De Verloren Ring "I Ons Vrouwenhoekje RANTSOENEERING DER EETWAREN GEDACHTEN 1 HÉ s" SS De verduldigheid is eene remedie tegen •11e kwalen Vollen buik verstaat niet wat honger is. Hoe min men u ziet. hoe meer men u wil zien. Als elk vóór zijn huis vaagt, dan zijn alle straten schoon. wetmanneke UIT DE A LDERLIEFSTE LEZERESSEN Vrienden Lezers: goeden dag! Tc Ben verheugd, dat ik u allen, Weer wat nieuws vertellen mag. Ge hebt allegaar alreeds dat liedeker. hooren zingen van Twee oogen zoo blauw Vrouw Te Is var Molenbeek aan de vaart, heeft donkere oogen. Maar nu was ze met haar man en nog 'n kom- panie aan den bol geweest. Veel geklonken En gedronken Dertig maal gezeid: Santé» Maar ten slotte Brengt het potter. Al te dikwijls ruzie meê. Zoo ging 't hier ook, te Molenbeek aan de vaart. Of madame Tels nu met haar donkere oogen al te vriendelijk naar nen anderen pottenpakker van 't gezelschap had gekeken, weet ik niet, maar opeens kreeg ze daar van heuren wettigen echt genoot zoo'n paar patattekens op 'r oogen, dat ze daar ook stond met twee oogen zoo blauw Nu waren er die partij trok ken voor madame, andere gaven meneer gelijk en werd het een veldslag, waar dat er wel twintig man meê gemoeid waren... Daar werden messen getrokken en knup pels gebruikt, genoeg om er meê op 'n berenjacht te gaan... Het eind der historie Begrijpt ge alras De halve politie Die kwam er van pas. Vijf liggen ervan in t hospitaal... Drie zitten ervan achter de ijzeren poort... Als de drank is In den man Is de wijsheid In de kan zegt Knulleken; maar hij vergeet dat hij er de eerste bij is, om kannen te helpen leegdrinken. En tonnen erbij! ER BIJ ZIJN op tijd, is tegenwoordig meer dan ooit vandoen. Opgepast en niet gelachen En vertel gerust maar voort 't Geen ik gist'ren heb vernomen En voor waarheid heb gehoorj. Na al de zegeltjes, die we al gekregen nebben, gaan we ook zegeltjes krijgen voor de kieeragie... In Holland bestaat dat al en Holland ligt zoo ver niet van hier. Voor een hemd of onderbroek, Kousen, sokken, tasschendoek, Voor kostuum of overjas Komen zegeltjes te pas. Zoo zal 't zijn voor de mannen; Zoo zal 't zijn voor de vrouwen; Zoo zal 't zijn voor de kinderen. Recht uit gezeid Een rare tijd Den tijd dien wij beleven. Och! mocht de Heer Ons spoedig weêr Den tijd var. vrede geven. Zoo zucht Knulleken. EN HIER GEVEN WE een gedichteken door Knulleken zelf gerijmd, 't Is 'n ver zuchting, aan 't adres van alle alderlief ste Lezeressen van dit blad. Meisjes, mag 'k u iets verklappen? 't Komt uit 't diepst van mijn gemoed. En het zijn geen dwaze grappen. Meisjes, meisjes, luistert goed. 'k Tel thans vijf en dertig jaren! Veel zijn kloeker dan ik; doch. Al verlies 'k stilaan mijn haren, 'k Heb toch al mijn tanden nog. Om het daaglijksch brood te winnen, Moet 'k weiken immer aan; Dus, des morgens vroeg beginnen En op tijd naar bed toegaan. Ge moet weten, ik ben koster Daarbij ook nog orgelist; En 'k lees vóór den paternoster, Als er iemand wordt gekist. Drukker ben 'k daarbij van stieltje. Dat brengt ook nog centjes aan, Zoo bij voorbeeld, als een zieltje Naar den hemel is gegaan. Naast die brieven, zwart van randen. Druk ik ook, op elk formaat, 't Nieuws, als lievekens belanden, In den huwelijken staat. 'k Druk nog honderd and're zaken, En dus zeg ik, vrank en vrij; Een fortuintje is te maken, In m'n dorpsche drukkerij. Bovendien, reeds vele jaren Ben ik 'k zeg het hier tevreê: Directeur van de fanfare; Do-mi-sol! 't Brengt centjes meê. Af en toe, bij den notaris Schrijf ik akten, schoon en pront. EiBasHBMSMaBaaasaiaaakisaB Mengelwerk van 11 Augustus 1940. Nr 4. ROMAN van H. COORTHS-MAHLER Ze ging naar de aangrenzende muziek kamer. Liaar stond een prachtige vleugel, cue aan Gunter's moeder toebehoord had. Kate haa een zeer muzikale moeder ge- haa en van haar haa ze ait talent over- g.erfa. Ze zoent tusscnen de muziek en ging zitten. Als Gunter niet thuis was, zong en speelae ze graag, acca in zijn tea.-ïwooruigüeid was ze er niet toe te bewegen. Doen vanaaag zou ze het liefst g:..*egen nebben, de tranen zaten haar In ae keel. Zachtjes begon ze een voorspel en zong to-.i een uea van Schumann. Hierop volg de net Soivegjs Uea van Grieg en ten Sistte zong ze, waai om wist ze zen niet, Mozart's Veilchen a had ver6eten aat ze een toehoorder haw en er lag meer gevoel in haar liede ren oan ze toonen wilde. Onwillekeurig stortte ze in het laatste lied haar geheele vurige liefde uit: Acn, dacht' aas Veilchen, war ich nur Die scaan^te Biuwe aer Natur Acn nur ein kleines Weiicaen. Het klons zoo voi verlangen. Ze was zicu haar eigen onbeduiaenaneid zoo be-, wust en zou toch zoo giaag mooi en ver- leiaelijk zijn geweest, niet alleen om haar eigen geluk, doch vooral om Gunter te redden, hem af te leiden van de vrouw, die hem steUig niet waard was en die hem nooit gelukkig zou maken. Doch hij zocht aliéen ae schoone roos, lette niet op het bescheiden viooltje in zijn tuin en vertrapte het. Het stierf en was toch nog gelukkig. Er kionken tranen in haar stem toen ze de laatste regels zong: Das arme Veilchen, Es war em herzigs Veilchen.» Het klonk als een zucht. Ik sta ook als secretaris Van den Nieuwe Geitenbond i Als m'n nonkel Tist zal sterven, Hij is oud die goeie vent, Moet ik alles van hem erven; 't Staat zóó in zijn testament. Ie er nu een aardig meisje, Aan wie ik behagen kan? Wel, dan zingen we op één wijsje: Gij, mijn vrouwtje ik, uw man! Nu weet ge, alderUefste Lezeressen, hoe t met Knulleken gelegen is. k Hoop dat 't harteken van de eene of andere Vlaanische jonge dochter, weldra ook "n liefdeliedje zal zingen. VAN ZINGEN GESPROKEN, moest bovenstaande liefdeklacht van Knulleken geen weerklank vinden, dan is t gedich teken toch niet voor niemendalle geschre ven... Dan kunt gij, vrienden Lezers er misschien den eenen of den anderen dag mee voor de pinnen komen op een trouw feest bij voorbeeld. Ge zingt het dan maar op de wijze van: - In den Tijd der Patriottan De wijze of de voois van dat Ued staat in den - Vlaamsche Zan ger eerste deel, bladz. 89. "t Refrein: - Laitjoela lapt ge er zelf maar bij. Zeg nu nog dat t Manneke uit de Maan geen goeie kerel Is. EEN GOEIE KEREL was ook Mar.c Miskens. Maar nu was Mane Miskens doodgegaan en stond hij aan de hemel- poorte bij Sint Pieter. En als Sint Pieter h.=m begon te ondervragen over Mane's doen en laten op de aarde, ze iMane triestig en met z'n oogen vol tranen: Och, beste Heilige Sint Pieter ik heb zooveel afgezien met m'n vrouw... Dat was een echte helleveeg.-.. Ik ben een veritabele martelaar geweestSint Pie ter kreeg kompassie met dien martelaar van nen vent en zei; Kom maar binnen, vriend; daar is hier een speciaal plaatsken voor de mar telaars van den huwelijken staat... Twee de poort rechts. Daar eten ze pap met gouaen lepels. En Mane Miskens was binnen... Potverdoeze, dacht Polle Toters, die daar ook zijnen toer stond af te wachten, als de Heilige Sint Pieter zooveel kom passie heeft met dien Mane Miskens, dan ben ik ne keer kurieus wat hij van mijn geval zal zeggen... De volgende, riep de Heilige Sint Pieter, en Polle Toters kwam vooruit. Wat nieuws? vroeg de bewaker van de hemelpoorte. Welle, Heilige Sint Pieter, antwoord de Polle Toters, met 'n bedrukt gezicht, precies of dat z'n eksteroogen zeer deên... ik ben twee keer getrouwd geweest, ik ben dus nen dubbelen martelaar... En Polle Toters, die altijd geerne 'n goe glas ge dronken had, peisoe: nu zal Sint Pieter zeggen; Ga gij maar 'n andere deur binnen, daar drinken ze wijn. Maar de goede Heilige Sint Pieter sloeg vol koleire zijn boeken toe en zei; Ziede daar die dubbele deur? Ja'k Heilige Sint Pieter. Hewel, ga daar binnen. Polle Toters deed het maar was nog rapper buiten dan binnen. Hewel, wat is er? vroeg de Heilgie Sint Pieter. Ik zie daar niets anders dan distels en hooi, sprak Poile Toters. Distels en hooi. da's toch 't eten voor ezels, zei de Heilige Sint Pieter en daar- meê kon Polle Toters maar zien dat hij zijn plan trok... Zijt dan al twee keer getrouwd ge weest, zuchtte Polle en hij ging op oen dorpel van den Hemel zitten en zit er misschien nog. Knullen zou Sint Pieter gelijk hebben gegeven, maar nu, met dat gedichteken hierboven, durft hij dat vandaag niet doen en zwijgt als een karper. KARPERS EN SNOEKEN en nog veel andere visschen zaten er in den vijver van nen zekeren meneer Ter Hage van Brussel te zwemmelen dat 't een pleeier was. Maar daar zijn dieven gekomen en die hebben met netten den vijver leeg gemaakt. Die karpers en snoeken, zegt Knul leken, zijn dus zonder vleugels gaan vliegen. VAN VLIEGEN GESPROKEN: Hedde gij ai ne keer gevlogen? vraag ik aan Knuileken? Ja, zegt hij en ik zal 't lang ont houden. Ik draaide toen zoo'n beetje rond 'n zekere Anna en ik ging heur hand vragen. Maar in plaats van heur hand, kreeg ik den voet van den vader, op dat ge deelte van mijn lichaam, waar de rug van naam verandert en ik vloog buiten. Klap me nu niet meer van vliegen. Neen, Knulleken, we zullen er over zwijgen. Spreken is zilver En zwijgen is goud. Dus luidt de spreuke Ziet dat ge 't onthoudt. Had madammeken Tikkels die spreuk onthouden, dan zou 't mensch geen ver oordeeling hebben opgeloopen, die haar 280 fr. aan boete en 3000 fr. aan schade vergoeding kost. Ze had allerhande praat jes verteld over een buurvrouw en dat komt haar duur te staan; dat gebabbel. BABBELWIJVEN is een gekend woord, zegt Knulleken, maar 't woord babbeimannen bestaat niet; wel een be wijs dat de mannen veel minder babbelen dan de vrouwen... Knulleken! vergeet het niet Als de mannen potten pakken En, tot vrouwkens groot verdriet Uren, uren blijven plakken Zijn ze ook drukop aan 't gezwets Zoodat, naast de babbelwijven Zij met al hun dwaas geklets Vast niet moeten achterolijven. ACHTERBLIJVEN in de wetenschap van oen catecnismus toont aan dat ge uw catechismus aan 't vergeten zijt. En aat mag toen niet zijn, nietwaar aider- liefste Lezeressen. Hier 'n vraagKsen: Welk verschil is er tusscnen achterklap en iastertaai? Weet Heinrich Warneek verscheen op den drempel van ae huiskamer. Zeg nu nog eens, aat je liederen eenvouaig en onbeduidend zijn. Dat laat ste heb je gezongen als een begenadigde kunstenares, kleine Kate. Dat heb je ze ker van ae nacntegaltn afgeluisterd. Kate senrek even. ze had vergeten, dat ze niet alleen was. Ze keek, ais uit een aroom entwakena, op en zei op haar be- scneiüen manier; Ik zing dit lied zoo graag, oom. Ja, ik heb het al meer van je ge hoord, maar nog nooit neb je het zoo mooi gezongen als vandaag. Dat arme viooitje! Kom Kate, we gaan nog een beetje samen ba'obeien. En de trotscne, statige man sloeg zijn arm om haar schouaers en nam haar mee naar ae anaere kamer. Met een ont roerd gevoel keek hij neer op haar ge- oogen noofdje: Kleine r.ate, je lijkt zelf wel op zoo'n bescheiaen viooltje, zei hij glimlachend. Ze keek met naar mooie oogen naar hem op. ik heb ook niet het recht om wat anders te zijn oom Heinricn. Hm, daar zou nog wei over te strij den zijn, maar dat wil ik met jou niet aoen, met jou wil ik altijd vrede houden, ik heb al genoeg te vechten met mijn weerspannigen zoon. Ze greep ajn hand; Dat hoeit toch niet, zei ze. Hij ging tegenover haar zitten en frons te zijn voorhoofd: Neen, het meest niet en het zou ook niet noodig zijn, als Gunter niet zoo kop pig en weerbarstig was. Ze raapte al haar moed bijeen om voor Gunter een goed woord te doen. Een man moet toch een vasten wil hebben en een besliste meening, oom. Als Gunter een zwakkeling was, die u altijd naar den mond praatte, dan had u reden om over hem te klagen. U moest blij zijn, dat uw zoon een man uit één stuk is. De oude heer keek met een humoris tisch lachje naar haar op. 'i ge *t niet... Wei, luistert: achterklap is kwaad vertellen van iemand, uit onbe zonnenheid... Kwaad dat gebeurd is. maar dat ge daarom niet behoeft uit te beien. Lastertaal, integendeel, is kwaad vertellen, dad niet gebeurd is en verteld wordt, met de bedoeling, iemand schade toe te brengen, in zijn eer en reputatie. Reputatie rijmt met eksplikasie, zegt Knulleken en hij voegt erbij, als *n rouwmoedige zondaar: Ik zal die les onthouden Maar 'k zeg hier onvervaard Veel vrienden die 'k vertrouwde Hebben mij nooit gespaard. Knulleken, ge weet toch wel dat er geschreven saat: «Van je vriendjes moet je 't hebbenDaarbij, Knulleken, is er 'n groot verschil tusschen: goei kennis, makker, kameraad en vriend. Ja, dat weet ik, zegt Knulleken, in de schriftuur staat zelfs te lezen: «Hij, die een vriend heeft gevonden, heeft een schat gevonden! Zeker, Knuileken en Jan de Rijmer zong; Wie er een vriend vond Vond een schat... Wie een vriendin vond Vond een... kat. En weet ge wat een beroemd schrijver heeft gezegd? Luister; «De tijd, die de vriendschap versterkt, verzwakt de liefde». Hoe zegde datte? vraagt Knulleken. Wel, vriendschap is als wijn... die met de jaren beter wordt... En liefde, vraagt Knulleken, zoo kurieus, als m'n tante Triene aan de koöietafel bij Meetje Schavelink. Liefde, Knulleken, is als crème fraiche»... Is als «room van de melk»... wordt zuur met den tijd!... 't Is daarom dat het spreekwoord zegt; Vriendschap is het zout des levens LEVENS, VEEL LEVENS, ZOO peisde men, zouden gespaard blijven door het oprichten van het Vredespaleis in Den Haag. De eerste steen werd ervan gelegd nu, 'n drie en dertig jaar geleden. Wat heeft dat Vredespaleis teweeggebracht? Niemendalle! En wat heeft de fameuze Volkenbond teweeggebracht? Ook nie mendalle. Behalve dat veel meneeren en veel mademezellekens er een schoon leventje hebben geleid en dat de belas tingbetalers van de verschillende landen voor die rekeningskens hebben mogen af- doppen. 't Vredespaleis in Den Haag En het Paleis te Geneve Van den Volkenbond, kan men vandaag Gerust op de muren geven Het volgend plakaat: Lees wat hier te lezen staat: Te huur Niet te duur! Loicalen, die voor niets konden baten, Wijl er te veel ezels zaten. En hadden er minder ezels gezeten We hadden nu van geen oorlog geweten. De waarheid! zegt Knulleken; de volle waarheid. WAARHEID IS 'T OOK dat de duiven melkers daar rondloopsn met 'n gezicht alsof ze azijn hadden gedronken... Het duivenspel, Op vluchten groot en klein, Kan langen tijd Nog naar d vaantjes zijn. NAAR DE VAANTJES is ook de boter... Wij hebben verleden week 'n pondeken boter gekregen van tante Piene, die ge smokkeld was en sterk rook. Niet tante Piene, maar de boter. Knulleken zegt dat een mensch te genwoordig zoo nauw niet moet zien. 't Is de tijd van penitentie en boetveeröigheiti, zegt hij. Maar 'k peis dat Knulleken peni tentie en boetveerdigheid rap zou ver geten als hij moest zitten aan 'n kermis- tafel. DE KERMISTAFEL stond gedekt en daar zaten twee dichters hun buiksken deugd te doen. De eene dichter was Joost Van den Vondel, waarover 't Manneke uit de Maan, ettelijke weken geleden nog gesproken heeft. De andere was Hooft, die ook veel verzen heeft geschreven. Nu gingen ze 'n wedding aan cm te zien wie 't kortste rijmken zou kunnen maken. Hooft stak z'n vinger in de saus kom en streek dien besausden vinger over Vondel zijn tabberd, 't is te zeggen zijnen frak, en zei: Vet Smet. Dat was dus 'n rijmken van zeven let ters. Maar lonael, die precies ook niet van gisteren op de wereld was, psisde: ManneKen, ge maakt mijn tabberd vet en ge denkt te winnen! Maar zoo niet geboerd! En hij nam zijn vorket, staK er Hooft mee in z'n linkerbil en zei; Ik Pik! 't Was 'n rijmken van vijf letters en Vondel was gewonnen. Zoo verteit ae historie. EEN HEELE HISTORIE is 't soms, zijn tegenwooraigneid van geest te bewaren... Tooneeispelers hebben üat dikwijls on- aervonaen. Zco werü er eens een stuk gespeeld en hij die ae hoofdrol had, moest uitroepen: «Een paara! Geef mij een paard! Ge moei weten, 't stuk verbeeldde iets uit den goeden ouden tijd, toen er nog geen veio's, auto's of vliegmachienen waren. Het lief van aisn suKKeiaar was nu Goor roovers v.ëggenaald, in schoon Vlaamsch gezegd gescnaattEn hij zou aie roovers achtervolgen en daarom riep hij: «Geef mij een paara! Een paard! Opeens klonk het van 't uilenkot, in den schouwburg: «Kunde't met geenen ezel aoen? De zaal schaterde van 't lachen... Maar de acteur antwoordae: jawel, kom maar naar beneaen... Toen scnateraen ae menschen nog har der en kreeg de acteur 'n handgeklap, Zie vervolg hiernevens Dtp •^asüsa&üiÏMJisaaBasasaHïiBa Kijk, kijk, dav windt zich nog op om Gunter. Ze haalde zenuwachtig gejaagd adem. Neem me niet kwaiijk, oom, dat ik daarover mijn meening aurf zeggen. Ik geloof, dat u heel goea weet, dat Gunter geheel uw karakter heeft. Hij heeft zijn vasthoudendheid van u geërfd en als hij zijn weerbarstigheid niet van u heelt komt dat alleen, omdat u tegen niemand eau tegen u zelf in verzet Kunt komen, omdat u nu eenmaal geen baas boven u neeft. Hij richtte zich verbaasd op. Zeg eens, kleine Kate, wat bezielt jou opeens? Ken je me ais zoo'n stijfkop? Neen, ik no«m uw vasthoudendheid geen stijlhoofdigheid. En die vasthou- aendheia, dat voet bij stuk houden, heelt Gunter beslist van u. Hij keen haar verbluft aan. Kijk eens aan, daar begint me die kleine nachtegaal opeens als een ekster te babbelen. \an mij geërfd? Je zegt, dat Gunter zijn stijfkop van mij heeit ge ërfd? Ze knikte. Ja zeker, en u meest er eigenlijk blij om zijn, dat hij zulke uitgesproKen karak tereigenschappen van u neeft. Het is een kostbaar erfdeel. De oude heer keek een poosje strak voor zich uit. Hij wist niet, hoe het kwam, maar Kate's woerden hadden hem plotseling veel duidelijk gemaakt. Hij moest denken aan den tijd, toen hij zoo ongeveer even oud was geweest als Gun ter. Had hij toen ook niet met dezelfde stijfhoofdigheid tegenover zijn vader ge staan als Gunter nu tegenover hem? En had hij toen in zijn koppigheid niet bijna een dwaasheid begaan, die niet meer goed te maken zou zijn geweest en waarvan alleen Klaus Harland hem had terug ge houden? Ja, de Warneck's hadden altijd harde koppen gehad, anders zouden ze het ook niet zoo ver hebben gebracht. Maar moest er dan altijd de eene Warneek met zijn stijfkop tegen den ander aan rennen? Hij had toch zelf ook later in- tos MAAKT PRUIMENKONFITUUR VOOR DEN WINTER LEGT OOK EIEREN IN DE PRUIMENKONFITUUR Reine-C!audenioes. Pluk de stelen van een kilo vruchten, wasch deze ten einde het zand en de onreinheden te verwijderen die er aan kunnen vastkle ven. Doe in een kastrol twee honderd grammen suiker, besproei hem met een weinig water, laat smelten en daarna ko ken tot de stroop dik wordt; voeg er dan de reine-clauden bij, die goed verlekt moeten zijnlaat enkele minuten koken, en schudt intusschen goed met den pot, opdat alle vruchten gelijk in den stroop zouden gedoopt wordenzoodra ge ziet dat de reine-clauden gekookt en zeer week zijn, zonder dat zij daarom tot moes vallen, schud ze in een kom waarin ge ze laat verkoelen. Reine-Claudenkonfituur. Na de ste len verwijderd en de vruchten gewas- schen te hebben, doe deze in een konfi- tuurketel met een weinig water, laat ze dan een tiental minuten koken, totdat zij tot marmelade vallen. Giet ze dan in een vergiet met groote gaten en op een teil geplaatst en stampt ze tot enkel de stee- nen ontdaan van het vleesch in het ver giet blijven. Met de hoeveelheid brij, welke ge te rug in den ketel doet, neme men even eens 750 grammen suiker per liter vruch ten. Laat dan vlug koken tot de konfituur de vereischte dikte heeft (tot ze de schuimspaan met een glanzenden en ge leiachtige laag bedekt). Giet dan de kon fituur in glazen en potten tot dit gebruik bestemd, en laat verkoelen tot den vol genden dag, nu en dan de konfituur met een stokje omroepende, bij voorbeeld met den steel van een houten lepel; dit ten einde de schoone groene kleur te behou den die altijd aangenaam om zien is. Het is ook aan te raden de konfituur onder het koken geen oogenhhk uit het zicht te verliezen en aanhoudend op den bodem van de kastrol te roeren, daar de reine-claude rap verdikt en gemakkelijk aanbrandt. Sluit ze den volgenden dag in een droge plaats. Kies voor de konfituur enkel vruchten die een schoone kleur hebben en niet al te rijp zijn... Reine-Clauden cp flesschen. Kies goede, rijpe en gezonde vruchten, ver wijder de stelen, prik enkele malen met een speld in elke vrucht en doe ze in een pot, waarna ge ze bedekt niet koud water. Laat het water koken tot ge een groote warmte gewaar wordt wanneer ge er de hand insteekt, op dit oogenblik zullen de reine-clauden een weinig van hun mooie kleur verloren hebben; zij zullen verbleekt zijn. Neem dan den ketel van het vuur en voeg bij het water, voor vijf kgr. vruch ten, een grooten koffielepel azijn en een koffielepel zout. Laat drie kwartier rus ten, laat daarna warm worden, intusschen met een schuimspaan omroerende, en naarmate de vruchten (die terug groen geworden zijn) bovendrijven, neemt ge ze er uit, om ze in koud water te dom pelen. Wanneer al de vruchten goed verkoeld zijn, (aat ze dan verlekken, en leg ze in een teil. Laat een kilo suiker met een liter water gedurende tien minuten ko ken, en giet- de, kokende stroop op de vruchten. Laat verkoelen tot den volgen den dag. Laat de stroop verlekken en doe de reine-clauden in bokalen met een breede opening, die bijzonder voor dit gebruik bestemd zijnlaat de stroop te rug koken gedurende vijf minuten en giet ze over de vruchten. Sluit luchtvrij en zet de bokalen in een hooge kastrol of in een ketel, waarvan de bodem met stroo bedekt is. Ojirifig ook de bokalen met hooiopdat deze niet zouden breken on- ÏSB23S3SSB133BZ33BBBSIEEBBBQSB zooals maar weinig acteurs ooit 'n hand geklap hebben geoogst. En weet ge wie die acteur was!? Niemand anders dan Knulleken, ons Knulleken. KNULLEKEN vraagt of hij nu op zijn beurt, in 't belang van al de alderliefste Lezeressen, op zijnen toer ne keer iets mag vertellen. En waarom niet, Knulle ken; ge gaat toch niet peizen, da'k ja- loersch ben? Hewel, zegt Knulleken, wat heeft een vrouw noodig om een volmaakte huis vrouw te zijn? En hij antwoordt: Drie dingen moet ze doen en drie dingen moet ze laten. Alzoo: Een vrouw moet zijn als een schelp slak ofte escargotze moet nooit haar huis verlaten, maar ze moet niet alles wat ze heeft, op haren rug meêdragen. Dat is één. Ze moet zoo stipt en nauwkeurig zijn als de klok van den toren, maar ze moet niet, gelijk die klok, zooveel lawaai ma ken, om door iedereen te worden ge hoerd. Dat is twee. Ze moet zijn gelijk de echo of weer galm, die maar antwoordt als er om ge vraagd wordt; maar ze moet niet, zoo als de echo of weergalm, altijd 't laatste woord willen hebben. Als een geleerde filosoof Op één, twee, drie, Geeft Knuileken een lesje in Fisolofie Punt, andere lijn,zou meester Sloor zaad in zijn tijd, hebben gezegd. Beviel mijn epistel Aan groot en klein? Als 't Gou belieft, dan zal 't De naaste week nog beter zijn. 't Manneken uit de Maan, (Nadruk, zelfs gedeeltelijk, verboden.) IBBïBËïdiiïiiiyïittSSadaBidü&ilBXtl gezien, dat zijn vader het goed met hem gemeend had en hem lief had, ondanks alle hardheid en hij was er hem later dankbaar voor geweest. Gunter moest dat ook inzien. Ik houd heel veel van Gunter, Kate, ai kan ik het ook niet zoo toonen als ik zou willen cmdat hij me telkens weer irriteert, zei hij bijna tegen zijn zin door Kate's smeekende oogen aaartce gedwon gen. O, lieve oom Heinrich, Gunter houdt ook zoo veel van u en kan het cok al niet zoo toonen, cmdat u beiden telkens weer met uw harde hcofden tegen elkaar botst, zei Kate, dapper in haar poging om Gunter te helpen. De oude heer keek haar nadenkend aan: Denk je? Ben je er werkelijk van overtuigd, dat hij om me geeft? Vast. Je hebt een erg hoogen dunk van hem, is het niet? Kate knikte ernstig en antwoordde: De beste, die men van iemand heb ben kan. Hij keek haar een poosje onderzoekend aan, toen knikte hij: Goed, ik zal gelooven, dat zijn harde kop hem niet belei om een warm hart te hebben. En als hij een wensch van me vervult, een wensch, dien ik hem van daag heb meegedeeld, dan zal ik hem alles vergeven wat hij me ooit met zijn koppigheid heeft aangedaan. Kate zuchtte diep. Ze wist welke wensch het was, en ze wist ook, dat Gun ter er niet over dacht dien te vervullen. En als het niet kan, oom? vroeg ze angstig. Hij greep glimlachend haar hand. Ik verlang alleen van hem, dat hij zich gelukkig laat maken. Je hoeft me niet zoo angstig aan te kijken. Hij moet alleen maar een waardelooze, glinsterende glasscherf in de modder laten liggen en een kostbaren edelsteen van mij aan nemen. Is dat zoo'n onbillijk verlangen, kind? Zeg zelf- Kate, moet lk hem als der het koken. Bedek tot op de drie vierden met koud water. Laat tien mi nuten koken en laat in het water ver koelen. Bewaar ze op een droge plaats. BEWAREN VN EIEREN Eerste vereischteVersche eieren ge bruiken. De eerste vereischte welke we moeten in acht nemen om eieren te bewaren of op te leggen is dat ze versrh zijn. Als we te doen hebben met oude eieren dan kunnen al de middelen, die wij hier gaan opsommen, mislukken. Het is dus een kwestie van vertrouwen van wege onzen producent of winkelier tij wien we onze eieren gaan koopen. Wat is «opleggen»? Het doel van alle middelen welke aangewend worden bij het bewaren op opleggen van eieren, is de werking van de lucht op de poreuze eierschaal tegen te gaan. Het is inder daad de lucht welke het water uit het ei vervangt, waardoor de verrotting aan vangt, die een sterken kenmerkenden geur meebrengt. Het komt er dus op aan op een of andere wijze de SCHAAL van het te bewaren ei ONDOORDRINGBAAR te maken. Aldus wordt dat ei besc'-ut te gen bederf. Bij kortstondige bewaring. Wanneer de eieren niet al te lang moeten bewaard blijven, stellen de meeste huismoeders zich tevreden met een eenvoudige ver pakking in dagbladpapier en daarna de eieren in een bak of doos te leggen. An deren kiezen zand, reuzel of fijne asch als beschutmiddel. Deze stoffen worden in dunne lagen tusschen de eieren ge legd. Nog anderen verkiezen als lucht- afsluitingsmiddel gesmolten was, lijnolie, gelatine en zelfs arabische gom. Deze produkten kunnen ook gedurende enke len tijd de poriën van de eierschaal stop pen, op voorwaarde nochtans dat de iaag sluitstof eenvormig opengebreid wordt. Bewaren van eieren in een kaïkop.o»- sing. Indien het echter gaat over groo te hoeveelheden eieren, welke dan nog verscheidene maanden dienen bewaard te blijven, moet beslist naar doelmatigere, meer doeltreffende middelen uitgekeken worden. Ken kalkoplossing van ICO gram kalk per liter water is zeker een eenvou dig en tevens goed en goedkoop middel. De eieren worden in een emmer of aar den pot geplaatst, met het kleine uiteinde naar onder, dit om te beletten dat de dooier zou zakken en zich aldus aau de schaal vasthechten. Het gebruik van kalk heeft echter een nadeel, namelijk dat de schaal met den tijd zacht wordt. Een tweede nadeel is ook nog dat de eieren een specialeti smaak krijgen, welke vooral waar te ne men is bij gekookte eieren. Aldus zijn deze eieren ongeschikt tot koken. Bewaren van eieren in silikaat Potassiumsilicaat (kortweg silikaat kan ook met goed gevolg aangewend worden. Rondom de schaal vormt zich een glasachtige laag, welke heel doeltref fend de lucht afsluit. De bereiding is verder heel eenvoudig: in een halve em mer gekookt en afgekoeld regenwater wordt 1 liter silikaat gemengd. De eieren worden dan in deze oplossing gelegd. «Opgelegde» eieren op bet «droge»! Het is echter niet noodig de eieren bestendig in die oplossing te laten rus ten. Men zal wellicht een even goed re sultaat bekomen, wanneer men ze eruit neemt en op een blad papier laat drogen. Let echter goed op dat de eieren niet het minste scheurken vertoonen. Men kan de eieren bewaren op een stellage (waar men b. v. cok de winter appelen op bewaart). Men voegt gelei delijk bij en neemt geleidelijk weg. Zoo kan men rekening houden met de eerst opgelegde eieren, welke men dan ook kan merken. Wintervoorraad. Aldus zal men ge rust een paar honderd eieren of meer kunnen bewaren. Het vraagt betrekkelijk weinig kennis en weinig arbeid. Nu de eieren nog goedkoop zijn, zullen we een goeden voorraad voor den winter kun nen aanleggen. Wanneer ze dan een heel eind in prijs zullen gestegen zijn, gebrui ken wij onze ingelegde waar, die nog even smakelijk en even voedzaam en vooral veel goedkooper zal zijn. Merk op dat het «Staatsblad» van 16 Juli de maxima-prijzen voor kippen eieren als volgt vastgesteld heeft: VERSCHE EIEREN. Eieren die minder dan 55 gr. wegen weggehaald bij den producent; 0.45 fr. weggehaald b. d. kleinhandelaar: 0,60 fr. Eieren die van 55 tot 60 gr. wegen weggehaald bij den producent: 0,60 fr. weggehaald b. d. kleinhandelaar: 0,75 fr. Eieren die meer dan 60 gr. wegen weggehaald bij den producent: 0,65 fr. weggehaald b. d. kleinhandelaar0,80 fr. OM CITROENEN TE BEWAREN Leg de citroenen in een steenen pot met water en verversch dit laatste alle vijf of zes dagen. OM DEN MUFFEN SMAAK VAN SPEK TE VERWIJDEREN Wasch het spek duchtig af in warm water, vermeng met een soeplepel maag- zout (bicarbonate de soude). Laat goed verlekken. EXAMENUITSLAGEN Mevr. Demeyer, Rijselstraat 200, leper, meldt hierbij dat Mej. Alice Steverlynck, Vlamertingesteenweg, Reningelst-Ouder- dom, geslaagd is, met onderscheiding, in haar examen voor het snijden. goed vader niet dwingen mijn wensch te vervullen? Men kan niemand zijn geluk op dringen, zei ze zachtjes. Maar een vader moet onder alle omstandigheden de macht he'obsn zijn zoon te beletten in zijn ongeluk te loopen. En ik zal vast en stellig niet zoo maar aanzien, dat Gunter dat doet. Kate bedacht, aat ze den ouden heer veel beslister zou bijvallen als ze niet ge weten had, wat hij als Gunters geiuk beschouwde. Ocm Heinrich kon zijn zoon misschien vcor ongeluk behoeden, maar hem tot geluk dwingen nooit, Ik weet er geen antwoord op, com, alleen, dat ik van ganscher harte hoop, dat Gunter ongeluk bespaard blijft. Hij knikte. Ik weet dat je hem alles goeds toe- wenscht, Kate. Gunter Warneek had zich dien avond naar het theater begeven waar Lori Leixner speelde. Ze was al na de tweede acte vrij en toen ze zich in haar kleed kamer verkleedde werd 2e door een van haar collega's die de kamer met haar deelde, geplaagd. Jij boft toch maar, Lori, je bent al klaar en kan met een van je aanbidders gaan soupeeren. Wie is vandaag aan de beurt? Lori gooide het hoofd in den nek. Dat gaat je geen steek aan. Nou, nou, ik mag toch wel vragen. Je hebt schoon gelijk, dat je profiteert van je beetje jeugd en schoonheid, het is gauw genoeg voorbij. Zeg, die japon die je daar aan hebt, heeft een klein kapitaal gekost, wie heeft die betaald? Lori maakte een onverschillig gebaar. Ik zou wel eens willen weten, waarom je zoo'n belang in me stelt? zei ze, een coquet hoedje op het korte haar zettend. De oudere vrouw haalde de schouders op. Dat is nu een soort sport van me toe te kijken hoe anderen de mannen bij den neus nemen of omgekeerd. Nr T. d. Zegel Aant. da gel. rantsoenen 10 Natuur der Produkten Brood1 of Tarwemeel of ander meel 1 of Voedingsdeegen l of Dieetlevensmiddelen (be- f sluit volgt) 1 Groene koffie10 of gebrande kcffie 10 Voedingsvetten (margarine, boter, reuzel (smout), ossen vet, tafelolie5 Zetmeelhoudende produkten: kreem en griesmeel v. graan gewassen, havergort, rijst, gedroogde groenten, maïs en bijprodukten Zout Suiker (geraffineerde), kris talsuiker, korrel- en kandij suiker, vergeoise en bruine suiker Aardappelen Zachte zeep of zeep in poe der, Toiletzeep of Marseille- zeep Chocolade (kookchocolade), «fondantchocolade, melk chocolade, chocolade met no ten, gevulde chocolade, crè mechocolade, pralines, enz. Vleesch (20 t. h. beenderen inbegrepen) J Gewicht Gewicht p. rantsoen per zege! 225 gr. 170 gr. 150 gr. 12i gr. 10 gr. 35 gr. 225 gr. 170 gr. 150 gr. 125 gr. 100 gr. 175 gr. 10 10 10 10 10 20 gr. 200 gr. 40 gr. 400 gr. 90 gr. 900 gr. 10 gr. 100 gr. gr- 90 gr. 75 gr. 90 gr. Met ingang van 10 Augustus 1940, vervallen de oranjekleurige zegels. Het gebruik ervan is verboden. Van genoemden datum af, tot en met 8 Septem ber 1940, zijn de bruinkleurige zegels alleen geldig. Ten einde aan de gezinnen de vervaardiging van vruchtengelei, enz., verder mogelijk te maken, geeft zegel Nr 6, gedurende een nieuwe periode van dertig dagen, ingaande op 10 Augustus 1940, recht op 900 gram suiker, zegge 2 kilo gram 700 gram voor genoemde periode van bevoorrading. Tusschen 10 Augustus en 8 September 1940, wordt het dageüjksch vleesch. rantsoen (20 t.h. beenderen inbegrepen) op 90 gram teruggesteld. Dit rantsoen blijft op 120 gram vastgesteld vcor de periode van 1 tot 9 Augustus 1940. EB333SaSBZBaBZB3B3BaBSSBBSSlEBB3B3BB3ES3199899BBSI3SBB£93I9 HET DUITSCH WORDT DE EENIGE ERKENDE TAAL IN LUXEMBURG Den Duitschen aard der Luxemburg- sche bevolking in aiht nemend, heeft Gauleiter Simon, hoofd der burgerlijke besturen, bevolen, dat in de toekomst de Duitsche taal als eenige officieele taal zal worden erkend in de besturen, rechtban ken en scholen. De dag- en weekbladen zullen in de toekomst enkel in bet Duitsch verschijnen. Ook de opschriften op de uitstalramen en de namen der straten zul len enkel in het Duitsch vermeld worden. ïsasazsaEieeasissLjgBBzaBaEsisa GEWEZEN KRANKZINNIGE DOODT ZIJN VROUW TE ANGLEUR Twintig jaar geleden vermoordde ze kere Jean Vandooren, uit Angleur, zijn vriendin. Hij werd onverantwoordelijk verklaard en naar een krankzinnigenge sticht overgebracht. Toen de oorlog uit brak bleek de man een der minst gevaar lijke te zijn en de doktoors van het ge sticht te Doornik gesticht dat het too- neel werd van een vreeselijk bombarde ment lieten den man in vrijheid. De man trok terug naar huis en ging er wonen met zijn vrouw en flink gewor den zoon. In den loop dezer laatste dagen, op een vroegen morgen, hoorden de ge beuren groote ruzie tusschen de echte lingen, waarop de man ijlings zijn woning verliet. Later werd het lijk van de vrouw', met overgesneden keel, ontdekt. De ge vaarlijke kerel wordt opgezocht. SKaESEaansEBSssaiassssis&SESs DE AMERIKAANSCHE POOLREIZIGER FRED. COOK OVERLEDEN De Amerikaansche ontdekkingsreiziger Frederik Cook, die vol hield in het jaar 1908 den Noordpool te hebben bereikt, wat ten zeerste betwist werd, is op 75- jarigen leeftijd te New-York overleden. BBSgaBiBaiaHinHsaasBsazaEB.BEaaaxaaxaaaaBiaaiiissBgassBaB BRAND IN EEN LOMPENFABRIEK TE BOEZINGE TOEGANG TOT OOSTENDE NIET VEREODEN In het binnenland werd het geruchi verspreid dat de toegang tot Oostendi verboden is. De Burgemeester van Oostende heeft hierop gemeld dat dit volledig onwaar is en dat het leven in de stad normaal is. JsaBnaaBBPSEaEsas^^nasaiaa NOG 1200 AFWEZIGEN TE HEIST Naar een onlangs gedane telling zou- den nog 12 honderd personen uit Heist, niet naar hun woonplaats zijn terugge keerd. Daaronder bevindt zich de Heer Debra, burgemeester, dje vanaf de eers'e oorlogsdagen zijn post verliet, en tot dus verre niets van zich liet hooren. aSlSSEa3HiaBBBS33!?BaSï!EÏSWinn DE ZWARTE ZEE MET DE 3ALTISCHE ZEE VERBONDEN Het verhindingskanaal tusschen den Dnjeper en een Bug voltooid. Ivrasny Flot meldt dat het verbaidings- kanaal tusschen den Dnjeper en den Bug is voltooid. De Zwarte Zee staat aldus met de Bal- tische Zee in verbinding. 3aS3BSBiBanBmnB3BMSfl9BBUt BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN VAN BELGIE In zijn vergadering van 28 Juli j.l. heelt liet Vlaamsch Centraal Comité van den Bond der Kroostrijke Gezinnen van Belgie o. m. besloten dadelijk aan te drin gen bij de bevoegde instanties, ten eindt de benoeming te bekomen van een Com missaris voor Repatrieering. Door de Commissie voor Repatrieering van den Bond werd reeds voor het noo- dige contact met de Heeren Secretaris sen-Generaal gezorgd. De Bond zal krachtdadig ageeren op dat ten spoedigste al de initiatieven zou den gebundeld worden en namelijk de terugkeer van al de jongens van 16 tot 35 jaar zou worden verzekerd. M* V"5" - 'f'" Jgmm ,v.'4 Te Boezinge brak brand uit in de lompenfabriek van den Heer Bonte Diks- mu'dsclie steenweg. Spoedig optreden van de brandweer van leper i:on de aan palende gebouwen vrijwaren, maar van de fabriek bleven enkel nog de muren op verscheidene plaatsen door de geweldige hitte ge3cheurd recht. De oor zaak van den brand is onbekend. Hierboven een zicht op de hrandendende lom penfabriek. isasazasBsuffsszsxszsassazijaulaflHBBBHBBZBHBflaaxaflBBtf Ben je jaloersch? Be veel begaafdere collega haalde de schouders op en stak een sigaret op. Ik weet niet of ik met je zou willen ruilen - maar die lekkere soupers benijd ik je wel. Lori wierp een voldanen blik in den spiegel en floot een deuntje. Daar geef ik niets om als je te veel eet, word je te dik. Gceien avond. Gceien avend, veel pleizier. Lcri gooide bij dien ironischen wensch het hoofd in den nek, doch reeds voor ze den uitgang vav het theater bereikt had, had haar gezicht een lieve, hulpe- looze, onschuldige uitdrukking aangeno men. In het leven was ze een volmaakte actrice. Zoo kwam ze naar Gunter War neek toe, die bij den artister.uitgang op haar stond te wachten. Hij begroette naar met stralende oogen. Eindelijk! Heb je lang moeten wachten, schat? Ze noemae al haar aanbidders scnat, zeker om zich niet te vergissen. Nu je bij me bent is het al weer vergeten. De tijd leek zoo lang, aoordat ik zoo naar je verlangde, zei hij. Ze zuchtte. Als je eens wist, hoe lang de avon den in het theater mij vallen, als ik weet dat jij op me wacht. Sedert ik jou ken heb ik nog grooter hekel aan het tooneel dan vroeger. Ik vind het een marteling om op het tooneel te staan voor al die blikken van vreemde mannen. Ze zijn zoo opdringerig en denken, dat een artiste geen fijn gevoel heeft. En achter de cou lissen niets dan afgunst en hatelijkheid o, Gunter bij jou is rust en vrede. Ze vlijde zich tegen hem aan en hij drukte haar arm vast in den zijne. Het duurt nu niet lang meer, Lori je wordt nu gauw mijn vrouw. Binnen kort spreek ik .met mijn vader Ze keek hem van ter zijde onderzoe kend aan, doch hij zag die loerende uit drukking in haar oogen niet. En als je vader zijn toestemming tot je huwelijk met een arme actrice nu eens niet wil geven? Ban word je toch mijn vrouw. Ik stel mijn vader eenvoudig voor het feit. Als hij ziet, dat er niets meer aan te veranderen is, zal hij er zich wel in schikken. Ken je daar zoo zeker van? Absoluut, wees maar gerust. Hij zal misschien een beetje opspelen en boos zijn, maar naar hij er can toch niets meer aan doen kan. zal hij wei gauw be daren en toegeven Zoolang hij denkt, dat hij hst verhinderen kan, zal hij alles doen om mij voor zijn wil te doen buigen, dat weet ik en daarom houd ik nu al rekening mst een huwelijk zondér zij» toestemming. Ze zuchtte diep. Was alles maar al achter den rugl Het leven is zoo hard vcor me geweest, nadat ik met mijn vader ook al mijn geld verloren heb. Lori had Gunter een mooi sprookje verteld over haar vader en hun vroegere!» rijkdom. In werkelijkheid was haar va der een avonturier geweest, die altijd op den zak van anderen leefde, met het geld van anderen min of mer obscure zaken geed en eindelijk door een ongeluk stierf vóór hij de consequenties van zijn handelingen in den vorm van gevange nisstraf had moeten ondergaan. Lori had haar moeder zeer vroeg verloren en haar lichtzinnige vader had er geen bezwaar in gezien om de schoonheid van zijn dochter als lokmiddel voor zijn eigen voordeel te gebruiken. Lori was even lichtzinnig als hij geweest was. Zij leefde maar onbezorgd van den dag op den dag en liet altijd anderen voor haar zorgen. Ze was pas na den dood van haar vacer aan het tooneel gegaan en het bezwaard® haar geweten ook hoegenaamd niet, dat ze nu van de eene hand in de ander» overging. ('t Vervolgt)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 6