Visschershebben Zondag vóór acht dagen hun Koningvissching ge houden. 't Weer wilde mee en een flinke zomerzon bestraalde de mooie weiden te Elzendamme, langs den IJzer gelegen. Van vroeg in den morgen waren tal van leden gaan probeeren hoe ze de gelief koosde diertjes, waarop ze soms uren zit ten wachten, best uit het water zouden kunnen halen. Te 2 uur was het dan verzameling en na de loting werd over een duur van twee uren de Koningvissching ingezet. De op komst was flink; 19 leden waren op 't ap pel, zonder van de supporters te gewagen, en onze president draafde van 't een naar 't ander rond om zich van de fair «-beid van den wedstrijd te vergewissen. Veel gevangen werd er niet... hoe allen hst ook verschillend meenden te weten; de visch vaagde er zijn voeten aan. Wel werd er nu en dan een kleintje bovenge haald, toen zoo op 't onverwachts Reaii Logic, uit de Berat's Reke, een mooien baars uit het nat wist op te halen. Remi wist niet of hij moest tontent zijn of wat... In alle geval de tijd vlood zonder dat zwanrderen visch werd bovengehaald en Remi was en bleef Koning. 'n Goed potje werd erop gedronken en 'n flink liedeke gezongen. Levv onze Koning! Remi, proficiat! MUZIEKCONCERT Heden Zondag, te 11 uur, op de Groots Markt, muziekconcert uit te voeren door het Muziekkorps 17456, onder leiding van Muziekmeester Heer Lotterer. PROGRAMMA: 1. Florentiner Marsch Fucik. 2. Ouverture z. Op.; Wenn ich König war Adam. 3. Fantasie o. d. Op.: Madame Butterfly Puccini. 4. Ungarische Rhapsodie Reindel. 5. Intermezzo aus 1001 Nacht Strauss. 6. Friderikus Rex, Marsch Radek. V. O. S. POPERINGE KLACHTENBTJREEL. Heden Zcn- dae. te 11 uur, in 't gewoon lokaal, maan- delijksche zitting. PflPFRINP F HOOGE PRIJZEN Naar ons is gemeld, werden talrijke proces-verbalen cpgssteld tegen hande laars dis hun waren boven den vastge- stelden prijs verkochten. CONCERTEN Zondag 11., van 11 tot 12 uur en Woens dagavond, van 18 tot 19 uur, werden door een Duitsche Militaire Muziekkapel kunst volle concerten uitgevoerd. vroeger Gr. Markt, Poperinge, is thans overgebracht naar de CASTHUÏSSTR. 34, Poperinge (nevens Fotohuis Lseuwerck.) hét beste middel tegen hoofdpijn. POPERINGE VOGIt DE LIEFHEBBERS VAN POTJESCH1ETINGEN Voor al de handboogschutters uit Stad is er ieaeren Maandag, te 13 uur, prijs- sohieting aan de pers der Maatschappij \7iusin Teil Inlsg 6 fr.; 5 fr. te verschieten en 1 fr. voer Óen pijlruper. Gppervcgei 10 fr. Zijdvogels elk 7,53 j.r. Kallen elk 5 fr. Het overige geld Li vcgels van 2 fr. 't stun, volgens net aantal schutters. Het bestuur. JUFFER OVERREDEN Juffr. J. Lsn., wonende Cc. .colstraat, kwam per fiets, na geaans wandeling, de caceeiscraat aigeveuen. Ter hoogte van haar woning wilde zij afdraaien om de nuispoort in te rijden, maar,' al mijden de voor een motorijder, kwam zij terecht voor een aan'oohtnuen militair sa vracht auto. Le veer «.er remde uit afie kracht, maar kon niet verbulderen dat het meis je g_vat werd ca ten gronde geslingerd. Zij werd gewend aan den voer en v.erd de kncezcl ontwricht, maar ronder heel veel erg. Haar fiets was zwaar beschadigd. VERKEERSONGEVAL Vrijdag 2 Augustus jl., in den namid dag, in de Duinkerkesiraat, sprong ue voc-oaad van tea mtdtair»' moto. De voerder was hierdccr het stuur niet meer meester en kwam met geweid tegen een telefoonpaal terecht, rechtover co Sint Mjchielcst.aat. De veerdor die zwaar werd gewond aan hst hcci'd, werd deer makkers opgencni-vi oei ter verzorging weggevoerd) AUTO IN DE GRACHT Woensdagavond, rond 8 uur, iangs de Abseisatcenwcg, wat over «De LuLeita;>, is de auto van liüb. Car«en, wonen-ie Pro r-nztsenweg alhier, tengevolge cie gladheid eer baan, uitgegleden en in de gracht terechtgekomen. De auto wipte uan i.og even ee gracht weer uit, maar bleef met gebreken as steken. Hij liet wegslepen lrep d-.n nog een wiel af. Kr zijn g_en persoonlijke ongelukken te be treuren. DIEFTE Op het aardappelveld van Hul. Ghes- quitre, geiegen langs de Belecdstraat, werden in den nacnt van Zondag cp Maanaag jl. een 4i)-tal struiken uitge trokken en de aardappelen geroofd. Ken 40-tal Kgr. aardappelen werden aluus ge stolen. Klacht werd bij de Rijkswacht ingeuienJ. AFGERANSELD Langs de Woestensteenweg werd op 29 Juii jl. een v{cuw afgeranseld door haar echtgenoot Op haar hulpgeroep kwam een gebuur tcegeloopsn, die be dreigd werd deer d:n brutalen man en ook slagen meest afweren. Proces-verbaal werd opgesteld. VALPARTIJEN De 10-jarige knaap Camiel Ver- basghe, zoon van Vr. Yv'ed. Ach. Ver- hasghe-Top, maakte in de Kceistrsat een zwaren val en liep nieibij een armbreuk op. De kl-ine Hauspie, uit de Cassel- straat, maakte Zondag jl., in den Con- grie, bij het rolschaatsen, ook een val partij en brak den arm. LANTAARN AFGEREDEN In de Maurits Dewuifstrrat werd Dins dag namiddag jl. een gaslantaarn afge reden door een wagen beladen met strooi. VELO GESTOLEN Ten nadeele van Dan. Dcmarey. Ieper straat, werd cp 1 Augustus dezts fiets ge stolen, die hij aan den gevel van hst Vandepitte's magazijn achter de Sta tie, had gez£t. WEES NIET TE LAAT OP STRAAT Deze week werden enkele burgers, die zich neg op straat bevonden na 23 uur, door de Duitsche politie betrapt en ver plicht een boete van 50 fr. te betalsn. Wees dus op tijd thuis. VERLOREN Pakje, tusschen Poperirge en den Brandhoek. Inl. ten politiebureele. iksaaflfeS3«ssHBBa»asiHahaiij8iB StrooJMadjes, die van vijandelijke vlieg tuigen worden uitgeworpen of elk ander propagandamateriaal tegen Duitscbland ■gericht, moeten, zoo ooodig door tus- schenkomst van de gemeentelijke over heden, onmiddellijk aan de dichtst bijge legd» Ortskominandantur afgeleverd wor den. Het niet afleveren of het doorgeven van vijandelijk propagandamateriaal zal gestraft worden. O. U. den 31 Juli 1940. Der Miütarbefehlshaber in Belgien und in Nordfrankreich. Militarverwaltungschef. TUINDAGPEOCESSIE Het was prachtig weer Zondag, maar dit nam niet w-g dat leper's schoonste dag dit jaar viel in oorlogstijd. Zonder Processie met het Beeld van O .L. Vrouw van Thuyne. de. Patrones der Iepersche stede: geen Tuindag voor leper. Er viel niet aan te denken vanaf 10 uur tot na middag in de voornaamste straten der stad de Processiegroepcn der gewone vredesjaren hunne kleurige pracht te la ten ontplooien. Dit werd ock dit laar niet verlangd, 't wzs overigens niet doenlijk. Ma:.r dagen vooraf weid ar.n de Duit sche Overheid gevraagd te mogen rond het dom?in van St-Maartens een omgang vormen al over de Leet deer de Klooster poort. Zaterdag avond wist iedereen dat die toelating gegeven werd en dat die straten vrij zouden zijn Zondag voor middag. Bijzonder talrijk waren de aanwezigen in de Hoogmis en vooram hadden de Burgerlijke Overheid en de Heeren der Kerkfabriek voorbehouden plaatsen. Na de Hoogmis werd het beeld van O. L. Vrouw van Thuyne plechtig en processiegewijs rondgedragen en nooit vroeger vergezelden zooveel mannen met brandende fakkels het Allerheiligste. Een aandoenlijk moment wrs zeker toen Zeer Eerw. Heer Deken den Zegen gaf over de knielende meniete en over de stad van op het rustaltaar, dat tegen den voorgevel der Dekenij was geplaatst. Moge die zegen en de vele gebeden van dien dag onze stad verder sparen. St-JOZE^SKERK DER KARMELIETEN FEEST EN NOVEEN TER EERR VAN DEN HEILIGEN ALBERTUS aanroepen voor alle ziekten maar vooral tegen de koorts van Zondag 4 tot Maandag 12 Augustus. Zondag 11 Augustus: Gebedendag. Te 9 uur Plechtige Hoogmis, Sermoen en vereering der relikwicn. Te 2 uur Plech tige Vespers. Te 5 uur Plechtig Lof en vereering der relikwiën. Maandag 12 Augustus: Sluiting van de Noveen. Te 7 uur Plechtige Mis van Dankzegging. Heel den dag cloor wordt er gezegend met de relikwie van den H. Al- fcertus, en het St-Albertus' water wordt aan de bedevaarders uitgedeeld. NEGEN DONDERDAGEN TER EERE DER H. KLEINE THERESIA Te 7 uur; Ccmmuniemis, met zang, Oefeningen en Zegen Te uur: Lof door 't voik gezongen, Aanbevelingen, Oefeningen en Zegen. SIN ï- JACGBSKEE K O. L. Vr. Hemelvaart 1940. Te 10 uur zeer Plechtige Hoogmis. Te 2 uur Plechtige Vespers, Semicen door E. E. Nolf, Onderpastoor, en Lof. Vóór de laat ste Benedictie, Parochiale Processie bin nen de kerk. Alleen de groepen van O. L. Vrouw van den Roozenkrans en van O. L. Vrouw van den Vrede gaan mee. De Proc:ssie staat stil bij de schilderij van O. L. Vrouw Hemelvaart, alsook bij al de O. L. Vrouwtjes van de kerk, die al sierd zijn dcor Juffr. D. Dael. Telkens een kort gezang. STEDELIJK SLACHTHUIS Geslachte d'eren gedurende de maand Juli 1940: 20 stieren, 17 ossen, 52 veerzen, 52 koelen, 23 nuchter kalvers, 43 vette kalvers, 233 varkens,. 11 paarden; totaal: 454 dierin. BERICHT ROOD KRUIS - AFDEELING IEPER liet Rood Kruis, Afdeeling leper, maakt de ingezetenen bekend dat het verboden is BRIEVEN te sturen naar het niet-be- zstte gebied in Frankrijk. Slechts GE FRANKEERDE BRIEFKAARTEN zullen aanvaard werden. niIT-VmCENTIUSCOLLEGE UITSLAGEN VAN 1939 HET SCHOOLJAAR -1949 LAGERE AFDEELING bij SANSEN-VANNESTE, Pop. LAGERE GRAAD: 1' Studie'aar (23 leerlingen). Behaal den 80 der punten: 1. H. Louis Stevens, leper; 2. H. Hubert Meuleroan, leper; 3. HU. Daniël Brevne en Adelson Platteeuw, leper; 5. H. Etienne Lefever, leper; 6 H. Etieane Devos, leper; 7. H. Daniël Taloe, lïper; 8. H. Gilbert Gonwv. lener; 9. H. Jozef Lampaert, leper; 10. H. Henri D? Plancke, leper. 2' Siu'V.eiaar (30 leerlingen). Be haalden 80% der punten: 1. H. Antoine V/cllaert, leper; 2. H. Daniël Demarré, leper; 3. H. Mare Vanhaute, leper; 4. F. Paul Erard. leper; 5. H. Em'el Fiers, leper; 6. H. Charles BouCry, loer; 7. H. Laurent Gillioen, leper; 8. H. Hendrik Vrrvlsch, leper; 9. H. Demand Declereo, lener; 10. H. Raymond Vanderbauwhede, leper. MIDDELBARE GRAAD: 3* Stufüe'aar (27 leerlingen). Be haalden 80% der punten: 1. H. Raphael Dcoms, leper: 2. H. Ar.dré Eerru. Zonne- bcke; 3. HU. Jozef Beuoot en Walter Ste vens. lener; 5. H. Noël Heinekiens. lener; 6. H. Uichicl V/rlvaert, Iep^r; 7. HH. Pierre Tavernier en Lucien Vandermar- liere, leper 4" StutTc'aar (30 leerlingen). Be haalden 80% dor punten: 1. H. Honel Boudin, lener; 2. H. Jozef Neveian. Poel- kaoslle: 3. H. Rudolf Vandenbroele. leper; 4. H. Emile Deciuecker, leper: 5. H. Roger Coulembier, leper: 6. H. Guibert Oom- nernolle, leper; 7. H. Jacques Gits, leper; 8. H. Jozef Denys, Iepor. HOOGERE GRAAD: 5' Studiejaar (44 leerlingen). Be haalden 80"% der punten: 1. H. Willy Leroy, Iep:r: 2. H. Daniël Degryse, leper; 3. H. Gerard Riem, leper; 4. H. Gustaaf Dewulf. Ieoer; 5. H. Roland Timmerman, leper; 6. H. Fernand Balens, lener; 7. H. Ar.dré Beun, leper; 8. H. Raphaël "Van Wal'eghem, Zonnebeke; 9. H. Guido Erard, leper; 10. H. Edouard Ronse, lener. C' Studiejaar (48 leerlingen). Be haalden 80% d:r punten: 1. H. Wilfried Ampe, Wcesten; 2. H. Roger Deberdt, Iepor ;3. H. Wilfried Erard, leper; 4. H. Jean-Marie De Cock. Ieo:r; 5. H. Guy Gruv/sz, leper; 6. H. Willy Hoffack, leper; 7. H. Raphaël Vandenberghe, El- verdinge; 8. H. André Vanrobaeys, Vla mertinge; 9. H. Jean Craye, leper; 10. H. Gerard Louwagie, leper. Zevende A. (25 leerlingen). Behaal den 80 der punten: H. Hubert Gh:s- quiere Vlamertinge; 2. H. Gerard Vande- casteele, Reningelst; 3. H. André De- grauw o, Kemmel. Zevende B. (23 leerlingen). Behaal de 80 der punten: 1. H. Rog.r Lan- duyt, Vlamertinge. Zevcndo C. (41 leerlingen). Behaal den 80% der punten: 1. H. André De- corte, Pollinkhovo; 2. H. Pierre Code, leper; 3. H. Noël Maerten, leper; 4. H. Frans Maes, leper; 5. H. Walter Forrrye, Hollebeke; 6. H. Julien Deconynck, Zille- beke; 7. H. Jan Vandekerckhove, leper; 8. H. Pol Dipuydt, Kemmel. te voot gaan tot het O. L. Vrouw Cast huis, waar hij in verzorging is. Zijn toe stand levert echter geen gevaar op. De twee auto's zijn zeer zwaar bescha digd. De reiziger Heer Maurice De Cruye- naere, 25-23 jaar, wonende Hoogwrg 46. Bissegem en gehuwd met Debels Maria- Martha, was Vrijdagmorgen eenigzins beter, hoewel erg klagend van inwendige pijn. Laat ons voor hem goed herstel verhopon. Het nare nieuws van dit zoo pijnlijk ongeluk, dat een zeer geachte Familie onzer stad komt te treffen, bracht ver slagenheid Vrijdagmorgen bij gansch de Pcperingsche bevolking. Heer Lucien De Puydt was een noeste werker, die op radiozebied faam verwor ven had met zijn Barco «-toestellen. De omstandigheden hadden dezen tak der nijverheid stil gelegd en, zich aanpassend aan de noodwendigheden, had hij nu zijn fabriek omvormd om elektrieke zaklam pen te vervaardigen. Sedert 14 dagen was hij weer volop aan 't werk en Dinsdag nog drukte hij ons zijn tevredenheid uit, aan een dertigtal personen te kunnen werk verschaffen. Een pijnlijk ongeval komt aan dit bedrijvig leven een einde stellen en een familie in dispen rouw dompelen. Heer Lucien De Puydt W2s 37 ja"r cud. Aan zijn zoo dieobeorcefc1? Ouders en Familie bieden wij onze innige deel neming aan in rouw en in gebed. Een pijnlijk verkeersongeval is hier Donderdagavond, rond 11 uur, voorgeval len. Heer Lucien De Puydt, radio-fabrikant, Gasthuisstraat, Poperinge, kwam met zijn reiziger De Cruyenaere Maurice, van Bissegem, uit Brussel huiswaarts gereden per auto, langs de Iepersteenweg. Op eenige honderden meters der statie, tus schen de Persvan 't College en de garage Verwaerde, had in den duister een vreesdij ke botsing plaats. Een auto, komend uit Poperinge en be zet met 6 Duitsche soldaten die in verlof gingen en 1 chauffeur, was in botsing gekomen met der. auto bezet door Heer De Puydt en zijn chauffeur. De gevolgen waren vreeselijk en de hevige duisternis van dien nacht vermeel- lijkte de mogelijke hulp- en reddings werken. Eerst moest gezegd om de ba en vrij te maken om nog verder ongelukken te vermijden. Om hulp werd arngeklopt bij Heer Ver waerde en bij andere gebuurs, die cm geneeskundige en geestelijk hulp liepen. Heer Dr Langbeen en Heer Onderpastoor D'Hoore kwamen spoedig ter plaats, als ook de Rijkswacht. Heer De Puydt en Heer De Cruyenaere werden binnengedragen in de garage Ver waerde, waar Heer De Puydt den geest gaf, zonder tot bezinning te kom°n. Heer De Cruyenaere, die erg kloeg in de rech terzijde, en tot bezinning gekomen was. werd naar het O. L. Vrouw Gasthuis ge voerd. Een der Duitsche soldaten liep een verwonding op aan hst hoofd, maar kon izaaaaflBsajagazaftiaflSBBuiBiiSJEsai&EBïgissïjaakiaiiasszüiniünsaaaB RESFLA"*". naandenken. Soldaat POL DE SIMPEL. 18' L'nie, 1« Bat., 1" Khmp., Echtgenoot vn Ma deleine Petillion, geboren te B»s«lare den 27 Februari 1917. gesneuveld te Maastricht op 11 Mei 1940. FH stierf voor Vorst en VaderHnd! Stierf er alleen, zóó ver van huis!... T"ng Weeuwt.'0. n"°m uw zi'r hand, Bid voor uw Pol, bij 't Kristikruis! Beselare - Oorlog 1940. CtEO. MOORSLEDE. Fietser geword. De ?4-jarige fietser Joris Vana-kere bot ste tegen een boom ter hoogte van de Kezelberg, toen hij voor andere wiel rijders uitweek. Vervolgens kwam hij te gen een boordsteen te-echt, waardeer hij, nevens verwondingen ran het gelaat, ook inwendige letsels aan 't bikken opliep. Wielrijders botsen. Twee fiet~ers kwamen van uit een zijweg naar de Roe- s°loarsche baan, op 't ccenblik dat de 45-jarige Daniel Michiels afstak voor stil staande wagens. F en c'er fietsers, Hilaire Vandamme, wonende Torhci'.tsche steen weg. kwam onder hst wiel terecht, waar door hij pletwonden aan een kuitbeen opliep. De andere fietser. Vanneste Karei, werd enkele tanden uit den mend ge rukt, alsock de bovenlip gekloven. KEMMEL. Landbouwnicaws. Op Zondag 11 Augustus, seffens na do hoog mis, in het hotel Delobsl, bij Heer Kenri Descamps, wordt een voordracht gegeven over groenvoedering, het groote belang- stellingspunt aan het orde van den dag. Spreker: H. Deeoninck, landbouwleeraar. WESTROOZEBEKE. Onze Omme gang. De Ommegangdagen ter eere van O. L. Vrouw van Roozebeke zijn in stilte, wars van alle uiterlijk feesten, maar des te meer innerlijk deugddoende, voorbij. Er is echt gebedevaard geweest, gebeden en den ommegang gaan. En na gaande hoe, spijts het moeilijk vsrkeer, er nog zooveel bedevaarders zijn geko men, moet men wel blij te moede erom zijn dat die Mariavereering zoo diep en trouw bij ons dierbaar volk is ingewor teld. Meensn telde 54 bedevaarders; Pas- schéndale 443; Poelkapelle 168; Oost- nieuwkerke 149; Langemark en Bikscho- te 270; Hooglede 114; Madonaparochie, spijts h:t hocgst ongunstig weder, 30; Staden 350 en Roeselara 149. Wij danken die bedevaarders en de zooveel andere die afzonderlijk zijn gekomen, om hun ge trouwheid aan hun bedevaartdag en wenschen dat O. L. Vrouw bij O. L. Feer de mildste zegeningen bekomen ever hun ge:stelijke en tijdelijke noodwendighe den. De parochianen zelf hebben in diepe godsvrucht de ommegangdagen overge bracht: druk hebben mannen zooals vrou wen den beeweg gedaan; en de H. Missen werden talrijk bijgewoond; nagenoeg ieder huisgezin was in het jaargetijde voor de overleden parochianen, vertegen woordigd. Zoo meet het ten andere zijn, ook in betere tijden; 't is ten slotte toch wel in Gods zegen dat alles geleden is. We hebben steeds Gods hulp noodig, nu meer dan ooit en O. L. Vrouw werd ons als voorspreekster bij God gegeven; moe ten we vragen, we moeten ook kunnen danken om de bekomen weldaden. Vorming. Vrijdag laatst is Zijne Hoogw. Exc. Mgr Lamiroy het H. Vorm sel komen toedienen aan de kinderen en Zaterdag morgen in de H. Mis van 7 uur hebben de kleinen hun eirste H. Com munie gedaan, naar 't altaar geleid door hun ouders. Zulke troostvolle kerkelijke plechtigheden doen zoo 'n deugd en ver sterken het gemoed. We moeten daarom zoo kristelijk gelukkig zijn. Onze soldaten. Cnze soldaten koe ren geleidelijk terug naar hun haardste den en nieuws komt van de r.og afwezi gen. Laat ons hop:n dat allen weldra welvarend aan den hun zco dierbaren haard mogen vereenigd zijn met hun verlangende huisgenooten. DEERLIJK. In den Gemeenteraad. De Raad is Dinsdag namiddag bijeen gekomen oneer hst voorzitterschap van BOEZÏNGE. Nieuws van t'onzent. Het getal soldaten, waarvan nog geen nieuws kwam, vermindert met den dag: Eric Mesuws, Julien Wydoodt en Albert Gremonprez, bleven nog stom tot nu toe. Al de andere zijn reeds te huis, of zijn in het naar huis komen... als wij de gazet ten mogen gelooven. Volop is men nu bezig aan het op ruimen van oorlogspuinen en het in orde brengen van vcctpaden, velobanen en we gen; ook het kerkhof zal veel veranderen. Onze gemeente-overheid wil ons dorp schoon maken. De kinders gaan deze week met ver lof voor een goe maand. De prijsdeeling was niet zoo plechtig als andere jaren en geschiedde in de klassen. De uitslag ge ven wij de naaste week. Naar wij verne- nisn, zullen de kleuters onder het verlof de school voort mogen bezoeken, om er te spelen onder het toezicht van zusters en de oudste meisjes. Dat is een maatre gel waarvoor veel ouders zullen dankbaar zijn. Weet ge? ...dat met den Hoogdag, er 's Zondags weer drie missen zijn in plaats van vier? ...dat, waar de boter ontbreekt, de honig deze gedeeltelijk zal kunnen vervangen? ...dat de schaarsch- heid aan leder, met den winter, de kloe fen opnieuw zal in de mode brengen? VLAMERTINGE. Paard de bil ge broken. Wegens de gladheid der ge- terde baan is Woensdag morgen, dicht bij het dorp, het paard van een landbouwer der gemeente uitgegleden, met het jam merlijke gevolg dat het de bil brak. Diefstallen. In den nacht van Woensdag op Donderdag werden bij land bouwer G. Rcoryek-Pauwelyn 16 konij nen gestolen. Daar heel dicht bij, ter hof stede van Arthur Vandeputte, werd uit het ovenhuis, al het verscii gebakken orood ontvreemd. De voetsporen der uie- ven waren heel goed zichtoaar, tiaar het 's avonds te voren een weniig geregend had. Eenige dagen te voren werd con een en ander ontvreemd bij Omer Top. VLAMERTINGE (Brandhoek). Om- gexan-eiii. Tengevolge ae glaaneid uer cetonbaan teperPoperinge, is woensdag avond ronu 6 uur de auto van i mMo uit WeveigciU u.i-, v.g, Jl e t en t—.1 Vwi a^r 11 - o t..i we. naiit u.i' tasii ü..i_ ekai.t;lu. ire vraciituuto, aie v„ige- lau—v.us rust zakken graan, beauté hard op uen linkor.tant, zonder evenwel enge- lukk.a te veroorzaken aan de 3 personen die Li d: s^uli'-oaoine zaten. Een van ntn werd lichtjes aan het oog gekwetst, wijl de twee anderen er met dan schrik vanaf Kwamen, ue zakken graan lagen op cie baan verspreid en twee velos, oie even eens op den wagen gebonden waren, wer den piavgadi'uai. Enkeie zakken graan waren opungaooheurd, zoodat nogal wat graan In den gracht en op de velobaan verspreid lag. Alle graan werd overgeladen cp den wa gen van den Heer Bouton, Burgemeester, oij wiens huis omtrent het ongeluk ge beurde, doch gelukkig kon ue auto-vracht wagen rechtgetrokken worden en na een kleiiie herstelling aan het rechterachter- wiel werd het graan er terug opgeladen en kon de auto met wat vertraging toch nog gaaf en gezond vertrekken. Weinig schaoe was »an den auto te bespeuren. LANGEMARK. Verbond V. O. S. Makkers-Ouclstrijders van 1933-'40, wacht niet langer U te laten inschrijven als lid van V.C.S. (De lidmaatschapskaart voor 1943 kest 1 fr.). Zooais ge v/eet heeft ons Verbond V.O.S. te alien tijde in de bres gestaan voor de mannen van 1914-T8. Nu meer nog dan vroeger is datzelfde Verbond V.6.S. aangewezen als den eenigsten bond in Viaancitren die de belangen, zoo stof felijke als zedelijke, der oudstrijders 1940 zal moeten behartigen en verdedigen. Talmt dus niet langer en sluit aan! Al degenen die rechten te doen gelden hebben wegens het oorlogsg; beuren (of mobilisatie voirc'ien), dus alle cudstrij- ders, alle burgerlijke verminkten, de rechthebbenden ven militairen en bur gerlijke gesneuvelden, kunnen zich wen den tot het Bestuur van V.O.S. te Lan gemark. De noodige formulieren zijn te hunner beschikking. Wij hopen binnen zeer korten tijd op een algemeene verga dering hierover meer te kunnen mede- deelen. Frontstreeprente. De mannen van 1914-T8, geboren in 1895, mogen niet vor- waarloozen zoo spoedig mogelijk hun aanvraag tot het-bekomen der fro:.t- streeprer.te te doen. Zij gelieven daartoe een uittreksel hunner geboorteakte mee te brengen. Het Bestuur V.O.S.-B.V.O.S. KROMBEKE. Brand. Maandag avond rond 6 uur is te Krombeke (aan de Krombekchoek, op de baan Krcmbeke- Proven) brand uitgebroken cp de hof stede van de Wed. Vandromme. Een var kensstalling stond in lichte laaie. Aan stonds werd de dichtstbijgelegen brand weer der gemeente Proven verwittigd. Duitsche soldaten hebben die op een van hun legerautos geladen en zijn zoo met "n vijftien man de vlammen gaan bestrij den, in afwachting dat de brandweer van Poperinge, ondertusschen ook verw'ttigd, verdere hulp zou komen b'oden. Als Po peringe er aankwam was de stalling zoo goed als uitgebrand: wel werd er nog wat gebluscht, maar het was van geen tel meer. De schade is gering; geen enkel dier kwam in de vlammen om. Pompiers en Weermachtsoldaten hadden flink de handen ineengestoken om den brandsta pel te beperken, waarin ze dan ook lukten. ■■«HBaEaasaasissszasassasas LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN DOOR Gediplomeerd Architekt - Géomètre - Expert Gewezen Staatccommissaris den Heer Notaris Devos J., Burgemeester. De Raadsleden Vereecke en Cloet zijn af wezig. Na het verslag neemt de Raad kermis van het nazicht der kas van den ontvanger der C.O.O. De begrooting der kerkfabriek van St-Lodswijk voor 1941, behelzende in ontvangsten en uitgaven 6.576 fr., wordt goedgekeurd. Als derde punt komt ter bespreking dsn opzeg van het gebruik van het huidig gemeentehuis, dat nog in eene herberg gevestigd is, cn de aanneming van een nieuw huurkon- trakt van een burgershuis ten gebruik» van gemeentehuis. Van wege de Provin ciale Overheid is andermaal aangedron- g n geworden tot die wijziging over te gaan en de Heer Voorzitter geeft lezing van het nieuw huurkontrakt, waaruit blijkt dat deze huur gesleten wordt voor den duur van 9 jaren, mits 6.000 fr. pachtprijs, met ingang van 1 September e.k. Bij de stemming wordt dit punt aan genomen met 6 stemmen tegen 1 (Beyls) en 2 onthoudingen (Vandekerckhove en Deprez). De Raad gaat daarop sine die uiteen. Smartelijke val. De 49-jarige veld wachter Callens Leopold, wonenae in de Pontstraat, kwam van een nachtwaak- dienstronde met een paar T.B.W.-leden van het gehucht St-Lode\.!.jkhuis waarts gereden. Op zeker oogsnblik, bij het afrijden van de deinende helling van den Olieberg is het rijwiel van den veldwachter plots uitgeslipt, v/aardoor de politiedienaar loodzwaar ten gronde stuikte met tot overmaat van ongeluk dat een der Burgerwachters, G. Tack, boven op hem neerstuikte. Moeizaam cn zoo goed het ging kon men het slachtoffer nog te voet huiswaarts geleiden. De ont boden geneesheer, Dr Monbaliu, stelde bij zijn onderzoek vast dat de politiedienaar den rechterschouder gebroken was en voor ongeveer een 6-tal weken dienstonge- schikt zal blijven. VOOR UW DRUKWERK wendt U ter Drukkerij SANSEN-VANNESTB Gasthuistraat 15 Poperinga 1 - fcal-grf i

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3