MONOPOEDERS OORLOGSSCHADE VERMAKELIJKHEDEN JOZEF DESAEGHER ROUWEERICHTEN 1 ton DE APOTHEEK H. NOTREDAME Ter Apotheek Notredame POPERINGE AMBTELIJKE BERICHTEN Carpentier Omer, lepersteenw., Poperinge. Tel 195 IN 'T BINNENLAND BURGERSTAND VAN UIT GELUVELD REIS BOEKJE Drukkerij SANSEN-VANNESTE, POPERINGE WEDSTRIJDEN VOOR KRAA1HAANTJES ZONDAG 18 AUGUSTUS 198* Te POPERINGE. 'In de Comper- jyolle - bij Leon Deberdt, Woestensteen- weg 15 Frank prijzen voor oude hanen en 50 fr. prijzen voor jonge hanen. Ieder speelt afzonderlijk. Inschrijving te 2 uur, spel te 3 uur. Prachtige bloemen als naar gewoonte. VOOR ALLE SCHATTINGEN VAN OORLOGSSCHADE wendt tl in volle vertrouwen tot Architect Westouterstw., Poperinge. Ingeschreven in het Prov. Register, krachtens de wet van 20 Febr. 1930. POPERINGE. Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van den LIJKDIENST, gevolgd van de TERAARDEBESTELLING, op Zaterdag 17 Augustus, te 9 14 uur, in Sir.t-Jans- kerk, van Juffrouw JULIA VANNIEl'WENHUYZE Dochter van wijlen Heer Jules en Vrouw Irma Dcpoe™ Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen der GEZONGEN MIS op Zondag 18 Augustus, te 7 uur, in St Janskerk, voor VROUW LUCIE LEFEVER Erhtgenoote van Heer Constant Creus. Van wege Echtgenoot en Kinderen. Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der GEZONGEN MIS, op Zondag 18 Augustus, te 9 uur, in St Bertinuskerk, voor HEER JULES VANDENBRUWAENE ZOON ADBIEN en OVERLEDEN OUDERS. Van wege Echtgenoote en Kinderen. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen ">t het bijwonen der GEZONGEN JAARMIS, op Maandag 19 Augustus, te 9 uur, in Sint Bertinus kerk, voor HEER JULES VERMEERSCH Echtgenoot van Vr. Augusta Vandesteene. Van wege Echtgenoote en Kinderen. -*o>- Familie, Vrienden en Kennissen worden vriendelijk uitgenoodigd tot het bijwonen van den ROUWDIENST, op Maandag 19 Augustus, te 9 uur, in Onze Lieve Vrouwkerk, voor HEER MAURICE DEXERVEL Echtgenoot v^n Vrouw Maria Boeket gesneuveld voor het Vaderland te Hingeon op 12 Mei 1940. Van wege Echtgenoote en Kinderen. Die bij vergetelheid geen rouwbrief mochten ontvangen hebben gelieven de Familie hierover te verontschuldigen en dit bericht als dusdanig te willen aanzien. to» Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der LAATSTE ZESWEKENMIS, op Don derdag 22 Augustus, te 10 uur, in Sint- Bertinuskerk, voor MIJNHEER Dr FTETER BECK. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der LAATSTE ZESWEKENMIS, op Don derdag 22 Augustus, te 10 uur, in Onze Lieve Vrouwkerk, voor ZEER EERW. HEER JULES JOVE Pastoor van Onze Lieve Vrouwparochie. tot KROMBEKE. Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen van de PLECHTIGE JAARMIS, die zal gezongen worden in de parochiale kerk van Krombeke, op Dinsdag 20 Augustus, te 11 uur (officieel uur), voor MEVROUW MARIA CLAEYS Echtgenoote van Heer Alfons Delporte. Van wege Echtgenoot en Kinderen. BEDANKINGEN POPERINGE. Mijnheer en Mevrouw Jules DePuydt- Schmidt, de Heer Dokter en Mevrouw Billiau-De Puydt en Kinderen, de Fami- liën De Puydt en Schmidt, danken zeer hartelijk de zoo talrijke schaar van Vrienden en Kennissen voor hun deelne ming in rouw en gebed en voor hun aan wezigheid in den Lijkdienst van hun zoo diepbetreurden Zoon MIJNHEER LUCIEN DF, PUYDT. De omstandigheden vermoeilijkten het regelmatig toekomen der rouwberichten en degenen die ze niet op tijd ontvingen of onvrijwillig vergeten waren, zullen de Familie verontschuldigen. De EERSTE ZESWEKENMIS zal ge zongen worden Dinsdag en acht dagen, zijnde den 27 Oogst, te 10 uur, la Sint- Bertinuskerk. Heer Emiel Deschrijver-Saever en Zo nen bedanken Familie, Vrienden en Ken nissen om de zoo talrijke blijken van ge negenheid, betoond bij het afsterven, den Lijkdienst en de Begraving van hun diep- betreurde Echtgenoote en Moeder MEVROUW MARIE-LUCIE SAEVER. De Familie Lava-Brabandts bedankt Vrienden en Kennissen om de talrijke blijken van genegenheid, betoond tijdens den Rouwdienst gecelebreerd ter nage dachtenis van Heer en Vrouw MAUR. LAVA—REGINA BRABANDTS en Vr. W' EMIEL LAVA—VANSPRANGKE oorlogsslachtoffer, gevallen te Poperinge. Hear en Vrouw Julicn Defrancq-Julien- ne Therry bedanken Familie, Vrienden en Kennissen om dê talrijke blijken van ge negenheid, betoond tijdens den Rouw dienst, gecelebreerd ter nagedachtenis van hun diepbetreurden Zoon HEER EUGEEN DEFRANCQ. RENINGE. De Familiën Vannieuwenhuyze, Deloof en Devinck bedanken uit ter harte Vrien den en Kennissen om de blijken van ge negenheid. betoond bij het afsterven van HEER MARCEL VANNIEUWENHUYZE Schoolhoofd te Keninge. co» KOKSIJDE. Mevrouw We<L Julien Cardinacl-Bulcke eu Kinderen, Torreelhoeve te Koksijde- Veurne, bedanken Vrienden en Kennis sen om de blijken van genegenheid, be toond bij het afsterven van hun diepbe treurden Echtgenoot en Vader HEER JULIEN CARDINAEL. vroeger Gr. Markt, Poperinge, is thans overgebracht naar de GASTHUISSTR. 34, Poperinge (negens Fotohuis Leeuwerck.) het beste middel tegen hoofdpijn. APOTHEKERSDIEN'ST - ZONDAGKUST Heden Zondag alle Apotheken open tot den middag; 's namiddags alleen open de Apotheek CREUS, Noordstraat. «o» V. O. S. - B. V. O. S. POPERINGE Alle Leden worden vriendelijk verzocht de Mis te willen bijwonen tot zielerust onzer gesneuvelde makkers, op heden Zondag 18 Augustus, te 8 uur, in Sint Bertinuskerk. In den vota-avond, te 17 uur, samen komst in het Vlaamsch Huis: Herden kingsplechtigheid van den Bedevaart van Diksmuide. Wij rekenen vast op uw aller tegen woordigheid. om alzoo hulde te brengen aan onze dierbare gesneuvelden en de verbroedering van alle leden in onze ran- g-p te versterken. Het Bestuur. MUZIEKLESSEN Op eerstkomende Maandag, 19 Augus tus, worden de muzieklessen bij de Ka tholieke Harmonie Ste Cecilia hernom°n. Deze gaan door op de vroeger vastgestelde dagen, telkens te 19 uur, ln het lokaal ii Katholieke Kring CHRISTEN VOLKSHUIS Bureel open alle werkdagen van 9 tot 11 uur, alle inlichtingen kunnen er ge geven worden wegens volgende zaken: 1. Voor de leden onzer Spaarkas B .A. C. 2. Betreffende de Fransche Sociale Ver zekeringen La Familie ziekenkas. 3. Wat de Arrondissements Famiiie- Ziekenbond «Vooruitzicht», leper, aan gaat en waarvan wij een afdeeling zijn. Sedert 1 Augustus zijn er voor de aan gesloten leden zeer veel nieuwe voordee- len in voege getreden op gebied van: geneeskundige dienst; moederkas (ver goeding geboorten); operatie; vergoeding bij overlijden; teringdienst (sanatorium openluchtscholem). B. W. Uitbetaling van ziektebladen zooals vroeger: den Maandag van 2 44 tot 5 uur; den Vrijdag van 9 tot 11 uur stipt. De ziektebladen zijn slechts geldig voor een maand. Zij zijn persoonlijk (dus elk zijn blad). Geen betalingen mogen ge daan zijn zonder lidboekje. De ziekte- bladen voor Augustus moeten Ingebracht zijn voor 8 September aanstaande. HET BESTUUR. PENSIOENKAS Tijdens de laatste maand werden de stortingen voor het Pensioen regelmatig gedaan. Ook werden de kaarten der ver plichte storters op tijd ingediend. Wij verheugen ons om die regelmatigheid en verhopen dat het voor de komende maan den voort zal kunnen gaan op die manier. Een reeks van personen blijft ten achter, namelijk da -werkloozen. Er werd niets meer geplakt op de kaarten der werk loozen vanaf Mei 1.1. Daar deze personen enkel 5 frank per maand moesten storten, is het voor hen van groot belang dat de kaarten zouden volgeplakt worden. Dat kan gedaan zijn door 5 frank te storten per ontbrekende maand. Daar het niet mogelijk is zulks maand per maand te doen, zouden de werkloo zen wel doen te komen naar het Volks huis, den 3n of 4" Zondag van de maand waarin zij verjaren, om dan in één maal te vereffenen. Voor de w-erkloozen geboren in Augus tus en ook voor de andere personen die willen storten of hunne kaart inbrengen, zal er gezeteld worden in het Volkshuis op 13 en op 25 Augustus, telkens van 9 tot 11 uur. Stort regelmatig in uw geboortemaand. BOTERMARKT De botermarkt herleeft, dank de ge troffen maatregelen. Vrijdag laatst, 16 Augustus, kwamen 66 landbouwsters met boter naar de markt. 487 Kgr. boter werd er verkocht aan de vastgestelde prijzen en mits afle vering der noodige zegels. Alles verliep vlot van stapel. SMOKKELAARS AANGEHOUDEN Nabij De Leene werd op Dinsdag jl. door de tolbedienden een camionnetts tegengehouden, welke bleek 260 flesschen gesmokkelde likeuren te vervoeren. De auto was gevoerd odor zekeren M., uit Zonnebeke, vergezeld van een andere persoon uit zelfde Gemeente. De twee smokkelaars werden aangehou den en de auto en likeuren aangeslagen. DOKTER FLORIZOONE ALBERT maakt het publiek kenbaar dat hij zich te POPERINGE, Bruggestraat 19, ge vestigd heeft als GENEESHEER - OOGMEESTER. AAN DE BETERHAND Wij zijn gelukkig te kunnen melden dat de H. De Cruyenaere, die zwaar ge wond werd bij het auto-ongeluk voorge vallen den 8 Augustus jl, aan de beter hand ls. BENZINEPOMP AFGEREDEN Donderdag Jl. werd langs den Ieper steenweg de benzinepomp van de garage Verwaerde door een auto afgereden, reden. VERLOREN GELDBEUGEL, geld inhoudend; PORTEFEUILLE, Inhoudende papie ren: HANDTASCH. inhoudende twee geld beugels met som geld en andere klein- nooden. GEVONDEN Bruine vrouwenhandschoen. Inl ten poliüebureele. BISSCHOPPELIJK COLLEGE HET VERKEER IN DE STRATEN Er weze er nogmaals op gewezen dat het Verkeersreglement stipt moet na geleefd worden en cat men dient indach tig te zijn dat middenbaan, zoo in stad als te lande, ten dienste is van het auto- en lastwagen verkeer, dat de velobanen voor de fietsrijders bestemd zijn en dat de voetgangers de voetpaden en zijkan ten dienen te gebruiken. Bijzonderlijk den Zondag zal hierover in stad streng toezicht worden genouden en alie voetgangers die zullen blijven stilhouden of zullen wandelen op de mid- denbanen met een proces-verbaal zullen besteld zijn. «DE WARE VISSCHERS» Op Donderdag van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart werd voor de leden der Wa re Visschers een schoone vischwedstrijd gegeven. Ket weder was wisselvallig, doch Sint Pieter was met de visschers en aarzelde niet ran de liefhebbende zon te doen weerspiegelen op den grooten waterplas van den IJzer, uit eenigen tijd voor den aanvang van den prijskamp, die twee uren duurde. Ieder lid maakte ervan ge bruik om al zijn sportkennissen te deen gelden, maar ongelukkiglijk den slechten toestand van het vuil water schikte er anders over. Een woordje van dank voor onze twee Arbiters: HH. Pieter Vanbeve- ren en de facteur van Elzendamme, die hunne taak zeer wel vervuld hebben. De 17 mooie prijzen werden gewonnen door; 1. Wylleman Arthur; 2. Debeer G.; 3. Decants Mathieu; 4. Logie Remi; 5. Bou- ve Gaston; 6. Destailleur Oscar; 7. Sterckx Alfons; 8. Vercnocke Renon; 9. Gerard Van Eenooghe; 10. Vanderheyder. Albert; 11. Lippinois Jeröme; 12. Ver- straete Charles; 13. Moncarey Ant.; 14. Verhaeghe J.; 15. Debeer Remi; 16. Van- dommele Pr. en de surprise door Techel Daniël. Arthur Wylleman wan nog twee buiten gewone prijzen voor het meeste getal en zwaarste visch. Hartelijk proficiat en allen weer op post voor den 15 September e.k. Laat ons hopen dat het nog beter moge gaan, en dat wij lntusschen van versch water mogen genieten om onze visschers aan te zetten tot meer iever. Na uitreiking der prijzen in 't lokaal, werd tot slot nog een lekker glaasje ge dronken. TRAM TEGEN AUTO Op Vrijdag 9 Augustus Jl., rond 15 uur, werd aan de poort van het magazijn van Het Paradijs Doornstraat, de aldaar stilstaande auto van Camiel Saubain, uit Veume, door den tram aangereden. Er is slechts lichte schade. UITSLAGEN SCHOOLJAAR 1939-1940 Wegens de bijzondere omstandigheden welke wij thans beleven werd dit jaar geen plechtige priisuitdeeling gehouden in het Bisschoppelijk College ter stede. Aan alle leerlingen werd echter een boekje, inhoudende de bekomen uitsla gen, ter hand gesteld. VOORBEREIDENDE AFDEELING SINT-JOZEFSSCHOOL PRIJZEN VAN UITMUNTENDHEID. Behaalden 80 en meer der punten: 1" Studiejaar A. (28 leerlingen). 1. Bollenrier Jozef en Bortier Jozef, beiden van Poneringe; 3. Boerhave Hendrik, Po peringe. 1* Studiejaar B. (28 leerlingen). 1. Vanthoumoudt Gerard, Poperinge; 2. Meess Femand, Poperinge; 3. Vanden- bunder André, Poperinge; 4. Lermyte Mi chel, Poperinge; 5. Osteux Frans, Pope ringe; 6. Lebbe Hendrik, Poperinge. 2" Studiejaar A. (25 leerlingen). L Bortier Aimé, Poperinge; 2. Gauquie Ro land, Poperinge; 3. Goemaere Jozef, Po peringe; 4. Deroo Gabriel, Poperinge. 2" Studiejaar B. (23 leerlingen). 1. Ingelaere Wilfried, Poperinge; 2. Louwa- gie Georges, Poperinge; 3. Masselus Jean- Jacques. Poperinge; 4. Vanden Steer.dam André, Poperinge; 5. Vandermarliere Ju les, Poperinge; 6. Malésys Guillaume, Po peringe. 3' Studiejaar A. (25 leerlingen). 1. Depuydt Willy, Pcperinge; 2. Claus Ju les, Poperinge; 3. De Jonckheere Jules, Poperinge; 4. Ballyn Willy, Poperinge; 5. Ballyn Frans, Poperinge; 6. Deman Guido, Poperinge. 3* Studiejaar B. (28 leerlingen). 1. Osteux Urbain, Poperinge; 2. Langbeen Herman, Poperinge; 3. Wemaere Jozef, Poperinge; 4. Ryckeboer Maurits, Pope ringe. 4" Studiejaar A. (30 leerlingen). 1. Gryson Paul, Foperinge; 2. Lambrecht Paul, Poperinge; 3. Kesteman Maurits, Poperinge; 4. Danneels Bernard, Pope ringe; 5. Gythiel An toon, Pcperinge. 4* Studiejaar B. (32 leerlingen). 1. Vercruysse Don:??, ^cn-ringe; 2. Van- •ourlt Roger, Poperinge; 3. 1 ghe Jozef, Poperinge; 4. Leeuwerck Mar cel, Pepsrirge. 5" Studie-'aar A. (30 leerlingen). 1. Debaene Wilfried. Poperinge; 2. Bafcop Herman, Een'ngelst; 3. Soort Gerard, Poperinge; 4. D'Allsine Marcel, Poperinge. 5» Sttid'c'-or B. (32 leerlingen). 1. Vallaeys Willy, Poperinge; 2. Dumclie Gilbert, Poneringe; 3. Verhaeghe Cyrlel, Poneringe: 4. Maerten Hugo, Poperinge; 5. Lebbe André, Pcperinge. 6" S'it-Mw'oT A. (37 leerlingen). 1. Donnrv Jozef, Poneringe; 2. Dcroek Mi chel, Proerinon; 3. Crienewerck Omer, Poperinge; 4. D-mol Grry, Poperinge; 5. Decrcck Gery, Poneringe. 6" St'idiejaar B. (33 leerlingen). 1. Quaghebeur Felix, Poneringe; 2. Ver- cruysse Jozef, Pop:ringe; 3. van Merris Ignaee, Poneringe; 4, Van Walleghem Jo zef, Poperinge. 7" Studiejaar A. (24 leerlingen). 1. Dewancker Gabriel, Poperinge; 2. De- queker Michel, Reningelst; 3. Bogaert Johan. 7" Studiejaar B. (27 leerlingen). 1. Vallaeys Pol, Poperinge; 2. Igodt Daniel, Poperinge; 3. Vanthoumoudt Omer, Po peringe; 4. Saesen Wilfried, Sint-Jan- ter-Biezen. MIDDELBARE AFDEELING Behaalden 75 en meer der punten: 7" Studiejaar C. (43 leerlingen). I. Rossey André, Krombeke; 2. De Jonck heere Roger, Oostvleteren; 3. Malesys Jean. NIEUWE HUMANIORA. Zesde Klas (44 leerlingen). 1. Top André, Watou; 2. Devos Lucien, Proven; 3. Gesquiere Gabriel, Poperinge; 4. De- crock Jacques, Poperinge; 5. Destailleur Norbert, Poperinge; 6. Louwagie Florent, Poperinge; 7. Debaene Albert, Poperinge. Vijfde Klas (22 leerlingen). 1. Fiey Femand, Reningelst; 2. Delva Jozef, Po peringe. Vierde Klas (13 leerlingen). 1. De- francq Prosper, Poperinge; 2. Bryon Ro bert, Vlamertinge. Mondeling Examen. Groote Onder scheiding: Defrancq Prosper, Poperinge. Voldoening: Cappelaere André, Poperin ge; Finceel André, Poperinge; Bryon Ro bert, Vlamertinge. OUDE HUMANIORA. Zesde Klas (30 leerlingen). 1. Leys Odon, Oostvleteren; 2. Quaghebeur Mar cel, Poperinge; 3. Vansevenant Willy, Po peringe; 4, Bouciqué Guido, Merkem; 5. Pouseele Jozef, Poperinge; 6. Debeer Gil bert, Proven; 7. Vercruysse Jozef, West- vleteren; 8. Orbie Sylvain, Poperinge; 9. Cleenewerck Paul, Poperinge; 10. Deberdt André, Proven; II. Couttenye André, Po peringe; 12. Benaut Pierre, Poperinge; 13. Delfosse Mare, Poperinge. Vijfde Klas (16 leerlingen). 1. Thi- baut Hugo, Merkem; 2. Feys Arncld, leper. Vierde Klas (22 leerlingen). 1. Ruant Etienne, Poperinge; 2. Amez Henri, Po peringe; 3. Carpentier Jan, Poperinge; 4. Ameloot Jozei, Oostvleteren; 5. Cheroutre Maurice, Watou en Lebbe Jozef, Pope ringe; 7. Hannebouw Paul, Poperinge; 8. Clarysse Remi, Reninge. Derde Klas (18 leerlingen). 1. Del- baere Jules, Watou; 2. Vandermarliere Marcel, Poperinge; 3. Goemanne Paul, Poperinge. Tweede Klas - Poësis (17 leerlingen). 1. Delfosse Luc, Poperinge; 2. Moyaert Bernard, Poperinge; 3. Rabaey Urbain, Izenberge; 4. Logie André, Poperinge; 5. Blanckaert Ghislain, Poperinge. Mondeling Examen. Groote Onder scheiding: Delfosse Luc, Poperinge. Onderscheiding: Devos Jules, Poperinge; Rabaey Urbain, Izemberge. Voldoe ning; Vansevenant Roger, Poperinge; Blanckaert Ghislain, Poperinge; Delanote Gerard, Haringe; Moyaert Bernard, Po peringe. Klas der Rhetorica (15 leerlingen). 1. Thoris Maurice, Poperinge; 2. Capoen Robert, Poperinge; 3. Delporte André, Krombeke; 4. Vansevenant Jerome, Po peringe; 5. Degroote Alfons, Poperinge; 6. Boedts Fernand, Watou. Mondeling Examen. Grootste Onder scheiding: Capoen Robert, Poperinge; Delporte André, Krombeke. Groote Onderscheiding; Vansevenant Jerome, Poperinge. Onderscheiding: Degroote Alfons, Poperinge; Thoris Maurice, Po peringe. Voldoening: Boedts Fernand, Watou. HET EEREMERK gejond door de Stad Poperinge aan den Laureaat uit Rhetorica, is toegekend aan MAURICE THORIS, uit Poperinge. Aan den Laureaat en zijn gelukkige Ouders bieden wij onze beste geluk- wenschen. STAD POPERINGE AAN DE LANDBOUWERS EN VOORT BRENGERS VAN GRAANGEWASSEN Bij Bestuit van 29 Juli 1940 is ieder voortbrenger van tarwe, rogge, spelt, masteluin. haver, gerst, paardeboonen of droge erwten, rekenpllchtig tegenover den staat voor zijn oogst van 1940. Het ls streng verboden iets van de opbrengst te vervreemden, verkoopen, enz... Mach' tiging daartoe zal later verleend worden, door een volgend besluit vast te stellen. Er mag van de opbrengst vooruit ge nomen worden, ongeminderd de voor- afneming van broodgraan voor de voeding van zijn huishouden: 185 Kgr. per hectare voor bezaaiingen in 1940-1941; Het kleingraan tot hoogstens 10 der productie; 1000 Kgr. haver of paardeboonen per paard; 300 Kgr. haver per melkkoe; 125 Kgr. haver per kalf van min dan 1 Jaar; 300 KgT. gerst per kweekzeug. De laatste telling gedaan in Juli 11., komt hier in aanmerking voor de vast te stellen cijfers en hoeveelheden. De voortbrengers worden dus verzocht onmiddellijk en ten laatste tegen den 20 Oogst 1940, ten Politiebureele, aan te ge ven het getal personen waaruit hun huis gezin is samengesteld, de hoeveelheid ha ver en paardeboonen rij afhouden voor de voeding der paarden, en de vaststelling van het zaaigraan van de verscheidene soorten welke zij beeeeren uit te houden om te bewerken in 1940-1941. BERICHT VOOR DE GEDEMOBILI SEERDE BELGISCHE MILITAIREN De militaire kleedingstukken der gede mobiliseerde Belgische militairen mogen teruggehaald en gedragen worden. Te Poperinge zal die teruggave als volgt geschieden. De miiltair (of iemand zijner huisge- nooten) zal zich op den hierna vastge- stslden dag aanbieden ter Gendarmerie, tusschen 10 en 12 uur voormiddag. Men moet voorzien zijn van het afgiftebewijs dat overhandigd werd bij het indienen der kleederen en dat een volgnummer draagt in den linker-bovenhoek. Dagen, waarop, tusschen 10 en 12 uur voormiddag, de kleederen mogen afge haald worden ter G-ndarmerie: Maandag 19 Aug., voor de afgiftebewijzen Nrs 501 en hooger Dinsdag 20 Augustus: Nrs 401 tot 500. Woensdag 21 Augustus: Nrs 301 tot 400. Donderdag 22 Augustus: Nrs 201 tot 300. Vrijdag 23 Augustus: Nrs 101 tot 200. Zaterdag 24 Augustus: Nrs 1 tot 100. Daar de vesten en kapotjassen moeten ontdaan worden van wapenteekens en re gimentnummer, alvorens teruggegeven te worden, zal er wel hier en daar een goed willige gevonden worden, die een schaar of naaimesje wil medebrengen om voor ZIJN kleederen dat kleine werkje zelf te verrichten. St-JOZEFSKERK DER KARMELIETEN NEGEN DONDERDAGEN TER EERE DER H. KLEINE THERESIA Te 7 "z uur; Communiemis, met zang, Oefeningen en Zegen. Te 5 uur: Lof door 't volk gezongen, Aanbevelingen, Oefeningen en Zegen. IJZERBEDEVAART VAN ZONDAG 18 AUGUSTUS 1940 Door de uitzonderlijke omstandigheden van het oogenblik is het onmogelijk ge weest dit jaar de plechtigheid als naar gewoonte te Diksmuide zelf te laten door gaan. Nochtans vraagt het Bedevaart comité dat de Vlamingen van alle scha keeringen eensgezind dezen dag zouden herdenken en gezamenlijk de plechtig heid zouden volgen in een bepaalde feest zaal. V. O. S. Afdeeling leper richt deze herdenking in, welke per radio wordt uit gezonden (ditmaal beslist zonder cen suur) in de feestzaal van het Vlaamsch Huis, G. de Stuersstraat te leper, op Zon dag 18 Augustus. Toegang tot de feest zaal wordt verleend vanaf 17.00 uur. En kel worden toegelaten de personen voor zien van het herkenningsteeken. Dit laat ste kost slechts 2 fr. en moet dienen om het beschadigde IJzerkruis en het Bede- vaartsekretariaat te herstellen. Niet alleen de Iepersche Vlamingen, maar ook deze uit het omliggende, waar geen herdenkingsplechtigheid wordt in gericht, zullen in groot getal opkomen om in piëteitsvolle hulde de dooden 1914-18 en deze van 1940, alsmede de politieke gevangenen derzelfde periode te herden ken. Een bevoegd vooraanstaand Vlaamsch Oudstrijder zal de inleidende rede hou den. Alleman weze dus stipt op post te 17.30 uur. Het Bestuur V. O, S., Afdeeling leper. DOOR ELECTRISCHE LEIDING GETROFFEN Gelukkig gered De 17-jarige Kesteloot Hector, wonen de Paddevijverstraat, wilde in de Kaai gaan zwemmen. Gp zeker oogenblik wilde hij van den ophaler, staande rechtover het magazijn der firma Blootacker, in het water duikelen, doch terwijl hij daar op het boven het water uitstekende ge deelte van den ophaler stond, raakte hij opeens een draad der electrische leiding en zeeg bewusteloos neer. Duitsche sol daten, die zich daar in de nabijheid be vonden, snelden dadelijk den jongen ter hulp en pasten met goed gevolg de kunst matige ademhaling op hem toe. Na ver zorging ter plaats, door den Heer Dr Snick, die inmiddels was bijgeroepen ge worden, kon de jongen terug huiswaarts gebracht worden. DOOFSTOMME DOOR AUTO AANGEREDEN Vrijdag 9 Augustus 11., in den namid dag, omstreeks 17.30 uur, was de genaam de Florimond Mahieu, woonachtig te Ichtegem, met een vriend op wandel in de Cartonstraat te leper. Eensklaps werd hij aangereden door een militaire auto en met geweld tegen de straatsteeenn geslingerd. Zijn vriend kon nog juist op zij springen en ontsnapte als bij wonder. Hadden ze de aansnorrende auto niet bemerkt of, daar ze beiden doofstom zijn, niet gehoord? Dit zal het onderzoek die nen uit te wijzen. Een zaak staat vast, Florimond Mahieu liep eene gapende hoofdwonde op, waaruit hevig bloed vloeide en werd ook het neusbeen ge broken, Hij werd naar het O. L. Vrouw Hospitaal overgebracht. Zijn toestand is echter niet onruatii&rend. FIETSEN GESTOLEN Sedert het uitbreken van den oorlog, en ja, ook nog na den oorlog is het een ech te plaag geworden, met die fietsdieven. Er gaan bijna geen dagen voorbij of er worden rijwielen gestolen. Sommige dief stallen getuigen van een buitengewone behendigheid, zoodat dit een vingerwij zing is, dat men hoogst waarschijnlijk met beroepsdieven te doen heeft. Ten nadeele van Jozef Arfouille werd rond 10 uur 's avonds zijn fiets ge stolen, die hij tegen de herberg De Mee- nenpoort had geplaatst. Vandamme Lisa, van Merkem, was naar de danszaal Au Blenvenue ge togen. Ze had haar fiets geplaatst in de keuken der inrichting. Niettegenstaande deze voorzorg was de fiets toch verdwe nen na enkele oogenblikken, Jeanne Liefooghe had de H. Mis bijgewoond in de Kerk der Paters Kar melieten. Ze had haar rijwiel geplaatst in het portaal der kerk. Toen de Goddelijke Dienst geëindigd was, was haar fiets ver dwenen. Een fiets werd voor een drietal mi nuten, door een inwoner der Boterstraat onbeheerd aan het postkantoor geplaatst. Toen hij buitenkwam, had zijn rijwiel vleugelen gekregen. De politie heeft een onderzoek inge steld en volgt reeds een duidelijk spoor. Het ware te hopen dat de daders spep- dig bij de lurven gevat worden. STAD IEPER OPENBARE VERPACHTING BIJ SCHRIFTELIJK AANBOD VAN DE VIJVERMEERSCHEN AAN DIKKEBUSCHVIJVER Op Maandag 26 Oogst 1940, te 3 uur namiddag zal het College van Burgemees ter en Schepenen der Stad leper, ten Stadhulze van leper in het openbaar overgaan tot de opening der schriftelijke aanbiedingen, ingediend voor de ver pachting van de Vijvermeerschen aan Dikkebuschvijver, verdeeld in 15 loten, hebbende eene gezamenlijke oppervlakte van 14 Ha., 06 a„ 48 ca. Deze verpachting geschiedt voor negen naeenvolgende jaren, in te gaan den 1 Oktober 1940. Het verkavelingsplan, alsook het lasten- kohier, liegen ter inzage der liefhebbers op het Stadssecretariaat, alwaar de aan biedingsbrieven te verkrijgen zijn. De aanbiedingen moeten gedaan wor den bij gesloten en aangeteekenden brief, gestuurd aan den Heer Burgemeester van leper, en moeten ter post aangetee- kend worden ten laatste op Zaterdag 24 Oogst 1940, 's middags. Op den omslag dient de volgende vermelding geplaatst te worden; Openbare verpachting van 26 Oogst 1940 leper, den 14 Oogst 1940. De Burgemeester en Schepenen, J. VANDERGHOTE, De Secretaris, J. VERSAILLES. STEDELIJKE MUZIEK- AKADEMIE VAN IEPER UITSLAGEN DER OVERGANGS EXAMENS VOOR MEISJES EN JUFFROUWEN Eerste Jaar. Leerares: Juffrouw Ver hack. Er waren 16 punten te winnen. Werden toegelaten over te gaan; Van Besien Agnès, Huyghebaert Marie, 16; Van de Velde Victorine, 14 44De Sodt Edith, 14; Vandevoorde Daisy, 13; Ver- failie Jacqueline, 12 44Van de Velde Georgette, Dehaeck Solange, 12; Hosdey Elyette, 1114; Andries Marie José, 10 14; Defever Eliane, 8 Hebben geen deel genomen aan het examen voor theorie: Erard Hilda; voor solfège: Timperman Hilda, Platteau Ag nès. Tweede Jaar. Leerares: Juffrouw Verhack. Er waren 20 punten te win nen. Werden toegelaten over te gaan: Cuvelier Godelieve, 19 Ollevier Suzan ne, Ollevier Godelieve, 19 44; Claeys Mar guerite, 19 14Beemaert Cécile, 18 14 Vanden Ende Francine, 17 14Maes Yvet- te, 14 Marynen Monique, 14 14Cocle Clara, Platteau Thérèse, 13 MBusschaert Denise, Platteau Aleidis, Vanderper De- nise, 11; Platteau Marie-Jeanne, 10. Derde Jaar. Leerares; Mevrouw Van Gheluwe, waarnemende leerares Juffrouw Verhack Irène. Er waren 20 punten te winnen. Werden toegelaten over te gaan; Waterblée Hedwige, 18%; Brou wers Mariette, Indervuyst Yolande, 16 14; Rouly Thérèse, 1414Nuyttens Marie- Louise, 14; De Ridder Eliane, 13; Moer man Madèleine, 12 44Debruyne Carmen, 12 14; easier Cécile, 12; Trysessoone Jea- nine, 1114; De Ruyter Agnès, 10. Vierde Jaar. Leeraar: Heer De Cock Robert. Er waren 20 punten te winnen. werden toegelaten over te gaan: Das- sonville Nelly, 16%; Viaene Antoinette, 15; Verschoore Hélène, 13; Gadeyne Si mons, 12 Prijskamp voor het Vijfde Jaar. Leeraar: Heer Blomme Lionel (Bestuur der). Er waren 20 punten te winnen. Hebben bekomen: 1« Prijs; De Brayne Alioe. 2« Prijs: Rouly Simone, Rondelez Jacqueline, Provoost Georgette. UITSLAGEN DER OVERGANGS EXAMENS VOOR JONGENS EN JONGE HEEREN Eerste Jaar. Leeraar: Heer Van Egroo Georges. Er waren 16 punten te winnen. Werden toegelaten over te gaan: Didier Willy, 14; Boudry Michel, 13; Speybrouck Joseph, 11%; Boudry André, 10; Hollebeke Antoon, 9 14; Ron delez Antoon, 9 14Van Wassenhove Pier re, 9 14De Naeghel Jacques, 8 Mo- risse Joseph, 8. Hebben geen deel genomen aan de examens van solfège: Erard Guido, Van- denbauwhede Raymond. Tweede Jaar. Leeraar: Heer Rycke- linck Elie. Er waren 20 punten te win nen. Werden toegelaten over te gaan: Ollevier Paul, 18; Duireu Roger, 17%; Vanderhaeghe Richard, 17; Sinaeve Ca miel, 14 14; Didier Raymond, 14; Water blée Patrick, 14; Odent Fernand, 13 14 Pyck Jacques, 13 14Grymonprez Mau rice, 13; Goerlandt André, 12; Van Was senhove Jan, 12; Riem Antoon, 11. Derde Jaar. Leeraar: Heer Rycke- linck Elie. Er waren 20 punten te win nen. Werden toegelaten over te gaan; Debrouwer Daniel, 17; Platteau Joseph, 13%; Gisquière Jacques, 13; Chauvet Roger, 13; Luca Gustaaf, 11 Desra- mault Wilfried, 11 Fache Joseph, 11; Ford Gustaaf, 10 Vierde Jaar. Leeraar; Heer De Cock Robert. Er waren 20 punten te winnen. Werden toegelaten over te gaan: Andries Daniel, 16%; Billiau Silver, 14%; Gits Pierre, 13 Bagein Ivan, 10. Prijskamp voor het Vijfde Jaar. Leeraar: Heer Blomme Lionel (Bestuur der). Er waren 20 punten te winnen. Hebben bekomen: 1« Prijs: Claeys Ro ger. 2« Prijs; Adam André, Ossieur Etienne. De lessen der Muziekakademie herne men op Maandag 9 September. De inschrijvingen zullen plaats hebben op Woensdag 4, Donderdag 5 en Vrijdag 6 September. LAAT UW OORLOGSSCHADE SCHATTEN' DOOR Gediplomeerd Architekt - Géomètre Expert Otwtitn Staat«commi*saró LANGEMARK (Madonna). Erge val. Zaterdag 10 Augustus 11., in den na middag, omstreeks 16 uur, was de ge naamde Vanhulle, gehuwd en familie vader bezig herstellingswerken uit te voe ren aan de kerk der Madonna te Lange- mark. Hiervoor stond hij op een ladder. Deze brak echter door, met het ongeluk kig gevolg dat de man zwaar ten gronde stuikte. Hij werd naar het O. L. Vrouw Hospitaal te leper overgebracht, waar men vaststelde dat hij, benevens andere verwondingen, het linkerbeen gebroken werd. Zijn toestand echter is niet onrust barend. ZONNEBEKE. Indrukwekkende be grafenis. Zaterdag 10 Augustus jl had onder machtigen volkstoeloop de begra fenis plaats van den verongelukten land bouwer Leon Dochy, een algemeen bekend figuur. Toen de landbouwer met een voer erwtenstroo huiswaarts trok, kantelde het voertuig, waar hij levenloos van onder werd gehaald. Zoo wordt een diep be droefde weduwe met 5 minderjarige kin deren achtergelaten. De Heer Dochy, een toonbeeld van werkzaamheid en gedien stigheid, was lid van den Kerkraad en voorzitter van de Commissie van Open baren Onderstand. In naam van laatst genoemde Commissie sprak het lid, Heer Huyghe J., een roerende lijkrede uit, die op de aanwezigen een diepen indruk maakte. Man loopt een levensgevaarlijke schotwonde op te Zonnebeke. Vrijdag avond, rond 10.30 uur, ging de 71-jarige Nestor Gouwy, wonende Ieperstraat, ter rust. Zooals gewoonte leunde hij zich voorover in het openstaande venster der slaapkamer. Plots knalde een geweerschot en werden hulpkreten gehoord. Vrouw en kinderen spoedden zich naar boven en troffen er den ongelukkigen man aan, badend in zijn bloed: een kogel was hem dwars door de keel gedrongen. Spoedig optreden van een paar dokters stelden den man buiten onmiddellijk gevaar. Gou wy werd vervolgens in zorgwekkenden toestand naar het hospitaal te leper over gebracht. De plaatselijke rijkswacht ver scheen ter plaats om het geval te onder zoeken. Niettegenstaande de toegewijdste zor gen is het ongelukkig slachtoffer nader hand overleden. Vinkenmaatschappij De Staalbek- ken Uitslag van de vinkenzetting van Zondag 4 Augustus, bij Deleu Leon; 31 vogels: 1. Jeanne d'Arc Deleu G., Passchen- dale, 602 liedjes; 2. FranckDeleu L., Zonnebeke, 570; 3. «Gynemer», Samy C., Moorslede, 599; 4. «Max Bulla», Gryson A., Beselare, 471; 5. FarroSamy G., Westroozebeke, 461; 6. Isidoor Bonte L., -Zonnebeke, 442; 7. Jeror.dlnVer- straete J., Passchendale, 436; 8. De- cheinePrenzier A., Moorslede, 416; 9. «Albin», Lesage R.t Passchendale, 406; 10. «Erin», Lecointre A., id., 405; 11. Frans Lemieyre Th., Zonnebeke, 392. Uitslag van het Koningschap van het jaar 1940. 1« Koning: Kaers Vanhove J„ 650; 2« Kampioen: Frans Lemieyre Th., 552; 3« Kampioen: «Faber», Pattyn I., 547 4« Kampioen: «Jantje», Kesteloot C., 257; 5» Kampioen: «Paber», «Pattyn M., 227; 6« Kampioen: Jefke Cardoen C., 206. Aan alle medewerkers onzen besten dank en tot toekomende jaar. Het Bestuur der Staalbekken Bericht voor de werkloozen van het Kristen Syndikaat. Reeds meermalen hebben we onze leden erop gewezen dat ze hunne roode kaarten der maand Mei moesten inbrengen en nog moeten we bestatigen dat er veel nog nalatig ge weest zijn. Daarom vragen we nog een laatste maal: breng uwe roode kaarten binnen, hetzij in het lokaal de Volks bond hetzij bij L. Chaerle, Statiestraat, Zonnebeke. Internationale voetbalwedstrijd. Alhier had ten voordeele van een oor logsweduwe eeu prachtig initiatief een voetbalmatch plaats tusschen den Zonnebeekschen en een Duitschen ploeg. Laatsgenoemde ploeg behaalde de over winning met 6-1. Er was groote belang stelling. Boerengilde. Op heden Zondag 18 Augustus, te 10 uur, heeft de maan- delijksche vergadering plaats voor de le den der Boerengilde. Vooraf, te 9 uur, gezongene mis voor H. Victor Deceuninck, ons afgestorven medelid. Onder de vergadering komt de E. H. Vancayseele een belangrijke voor dracht houden. Landbouwers, niet-leden der Boeren gilde, mogen ook de vergadering bijwo nen. WOESTEN. Raffeïsenkas. Heden Zondag, gansch den dag, zal de kassier der Raffeïsenkas zitdag houden ten zijnen huize, tot uitbetaling der Middenkredie ten. De Kassier. LANGEMARK. De 21» Ijzerbede vaart wordt te Langemark zelf plechtig herdacht. Heden Zondag 18 Augustus wordt de H. Mis van 9 uur gecelebreerd ter intentie der Bedevaarders en tot zielelafenis van de slachotffers '14-'18 en '40, gevraagd door den V. O. S.-B. V. O. S. Te 17.30 uur wordt de plechtigheid van Diksmuide in 't lokaal, Klerkenstraat, door versterkte luidsprekers heruitge zonden. Programma der Plechtigheid vindt men op een andere plaats in dit blad. Het herkeminigsteeken wordt verkocht ten bate van het doorschoten IJzermonu ment. Wij hopen dat niemand zal na laten 2 fr. hiervoor over te hebben. Alle Vlamingen, die andere jaren te Diksmuide zelf deze plechtigheid mee maakten en de andere, die omdat ze geen tijd hadden of niet durfden, zullen dit jaar hand aan hand en hart aan hart, als broeders, te Langemark zelf deze in tieme plechtigheid meêmaken. V. O. S.-B. V. O. S. en voor de oud strijders van 1940. Zondag 25 Augus tus wordt te 3 uur namiddag, bij Joris Vanlouw, Statiestraat, een bijzondere vergadering belegd. Makker St Martin, uit Roeselare, zal er handelen over uw belangen. Komt dus allen naar deze ver gadering. Wacht niet van uw rechten te doen gelden totdat het weer te laat is. Wij mogen niet meer hervallen in de zelfde ziekte als in 1919. Formulieren zijn ter beschikking. Brengt gij uw troep- papieren mede, die kunnen nuttig zijn bij het invullen. De oude V. O. S.sen en B.V.O.S.sen zullen er ook aan hou den tegenwoordig te zijn om hun makker St Martin te hooren en om met hun jon gere broeders de handen aan den ploeg te slaan. IIOUTEM (leper). Plechtige Eere- mis. Zondag 11. droeg Z. E. P. L. Van Coppemolle, der Missionarissen van Scheut, zijn Plechtige Eerste Mis op in de parochiale kerk, bijgestaan aan het altaar door Z. E. H. Pastoor Vervaecke, E. H. Holvoet en E. H. Clarebout. Het or gel werd gehouden door Z. E. Fr. R. Van Coppemolle, Barnabiet, terwijl het koor der studenten, onder leiding van E. H. Alb. Leterme, een plechtig gezongen Mis uitvoerde. Hoe aandoenlijk vcor ouders en familie in deze half verwoeste kerk toch een Te Deumte mogen zingen, om de groote weldaad hun door God ge schonken, dat de oudste van drie broe ders, die zich tot het priesterschap voor bereiden, zijn Plechtige Eerste Mis mag zingen, in aanwezigheid van zijn drie zusters, die zich ook aan den Heer in het kloosterleven hebben toegewijd. LEISELE. B.V.O.S. Op Zondagen 18 en 25 Oogst, van 9 tot 10 uur en van 11 44 tot 12 44 uur, zal onze verte genwoordiger zitting houden in Caa Sportwereld bij Cyriel Denys. AUt strijders 1940, de burgerlijke verminto» alsook de naast bes taanden van gesnti' velde militairen, kunnen zich tot hen wenden. Hij zal bereidwillig alle Inliet, tingen verschaffen. Eenieder wordt er oj de rechte weg gezet om zijne belangen te vrijwaren. Het Bestuur. RENINGELST. Het verlof is begon, nen voor de schoolkinderen en veel fca. deren zijn blijde naar huis getrokken c.u den schoonen uitslag van hunne vet. strijden en hun bekomen plaatsen, a!j belooning van een jaar vlijtig leeren. Ziehier enkele uitslagen der hoogst klassen van Knechten- en Meisjesschol; Kneehtenschool: 1. Herman Housen, 90%; 2. Albert Delporte, 80%; 3. Mar. rice Boudry; 4. Robert Poissonnier; 5, Willy Deconinck. Meisjesschool: 1. Agnes Verdonck; 2, Gilberta Deconinck; 3. Maria Reynaert; 4. Bertha Metsu; 5. Esther Deconinck. Nu kunnen de kinderen vlijtig vader en moeder helpen en worden ze ook eiken morgen ln de H. Mis verwacht. POPERINGE, van 9 tot 16 Augustus 194». Geboorten. Huyghe Berland, z. r, Urbain en Clabau Paula, Krombekestr, - Paesschesoone Suzanne, d. v. Jerome en Capoen Julia, lepersteenw. Suffys Mag. da, d. v. Leopold en Cleenewerck Rober. tine, lepersteenw. Doom Willy, z. y, Marcel en Deraevc Maria, Ouderdomst», Leterme Luc, z. v. Désiré en Warlop Ivonne, Komen. Geeraert Jean, z. v. Edmond en Bamelis Madeleine, West. vleteren. Huwelijksbelofte. Top Paul, werk. man, Beveren-aan-IJzer en Lava Jeanne, z. b., Poperinge. IEPER, van 8 tot 14 Augustus 1940. Geboorten. Chapelle Fernand, Re. collettenpoort, 5, Aalmoezenierstr. 11. Deketelaere Ludgarde, id., Langemark. Willaert Freddy, id., Slachthuisstr. 1. Wagnan Maurice, Arsenaalstr. 6. Cae. semaekor Christina, Recollettenpoort 5, Tegelstr. 13. Vhnacker Noël, id., Lan. gemark. Huwelijk. D'Amour Urbain, herber. gier, Poperinge er. Quisthoudt Jeanne, z. b., leper. Overiijdens. Gavroy Leon, 44 j, treinwachter, echtg. Dupont Juliette, St Gillis (Brussel), (oorlogsslachtoffer), Claerhout Marie José, 10 j., Zonne. bekesteenw. 396. Depuydt Germana, 40 j., z. b„ echtg. Jacobs Georges, Nijver- heidsstraat 4. Beun Camille, 36 j., met- ser, echtg. Depuydt Rachel, Neerwaasten, Gouwy Ernest, 70 j., z. b., echtg. Bae- len Felicie, Zonnebeke. Cerulus Al- phonse, 36 j., soldaat, echtg. Heerickit Maria, Drieslinter (oorlogsslachtoffer). Dohogne Norbert, 48 j., bediende bij den ijzerweg, echtg. Roussel Eva, Grand' Halleux (oorlogsslachtoffer). Van- nieuwenhuyse Julia, 51 j., naaister, ongeh. Poperinge. WATOU, maand Juli 1940. Geboorten. Ghesquiere Maria, d. v, Germain en Delbaere Simona. Gantois André, z. v. Aloisius en Ruckebusch Augusta. Huwelijk. Vanhove Leo en Merle- vede Maria, b. v. Watou. Sterfgevallen. Deman Frans, 4 m., z ,v. Germain en Busson Maria. De- mol Felicie, 66 j., echtg. v. Fioen Camille, ZONNEBEKE, maand Juli 1940. Geboorten. Cruydt Anny, d. v. Henrl eu Landuyt Martha. Mahieu Anny, d. v. Georges en Del'haye Jeanne. Bae- len Gilbert en Michel, z. v. Valere en Hooghe Adriana. Versavel Noël, z. v. Emile en Dejonghe Maria. Overlijden». Crnydt Anny, 14 u., d. v. Henri en Landuyt Martha. Vanhecke Jean, 19 d., z. v. Maurice en Glorieux Maria. Masure Maria, 14 m., d. v, Cy riel en Mannaert Suzanne. Lancke Leonard, 82 j., echtg. v. Defieuw Marie. Huwelijk. De Muer Firmin met Geerolf Laura. GELUVELD, maand Juli 1940. Geboorte. - Maria-Rosa Ravau, d. v. Gustaaf en Martha Seys. Sterfgeval. Pieter Hoorens, wed. v. Lucie Bosschaert. Huwelijk. Emiel Desodt en Yvonne Carrein, beiden v. Geluveld. LEISELE, maand Juli 1940, Geboorten. Dequeker Hector, z. v, Daniël en Devet Maria. Noyen Hed wige, d. v. Arthur en Coemelck Maria. Huwelijk. Desmidt Florimond, z. b. te Oostduinkerke, met Gertnonpré Elisa, wed. v. Alfons Duflou, winkelierster te Leisele. VLAMERTINGE, maand Juli 1540. Geboorte. Bondue Gnido, z. v. Cy- rille en Knockaert Marie. Overiijdens. Sarnyn Feücie, 84 j., huishoudster, echtg. v. Logie Jules. Lignel Lucien, 32 schoolhoofd, echtg. v. Decat Alice. Hayaert Emma, 67 j., huish., echtg. v. Rassalle Achille. Man Anna, 65 j., echtg. van D'Huysser Isidore. Huwelijk. Decaesteker Albert, bak- v. Proven, en Vandemaele Lisa, dienstm. EEaaasssHsaaaaEBssBBaasassaJ HEBT GE OOIT een goed woordje ge daan om een of ander kennis aan te zetten tot het abonneeren op dit blad, Dank erom. iBaaBEaaBEaBaBSEüiBBUflnaMBt ALWIE toelating heeft om gebruik te maken van een Motorrijtuig, moet voorzien zijn van een waar de afgelegde reis, doel, getal kilometers aan- aangeduld staan. Zulk reisboekje kunt U verkrijgen tegen 2 frank, ter We «turen hot per post op tegen ontvangst van 2 fr. 50 in postzegel»- BIJ HET AFSTERVEN VAN DEN HEER PIETER HOORENS Donderdag 1 Augustus werd de Heer Pieter Hoorens, rustend Hoofdonderwij zer en Koster van Geluveld, ten grave gedragen. Indrukwekkend en roerend was de rouwhulde die gebracht werd aan den verdienstelijken en rechtschapen man. die algemeen betreurd wordt te Geluveld en in het omliggende. Zijne medeburgers, met de Heeren Bur gemeester, Schepenen en Raadsleden, de leden der Kerkfabriek, een groot getal On derwijzers en Onderwijzeressen, een af vaardiging van den Kostersbond van 't Iepersche, de Schoolkinderen, woonden de treffende begrafenis bij. Aan het sterfhuis werd een diepgevoeld» rouwrede uitgesproken door den Heer Victor Ghesquière, Koster te Geluwe en Schrijver van den Kostersbond van het Bisdom Brugge. In deze rede werd de Heer Pieter Hoorens afgeschetst als een voorbeeld van plichtgetrouw en diepge- loovig dienaar der Kerk, die uitschitterde door zijn nauwgezette stiptheid en een voudige vroomheid. In den lijkdienst werden de gewijde ge zangen op onberispelijke wijze uitgevoerd door de Ambtgenooten-Kosters van de streek. Het laatste vaarwel werd bij het gral uitgesproken door den Heer Leopold Maertens. Voorzitter der Kerkfabriek, die een treffende en welver-diende hulde bracht aan den plichtbewusten Onderwij zer, aan den diepgeloovigen Koster der parochiekerk, aan den verdienstelijken Burgemeester van vroegere jaren. De Heer leidde den rechtschapen man, den Heer Pieter Hoorens op den rechten weg; hij ruste nu in vrede bij God, in de eeuwige zaligheid. Mocht deze treffende rouwplechtigheid troost en opbeuring schenken aan zijn» bedroefde Kinderen en Familieleden, en in het geheugen voortleven van de paro chianen, die in den Heer Pieter Hoorf™" een toonbeeld zagen van eenvoud vroomheid.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1940 | | pagina 4