KOENTGES MEJ. DOMICENT Stad Poperinge Gemeenteraadszitting Notarieele Verkoopingen EEN GOED WOONHUIS WOONHUIS EEN PERCEEL MAAIGRAS MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. WOONHUIS MET ERVE HUISMEUBELEN EN MENAGIEGOEDEREN PARTIJ ZAAILAND WELGELEGEN HOFSTEDE EEN WOONHUIS COIFFEURS W elgemeubelde Slaapkamer. Alle dagen te bezichtigen, 's namiddags. Alleen aan vrouwspersoon. Priesterstraat 13, Po peringe. KLEINE BERICHTEN KOLEN ZAKENKANTOOR CENTRAAL 1.000 FR. BELOONING MARKTPRIJZEN BERICHT il ET WELBEKEND HUIS van BRUGGE OP DONDERDAG 8 AUGUSTUS 1940 OM 18.30 UUR. VERSLAG Onder voorzitterschap van den Heer Burgemeester Dr J. an alleghem, wordt de zitting open verklaard. Zijn afwezig de H. Adv. Deschrijver en H. Adv. Lahaye. Na de zitting open verklaard te heb ben deelt de H. Burgemeester een schrij ven van den H. Adv. Deschrijver mede waarbij deze zich verontschuldigt de zit ting niet te kunnen bijwonen, in rouw zijnde wegens het overlijden van zijn Moeder. Heer Adv. Lahaye is weerhouden door reis buiten stad. 1. Verslag der laatste zitting. Algemeen goedgekeurd. 2. Wijzigingen te brengen aan de Begrooting der *tad voor het dienst- jaar 1940. Heer Burgemeester Dr J. Van Walle- ghem deelt een schrijven van het Pro vinciaal Bestuur van Brugge mede waar bij wordt aangedrongen opdat alle Steden en Gemeenten hun begrootingen zouden herzien en aanpassen aan de tijdsom standigheden. De herziening werd reeds besproken door de Kommissie van Financiën. Vol gende wijzigingen worden voorgesteld: A. GEWONE DIENST I. ONTVANGSTEN a) - In Meer: De Stadsbegrooting 1940, Gewone Dienst sluit met een overschot van 47.455,87 Sedert de goedkeuring ervan werden volgende ontvangsten verwezenlijkt HOOFDSTUK I. - Saldo der vorige Dienstjaren: Winstaandeel 1939 kapitaalactiën 3.325.00 Saldo Gemeentefonds 1939: 63.553.85 Achterstel Gedulaire Belastingen 30.000.00 Toelage voor onderhoudswerken aan de wegenis 15.885,00 HOOFDSTUK XVI: Leeningen: De stad heeft volgende lee- ningen en voorschotten ontvaggen om in de huidige om standigheden hoofd te bieden aan dringende te doene uitgaven A) Leeningen aan particulieren: a) Bank van Brussel 75.000.00 b) Bank Handel en Nijverheid 30.000,00 c) Aan Heer Maes-Rommens 17.602,70 122.602,70 B) Voorschotten door tusschenkomst der Bestend, Deput. a) den 21 Mei 1940 20.000,00 b) den 23 Mei 1940 170.000,00 c) den 3 Juni 1940 85.000,00 275.000,00 C) Thesaurieleeningen a) voor Juni 1940 319.500,00 b) voor 2e Semester 1940 b) In Min: HOOFDSTUK II: Art. 10: Openbare vertooningen HOOFDSTUK IV: Art. 24: Standgeld markten: Art. 25: Standplaats autos Art. 26: YVeegrechJ: Stadsschaal Art. 27: Presrecht: Stadsschaal 1.560.500,00 1.880.000,00 Samen Ontvangsten in meer: 2.437.822,42 Gebracht dus vermin» op derd met 5.374,00 60.000,00 4.000.00 4.000.00 2.000,00 5.000,00 50.000,00 11.000,00 4.000.00 3.000,00 73.000,00 Samen Ontvangsten in min73.000,00 Bijft dus Ontvangsten in meer: Gewone Dienst: 2.364.822,42 a) In Meer: II. UITGAVEN Gebracht op HOOFDSTUK II. Art. 67Bureelkosten 23.000,00 Art. 68: Stadhuis: Verwarming 28.000.00 Art. 71Frankeeren der briefwisseling 2.500,00 Art 72; Stadhuis: Schoonmaken der lo kalen 4.100,00 HOOFDSTUK IV. Bijvoegen: Art. 101 bis: Teruggaaf borg som aan Foorkramers HOOFDSTUK VI. - Bij te voegen artikels: Art. 117 bis: Hulp aan Vluchtelingen Art. 117 ter: Voorschotten op wedden Art. 117 quarto: Uitbet. Militievergoeding Art. 117quinto: Steun aan Behoeftigen Art. 117sixto: Tewerkstellen van Werkloozen HOOFDSTUK VIII. Bijvoegen Art. 129 bis: Verzekering van Autocamions der Bevoorrading Art. 135 Rooiïngsplannen 7.000,00 HOOFDSTUK X. Art. 146 Verwarming d. Gemeenteschool 12.000,00 Art. 147: id. T. G. School Abeele 5.000,00 Art. 154; id. bijlage Parochiale Scholen 55.000,00 Art. 157id. Bewaarschool 10.000,00 HOOFDSTUK XIII. Art. 177: Bureelkosten: Zegels Burgerst. 5.000,00 Art. 178: Druksels, enz. 7.000,00 HOOFDSTUK XIV. Art. 185PolitieKleedingsstukken 10.000,00 Art. 186: id.: Hulp aan Stedelijke Politie 6.000,00 Art. 187 id.: Drukwerk 4.000,00 Art. 188: id.: Verwarming 5.000,00 Art. 200: Kosten Civiel Alarm 28.000,00 HOOFDSTUK XVI. Bijvoegen: art. 209bis: Teruggaaf lee ningen aan Partikulieren ld. art. 213 bis: Intresten der Thesaurie leeningen en met Particulieren dus vermeer derd met 15.000.00 10.000,00 500,00 800,00 5.000,00 80.000,00 65.000,00 130.000,00 842.500,00 990.000,00 3.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 10.000,00 4.000,00 2.000.00 2.000,00 3.000,00 3.500,00 1.000,00 2.000,00 8.000,00 122.602,70 40.000,00 Samen uitgaven in meer: Gewone Dienst: 2.351.902,70 b) - In Min: HOOFDSTUK III. Art. 89: Vergoeding innen d. markttaksea HOOFDSTUK VI. Art. 106: Teruggaaf toelaag Werkloozen der stad Art. 107Aandeel stad: Nat. Arbeidsbe middeling Art. 112: Bouwen goedkoope woningen Art. 114: Bestrijden der noodwoningen HOOFDSTUK VIII. Art. 131Onderhoud der groote verkeers wegen HOOFDSTUK X. Art. 164: Prijsuitdeelingen HOOFDSTUK XI. Art. 170: Toelagen aan Muzieken HOOFDSTUK XII. Art. 175: Kosten Keuringen en Prijskamp. HOOFDSTUK XIII. Art. 183: Tienjarige Volksoptelling HOOFDSTUK XIV. Art. 197: Openbare Verlichting: Gas Art. 198: Idem: Electriciteit HOOFDSTUK XVII. Art. 217: Openbare Feesten Art. 219: Autobusd. Diksmuide-Poperinge Art. 220Paardenloopwedstrijd Gebracht op dus vermin derd met 10.000,00 3.000,00 22.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00 3.000,00 8.000,00 4.468,00 60.000,00 1.000,00 2.500,00 5.000,00 7.000,00 2.000,00 15.000,00 7.000,00 2.000,00 4.000,00 25.000,00 15.000,00 7.000,00 8.000,00 750,00 1.500,00 Samen uitgaven fn min: Gewone Begrooting: 162.750,00 De wijzigingen stellen vast dat de uitgaven in MEER de som van 2.351.902.70 fr. bedragen en in MIN de som van 162.750,00 fr. Blijft dus uitgaven in meer: 2.189.152,70 fr. De ontvangsten in meer erin begrepen het overschot, gewone diensten bedragen 2.364.822.42 fr. De uitgaven 2.189.152,70 fr. OVERSCHOT gewone dienst: 175.669,72 fr. B. BUITENGEWONE DIENST I. ONTVANGSTEN In Meer: De Stadsbegrooting 1940, buitengewone dienst, slui. met een over schot van 8.014,63 Bij te voegen ontvangsten: HOOFDSTUK 1. Art. 222 bis: Toelagen van O.R.E.C en Ministerie van Volksge zondheid vtior Rioolwerkeu in Gasthuisstraat 80.068,00 HOOFDSTUK II. Art. 222 terVoorschot voor gedeeltelijk herstel v. oorlogsschade 70.000,00 HOOFDSTUK IV. Art. 224bis: Deel in Thesaurieleening voor aankoop van Mate riaal voor tewerkstelling van Werkloozen 175.000,00 Samen meerdere ontvangsten, Buitengewone Dienst; 333.082,63 II. UITGAVEN In Meer: HOOFDSTUK II. Art.230bis: Gedeeltelijk herstel van Oorlogsschade 70.000,00 Art. 231 bisVerzekering van tewerkgestelde werkloozen 30.000,00 Art.232bis: Aankoop van Materiaal voor tewerkstellen van werkl. 175.000,00 HOOFDSTUK VIII. Art238bis: Opeischingen door de bezettende Legers 50.000,00 325.000,00 De Ontvangsten in MEER, Buitengewonen Dienst, beloopen: 333.082,63 De Uitgaven in MEER, Buitengewonen Dienst, beloopen: 325.000,00 Blijft ontvangsten in MEER: BALANS DER BEGROOTING 1940'; Het Overschot van den Gewonen Dienst bedraagt Het Overschot van den Buitengewonen Dienst 8.082,63 175.669,72 8.082.63 ALGEMEEN OVERSCHOT DER BEGROOTING: 183.752.35 H. LAHAYE. De leden van onze groep keuren allen deze wijzigingen goed. Het zijn nu geen tijden om stokken in de wielen te steken maar wel om mekaar te helpen en wij zijn daarvoor steeds be reid. H. BURGEMEESTER. Wij moch ten dit reeds ondervinden en danken er U om. Deze wijzigingen worden algemeen goedgekeurd. 3. Wijziging te brengen aan het stede lijk reglement over het nethouden der (traten in stad. Heer Sekretaris geeft lezing van de WYzigiugea die aan bet reglement op bet nethouden der straten dienen gebracht. In dezen zin wordt artikel 1 van het Reglement op het nethouden der stra ten als volgt gewijzigd Alle eigenaars, inbezithouders of pachters van onroerende goederen, zijn verplicht DAGELIJKS, vóór 8 uur 's morgens, de voordammen of trottoirs en de halve breedte van de straat, te vagen vóór hun huizen, hovingen en bemuurde erven, en van het slijk en de vuilnissen die zich aldaar bevinden op een hoop te vergaderen en binnen te dragen om deze dan met den reinigingsdienst mede te ge ven op den dag dat die dicjist in de ittëat doortrekt. In tijden van droogte dient de grond voorafgaandelijk besproeid te worden, ge noeg om zand en stof te blusschen. De watergreppels zullen met schoon water moeten gevaagd worden, op wijze dat er geen slijk meer in blijft. Enz. Wijzigingen dienen gebracht om de po litie toe te laten desnoods te kunnen op treden. Algemeen goedgekeurd. 4. Mededeelingen. TERUGHALEN UIT FRANKRIJK VAN STADSGENOOTEN Heer Burgemeester Dr J. VAN WAL- LF.GHEM deelt mede dat het Schepen college besloten heeft het onmogelijke te doen om onze stadsgenooten jonge lingen, soldaten en burgers die nog in Frankrijk achtergebleven zijn, terug te halen. Ten einde te weten wie er niet thuis is werd een bericht uitgeplakt waar in aan de bewoners gevraagd wordt op het Stadhuis wel te willen melden wie van Familieleden of Kennissen nog in Frankrijk vertoeft en de adressen dezer vermisten zoo mogelijk mede te deelen. De Raad hecht hieraan zijn volledige goedkeuring. Heer Schepen SANSEN merkt hierbij op dat bij de laatste verordeningen het verboden is autos naar Frankrijk en bij zonderlijk naar het onbezette gebied te sturen. Toch zal alles gedaan worden wat maar mogelijk is. DE LANDBOUWTELLING H. Burgemeester Dr J. VAN YVALLE- GHEM. Het Schepencollege houdt er aan de Gemeenteraad op de hoogte te houden der administratieve verrichtingen van het Stadsbestuur en der bijzonderste zaken die er behandeld worden. Zoo mag ik Ued., Heeren Raadsleden, volgende mededeelingen doen, betrek heb bende op het bestuur der stad sedert de gemeenteraadszitting van 8 Juli laatst leden De landbouwoptelling der graangewas sen en beestialen heeft volgenden uitslag gegeven Er is gekweekt dit jaar, in ronde cijfers en volgens aangift 567 Ha. tarwe; 51 ha. rogge; 142 ha. gerst698 ha. haver67 ha. paardenboo- nen; 165 ha. erwten; 191 ha. aardappelen; 343 ha. voederbeeten97 ha. maaigras 1022 ha. weiland104 ha. klavers en 608 ha. andere kuituren. De totale opper vlakte der gekweekte vruchten, weiden inbegrepen, bedraagt 4066 ha. De aangift der gekweekte boerderij dieren stelt vast dat er 27 paarden be staan en gekweekt worden, van 1 jaar oud en min; 173 paarden van 1 jaar tot 3 jaar oud, en 391 paarden van meer dan 3 jaar oud. Als runderen van meer dan 2 jaar be staan er verders: 24 stieren, 1658 melk koeien. 244 vaarzen, 70 mestrunderen en 47 trekossen; en van min dan 2 jaar: 468 stieren en 1542 vaarzen en kalvers. Varkens: 33 beeren, 1.166 fokzeugen, 1.966 mestvarkens en 4.592 biggetjes van minder dan 6 maanden. HH. IGODT en VANCAYZEELE mer ken hierbij op dat de tarweteelt slecht gelukt is tengevolge het harde winter weder, het gemis van landbouwarbeiders tengevolge de mobilisatie wat een gemis aan zorgen tot gevolg had, verder het aanhoudend droog weder van in het be gin van dezen Zomer alsmede de schade door troepen en beschietingen aan de velden veroorzaakt. Veel vruchten zijn voor tijd rijp. andere worden zwart en hebben de gewone groeitehoogte niet be reikt. Dus een verlies aan graan en aan stroo ten overstaan van de andere jaren. OORLOGSSCHADE Heer Burgemeester, Dr J. VAN YY'AL- LEGHEM. Wat betreft de oorlogs schade geleden aan de private eigendom men en openbare gebouwen werd een opgave gemaakt der geledene schade. Zoo geeft de opgave aan dat er voor onze stad 178 woonhuizen gansch ver nield zijn, 65 zwaar beschadigd en 92 licht beschadigd, waaraan nochtans herstel lingen dienen aangebracht te worden. Als nijverheidsinrichtingen werd eene tabakfabriek vernield, alsmede 2 maalde rijen, 2 drukkerijen en 2 brouwerijen. Wat de openbare gebouwen betreft is één gansch vernield, namelijk het Oude mannenhuis, en twee beschadigd: het Vredegerecht en de Stadsschaal. Het Schepencollege is verder overge gaan tot het vaststellen der geledene schade door oorlogsfeiten. De H. Bouw kundige Carpentier Omer is tot die be raming overgegaan. Ziehier de uitslag: Aan het Stadhuis en de gebouwen van de Stad afhangende is de schade bena derend berekend op 470.000 fr. Voor de Gemeenteschool en Tus- schengemeentel. School Abeele 103.000 fr. Aangenomen Scholen 150.000 fr. Aanneembare Scholen 192.500 fr. Vrije Scholen 127.000 fr. Kerken en Pastorijen 512.000 fr. Hospitaal, Moederhuis, alsmede Gestichten voor Ouderlingen 595.000 fr. Samen dus 2.149.590 fr. Aan de wegenis, bruggen en dui kers 197.700fr. Aan gezondheidswerken (rioo- leering) 23.500 fr. Pompen en drinkwater 2.500 fr. Zoodat onze Stad, tengevolge der be schietingen, eert benaderende geprezen schade ondergaan heeft aan gemeentege bouwen, gebouwen van openbaar nut en wegenis, samen2.273.200 frank. FINANCIEELE TOESTAND DE HEER BURGEMEESTER geeft eenige inlichtingen over den finantieelen toestand. Daar postcheck en Gemeente krediet niet regelmatig werken, gaat het soms wat moeilijk, maar het noodige wordt betracht om alles zijn regelmati- gen gang te laten gaan. DE BOTERKWEST1E H. Burgemeester Dr J. YaN WALLE- GtiiiiU. De meikerijboter werü tner van ane bteuen en Gemeenten aigtnaaicl, zeus van verscheidene Duitsche eenne- den, zooals van het V liegpiem te \Y evel- gem. Er diende daaraan een einde gesteld te worden, net Schepencollege heeit aan klacht gedaan bij uen neer Urts-Com- mandant te leper, zoodat een regeling voor den verkoop der meikerijboter ge troffen is geweest. De Duitsche Militai ren mogen geen boter meer komen af halen zonder schriftelijke toestemming van den Heer Orts-Commandant en geen boter mag nog zonder rationneeringsze- gels verkocht worden. Enkele leden werpen op dat het zon derling is dat de Melkerij, niettegenstaan de nog alleen boter verkocht wordt te gen zegels, niet genoeg voort brengen kan om aan de vraag te voldoen. Hieruit dient afgeleid dat personen uit andere gewesten met hun zegels boter doen af halen aan de Melkerij door personen uit Stad. Er zijn lieden die zich verschillende malen aanbieden in zelfde week. De mo gelijkheid wordt opgeworpen om aan ieder bewoner een kaart te geven om die na aankoop van boter te doen afstempelen. Er wordt meteen opgemerkt dat het niet regelmatig is dat bij aankoop van een kgr. boter steeds een waarde aan ze gels van 50 gr. moet verloren gaan. Zulks is niet billijk gezien de strengheid der rantsoeneering op de vetstoffen. De Mel kerij zou er moeten toe komen pakjes te maken van 1.050 gr. Verder wordt ook aangestipt dat het gemis aan margarine het verbruik van boter heeft doen stijgen. BENZINEREGELING Heer Burgemeester Dr J. VAN YVAL- LEGHEM. De fcpnzineregeling brengt nog altijd dezelfde moeilijkheden bij. Een ieder wil zijn handel voortzetten met ge bruik van auto of camion of de beide sa men, terwijl de Duitsche Overheid nutte loos vervoer beletten wil, en aan onze stad weinig benzine aflevert. Zoo heeft onze stad, ïfior de ongeveer 160 motorvoertui gen die er loopen, slechts 6000 liters ben zine toegestaan voor den Junimaand. DE KOLEN KWESTIE Heer Burgemeester Dr J. VAN WAL- LEGHEM. De Stad leper heeft aan ons Bestuur gevraagd te willen aangifte doen der hoeveelheid kolen welke voor den Winter zal noodig zijn voor onze Stad. dit om de verdeeling onder de ver scheidene Gemeenten van het Arrondis sement leper te doen, van 3 treinen van 600 ton kolen welke eerlang te leper zullen toekomen. De Kolenhandelaarsbond onzer Stad, vertegenwoordigende AL de kolenhande laars, heeft vergaderd en vastgesteld dat er tot einde 1940, eene hoeveelheid van 10552 ton kolen van alle slag en soorten samen zou noodig zijn. De verdeeling on der de verscheidene soorten werd in het antwoord aangegeven. DE OORLOGSSLACHTOFFERS Heer Burgemeester Dr J. VAN WAL- LEGHEM. Het Schepencollege heeft sedert de laatste zitting ook besloten de slachtoffers van de beschietingen der Stad en die gesneuveld zijn. te ontgraven, ten einde die afgestorvene overblijfsels te kunnen terugschenken aan de familie. Dit ondankbaar maar zeer nuttig en lofwaar dig werk, onder de leiding gedaan van Heer Nestor Lahaye, is om zeggens nu gansch voltooid. - Ik bedank dan ook ten zeerste den Heer Lahaye oty wat hij ter dezer zake vol bracht heeft en breng er hem graag hulde voor. Met de meeste toewijding heeft hij ons hiermede groote hulp geboden, bij dit lastig en ondankbaar werk. Ook de Stadswerklieden die de ontgravingen heb ben gedaan verdienen allen lof en dank. Heer LAHAYE. Ik heb steeds gaar ne die hulp geboden en verdien er waar lijk al dien dank niet voor. Gaarne heb ik er mij voor ter uwer beschikking ge steld. Zou ik mogen voorstellen dat een register op het kerkhof zelf zou ge houden worden, waarin de namen van de begraven afgestorvenen zouden worden opgenomen en waarin ook de juiste plaats of ligging der graven zou worden aan geduid. De Raad gaat hiermede akkoord. VOOR DEN HEROPBOUW ONZER STAD Heer Burgemeester Dr J. \rAN \VTAL- LEGHEM. -_Op 26 Juli laatstleden ont ving ons Stads*bestuur een Komiteit afge vaardigd door den H. Verwilghen, Hoog- Kommissaris voor 's Lands Wederop bouw, onder leiding van den Heer De- meyere, aangesteld voor den heropbouw in YVest-Vlaanderen. Deze hooge Amb tenaren verklaarden dat onze stad een der meest geteisterden is, en dat alle pogingen mogelijk zullen gedaan worden om het herstel der geleden schade te be komen. lntuaschen dient er overgegaan te worden tot uitvoering van groote wer ken met veel handarbeid om de werk loosheid te bestrijden. Heer Y'ANCAYZEELE. Hoe staat het met het delven der grachten. Heer Schepen LEFEBVRE. Hier mede kan maar aangevangen worden na Oogstmaand. Daarna zal er onverwijld aan dit werk voortgedaan worden. Er zijn ook nog andere werken te doen. Heer LAHAYE. Er is reeds veel schoon en nuttig werk gedaan. Heer SANSEN, Schepen. De te werkstelling der werkloozen moet voor taan op een nieuwe wijze geschieden. De manier die wij totnogtoe volgden mo gen wij niet meer volgen. Voortaan moe ten allen die steun genieten en die be kwaam zijn te werken, zoo mannen als vrouwen, te werk worden gesteld, voor een duur van 16 uren per week. VERVOERDIENST Heer BOSSAERT. Zou er hier voor onze Stad ook geen syndikaat kunnen ge sticht worden voor een gezamenlijk ver voer. Zulks is reeds in toepassing te leper. Heer SANSEN, Schepen. Door een handeiaar der Stad werd ons verklaard dat te Veurne het vervoer volledig geor ganiseerd is. Alle vrachtwagens worden er opgeëischt. Prijs per Km. en per ton werd vastgesteld voor alle vervoer. Dit is zoodanig geregeld dat alle wagens die een vracht wegvoeren er ook een kun nen weerbrengen. De benzine-voorziening werd erop geregeld. Op vertoon van het bewijs afgeleverd door den beambte aan gesteld voor dit gezamenlijk vervoer wordt door .de bezettende Overheden dan van een tank staande op de Groote Markt benzine geleverd, voor den af te leggen weg. De Raad besluit deze kwestie in te studeeren om zoo mogelijk in dien zin regeling te treffen. De zaak moet met den H. Ortskommandant besproken wor den ROOIINGSPLAN De Raad blijkt ook van oordeel dat het voorgelegd rooiïngsplan dient nage zien en goedgekeurd. Alle plans en be stekken moeten goedgekeurd worden vooraleer aan het opbouwen van een huis mag begonnen worden. Voor alle bouw werken dient een aanvraag te worden in gediend bij het Stadsbestuur. 3B12SH38 IN HET St-ALOYSIUSCOLLEGE TE MEENEN UITSLAGEN VAN HET SCHOOLJAAR 1S39-1S40 Volgende leerlingen behaalden 80 der punten Lagere Af deeling: 1° Leerjaar: Pevenage Eric, Descamps Eric, Tanghe Rodolf, Delva Guy, Pille Jan, Tremmery Alfred. 2° Leerjaar; Pille Roger, Dewaele Joz. 3° LeerjaarNoyez Herweg, Stalmaiis Jacques, Daele Raymond, Cambier Ro bert, Yalcke Hubert, Masquclin Noël. 4° Leerjaar; Dekyen Hugo, Troch Frans, Coussement Audré, Dewmdt Wal ter, Letevre Roland. 5° Leerjaar; Lesage Jean-Marie, Van- hoinie YViitried, Deiputte VYaiter. 0" LeerjaarCameibeke Raymond, De- roo Roger, Carre Omer, Tanghe Omer, Vandenberghe Eduard. 7° Voorbereidende klasse: Speybrouck Frans, Pille Henri, YY'yseur Hilaire, Da- mien Etienne, Cottyn Roger, Eeckhout Antoine, Bauduin Armand, Colpaert Em. Handelsaf deeling 6e Klasse: Pyncket Jozef. 58 Klasse: Muylle Oscar. 49 Klasse: Favorel Roger. Grieksch-Latijnsche Humaniora. 6* Latijnsche Klasse: Debeuf Hendrik, Bedert Marcel, Vynckier Frans. 5' Latijnsche Klasse: Casier Michel, Robbe Norbert, Vandamme Jozef, Gal lant Jozef. 4" Latijnsche Klasse: 1» plaats: Pon- seele Paul. 3' Latijnsche Klasse: D'Hevgerc Jac ques, Buyse Paul, Delputte YViily, Ruy- schaert YVerner, Favorel André. Poësis: Lannoy Henri. Rhetorika: Deneve Valere, Dewanckele Louis, Vanryckeghem Jozef. De EEREMEDAILLE wordt verwor ven door M. Val. Deneve van Meenen, die de eerste plaats in uitmuntendheid in de Rhetorika heeft behaald. LIJKPLUNDERING TE EREMBODEGEM Te Erembodegerr, werden een Gemeen tewerkman en twee andere werklieden, die enkelen tijd geleden belast werden met het ontgraven van gesneuvelde Bel gische en Engelsche soldaten, aange houden omdat zij de ontgraven lijken zouden geplunderd hebben van het goud en waarden die zij erop vonden. Het Par ket heelt de noodige vaststellingen ge daan- Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Fasschendale. TOESLAG: Vrijdag 30 Augustus 1940 te 2 uur namiddag, in de herberg Den Arend bij M. Van Isacker te Passchendale, Spanjestr., van Gemeente Passchendale, wijk De Kazakke met schuurke. stalling en zaailand, sec tie B, Nr 814e, 814f. groot 36 a70 ca. Bewoond en gebruikt zonder geschre ven pachtvoorwaarden dóór M. Constant Cnudde mits 1000 fr. 's jaars, belastingen en verzekeringspremie lastens de eige- I ii!iii!n;;!:uiiiii:!!iiiiant"3iiiii!!!!:iiiHiuiii:iüiitiiiiuiuiiuiui8iittiuitwiiHiinifliii!!iii!iii:i8!!iiiiui;::i:ii!!ii!iiii!iiiiiiipii rondschrijven van het Provin- Wül lUQSCilUlii? ciaal Bestuur van \Ye t-Vlaanderen. n dato van 22 Juni 1940, kent aan EENIEDER het recht toe om PERSOONLIJK de verklaring zijner geleden oorlogsschade op te maken. Door dit zelf persoonlijk te doen spaart men zich in vele gevallen groote kosten. GETEISTERDEN, die moeite hebt met het opmaken tiwer aan gifte, wendt U in volle vertrouwen tot GASTON BOL'RDEAU, makelaar in goederen, gewezen Notarisklerk te IEPER, lb St-Eli- sabethstraat (bij bet Postkantoor), die U GRATIS raad geeft en voor U de verklaring opmaakt, indien gij het wenscht. Bureel open, ieder Woensdag en Zaterdag, van 9 tot 12 ure en van 14 tot 18 ure. Studie van MEESTER FLORIZOONE, Notaris te ALVERINGEM. OPENBARE VERKOOPING van EEN SCHOON EN GERIEFLIJK met afhangen en 1 are en 90 ca. mede- gaande erve, onder bebouwde grond en hoving, staande en gelegen TE HOUTEM (Veurne), ter dorpplaats. Eigendom der erfgenamen Pieter Ler- berghe-Ollevier. De vermoedelijke oorlogsschade wordt medeverkocht. EENIGE ZITDAG: DINSDAG 13 OOGST 1940 om 4 u. stipt namiddag (officieel uur), te Houtem (Veurne), ter herberg «Den Hert bij Georges Labau-Top. Studie van den Notaris de GRAVE te Loo. OP DONDERDAG 29 OOGST 1940 om 3 Yi ure namiddag (officieel uur), ten Stadhuize te Loo, bij den Heer Ju- lien Matthys, OPENBARE VERKOOPING in een enkelen zitdag, van te Oostvleteren, groot 1 ha. 21 a. 70 ca., kadastraal be kend wijk A, Nr 175. gelegen ten zuiden van den Ijzer, bij Elzendamme. Vrij van gebruik met 1 Oktober 1940. SBsaaBsaBüaaBHiaanBaBeeaiEnBBa Kantoor van den Notaris DEEREN te Rcesbrugge-Haringe. MAANDAG 19 OOGST 1940 om 2 uur namiddag, ten huize van Mevr. H. Delbaerq,-Bubbe, ter Dorpplaats van Roesbrugge, OPENBARE VERKOOPING van Gewone voorwaarden. ïnHamaHEsaaaHissEBBassiE&aHHsa Studie van den Notaris V. PIETERS te RENINGE. OPENBARE VERKOOPING van EEN GERIEFLIJK TE WOESTEN. Meester VICTOR PIETERS, Notaris, verblijvende te Reninge. zal, ten over staan van de Heeren Vrederechter en Griffier van het Tweede Kanton leper, overgaan op den na te melden zitdag, tot de openbare verkooping van het vol gend onroerend goed GEMEENTE WOESTEN. EENIGE KOOP. EEN GERIEVIG WOONHUIS, met afhangen, groot onder grond van gebouwen en medegaamle erve volgens kadaster wijk A, Nrs 923p en 923q, 18 aren 10 centiaren, palende van Oosten aan de groote baan van leper naar Y'eurne; Zuid M. Hector Blanckaert te Woesten; West Clemence Vereecke te YVoesten, en Noord de bebouwde erve en hoving van Julien Debuysere-Blanckaert te Woesten, scheidende op palen. Zijnde het sterfhuis van de echtgenoo- ten Camiel Dewilde-Vandoóren. Thans voorloopig bewoond. EENIGE ZITDAG WOENSDAG 28 OOGST 1940 om 2.30 u. namiddag (Torenuur), te YY'oesten, ter herberg Den OsDe- woond door Heer Kamiel Boudry. Grosse vonnis, titels en plan berusten ter inzage ten kantore van den Notaris Pieters te Reninge. iziissaasiaigiifiiiBBaasssascxazsa Studie van den Notaris FLORIZOONE te Alveringem. MERWAARDIGE VEILING van allerhande OP WOENSDAG 21 OOGST 1940 te 2 y2 ure namiddag stipt, ten sterf huize van Mej. H. Liefooghe, te Veurne, 13 Pannestraat. Gewone voorwaarden. Met gereed geld. li^asi&afiSiiiïSsiïsaBiiSiiËiiaaaEia Kantoor van den Notaris DEKEYSER ta ICHTEGEM. INSTEL: DINSDAG 27 OOGST 1940 te 2J4 ure stipt, ter herberg In 't Wit Peerd bij YY'cd. L. Bossuyt te Koekelare, Dorpplaats, van GEMEENTE KOEKELARE VVelbetimmerd HOFSTEDEKE groot 2 ha. 4 a. 50 ca., gelegen in één blok, langs de Warandestraat. - 2 groot 1 ha. 8 a., gelegen als voren. groot 4 ha. 55 a., gelegen in een blok, iangs den steenweg Eernegem-Koekelare. Voorschreven goederen zijn bij nota rieele pachtbrieven van 30-7-'36 verpacht tot 1 -10-"45 boven de lasten en verzeke ringspremie, als volgtKoopen 1 en 2 aan Cyriel Depuydt mits 1700 fr. 's jaars, en koop 3 aan de echtgenooten Decherf- Depuydt mits 3.000 fr. 's jaars. yï Instelpenning. iHBBausifi&isasaBiffsziiHuiiB GEMEENTE PROVEN OPENBARE AANBESTEDING Op MAANDAG 26 OOGST 1940, te 10 uur, vóór het College van Burgemees ter en Schepenen, openbare aanbesteding VOOR HET INRICHTEN DER CENTRALE VERWARMING IN DE GEMEENTELIJKE JON GENSSCHOOL. Stukken na te zien in het Gemeente huis te Proven of bij Bouwmeester Car pentier, lepersteenweg, Poperinge, Studie van den Notaris VANDENAMEELE te WATOU. MAANDAG 2 SEPTEMBER 1940 om 3 ure namiddag (torenuur), te Proven, ter herberg «In de Tram statie», bij M. Michel Vermeulen, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting, van Gemeente Proven (Dorpplaats). met schuurken, stalling en afhangen, staande te Proven-dorpplaats, op 3 aren 60 ca. cynsgrond en hoving van Mevr. de Barones Mazeman de Couthove te Proven, bekend ten kadaster sektie B, Nrs 144K en 145T. Bewoond zonder geschreven pacht door M. Gerard Top te Proven, mits 60 fr. te maande, boven de lasten. (BflBBBBflSBBBBBBBBBBBBBaBBSflB UIT TER HAND TE KOOP GERIEFLIJK WOONHUIS met grooten hof, met de vermoedelijke schadevergoeding, laatst bewoond door Wed. Th. Ghillebaert, in de Peperstraat te POPERINGE. Inlichtingen bij V. Van Eecke, Nieuw- kerke (lener). i&iaiMBBiEsaBiinaaiBiiHBasaB OVER TE LATEN ALLERHANDE LINNENGOED eveneens met ETALAGE en alle benoodigdheden voor winkel. Bij PROSPER CROO, Casselstr. 169, vroeger Aux Variétés», Poperinge. IBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBB Voor uw REUKWERKEN en COIFFEURSBENOODIGDHEDEN in 't GROOT, wendt U bij A. DECROCK-BULCKAERT Veurnestr. 11a - Poperinge. Tel. 369. PRIJSLIJST OP AANVRAAG. aaBEaBBBBEBSBBBBBBBBBBBflBBBB TE KOOP £uikerperen, 2 kgr. voor 1 fr., bij René Fieu. Kraaistraat, Westvleteren. Qoede Wagen, draagvermogen 2.500 kgr., bij Lucien Pyck, Brouwer, Poperinge. GEVRAAGD JTerlijke Vrouw om samen huis te hou den. Zich wenden bij Wed. Deprez, Militaire Kerkhofstraat, Poperinge. Qoede Meid-Serveuze voor alle werk en in café te bestellen, goed op hoogte van caféhouden. Minstens 20 jaar. Voor alle inl. schrijven of zich aanbieden Ieper straat 41, Poperinge. jyjeid, net, wat keuken kennend, met goede getuigschriften. Inl. op het kas teel Couthof Proven. J)ame of Juffer, bij bejaarde vrouw, al leen wonende, als gezelschap, voor ge zamenlijk huishouden. Adres ter druk kerij, Gashuisstraat 15, Poperinge. VRAAGT PLAATS paardengeleider, bij voerman of landbou wer. Adres ter drukkerij, 15 Gasthuis straat, Poperinge. Jonge Vrouw, in winkel of café. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. Geschoolde Mekanieker, 22 jaar, in ga rage of atelier. Goede getuigschriften. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr. 15, Pop. TE HUUR ^Uelbeklante Herberg «Het Half Maan tje», te Avekapelle. dicht bij de kerk. Met werkplaats dienstig voor velomaker, zinkwerker, enz. Het dorp heeft een stiel man van dien aard tekort, dus werk ver zekerd. Aanvragen: Brouwerij Verlende, Loo. ^yelgelegen Handelsbuis, 37 Boomgaard- Straat, leper. Dicht bij de Markt. Inl. in zelfde straat Nr 18. prachtig Woonhuis, met 2 verdiepingen, 11 plaatsen en 4 kelders garage en in rijpoort water, gas en elektriciteit, bene den en boven. Groote hof met fruitboo- men in volle opbrengstserre. Inl. in het huis zelf, Noordlaan 27, leper. JJerberg De Werkman met zaailand, te Poperinge. Inl. bij Lucien Pyck, brouwer, Poperinge. TOEGEKOMEN paard, 3 jaar oud, bij Vasseur, In de Bascule leper, op Woensdag 7 Oogst jongstleden. A. DAMES EN HEER M Voor uw KOSTUMEN. MA %-S en beste KLEEDEREN in alie mah(i wendt U bijjk «DE VIER SEIZOENENV Casselstraat 7 - Poperm- DAN1EL SIMOEN, bijgenaamd «1 Veurnestr. 24. POPERINGE. me! bij dat hij ALLE METSELWERK aanvaardt aan genadigen prijs. Verzorgt) werk. Ter trouwe. Bij hem ook te verkrijgen: Pannen, Cement en Zar 1. aan GENADIGEN PRIJS, bij JULES GARREYN, Hollebekestraat 153, Voormezela, Hij aanvaardt ook alle VERVOER van gelijk welken aard, met kamion en paar den, aan de beste voorwaarden. LANDBOUWERS!!! Ik ben kooper, zooals vorige j'a- ren, van een kleine hoeveelheid GROENE HOP van het veld weg. CAMIEL COVEMAEKER, lepersteenweg, POPERINGE. Henri Nolfstraat 15 - Kortrijk. Hypotheken vanaf 3.50 Lee ningen. Aankoopen van Staats fondsen. Obligatiën. Schat tingen van oorlogsschade. REMI CARPENTIER-CAILLIAU, Casselstraat, Poperinge, maakt hier bij bekend dat hij zijn BEENHOUWERIJ heeft heropend. Hij hoopt stellig zijn vroegere klanten weer te zullen zien en dankt hen bij voorbaat. WEGENS HERSTELLINGEN UITVERKOOP van MEUBELEN aan factuurprijs. Bij E. DECLERCQ-DEQUEKER, Casselstraat 87 - POPERINGE. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSaaaaiB GE ZIJT over ons blad tevreden! Na lezing, schuif bet in banden van een gebuur of vriend, zoo steunt ge ons. Dank erom. EsaasaagasssasssaaiiaBiBaBBafla aan persoon die mij mededeelt "waar mijn TRACTEUR FORD 1929 (838.858), plaat 48919, remorque Stevenslaatste mo del 7 m. lang. V. 3068-3, zich bevindt. MARCEL VAN STEENKISTE, Be. vrijdingsdreef 201, GENT. BBBBBBBBBBBEBCBBBBBBBCBBBBBI De Prokureur des Konings bij de Recht bank van ln Aanleg te leper heelt de eer ter kennis van het publiek te dragen dat de genaamde DEGKAEVE JOSEPH, vlaswerker, geboren te YVevelgem den 2 Juni 18Y5, zich zeggende van Amerikaan- sche nationaliteit, zoon van Constant en van Mispelaere Emilie, wonende te leper, Colaertplaats 3, vóór hem, den 12 Oogst 1940 eene verklaring van keus tot de Bel gische nationaliteit gedaan heeft. De Prokureur des Konings doet, over eenkomstig met artikel 10 der wet van 15 Mei 1922, een onderzoek over de ge schiktheid van den voorgenoemden ver klaarder. De personen die opmerkingen, inlich tingen of tegenwerpingen uit te drukken hebben wegens de gemelde vaderlandskeus mogen ze doen gelden door tusschen komst van den Heer Politiekommissaris van leper, tot den 1 September 1940. leper, den 12 Oogst 1940. De Prokureur des Konings, (w.g.) G. Van de Velde. Brussel, 12 Aug. Slachthuizen vatl Kuregem-Anderlecht. Er was geen een varken op de markt. De beesten die te Brussel zijn aangekomen werden in de omgeving van het kanaal of de Slacht huizen van Brussel verkocht aan de prij zen van 15-16 fr. per kilo op voet (tegen 14-15 fr. verleden week), en 21.50-23.50 frank per kilo geslacht (tegen 20-23 fr.). Kortrijk, 12 Aug. Witte tarwe 185- 190; roode id. 180-185; rogge 165-175; haver 190-192; gerst 240; hooi 75; stroo 50; aardappelen, gele 55-57; tarwebloem 210; boter 23; eieren 0.75; 0.80; worte len 1.50; erwten 3.09; kooien 4.00; rapen 1.00; tomaten 5.00; bloemkoolen 4.00; sel der 1.00: porei 2.00; appelen 1.75-2.09; peren 1.00-2.00; druiven 20; pruimen 2,00. \reemarkt, Te koop gesteld 411 stuks: 189 koeien 4.75-5.75 lev. het kgr.150 vaarzen 6.00-6.25 30 stieren 5.7542 os sen 6.50. Konijnen 6.50 het kgr.; kie kens 10 id.; hennen 6.50; duiven 4.50.} eenden 13; ganzen 25. Vellen van: geiten 15 het stuk; konij nen 9.00-10 het kgr.; schapen 8.00; koeien 6.50; vaarzen 6.60; stieren 5.75; ossen 6.50; kalveren 8.00. Vlasmarkt te Kortrijk. Goede be drijvigheid. De prijzen fel betwist. De bedrijvigheid op de vlasmarkt was goed aan den gang; veel koopers en verkoo- pers waren de prijzen aan het betwisten. Men zoekt de beste kwaliteiten vlas; ook nog middensoorten worden aangeno men. Het inlandsch ruw vlas gaat 1.20 fr. het kilo; inlandsch geroot vlas op het land, van 0.90 tot 1.40 fr.inlandsch gezwingeld vlas geroot in putten, van 1300 tot 1500 frank; tweede soort, van 1500 tot 1800 fr.; eerste soort, van 2000 tot 2500 fr.betere nog, van 2600 tot 3000 fr.eerste soort, van 3200 tot 3900 fr. De bedrijvigheid op de kloddenmarkt was verbeterd bij de laatste weken. Er begonnen vragen en verhandelingen te komen. Ruw werk van 4.50 tot 6.50 fr. fijn werk van 8.00 tot 10 fr., en vlas der Leie, van 1.20 tot 1.30 fr. Brussel, 13 Aug. Slachthuizen van Kuregem-Anderlecht. Vee'?'De beesten werden aan de gemiddelde prijzen ver kocht ossen en vaarzen 6.25-9.50 (tegen 6.50-9.50)stieren 6.00-8.00 (tegen b.50- 8.25)koeien 5.50-7.75 (tegen 5.75-8.00 de vorige week). Brussel, 14 Aug. Slachthuizen van Kuregem-Anderlecht. KalverenOn der de 1367 beesten gedurende de week aangekomen (tegen 1256 verleden week), werden er 1277 (tegen 1181) ten toon ge steld. De prijzen zijn onveranderd aan 9.00-13.50 per kilo op voet. Roeselare, 15 Aug. Ruw vlas in stroo 125-175; .tabak 1400-1500; aardappelen: Gelderscbe Muizen 50, Kruger 55; stroo 50; weidehooi 50-60; klaverhooi 70-80; biggen, 't stuk. 969; biggen, per kilo, 8.00- 9.00; boter 23; i eieren, 't stuk, 0.65-0.80; jonge duiven, het koppel 8.00-9.00; ko nijnen. het kgr. 6.00-6.50; oude hennen 6.00-7.00; kiekens (grove), het kgr. 11; haantjes, het kgr. 11-12; vellen, het kgr. 7.00-8.00. -ra gelast zich zooals vroeger met het Verven Nieuwwasschen Droogkuischen Kuisch, Verven en hervormen van HeerenhoedëÜ Stoppage. De goederen afgegeven Maandags, worden den Vrijdag terugbezorgd BIJHUIS BIJ; 21, Korte Torhoutstraat 21, IEP ER Open van 8 tol 12 u. 15 en van 13 u. 30 tot 19 a. Den Zondag gesloien.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 3