Koever sSaoS hei mes êm ©srisg f Officieel» Berichten Esn oproep van den ^Commissaris user Heropbouw in Belgis Se terugkeer onzer Soldaten en Vluchtelingen IN 'T BINNENLAND De Ouderdomspen sioenen Prov. Verbond Werk van den Akker - Volkstuinen OPROEP DIENST VOOR HULP AAN DE KRIJGSGEVANGENEN Grootsche Plechtig heid in den Munt schouwburg te Brussel ScfcihfeÉsigerc festreffencSo de Eienuttiging von groan en meel en betreffende het malen l (Vervolg van 1* blad) ▼en door de Nieuwe Roiterdamsche Cou rant rullen binnen kort besprekingen aangevangen worden tusschen den Heer Abetz. Duitsch Ambassadeur bij de Fran- sche Regeering, en den H. Laval, Fransch Min'ster, omtrent een mogelijke terug zending van anderhall millioen Fr ari sche krijgsgevangenen. DE DIENSTPLICHT IN DE V. S. VAN AMERIKA De Bondssenaat nam met 71 stemmen tegen 7 het wetsvoorstel aa»\ waardoor president Roosevelt gemachtigd wordt de Nationale Wacht en Legerreserven tot aktieven militairen dienst op te roepen. Het voorstel dat nu aan de volksvertegen woordigers worot voorgelegd, beperkt de inzet dezer troepen tot het Westelijk half rond, de Amerikaansche bezittingen en de Philippijnen. De aan Roosevelt ver leende volmacht loopt in Juni 1942 ten einde. EEN EN ANDER Engeland blijft steeds groeten last hebben van oritsch-Xndië, dat volledige onafhankelijkheid eischt, wijl Engeland thans slechts beloften aflegt omtrert een mogelijk verlesnen van een Dominion- Statuut. Het Britsch besluit alle toevoer van graan uit Canada naar Franl -ijk, heeft naar verluidt, groote ontstemming teweeg gebracht in de Franschsprekende mid dens van Canada. Het blijkt onjuist te zijn dat !n Frankrijk de 51-uren arbeidsweek werd ingevoerd, ülle mogelijke maatregelen zullen genomen worden om de werkloos heid op te slorpen. Van een verlenging van den arbeidsduur is geen spraak; zelfs de uren worden afgeschaft. In een radiorede verklaarde de Roe- meensche Eerste-Minister dat de gun stigste politiek voor Roemenië deze ls die gevoera wordt aan de zijde n Duitsch- ler». en Italië. In FrarkrijK zullen nieuwe hoofden moeten worden aangesteld aan 172 pre fecturen t onderprefecturen, gezien de te a-vangen ambtenaren zich niet opge wassen hebben getoond voor hun taak of den nieuwen geest van de Regeering niet willen erkennen. In Japan blijven de anti-Britsche betoogingen aanhouden. De Britsche troepen in Peking, Shanghai en Tien-Tsin werden terug getrokken. De Duitsche hulp voor vluchtelingen verstrekte in Frankrijk, van 4 Juni tot 30 Juli, als hulp, volgende waren: 4.232.000 brooden, 14.527.000 rantsoenen koude spij zen, bij de drie millioen rantsoenen war me spijzen, enz. In 17.706.000 gevallen werd steun aan vluchtelingen verleend. Roemenië heeft maatregelen tegen de Joden getroffen. In Roemenië mogen buitenlandsche zenders niet meer beluisterd worden. In Egypte heerscht er ook spanning tusschen de bevolking en de Britsche overheden. Van Italiaansche zijde wordt aange klaagd dat door Grieken een politieke moord werd bedreven op een voorstander van het Albaneesch separatisme in het Grieksch gebied van Ciamura, waar tal rijke Albaneezen wonen. In Frankrijk is Jouhaux afgetreden als leider van de C.G.T. Deze Vakvereeni- ging heeft den klassenstrijd opgegeven. Naar verluidt werd Jouhaux buitenge- wipt bij de algemeene vergadering. Alle Fransche Oudstrijders zullen in één bond worden vereenigd. Rijkskanselier Hitier heeft den maarschalkstaf overhandigd aan de laatst bevorderde Maarschalken. Te Camberra, Australië, is een vlieg tuig te pletter gestort. Bij de ramp kwa men verschillende leden van den Austra- lischen Oppersten Oorlogsraad om. Meer dan negenduizend Duitschers en Italianen werden naar Canada en Australië overgebracht. Het postverkeer werd weer toegela ten tusschen het onbezet Fransch gebied en de Fransche koloniën. S.H.D.-EENHEID DER LUCHT AFWEER ZORGT VOOR SNELLE HULP BIJ LUCHTAANVAL- SCHADE Vele bejaarde lieden hebben zich be kommerd afgevraagd wat er ging gebeu ren met de ouderdomspensioenen. Wij vernemen thans uit bevoegde bron dat de uitbetaling van de ouderdomspen sioenen zal beginnen vanaf 1 September. Ook de achterstallige sommen zullen be taald worden. Dit nieuws zal zeker met vreugde ver nomen worden door de pensioengerech tigden. Op dit oogenblik heeft zich het vraag stuk van de Volksbevoorrading dringend op den voorgrond geplaatst! Om daaraan een deel oplossing te hel pen geven dienen alle krachten ingespan nen om voedsel te vinden waar het mo gelijk is: één van de eerste en zekerste bronnen is ONZE EIGEN GROND. De grond van onze West-Vlaamsche gemeenten en steden moet absoluut het maximum geven van wat hij geven kan. ALLE stukken, alle hoekjes grond die nen bewerkt en intensief uitgebaat. De Instelling die dat het best kan verwezen lijken is het V er berd van Volkstuinen of Werk van den Akker. Het Provinciaal Verbond wekt dan al de bestaande afdeelingen op om hun ac tiviteit te vergrooten en uit te breiden. Het doet ook een beroep op de gemeente besturen waar het Werk nog niet bestaat om onverwijld een afdeeling te stichten. Het Werk van den Akker wil alle werk lieden en burgers aanzetten 1) om de bestaande hovetjes zeer voor- öeclig uit te bateti en de nateelte» streng te verzorgen; 2) om de opbrengsten die er 's Zomers veelal in overvloed zijn, zorgvuldig te BE WAREN voor Wintervoorraad (door dro gen, inleggen, enz.); 3) om nieuwe hovetjes aan te leggen en daarvoor alle mogelijke gelegenheden aan te wenden: braakland, bouwgronden, weide, sportpleinen, enz. Het Irov. orbond is bereid daarvoor zijn medewerking en hulp te verleenen en alle initiatieven te steunen. Men wende zich hiervoor zonder uitstel naar het Provinciaal Sekretariaat, Brug- gestraat, Torhout. iiiHHaiBiiiiiiiiiimiini DE OORLOGSSLACHTOFFERS TE ROTTERDAM HUN AANTAL BEDRAAGT 740 VOL GENS EEN NEDERLANDSCH BLAD Het blad Het Vaderland dat te Den Haag verschijnt, meldt dat het aantal burgers die tijdens de maand Mei te Rotterdam als slachtoffer vielen van den oorlog, met 121 is gestegen. Het totaal cijfer der slachtoffers te Rotterdam be draagt thans 740. laiBSBsaaaaiBssiuHSEBHaiBa VREESELIJKE MOORDPARTIJ TE OOSTKAMP Te Oostkamp, in het huis der echtge- nooten Benoni Clayes-Van Eenooghe, werden man en vrouw, evenals hun ge- brekkigen zoon, dood aangetroffen. De vrouw zat met gekloven schedel in haar zetel, de zoon badend in zijn bloed in den atelier en de vader, eveneens in zelf de werkhuis, met overgesneden keel. Den kelijk heeft de mar, zijn vrouw en zoon vermoord en daarna zelfmoord gepleegd. ■■■EaGIBSaSIEBZHSSISBflBBBBHB BOMMEN GEWORPEN OP HOSPITAAL TE TIENEN Op 10 Augustus jl. werden door En- gelsche vliegtuigen bommen geworpen op het hospitaal te Tienen. Gelukkiglijk kwamen de bommen terecht in den tuin en werd geen schade aangericht, te meer daar ze niet ontploften. Het hospitaal droeg evenwel de ge wone rood-kruis kenteekens. Hierover werd opgemerkt dat zulks vol ledig In strijd is met het volkerenrecht en dat de Engelsche vliegers vaak hos pitalen en ziekenhuizen bombardeeren. UBEBEBBBBBBBBCBBBBBBBBBBBBIt HOEVER STAAT HET MET DE ZAAK VAN ZANDVOORDE? In vroeger nummers hebben wij ver slag uitgebracht nopens het verloop der feiten in deze akelige en wreede zaak. Iedereen zal zich herinneren hoe op zekeren morgen Mevrouw Maurits Menu, geboren Laura Van Bockstael, 22 jaar oud, verhangen gevonden werd in den stal harer woning. Ook hoe haar echtge noot Maurits Menu, 36 jaw oud en dezes moeder Cuvelier Marie, 75 jaar oud, on der groote verdenking opgesloten werden. Ook meldden we later hoe beide per sonen voor de Raadkamer verschenen. Marie Cuvelier, gezien haar hoogen ouderdom, werd'in vrijheid gesteld. Thans vernemen wij uit zeer goede bron dat ook Maurits Menu zijn woonst te Zandvoorde vervoegd heeft. Gaan we binnenkort naar de ontknooping van deze droeve zaak? Hét ware te hopen, want ledereen ziet met spanning de de batten tegemoet. Mennen der veiligheids- en hulpdienst in oefening aan hun daarvoor speciaal ver vaardigd materiaal. fBSBBBBS99BaeiaSHE2SBEIR5aB3!5BB! HET IS VERBODEN NAAR ENGELSCHE RADIOZENDERS TE LUISTEREN TUCHTHUIS- EN GEVANGENIS STRAFFEN VOORZIEN De Militaire Bevelhebber van België en Noord-Frankrijk heeft volgende verorde ning uitgevaardigd, betreffende het ver bod om Engelsche radiozenders te be luisteren Ter aanvulling van art. 7 en 8 van de verordening over de invoering van het Duitsche strafrecht en de strafrechter lijke bepalingen in de door Duitsche troe pen bezette gebieden van Nederland en België, d.d. 10-5-1940, en van art. 6 en 7 van de verordening over de invoering van het Duitsche strafrecht en de straf rechterlijke bepalingen in het bezette ge bied van Frankrijk, d.d. 13-6-1940, gelast ik, op grond van de mij door den Opper sten Bevelhebber van het Leger verleende volmacht, voor de bezette gebieden van België en Noord-Frankrijk, wat volgt: Art 1. Het opzettelijke beluisteren van Engelsche zenders is verboden. Overtredingen worden met tuchthuis bestraft. In lichtere gevallen kan een gevangenisstraf worden uitgesproken. De gebruikte ontvangtoestelen worden in be slag genomen. Art. 2. Deze verordening treedt in werking bij haar afkondiging. (g.) De Militaire Bevelhebber in België en Noord-Frankrijk. BELGISCH ROOD-KRUIS ZENDEN VAN PAKJES In overeenkomst met de Duitsche over heden en het beheer der Belgische Pos terijen, bekwam het Belgisch Rood-Kruis, onder voorbehoud van verbetering, het opzenden van pakjes naar de krijgsge vangenen, te beginnen vr r 10 Augustus. Eén pakje van 'A kgr. c.n de veertien dagen. Aan de beroepsmilitairen; officieren, onderofficieern, korporaals en soldaten. Inhoud naar keus. doch uitsluitend be staande uit volgende artikelen: Hemd; Onaerkleeding; Zeep; Tabak, cigaretten; Chocolade, beschuiten; Kaas (Ui zilverpapier!; Suiker, kauwgom; Sardienen. Niets dat kan bederven. Verpakking: Licht karton in linnen of stevig karton; het pakje moet aan één zijde open blijven en den inventaris van den inhoud bevatten, met naam en adres van afzender en bestemmeling. De adressen moeten op het pakje zelf geschreven worden met onuitwischbaren inkt: Dat van den afzender op een der kleine zijden van het pakje. Dat van den bestemmeling op een der groote zijden en opgesteld als volgt: Kriegsgefaugenensendung Naam Voornaam Nr Kamp Gebührenfrel Deutschland. Neer te leggen: Voor Brussel, Louiza- laan 154, van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Voor de provincie: In de plaatselijke Roode-Kruis-bureelen. Daar waar geen komiteit of onderkomiteit van het Rood- Kruis bestaat: op de postkantoren. Voor de plaatsen uit het Zuiden van VERORDENING TOT BESCHER MING VAN DE DUITSCHE SYM BOLEN, UNIFORMEN EN KEN- TEEKENS, IN HET BEZET GEBIED D? Militaire Opperbevelhebber in België en Noord-Frankrijk, generaal von Fal- kenhausen, heeft een verordening uitge vaardigd tot bescherming van de Duit sche symbolen, uniformen en kenteckeiis. Het is verboden uniformen of ambte? lijke kenteekens van de Duitsche Weer macht of van de Nationaal-Sociallstische Duitsche Arbeiderspartij, van haar afdee lingen of van de bij haar aangesloten groeoen, zonder bevoegdheid te dragen of zonder wettige reden te bezitten. Deelen van het uniform vallen onder het verbod, wanneer zij de kenschetsende tsekens van het uniform dragen. Inbreuken op deze verordening worden met geldboeten en gevangenis, of met een van deze straffen beteugeld. DE TABAKOOGST VAN 1940 MAG NIET VERKOCHT WORDEN Bij Besluit verschenen in het Staats blad - is het verboden de tabakoogst van dit jaar te verkoopen of te leveren. Zware straffen zijn voorzien voor aile overtre dingen. REGELING VAN HET FILMWEZEN Bij bepaling van den Militairen Bevel hebber voor België en Noord-Frankrijk wordt vastgesteld: dat filmverhuurders moeten deel maken van den in België bestaanden bond van filmverhuurders en kinemabezitters; dat filmverhuurders en kinema-uitba- ters hun bedrijf slechts mogen uitoefenen mits toelating van den Militairen Bevel hebber; dat alleen leden van de Bonden hier boven gemeld mogen films huren of ver huren; dat het bewijs afgeleverd door den Mi litairen Bevelhebber zichtbaar aan de kas van de kinema-uitbating moet worden uitgehangen dat in het bezette gebied alleen films mogen worden vertoond waarvoor een toelatingskaart van den Militairen Be velhebber werd afgeleverd; dat ieder programma moet voorafge gaan zijn van een actualiteit-film; dat door de filmuitbaters geen geschen ken mogen worden aangeboden; dat overtredingen zwaar bestraft wor den. o.m. met inbeslagneming van het bedrijf. VERHOOGING VAN BROOD RANTSOEN VOOR BEPAALDE WERKLIEDEN Voortaan wordt een aanvullend brood rantsoen, gelijk aan het gewoon rantsoen, verleend, voor volgende arbeiders: a) De ondergrondsche en bovengrond- sche werklieden in de mijnen, graverijen en groeven, die zwaar houwwerk verrich ten, aan het vuur blootgesteld, of belast zijn met de bediening van machines, de producten behandelen of bewerken of die een ononderbroken arbeid vergen; b) De arbeiders die, ln de fabrieken, aan of in de nabijheid van de ovens wer ken, zooals bij voorbeeld: 1° IJzernijverheid: Gieters en sm: Iters; Bestuurders van laadbruggen voor ovens; Herstellers van heete schoppen: Braamvijlers van gietijzer en gietblok- ken; Walsers, draadtrekkers, pletters op heet metaal; Hamersmeden en lasschers van "groote buizen. 2" Metaalconstructie: Gieters en smelters (met uitzondering van het giet:n onder druk); I Heet klinkers, klinkers (met samenge perste lucht) en hun helpers; Mateurs en duikers. 3" Ch:mische nijverheid: Arbeiders die bij den oven werken; Ovenmetselaars aan heete overs; Herstellers van vsrdampingsleidingen, loodsoldeerders, die bij het werk een gas masker gebruiken: c) De werklieden, die, in. de fabrieken van steenkoolbriketten, met pek werken; d) De werklieden, die de stoomketels met de hand vullen en ledigen; e) De houthakkers, de grofsmeden, de lossers en houtzagers (met de handzaag). Het verhoogd broodrantsoen wordt al leen verlemd in verhouding van een ze gel per twee werkelijke arbeidsdagen, met uitzondering van de rustdagen, het ver lof, vrije dagen en werkloosheid. Daarbij moeten de betrokken arbeiders per dag zes ur:n en langer in dezelfde onderne ming arbeiden. De Gemeentebesturen zijn belast met de overhandiging der bijkomende zegels aan de betrokken werklieden. DE SOCIALE WETTEN In strijd met wat zekeren denken als gevolg van een onberedeneerd voor stel, in de eerste dagen der bezetting door een groot patronaal nijverheidsorganis me gedaan blijven al de sociale wetten in werking zooals vóór 10 Mei 11. De stortingen voor pensioenen, gezins vergoedingen, betaald verlof, Werkgevers bijdrage voor het werkloozenfonds, enz., moeten dus blijven gedaan worden op denzelfden voet als voorheen. ZINKEN MUNTSTUKKEN VAN DE REICHSKREDITKASSE Muntstukken in zink van de Reichs- kredietkasse, van 10 en 5 pfennig, werden in omloop gebracht. Het gewicht en de afmetingen van deze muntstukken, die in het midden voorzien zijn van een rond gaatje, zijn de volgende; Gewicht Doorsnede 10 Pfennig 3,5 gr. 21.0 mm. 5 Pfennig 2,5 gr. 19.0 mm. De met effen rand geslagen muntstuk ken dragen aan de eene zijde het op schrift Reichtskreditkassen het jaar tal 1940, daaronder de waarde van het muntstuk. Binnen dit opschrift is in het midden van het muntstuk een haken kruis aangebracht. Aan de andere zijde bevindt zich een adelaarskop, 3 op elkaar liggende eiken bladeren en de waardecijfer 10 en 5, met links van dit waardecijfer de afkorting R. en rechts de afkorting Pf. HULDE AAN Dr BOP.MS EN ANDERE POLITIEKE WEGGEVOERDEN Het Staatsblad van 7 Augustus bevat een uitvoerig besluit betreffende het graan, het meel en het malen. Ziehier de voornaamste bepalingen. Tarwe, rogge, spelt en masteluin, zoo wel iulandsche als ingevoerde, geschikt voor menschenvoeding, mogen, behou dens den voor de bezaaiingen noodigen voorraad, slechts worden benuttigd voor het winnen van broodmeel. Uit de te malen gezuiverde tarwe, moet ten minste 85 t.h. meel gebuild worden in verhouding tot de droge stof, moet dit meel ten minste 95 t.h., en ten hoogste 1.15 t.h. minerale stoffen bevatten. Op dit gehalte mag het meel geen ruwe zemel deeltjes bevatten. Het extractcijfer. alsmede het gehalte aan minerale stoffen van het andere broodgraan (rogge, spelt, masteluin), zoo wel inlandsch als ingevoerd, zal door een later besluit worden bepaald. Het malen, zoowel industrieel als tegen maalgeld, het te koop bieden, de verkoop, het gebruik in bereiding tot handelsdoel einden van tarwemeel gehuild op minder dan 85 t.h. zijn verboden. Het is verboden in het broodmeel an der meel op te nemen dan van tarwe, rogge, spelt en masteluin. DE VOEDSELVOORZIENING VAN DEN LANDBOUWER Verder handelt het besluit over de voedselvoorziening van den landbouwer. De bevoorrading in brood of meel of voedingsdeegwaren van den landbouwer die broodgraan voortbrengt, mag vervan gen worden door een reserve, welke hij van zijn oogst mag afnemen, zulks tot 40J gram graan per dag voor elk van de personen waaruit zijn gezin is samenge steld. Deze personen zijn: de landbouwer, de leden van zijn inwonende familie en het in zijn landbouwbedrijf gebezigd perso neel dat hij doorloopend te zijnent huis vest en voedt. Deze reserve mag niet gecumuleerd worden met het rantsoen brood, meel of voedingsdeegwaren waarvan de uitdee- ling is bepaald door de besluiten betref fende de rantsoeneering der eetwaren. De aan die landbouwers verstrekte ra- vitailleeringszegels voor brood, meel of voedingsdeegwaren dienen, hetzij om den aankoop van brood, meel of voedingsdeeg waren te rechtvaardigen, hetzij om het gebruik van de reserve broodgraan te controleeren. HET MALEN Het graai, dat de landbouwer voor eigen voeding reserveert, mag slechts ge malen worden in een molen welke werd erkend door het Ministerie van Land- ba uw. In den erkenden molen, is het malen en gelijk welke andere arbeid, zelfs het in ontvangst nemen van graan en het weghalen van meel of van afval slechts tnssclien zonsopgang en zonsondergang en, op gelijk welk tijdstip van het jaar, niet vóór 6 uur of na 18 uur toegelaten. De molenaar mag het uit de brcod- graanreserve getrokken meel aan den landbouwer niet afleveren zonder de over legging van een bevoorradingsmachtiging, afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van den landbouwer. Deze ^machtiging zelf wordt aan den landbou- wer verleend, mits overhandiging van ra- vitailleeringszegels Nr 1. De zegels wor den- geplakt op het borderel, waarvan het model bij onderhavig besluit is gevoegd (bijlage A), en geannuleerd door toedoen van het gemeentebestuur op de wijze zoo als onderaan voornoemd borderel wordt voorgeschreven. Het vervoer van broodgraan naar den molen en het vervoer van het meel en den afval die van dit graan voortkomen, mogen slechts geschieden met een ver- voerbiljet, dat afgeleverd wordt door den burgemeester van de gemeente waar de landbouwer zijn verblijf heeft. Dit vervoer mag slechts tusschen zons opgang en zonsondergang en,® op gelijk welk tijdstip van het jaar, niet vóór 6 u. of na 18 u. geschieden. OVERGANGSBEPALING De voorraden tarwemeel gebuild op minder dan 85 t.h., ingehouden voor han delsdoeleinden en niet verbruikt op den datum van inwerkingtreding van onder havig besluit zullen, tegen betaling van hun waarde, door de Algemeene Ver- eenlging der Belgische Maalders worden teruggenomen. De levering van dit meel zal uiterlijk vijftien dagen na het in wer king treden van dit besluit geschieden. DE HERVORMINGEN DEN LANDBOUW IN BENUTTIGING VAN DEN OOGST 1940 Belgapress <';"'t mede: In het Belgisch Staatsblad van 31 Juli komt een Ministerieel Besluit voor van het Departement van Landbouw en dat van Volksgezondheid en Ravitaillcering dat diep in de grondbeginselen van onze samenleving ingrijpt. We bedoelen het Besluit betreffende de benuttiging van den oogst 1940. Op zichzelf omvat dit besluit in het kort de mededeeling dat de boer reken- plichtig wordt voor zijn geheelen graan oogst. Deze oogst behoort hem dus niet meer toe. Hij heeft hem volgens aanwij zing van bepaalde ambtenaren aan de ge meenschap af te staan. Hoe ernstig deze bepaling ook lijkt, en ze zal binnenkort nog door verschillende van gelijken aard op het gebied der veevoeders en der melk- produkten gevolgd worden, toch grijpt zij niet zoo diep in het boerenleven in als men wel zou denken. Er is een regeling ontworpen die in andere landen na een korten overganstijd uitstekende uitslagen heeft opgeleverd. VASTSTELLING VAN DE GEMIDDELDE OPBRENGST PER GEMEENTE Deze regeling bestaat hierin, dat voor elke gemeente van Belgie, voor elk ge was een gemiddelde opbrengst per hect are wordt vastgesteld, die moet worden afgestaan. Deze gemiddelde opbrengst ligt beneden de werkelijke opbrengst. Wordt gemiddeld per hectare 3.200 kgr. tarwe geoogst, dan zal de hoeveelheid die moet worden afgestaan bijvoorbeeld 3000 kgr. bedragen. Van die 3000 kgr. mag hij dan verschillende hoeveelheden voor vee voeder en eigengehruik, zooals in het be sluit genoemd afkorten en de rest moet afgeleverd worden door tusschenkomst van een daartoe aangewezen plaatselijken vertegenwoordiger van de (Office Natio nal de Debouchés agr. et hor.) Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tufn- bouwprodukten, kortweg afzetge noemd. Als plaatselijk vertegenwoordiger van dezen dienst zal als regel een in het dorp wonend graanhandelaar worden be noemd. Deze verzamelt dus den oogst en betaalt de boeren uit ofwel hij geeft aan de boeren volgens aanwijzing van de Af zet een leverbrief met opdracht het graan aan een maalderij of elders af te leveren. De kosten aan deze levering verbonden worden hem vergoed. INDIEN DE OOGST TE KLEIN IS Deze regeling Iaat dus aan den boer behalve de wettelijke korting die hij be houden mag, steeds nog een vrij over schot. Dit overschot zal te grooter zijn, naarmate hij zijn land heter bewerkt en bemest. Zoodat de goede boer ten volle het voordeel van zijn grootere kennis en arbeidskracht behoudt. Heeft hij echter door nalatigheid een oogst die kleiner is dan de verplichte levering voorschrijft, dan zal hij in eigen gemeente moeten bijkoopen, leenen of ruilen tegen een ander gewas, want elke gemeente moet de haar voorgeschreven hoeveelheid ge heel leveren. Hoe wordt nu de te leveren hoeveel heid bepaald? Jaarlijks heeft in iedere gemeente een telling plaats van het be zaaid oppervlak. De regeering bepaalt door den Rijkslandbouwkundige in over leg met enkele boeren uit de gemeente de gemiddelde opbrengst en de regeering bepaalt daarna hoeveel daarvan moet worden afgeleverd. Deze korting is dan voor alle gemeenten in het land gelijk. Onder deze regeling vallen op het oogenblik tarwe, rogge, spelt, masteluin, haver, gerst, paardenbooneu en droge erwten. WAT DE LANDBOUWER DIT JAAR VAN ZIJN OOGST MAG GEBRUIKEN Onverminderd de voorafneming van broodgraan voor de voeding van zijn /lie vervolg hiernevens. Voor de eerste maal sedert meer dan honderd jaar werd ln de Muntschouwburg te Brusel, Zondag jl., een Vlaamsche plechtigheid gehouden, en wel een groot sche hulde aan Dr Aug. Borms en andere politieke weggevoerden. Van dagen voordien reeds waren alle plaatsen in den schouwburg uitverkocht. Lang reeds voor den aanvang der plech tigheid stroomden de Vlamingen uit alle deelen van het land naar het Muntplein toe, zoodat het plein en omliggende stra ten weldra met dichte drommen werden bezet. De schouwburg was dan ook algauw stampvol. De ingang van den schouwburg was met rood-fluweelen draperijen omzoomd. Een reusachtige leeuwenvlag prijkte op den achtergrond van het tooneel, achter in de zaal prijkte ook een leeuwenvlag met onderaan een wimpel met haken- kruisvlag, wijl verders de zaal rijkelijk versierd was. Het tooneel was afgezet in gele en zwarte kleeden. De voorste rijen waren voorbehouden aan een honderdtal Vlaamsche politieke gevangenen en hun familie, verders tal rijke vooraanstaande Vlaamsche perso naliteiten, enz. Dr Aug. Borms en zijn Familie hadden plaats genomen in een rijkelijk versierde loge. Door H. A. Clauwaert werd de feest zitting ingeleid. In een korte rede drukte hij de hoop uit dat thans de Munt schouwburg den plechtigen inzet zal be leven van de ideale wedergeboorte van ons Vlaamsche Volk. Moge Brussel Vlaamseh worden. Daarop werd door het orkest een kunstvol concert uitgevoerd onder leiding van den kunstenaar Jef Van Hoof. Tal rijke liederen brachten de feeststemming op een hoog peil. Daarna werden redevoeringen gehou den door Prof. Speleers, aktivist van 1914- 1918 en door Meester Lagrou, een der po litieke weggevoerden van 1940. Beiden brachten hulde aan Dr Borms en drukten hun vertrouwen uit in de toekomst van Vlaanderen. Door H. Dr Borms werd dan het woord gevoerd. Vooraleer het woord te kunnen nemen viel hem een geestdriftige ovatie te beurt. Dr Aug. Borms herinnerde eerst aan zijn nieuw ballingschap, hoe door het Fransche volk naar hem geroepen werd Fusillez-1?wijl hij thans in een bom volle zaal zit waar hij gehuldigd wordt. In hem heeft men het activisme willen treffen. België heeft van hem esn sym bool gemaakt dat men neer heeft willen halen. Als Vlaamseh symbool ontvangt hij dan ook de hulde die hem op dien dag gebracht wordt. Na hulde te hebben gebracht aan de talrijke Vlamingen die Gevallen zijn of leden ten dienste van Vlaanderen, be sloot Dr Borms zijn rede als volgt: Omdat wij, broeders, zooveel geleden hebben voor Vlaanderen, worden we thans gehuldigd. We nemen die hulde aan, maar wij vragen U voor al het lijden, dat Vlaande ren heeft doorstaan in zijn martelaars, ook van u een geschenk, dat gij niet wei geren kunt. Dat geschenk is, mijn duur bare broeders, uw eensgezindheid! (Dave rende toejuichingen). Om die eensgezindheid te bereiken zal het wellicht noodig zijn ook een offer te brengen, het offer van uw vooringeno menheid, van uw bedilzucht, van uw par tijzucht. Dat moet ge kunnen voor de zaak, die u duurbaar is. voor de zaak, waarvoor zooveel is geleden. Wanneer gij in gesloten gelederen uw Vlaamsehziin zult bevestigen, dan zal uw offer waardig zijn van de zaak. i' Dit is het uur, dat ge moet vastgrij pen, dat waarschijnlijk voor ons volk niet meer terugkomt. Weest eensgezind. Dit is het uur van uw verantwoorde lijkheid. Denkt aan de kampen waar onze eensgezindheid in het l'iden heerschte, dit moet ge ook kunnen in den strijd. Dat zij die wrok of veete hebben, die vergeten, dat zii mekaar de hand reiken, dat zij eensgezind wezen voor Vlaande ren. voor onze vrijheid, voor onze zelf standigheid. Weest eensgezind voor Vlaanderen!». Met een minutenlange ovat'e en met ten top gedreven geestdrift werd deze rede onthaald. De Vlaamsche Leeuw dreunend me- degezongen door de menigte, besloot de vergadering. Met gestrekte armen en Hou"ee-kreten werd Dr Borms begroet, toen hij zich terugtrok. tNBez&süsaasaaaaanHissvcasBis&s SMARTELIJK GEVAL TE ANDERLECHT Zaterdagavond werd zekere Georges D., wonend Barastraat, te Anderlecht, door vrienden ingelicht dat zijn zoon, uit Frankrijk terug gekeerd, in het Zuid station was aangekomen. Deze goede tijding ontroerde den man zoo sterk dat hij plots het bewustzijn verloor en neerstuikte. Een in allerhaast bijgehaald geneesheer kon slechts den dood van Georges D... vaststellen. huishouden mag hij van zijn oogst dit jaar slechts gebruiken 1. - Voor zijn bezaaiingen: 185 kgr. per hectare te bewerken in 1940-1941. 2. - Voor de voeding zijner dieren het kleingraan, krinsen, tot beloop van ma ximum 10 t.h. Daarenboven hij de telling opgegeven paard1000 kgr. haver of paardenboo neu; per melkkoe, 300 kgr. haver; per kalf van minder dan 1 jaar, 125 kgr. ha ver en per opgegeven kweekzeug, 300 kgr. gerst. Dit jaar wordt dus per gemeente de geheele gemiddelde oogst opgeëischt met aftrek van 10 t.h. kleingraan. Ecu soorgelijke regeling zal binnen kort voor de voedergranen worden be kend gemaakt. VERPLICHTE AANGIFTE VAN GOUD EN DEVIEZEN Krachtens de hij verordening van 17 Juni 1940, inzake deviezen, getroffen de- viezenregeliftg voor Belgie en Luxemburg, moeten de aidaar voorbanden zijnde de viezen ingeruild en voor dringende be talingen ten bate van de volksekonomie worden gebruikt. Een tweede verordening tot uitvoering van de verordening inzake deviezen be paalt, dat te dien einde zekere deviezen, namelijk U.S.A. Dollar-briefjes; Zwitsersche frank-briefjes; Fransche frank-briefjes; Zweedsche kronen-briefjes, zoome de goud en goudmunt, onder de verplichte tekoopaanbieding val len. Van bedoelde deviezen moet in Belgie bij de filiale van de Emissiebank te Brus sel, in Luxemburg bij de Reichskredit- kasse, ten laatste op 31 Augustus 1940 aangifte worden gedaan. Over goud en goudmunt mag zonder toelating niet worden beschikt. Wat betreft de bijzonderheden, verwij zen wij naar de bepalingen van bedoelde verordening. De verplichte aangifte dient op de daar toe voorgeschreven formulieren te ge schieden. Deze formulieren zijn bij de filialen van de Emissiebank te Brussel en bij de Reichskreditkasse in Luxem burg te verkrijgen. Wie nalaat de verplichte aangifte te doen, wordf overeenkomstig paragraaf 17 van de ievordening van 17 Juni 1940 in zake deviezen, gestraft. Brussel, 10 Augustus (Belgapress. De Commissaris-Generaal voor s Lands Heropbouw richt hierbij een dringende oproep tot alle openbare bestuien, als mede tot de bevolking van het land, op dat zij hem cp zeer actieve wijze zouden bijstaan in de vervulling zijner taak me', het oog op den spoedigen heropbouw der geteisterde gebieden. Verscheidene onzer meest belangrijke steden op historisch en archeologisch ge bied weiden zwaar gehavend en sommige zelfs volledig verwoest. Dit is het geval voor de steden der kuststreek, voor Doornik, Nijvel, Aalst, enz. De Commissaris-Generaal zou het ten zeerste op prijs stellen indien een vol ledige documentatie omtrent eik dier ver woeste gebieden kon aangelegd worden. In dat opzicht zou het van het grootste belang zijn dat wie in het bezit is van kaarten, photographische opnamen, mo- nographiën, enz... over één dezer gebie- laBBEBBSEaasssasssBBas&Baaa den, er, ten bate van het algemeen belang, vrijwillig afstand van zou doen en deze documentatie zou toezenden aan het Commissariaat-Generaal voor 's Laniij Heropbouw, Afdeeling B. Heropbouw, Nijverheidsplein, 23, te Brussel. Indien zulks gewenscht wordt, gelieve men opgave te doen van de vergoeding die men zou willen bekomen voor het toegezonden materiaal. De aldus ingezamelde documentatie zal gecentraliseerd worden en, na gebruik, toevertrouwd aan een der musea of ar chieven van de betrokkene steden. De Commissaris-Generaal durft verhopen dat deze oproep op afdoende wijze zal beantwoord worden door de bevolking en dat eenieder het zich als plicht zal aan rekenen op die wijze rechtstreeks het zijne bij te dragen tot een geordende her opbouw van het beste dat in ons land voorhanden was aan geschiedkundige en archeologische schatten. DAGELIJKS KOMEN STEEDS JONGE LIEDEN EN VLUCHTELINGEN TE BRUSSEL TOE lederen dag komen nog steeds te Brus sel treinen toe die uit Frankrijk onze sol daten, jonge lieden en vluchtelingen naar huis brengen. Maandag werd uit Brussel gemeld dat in de volgende 24 uren 20.000 terugkee renden in de hoofdstad mochten ver wacht worden. Uit bevoegde zijde werd bevestigd dat de Belgische vluchtelingen vóór de Fran sche vluchtelingen zullen gerapatrieerd worden; dat op verzoek van onzen Ko ning de jongelingen van min dan 20 jaar vóór de soldaten huiswaarts worden ge stuurd; d?t de Belgische Overheden een krediet van 50 millio^i hebben verleend ten gunste van de jolige mannen die in kampen verblijven, opdat zij de soldij zouden trekken die aan de soldaten wordt verstrekt en dat verbeteringen worden gebracht aan de nog bestaande kampen tot allen kunnen worden teruggebracht. Men mag verwachten dat al de jonge lieden vóór het einde van de maand zul len thuis zijn en de vluchtelingen vóór 15 September. KLEEDEREN WORDEN UITGEDEELD Ten einde de toestand van een groot aantal jonge lieden, die zich op het oogen blik in de kampen bevinden, te verbete ren, heeft het Roode Kruis het initiatief gehad een groot aantal kleedingsstukken (broeken, hemden, schoenen) te koopen om ze aan de jonge lieden uit te deelen. Een eerste tusschenkomst van een mil lioen werd daaraan door het Roode Kruis besteed. De kleedingsstukken worden op het oogenblik in de kampen van het Zuidta van Frankrijk uitgedeeld; een groot aan tal kleeren werden ook afgegeven in ds posten die zich op de grenslijn tusschen het bezette en liet onbezette gebied van Frankrijk bevinden, opdat zij aan voor bijtrekkende jongens gegeven zouden worden. Ook de tehuizen langs de wegen die van Frankrijk naar België leiden, be schikken over kleeren om de onvoldoend gekleede jongens, zonder tijdverlies te kunnen helpen. In tal van plaatsen werden tehuizen geopend (vooral bij de grens). KRIJGSGEVANGENEN KOMEN TERUG UIT DUITSCHLANÜ In den loop dezer laatste week zijn nog maals verscheidene contingenten krijgs gevangenen teruggekeerd in ons land. Ons werd verzekerd dat thans alle Belgische krijgsgevangenen in Duitschland op den terugweg zijn. MEDEDEELING OVER DEN TERUGKEER DER VLUCHTELINGEN Hieromtrent vernemen we dat van den kant der Duitsche Overheid al het mo gelijke gedaan werd om alle vluchtelin gen uit het bezette en onbezette gebied zoo spoedig mogelijk naar liuis te stu ren. Dat er nog altijd vluchtelingen in liet onbezette gebied zijn die naar bun haard stee niet terug mogen is niet de schuld van de Duitsche, maar wel van de Fran sche Overheid, die er zich niet genoeg mede bekommert. BOEZINGE. Nieuws van t'onzent. Van AL onze soldaten weten we nu dat ze gezond zijn en leven, 't zij in gevan genschap, 't zii reeos te ut.. cretaris, André Lepercque, is Zondag avond thuis gekomen uit Duitschland, over Antwerpen. Silvère Resot en Leon Vanackere kwamen Woensdag avond te rug, gave en gezond uit Frankrijk, onbe zette gebied. De andere zullen volgen. Nog een duwke en zij zijn allemaal thuis. Onze studenten, oud-leerlingen on- zsr Lagere School, bekwamen de volgen de uitslagen: In St-Vincentiuscollege te leper: Degezelle Cyriel, 2" (1" Handels school); Storme Antoon, 3° (3" Latijn); Deloof André, 5" (2" Handelsschool); Hei- een Cyriel, 10° (2° Handelsschool); Cla- rys Gerard, 11° (1° Handelsschool); Van- slembrouck Raphael, 13" (1° Handels school) Demuynck Camiel, 16° (7" Voor bereiding). II. Hartecollege te Ware- gem: Dcnck Daniel, 4" (2" Handels school); Demyttenaere Frans, 9" (6* La tijn). St-Amandsgesticht te Gent: Le- roy Karei, 1° (Poësis, Mod. Humaniora). Klein Seminarie te RoeselareCas- tryck Gerard, 1" (2° Jaar Landbouw school) Goderis Robert, 9" (3" Jaar Landbouwschool en Einddiploma van Mid. Landbouwonderwijs en Prov. Prijs kamp); Goderis Daniel, 13° (1° Jaar Landbouwschool); Vanden Berghe Da niel. 20° (Voorbereid.). St-Pietersge- sticht te Jette: Leuridan Emisl, 5" (3° Latijn); Leuridan Henri, 11° (5° Latijn). St-I.odewijkscollege te Brugge: Ampe Henri, 1° (Voorbereidingsjaar). Uitslagen onzer Lagere Scholen: JONGENS. 8° Studiejaar: 1. en Eere metaal: Carpentier André; 2. Hautekeete Achiel. 7" Studiejaar: 1. Doom Michel; 2. Lecluse Willy. 6" Studiejaar.' 1. Stor me Frans: .2. Donck André. 5° Studie jaar: 1. Maddelein Raoul; 2. Bostoen An dré. 4. Studiejaar: 1. Debacker Michel; 2. Lecluse Gerard. 3" Studiejaar: 1. Verstraete Raphaël; 2. Decaestecker Ro ger. 2° Studiejaar: 1. Policy Julien; 2. Bostoen Gerard. 1° Studiejaar: 1. Van der jeugd André; 2. Verhack Rudolf. MEISJES. 8° Studiejaar: 1. en Eere metaal: Thoma Angelica; 2. Vancoile Denise. 7° Studiejaar: 1. Petillion Nel ly; 2. Degezelle Marcella. 6" studie jaar: 1. Decaestecker Suz.2. Menu Ce cile. 5" Studiejaar: 1. Bulckaen Cecile; 2. Warlop Anna. 4° Studiejaar: 1. De- backere Maria; 2. Vanslembrouck Maria. 3" Studiejaar: I. Debackere Gisele; 2. Petillion Josefine. 2° Studiejaar: 1. Pareyn Yvonne; 2. Petillion Cecile. 1° Studiejaar: 1. Peeren Emilienne; 2. Van denbranden M.-Thérèse. TE PILKEM. JONGENS. 3» Studiejaar: 1. Egger- mont Gabriel; 2. Vandeputte Medard. 2" Studiejaar: 1. Cloet Elie; 2. Warlop Gerard. 1° Studiejaar: 1. Warlop Da niel; 2. Teetaert Roger. MEISJES. 3" Studiejaar: 1. Flypo Simonne; 2. Degryse Bernise. 2" Stu diejaar: 1. Houthoofd Aug.; 2. Vanhaele- meersch Georg. 1° Studiejaar: 1. Cla- rys Godslieve; 2. Caenepeel Simonne. Aan allen proficiat! Weet ge? ...dat alle soort van am- I bachtslieden in onze geteisterde kerk aan 't werk zijn? ...dat de Duitschers den werklust van ons volk waardeeren en de luierikken laag op hebben? ...dat de over- I vaartsche bevolking verlangend uitziet naar de nieuwe brug? BESELARE. Gemeenteraadszitting. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van den H. Burge meester. H. Gekiere Petrus is afwezig. Het verslag der vorige zitting wordt voorgelezen en goedgekeurd. 1. Thesaurieleening voor het betalen der werkloozen en bedienden voor de maand Augustus. Raadslid Masschelein L. vraagt hoe het komt dat de werkloozen niet regelmatig betaald zijn, en dat het nieuw reglement voorschrijft üat de ondersteuning moet wekelijks uitbetaald worden. Schepen Cardoen antwoordt dat zulke dingen maar eenmaal gebeurd zijn en als er geen geld is, men niet kan betalen. Daarna wordt de leening goedgekeurd. 2. Rekening Kerkfabriek 1939. Algemeen aanvaard. 3. Heraannemingskontrakten Meisjes school. Algemeen aanvaard. 4. Kredietwijziging aan de begrooting 1940. Algemeen aanvaard. Nog enkele besprekingen volgen over de woekerhandel in boter, enz Daarna wordt de zitting gesloten. Groote drafkoersen op Zondag 18 Oogts, om 2 Vt uur, op het plein Neyrinck, langs de. Geluwsche straat. Inschrijving bij Boudry, Het Brouwershof GELUWE. Eeremis. Op 4 Oogst 1.1 werd Eerw. Pater Antoon Decruyenaere, zoon van Heer en Vrouw Gustaaf De cruyenaere-Verhaeghe, in de kapel van het Missiehuis te Scheut door Zijne Hoog waardige Excellentie Monseigneur Cuve lier, Apostolisch Vicaris van Matadi, tot priester gewijd. Verleden Zondag, te 10 uur, droeg de jonge Priester-Missionaris, in de paro chiekerk, zijn eeremis op, met assistentie van: diaken zijn dorpsgenoot Eerw. Pater Vanryckeghem; onderdiaken: Eerw. Pater Bouckaert. Benevens de talrijke familie leden van Eerw. Pater, woonde een tal rijke schaar geloovigen de H. Mis bij. Eerw. Heer J. Acke hield de gelegen- heidspreek. Hij ontwikkelde het thema Sacerdos: Alter Christus De pries ter is een andere KristusHet zangkoor luisterde de godsdienstige plechtigheid op en voerde uit: «Sacerdos ln setemum'. Muziek van onzen dorpsgenoot H. Reml Ghesquière. Nogmaals heeft het aan God behaagd een nieuwe uitverkorene onzer parochie in Zijn levietenschaar op te nemen. Deze nieuwe roeping zai, naast de zoovele voor gaande, Gods zegen over onze parochie neerhalen. Gansch Geluwe wenscht aan Eerwaarde Pater A. Decruyenaere een rijk zielenapostoiaat 1 Gelukkig wederzien. Met vreugde zullen talrijke familiën vernomen hebben dat men een aanvang genomen heeft in Frankrijk met het demobiliseeren van de aldaar verblijvende Belgische soldaten. Het getal nog afwezige Geluwnaren werd deze week met een drietal vermin derd: André Deleu, Adolf Maertens en Léon Verbeke. Geluwe heeft veel reden te hopen dat het al zijn soldaten gaaf en gezond zal terugzien, wat iedereen van harte wenscht. Onderscheidingen. Op Zaterdag 10 Oogst had in de jongens- en de meis jesschool de uitreiking plaats der diplo ma's aan de leerlingen die deelnamen aan den Opstelprijskamp in Nederland- sche Taal. De werken van H. Messelis André en van Juffr. Verhaeghe Maria werden be kroond. Behaalden ook een diploma: de H.H. Bonte André, Oplinus Marcel, Le- febvre Gerard, Driessens Remi, Lam- paert Roger en de Juffr. Wargnein Augus tine, Vuylsteke Rosa, Gryson Sabina, Dupont Maria, Vervaeke Vera, Laridon Simonne en Ghesquiere Aleydis. HEBT GE OOIT een goed woordje ge- zetten tot Het abonnseren op dit blad. daan om een of ander kennis aan te Dank erom. BIKSCHOTE. Bedevaart. Mea zegt altijd dat de parochianen van Bik- schote O. L. Vrouwtje gaarne zien; he- wel, ze hebben 't verieden week op huil bedevaart naar O. L. Vrouw van Rooze- beke werkelijk r.og ne keer getoond: 'C was iets bijzonders, want geheel de plaats stond buiten: ze moesten dat zien, en ze hadden er hun deugd in. Uit alle hoekan en straten kwamea de velos al met eens uitgehold naar onze kapel, 't was daar de vergaderplaats. Kwart voor 7 uur viel het klokske der kerk stil, een Wees Gegrcetje gebeden, en... vooruit: Mr de Pastoor voorop, en daarachtermaar ziet ne keer welk een bende hoorde men t'allenkante. Eerst de knechtjongens met hun meester, en dan zooveel mannenvolk: kijk, 't zijn bijna al soldaten; ja, 't is gelijk Mr de Pastoor Zondag gevraagd heeft, dat ze moesten méégaan, al die konden, om te bidden voor hun legermakkers, die nog niet thuis zijn. Ehwel, dat is algelijk schoone van dat .mannenvolk zegden ze zoo. Maar dat was dan nog niet al, dan nog meer vrouwvolk, ja zooveel vrouwen als jonge dochters; en "t was dan nog niet al, dan waren er nog «en geheele bende schoolmeisjes, die te voet op weg waren naar den tram en die moesten te voet wederkeeren van Rcozefeeke. Maar ze deden het gaarne, die kinderen, dis hebben wel veel gedaan, zooveel gebeden en zoo een trotje erbij. Was dat een bedevaart? En dat ze ston den te horken, te Roozebeke, dat ze schoon de Misse zongen, onze meisjes. En Langemark, die daar ook was, was prfusch dat Bikschote daar ook was; dat was een bende volk "in den Ommegang; en Bikschote was preusch, dat ze even tal rijke waren als Langemark; ze doen het wel te gare. Ge ziet dat het waar is dat Bikschot* O. L. Vrouw gaarne ziet, maar O. L. Vrouw ziet de Bikschotenaren ook gaarne, K heeft het al dikwijls getoond. Moge 't altijd zoo blijven!

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 2