De Ijzerbedevaart WERELDVREDE- Vlaanderen's hart klopt op 18 Augustus t© Diksmuide Hel gevaarlijk Oorlogstuig Hoever slaat liet mol den Oorlog Nieuwe Treinen loepen WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN KATHOLIEK MEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. VERSCHIJNT WEKELIJKS. IN DE SCHADUW VAN HET HELDENKRUIS A Groote luchtgevechten boven het Kanaal Toenemende zware verliezen voor de Engelschen zoo in de lucht ais op zee De haven van Portland zeer zwaar bestookt - Porthsmoutii In brand itciiaansche vooruitgang in Britsch Somaiiiand ZONDAG 18 AUGUSTUS 1940. 37* JAAK. N' 29. «DE POPERINGENAAR Uitgever: Sansen-Varineste, Poperinire. Telefoon Nr 5. Postch. Nr 155.70. EEN POSTABONNEMENT 1940 IN BELGIE KOST: 3 Maanden 7,frank 6 Maanden 13,50 frank 1 Jaar 25,frank JU» Uednrertm tt'm ttmtxevrdtltih voor kun ortthtii. aaaawiaaa—a—B—BBMBB—EBM TARIEF VOOR BERICHTENi Kleine berichten 1,50 fr. Gewone en Notar. 1,25 fr. In Stadsnieuws 2,09 fr. Rouwberichten 10,00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. S'USSEi ÜiJSS&S LJ SÈÉBili T I E3n plakbrief waarbij ik vijf mi nuten stil bleef staan, boutstil. Em groot Kruis, waar de Christus op vast genageld, het goddelijk hoofd, het heele lichaam bedekt met won den «WERELDVREDE»! zoo luidt de Wekroep. Wereldvrede! Jaar voor jaar gin gen wij in bedevaart naar Diksmuide. Jaar na jaar gingen duizenden, tien duizenden in de lage vlakte van den IJzer, rond dat monumentale kruis, de groote zerksteen op Vlaanderens Kerkhof. De tienduizenden baden er vroom voor de jongens die vielen, wij zullen er bidden, vroom bidden voor de doo- den, voor de... nieuwe dooden! We baden daar jaar aan jaar om den wereldvrede. Wij zullen, het weer om doen, meer dan ooit, beter dan ooit. De tienduizenden zullen er niet zijn dees jaar. Maar in zoovele kerken en kerkskens in Vlaanderen zal op 18 Augustus gebeden worden voor de vele, vele dooden en voor den we reldvrede. De... betooging zal niet zoo hard opvallen; er zullen niet zoo veel re porters, niet zooveel fotografen, niet zoo veel toeristen zijn. Mocht er tot in de kleinste parochiekerken met meer vurigheid, met dieper geloof en echter vertrouwen gebeden worden. Want... ONZE dooden verdienen het en de wereldvrede is een vroom ge bed waard! Strak heb ik gekeken naar dat groo te kruis... en het bloedend Christus beeld. Arme wereld, die van Christus wegliep en in bloed vergaat! D* betooging zal niet zoo hard op vallen dees jaar. 't Is ook niet noodig. Dag in dag uit houdt immers de IJzertoren de wacht over Vlaanderen. En alwie hem benadert ziet die let ter branden: A. V.V. V.V.K. - Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus! Dat was het heele programma van hen die vielen. Dat was, of moest zijn, het heele programma van het levend Vlaan deren. Daarom werd die toren gebouwd in de bloedvlakte. Boutstil stond ik bij dat kruis bij -dien plakbrief van de jongste bedevaart. Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus! Uit Limburg, uit de Kempen, uit Ilasps'ngouw, uit Klein Brabant, uit de beide Vlaanderens kwam men jaar op jaar den eed van trouw vernieu wen aan dat programma! De massa was een beste... deeg. Uit die duizenden monden klonk die eed. Met die duizenden kon men bergen verzetten. Daar was enthousiasme, daar was beslistheid, offervaardig heid. En toch! Wie was het weer die ver klaren dierf: wij waren een massa, we waren nog geen volk! Die massa was een beste deeg. En de deesem? We zochten naar eenheid en vielen bteen. Nog kan men mopperen, nog kan kien twisten, nog kan men zoeken baar wat verdeelt, naar wat ons uit- UEiaasaszisEaaHaasBaBaHaBaaiia een jaagt of tegen malkander... op jaagt. Dat doet de massa niet... dat doen alleen de... anderen, die het HEELE programma in deeltjes hak ken. ALLES voor Vlaanderen. Vlaan deren voor KRISTUS... klinkt zoo mooi, maar dat brutale woord «Alles» klinkt het hardst. Om dat woord Kristuseischt het zoo geweldig veel. Hadden we allen dat programma beleefd, in ons eigen doen en laten, dag in dag uit spijts alles, we waren sedert jaren één geweest, een... volk geweest, geen massa. We hebben mekaar verguisd, ge- steenigd. We vergaten de groote les van het Kruis: De verlossing door ver zoening. Langs het offer de kwijt schelding. Dit IJZERKRUIS werd te veel een toren! Was die toren niet op weg een Babeltoren te worden, wijl we mekaar niet meer begrepen? We ston den inderdaad saam rond dien... to ren en 's anderdaags herbegon de campagne van kwade trouw; verdachtmaking; laster en... vervolging! Offeren; 't offer brengen van ons eigen hoogmoed, van onze zelfzucht, van ons bestweten, dat lieten we ach terwege. We hielden van torens, veel minder van een kruis, vooral, wan neer wij zelf een kruis of een kruis- ken moesten torsen op onze schou ders. Wel gaven we soms toe dat we al len... geloovige menschen waren. Menschen van... klein geloof! Nooit heb ik dat beter begrepen dan nu, daar ik boutstil stond voor dat Kruis! Het IJzerkruis! stond het ons daar niet te beschuldigen? Dat zelfde kruis dat wij uit dankbaarheid aan onto jongens hadden opgericht? We wil den zelfs de dooden verdeelen! Zal uit den jongsten nood de een heid groeien. Zijn we thans bereid tot de offer daad? Vergeten we thans ons zelf, onze kleingeestigheid, ons eigenbelang? Zijn we, als de Christus, vergevings gezind? Zijn we bereid tot verzoening en ware broederliefde? Slaat de Caïns-gezindheid stuk in U zelf. Dan kan de deesem eerst de deeg tot éénheid verwerken. Dan zijn we niet langer een massa, maar wel een volk. Doet het voor Vlaanderen! Doet het om Christus-wil! Wie kan het kruis bekijken zonder te denken aan verlossing, vergiffenis en verzoe ning? Staat, boutstil bij het Kruis, staat stil en overweegt. Hoe heerlijk kan dat IJzerkruis daar rijzen in de vruchtbare vlakte, als het symbool van het verrezen Vlaan deren! Brengt de Ijzerbedevaart van 1940 die belofte meê? l3SBBSZ32S3S9a3BBXSaBBS3aaga VANAF 15 AUGUSTUS VERBINDEN REIZIGERSTREINEN DE BIJZONDER STE CENTRA VAN HET LAND Vanaf 15 Augustus 11. verbinden reizi gerstreinen de bijzonderste centra van het land. Zoo rijden er treinen tusschen: Brussel (Noord) en Antwerpen (Centraal) en omgekeerd; Brussel (Nóord en Luik (Guillem.) id.; Brussel (L. W.) en Namen, id.; Brussel (L. W.) en Charleroi, id.; Brussel (Zuid) en Bergen, id.; Brussel (Zuid) en Doornik-Rijsel, id.; Brussel (N._i-Gent-Brugge-Ocsten.de, id.; Brussel (Noord)-Leuven-Hasselt, id.; Jemelle en Jambes (Etat), id.; Kortrijk-Rocseiare-Brugge, id.; Leuven-Mechelen-Gent (St Pieters), id.; Gent (St Pieters)-Kortrijk-Doornik, id.; Bergen-Haine St Pierre-Charleroi (Zuid), id.; Landen-Gembloers-Charleroi (West), id.; Doornik-Blaton-St Ghislain-Bergen, id. Daarenboven zijn aansluitingstreinen en treinen bestemd voor de bedienden en de werklieden insgelijks op denzelfden da tum ingelegd geworden. Van al de reizigerstreinen op 15 Augus tus rijdende, is een boekje met de uur regelingen tegen den prijs van 1 fr. te koop gesteld. Uurtabelhn zullen ook in de stations voorgehangen worden. ENGELSCHE KINDEREN VLUCHTEN NAAR AMERIKA ^alrijke kinderen van hoogstaande Engelsche personaliteiten hebben de vlucht €eöom-n en zijn naar Canada afgereisd. Op onze foto zien we ds kinderen vaa dea Hertog vaa Richmond, na hun aankomst te Aïontreal (CanadaJ* Het Kruis van He!denhu!4e draagt een gapende wonde. Indien er een volk is dat de dooóen- vereering verstaat en ze medevoelt, dan is het wel onze Vlaamsche volksgemeen schap. Ieder jaar toch, rond dezen tijd, bereiden de besUn onder onze Vlaamsche volksgenooten, zich bij het naderen van de Augustusmaand, van de schoonen Oogst maand, in alle steden en dorpen, op hun Heldenhulde, op onze Helder, hul de. voor. Van de stille landouwen der idyllische Maasvallei tot in Fransch-Vlaanderen', van Limburg tot het Noordzeestrand, leg gen meer dan honderdduizend mannen en vrouwen, wekelijks, eenige frankskes op zij, voor den tocht naar het sierlijk herbouwde, doeh nu weer zwaar geha vende Diksmuide. Want de jaarlijksche bedevaart naar de Graven van den IJzer, de bedevaart naar het reusachtige Vre- deskruis van de Vlaamschu heldenhulde, is hun bedevaart. De toren waaronder, in een crypt, wier stemmigheid den koud- sten stoïcijn naar de keel grijpt en ont roert, is huntoren. Dit ontzagwek kende monument hebben zij, steentje voor steentje, met hun schamele centen opge bouwd. Deze lichtbaak van vredeszucht en broederliefde, waar, bovenop, de klok «Nele het hart van Vlaanderen, tijdens de jaarlijksche plechtigheid, voor de doo den, voor AL de dooden uit den gruwe- lijken wereldoorlog tampt, is hun be zit. En in de crypt, waar een uit het puin van Nicuwpoort geredden Kristus, door schoten als een ander oorlogsslachtoffer, zijn verminkte armen uitstrekt, waar het oog van den bezoeker, bij het binnentre den, eerst op het vers valt van den groo- ten priester-dichter Cyriel Verschaeve' Hier liggen hun lijken als zaden In 't zand, hoop op den oogst, o Vlaander- land! en dan op den steen uit het eens tot stof verpulverde dorp Merkem, in joode letters: «Hier ons bloed! Wanneer ons recht? in die crypt liggen hun symbolische dooden uit de onvergetelijke IJzertragedie. Daar rusten immers Joe English en de Gebroeders Van Raem- donck, Renaat De Rudder, Lodewijk de Boninge en verscheidene andere pracht jongens nog, uit den somberen, bloedigen Ijzertijd. In de eerste maanden van de mobili satie, van September jongstleden tot 10 Mei, wapperde, boven op den toren, van waar men heel West-Vlaanderen over- schouwt, de vredesvlag met dit ééne, veel zeggende woord PAX Beneden, op de vier wanden, dèAr waar, ieder jaar, afge vaardigden van ste.mbewuste Noord-Ne- derlandsche groepeeringen en van Duit sch'?, Fransche, Iersche en Britsche oud- strijdersvereenigingen, samen met Vlaam sche Frontsoldaten en vele Vlaamsche bonden, prachtige bloemenkransen ophin gen, gloeit de viertalige spreuk, als steeg ze uit de graven, ln de crypt zelf, op: NOOIT MEER OORLOG! NIE WIEDER KRIEG! PLUS JAMAIS DE GUERRE! NO MORE WAR! Vlaamsche Volksgenooten! De nieuwe oorlog die over onze gewesten heeft ge loeid, die onze steden en dorpen heeft verwoest, die weer duizenden schoone menschenlevens heeft gekost, spaarde ook het kruis van Heldenhulde niet. Een Brit sche bom sloeg een groot gat, als een ga pende wonde, in den naar dsn IJzeroever gekeerden wand. Ook Nele, de vredes- en doodenklok is gespleten. En het zullen ook wel dezelfde misdadige handen zijn geweest die het sekretariaats- gebouw van de Bedevaart, bij de brug, op een paar honderd meter afstand slechts van den Toren, in brand staken. Zoo heeft het Vlaamsche Heldenmonu ment eveneens ZIJN tol betaald aan het oorlogsgeweld en draagt het thans de sporen van den stulptrekkenden Vlamin- genhaat. Diksmuide, de Toren, de Bede vaart, zijn echter aldus, ook dieper dan ooit te voren, in het Vlaamsche gemoed gedrongen. Naar het beschadigde Kruis van Hel denhulde, welks gapende wonde nog niet word't dicht gemaakt, zal sterker nog dan de vorige jaren, op den schoonen voor- laatsten Zondag van Augustus, de liefde van geheel het lijdende, strijdende, be wuste, nimmer vrsagend» Vlaanderen gaan. Vlaamsche Volksgenooten! De bewogen tijdsomstandigheden, de verkeersmoeilijk heden teweeggebracht door het opblazen van bruggen en wegen, maken het onmo gelijk dit jaar, aan de traditioneel gewor den plechtigheid, in de schaduw van het IJzerkruis, ter plaatse, denzelfden om vang te geven als de vorige jaren het ge val was. Om deze reden zal blijkens een, door de leiding van de bedevaart, over gemaakte mededeeling, de herdenking, te Diksmuide-Kaaskerke, zich beperken tot een meer intieme maar daarom niet min der indrukwekkende plechtigheid in de crypte zelf. Een zielemis, ter herdenking van ds gesneuvelden van 1914-1918 en van 1940 wordt er gecelebreerd, waarna ver scheidene redenaars, onder wie ook poli tieke weggevoerden het woord zullen ne men. Het belang van de plechtigheid zit vooral hierin dat zij draadlocs wordt uit gezonden zoodat iedereen, in gemeente lijke vergaderingen, het verloop ervan zal kunnen volgen en, in den geest, te Diks muide aanwezig zijn. Zoo zullen, in den ochtend van Zondag 18 Augustus, de ge dachten van al wie, in Vlaanderen, Vlaamsch voelt, van al wie, in Vlaande ren, vrede wenscht, vrede in Vlaanderen niet alleen, maar vrede onder alle men schen van goeden wil, op den Toren van Heldenhulde, als centraal punt, dat deze duizenden en duizenden sti alen van hoop en liefde opvangt, gericht zijn. En als zichtbaar blijk, naar buiten, van dit innig medeleven met wat dien dag aan den IJzer gebeurt, van dit medebeleven en in tens beseffen van ds diepte en de groot heid van de plechtigheid bij de aangrij pende soldatengraven in de crypt, moeten dien dag alle Vlamingen het Herken- ningstesken op de borst dragen. Aan landgenoot en vreemdeling moet bewe zen worden dat Vlaanderen leeft en wil blijven leven, fier en krachtig, zijn eigen taal, zeden en aard getrouw, in de rij der volkeren welke uen nieuwen tijd met fris- schen moed en gespannen verwachting tegemoet treden. ML. (9840). PROGRAMMA VOORMIDDAG: 11 uur stipt: Plechtige H. Mis in de crypt van den XJzertoren ter nagedachtenis aan onze gesneuvelden en voor den wereldvrede, door Z. E. H. Rec tor Jan Bernaerts, oud-legeraalmoezenier 1914-To. Begin van de IJzerplechtigheid. 1. Gebed voor Vlaanderen en den Vrede door E. P. Callewaert. Uitvoering van de PSALM van Roden- bach muziek Jef Van Hoof door Kunstzanger ARNOLD DE MUN- NYNCK. 2. Inleiding door Voorzegger - Program maleider J. Platteau. (De teksten voor het Volksspreekkoor zijn van dichter F. VERCNOCKE). De bedevaarders, in de gemeentelijke volksvergaderin gen vereenigd, herhalen telkens de laatste woorden van den voorzegger (zie programmaboekje). 3. Gezamenlijke uitvoering van: VAAR WEL MIJN BROEDER (Hubertus Waelrant). 4. Toespraak door Dr AUGUST BORMS. 5. Uitvoering van: «DE VLAAMSCHE SMEDer (René Deelercq). 6. Toespraak namens het Verbond V.O.S. 1914-13 door GERMAIN LEFEVER. 7. Toespraak namens de jongere oud strijders van 1940 door F. VER CNOCKE. 8. Gezamenlijke uitvoering van: HET LIED DER VLAMINGEN (E. Hiel - P. Benoit). 9. Gezamenlijke uitvoering van: «HET LIED DER VL. MEISJES (W. Moens - Hull'ïbroeck). 10. Berging in de crypt van een voor de derde maal geschonden Heldenhulde- zerk, door MEVROUW DOSFEL. 11. Gezamenlijke uitvoering van hst be devaartlied IJZERPSALM(Ferdi nand Vercnocke - Arth. Meulemans). 12. Toespraak door Prof. Dr FR. DAELS, namens het Bedevaartcomité. 13. EED VAN TROUW AAN VLAAN DEREN. 14. Gezamenlijke uitvoering van: DE VLAAMSCHE LEEUW De liederen in de crypt worden uitge voerd door het koor van het Verbond van Vlaamsche Vereenigingen Roeselare. ~«o»- GEEN BEVLAGGING OP 13 AUGUSTUS 1940 Het Bedevaartcomité ontving vanwege den Heer Oberfeldkommandant een schrijven van 3 Augustus 11. waarbij deze laat weten dat de Radio-uitzending zal plaats hebben, maar dat het uithangen van de Vlaamsche Leeuwenvlag op den dag der Ijzerbedevaart om zekere rede nen ongewenscht is en dus niet toegela ten wordt. M-sn neme dus nota, in tegenstelling met wat onze eerste mededeelingen en plakbrieven vermeldden, in het openbaar- geen vlaggen uit te hangen. In de feestzalen zelve is de Leeuwen vlag natuurlijk ten zeerste en in ruim aantal gewenscht. Het gewichtigste der plechtigheid is trouwens het uitzenden door de radio, wat feitelijk voor onze be devaarders DE plechtigheid zal uitmaken. De meest waardige en echte wijze van bevlagging door heel Vlaanderen, zal ver der zijn het dragen van het Herkennings- teeken van de 21* Ijzerbedevaart op he den Zondag 18 Augustus; op deze wijze helpt U tevens praktisch mede aan de herstelling van den IJzertoren en den heropbouw van het Bedevaartsekretariaat. Medegedeeld door het Bedevaart-Komiteit. ,C De uitgebrande gebouwen van het Bedevaart-Sekretariaat. j J De Ratiiouilzeitding der Süzerisedevaartplechfighetien zal niet geschieden Zondag morgen, inaar ZONDAG NAMIDDAG tusschen 17.30 en 13.30 uur Naar we Vrijdag morgen vernemen, is i gramma aangeduid, 's Morgens echter i Zondag namiddag tusschen 17 en volgende wijziging aan de schikkingen wordt die niet uitgezonden. Tijdens de 18 Vt uur. Alle Feestkomiteiten zullen gebracht: De plechtigheid aan het IJzer- plechtigheid zal alles opgenomen worden hiervan willen rekening houden, kruis gaat door zooals op hierbovend pro- I en de uitzending per radio heeft plaats I Biiaaaaiasaaa!SiBaisaBa3Baia£.iaiiiaagaBiBBgciaiHaaBBBaHBasaJMBaBS3HaaflMiMHHHHa IJZINGWEKKEND ONGELUK TE HARELBEKE Talrijke gewonden, waaronder drie erg. Een groep jonge lui, waaronder twee gehuwde gedemobiliseerde soldaten, von den langs den heirweg Deerlijk-Kortrijk, wijk «De Mol», een nouwitser, dien zij voorstelden té ontladen. Wat er bij dit roekeloos werk juist gebeulde is neg niet heelemaal uitgemaakt, doch bij da ont lading is vermoedelijk een vuurgenster van ue sigaret van een der onvoorzich- tigen aan het poeder geraakt, waardoor een zware ontvlamming zich heeft voor gedaan. Verscheidene werden erdoor ver rast en verbrand, waaronder drie erg: de twee gedemobiliseerden en een 20-jarige jongeling. Hun toestand bleek zoo beden kelijk en zorgwekkend dat zij de Sacra menten der Stervenden moesten ont vangen. ONGELUK IN EEN TREIN MET VLUCHTELINGEN Een Mechelaar bracht eene handgranaat mede, welke ontplofte. Hij zelf zon ge dood en verscheidene andere personen gewond zijn. In een trein, die honderden Belgen uit Zuid-Frankrijk terug naar huis bracht, heeft zich e:n ernstig ongeluk voorge daan. Tijdens een der talrijke halten in Noord-Frankrijk had een jongen uit Me- chelen, naast het spoor, een Fransche handgranaat gevonden, die hij voor een stuk aluminium aanzag. Toen de wagen weer aan het rijden was, wou de jongen het gevaarlijk tuig losmaken, waarbij het echter ontplofte. De ongelukkige werd zwaar gewond aan de hand:n en den buik. Hij zou aan de opgeloopen verwondingen bezweken zijn. Verscheidene andere jongens, die in den wagen zaten, liepen kwetsuren op. ANTI-TANKMIJN ONTPLOFT TE SENEFFE Te Seneffe kwam een anti-tankmijn tot ontploffing. Hierbij werden zes personen gewond. Enkele dezer zijn er zelfs heel erg aan toe. GRANAAT ONTPLOFT BIJ DUINKERKEN Knaap gedood. Tusschen Duinkerke en Malo-les-Bains, nabij de versterkingswerken, waren vier kinderen van 5 tot 7 jaar aan het spelen. In hun nabijheid kwam plots een bom tot ontploffing, wegens een totnogtoe niet uitgemaakte oorzaak. Een der knapen, 5 jaar oud, uit Malo-les-Bains, werd op den slag gedood. Een ander, van 6 jaar, werd levensgevaarlijk gewond, wijl de twee overige kinderen slechts lichte ver wondingen opliepen. JONGELING WILDE EEN GRANAAT LOSVIJZEN TE KORTRIJK Te Kortrijk gebeurde weeral een dezer drama's der onvoorzichtigheid. De 20-jarige student Vandenbroe-':e, uit de Beneerstraat, had een handgranaat gevonden en kwam ze aan zijn moeder toonen. Deze maande haar jongen aan, het helsche tuig spoedig uit huis te bren gen. Vooraleer dit te doen ging de jeug dige Vandenbroecke nog eerst naar zijn kamer, waar hij de granaat wilde losvij- zen. Plots begon deze te rooken. Vanden broecke wilde de kamer uitvluchten, doch het was te laat. Het tuig ontplofte en de jongeling werd geraakt aan het hoofd. Bovendien kreeg hij een 20-tal kleine scherven ln" de borst. Hij werd door een dokter verzorgd. Wanneer zal iedereen beseffen dat spe len of prutselen aan oorlogstuig meestal noodlottige gevolgen heeft? HOLLANDSCHE KNAAPJES SPEELDEN MET LEDIGE PATROONHULZEN Een 3-jarig jongetje ernstig gewond. Bij Spakenburg vonden eenige jongens lgdige patroonhulzen waarmede ze gingen spelen. Toen ze later een vuurtje gingen stoken, wierpen ze er de hulzen in. Een bleek echter niet ledig te zijn en ont plofte, waardoor een 3-jarig jongetje ern stig in den buik gewond werd, DE KRIJGSVERRICHTINGEN De berichten van het Duitsch Nieuws Bureau en van Stefaniomtrent de krijgsverrichtingen kunnen als volgt worden samengevat: Vrijdag 9 Augustus: Duitsche onderzeeërs torpedeerden zes tien duizend tonnemaat van vijandelijke handelsschepen. De Duitsche luchtmacht nam deel aan den strijd, op een groote schaal. Twee scheepsconvooien werden aangevallen en 15 schepen ervan, met een tonnemaat van 68.400 ton, werden in den grond geboord, wijl verschillende an dere handelsschepen beschadigd werden. Er hadden talrijke luchtgevechten plaats, met het gevolg dat 34 Britsche vliegtui gen werden neergehaald, wijl er slechts 3 Duitsche toestellen vermist worden. Op Engelsch grondgebied werden talrijke fa brieken aangevallen en zwaar bescha digd. Engelsche luchtaanvallen op Duitsch gebied veroorzaakten slechts niet-mili- taire schade. In Britsch Somaiiiand, in Afrika, ruk- den de Italianen steeds vooruit. In drie colonnes trekken zij het land in, met als hoofddoel de bezetting van de hoofdstad van deze Britsche kolonie, Berbera. Be langrijke punten werden reeds bezet. Haïffa werd nogmaals bestookt en ver schillende petroleumraffinaderijen wer den in vuur en vlam gezet. Zaterdag 10 Augustus: Bij Dover werden 12 versperringsbal lons neergehaald. In de omgeving van het eiland Wight werd een groot luchtgevecht geleverd, waarbij 49 Britsche vliegtuigen werden neergehaald, waaronder 33 Spit fires Zeven Duitsche vliegtuigen gingen verloren. Liverpool, Bristol, talrijke cen tra van oorlogsindustriën, werden gebom bardeerd met goed gevolg. Voor verschei dene havens werden mijnen gelegd. Brit sche vliegtuigen poogden Duitsch gebied te bombardeeren, maar werden terugge dreven. Enkele personen werden gewond toen de Engelschen hun bommen rond strooiden. In Afrika bezetten de Italianen Har- geisa, in Britsch Somaiiiand. Bij een ge vecht tusschen 27 Engelsche en 16 Ita- llaansche vliegtuigen werden er 5 van de eersten en 2 der Italianen neergeschoten. Zondag 11 Augustus: Door een Duitsche duikboot werd een Britsch handelsschip van ruim 9.000 ton in den grond geboord. Door vliegtuigen werd eveneens een Britsch handelsschip vernield. De vliegtuigenfabriek van Nor wich werd aangevallen en ten deele in brand gestoken Newport, Swansea en Pembroke, alsmede de poederfabriek van Heyle, werden zwaar bestookt. Bommen werden ook geworpen op niet-militaire doeleinden in Duitschland. In verschil lende plaatsen werden burgerswoningen getroffen. Een Bristol-Blennheim werd neergehaald. Door de Italianen wordt gemeld dat het Britsch slagschip Resolutionzwaar beschadigd werd door vliegtuigenbom- men. Een destroyer eveneens. Vijande lijke instellingen werden bestookt. In Britsch Somaiiiand werd Andueine bezet. Uit Rome wordt gemeld dat de Engel schen hebben gedreigd Rome te bombar deeren, maar dat in dergelijk geval ook Londen zal bestookt worden. Maandag 12 Augustus: De Duitsche luchteskadriljes hebben de Engelsche haven van Portland, basis voor duikbooten, aangevallen. Hierbij ontspon zich een groot luchtgevecht, tijdens het welk de Duitsche vliegtuigen hun mees terschap deden gelden. Nog andere lucht gevechten werden geleverd; in het geheel verloren de Engelschen 90 vliegtuigen en de Duitschers slechts 21. Daarbij werden belangrijke gedeelten van de haven van Portland vernietigd en petroleumtanks in vuur gezet. Bij Harwich werden drie han delsschepen tot zinken gebracht, wijl een destroyer en drie andere handelsschepen door voltreffers werden beschadigd. Zeven versperringsballons werden in vuur ge schoten. Aan de kaaien van Portland ble ken schepen uit te branden. In Afrika rukken de Italianen steeds vooruit. Vliegvelden van Berbera werden bestookt. De passen van Garrin en Goda- jere in Somaiiiand werden bezet. Dinsdag 12 Augustus: Deze maal werd het Portsmouth, de hoofdbasis van de Home Fleet, die de volle laag kreeg. Munitie- en mijnen- opslagplaatsen werden tot ontploffing gebracht, scheepswerven vernietigd, kaai en ingeslagen, enz. Talrijke branden ont stonden. 71 Engelsche vliegtuigen werden neergeschoten, evenals verschillende ver sperringsballons. Het vliegveld van Man sion werd vernield. 17 Duitsche vliegtui gen kwamen niet terug. De havens van Lympe en Hawkings werden ook met sukses gebombardeerd. 3B3SBBSBasaaBBaaaxBBBB9Baaaa: Bij Margate werd een konvooi aange vallen. Vier cargo's van ongeveer ÏO.OOO ton werden tot zinken gebracht, wijl an dere schepsn in brand werden geschoten. De Duitsche legerberichten doen uit schijnen dat de Engelsche jachtvliegtui gen den strijd zoeken te ontwijken. In Somaiiiand zijn de Italianen in voeling geraakt met de hoofdlegergroep Woensdag' 14 Augustus: Duitsche vliegformaties bestookten En gelsche schepen, havens, industrial en bij zondere punten van Engeland. Werden o.m. bestookt: Wallsend, Hartlepool, Bournemouth, Plymouth, North-Killing- ham, Dettling, Farnborough, enz. Groote luchtgevechten werden geleverd. Een En gelsche formatie die Aalborg (Denemar ken) aanviel, werd volledig neergehaald. In het geheel verloren de Engelsche 132 vliegtuigen, wijl de Duitschers 28 toestel len missen; 12 versperringsballons wer den neergeschoten. Twee aviso's en twee handelsschepen van samen 15.000 ton werden tot zinken gebracht. Een Duitsche duikbootkommandant kwam binnen die voor ruim 41.000 ton scheepsruimte tot zinken had gebracht. In Afrika hebben de Italianen, na he vige gevechten, Adadle, in Somaiiiand, be zet. Malta werd bestookt. Donderdag 15 Augustus: Een nieuwe aanvalsgolf Duitsche vlieg tuigen toog naar Engeland. Stuka's vielen belangrijke Britsche strategische punten aan, namelijk te Brighton, Aldershot, Portland, Cardiff, Salisbury, enz. 28 En gelsche vliegtuigen werden neergehaald; 12 Duitsche zijn vermist. De Britsche hulpkruiser Transylvaniawerd tot zinkan gebracht. Engelsche vliegtuigen bombardeerden Duitsche gewesten. Te Derichweiler werd. een kerk vernield. Engelsche vliegtuigen bestookten ook Italiaansche steden als Turijn, Milaan, Tortona, Alexandrië, Augusta, enz. Militaire doeleinden werden niet geraakt, maar talrijke woonhuizen werden vernield. Er zijn 25 dooden en meer dan 50 gewonden, waaronder ver schillende brandweerlieden die getroffen werden wijl zij hulp boden. Hollandsehe ziekenhuizen werden even eens gebombardeerd. Het blijkt dat een ernstig kor.flikt is uitgebroken onder de leden van het En gelsch Gpper-commando. Verscheiden» leden ervan zouden Lord Beaverbrook, di» order gaf aan de Engelsche jagers nog slechts de Duitsche bombarde mentstoe- stellen aan te vallen en niet de Duitsche jachttoestellen, hem dit ten euvel heb ben genomen, bewerende dat het tot niets zou dienen de Engelsche luchtvloot te sparen, wijl Intusschen het land vernield wordt. IN 20 DAGEN TIJDS VOOR EEN MILJOEN TON AAN SCHEEPS RUIMTE TOT ZINKEN GEBRACHT Het Duitsch militair overzicht van de krijgsverrichtingen der week doen uit schijnen dat in 20 dagen tijds, t.t.z. einde Juli en begin Oogstmaand, niet min dan. voor 1.000.000 ton aan scheepsruimte voor den vijand verloren ging, tengevolge de aanvallen uitgevoerd door de Duitsche duikbooten, snelbooten en vliegtuigen, eil tengevolge het loopen op Duitsche mij nen. Verder doet het D. N. B. ook opmerken dat sedert het begin van den oorlog 2.000 vijandelijke vliegtuigen neergehaald wer den. REDEVOERING VAN RIJKSMINISTER FUNK De Duitsche Minister van de Rijks- ekonomie Funk, hield op de jaarbeurs van Berlijn een belangrijke redevoering, waarin hij deed uitschijnen hoe de Duit sche ekonomische macht steeds aan het groeien is, wijl deze van het Britsche we reldrijk vervalt. Verder merkte hij op dat de grondslagen van Engeland bege ven, wijl het overwicht van de Duitsche bevoorradingstoestand en oorlogsfinancie ring zich meer en meer doet uitschijnen. H. Funk besloot zijn rede met te ver klaren dat de as-mogendheden de nieuwe orde in Europa waarborgen. Te Weenen hield H. Rudolf Hess, de plaatsvervanger van Rijkskanselier Hit- Ier, ook een groote rede, waarin hij de militaire superioriteit van Duitschland op Engeland deed uitschijnen en verklaarde dat eerst wanneer Engeland zal neerge slagen zijn, een echte vrede in de wereld zal kunnen heerschen. NAAR EEN VRIJLATING VAN ANDERHALF MILLIOEN FRAN- SCHE KRIJGSGEVANGENEN? Uit een bericht uit Geneve, weergege- (Zie vervolg 2* blad.) BEZOEK AAN DE SLAGVELDEN IN FRANKRIJK

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 1