Post- en Postcheckdiensten terug in werking WOORDEN WEKKEN VOORBEELDEN TREKKEN I - UIT VEUfUIE VAN CRAEYNEST A. P. DE POSTDIENSTEN Diï »3X/S1Ui»E üiï ADINKERKE DE POSTCHECKDIENST C 6 A Een goed woord kan als zalvende olie de heetste wonden verzoeten, maar een goed werk zal steeds als kloeke wijn de hardst beproefden opbeuren. Paaien en sussen met schoone woor den baat niet veel in onze dagen: t is de daad die telt. De ware liefde is geniaal in hare vindingrijkheid en het sublieme ba rer oprechtheid vindt hare treffend ste uitingen in de eenvoudigheid der kleine en dagelijksche hulpvaardig heid. Hebt ge nog de honderden Veur- naars niet zien optrekken met hun kannen en ketelkens naar de uitdee- ling van soep? Is dat schoon en edel werk! 't Is geen arme-menschen-doening: 't is voor eikendeen die 't kan gebrui ken. Niemand heeft zich te schamen. Vroegere vooroordeelen zijn weg gevallen: heel Veurne schijnt een eensgezinde familie te zijn en ieder een mag genieten van den goeden kost uit den gemeenschappelijken soepketel. En waarachtig 't en geldt hier geen onveranderlijke een heidssoep: 't zit afwisseling in en met den appetiit wordt tevens ook de smaak voldaan. Dat is één staaltje van daadwer kelijke naastenliefde maar tevens ook een voorbeeld. Zal dit voorbeeld gevolgd worden door partikulieren die in staat zijn hulp en bijstand te bieden? De liefde heeft ook een scherp oog en weet gauw te ontdekken waar armoede eergierig zwijgt en waar ellende ver doken lijdt. Hartelooze vrekkigheid integendeel sluit de oogen en bergt zich weg in schuldige hebzucht. We spréken niet eens van menschen die de tegenwoordige omstandighe den zouden willen uitbuiten om op onrechtvaardige en wraakroepende wijze nog te teren op de schaarsch- heid van anderen: dat is een wan gedrag dat vanzelf op de schandpaal der openbare meening wordt gespij kerd en noott voor de praktizeeren- den van dergelijken zwendel innige vreugde en waar geluk medebrengt. Nu meer dan ooit is volledige eer lijkheid in het ruilverkeer geboden! Wat wij dan ook in eerste linie be doelen is dat ieder vermogende den zoeten maar ook gestrengen plicht S heeft ten minste zijn overvloed aan te spreken om de onbedeelden te hel- i pen. Het ware toch een onverschoonbare j schande dat rijke beurzen toegesnoerd en ruim-voorziene brandkasten zou den gesloten blijven dewijl eerbied waardige gebreklf jdenden in stilte de bittere pijn van verdoken armoede zouden moeten lijden. De wortel van het egoïsme zit soms diep en men moet weieens met een vlijmend mes in de eigenliefde snijden om deze ze delijke kwaal weg ie weren. Wie nu egoist blijft en ziende blind voor al het leed dat hij kan lenigen door milde giften, zal onverbeterlijk vast blijven zitten in zijn kleinzielige en petieteriae benepenheid. Hij zal zich wellicht voort kunnen verlusti gen bij den glans van zijn goud en het betasten van zijn bankbriefjes, maar nooit zal in zijn gemoed het licht stralen der edele vreugde van hem die weet dat hij aan anderen goed heeft gedaan. De glans van het goud is maar uiterlijk, maar daad werkelijke liefde is diamant: en de lichtende vonk van diamant schittert van binnenuit door eigen innerlijken brand. Daarom blijft de bron van dit licht ook innerlijk branden al rcerd deze edelsteen ook uitwendig dof. Nu is het de heerlijke tijd voor op rechte goedheid en gemeende naas tenliefde. Het komt er nu op aan voor hen die daartoe in staat zijn deze gun stige tijd niet onbenut te laten voor bijgaan. K. V. n isasBszasaEaaaiiSExsaEsasaaa Op Inrichters, d? handen uit de mou wen, iedereen verwacht hier dan ook zoo spoedig mogelijk in de wielersport een heropleving, diï beslist aan enze herber giers ten goede zal komen, maar waarbij cok onze jongens en sportliefhebbers een goeden Zondagnamiddag zuil in beleven. ———co» VINKEN'SPORT Uitslag der Kermiszetting van 4 Augustus L Fredo Demolder René 603 2. DeugnietCar ma J. 417 3. Strop Demolder Louis 360 4. Zwarte Demolder Louis 339 5. Corida Sackenpré M. 338 6. Guido Bosve H. 325 7. Gregoire Gerry V. 2:4 8. Kamieltje Gerry Alf 262 9. Gertrude Billiet 236 10. Fiel Veile Jer. 224 11. Remi -, Devinck Is. 232 12. Clovis Vanholme 194 13. Hektortj: Deburchgraeve B 193 14. Coudron Morisse 157 15. Flora -, Veile Jer. 144 BURGERLIJKE STAND Geboorten. Schanck Jeanne, d. v. Wilhelm en Dufoor Mathlldis. Burgweg 50. Hots Nelly, d. v. Louis en Vercamer Madeleine, Moederhuis. Blanckaert Arthur, z. v. Desiderius en Boomgarrt Magdalena, Hobélaan 24. Debaenst Fernared. z. v. Raphael en Deschacht Go- delieve, Moederhuis. Overlijdens. Vanalme Rsmigius, 63 J„ wed. v. Ryckeboer Eugenia (van De Panne). Laridon Germain. 25 j.. haar- kapper, echtg. v. Hatse Nelly (overleden t? Halen, Limburg). Debruyne Marcel, 35 J„ echtg. v. Godderis Henriette (over leden te Boulogne-aan-Zee). Huwelijk. Vande Ginste Georges, olieslager v. Gits, en Debra Germaine, z. b., v. Veurne. Huwelijksafkondiging. Bruneel Geor ges, schoenmaker, en Rabaye Maria, z. b., b. v. Veurne. co» TWEE VEURNSCHE SOLDATEN GESNEUVELD Droevig nieuws kwam deze dagen toe vr.n het sneuvelen van twee soldaten- stadsgenooten LARIDON GERMAIN, 25 jaar. echt genoot van Hatse Nelly, gesneuveld te Halen (Limburg) en vader van 2 kin dertjes; DEBRUYNE MARCEL, 35 jaar, echt genoot van Gouderis Henrietta, gesneu veld te Boulogne-aan-Zee en —der van 4 kinderen. Aan de diepbedroefde Vrouw, Kinders en Familie bieden wij onze innige chris- tene deelneming. cc» BERICHT De Burgemeester der Stad Veurne maakt bekend dat de sedert 10 Mei 1940 in België door de Duitsche legertroepen of ten voordeele der voor de Duitsche Veem" <-:nsten uitgegeven opeischingsbevelen binnen de 30 dagen, te rekenen van 28 Juli 1940, door den Heer Ortskommandant te Veurne tegen Reichs- kredietkassenschsine of tegen in het land gangbaar geld zullen uitbetaald worden. Na verloop van den termijn van 30 da gen, dus na 27 Augustus 1940, worden de opeischingsbevelen niet meer uitbetaald. co» ONZE LEKKERE VOLKSSOEP neelt veel bijval in onze stad en zij mag wei ook. Wie er van proefde, komt eiken dag terug. Zij wordt nu gereed gemaakt op den speetkcer der Blauwe Zusters, in een schoone propere veldkeuken, die ons be reidwillig ooor de Militaire Overheid werd ter hand gesteld. Deze week wordt er a.les netjes Ingericht en het zal er aies b.inken lijk in het beste hotel van de hoofdstad. Degenen die groenten te veel hebben in hunnen hof, worden hierbij verzocht i—za mee te brengen langs het school poortje, dat voortaan elkeu dag 's Zon aals ook zal open zijn van 10 tot 11 uur. Voor degenen die Iets kunnen geven, zal er een busje staan op de plaats der uAdeeling, dit om de kosten van het werk. van de branding en van de groen ten te helpen dekken. Aan de begoede lieden vragen we een half frankske per liter. IN EN OM DE STAD zijn goede en slechte dingen ge beurd de laatste acht dagen. Ais goed kunnen we vermelden: dat de spoorlijn Adinkerke-Gent hersteld is en het spoorverkeer weer normaal kan gebeuren. Iedereen ziet dan ook belang stellend uit naar de eerste vervoermid delen én voor reizigers én voor goederen: dat de postdienst terug gansch normaal werkt als voor den oorlog. Alle verhan delingen voor betalen of ontvangen, stor tingen op of afhalen van de spaarboek jes, zendingen tegen terugbetaling ge schieden zooals vroeger. Ook hebben we wederom een voor- en een namiddag bestelling van brieven en dagbladen, wat ook zijn belang heeft, bijzonderlijk voor dezen die nog steeds uitzien naar het eerste woordje nieuws van huisgenooten of andere familieleden. Eene zeer goede zeek was ook dat er terug boter op de markt verschenen is, al was de eerste nieuwe organisatie nog wat gebrekkig. Maar als slecht en zelfs zeer slecht moeten we vermelden dat er zooveel bo- terdfeven zijn onder de massa. Eerst steen en been klagen dat men geen boter meer kan koopen, omdat er geen is, en als er dan is dank zii een 7eer moeiliike en ingewikkelde organisa tie die boter uit de handen der ver- koopers halen en niet hetalen is een ware schande. Wanneer er den neg meer ver velende maatregelen zullen komen, zul len de tuchtlooze of oneerlijke kooners m""ten gedenken dat het hun schuld is. Slecht was ook nog het afsnijden van al de dahliabloemen in het nark, in den nacht van Vrijdag on Zaterdag en het stelen van twee rol'en asphaltpapier uit de Ste Walburgakerk. Sue-i-'.e oor!og?z°ö?n bestaat niet. Ete- len blijft altijd stelen! co» BEZOEK VAN DE COMMISSIE VAN HEROPBOUW AAN ONZE STAD Dinsdag namiddag kreeg onze stad het bezoek van den Hoofdcommissaris van den Heropbouw, de H. Verwilghen, ver gezeld van een tiental bevoegde mannen, allen leden van de Commissie van den Heropbouw. Zij brachten een bezoek aan de monu menten en openbare gebouwen, die het meeste geteisterd werden. We mochten var. hen vernemen dat onze lieve stad met zeer veel zorg in haar vroeger stille pracht, volkomen zal hersteld worden. Er zal over gewaakt worden dat alles zijn oud cachet blijft bewaren, en dat het stadsschoon er met de uit te voeren werken nog zal verhoogd worden. De herstellingswerken zullen daarbij niet op de lange baan geschoven worden, want Maandag reeds wordt er een aan vang genomen met den heropbouw van Het Spaansch Paviljoen en met het hoogkoor van Ste Walburgakerk, onder de kundige leiding van Heer Architect Vierin. Er komt dus reeds schuif in de zaken. Dat geeft werk aan enze Veurnsche werklieden en dat geeft moed aan de particulieren, die nog altijd wachten op betere tijden om hun woning in erde te brengen. co»- V. O. S. VEURNE Het Verbond V.O.S., afdeeling Veurne, stelt zich volledig ten dienste van alle oudstrijders en oorlogsslachtoffers 19*0 en voornamelijk: 1) van de oudstrijders zelve in de eerste plaats van gekwetsten, verminkten en zieken; 2) van naastbe- staanden van gesneuvelde militairen en burgers; 3) van gekwetste en verminkte burgers; 4) van opgeroepenen van 16 tot 35 jaar. Om al de belanghebbenden ter wille te zijn zetelt lederen Maandag en Donder dag van 18 tot 20 uur de vertegenwoordi ger Jozef Danneel, Pannesteenweg 10b, ten zijnen nu._Ae vertegenwoordiger teekent alle gepaste inlichtingen op en zet de belanghebbenden op goeden voet om al hun rechten te vrijwaren. co» WAAR BLIJVEN DE RIJWIELKGERSEN IN VEURNE-AMP.ACHT? Vóór den oorlog kregen we in onze streek wekelijks gedurende het zomersei zoen rijwielkoersen te zién. Al waren het er dan ook niet altijd voor Beroepsren ners en Onafhankelijkïii, de Juniors en Beginnelingen konden er toen een schoo- nen stuiver verdienen. Ook de inrichters beviel het niet slecht, want waar koers was, was volk en dus ook nering. Na deze voorbije oorlogsdagen schijnen onze inrichters als in slaap gewiegd. Waar zijn die schoone sportdagen van de Veur- ne-Kermisweek? Waar biijven de sport liefhebbers van De Panne, Koksijde en Adinkerke? Ja, zelfs het sportminnend publiek van onze kleine Vturne-Ambachtscne gemeen ten kreeg zijn jaarlijksche velokoers en zelfs twee! En nu? Natuurlijk dient men rekening te houden met de omstandigheden, maar zou er dan geen middel gevonden worden toch maar één koersje te houden. In an dere gewesten is men reeds volop In zwier en telkens kunnen de Inrichters successen boeken. Firma voer Ceustruhiie. O. L. Vrouwstraat 47. NIEUWPOORT Getast zich met Piaatperswerk, beperkt of in serie. Maken van Matricen, volgens teekemng of model Kectifieeren, rond of vlak Alle Draaiwerken Autogeenlaaachen en -snijden Allerhande Herstellingen en Slotenwerk. Verzorgd rrri. Spoedige bediening. Matige prijzen. Besten dank hij voorbaat. STEDELIJKE NIJVERHEIDSSCHOOL UITSLAGEN SCHOOLJAAR 1939-1940 Rekenen en Meetkunde - I' Jaar. 1. Breem Thoofiel, Veurne; 2. Boeve Ge rard, Veurne, en Caura Firmin, Adin kerke; 1/2 der punten: Decancq Roger, Vsurne, en Verhelst André, Veurne. Rekenen en Meetkunde, Nat. Weten schappen - 2* Jaar. 1. Van Elslandc Fernand, Veurne; 2. Luca Marcel, Kok sijde. Eervolle Vermelding: Vandenberghe Henri, Veurne; Vanparijs Georges, Lam- pernisse. Meetkundig Lijn teekenen. 1. Werre- brouck Maurice, St-Idesbaldus; 2. Bocve Gerard, Veurne. Eervolle Vermelding: Decancq Roger, Veurne; Verhelst André, Veurne; Breem Thsoflel, Veurne. Projecties en Perspectief. 1. Van Elslanüe Fernand, Veurne; 2. Luca Mar cel, Koksijde; 3. Vanparijs Georges, Lam pemisse. Eervolle Vermelding: Visage Henri, De Panne. De helft der punten: Allary Florsnt, Veurne. Vakteekenen - 1" Jaar. 1. Coulier Ju- lien, meubelmaker, Veurne; 2. Cornells Maurice, timmerman, Wulpen, en War- reyn Emi:l, meubelmaker, Veurne; 3. Hollevoet André, smid, Veurne; 4. Breyne Gilbert, student, Koksijde; 5. Vanden berghe Louis, trapmakcr, Veurne; 6. De- zuttur Pierre, timmerman, Oostduinker- ke; 7. Anseel Roger, meubelmaker, Wul- veringem. Vakteekenen - 2' Jaar. Prijs: Kes- teloot Edmond, timmerman, Veurne. SCHILDERKLAS. 1" Jaar - Pleisteren Blokken. Prijs: Cerdobbel Adolf, Veurne. Eervolle Ver melding: Gesquiere André, Veurne; Kes- teloot Marcel, Koksijde; Verschoore Mar cel, Wulpen. Z' Jaar - Pleisteren Ornementen. 1. Legrand Etienne, De Panne; 2. Deman Gilbert, Veurne; 3. Deman Gerard, Veur ne, en Kesteloot Henri, Veurne. Eervolle Vermelding: Allary Georges, Veurne. Hout en Marrnersehilderen - 1° Jaar. Eervolle Vermelding: Deceuninck Alfons, schilder, Adinkerke. 2" Jaar. Prijs: Degrieck Henri, schil der, Adinkerke. Prijzen voor goed gedrag en regelma tigheid. 1° Jaar: Ledene Georges, Veurne; Boeve Gerard, Veurne. 2" Jaar: Van Elslande Fernand, Veurne; Vanparijs Georges, Lampernisse. 3° en 4" Jaar: Niet toegskend wegens schorsing van den Cursus in de Electriciteit. Schilderklas; Caura Firmin, Adinkerke; Gesquiere André, Veurne. NAMENS DE COMMISSIE: De Voorzitter, Cailliau Jozef. De Bestuurder, D~ Secr.-Schatebw., O. Cleeren. Carna Eduard. ia3SaEBBBHBB32SBS328aa3a«aiii3 BURGERLIJKE STAND Overlijdens. Baeckelandt Jozef, 1 m., z. v. Lucien en Peleman Luaovica. Huwelijk. Debever Raphaël, onder wijzer, met Ghesquiére Agnes. «o» DE HEER VERWILGHEN OP BEZOEK Dinsdag 6 Augustus, te 6 uur, stopten een viertal auto's voor ons lief stadnuis. Daaruit stapten H. Verwilghen, algemeen commissaris voor heropbouw; zijn secre taris H. Custers; H. Demeyer, provin ciaal commissaris voor heropbouw; In genieur Reyntjes, hoofd van den dienst voor werkverschaffing en proiesscr aan de Universiteit te Leuven; ii.H. Vierin, vader en zoon, bouwmeesters te Brugge; li. Acke, bouwmeester te Kortrijs; H. Roelants Mauiits, voor de Viaainsche pers; H. Flouquet, voor de Franscne pers en veraer fotografen. De H. Burgemeester van Nieuwpoort, Dr Vandamme; oe H. Burgemeester van Oostduinkerxe, H. Florizoone; de H.H. Gaelens en Symoens, scnepenea der stad; H.H. Braet, faabbe en bteyaeit, gemeente raadsleden; de H. Vanhecke, secretaris: de K. Schaetsens, bouwmeester te Kok sijde, wachtten oe hooge bezoekers at. De H. Dr Vandamme leidde de H. Ver wilghen op naar ue raadszaal en begroet te nem met volgenae kraentige woorden in klare, zuivere taal: Heer Algemeen Commissaris voor 's i-aiuis heropbouw, Het is een groote eer voor mij, Ued. te mogen weikom heeten in onze Stad, en in de gelegenheid te zijn U xneae te deelen hoe gelukkig wij zijn, U, H. Ver wilghen, hier ais Algemeen Commissaris te kunnen begroeten. Het is ons bekend welke groote dien sten Gij vroeger reeds hebt bewezen aan 's Lands heropoouw, wanneer de Regeering U aan het hoofd had gesteld van den dienst der verwoeste gewesten te leper. Wij weten dat Gij daar de noodige onder vinding hebt opgedaan, die U moet toe laten Uw huidige zware taak tot een goed einde te brengen. Nu zijt gij in Nieuwpoort, het stadje aan de zee. dat zijn geschiedenis heeft geschreven in een rij van opeenvolgend? verwoestingen. In oen loop van de 9 eeuwen van zijn bestaan, werd Nieuw poort nu voor oe twaalfde maal verwoest. Het oorlogsgeweld heeft slechts enkele dagen gewoed en hier volgt de treurige balans; Nieuwpoort telt nagenoeg 1200 huizen. Daarvan werden er volledig vernield: 80; zwaar beschadigd: 193; licht beschadigd; 711. De kerk is uitgebrand, de halle zwaar beschadigd, alsook de gemeentescholen, de gestichten der Zusters Arme Klaren, Stella Maris en het College, de vischmijn, enz. Drie bruggen werden vernield, ook twee spoorwegoruggen. Nagenoeg 1100 vierk. meters wegenis zijn te herstellen, De.Ijverige bevolking heeft zich echter met moed aan den arbeid gesteld om de noodigste herstellingen te doen. Een op pervlakkig bezoek aan de Stad geeft dan ook niet meer den indruk dat de ver nieling zoo groot is geweest. I Nieuwpoort is ook onrechtstreeks door den oorlog getroffen: De vischvangst, de 1 belangrijkste nijverheid onzer Stad. ligt I stil, de oorlog heeft de vloot verspreid. booten liggen gezonken te Nieuwpoort of I elders aan de Franse he of de Engelsche kust. De visschers die hier bleven, kun nen niet meer in zee gaan ter visch vangst; het havenbedrijf ls gansch ver dwenen en de oorlogstoestand belet elke heropleving. De locale nijverheden hebben hun werkzaamheden niet hervat. De nood is ook zeer groot in de stad. Op 5000 in- I woners worden nagenoeg 1800 personen ondersteund. Verder heeft de plaatselijke handel veel geleden door trcepenbezetting. Sedert 8 maanden werd de stad bez:t door een heden die schietoefeningen kwamen ver richten te Lombardsijde. Tallooze op- eischingen werden gedaan. Wanneer de legers achteruit trokken, werd nagenoeg alles wat koopbaar was, cpgeëischt door het Beleisch, zoowel als door het Fransch leger. Tot heden werd geen enkele op- eisehing uitbetaald. De handelaars heb ben dus tijdelijk een groot gedeelte van hun bedrijfskapitaal verloren. Wij hebben echter den moed niet ver loren. Wij versagen niet. Met de koppig heid. den Vlaming eigen, hebben wij na 'n korte betwijfeling, de toekomst hoop vol ingekeken. Wij hebben in onze verbeelding een nieuw en mooier Nieuwpoort zien op rijzen. n Wij hebben plannen ontv/erpen, wier verwezenlijking aan onze stad en aan het gewest groote welvaart moet verzekeren. De onsomming der verwachte werken werd U reeds overgemaakt, Heer Com missaris Generaal. Ik citeer het bouwen van een moderne vischmijn, waarvan de plannen reeds lang ontworpen zijn, een speelplein met zwemkom, de urbanisatie van het koers- plein. waar nog een 100-tal barakken overgebleven ziin. Die barakken werden opgericht na den wereldoorlog. Zii zijn bouwvallig en oncezond. Het zijn broei nesten van ziekten en niet toelaatbaar in onze moderne samenleving. Hun ver dwijning is hoogst dringend. On diezelfde plaats kunnen met weinig onkosten een mooi stadspark en een keurige stadswijk opgericht worden. De plannen hiervan werden sedert 3 jaar neergelegd bij den beheerraad der Koninklijke Schenking, die medeeigenares is van de gronden: verder de h»roobouw der bruggen; het herstel van de feestzaal der Halle, wege nis werken en, last but not least, de uit voering van de conventie van 1913, dc groote doorsnede van de haven. Dit groot werk, waarin talrijke arbeidskrachten kunnen benut worden, zal den spoorslag zijn die Nieuwpoort moet in staat stellen om de waardige plaats te veroveren die haar toekomt. Hiermede kan geoaard gaan de IJzer en Leieverbinding, waarvoor de vrienden uit leper zich zoo verdienstelijk inspan nen sedert jaren. Die nieuwe waterweg moet de bronader worden van de wel vaart in het Westland. Wii hebben betrouwen in uw wijs be leid, Heer Algemeen Commissaris, en wij betwijfelen niet dat de groei en de her opleving van onze stad U nauw aan 't hart ligt. Wii ziin dan ook vol vertrouwen ln de toekomst. Ik eindig met Ued. uit te noodigen om een kort bezoek te willen brengen aan de geteisterde gedeelten onzer stad. De Heer Verwilghen antwoordt in vol gende woorden, die met de grootste aan dacht beluisterd werden; Het ligt niet in miin bedoeling e°n lange redevoering te houden, daar gij van mij daden verwacht. Over enkele weken werd mij de zware taak op de schouders gelegd, het land herop te bouwen. Die taak werd mij ver gemakkelijkt door een groot aantal trou we medewerkers. Ik ben verheugd hier een kracht- dadigen Burgemeester te mogen begroe ten, alsook twee Schepenen die hun taak ter harte nemen. Ik steun ook op onze stoere Vlaamsche arbeiders en ik weet, bij ondervinding, dat de medewerking van gansch de bevolking niet zal ont breken. In den tijd tusschen 1918 en 1933, toen ik als commissaris in uw midden leefde, heb ik kunnen vaststellen dat een oproep niet onbeantwoord bleef. Ik heb een reis gemaakt in het Zuiden van ons land en doorheen Vlaanderen. In het Zuiden viel de stilte op, maar in Vlaan deren hoort men allenthenen hamerslag en truweel. Onze Vlaamsche bevolking is vol moed, en met de taaie wilskracht haar eigen, aan het werk getogen. Nieuwpoort is wederom fel beproefd geweest, verschillende harer kunstjuwee- len hebben erg geleden, zooals de Halle en de Kerk; maar ter plaatse bezitten wij kunstenaars die de oude glorie kun nen herstellen. Mijn hoofdbekommernis gaat tot die bevolking dia nu moet gesteund worden: de reikende hand moet in een werkende hand omvormd worden. Alle krachten beschikbaar mosten aan het werk gesteld worden: eerst de kleine werken dienen heropgebouwd te worden, die geen om slachtige studie vergen; daarmede zal de Winter doorworsteld worden, d?,ar men velen zal kunnen werk verschaffen. Daar na zullen de werken van grooten om vang aan de beurt komen. Groote steden, zooals b. v. Antwerpen, gaven een voor beeld van werkverschaffing. Met genoe gen, H. Eurgemeester, heb ik uw pro- jekten, onmiddellijk te verwezenlijken, kennis genomen. Ook uw programma zal in mijn bureelen met zorg ingestudeerd worden. Daar ik van West-Vlaanderen ben, gaat mijn voorliefde natuurlijk too mijn soreek, alhoewel ik stellig de belan gen van heel het land moet behartigen. Die rede, voor ue vuist gehouden en die recht uit het hart kwam, werd luid ruchtig toegejuicht. De H. Burgemeester ontvouwt het plan van de stad, waarop in verschillende kleuren de vernielde, de zwaar beschadig de en de min beschadigde huizen aan- geteekend staan. De H. Verwilghen vraagt uitleg over de verschillende werken uie uit te voe ren zijn; onder meer de twee stadsbrug gen: de Kalkovenbrug en de Stations- brug, die dienen herbouwd te worden. De inwoners, die geteisterd zijn, mogen hun huis heropbouwen en een kreaiet vragen aan een of andere instelling, in afwachting van het vonnis van de recht banken van oorlogsschade die zullen aan gesteld worden. Nochtans moet gewaar schuwd worden voor overdreven prijzen van grondstoffen. De dienst van herop bouw zal kredieten verschaffen voor het direkt opbouwen van de Halle, de Kerk en de Gemeentescholen. Daarna werd door het hoog gezelschap een bezoek gebracht aan de Halle. Enkele vaardige timmerlieden zijn voldoende om het machtig dakwerk, dat slechts uiteen gerukt werd, te herstellen. H. Verwilghen drong er op aan, seffens daarmede te beginnen en het dak te be dekken met roode tichels, om zoo meer toon te geven aan de markt. Ook de schreeuwende uithangborden der hotels en cafés dienen vervangen te worden door meer passende stijlvolle en kunstige uithangborden, als Het For tuintje Op de Gheeraertplaats zouden twee rijen lindeboomen dienen geplant met rustbanken. Daarna bracht men een bezoek aan de kerk, waar bouwmeester Vierin zijn kunstwerk toelichtte. De heropbouw met volledig herstel van pilaren, dak en af sluiting met vensters en deuren, zou 1.500.000 fr. kosten. H. Verwilghen steunde er op, aanstonds dit werk aan te vangen. De opkuisch van de kerk moet seffens gebeuren, onder toe zicht van een man, aangesteld door de Kerkfabriek, om de nog te redden mate rialen te bergen. Een kort bezoek werd nog gebracht aan het College, waar de H. Verwilghen vol lof was voor wat reeds gepresteerd werd voor heropbouw. Het College mag tot voor beeld gesteld worden aan het land. De tijd ontbrak om verder de Stad en de kaai te bezichtigen. Iedereen was tevreden over de gedane belofte en was vol hoop op betere tijden. L. V. H. AL KLAPPEN EN DOEN 4 Het weder bleef open en goed, zoo als men alleen kan wenschen in den Zomer en in vacantie. Maar de verlof gangers en ook onze kleinen moeten een anderen weg op dan dien van het strand cn gaan nu de natuur van Veurne-Am- bacht en Groenendijk bewonderen. {y De Dinsdagmarkt is weer tot een kleine groenten- en fruitmarkt vervallen. Ook de Vrijdagmarkt vervalt terug. Dit zal voorzeker te wijten zijn aan de kleine koopkracht der bevolking. Verleden week werd het record ln zake ondersteuning bereikt, daar niet minder dan 602 huisgezinnen steun ge nieten, wat circa 2400 personen vertegen woordigt, of meer dan de helft van de huidige bevolking van de stad. Gelukkig komt er kentering en worden hier en daar menschen te werk gesteld, zelfs te Kales. g Deze week Woensdag, te 6 uur 's mor gens, vertrok de auto van de pompiers naar het verre Zuiden om vluchtelingen terug te brengen. Pieter Lansens houdt het stuur en Dr Vandamme, Burgemees ter en H. Floribert Gheeraert, gemeente raadslid, gaan mede om de Nizuwpoort- naars op te sporen. t Het is onnoodig nog brieven of kaar ten te verzenden naar vluchtelingen of naar krijgsgevangen Belgen, daar de stedelijke dienst tot terugkeer van den auto stopgezet is en de brieven naar de kampen der krijgsgevangenen door de overheden niet meer doorgezonden wor den. Enkele dagen geduld en weldra zijn de geliefden terug in de haardstede. 0 Verleden Dinsdag deed Eerw. Pater Karei Bittremieux zijn plechtige eeremis in de kapel der Eerw. Zusters Arme Kla ren. Als diaken assisteerde Zeer Eerw. Heer Kanunnik Bittremieux, hoogleeraar aan de Katholieke Hoogesehool van Leu ven en als onderdiaken Zeer Eerw. Heer Bittremieux, Pastoor te Oostnieuwkerke, beide nonkels van den nieuwgewijde. Als index; Zeer Eerw. Heer Caesens. Na de plechtige mis werd het Te Deum als danklied aangeheven. Door de plaatselijke afdeeling der K. A. J. werden verleden week 73 brieven aan families van Nieuwpoort en omlig gende besteld vanwege jongelingen uit onze streek, die in Zuid-Frankrijk ver blijven en naar huis verlangen. Verleden Zaterdagnacht werd de visschersboot N. 22, toebehoorend aan Karei Jungbluth, bij hoog water weer vlot gebracht. 13Sa^3aBBHE£SHaSXaa3392B£SS BURGERLIJKE STAND van 20 Juli tot 1 Oogst 1S40. Geboorten. Albrecht Willy, z. v. Lu- dovicus en Martha Persyn, Stovestraat 1 (Moederhuis). Peel Norhert. z. v. Ivo en Blanka Beun. v. Kaaskerke (Moe derhuis). Broucke Helena, d. v. Oscar en Rachel Sinnaeve, v. Eesen (Moeder huis). Vermander Joi-l, z. v. Arseen en Germaine Amcry, De Breyne Pecl- laertstraat 5. Overlijdens. Bondewcl Julie, 77 j., ongehuwd. Laurens Hermina, 74 j., wed. v. Armand Lynneel en v. Emile Duy- ver. Hautecoeur Reinildis, 65 j., wed. v .Deschacht Paulus. Huwelijk. Joole Georgius, steenhou wer, met Vanryckegem Siinonne, bijzon dere, beiden v. Diksmuide. TERECHTWIJZING In De Poperingenaar van 3 Oogst j.l. verscheen o.m. wat voigt «Volksvertegenwoordiger Porta is Maan dag avond laat, om 11 u., in onze stad aangekomen. Hij had de stad verlaten op Donderdag 16 Mei met vele leden van den Senaat en van de Kamer, en was met zijn familie naar Diksmuide gereisd, waar hij vervoegd werd door Senator Sohry. De heele karavaan is dan Frank- rijkwaarts gereden, diep het land in», enz. Deze aanhaling doet inzien dat M. Sohry op 16 Mei samen met M. Porta en de heele karavaan, Frankrijkwaarts zou gereden zijn, heel diep het land in. Dit berust echter op een misverstand. In tegenstelling met deze mededeeling moet het gezegd worden dat Senator Sobry dan AI. Porta noch te Diksmuide noch elders niet vervoegd heeft en hem zelfs ook niet ontmoet heeft. Hij is slechts later afzonderlijk uit Diksmuide vertrok ken, n. 1. op Zondag 19 Alei, nadat 's avonds te voren de bevolking van de ver scheidene betrokken gemeenten aan den Ijzer dringend verzocht werden de die ren te verwijderen om deze te doen ont snappen aan de overstrooming. die er zonder uitstel zou komen, en ook dat de Frausche soldaten aldaar reeds begon nen waren met de verdedigingswerken aan den Ijzer, wat spontaan verscheidene landbouwers en zelfs gansche gemeenten, in herinnering van het droevig lot dat ze ondergingen in 1914, het besluit deed ne men eveneens de streek te verlaten. M. Sohry verbleef verder noordwaarts op zeer grooten afstand van Limoges zonder er ooit geweest te zijn en zonuer er de minste betrekking met de Regee ring gehad te hebben. Reeds sedert om streeks acht weken, dus nog vóór den wapenstilstand in Frankrijk kwam hij terug te Diksmuide. JBüiiaaaBBaBBaBaBBBaisiBasüEsa ZIEKENBOND «HAND IN HAND» GESTICHT IN 1837 Aan al de leden is reeds het bericht toegekomen dat de Ziekenbonden in het land voortwerken. Daar we niet weten of we neg Staatstoelagen zullen ontvangen, moeten de diensten gedeeltelijk gewij zigd worden. Voorloopig wordt de vergoedingsdienst niet heringericht. Maar heel de geneeskundige dienst zal werken zooals vroeger. Men herbegint vanaf Juli 1940. Dus Mei en Juni tellen niet. De ziekenkaarten van vóór dien datum zijn reeds afgege ven aan den bode, Heer Louis Sesier. Daarmee is een periode afgesloten. Wie dokter en apotheker noodig heeft in Juli enz—, moet dus ecg nieuwe ziekenkaart WEDERINVOERING VAN FINANCIEELE DIENSTEN Met Ingang van 5 Augustus 11. werd-n hiernavolgende financieele diensten her vat: Binnenlandsche postwissels. Uitgifte en uitbetaling der gewone postwissels, in binnenlandschen dienst. De vereffening van de onbetaald geble ven of verloren titels zal geschieden vol gens de reglementaire schikkingen. De talcs voor visa voor datum ot voor de aflevering van machtiging tot betaling dient evenwel niet geheven voor de titels uitgegeven na 10 April 1940 en ter uit betaling aangeboden vóór 1 September 1940. Kwijtschriften, efl'ekten zonder kosten, verrekenzendingen. De nog te vereffe nen sommen van vroeger afgegeven bor derellen zullen uitbetaald worden. ALGEMEENE SPAAR- EN L1JFRENTEKAS De dienst der Spaar- en Verzekerings kassen zal werken overeenkomstig de in zwang zijnde onderrichtingen vóór het schorsen der bewerkingen in Mei 11. Be treffende de geldstortingen, mogen de eBsa&sgBBBsa&ssaaBBSsassaEBB aanvragen, omdat een nieuwe periode in gaat. De uitbetaling voor Juli was vastge steld op Vrijdag 2 Augustus. Daar de toeziener, Heer Henri Slambroeck, uit Oostende, met zijn pas niet in orde kwam, hebben we vruchteloos op hem gewacht. Let nu opde uitbetaling voor Augus tus zal zijn, zooals gewoonte, op den laat- sten Vrijdag van den maand, dus op 30 Augustus, tusschen 4 en 6 u., in het Raad huis. Alwie achterstellige rekeningen heeft, moet zich dan zonder fout aanbie den, omdat een vorige periode moet af gesloten wordenook de geboorten van de voorbije periode moeten vereffend worden. We hopen op de goede medewerking en getrouwheid van de leden te mogen rekenen, dan gaat de aloude Ziekenbond Hand in Handde toekomst in. «o» KINDERKRIBBE Goed nieuws voor de bevolking. Vroeger heeft de Kinderkrihbe hier al gewerkt. De huismoeders waren aldus gratis geholpen in het groot brengen van hun kleine kinders. Velen kwamen er heen en waren zeer tevreden. Jammer dat toen door sommige opgerezen moei lijkheden de Kinderkrihbe geschorst werd. Zoo pas hebben we vernomen dat eerst daags de Kinderkrihbe zal heropend wor den. Dokter Pollet, gemeentedokter, die onlangs zich kwam vestigen in De Blieck- laan, villa Mon Coinstelt zich ten dienste van de bevolking, naar verluidt is de medewerking reeds toegezegd van de onder de bevolking gunstig gekende ge diplomeerde «Miss Faure» alsook van Juffr. Fernande Boeve. Dokter Pollet de- voueert zich echter heelemaal en zal voor de menschen de verre afstanden inkor ten. Hii zal een zitdag houden in zijn huis «Villa Alon Coin» voor de Baden, maar ook een zitdag voor het Dorp en een voor St-Idesbald. Het huis in het dorp en in St-Idesbald zal later bekend gemaakt worden. In naam der bevolking, danken we ten zeerste de moedige inrichters cn we zijn ervan overtuigd dat alle goedmeenende menschen die pogingen zullen waardee- ren en dat het een processie zal zijn van al de huismoeders, die met hun kleinen gratis op onderzoek en om raad gaan. «o» EXAMEN Voor enkele dagen kwam Julien Thie- ren thuis uit de Vakschool Glorieux van Oostakker. Alet groote onderscheiding heeft hij zijn eindexamen afgelegd als mekanieker, pas- en draaiwerker. Aan den gelukkigen gediplomeerde en aan zijn ouders onze hartelijke geluk- wenschen. «o» EEN EN ANDER Vanaf 10 Augustus komen de nieuwe bruine ransoeneeringszegels in voege. De orange-gekleurde hebben uitgediend. Verschillende werkloozen uit onze gemeente hebben zich aangesloten bij hen die naar Duitschland werk zijn gaan zoeken. Zij ook gaan een betere toekomst te gemoet. Onze garnaalvisschers blijven hun traditie getrouw en zijn er weer op uit getrokken; en zooals elk jaar doen de vischvrouwen opnieuw de ronde in de gemeente. Zooals overal in de provincie werd ook hier orde gegeven de schuilplaatsen en kelders te versterken, al de brandbare voorwerpen van de zolders te verwijde ren en een laag zand op de zolders aan te brengen. In de huidige tijdsomstandig heden is men nooit veilig genoeg. Groote aktiviteit wordt aan den dag gelegd, door de mekaniekers-autogelei- ders, die het in orde stellen van de tal rijke verlaten legerauto's flink in de hand werken. In de nabijheid van de garages staan lange rijen dergelijke auto's opge steld. De boompjes langs de Zeelaan wer den duchtig gekortwiekt. Vooral voor de hooge gestalten was het hinderlijk onder die boompjes heen te stappen. Ook werd het voetpad zelf netjes dichtgedaan. IBBBEflBBBSBBBSSBBBBHSBBaSflSB LIEF EN LEED Geboorten gedurende de Julimaand. Leon Tallieu, z. v. Cyriel en Rachel Ve- riez. Liliane Soete, d. v. Georges en Suaanne Beyen. Arlette Brutsaert, d. v. André en Yvonne Amey. Sterfgevallen gedurende de Julimaand. Henri Quaghebeur, echtg. v. Leonie Lesiere (overl. te Veurne). Quinten Bossaert, echtg. v. Fugeuie Beyen. Romanie Pollentier, echtg. v. Jules Lefe bure (overl. te Koksijde). «o» AUTO IN DE VAART Een persoon die Zondag voormiddag met zijn auto nog al geweldig de brug opgereden had, kon den draai niet ne men en plofte met zijn voertuig in de vaart, zonder zich om de leuning te be kommeren. Gelukkig kon de geleider zich spoedig uit het water verlossen. Deze weck werd de brug wat verbreed. «o» TERUG UIT FRANKRIJK In de laatste dagen zagen wij met vreugde de tamilie Bruynooghe en André Bdeve terugkeeren. Oost West, thuis best. Dat spreekwoord was soldaat Paul De Baenst ook indachtig toen hij met honderd en twintig zijner makkers aan de Fran- sche gastvrijheid vaarwel zegde. Als men maar een wjini'g zijn plan kan trekken en een auto en drie honderd Hters benzine gratis bekomt, is het maar een kinderspel meer de reis van het Zuider departement Gers naar de geboortestreek in drie da gen af te leggen! Proficiat Paul! Vele andere soldaten mogeq volgende weken nog verwacht gorden» kantoren slechts de nieuwe spaartzi. zegels gebruiken waarmee zij bevoorru.-. werden (oud type met het jaartal overdrukt.). \vat de geldafnemineen te. treft, wordt het maximum der betalmgea voorloopig teruggebracht op 1.000 frau per maand en per boekje. Het bedrag der sommen te vereffen»! ingevolge een overlijden, is vastgest».; op 2.500 frank maximumbedrag per er;, genaam en per maand. Daar er tijdens de gebeurtenissen ees groot aantal boekjes zoek geraakt of g». stolen zijn, behoort het zich speciaal vergewissen van de eenzelvigheid der per. sonen, die terugbetalingen vergen. Speciale bewerkingen. De bewericr. gen voor openbare fondsen, alsmede op de boekjes van het Strijdersfonds zi;a voorloopig geschorst; de inschrijving vac de na 1 Mei 1940 vervallen achterstalligs renten is tot nader bevel uitgesteld. Vakantiekaarten. De kaarten dienea zooals voorheen geldig gemaakt door cj Nationale Hulpkas voor betaalde verlof dagen. De dienst der buitenlandsche pc:tï::. seis is voorloopig nog geschorst. HERNEMEN VAN DE FINANCIEELE DIENSTEN I. Zijn hersteld met ingang vaa 5 Augustus 1.1.: 1. Al de financieele diensten van het binnenlandsch postverkeer, met uitzon dering van den dienst der protesteerban effekten. 2. Wat den postcheckdienst betreft: a) de aanneming der aanvragen oa opening van postcheckrekeningen; b) de aanneming door de postkanterm van op het krediet van postcheckrekenin- gen te boeken stortingsbulletijns; c) de aanvaarding van te innen onh vangkaarten; d) de uitvoering door den dienst da postchecks van orders van betaling ia speciën, gegeven bij middel van enkel voudige checks op naam of aan draga of van gezamenlijke checks. De geldopvragingen bij middel vaa checks zullen echter voorloopig maar worden uitgevoerd binnen de grens vaa het beschikbaar tegoed tot beloop vaa een totaal bedrag van 50.000 frank per maand. De afnemingsorders, welke deze grens overschrijden, zijn onderworpen aan dt toelating van een speciaal komiteit De gebeurlijke aanvragen dienen schriftelijk gedaan aan den Dienst der Postchecks te Brussel. De beperking is niet van toepassing op de opvragingen van de sedert 10 Mei 1940 in speciën gedeponeerde sommen. Zooals vroeger, dienen de checks aaa drager ter inning aangeboden aan dl loketten van den Dienst oer Postchecks De checks op naam moeten onder omslag aan het Bestuur der Postchecks overge maakt worden, ten einde te worden gel dig gemaakt voor de betaling in de post kantoren. II. Het recht om een partikulie» mededeeling aan te brengen op de sta tingsbulletijns, ontvangkaarten, checis overschrijvingsorders en berichten ;a krediteering van den dienst der post checks is insgelijks hersteld. III. De reglementaire taks van via voor datum zal niet worden geheven voor de checks en assignatiën, na 10 April 1941 uitgegeven en vóór 1 September 1940 ter inning aangeboden. IV. Ten einde een bijkomenden waarborg te geven aan de titularissen van rekeningen door het vermijden der ver smelting van het tegoed van den Check- dienst met ae gelden van den Staat, werd beslist een afzonderlijk beheer van het tegoed van bedoelden Dienst in te stellen, zonder evenwel eenige verandering te brengen aan een door ondervinding be proefde organisatie. Met dit doei wordt door het besluit van 31 Juli 1940 aan de Emmissiebank van Brussel het beheer toevertrouwd over de beschikbare fondsen der postchecks. V. Er wordt aan herinnerd dat de na 11 Mei en tot 20 Juli 1940 in het Be stuur der Postchecks toegekomen en niet uitgevoerde checks en overschrijvings- orders als nietig worden beschouwd. Ze dienen eventueel door nieuwe orders ver vangen. «BBSBBBflflBBBBBBBBBBBIIIHIII EEN TOELAGE VOOR DE ECHTGENOOTEN DER BEROEPSOFFICIEREN EN VOOR BEZOLDIGDE BE- ROEPSMILITAIREN EVENALS VOOR DE ECHTGENOOTEN VAN GEMOBILISEERDE OF KRIJGS GEVANGEN RIJKSAMBTENAREN Het Ministerie van Financiën deelt mede: Een besluit van 23 Juli 1940 bepaalt ia artikel 3 dat de echtgenooten der beroeps officieren en der bezoldigde beroepsmili tairen van. lageren rang afwezig om een der welke reden, een toelage zullen ont vangen die gelijkstaat met 37 t.h. van de wedde van haar echtgenoot, plus 75 t.h. van het bedrag der gezins- en ver blijfsvergoedingen, doch bedoelde toelage zai niet minder dan 600 fr. per maand bedragen. Teneinde dit voorschot te bekomen dienen de belanghebbenden een verzoek te richten aan het Bestuur der Thesaurie en Staatsschuld, Regentlaan 52, Brussel. Anderzijds zullen de echtgenooten van de Rijksambtenai#n die gemobiliseerd, krijgsgevangen of om eender welke reden afwezig zijn, dezelfde toelagen ontvangen. De aanvragen dienen door de recht hebbenden gestuurd naar de administra tieve overheid, die de bezoldiging van het afwezig personeel in normal m tijd uit keert. PAKJES VOOR DE BELGISCHE KRIJGSGEVANGENEN IN DUITSCHLAND Het Roode Kruis deelt mede dat het voortaan pakjes mag aannemen die be stemd zijn voor Belgische krijgsgevan genen in Duitschland. Maar de bestem melingen mogen alleen beroepsofficieren en -onderofficieren zijn, vermits al de andere krijgsgevangenen eerlang vrijge laten worden, zoodat de aan hen ge stuurde pakjes hen niet meer zpudsn te* reiken. De pakjes mogen niet meer dan 1 kilo weg;en. In de bureelen van het Roode Kruis zal worden bekend gemaa»- hoe de pakjes moeten worden gemaakt en wat ze mogen inhouden. EEN BELGISCH PLUNDERAAR TER DOOD VEROORDEELD TE BRUGGE De genaamde Charles Bamdas. Jjf Belgische nationaliteit, handelaar teyJL werpen, werd door den krijgsraad Brugge ter dood veroordeeld *T-;. plunderingen ten nadeele van de king. De uitvoering yaa het yonW» plaats gehad.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 4