J Pcperingscks Soldaat isrug uit Frankrijk 9 Van wege d»r Oveheden in het Fransche cn- bezette gebied werd alles in 'i werk gesteld om onze Soldaten te verhinderen naar huis te komen. Drager van nieuws van talrijke kamercdin UIT REMINGE UIT GELUVEID DRENKELING UIT HET VESTINGWATER GEHAALD TE IEPER Medsdeelingen LANDBOUWER UIT Z0NNE- BEKE VER0NGELNXT TE LANGEMARK Notarieele Verkoopingen WOONHUIS EEN GOED WOONHUIS WOONHUIS EEN PERCEEL MAAIGRAS WOONHUIS MET ERVE MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. MEUBELS EN MOBILAIRE VOORWERPEN COIFFEURS EXAMEN-UITSLAGEN MARKTPRIJZEN BRIEVENVERKEER DELGIE-DU1TSCHLAND ÏERUG IN VOEGE SPORT KOLEN KLEINE BERICHTEN GASTON B0URDEAU z' t 1.000 FR. BELOONING GEMOBILISEERD Een Pcperingenaar, die bij de algemee ne mobilisatie zijn oproepingsbevel ont ving om het leger te vervoegen, maar we gens zijn ambtsplichten slechts verplicht was zijn eenheid te vervoegen zes dagen na de mobilisatieafkondiging, is deze week terug uit het verre Frankrijk in on ze goede stede teruggekeerd, dit tot zijn groei genoegen en tot groote vreugde van zijn Ouders en anderen die hem dierbaar zijn. Wij zijn zoo gelukkig geweest hem te ontmoeten Woensdag 11 en hem enkele vragen te stellen omtrent zijn weder varen. Heel bereidwillig stond hij ons .te woord en vertelde ons in alle gemoedelijk heid het bijzonderste van wat hij beleefde sedert zijn oproeping tot zijn gelukkigen terugkeer. OP ZOEK NAAR ZIJN EENHEID Op 16 Mei verliet hij dus onze stad om de eenheid, aangewezen op zijn oproe pingsbevel, te vervoegen, eerst naar Geilt en vandaar naar Wondelgein, waar hij zich officieel moest begeven. Daar geko men was er van zijn eenheid niets meer te ontwaren. Hij trok naar de Rijkswacht van een dichtbij geiegen Gemeente, maar men verwees hem naar een kazerne te Genk Van Gent werd hij verder gestuurd naar Diksmuide en van daar naar Zar- ren, waar hij, .eindelijk, enkele mannen van zijn eenheid aantrof. Hier was de Staf zijner eenheid reeds vertrokken, naar verluidt naar Poperinge, zoodat hij niet beter vroeg zelfde richting te mogen vol gen. Per vrachtwagen werden zij naar Pope ringe gebracht, waar onze zegsman een gelukkige thuiskomst en wederzien - van Vrienden en Kennissen beleefde. Hier vonden zij eindelijk hun overheden... die hen echter opdracht gaven naar Frank rijk af te reizen. Na een goeden nacht te hebben door gebracht tnuis, samen met zijn nieuwe baankameraden, en wel voorzien te zijn geweest van eetmiddelen, vertrokken al len samen met hun vrachtwagen. Frank rijk in. BESCHOTEN BIJ ABBEVILLE Alles ging goed tot bij Abbeville, waar, enkele km. vcor deze stad, zij plaats moesten nemen in een lange rij auto's die langs den weg stonden en hun beurt afwachten om te Abbevile over de brug te geraken. Plots verschenen alsdan een tiental vliegtuigen, die een mitraljeuzevuur open den boven de rij auto's. Iedereen wipte er uit en sloeg cp de viucht, de barmen van de baan op, het bosch in. De kogels flapten het bosch in, sisten tusschen de bladeren en zaaiden overal een groote paniek bij de vergruwde vluchtelingen en soldaten. Een makker van onzen zegsman werd nevens hem getroffen dcor een kogel in de bil. Samen met een andere van zijn medereizenden hielpen zij den gekwetste dan terug op den auto, bonden de ge wonde bil af, opdat alle verdere bloed verlies zou vermeden worden, wijl intus- schen steeds maar de mitraljeerende vo gels over hen weer hun vernielingswerk voortzetten. NAAR ROUEN Eens de vlaag over en toen de rij auto's allengerhand voortgeraakte, konden zij met hun voertuig cie brug bereiken, vlug er over, en de. baan op naar Rouen, waar ze zonder andere gebeurtenissen veilig aankwamen. Hier werd hun gewende makker in het hospitaal gebracht, ter verdere verzor ging. Dan maar zich aangemeld bij de Bel gische overheden. In stad krioelde het van Belgische weggestuurde jonge man hen en soldaten. Een zifting werd gedaan onder soldaten en jonge mannen. Onze zegsman werd met andere mannen van zijn divisie gestuurd naar Le Croisy, waar zij een onderkomen vonden op een hoeve. NAAR MONTPELLIER, ZONDER ETEN OF DRINKEN Na een 5-tal dagen kregen zij ten slotte bevel per trein af te reizen naar Mont- pellier. De auto's werden op de wagons geladen en de gansche groep nam dan plaats in een trein ter bestemming van Montpellier. Twee dagen en twee nachten duurae de tocht, wijl hen intusschen noch eten noch drinken werd verstrekt. Onze zegsman, die voordien al zijn pro visie, bestaande uit een goede koekevol- laard en eieren medegebracht van huis, onder de mannen reeds had uitgedeeld en een zijner makkers, die geen cent meer bez5t, een 20 fr.-stuk in de hand had gestopt, was dus bok zonder iets om zijn maag te stillen? Of er op dien trein hon ger en dorst werd geleden, hoeft er voor zeker niet aan toegevoegd. TE MONTPELLIER EN VANDAAR NAAR CLERMONT (HERAULT) Te Montpellier toegekomen werden al len geleid naar een kazerne van het Fransch leger, waar Belgische officieren hen vervoegden en opnieuw het bevel over hun manschappen opnamen. Daar opnieuw werden allen nog eens getriëerd en dan per autobus werden ze overge bracht naar Clermont (Hérault departe ment). NAAR LODÈVE Vreugdevolle ontmoetingen 's Anderendaags, weeral per autobus, een nieuwen tocht, deze maal naar Lo dève. waar zij tairijke jonge soldaten van de kla3 1040 en anderen van de X* Di visie aantroffen. Pas was onze zegsman er toegekomen, of hij werd herkend door een dier jonge soldaten, en wel namelijk door Gilbert Reniere, uit de Noordstraat te Poperinge. Of deze jongen blij was een kennis te zien! Aanstonds werd hij overstelpt met honderden vragen om nieuws van lamiiie, van Poperinge en over den toestand in ons lanu. Deze nieuwsgierigneid volaaan, trok Gilbert Reniere er al ras op uit om andere kennissen uit de streek bijeen te roepe.i. Deze waren: Meester Do.se, uit St-Jan-ter-Biezen; René Devos, uit Po peringe; Desomer Albert (Provensteen- weg), Ut; Bcncuelle Valère, id.; Pattyn Ve.ère, id., (reeds thuis)Merlevede Rc- gev, Id. en Carpentier Remi, id., (ook leeds tauis). Het heelt niet gezegd hoe allen blij Waren" bij ait wederzien. Daags na aankomst te Lodève werd een H. Mis gecelebreerd voor de soldaten. Zeer velen onder hen, ook onze egsman, trok ken er naar toe. Aandoenlijk is deze piechtSgAéid geweest en menigeen, in ge- dachteiW aan'huis verzonken, pinkte een traan wag. toen onder ae Consecratie de ksaroerren schalden. I)t' JoNgENS DER KLAS 1940 VER TREKKEN. WEINIG BEREID OM VERDER TL STRIJDEN Jntugst.ieji .kwam alsdan het bericht lor ï^u de .Kapituiatie van Koning Leo pold lift .Dit oraclit heel wat beroering soldaten, die. niettegenstaande ce aruxe.s verschijnend in de Fransche u4 oproepen van de gevluchte Regt-omoj, xan Limoges en het aanvurend Vnpfrt Hrvnr Rn. Wbo'rcL tti'.hi-rd door Öud-Minister Bo- vesser-é/'öew^brui aan gaven om verder M. «WJOWI.-.,. 10 - OP .J.f^uiiji kwam dan bericht toe dat dr jiparmgij, van cie klas 1940 en hun o^Lüajrtai, -onder-officieren moesten ,OMi hen te sussen werd hen w)Ji> gemaakt dat zij alleen weg moesten om bruggen te bezetten, allerlei werken I uit te voeren, enz. Al de soldaten der klas 1S40 vertrekken, behalve Gilbert I Reniere en Meester Doise, die er res- irectieveiijk als ordonnance en instruc teur bleven. Voor de overblijvenden, die met een 250-tal in een hangaar verblijf hielden, ging het leven dan verder in slapen, eten, zwemmen, wandelen, en somtijds wat oefeningen door. De inwoners van de Gemeente, die voor de Kapitulatie van Koning Leopold, nog redelijk virendelijk waren tegenover de Belgische soldaten, werden nadien be paald onredelijk tegenover onze jongens. Van alles werd hen geweigerd. In de her bergen werdén zij op onbeleefde wijze herteld, het gelag werd brutaal weg op tafel gesteld en het geld opgestreken zon der een bou of een bah. Door velen werden zij zelfs gezien als zouden zij nftsdadigers zijn geweest. TERUG NAAR CLERMONT (HERAULT) Toen de Wapenstilstand tusschen Frank rijk en Duitschland, evenals met Italië geteekend werd, kregen de Belgische sol daten te Lodève order terug te keeren naar Clermont (Hérault). Al die mannen, ciie tot nu toe riog geen wapens gekregen hadden, kregen daar nu hun wapens en een blauwen reiszak! Iedereen begon weldra te verlangen naar huis, en meer dan eens werd er onder de soldaten hierover gemopperd. MOOIE BELOFTEN Op een mooien dag werden allen dan bijeen geroepen vcor den Majoor, die hen verklaarde dat allen nog wat geduld moesten hebben er. dat binnen 12 a 15 dagen allen huiswaarts zouden mogen keeren. De hoop herleefde en het mopperen stilde. Twaalf dagen vloden voorbij, ook 13. 14 en 15, maar van weggaan was er nog steeds geen spraak De beroering herbegon, onder de sol daten werd van niets anders meer ge sproken, zoodat ter. slotte dcor hen be sloten werd een algemeene bijeenkomst te houden. Dit kwam ten gehcore van den Majoor, die alras afkwam met nieuwe beloften. Hij deelde mede dat hij treinen had ge vraagd, maar dat de bruggen gesprongen waren en het verkeer gestremd. Nog een tiental aagen geduld, en alles zou in orde komen. Dan nog maar wat geduld. Intusschen werd aangeplakt dat de officieren en ge- gradeerden die zouden ontvluchten, zou den gedegradeerd worden, dat de vluch tende soldaten in concentratiekampen zouden opgesloten worden en dat die genen die een ambt bekleedden in Bel gië, bij een ontvluchting uit dit ambt zouden ontzet worden. De gemoederen stilden dan wat weer bij de nieuwe belofte. De gestelde tien dagen streken weer voorbij zonder verandering. Alle soldaten vergaderden en op stap trokken allen het op naar den Staf om luidruchtig moge lijkheid tot terugkeer naar huis op te eischen. De Majoor stond hen nogmaals te woord. Dat zij nog niet op den terugkeer waren, was zijn schuld niet, verklaarde hij, hij wachtte hieromtrent ook verder» orders af en hij wees er nog eens met nadruk op dat alle vluchtenden zouden opgesloten worden. Er werd dan ook afgekondigd dat de soldaten 5 fr. solde per dag zouden krij gen, wat nogmaals de gemoederen eenig- zins wist te stillen. Intusschen begonnen enkelen het te beproeven weg te vluchten. Nu en dan trok een troepje weg. Allen trachtten burgerskleederen te krijgen. Die weg vluchtten, stonden des nachts in alle stil te op en trokken er heimelijk van door. De soldaten deden in 't geniep een onder zoek in het autopark daar dichtbij ge legen, maar van iedere auto was een bij zonder mechanisch stukje weggenomen, zoodat de plaat poetsen per auto onmoge lijk was en ook was er gebrek aan benzine. Die er van onder trokken, trachtten dan verder te kunnen reizen met een of ar.dere auto, of trachtten op een of andere wijze een velo te bemachtigen. 10 a 11 FRANK PER DAG Om dit wegvluchten te keer te gaan, werd dan van wege de officieren mede gedeeld dat i de mannen, voor ae dagen oat zij hórs-ménagewaren geweest," 10 a 11 fr. per aag zouden krijgen. Veie'n bleken verlekkerd cp het sommetje dat hen aldus in ae nanden ging vallen, met de hoop een appeltje voor den dorst te hebben om te Kunnen wegvluchten. Het duurde evenwel 10 aagen vooraleer dit beloofde werd uitbetaald. De mannen trokken na de uitbetaling steeds in grooter getalle eruit. Om dit te verhinderen werd dan een premie van 530 fr. beloofd aan allen die nog tegen woordig zouden zijn bij de komende de mobilisatie. Intusschen was er een groep, waaronder Carpentier Remi, uit Poperinge die de chauffeur werd erin geslaagd een auto te bemachtigen en geoneg benzine te be komen om den tocht naar huis aan le vangen. Om verdere ontvluchting tegen te werken, werd aan een paar dagen na dien verklaard dat de ontvluchten te Lyon waren aangehouden en naar een concentratiekamp overgebracht, iets wat natuurlijk onwaar was, maar waarmee onze officieren onze jongens in de koord hielden. EEN AUTO UIT POPERINGE KWAM ONZE ZEGSMAN AFHALEN Op Maandag avond 29 Juli jl. nu, was onze zegsman, samen met enxeie kame raden, de Gemeente ingetrokaen, om er een glas te gaan diinken. Wijl zij op hun gemaK aan een terras een veririssching proefden, kwam een hunner makkers, een soldaat uit Pittem, met grooten spoed op hen aangeloopen. De jongen, die blees van aanaoentng scneen, nep van zoover hij kon: A..., daar is een auto uit Pope ringe om U te komen halen Eerst, aldus onze zegsman, kon ik het niet gelooven, maar alras volgaen nog andere soldaten om mij zelfde tijding te bren gen Het terras werd in alle haast verlaten, en gevoigd van de talrijke steeds toe- stroomenue soldaten, werd geloopen naar ae plaats waar de auto uit Poperinge bleek te zijn toegekomen. En inderdaad, daar stond J. T. met zijn auto, samen met J. G., beiden uit Pope ringe, en B. uit Reningelst. Rap een paar vragen: «Hoe is 't thuis?», «En te Poperinge? enz. Allen hingen aan de lippen van de nieuwaangekomenen, om toch maar iets te kunnen vernemen van de zoo begeerde thuis en streek. Maar hoe was men zoo juist achter onzen zegsman gekomen? Dit was wel de algemeene vraag. Uit het antwoord blees algauw dat de zoogezegde aanhouding van Carpentier en zijn medevluchters een leugen was geweest. Allen waren vei lig in België aangekomen en Carpentier had nieuws laten weten aan de ouders van onzen zegsman. Deze hadden hemel en aarde bewogen om hun zoon te kunnen doen weerhalen. Eindelijk vonden zij een goed gehoor bij J. T., oie eveneens zijn zoon naar Frank rijk wilde halen. Hiermede was alras alles verklaard. De autovoerder stopte dan algauw een burgerspak m de handen van onzen zegs man, met.de aansporing van zich rap te verkleeeden. Gauw near het tamp, met alle soldaten mede. Iedereen wilde hem heipen. Ieder een vroeg hem of hij een briefje wilde medenamen naar ae streek. Men hielp) hem aankleeden, zijn pakje maken, enz. I Iedereen bleek wel het een ol het ander te kort te hebben aangaande soldaten- goederen; gzuw werd al het inilitaiie u*t- i gedeeld. De demobilisatie was er door! Nadat iedereen die wilde, zijn briefje had overhandigd aan den gelukkigaard, trok de gansche bende naar den auto. Onze zegsman werd waarlijk op de armen gedragen van de anderen. Onder luid gejuich van de overblijven den trok de auto er dan van dcor, wijl de overigen allen ae hoop koesterden ook op dezelfde wijze naar huis te worden gehaald. TERUG NAAR HUIS De tocht naar huis werd dan aange vangen. Eerst werd Nébehan aangedaan, waar Michel Verpoot, Gilbert Reniere en Ju lian Clabau, uit ds Berat's reke, allen uit Poperinge, werden aangetroffen, evenais André Van Hee, uit Woesten. De autovoerder moest een verdere tocht maken aiover Lourdes. enz. cm zijn zoon te zoeken, wijl B., uit Reningelst, ook zijn broeder moest opzoeken. Aan onzen zegsman werd gevraagd te Nébehan bij de remorque te willen blij ven wachten en waken, wijl de anderen den tocht zouden voortzetten, met be lofte tegen den middag terug te zijn. Den Dinsdagavond brak aan, maar niemand keerde terug, cok den Woens dag, den Donderdag, zonder iemand terug te zien. Eindelijk kwamen de anderen per auto weer toe den Vrijdag. DOOR GENDARMES BINNEN- GEDRAAID J. T. had eerst zijn zoon ontmoet en was langs de baan met hem blijven ver- toeyen, wijl J. G. en B. verder trokken. Deze hadden den gezochten broeder B„ uit Reningelst, te Agde aangetroffen, maar op zeker oogenbli's werden ze in gerekend door Fransche gendarmes, om dat zij brieven van uit België mede had den gebracht en nieuws uit de streek ver telden aan de samengestroomde soldaten. Twee dagen waren beiden in den amigo opgesloten geweest. Dank de tusschen- komst van een Belgische kapitein, die wegens ziekte was gedemobiliseerd, wer den beiden dan vrijgelaten. Uit dank brachten zij den goeden kapitein mede, daar die ook graag terug naar huis wilde. Tot zijn groote blijdschap mocht Gil bert Reniere te Nébehan dan ook mede met den auto. Werd ock medegebracht Six Urbain, uit Reningelst, van uit Lodève. Bij den terugtocht werd dan nog Gi- néc aangedaan, waar Truwant, uit de Korte Reningclststraal te Poperinge, die wegens zijn 4 kinderen gedemobiliseerd werd, opgeladen werd. Deze had nog zijn soldatenbroek, zcodat langs den weg ge zocht werd naar een burgerspak vcor hem. In een gemeente werd hiervoor dan ook afgestapt. Aan drie werklieden eener ga rage werd gevraagd of er in het dorp nergens geen broeken te koop waren. De drie mannen keerden zich om, zonder eenig antwoord te willen geven. Dan maar wat verder, en gevraagd aan een vijftal vrouwen die voor hun deur aan het werk waren. De jongste wist eerst te vertellen dat er op het geheeïe dorp nergens een winkel in kleederen te vin den was, tot eindelijk de oudste vrouw, die rond de 70 jaren moet hebben geteld, een geruststellende beweging maakte en haar dochter naar binnen zond met on zen zegsman. En, oh wonder, het huis bleek een winkel in klèederen te zijn. Algauw dan eqn breek gekocht voor Tru want, eh verder naar huis. Langs den verderen weg werden zij nergens meer lastig gevallen door Fran sche gendarmen. Maandag avond jl., rond 20 uur, wa ren allen thuis. Of er vreugde ië geweest bij het terugzien van alle terugkeerenden, dient wel niet gezegd. Iedereen kan zich best een gelukkig terugzien voor oogen stellen. Wij bedanken hier nogmaals onzen zegsman om al zijn bereidwilligheid, be toond bij het uiteenzetten van wat hij beleefde sedert zijn oproeping. Van harte wenschen wij hem proficiat om zijn te rugkeer en een verder gelukkig leven in onze goede stede. Mochten weldra al de andqren nog ook binnen kort terug thuis zijn. HET MEDEGEBRACHTE NIEUWS Hier laten wij adressen volgen van de Vlaamsche jongens uit onze streek, die In het Fransche departement Hérault, te Clermont en te Nébehan, verblijven: Vandermarliere Adrien, Roesbrugge, Degroote Jozef, id.; Deschuyter Urbain, id.; Verpoot Michel, Poperinge; Dejonck- heere Remi, id.; Doise Gabriel, id.; Cla bau Julien (Berat's reke), id.; Desomer Albert, id.; Merlevede. Roger, id.; Roose Albert, Izenberge; Sampers Georges, id.; Dambrechts Romain, id.; Daeninck Achiel, Krombeke; Van Hee André, Woesten; Oekier René, Pittem; Maertens Remi, Charleroi; Barra Cyrille, Alveringem; Gygelmin Roger, Wevelgem; Moeneclaey Maurits, De Panne; Demeyer Georges, Merelbeke; Lanssens Eric, Torhout; De- vriese Robert, id.; Desmarest Gerard, id.; Baert, Wevelgem; Valcke Leon, id.; De- visch Omer, Leisele; Bollaert Michel, Laarne; Dekoker Leon, Meenen; Versi- chele Joseph, Waregem; Lattez Karel, Ardooie; Simoens Prosper, Oostende; Vanstechelman Leon, id.; Hellebaut Ju lien, Dikkelvenne; Sergeant Vandegninste Rafael, 53" Linieregiment; Coryn Gustaaf, Merelbeke; Colpaert René, Melsen; On- genaert Marcel, Kuurne; Vanmol Karel, Kortrijk; Stryeve Roger, Deerlijk; D'Hae- ne Romain. Melle; Demunter Gerard, Merelbeke; Bondue Roger, Gent; Braeck- man Henri, Waarschoot; Uvayn Romain, Merelbeke; Looze Gaston, Aartrijke; Brutsaert René, Merelbeke; Huyze Mar cel, Melle; Garré Achiel, Merelbeke; Maertens René, Charleroi; Borain, Me relbeke; Messiaen Adolf, Torhout; Van Hoeck August, Oostende; Vanbecelaere Georges, Wevelgem; Deraeve Romain. Moorsele; Ostyn Albert, Beselare; Tier- soone Julien, Boezinge; Veryser Maurits, Werken; Foulon André, Emelgem; Ghes- quiere Karel, Dadizele; Vandierendonck Arseen, Veldegem; Steen Gaston, Zedel- gem; Maertens Oscar, Brugge; Brorem Maurice, Zandvoorde; Kinsabil Maurice, Oostkamp; Dscamble Alfons, Veldegem; Debrabandere Jules, Beveren a/ Leie; Vandecasteele August, Eernegem; Filliers Raymond, Petegem-bij-E »inze; Sinne- zal Maurice, Koekelare; Timperman Ma- thieu, Westnieuwkerke; Eellière Victor, Zandvoorde (Oostende); Casteleyn Da niel, Passchendale; Van Carys Julien, Knokke-aan-Zee; Debusscher Hector, Zarren; Coulon Marcel, Ledegem; Muys Octaaf, Grootenberge-bij-Zottegem; Loe- mans Frans, St Niklaas. Hier de namen der jongelingen uit Knokke die te Mont-Bazin (dép. Hérault) verblijven: Bayne Alfons; Deschepper René; De- grande Camiel; Dhondt Maurice; Stocks Jean; Fraine Frans; Van Rie René; Gys- sels Jules; Dobbelaere Alfons; Manhout Raymond; Stroo Medard; Meseeuw René; Van Meenen Jules; Korporaal Duchenne; Waeghe Jeröme; Maertens Albert. Bouwens Gentil, Ronse; Nachtegaal Hector, Woumen. Al wie omtrent deze jongens inlichtin gen wil weten, kan zich tot ons wenden: Gasthuisstraat 15, Poperinge. werd de ongelukkige uit zijn neteligen toestand verlost. Doch men haalde slechts een lijk te voorschijn. Het slachtoffer was letterlijk de borstkas ingedrukt eu moet op slag gedood zijn. De plaatselijke Dok ter Vanwalleghem verscheen ook aan stonds ter plaatse doch kon enkel den dood vaststellen. De rijkswacht van VVest- roozebeke deed de noodige vaststellingen. In treurige omstandigheden is een werk zaam en gedienstig man heengegaan die een troostlooze weduwe met 5 minder-» jarige kinderen nalaat. Het ongeluk heeft gansch de gemeente in verslagenheid ge bracht t EERW. KEER VULSTEKE TE LANGEMARK BEGRAVEN Hij was Onderpastoor te Sinf-Michiels bij 3rugge. Te Langemark werd Dinsdag j.l. plech tig ten grave gedragen E. H. Jules Vnï- steker geboren te Langemark op 22 No vember 1905, Priester gewijd op 16 Augus tus 1931, Leeraar te Kortrijk in 1931, On derpastoor te Le Bizet in 1936 en-te Sint- Michiels-Brugge in 1938, in den Heer ontslapen te koeselare op 2 Aug- 1940. Onder een grooten toeloop van volk werd Dinsdag in de parochiale kerk van Langemark zijn plechtigen lijkdienst ge celebreerd. Z. E. H. Kan. E. Tyteca, Bestuurder der Zusters van Barmhartigheid tc Sint- Michiels; E. H. A. De Houck, Pa.icor van St-Michiels; E. H. I1. Benoit, Pas toor te Oekene, talrijke vrienden waren aanwezig. Meerdere jongelingen van Le Bizet en uit St-Michiels woonden dc Plechtighe den bij. Het zangkoor van Langemark heeft de aangrijpende muziek van de liturgie der overledenen prachtig weergegeven. Alle aanwezigen waren diep onder den indruk van dit zoo vroegtijdig overlijden van dezen werkzamen en talcntvollen priester. Door E. H. L. Vandenbussche werd no pens zijn klasgenooten een lijkrede uit gesproken. Wij hopen deze" aanstaande week te kunnen overdrukken. Tot zielelafenis van den dierbaren af gestorvene wordt op Dinsdag 13 Augus tus. te 10 uur, te St-Michiels-Brugge een pechtige Rouwdienst gecelebreerd. Onge twijfeld zal de kerk er te klein zijn om alle geloovigen plaats te bieden, die aan den zoo jong gestorven Onderpastoor een laatste hulde zullen willen brengen, om voor zijn zielelafenis een gebed te stor ten uit dank om al het goede dat hij wist te doen in zijn kortstondig leven. Aan de Familie van E. H. Yulsteke bie den wij onze kristelijke deelneming. SSaBSia3&EHïElSH5SB3H9a3E&33aS SCHOOLHOOFD VANNIEUWENHUYZE GESNEUVELD Terwijl op H. Sacramentsdag jl. een dankbaar gebed t:n hemel werd gericht voor de verhevene zielespijs ons door Christus zelf geschonken; terwijl ook in zijne parochiekerk van zijn leerlingen hun Plechtige Communie deden; terwijl ze wellicht gebeden hebben opdat het wel zou mogen gaan met hun Hoofdonder wijzer, sneuvelde in eenzaamheid te Eekloo ons diepbetreurd en zeer bemind Schoolhoofd: Heer Marori Vannieuwen- huyse. Amper twee jaren kenden we onzen Meester en bij allen, die met hem omgin gen, boezemde hu eerbied en achting in, want onze Hoofdonderwijzer was een echte OPVOEDER: ontzag hadden zijn jongens voor hun Meester; ontzag dat gepaard ging met innige genegenheid; hij was een ware onderwijzer: eiken avond zagen we hem na d? kiasuren zijn lossen voorbereiden. Vergeten we dan niet dat hij naast zich een steun vond in zijn Schoonvader, oud-Schoolhoofd te Renin- ge, door iedereen op de gemeente geacht om zijn noeste werkkracht en onvermoei- baren ijver voor alles wat goed is, hij die gedurende zulke lange periode de jeugd van Reninge heeft opgeleid tot Christe lijke en verstandige mannen. Neen, voor waar, zulk een ra_dsman kon niet anders dan deugd doen voor ons jong School hoofd. De toekomst was rooskleurig en beloofde veel... Hij was een GODSDIENSTIGE Opleider der jeugd: Afkomstig van een door-kris- telijke Familie, was hij om zoo te zeggen vergroeid met den godsdienst. In hem vonden de priesters hun rechterarm en edelmoedigen steun. De leerlingen leerden en kenden hun les in godsdisnst en pas ten deze lessen toe naar zijn voorbeeld. Diepbeproefde Vrouw met uw twee ge liefde Kinderen, e;n diepe wonde werd in uw hart geslagen. Op 10 Mei schreef uw geëerde echtgenoot, midden kanonvuur en bombardement, een, innig woordje, zijn laatste: «Houd moed/denk niet aan mij; zegen gij in mijn naam mijn beide kin deren. God zegene en beware U! Een kort en veelzeggend testament. Zulk een zegen kan niet anders dan U en uw lieve kinderen ten goede komen: Houd moed en bid voor hem. Diepgetroffene Familie, ech toekomst lachte U tegen. De Goddelijke Voorzie nigheid heeft er anders over geoordeeld: ondoorgrondbaar zijn Zijn raadsbesluiten God slaat, maar geneest... Na zware be proeving komt verblijden. Tot U, Meester Marcel, zeggen we ge meend: Heb dank, gij waart voor ons een steun. We vergeten U niet. De eeuwige belocning wacht U. Gij allen, menschen van Reninge, weest dankbaar en komt Dinsdag 13 Augustus aanstaande naar den PLECHTIGEN LIJKDIENST die tot zijne zielelafenis wordt gezongen. Een diep Christelijk Schoolhoofd ging van ons henen. Ook wij beseffen het verlies, maar we bidden met de achtbare Familie: Uw wil geschiede, o Heer, op aarde zooals in den hemel. N. ISX38ISS)XEIB3BDB93>BRBBBHaHB BIJ HET AFSTERVEN VAN DEN HEER PIETER IIOORENS Door plaatsgebrek moeten wij deze bij drage weglaten tot aanstaande week. JB<£8nBBflBBBSS33B8aBBaaHSBaaa Rond 9 uur 's morgens was de genaam de Edmond Parein, fabriekwerker, 73 jaar oud, thans wonende Klaverstraat 9, op boodschap getogen. Daar hij rond het middaguur nog niet thuis was werden de familieleden ongerust, zoodat men op zoek ging. Een weinig later bemerkte men zijn lijk drijvende op het vesting water tusschen het eilandje en de fabriek AlpagaHet werd aan boord gehaald en naar het doodenhuisje overgebracht. Achteraf vernamen we dat de persoon in kwestie reeds geruimen tijd teekenen van zinsverbijstering vertoonde. «■MBBRHSBaaBaSBSaBBBBBBBBBBC MISSINGSPATRONEN Naar er door den Heer Oortskomman- dant wordt vastgesteld, bevinden zich in verscheidene huishoudens nog missing- patronen (geel koper) en gelijkaardige metaalvoonverpen van den oorlog. Dit gewichtig oud materiaal moet laat- stens tegen 15 Oogst 1940 aan de dichtst gelegene verzamelplaats geleverd worden. Deze verzamelplaats bevindt zich te leper in de Lakenhalle. De Belgische staatsonderhoorlgen, als ook de in België verblijvende buitenlan ders doe na dezen datum nog in het be zit zijn van dergelijke voorwerpen, stel len zich bloot aan strafvervolgingen. £2ii333BEiI32£B3B9SBEBBBSSB3E£9 HET SLACHTOFFER CP SLAG GEDOOD Dinsdag namiddag, rond 2.30 u.. toen de 52-jarigen landbouwer Leon Dochy, wonende' Langemarksche steenweg te Zonnebeke, na veldarbeid op Lange- marksch grondgebied met zijn eiwten- stroo geladen huiswaarts keerde, kantel de plotseling het voertuig waar de land bouwer onder terecht kwam. Twee zijner kinderen en een dienstknecht waren ge tuige van het ongeluk. Zoohaast mogelijk (Zie vervolg hiernevens./ Kantoor van den Notaris VAN EECKE te POPERINGE. OP VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1940 te 3 uur namiddag, ter herberg «Au Boulevard», bij M, Maur. Cappoen, Bruggestr., Poperinge, OPENBARE VERKOOPING van met hoppeteelt, bakkeuken en verdere afhankelijkheden en 7 aren bebouw den grond, erf, bouwgrond en hof TE POPERINGE, ter zuidzijde der Bruggestraat, geteq,- kend Nr 63. Zijnde sterfhuis van M. Tul. Cossey, thans onbewoond en ongebruikt. Verdeeld in 3 koopen. Handslag met de geldtelling. Zichtbaar alle dagen, 's voormiddags van 9 u. tot 12 u. en 's namiddags van 1 u. tot 4 u. Sleutel berust bij Vrouw Aug. Techel-Cossey, in het eiermaga- zijn van M. Bown, Bruggestraat, te Poperinge, omtrent rechtover het te verkoopen huis. IBBSBSIkaaS&SEaSSBBSSSBBBBBBB Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendale. INSTEL: Vrijdag 16 Augustus 1940 TOESLAG: Vrijdag 30 Augustus 1940 telkens te 2 uur namiddag, in de herberg «Den Arend», bij M. Van Isacker te Passchendale, Spanjestr., van Gemeente Passchendale, wijk De Kazakke met schuurke. stalling en zaailand, sec tie B, Nr 814e, 814f, groot 36 a. 70 ca. Bewoond en gebruikt zonder geschre ven pachtvoorwaarden door M. Constant Cnudde mits 1000 fr. 's jaars, belastingen en verzekeringspremie lastens de eige naars. 0,50% Instelpremie. 2E3BBB333S3QBB33B3asS3BBBBB3E Studie van MEESTER FLORIZOONE, Notaris te ALVERINGEM. OPENBARE VERKOOPING van EEN SCHOON EN GERIEFLIJK met afhangen en 1 are en 90 ca. mede- gaande erve, onder bebouwde grond en hoving, staande en gelegen TE HOUTEM (Veurne), ter dorpplaats. Eigendom der erfgenamen Pieter Ler- berghe-Ollevier. De vermoedelijke oorlogsschade wordt medeverkocht. EENÏGE ZITDAG: DINSDAG 13 OOGST 1940 om 4 u. stipt namiddag (officieel uur), te Houtem (Veurne), ter herberg «Den Hert», bij Georges Labau-Top. IBBBBSBBBSaBBBBSSBSBHBBBBaBB Studie van den Notaris dc GRAVE te Loo. OP DONDERDAG 29 OOGST 1940 om 3 y2 ure namiddag (officieel uur), ten Stadhuize te Loo, bij den Heer Ju lien Matthys, OPENBARE VERKOOPING in een enkelen zitdag, van te Oostvleterers, groot 1 ha. 21 a. 70 ca., kadastraal be kend wijk A, Nr 175. gelegen ten zuiden van den Ijzer, bij Elzendamme. Vrij van gebruik met 1 Oktober 1940. 19BX9B3B3B3I8BS3BB9BS9B9S39B3 Studie van den Notaris V. PIETERS te RENINGE. OPENBARE VERKOOPINÓ van EEN GERIEFLIJK TE WOESTEN. Meester VICTOR PIETERS, Notaris, verblijvende tc Reninge, zal, ten over staan van de Heeren Vrederechter en Griffier van het Tweede Kanton leper, overgaan op den na te melden zitdag, tot de openbare verkooping van het vol gend onroerend goed GEMEENTE WOESTEN. EENIGE KOOP. EEN GER1EVIG WOONHUIS, met afhangen, groot onder grond van gebouwen en medegaande erve volgens kadaster wijk A, Nrs 923p en 923q, 18 aren 10 centiaren, palende van Oosten aan de groote baan van leper naar Veurne; Zuid M. Hector Bianckaert te Woesten; West Clemence Vereecke te Woesten, en Noord de bebouwde erve en hoving van Julien Debuysere-Blanckaert te Woesten, scheidende op palen. Zijnde het sterfhuis van de echtgenoo- ten Camiel Dewilde-Vandooren. Thans voorloopig bewoond. EENIGE ZITDAG: WOENSDAG 23 OOGST 1940 om 2.30 u. namiddag (Torenuur), te Woesten, ter herberg Den OsDe- woond door Heer Kamiel Boudry. Grosse vonnis, titels en plan berusten ter inzage ten kantore van den Notaris Pieters te Reninge. 3B3333S3213SBBBBBBSB3BBB19EiB Kantoor van den Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. MAANDAG 19 COGST 1940 om 2 uur namiddag, ten huize van Mevr. H. Delbaere-Bubbe, ter Dorpplaats van Roesbrugge, OPENBARE VERKOOPING van Gewone voorwaarden. 23oiX3SSBSBBBflBik3BBBBBBBaa3BB Studie van MEESTER P. SIMPELAERE, Notaris te DE PANNE. MAANDAG 12 OOGST 1940 om 1.30 u. namiddag, ten huize van Mej. M.-L. Rooryck, Peter Benoitlaan 9, te De Panne, VENDITIE VAN waaronder tafels, stoelen, keukengerief, enz. Gewone voorwaarden. BB Voor uw REUKWERKEN en COIFFEURSBENOODIGDHEDEN in 't GROOT, wendt U bij A. DECROCK-BULCKAERT Veurnestr. 11a - Poperinge. Tel. 369. PRIJSLIJST OP AANVRAAG. GESTICHT St-ELISABETH TE WEST-NIEUWKERKE BEROEPSSCHOOL SNIJ- EN NAAIKURSUS Hebben het examen afgelegd met de grootste onderscheiding: Gruson Jeanne, 195 200; Cov:macker Blanche, 190 203; Sedeyn Maria, 185/200; Heughebaert El- vire, 180 200. SNELSCHRIFT De Grootste Onderscheiding (75 woor den per minuut): Covemacker Blanche (eers-medaiie)Sedeyn Maria. Groote Onderscheiding; Savaete Alice. NEDERLANDSCHE DACTYLOGRAFIE De Grootste Onderscheiding i40 woor den per minuut)Covemacker Blanche. Groote Onderscheiding: Sedeyn Maria, Savaete Alice. FRANSCHE DACTYLOGRAFIE De Grootste Onderscheiding 50 woor den per minuut)Covemacker Blanche. Groote Onderscheiding (45 woorden per minuut)Sedeyn Maria. Groote Onderscheiding (35 woorden per minuut): Savaete Alice. J&B5B333BBX33S3S3BBBBBBBX3EB BURGERSTAND VAN POPERINGE, van 2 tot 9 Augustus 1940. Geboorten. Pittellioen André, z. v. Emile en Ferla Jeanne, Korte Reningelst- straat. Caron Marie-José, d. v. Jerome en Declerck Simonne, Abeelestat:estraat. Beun Martina, d. v. Livinus en Van- denberghe Agnes, Iepersteenweg. De Graeve Martin, z. v. Albert en Delanghe Yvonne, Krombekestraat. Vandecasteele Walter, z. v. André en De Wulf Yvonne. Leiseie. Beddeleem Yvonne, d. v. Hector en I.ogie Margarita, Vlamertinge. Lahaye Christiane, d. v. Roger en Ceenaeme Antoinette, Beveren ijzer. Cornette Wilfried, z. v. Maurice en Lesage Martha. Krombeke. De- croos Gilbert, z. v. Cyrille en Pacco Ma ria. Westvleteren. Overlödens. Vanhonsebrouck Ma- thilde, 78 j., wed. v. Covemaeker Jules, Ieperstraat. Bailleul Sophie. 86 j., wed. van Tahon Isidoor, St-Michielsstraat - Saever Marie-Lucie, 56 j.. echtg. v. Emiel Deschrijver, Ieperstraat (over!, te Brug ge). De Puydt I.ucien, 37 j.. z. v. Ju les en Valentine Schmidt, Gasthuisstraat. Huweliiken. Deprez Georges, werk man v. Watou .en Papegaey Jeanne, z. b. v. Pop. Taffin I.ucien, velomaker, en Inion Maria. z. b beiden v. Pop. Ar- tois Hilaire, landb. v. Elverdinge, en De- ryeke Irma, z. b. v. Pop. IEPER, van 1 tot 7 Augustus 1840. Geboortan. Madou Gerard, Verloren- hoekstraat 2. Swaenepoel Noël, Recol- lettenpoort 5, v. Langemark. Waignein Luc, id.. Meenensteennweg 28. - Van Nieuwenhove Ginette, id., v. Anderlecht. Claeys Hubert, id., Poperingesteenweg. Tackoen Christiane. id., Boterstr. Milleville Georgette, id., v. Langetqark. Fertin Nadine, id., v. Elverdinge. Courtens Paula, id. v. Langemark. Taillieu Bernard, id. v. Geluveld. De- cock Wilfried, id., v. Adinkerke. Calis Svlvère, id., v. Zonnebeke. Mernhout Magda. id.. Lindendreef 29. Overlijdens. Denoyelle Arsenius, 73 j., z. b., echtg. Scheire Maria. Maes Marie. 17 j., dienstmeid, ongehuwd, Lange Torhoutstraat 25. Top Elodie, 70 j., z. b., echtg. Ketelers Henricus, v. Oost- vleteren. Van Autreve Augusta, 44 j., b., ongeh., Poperingesteenweg 8. Cherchye Henricus. 87 j„ z. b., wed. Vanuytfang Silvia Rijselstraat 135. Pa rein Ëdmondus, 73 j., z. b„ echtg. v. La- cante Marie, Klaverstraat 9. Verdonck Agnes, 8 j., v. Westouter. Beaufayt Victor. 18 j., plakker, ongeh., v. Gilly Six Roselia, 76 j., z. b., wed. Brion Po- lydorus, St-Janshosoitaalstraat 1. Huwelijken. Creus Henri, fabriek werker, en Vandenberghe Odette, z. b., beiden te leper. Vandamme André, steenkapper, en Gisquière Rachel, fabriek- werkster, beiden te leper. Notebaert Jules, autogeleider te Brielen, en Cou ture Julia, z. b, te leper. iBBSHflRHani!SSS!IXe3BSaB3BBB33 Kortrijk. Tarwebloem 210; eieren, 0.75-0.80; wortels, de bundel, 1.50; erwten, het kilo, 2.00; kooien, het stuk, 2.00, ra pen, het kilo, 1.03; tomaten, het kilo, 5.50; bloemkoolen, het stuk, 4.00; selderij, de bundel, 0.75; pc-rei, de bundel, 1.50; ap pels, het kilo, 2.00; peren, het kilo, 1.50; druiven 20.; pruimen 3.00. Veemarkt. 157 Koeien, per kilo. 4.75- 5.75; 114 veerzen, per kilo, 6.00-6.25; 45 stieren, per kilo, 5.75-6.75; 40 ossen, per kilo, 6.50-7.25. Konijnen, per kiio, 6.50- 7.00; kiekens, per kilo 10-11; hennen, het stuk, 6.00-6.50; duiven, het stuk, 4.00-5.00; eenden, het stuk, 10-15; ganzen, het stuk, 25-30. Vellen van konijnen, per kilo, 9 00; id. van schapen, per kilo, 10; id. van koeien, per stuk, 7.20; id. van veerzen, per kilo, 8.20; id. van stieren, per kilo, 7.00; id. van ossen, per kilo, 8.20; id. van kalvers, per kilo, 10. Roeseiare, 29 Juli. Vlas, ruw in stroo (nieuw), 100-150; vlas, nieuwe groei 1940 op stam per ha. 6000-10.000; tabak 1200- 1400; aardappelen: eerstelingen 50, Gel- dersche muizen 45; stroo 50; weidehooi 50-60; klaverhooi 70-80; suikeriiboonen, besch. 1939, 160; biggens, 't stuk, 780; biggen, per kilo, 8.00-9.00; eieren 0.65- 0.75; jonge duiven, het koppel, 8.00-9.00; konijnen 6.00-6.50; oude hennen, het kgr., 6.00-6.50; grove kiekens, het kgr., 11; haantjes, id. 11-12; veilen, id. 7.00. Brussel. Slachthuizen van Kutegem. Schapen 10-12 fr. Slachthuizen van Kuregem-Anderlccht. VarkensDe aankomsten bestaan om zoo te zeggen niet. Men kan zeggen dat de varkeusmarkt van Anderlecht voor het oogenblik niet meer kan werk :u, gezien dat de bedienden op eerlijke wijze de be sluiten betreffende de rantsoeneering en de prijzen hebben willen doen nagaan. Men telde 89 varkens ten toon gesteld (tegen 1.190 verleden week). Zij werden aan de volgende prijzen verkocht, in fr. per kilo op voetvarkens tot 100 kgr., 9.03; varkens van 101 tot 125 kgr., 9.50; varkens van meer dan 125 kgr.. 9.20; var kens van mindere kwaliteit 8.50; 763 ge slachte varkens (tegen 1074 de vorige week) zijn op de Slachthuizen aangeko men voor de markt van Vrijdag. V!a;ma:-Ut te Kartrljk. Betere be drijvigheid De bedrijvigheid op de vlas- markt was beter dan de vorige weken aankoopen werden gedaan en meest werd gezocht naar de goede vlassen. In de veldroote blijft het nog wat kalm doch er komt stilaan ook bedrijvigheid. De no- teeringen zijn de volgendehet inlandsch ruw vlas 1.20-1.90; inlandsch geroot vlas op het land 0.90-1.45; inlandsch gezwin geld vlas geroot in putten 1400-1500; lage soorten 1600-2000; middensoorten 2200- 2700; beter 2803-3000 en de allerbeste root op het land 1300-1650. Voor het ruw werk 4.50-6.50; voor het fijn werk 8.60-10. Kuregem-Anderlecht. VeeDe die ren werden aan de gemiddelde prijzen verkocht van 6.50 tot 9.50 fr. voor de ossen en vaarzenvan 6.50 tot 8.25 fr. voor de stieren en 5.75 tot 8.00 fr. voor de koeien. Da Duitsche Militair» Overheid derlt mede dat de briefwisseling tusschen Duitschland en België, wat gewone brie- vtn betreft, van nu af aan terug in voeg# is, doch enkel in de Duitsche, Fransche en Vlaamsche taal. Wat de frankee* ring betreft, -deze blijft zooals voorheen. I3233X22S3BB3BBQBBBSBaBBSX33 l TE BESELARE. Celuwestraat Om megang. Op Zondag 11 Augustus, schooncn velokoers vcor Onderbeginne lingen. 29D Frank prijzen. Inschrij ving te 4 uur; aanzet te 5 uur. STAD TORHOUT. GROOTE VELOKOERSEN op de wijken Moertjes, Kwaplas en Boom- kweekerij, voorbehouden aan de renners van B.W.B. en drager van vergunning. Zondag 11 Augustus, te 4 uur; 1. - Tweede Prijs der DRIE ZUSTER- WIJKEN, voor alle Beginnelingen B.W.B. 59 km.; 609 fr. prijzen en 100 of 150 fr. premiën; verdeeling: 150 fr. en palm, 110, 93, 75, 50, 40, 30, 20, 20, 10, 10 fr. Inschrij ving, uitzet en aankomst bij Kwaplas, Prijsuitdeeling in de Moertjes. Donderdag (O.L.V. Hemelvaart) 15 Aug.: 2. - Derde Groote Prijs GUSTAAF JACQUES voor Juniors B.W.B.; 100 kin. juist; 1200 fr. prijzen en 200 of 300 fr. premiën; verdeeling: 325 fr. en palm, 225, 175, 125, 100, 75. 50. 40, 25. 20, 20, 20 fr. Inschrijving in de Boomkweekerij. Uitzet en Prijsuitdeeling in den Kwaplas. Aan komst in de Moertjes. Deze twee koersen gaan door met toe stemming der stedelijke overheid, enkel aan renners die volledige waarborgen bie den. Renners een raad: laat U reeds inschrijven. Gedurende de week van 18 tot 25 Augustus, zijnde de Kermisweek, zullen er nog koersen gegeven worden. iBBSBsgBBaaaB&zsssaaEsagaBEa DANIEL S1MOEN, bijgenaamd «Puiite», Veurnestr. 24, POPERINGE, meldt hier bij dat hij ALLE METSELWERK 1 aanvaardt aan genadigen prijs. Verzorgd werk. Ter trouwe. Bij hem ook te verkrijgenPannen, Cement en Zand. IB3B3IBSBS33SS33B8ii83BBE8a£iiB3 aan GENADIGEN PRIJS, bij JULES GAKREYN, Hollebekestraat 153, Voormezele. Hij aanvaardt ook alle VERVOER van gelijk welken aard, met kamion en paar den, aan de beste voorwaarden. IBS3BBBgBSBBZBflBBaaBaBa39233. UIT TER HAND TE KOOP GERIEFLIJK WOONHUIS met grooten hof, met de vermoedelijke schadevergoeding, laatst bewoond door Wed. Th. Ghillebaert, in de Peperstraat te POPERINGE. Inlichtingen bij V. Van Eecke, Nieuw- kerke (leper). iaBB3BBC32S232SSl|&£BZaSa5&23 OVER TE LATEN ALLERHANDE LINNENGOED eveneens met ETALAGE en alle benoodigdheden voor winkel. Bij PROSPER CROO, Casse'.str. 159, vroeger Aux VariétésPoperinge. DAMES EN HEEREN Voor uw KOSTUMEN, MANTELS en beste KLEEDEREN in alle maten, wendt U bij «DE VIER SEIZOENEN» Casselstraat 7 - Poperinge. lESBSBEBBBaBBBBBBBBBBBBBBSISS TE KOOP poeljen, bij H. Haezebrouqk, Reninge. Rhodes Islands »-poeljen. Genadi ge prijs. GEVRAAGD J^eid, in café Ville de Roubaixde Stuersstraat 57, leper. ^yinkeldochter, te Poperinge. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Poperinge. JTerlijke Vrouw om samen huis te hou den. Zich wenden bij Wed. Deprez, Militaire Kerkhofstraat, Poperinge. VRAAGT PLAATS Qeschoolde Mekanieker, 22 jaar, in ga rage of atelier. Goede getuigschriften. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. peenhouwersgast, 14 maanden op stiel geweest, Vlaamsch en Fransch spre kend. Adres ter drukkerij, Gasthuis straat 15, Poperinge. TE HUUR |-Juis met hof, Kasteelstraat 34, Oostvle- teren. Inl. bij A. Marey, Schazenstraat 13, Oostvleteren. Welgemeubelde Slaapkamer. Alle da gen te bezichtigen, 's namiddags. Alleen aan Vrouwspersoon. Priester straat 13, Poperinge. VVelgelegen Handelsbuis, Boomgaard straat 37, leper. Dicht bij de Markt, Inl. in zelfde straat Nr 18. ^yelbeklante Herberg Het Half Maantje», te Avekapelle, dicht bij de kerk. Met werkplaats dienstig voor velomaker, zinkwerker, enz. Het dorp heeft een stielman van dien aard te kort, dus werk verzekerd. Aanvragen: Brouwerij Verlende, Loo. f MAKELAARS- ZAKENBUREEL lb St-Elisabethstraat, IEPER Beheer v. goederen; - Fiscale Za- f ken; - Nalatenschappen-regeling; en Verkoopen- Ver hu- Leeningen- Verzeke- t - Overlatingen van han- 1 - Aan ringen ringen dels- en landbouwfondsen Volstrekte geheimhouding. Ernstige, Snelle en Goed- koope Bediening. aan persoon die mij mededeelt waar mijn TRACTEUR FORD 1929 (838.858), plaat 48019, remorque Stevenslaatste mo del 7 m. lang. V. 3068-3, zich bevindt. MARCEL VAN STEENKISTE, Be- vrijdingsdreef 201, GENT. !illlllUilli!i;;illlllll!K!lllllllll!;i!illlllllllllllllllllll!lllllllllilllllllllllM li AniilAnCP^n^A1^' rondschrijven van het Provin- 1 *4^vfcd Bestuur van West-Vlaanderen, in dato van 22 Juni 1940, kent aan EENIEDER het recht toe om PERSOONLIJK de verklaring zijner geleden oorlogsschade op te maken. Door dit zelf persoonlijk te doen spaart men zich in vele gevallen groote kosten. J GETEI3TERDEN, die moeite hebt met het opmaken uwer aan- gifte, wendt U in volle vertrouwen tot GASTON BOURDEAU, makelaar in goederen, gewezen Notarisklerk te IEPER, lb St-Eli- j§ p sabethstraat (bij het Postkantoor), die U GRATIS raad geeft en j= H voor de verklaring opmaakt, indien gij het wenscht. Bureel open, ieder Woensdag en Zaterdag, van 9 tot 12 ure en j van 14 tot 18 ure. s Ulllllllllllllllllllllllllitiillliltlllllllllll

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 5